MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 71         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

43. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

48. - Hotărâre pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice

 

49. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

 

51. - Hotărâre privind aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier

 

52. - Hotărâre privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată de reprezentantul Guvernului României si, respectiv, de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Washington si la Bucuresti la 26 septembrie 2001 si, respectiv, la 22 octombrie 2001, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 

53. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2001

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protectiei mediului

 

54. - Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2002, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale

 

55. - Hotărâre pentru instituirea măsurii de salvgardare în cadrul Sistemului global de preferinte comerciale între tările în curs de dezvoltare

 

56. - Hotărâre privind reducerea temporară a taxei vamale pentru unele produse agricole

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

43. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea modelului contractului individual de administrare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002

al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A.,

aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. se aprobă de către Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A., stabilit la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 43.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 66 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 pct. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Gradul actual de 25% de deschidere a pietei energiei electrice către concurentă se majorează la 33% începând cu data de 1 februarie 2002.

Art. 2. - Consumatorii eligibili sunt acreditati de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei dintre agentii economici care au un consum de energie electrică de cel putin 40  Wh/an si care îndeplinesc cerintele si criteriile de eligibilitate potrivit legii.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2001 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 21 decembrie 2001, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 48.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele si celelalte autorităti publice sunt obligate să pună la dispozitie, în mod gratuit, date, informatii tehnice, documente de specialitate necesare producătorilor care detin sau administrează exploatatiile agricole, în vederea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a

Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, precum si ale normelor metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole.

Art. 2. - (1) Exploatatiile agricole sunt cele reprezenate de agenti economici, respectiv o persoană sau un grup de persoane fizice sau juridice.

(2) Exploatatiile agricole, după forma de proprietate, sunt:

a) exploatatii agricole din domeniul privat:

- societăti comerciale, unitătile de cult, societătile agricole cu personalitate juridică constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură;

b) exploatatii agricole cu capital de stat sau mixt:

- societăti nationale, societăti comerciale;

c) exploatatii agricole care au preluat în concesionare, arendare sau care administrează bunuri din domeniul privat al statului:

- societăti nationale, institute si statiuni de cercetare si productie agricole, unităti de învătământ agricol sau silvic, consilii judetene si locale.

(3) Exploatatiile agricole, după natura activitătii pe care o desfăsoară, sunt:

a) exploatatii agricole pentru sectorul vegetal;

b) exploatatii agricole pentru sectorul animalier;

c) exploatatii agricole pentru sectorul piscicol.

(4) Exploatatiile agricole diferentiate după mărimea economică si denumirea acestora sunt:

a) exploatatii agricole comerciale;

b) exploatatii agricole familiale.

(5) Exploatatiile agricole se constituie prin liberul consimtământ al producătorilor agricoli.

Art. 3. - (1) Exploatatiile agricole comerciale, dimensionate conform art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001, vor fi conduse si administrate de specialisti agricoli acreditati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Prin specialisti agricoli se întelege acele persoane fizice care au absolvit o formă de învătământ agricol autorizat, mediu sau superior, si care detin o diplomă corespunzătoare profilului exploatatiei agricole pe care o conduc si o administrează.

(3) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor se va stabili, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Regulamentul de acreditare a persoanelor fizice care pot conduce si administra exploatatii agricole.

 

CAPITOLUL II

Exploatatiile agricole comerciale

 

Art. 4. - Pentru a putea beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 producătorii agricoli care detin sau administrează exploatatii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1) din aceeasi ordonantă de urgentă, vor depune la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană si a municipiului Bucuresti anual, până la data de 1 februarie, următoarele documente:

a) declaratie pe propria răspundere privind respectarea dimensiunilor minime prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001, conform modelului prezentat în anexa la prezentele norme metodologice, avizată de primăria în a cărei rază teritorială se află exploatatia agricolă;

b) copii de pe actele din care să reiasă că îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001;

c) planul de situatie privind identificarea si delimitarea exploatatiei agricole, fie împreună cu situatia fondului funciar pe tarlale, parcele si pe categorii de folosintă, vizat de primar, consiliul local si oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL III

Sprijinul acordat exploatatiilor agricole

 

Art. 5. - Producătorii care detin sau administrează exploatatii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001, benefi- ciază de facilitătile prevăzute la art. 7-11 din aceeasi ordonantă de urgentă, în baza documentatiei întocmite de specialisti acreditati conform prevederilor art. 4.

Art. 6. - (1) Beneficiază de sprijin direct al statului prin acordarea de subventii pe produs producătorii agricoli care detin sau administrează exploatatii agricole dimensionate potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001.

(2) Anual, până la data de 1 septembrie pentru culturile însământate în toamnă si până la data de 31 ianuarie pentru culturile însământate din primăvară si pentru efectivele de animale, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va înainta spre aprobare Guvernului lista cuprinzând produsele agricole pentru care se acordă sprijin direct sub formă de subventii prin plăti directe acordate producătorilor agricoli organizati în exploatatii agricole pe perioada unui an de productie.

Art. 7. - (1) Pentru produsele agricole cuprinse în listă producătorii agricoli care detin exploatatii agricole beneficiază de sprijin direct pe produs din partea statului numai cu conditia valorificării unei cantităti din produsele obtinute.

(2) Cantitătile minime de produse care se valorifică de producătorii agricoli constituiti în exploatatii agricole se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, care stabileste lista cuprinzând produsele agricole pentru care se acordă sprijin direct.

Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor supune spre aprobare Guvernului anual, până la data de 31 decembrie, pe baza studiilor si proiectelor însusite de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, fondurile si sursele de finantare, precum si modul de acordare a facilitătilor financiare exploatatiilor agricole pentru  investitii, privind cumpărarea de tractoare si utilaje agricole, instalatii de irigat, constructii de spatii de productie, de stocare, de protectie a mediului, constructii de adăposturi în zootehnie, sere, plantatii de pomi, vită de vie, pepiniere, hamei, căpsunării si pentru alte culturi sau specii de animale care fac obiectul de activitate al exploatatiilor agricole.

(2) Studiile si proiectele de investitii prevăzute la alin. (1) se întocmesc de persoane specializate, autorizate în acest sens, si se avizează de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 9. - (1) Producătorii organizati în exploatatii agricole si care beneficiază de sustinere financiară din partea statului în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 au obligatia să respecte destinatia sumelor care le-au fost acordate.

(2) Utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrage, în conditiile legii, răspunderea celor vinovati.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea teritoriului exploatatiilor agricole

 

Art. 10. - Organizarea teritoriului exploatatiilor agricole prevăzute la art. 15-21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 se realizează conform normelor tehnice aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice.

Art. 11. - (1) Proiectele de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole se întocmesc de institutiile specializate de la nivel central, judetean sau local, împreună cu consiliile locale si judetene, cu acordul prealabil al proprietarilor.

(2) După întocmirea proiectelor de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole acestea servesc si ca documentatii pentru alocarea de sprijin acordat producătorilor care detin sau administrează exploatatii agricole.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 12. - În bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor se vor prevedea anual cheltuielile necesare în vederea finantării actiunilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001.

Art. 13. - Decontarea sumelor care se constituie ca sprijin în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 se face prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 14. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Denumirea .......................................................

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară

Tipul exploatatiei agricole ..............................

judetul .............................

Sediul ..............................................................

Nr. ............. din ...............

Numărul de înregistrare la registrul

comertului .......................................................

 

 

Avizat

Primar,

.........................................

(semnătura si parafa)

nr. .............. data .................

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata ..................................., născut/născută în localitatea ......................, judetul ............................., cu domiciliul stabil în ......................., judetul ...................., conduc si administrez în baza Acreditării nr. ..................... din ............................... o exploatatie agricolă în localitatea ........................................, judetul ................................., dimensionată în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), b), c) si ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole.

......................................................................................................

Declar pe propria răspundere că cele prezentate sunt reale si în caz contrar voi suporta rigorile legii.

 

Conform cu realitatea.

Secretarul Consiliului local

.......................................................

(semnătura)

 

Stampila Semnătura

(dacă este cazul)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice

care se acordă personalului minier

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea plafonului valoric al mesei calde zilnice acordate personalului minier la nivelul de 41.000 lei de persoană pe zi, începând cu luna ianuarie 2002.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Industriei si Resurselor vor efectua modificările ce se impun în bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor si societătilor nationale interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 51.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată de reprezentantul

Guvernului României si, respectiv, de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Washington si la Bucuresti la 26 septembrie 2001 si, respectiv,

la 22 octombrie 2001, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, precum si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin scrisoarea semnată de reprezentantul Guvernului României si, respectiv, de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Washington si la Bucuresti la 26 septembrie 2001 si, respectiv, la 22 octombrie 2001, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 52.

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

 

26 septembrie 2001

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu, ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

România: Împrumutul 4.258 - RO (Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare)

 

AMENDAREA

acordului de împrumut

 

Stimate domnule ministru,

Facem referire la acordul de împrumut mentionat mai sus (acordul) dintre România  (Împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), datat 23 ianuarie 1998, si scrisoarea dumneavoastră, datată 6 august 2001, prin care se solicită realocarea fondurilor din împrumut si anumite modificări ale acordului. Prin prezenta vă transmitem aprobarea noastră cu privire la cele solicitate de dumneavoastră si, ca atare, acordul se va amenda după cum urmează:

1. Sectiunea 1.02 g) a acordului se va citi după cum urmează:

“g) servicii tehnice înseamnă servicii pentru control geodezic, fotografiere aeriană, cartografiere (incluzând sistemele de cartografiere digitală), sisteme de înregistrare a pământului si de informatii cadastrale, baze de date privind cadastrul, topografieri cadastrale urbane si rurale si intrări de date, conversie de date, proiectare pentru executie de lucrări, campanie publicitară, tipărire de materiale publicitare si formulare tipizate.”

2. Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 se modifică în scopul reflectării solicitării de realocare a fondurilor, astfel cum este prezentat în anexa la scrisoarea de amendare.

3. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:

a) În partea B, subparagraful (v) se va citi după cum urmează:

“si (v) instruirea în beneficiul personalului birourilor de carte funciară si al Ministerului Justitiei, cu atributii în cadrul Proiectului.”

b) În partea A, subparagraful (iii) se va citi după cum urmează:

“(iii) renovarea si extinderea birourilor locale de cadastru si a clădirilor aferente sediilor acestora, inclusiv proiectarea pentru renovări si pentru clădirile noi;”

c) În partea B, subparagraful (iii) se va citi după cum urmează:

“(iii) renovarea si extinderea birourilor de carte funciară si a oricăror sedii asociate, inclusiv proiectarea pentru renovări si pentru clădirile noi;”

4. Anexa nr. 4 se modifică după cum urmează:

a) La sectiunea I, partea C2 se va citi după cum urmează:

“2. Licitatie natională competitivă:

a) servicii tehnice estimate la o valoare de până la 150.000 dolari S.U.A. echivalent per contract, până la o valoare totală ce nu va depăsi 15.100.000 dolari S.U.A. echivalent;

b) mobilier estimat la o valoare de până la 150.000 dolari S.U.A. echivalent per contract, până la o valoare totală ce nu va depăsi 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent; si

c) lucrările estimate la o valoare de până la 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent per contract pot fi achizitionate prin contracte adjudecate în conformitate cu clauzele paragrafelor 3.3 si 3.4 din Ghid.”

b) Sectiunea a II-a se amendează după cum urmează:

(i) Paragraful “Consultanti individuali” este numerotat ca paragraful 1 si se va citi după cum urmează:

“1. Consultanti individuali

Serviciile pentru lucrări care îndeplinesc criteriile prevăzute în paragraful 5.1 din Ghidul de consultantă, incluzând instruirea din cadrul părtii A sau B a Proiectului, până la o valoare totală ce nu va depăsi 100.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate prin contracte adjudecate de către consultantii individuali, în conformitate cu clauzele paragrafelor 5.1 si 5.3 din Ghidul de consultantă.”

(ii) Se introduce un nou paragraf, 2, “Selectia bazată pe calificările consultantilor”, care se va citi după cum urmează:

“Serviciile estimate la o valoare de până la 100.000 dolari S.U.A. echivalent per contract pot fi achizitionate prin contracte adjudecate în conformitate cu clauzele paragrafelor 3.1 si 3.7 din Ghidul de consultantă.”

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră cu privire la amendamentul de mai sus prin semnarea, datarea si returnarea către noi a copiei anexate la această scrisoare. Acest amendament va intra în efectivitate după primirea de către noi a unei copii contrasemnate de pe scrisoarea de amendare.

 

Cu stimă,

Andrew N. Vorkink,

director de tară

 

Departamentul tărilor de sud si centru

Regiunea Europa si Asia Centrală

Confirmat:

România

De către ..........................................................

(reprezentant autorizat)

Data ..................................................................

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1

la acordul de împrumut)

 

Tragerile din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos indică categoriile care urmează a fi finantate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul de cheltuieli care urmează a fi finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procent (%)

din cheltuieli care urmează

a fi finantate

1. Lucrări:

 

50%

a) În cadrul părtii A a Proiectului

100.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

760.000

 

2. Bunuri:

 

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile interne (cost ex-factory) si 70% din cheltuielile interne pentru alte articole achizitionate pe plan local

a) În cadrul părtii A a Proiectului

1.803.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

850.000

 

c) În cadrul părtii C (i) a Proiectului

40.000

 

3. Servicii tehnice:

 

80%

a) În cadrul părtii A a Proiectului

13.945.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

3.600.000

 

c) În cadrul părtii C (ii) a Proiectului

90.000

 

d) În cadrul părtii C (iii) a Proiectului

90.000

 

4. Servicii de consultantă si instruire:

 

100%

(i) Servicii de consultantă:

 

 

a) În cadrul părtii C (ii) a Proiectului

1.050.000

 

b) În cadrul părtii C (iii) a Proiectului

1.050.000

 

(ii) Instruire:

 

 

a) În cadrul părtii A a Proiectului

140.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

375.000

 

5. Costuri operationale marginale:

100%

 

În cadrul părtii C (i) a Proiectului

40.000

 

6. Nealocate:

 

 

a) În cadrul părtii A a Proiectului

892.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

675.000

 

TOTAL:

25.500.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia

privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2001.

Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru aducerea la îndeplinire de către partea română a prevederilor acordului vor fi efectuate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita bugetului anual aprobat pentru Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si pentru celelalte ministere implicate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 53.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protectiei mediului

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părti,

exprimându-si dorinta de a întări relatiile prietenesti dintre popoarele român si turc si de a dezvolta cooperarea în scopul protejării mediului,

recunoscând importanta abordării dezvoltării durabile în scopul protectiei si îmbunătătirii stării mediului, precum si pentru sănătatea si bunăstarea generatiilor prezente si viitoare,

tinând seama de nevoia unei strânse cooperări stiintifice si tehnice pentru protectia mediului si conservarea resurselor naturale,

recunoscând importanta politicilor si practicilor de mediu în scopul găsirii solutiilor adecvate pentru problemele globale de mediu,

constientizând importanta beneficiilor comune pentru ambele părti, care pot reiesi din cooperarea în domeniul dezvoltării politicilor de mediu,

subliniind dorinta de a obtine statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene si, în acest scop,

intentionând să încorporeze acquisul comunitar de mediu al Uniunii Europene în cadrul legislatiilor nationale,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În scopul reducerii poluării mediului si pentru protectia naturii părtile vor dezvolta si vor sprijini cooperarea privind programele si proiectele speciale referitoare la transferul de cunostinte si tehnologie în domeniul protectiei mediului.

 

ARTICOLUL 2

 

Principalele sectoare ale cooperării în domeniul mediului vor fi următoarele:

a) armonizarea legislatiilor nationale cu acquisul comunitar de mediu al Uniunii Europene;

b) dezvoltarea de programe comune pentru aplicarea conventiilor regionale si internationale privind protectia mediului, la care România si Republica Turcia sunt părti;

c) conservarea naturii;

d) gospodărirea apelor uzate industriale si menajere;

e) reducerea poluării aerului cauzate de productia de energie electrică si de industrie;

f) prevenirea poluării Mării Negre;

g) evaluarea impactului asupra mediului;

h) managementul deseurilor solide;

i) managementul substantelor chimice periculoase;

j) protectia lacurilor naturale;

k) managementul solurilor.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile vor coopera în cadrul sectoarelor prevăzute la art. 2 în următoarele forme:

- cercetări comune tehnico-stiintifice;

- elaborarea de proiecte de colaborare;

- schimb de informatii si date privind activitătile de cercetare-dezvoltare, politicile, practicile de mediu, mijloacele de prevenire a consecintelor accidentelor industriale si prevederile legislative, precum si analiza si evaluarea impactului asupra mediului si, dacă este necesar, coordonarea unor anumite activităti de cercetare;

- schimb de experti, persoane oficiale, cercetători stiintifici si membri ai organizatiilor neguvernamentale;

- organizarea de întâlniri, conferinte si simpozioane;

- pregătirea si aplicarea unor programe comune de instruire.

 

ARTICOLUL 4

 

Fiecare parte trebuie să îsi desemneze un coordonator national responsabil pentru administrarea activitătilor desfăsurate în baza prezentului acord.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord părtile îsi vor notifica reciproc numele coordonatorului national.

Părtile pot desemna în orice moment un înlocuitor al coordonatorului national, în baza notificării scrise transmise celeilalte părti.

De comun acord, întâlnirile coordonatorilor nationali se vor organiza pentru a analiza rezultatele cooperării în cadrul prevederilor prezentului acord. Fiecare parte îsi va asigura coordonarea internă corespunzătoare a cooperării desfăsurate în baza prezentului acord cu alte programe de cooperare între cele două părti.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile pot să invite agentii guvernamentale, institutii, întreprinderi particulare si organizatii neguvernamentale, care îsi desfăsoară activitatea în domeniul protectiei mediului, pentru a participa la activitătile desfăsurate în cadrul prezentului acord.

Părtile vor sprijini dezvoltarea de noi contacte, precum si colaborarea dintre institutii, întreprinderi si organizatii.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord va fi interpretat astfel încât să nu prejudicieze drepturile si obligatiile părtilor care decurg din alte acorduri în vigoare încheiate de fiecare dintre cele două părti, în conformitate cu legislatia internatională.

 

ARTICOLUL 7

 

Fiecare parte, cu exceptia cazurilor în care s-a convenit altfel, va suporta cheltuielile pentru participarea reprezentantilor săi la activitătile desfăsurate în cadrul prezentului acord.

 

ARTICOLUL 8

 

Orice dezacord care poate apărea din interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin negociere între cele două părti.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord va intra în vigoare în ziua următoare datei primirii ultimei notificări scrise prin care părtile se informează reciproc asupra îndeplinirii prevederilor legale nationale pentru intrarea acestuia în vigoare.

Prezentul acord va rămâne în vigoare pe o perioadă de 5 ani, după care valabilitatea sa va fi extinsă pe alte perioade de câte 5 ani, printr-o notificare scrisă înaintată de una dintre părti celeilalte părti cu 3 luni înainte de încheierea celor 5 ani de implementare a prezentului acord.

Prezentul acord poate fi completat sau amendat cu acordul reciproc al părtilor. Aceste modificări vor intra în vigoare conform procedurilor stabilite în cadrul paragrafului 1 al prezentului articol.

Semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2001, în limbile română, turcă si engleză, în două exemplare, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare textul în limba engleză va prevala. Limba engleză va fi, de asemenea, limba de corespondentă.

 

Pentru Guvernul României,

Aurel Constantin Ilie

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

Fevzi Aytekin

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2002,

producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne

si a efectivelor de animale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5, 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Producătorii agricoli care detin sau administrează exploatatii agricole, dimensionate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, pot beneficia de sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor. De asemenea, pot beneficia de subventii si producătorii agricoli care se organizează în asociatii ale crescătorilor de animale, dacă prin asociere îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001.

Art. 2. - Valoarea subventiei este de 4.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul bovin cu o greutate de peste 380 kg, livrat la abatoarele autorizate, pentru cantitatea de 45,6 mii tone în valoare totală de 182,4 miliarde lei.

Art. 3. - Valoarea subventiei este de 4.000 lei/kg carne în viu pentru porcii în greutate de 90-110 kg, livrati la abatoarele autorizate, pentru cantitatea de 160 mii tone în valoare totală de 640,0 miliarde lei.

Art. 4. - Valoarea subventiei este de 3.000 lei/kg carne în viu - pui broiler, pentru cantitatea de 100 mii tone în valoare totală de 300 miliarde lei.

Art. 5. - Valoarea totală a subventiilor este de 157,0 miliarde lei pentru juninci la prima fătare, al căror cuantum este diferentiat în functie de valoarea biologică, tipul biotehnologiei de reproductie folosit pentru obtinerea si însământarea junincii si de zona geografică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Valoarea totală a subventiilor este de 178,4 miliarde lei pentru viteii obtinuti si mentinuti în exploatare minimum 6 luni de la fătare, al căror cuantum este diferentiat în functie de valoarea biologică, tipul biotehnologiei de reproductie folosit pentru obtinerea produsului si de zona geografică, conform anexei.

Art. 7. - Valoarea totală a subventiilor este de 252,2 miliarde lei pentru scrofitele de reproductie care sunt la prima fătare si întarcă minimum 8 purcei, al căror cuantum este diferentiat în functie de valoarea biologică si detipul biotehnologiei de reproductie folosit pentru obtinerea

gestatiei, conform anexei.

Art. 8. - Viteii, junincile si scrofitele reprezintă produse care se valorifică drept animale de reproductie si productie de către producătorii agricoli care desfăsoară activitate de crestere si exploatare a animalelor.

Art. 9. - (1) Valoarea totală a subventiilor este de 60 miliarde lei pentru familiile de albine elită si familiile de albine productie, al căror cuantum este stabilit în anexă.

(2) Pot beneficia de subventii detinătorii de familii de albine care livrează minimum 10 kg miere pentru fiecare familie de albine, în baza documentului fiscal de valorificare a mărfii la unitătile de procesare autorizate.

Art. 10. - (1) Subventiile de care pot beneficia producătorii agricoli potrivit prevederilor art. 2-4 se acordă în baza documentului fiscal de valorificare a mărfii.

(2) Subventiile de care pot beneficia producătorii agricoli potrivit prevederilor art. 2-4 se acordă si producătorilor agricoli care abatorizează animale proprii.

(3) Producătorii agricoli care abatorizează animale proprii au obligatia de a prezenta pe lângă factura fiscală si evidenta cantitativ-valorică a efectivelor de animale proprii.

Art. 11. - (1) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizează pe bază de cerere scrisă, emisă de detinătorul de animale către directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti.

(2) Decontarea subventiilor prevăzute la art. 2-7 si 9 se face de către directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, prin virament, în contul beneficiarului, deschis la băncile comerciale sau la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

Art. 12. - Atestarea faptului că viteii, gestatia la junincă si scrofită provin din însământări artificiale sau montă naturală se face pe baza înscrierii în registrele unice de montă si fătări, completate de operatorul însământător sau de detinătorul legal al reproducătorilor atestati si autorizati să desfăsoare activitatea de reproductie în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 13. - (1) Cererea pentru solicitarea subventiilor se depune la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, care, prin oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, verifică solicitările crescătorilor.

(2) Verificarea cererilor se face de către seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, care confirmă cererile prin semnătură si stampilă si le depune la oficiul judetean pentru ameliorare si reproductie în zootehnie. După avizarea de către directorul oficiului judetean pentru ameliorare si reproductie în zootehnie cererile sunt depuse la directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, pentru aprobare.

(3) Pentru animalele din zona de munte, din localitătile care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, verificarea cererilor se face de către seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, după avizarea de către seful serviciului zonei montane.

Art. 14. - (1) Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, după verificarea si aprobarea cererilor pentru încasarea subventiilor, întocmesc si transmit, la data de 30 a fiecărei luni, la Directia generală buget, finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor situatia centralizatoare a acestor cereri.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea situatiei centralizatoare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia centralizatoare pe judete.

Art. 15. - (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 100 milioane lei la 300 milioane lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzii se fac de împuterniciti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ai Ministerului Finantelor Publice.

Art. 16. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

 

CATEGORIILE

de animale si albine subventionate si valoarea subventiilor în anul 2002

 

A. Juninci la prima fătare

 

1. obtinute din însământări artificiale si provenite din:

 

a) vaci - mame de tauri

2,5 milioane lei/cap

b) rase pure în controlul oficial al productiei

2 milioane lei/cap

c) efective necuprinse în controlul oficial al productiei

1 milion lei/cap

d) fiice ale taurilor în testare

4 milioane lei/cap

2. obtinute din montă naturală (cu tauri autorizati) si provenite din:

 

a) efective necuprinse în controlul oficial al productiei din zona de munte

1,3 milioane lei/cap

B. Vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malacii obtinuti din bivolite

 

1. însământate artificial, mentinuti în exploatare 6 luni, proveniti din:

 

a) vaci - mame de tauri

2 milioane lei/cap

b) rase pure în controlul oficial al productiei

600.000 lei/cap

c) efective necuprinse în controlul oficial al productiei

500.000 lei/cap

2. montate natural (cu tauri autorizati), mentinuti în exploatare 6 luni, proveniti din:

 

a) zona de munte, din efective necuprinse în controlul oficial al productiei

500.000 lei/cap

b) restul zonelor, din efective necuprinse în controlul oficial al productiei

300.000 lei/cap

C. Scrofite de reproductie la prima fătare:

 

1. scrofite rasă pură:

 

a) montate natural

3,5 milioane lei/cap

b) însământate artificial

5 milioane lei/cap

2. scrofite simplă hibridare - F1:

 

a) montate natural

2 milioane lei/cap

b) însământate artificial

2,5 milioane lei/cap

3. scrofite din ferme comerciale, care provin din simpla hibridare

2 milioane lei/cap

D. Albine:

 

1. familii de elită si productie

100.000 lei/familie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru instituirea măsurii de salvgardare în cadrul Sistemului global de preferinte comerciale

între tările în curs de dezvoltare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 din Acordul privind Sistemul global de preferinte comerciale între tările în curs de dezvoltare, încheiat la Belgrad la 13 aprilie 1988, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 383/1988,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se instituie măsura de salvgardare în cadrul Sistemului global de preferinte comerciale între tările în curs de dezvoltare (SGPC), prin anularea concesiei acordate de România pentru zahăr brut din trestie de zahăr la pozitiile tarifare 1701.11.10 si 1701.11.90, potrivit denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 171/2001.

(2) Pe perioada aplicării măsurii de salvgardare taxa vamală este de 30%.

Art. 2. - Măsura de salvgardare se aplică pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 55.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reducerea temporară a taxei vamale

pentru unele produse agricole

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 70 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Taxele vamale de import pentru produsele agricole prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre se reduc la nivelul de 20% până la data de 30 iunie 2002  inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii,

alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 56.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele agricole pentru care taxele vamale de import

se reduc temporar în anul 2002

 

Nr. crt.

Pozitia tarifară

Denumirea produselor

1.

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

2.

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

3.

0202

Carne de animale din specia bovine, congelată

 

 

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai, măgari sau catâri, proaspete, refrigerate sau congelate:

 

 

-De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate:

 

 

--Altele:

4.

0206.10.91

---Ficat

5.

0206.10.95

---Muschiul gros si muschiul subtire al diafragmei

6.

0206.10.99

---Altele

 

 

-Din specia bovine, congelate:

7.

0206.21.00

--Limbă

8.

0206.22.00

--Ficat

 

 

---Altele:

9.

0206.29.91

----Muschiul gros si muschiul subtire al diafragmei

10.

0206.29.99

----Altele

 

 

-Din specia porcine, proaspete sau refrigerate:

 

 

--Din specia porcine domestice:

11.

0206.30.20

---Ficat

12.

0206.30.30

---Altele

13.

0206.30.80

--Altele

 

 

-Din specia porcine, congelate

 

 

--Ficat

14.

0206.41.20

---Din specia porcine domestice

15.

0206.41.80

---Altele

 

 

--Altele:

16.

0206.49.20

---Din specia porcine domestice

17.

0206.49.80

---Altele

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului contractului individual de administrare

 

Ministrul sănătătii si familiei,

văzând Referatul Directiei management, salarizare si structuri unităti sanitare nr. DB.574 din 23 ianuarie 2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul contractului individual de administrare, încheiat între directorul general al spitalului si directia de sănătate publică sau Ministerul Sănătătii si Familiei si ministerele cu retea sanitară proprie, în functie de subordonare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Fac exceptie de la prevederile prezentului ordin retelele sanitare ale Serviciului de Informatii Externe si Ministerului Apărării Nationale.

Art. 2. - Directiile generale si directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică, ministerele cu retea sanitară proprie, unitătile sanitare cu paturi, subordonate direct Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si unitătile sanitare cu paturi, subordonate directiilor de sănătate publică, vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2002.

Nr. 43.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT INDIVIDUAL  DE ADMINISTRARE

- model -

 

I. Părtile contractante

1. Domnul ................................, domiciliat în .................................., str. ............................ nr. .........., judetul/sectorul ........................., posesor al buletinului/cărtii de identitate seria ............ nr. ....................., codul numeric personal ................................., în calitate de director general al Spitalului ................................................, cu sediul în localitatea  ............................................, pe de o parte,

si

2. Directia de sănătate publică/Ministerul ..........................................., cu sediul în localitatea ............................, str. ............................ nr. .........., sectorul/judetul  ........................................., pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

Directia de sănătate publică/Ministerul ................................ încredintează directorului general organizarea, conducerea si gestionarea activitătii Spitalului .........................., în scopul furnizării de servicii medicale si alte servicii, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea si costul-eficienta.

III. Durata contractului

1. Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, care se poate renegocia ori de câte ori este nevoie, cu acordul ambelor părti.

2. În conditiile îndeplinirii de către conducerea spitalului a indicatorilor de performantă, la expirarea termenului prevăzut părtile pot conveni prelungirea contractului.

IV. Drepturile si obligatiile directorului general

A. Directorul general are următoarele drepturi:

1. să primească un salariu de bază brut de ........................ lei/lună, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare;

2. să beneficieze de un concediu de odihnă de .......... zile lucrătoare si de indemnizatia aferentă;

3. să beneficieze de drepturi de asigurări sociale de stat;

4. să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activitătii spitalului, având acces la toate documentele privind activitatea medicală, economico-financiară etc. a acestuia.

B. Directorul general are următoarele obligatii:

1. să realizeze indicatorii de performantă prevăzuti în anexa la prezentul contract.

În acest scop directorul general dispune de următoarele prerogative:

a) elaborează si aplică planul de activitate al spitalului;

b) concepe si aplică strategii si politici de dezvoltare ale spitalului, în concordantă cu strategia Ministerului Sănătătii si Familiei, având în vedere necesarul de servicii medicale din teritoriul respectiv;

c) organizează selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a contractului colectiv de muncă si a normativelor de personal elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei. Promovarea personalului medico-sanitar se face potrivit normelor emise de Ministerul Sănătătii si Familiei;

d) negociază contractul colectiv de muncă si contractele individuale de muncă;

e) respectă competentele, atributiile si sarcinile elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei pe tipuri de unităti;

f) reprezintă spitalul în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

g) încheie acte juridice în numele si pe seama spitalului, conform legii;

h) organizează controlul calitătii activitătii spitalului;

i) asigură salarizarea personalului conform reglementărilor legale în vigoare;

2. să pună la dispozitie organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în conditiile legii, date privind activitatea spitalului;

3. să raporteze, conform reglementărilor legale în vigoare, realizarea indicatorilor specifici activitătii medicale, financiari, economici,

precum si alte date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control;

4 să nu transmită altei persoane drepturile si obligatiile care rezultă din contractul de administrare, cu exceptia cazurilor de indisponibilitate;

5. să desemneze prin decizie un înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în spital;

6. să nu efectueze angajarea de cheltuieli peste bugetul aprobat, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 13 alin. (10) lit. d) din

Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 68/2001;

7. să elaboreze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

8. să raporteze, conform reglementărilor legale în vigoare, infectiile nozocomiale si orice altă boală infectioasă depistată în spital;

9. să asigure crearea conditiilor necesare calitătii actului medical prestat de personalul medico-sanitar din spital;

10. să asigure aplicarea prevederilor legale în vigoare privind organizarea si functionarea spitalului;

11. să asigure obtinerea autorizatiei sanitare de functionare;

12. să elaboreze planul de actiune pentru situatii speciale;

13. să colaboreze cu reprezentantii administratiei publice locale si ai societătii civile pentru îmbunătătirea conditiilor materiale de acordare a actului medical;

14. să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidentialitătii asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului.

V. Drepturile si obligatiile Directiei de sănătate publică/ Ministerului ..............................................

A. Directia de sănătate publică/Ministerul .................................................... are următoarele drepturi:

1. să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli, cu avizul casei de asigurări de sănătate cu care s-a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale;

2. să primească si să analizeze executia bugetului de venituri si cheltuieli lunar, trimestrial si anual si să ia măsurile ce se impun;

3. să revoce directorul general, cu conditia neîndeplinirii de către acesta a obligatiilor prevăzute în contract.

 

B. Directia de sănătate publică/Ministerul ....................................... are următoarele obligatii:

1. să evalueze trimestrial realizarea indicatorilor de performantă prevăzuti în anexă;

2. să îi asigure directorului general libertate în conducerea, organizarea si gestionarea activitătii spitalului;

3. să urmărească modul de acordare a drepturilor salariale lunare pentru directorul general.

VI. Indicatorii de performantă sunt prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezentul contract. Nivelul indicatorilor se negociază anual, potrivit legii.

VII. Răspunderea părtilor

1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor prevăzute de prezentul contract părtile răspund potrivit prevederilor legii.

Forta majoră apără părtile de răspundere.

2. Directorul general răspunde civil, contraventional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale si pentru daunele produse spitalului prin orice acte contrare intereselor acestuia.

VIII. Forta majoră

1. Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea în mod necorespunzător – total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră, astfel cum este definită de lege.

2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de .......... (zile, ore), producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.

3. Dacă în termen de .......... (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să îsi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate ori de câte ori este nevoie prin acordul ambelor părti. De asemenea, contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia si care îi sunt aplicabile.

X. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează prin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părtile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;

b) revocarea din functie a directorului general;

c) acordul de vointă al părtilor semnatare;

d) aparitia unei situatii de incompatibilitate prevăzute de lege;

e) nerealizarea timp de un an a indicatorilor de performantă prevăzuti în anexa la contract.

XI. Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă sau arbitrală. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi solutionate la instantele judecătoresti.

XII. Dispozitii finale

Directorul general al spitalului are dreptul să solicite mediere, consultantă sau alte măsuri de protectie din partea Ministerului ............. în solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele.

La revocarea din functie medicilor si farmacistilor care ocupă functia de director general li se asigură postul avut anterior.

Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Legii nr. 146/1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 68/2001, precum si cu prevederile Codului comercial si Codului civil, aplicabile.

 

ANEXĂ

la contract

 

INDICATORI DE PERFORMANTĂ

 

Indicatori ai eficientei operationale:

- durata medie de spitalizare;

- raportul dintre numărul spitalizărilor de o zi si numărul spitalizărilor de lungă durată;

- rata de ocupare a paturilor sau indicele mediu de utilizare a paturilor.

Indicatori de management financiar:

- costul total pe zi de spitalizare, pe bolnav internat, pe pat;

- costul medicamentelor pe zi, pe bolnav internat, pe pat;

- costul pe o consultatie în ambulatoriu;

- numărul pacientilor consultati în ambulatoriu si internati fată de totalul pacientilor consultati în ambulatoriu;

- structura cheltuielilor pe articole bugetare.

Indicatori ai managementului resurselor umane:

- număr de bolnavi internati pe medic;

- număr de bolnavi internati la o asistentă medicală;

- număr de consultatii pe medic în ambulatoriu;

- număr de bolnavi internati la o infirmieră;

- procentul personalului medical din spital din totalul personalului angajat al spitalului;

- procentul personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical;

- procentul personalului medical cu studii medii din totalul personalului medical;

- numărul personalului cu studii superioare economice.

Indicatori de integrare a serviciilor:

- procentul pacientilor care vin cu bilet de trimitere de la medicul de familie;

- procentul bolnavilor care primesc bilet de externare si scrisoare medicală către medicul de familie.

Indicatori de asigurare a calitătii:

- procentul pacientilor cu infectii postoperatorii (chirurgia septică/aseptică);

- rata infectiilor nozocomiale;

- procentul pacientilor reinternati neplanificati în 30 de zile;

- precentul recăderilor la pacientii externati;

- rata mortalitătii în spitale;

- decese în primele 24 de ore de la internare;

- decese la 48 de ore de la interventia chirurgicală;

- indicele de neconcordantă între diagnosticul la internare si la externare;

- indicele de neconcordantă între diagnosticul la externare si diagnosticul anatomopatologic.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise

să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale,

regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare

prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2001

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

în temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, ca urmare a Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 22 ianuarie 2002, prin care s-a dispus modificarea si completarea Normelor nr. 6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate,

emite următorul ordin:

Art. I. - Normele nr. 6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 6/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 23 octombrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 3 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

l.3. disponibilitătile în conturi curente la bănci si casierie, depozite bancare, cu exceptia depozitelor bancare colaterale constituite în vederea garantării unor instrumente bancare;”

2. Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“În categoria activelor lichide se includ:

a) titlurile de stat a căror tranzactionare se realizează numai prin bănci comerciale autorizate de Banca Natională a României, cu un capital social vărsat echivalent a cel putin 10 milioane euro;

b) depozitele bancare al căror plasament total nu depăseste 25% într-o singură bancă comercială, dar nu mai mult de 20% într-o bancă comercială apartinând aceluiasi grup financiar sau care este actionar semnificativ al asigurătorului respectiv. Aceste plasamente într-o singură bancă comercială nu vor depăsi 50% din capitalul social vărsat al băncii comerciale respective. Depozitele bancare se vor constitui numai în bănci comerciale al căror capital social vărsat este echivalentul a cel putin 10 milioane euro, iar în cazul constituirii depozitelor bancare la sucursalele băncilor comerciale străine, capitalul de dotare al acestora va fi echivalentul a cel putin 4 milioane euro;

c) disponibilitătile în conturi curente si în casierie.”

3. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:

“Art. 41 . - Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale plasamentele în bănci sau alte societăti de investitii ce derulează operatiuni în legătură cu obiectul lor de activitate, care sub orice formă si-au încetat activitatea si nu si-au respectat obligatiile fată de terti.”

Art. II. - Normele nr. 6/2001 privind categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice ale asigurătorului care practică asigurări generale, regulile de dispersare a plasamentelor,  precum si coeficientul de lichiditate, cu modificările aduse prin prezentul ordin, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2002.

Nr. 1.