MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 72         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

72. - Legea zootehniei

 

80. - Decret pentru promulgarea Legii zootehniei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

13. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

Lista cuprinzând autorizatiile de comercializare a băuturilor alcoolice spirtoase, anulate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

Zootehniei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Zootehnia este o ramură importantă a agriculturii, care implică activitatea de crestere, nutritie, ameliorare, reproductie si protectia animalelor.

Art. 2. - Prezenta lege reglementează desfăsurarea de către crescătorii de animale a activitătilor enumerate la art. 1, pentru animalele din următoarele specii: taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blană, canide, feline, păsări, pesti, albine si viermi de mătase.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor elaborează si promovează politici privind cresterea si ameliorarea animalelor, coordonează întreaga activitate din domeniu, iar împreună cu organele administratiei publice locale sprijină asociatiile profesionale ale crescătorilor de animale.

Art. 4. - În întelesul prezentei legi, crescătorii de animale sunt persoanele fizice si juridice care detin în proprietate speciile de animale prevăzute la art. 2, înscrise în Registrul de evidentă agricolă.

 

CAPITOLUL II

Cresterea si exploatarea animalelor

 

Art. 5. - (1) Cresterea si exploatarea animalelor este activitatea desfăsurată de crescătorii de animale, indiferent de statutul juridic al acestora, în scopul obtinerii de produsi si produse animaliere.

(2) Activitatea de crestere a animalelor se realizează în exploatatii zootehnice, asociatii si crescătorii individuale.

(3) În alegerea sistemelor de crestere si a tehnologiilor de exploatare crescătorii de animale sunt obligati să prevină poluarea, deteriorarea mediului ambiant si să respecte regulile de protectie a animalelor, precum si măsurile de apărare a sănătătii acestora.

Art. 6. - Asociatiile profesionale ale crescătorilor de animale care fac dovada reprezentării la nivel national, pe principiul piramidal, a majoritătii crescătorilor pentru care a fost constituită asociatia sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor ca parteneri în elaborarea politicilor, strategiilor, a programelor de crestere si a politicilor pe produs.

Art. 7. - Patrimoniul zootehnic al crescătorilor de animale este constituit din efectivele de animale mentionate la art. 2, împreună cu constructiile aferente.

Art. 8. - (1) Constructiile zootehnice aflate în proprietatea unitătilor administrativ-teritoriale, care se pretează la cresterea animalelor si păsărilor si sunt neutilizate în acest scop, vor fi date în administrare asociatiilor crescătorilor de animale, persoanelor fizice sau juridice, care vor să desfăsoare activităti zootehnice.

(2) Terenurile de sub constructii si cele de incintă vor fi date în administrare, fără plată, pe perioada desfăsurării activitătii.

(3) Consiliile locale vor aproba atribuirea de teren cu destinatie agricolă, din rezervă, pentru asigurarea necesarului de furaje crescătorilor de animale care populează spatiile prevăzute la alin. (1).

(4) La concesionarea terenurilor cu destinatie agricolă de la Agentia Domeniilor Statului, în scopul producerii furajelor, crescătorii de animale au prioritate.

Art. 9. - În scopul evidentierii statistice, al apărării sănătătii, stabilirii valorii genetice, înregistrării, deplasării, etichetării si al valorificării efectivelor de animale este obli- gatorie individualizarea tuturor animalelor în termen de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor împreună cu Institutul National de Statistică asigură un sistem informational statistic privind cunoasterea evolutiei efectivelor de animale si a productiilor zootehnice si organizează recensăminte ale animalelor domestice la toti detinătorii de animale.

Art. 11. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru dezvoltarea productiei animaliere, poate acorda crescătorilor de animale prime la vânzare-cumpărare, alocatii si avantaje fiscale pe produs, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Conditiile de alocare a stimulentelor, cuantumul acestora si forma de acordare se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.

Art. 12. - Calitatea de crescător de animale, precum si de membru al unei asociatii profesionale de profil dă drept de preemtiune la obtinerea de licente, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în vederea valorificării la export a animalelor si a produselor de origine animalieră.

 

CAPITOLUL III

Nutritia animalelor

 

Art. 13. - (1) Nutritia animalelor, în întelesul prezentei legi, este o activitate zootehnică de interes major prin care se asigură conversia optimă a resurselor nutritive în produse animaliere. Resursele nutritive, denumite furaje, includ totalitatea produselor vegetale, animale, minerale si de sinteză care, prin folosirea în hrana animalelor, asigură desfăsurarea normală a functiilor vitale si valorificarea potentialului de productie si reproductie al acestora.

(2) În sensul prezentei legi, activitătile privind nutritia animalelor se referă la:

a) producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea, pre-lucrarea si valorificarea plantelor de nutret;

b) fabricarea, comercializarea si utilizarea nutreturilor combinate, precum si a altor preparate furajere din productia internă sau din import, destinate nutritiei animalelor;

c) producerea si folosirea biopreparatelor furajere;

d) stabilirea ratiilor si normelor de furajare în functie de tehnologia de crestere si exploatare a animalelor.

Art. 14. - Nutreturile concentrate simple, combinate, aditivii furajeri, premixturile, substantele energetice, substantele minerale si preparatele speciale trebuie să corespundă parametrilor de calitate si salubritate stabiliti prin norme ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ale Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 15. - (1) Controlul producerii nutreturilor combinate si preparatelor furajere se realizează prin inspectia oficială efectuată de către unităti specializate si abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care urmăresc ca producerea, importul, fabricarea, circulatia, comercializarea si folosirea acestora să se efectueze în conformitate cu reglementările legale privind protectia sănătătii oamenilor, animalelor si a mediului.

(2) Conditiile si criteriile ce trebuie îndeplinite de unitătile specializate pentru a fi abilitate în controlul oficial al producerii nutreturilor combinate si preparatelor furajere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Inspectiile se fac în toate etapele de productie si de manufacturare, înainte de comercializare, la import si export si la utilizarea produsului.

Art. 16. - Sunt considerate furaje de natură vegetală: cerealele, leguminoasele si plantele tehnice pentru boabe, gramineele, leguminoasele anuale si perene, precum si alte plante anuale destinate folosirii ca nutreturi, masă verde, fibroase deshidratate natural si artificial, suculente, cât si

produse care provin din productia secundară a culturilor realizate în teren arabil si din productia pajistilor naturale si a pădurilor.

Art. 17. - Sunt supuse regimului de exploatare stabilit prin prezenta lege următoarele categorii de terenuri:

a) pajistile comunale care fac parte din domeniul privat al statului si se află în administrarea  consiliilor locale respective;

b) pajistile în indiviziune care, fie prin lege, fie prin efectul actelor de proprietate sau acordul ulterior al coproprietarilor, se folosesc în comun în cadrul asociatiilor de păsunat;

c) pajistile situate pe orice fel de terenuri din zonele montane, inclusiv golurile alpine, sau cele situate în zone inundabile ale râurilor si în Lunca Dunării, care nu intră în primele două categorii si sunt folosite numai în timpul prielnic păsunatului, apartinând domeniului public al statului;

d) pajistile cu regim special, cu exceptia perimetrelor de protectie ecologică, a rezervatiilor naturale, a parcurilor naturale si nationale;

e) terenurile arabile si cele provenite din pajistile comunale destinate producerii de furaje si seminte de culturi furajere, inclusiv terenurile folosite pentru lucrări de îmbunătătire a pajistilor.

Art. 18. - (1) Terenurile evidentiate ca pajisti, apartinând consiliilor locale comunale, obstilor sau unor asociatii de crescători, se folosesc în exclusivitate pentru păsunat, fâneată, cultivarea plantelor de nutret, în vederea obtinerii de masă verde, fân sau seminte, perdele de protectie a pajistilor, constructii zoopastorale, lucrări de îmbunătătiri funciare pentru cresterea potentialului de productie al pajistilor.

(2) Administrarea pajistilor comunale, orăsenesti si municipale intră în atributiile consiliilor locale, care vor stabili în răspunderea directă si nemijlocită a primarilor executarea prevederilor cuprinse în amenajamentele pastorale si în planurile anuale de exploatare a pajistilor de pe raza

unitătilor administrativ-teritoriale respective. Gospodărirea acestor suprafete se face cu consultarea crescătorilor de animale, cu asistenta tehnică a specialistilor din unităti subordonate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 19. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei siPădurilor, prin organele de specialitate, elaborează strategia de organizare si exploatare a pajistilor, parametrii tehnici si metodologia recomandată detinătorilor de terenuri agricole folosite pentru furajarea animalelor, care vor fi prevăzute în normele metodologice.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin organele de specialitate, împreună cu consiliile judetene si cu consiliile locale, elaborează strategia de organizare si exploatare a pajistilor si prezintă, în mod distinct, reglementări stricte privind transhumanta ovinelor, ca formă de punere în valoare a resurselor furajere montane si alpine.

Art. 20. - (1) Păsunile împădurite pot fi readuse în circuitul pastoral, cu aprobarea directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, pe baza unor studii de transformare si a unor programe de îmbunătătire si exploatare a acestora, întocmite de unitătile de specialitate autorizate.

(2) Recoltarea masei lemnoase de pe aceste terenuri se va face cu respectarea normelor tehnice silvice de exploatare.

Art. 21. - Terenurile evidentiate ca păsuni, fânete si păsuni împădurite pot fi schimbate cu terenuri agricole sau cu destinatie forestieră, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 22. - (1) Terenurile ocupate de pajisti care, prin degradare sau poluare, si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie vor fi constituite în perimetre de ameliorare de interes national, pe care se vor executa lucrări de repunere în valoare si amenajare, corespunzător regle- mentărilor legale în vigoare, fără schimbarea proprietarului.

(2) În vederea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1), în cadrul perimetrelor stabilite, detinătorii de pajisti sunt obligati să pună la dispozitie terenurile respective pe peri- oada realizării proiectelor si să aplice prevederile acestora.

Art. 23. - Lucrările de protectie si ameliorare a pajistilor naturale se realizează din fondul de ameliorare a fondului funciar aferent sectorului agricol, aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

CAPITOLUL IV

Ameliorarea animalelor

 

Art. 24. - (1) Ameliorarea efectivelor de animale reprezintă o activitate cu caracter prioritar în strategia dezvoltării zootehniei românesti si se desfăsoară de către structuri de specialitate, sub îndrumarea si controlul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu consultarea asociatiilor crescătorilor de animale.

(2) Zonarea în teritoriu a speciilor, raselor si tipurilor de animale, în functie de conditiile agroecologice si de interesele social-economice, precum si activitatea de ameliorare a acestora se realizează prin programe nationale de ameliorare a animalelor, elaborate pe o perioadă determinată de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu sprijinul asociatiilor profesionale ale crescătorilor de animale, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Ameliorarea genetică a animalelor se realizează prin lucrări de selectie si hibridare efectuate pe baza controlului oficial al performantelor zootehnice si prin reproductie dirijată.

Art. 25. - (1) Coordonarea si controlul activitătii de ameliorare a efectivelor de animale se fac de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si se realizează de institutii si organizatii implicate în acest proces, după cum urmează:

a) institutii pentru controlul oficial al performantelor productive la animale si evaluări genetice si structuri teritoriale abilitate în acest scop;

b) asociatii ale crescătorilor de animale, constituite potrivit legislatiei în vigoare;

c) unităti specializate de însământări artificiale, precum si cele producătoare de material seminal, ferme zootehnice de elită, depozite de reproducători, acreditate si autorizate în acest scop.

(2) Atributiile si competentele acestor structuri organizatorice trebuie să corespundă programelor nationale de ameliorare pe specii, conform actelor normative în vigoare.

Art. 26. - Controlul oficial al performantelor zootehnice se organizează si se desfăsoară în conformitate cu normele si instructiunile elaborate de unitătile specializate si abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 27. - Conservarea resurselor genetice constituite din populatii de animale restrânse numeric, în pericol sau pe cale de disparitie, se finantează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 28. - Pentru protejarea si dezvoltarea patrimoniului genetic national din zootehnie, în concordantă cu programele nationale de ameliorare a efectivelor de animale, toate importurile si exporturile de animale de reproductie, material seminal, embrioni si ouă de incubatie se avizează de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 29. - Ameliorarea efectivelor de animale este o activitate de interes public si se finantează de la bugetul de stat, în limita sumelor prevăzute cu această destinatie, din bugetul  Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru următoarele actiuni:

a) individualizarea, codificarea animalelor si constituirea bazei de date;

b) controlul performantelor zootehnice;

c) lucrările pentru stabilirea valorii de ameliorare.

 

CAPITOLUL V

Reproductia animalelor

 

Art. 30. - (1) Procesul de reproductie a animalelor este o activitate de bază în zootehnie, necesară pentru reluarea ciclurilor de productie.

(2) Reproductia animalelor se organizează si se desfăsoară prin însământări artificiale, montă naturală si transfer de embrioni.

(3) Crescătorii de animale sunt liberi să aleagă pentru efectivele proprii metoda de reproductie prevăzută la alin. (2).

Art. 31. - (1) Înfiintarea si organizarea noilor unităti specializate pentru testarea reproducătorilor, producerea de material seminal, însământări artificiale la animale necesită autorizarea de functionare eliberată de institutiile abilitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Conditiile pentru acreditarea si autorizarea unitătilor specializate pentru testarea reproducătorilor, producerea de material seminal congelat si însământări artificiale la animale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 32. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va sprijini, prin structurile de specialitate subordonate, înfiintarea de noi statiuni sau puncte sătesti de montă naturală.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin unitătile specializate din teritoriu, va autoriza pentru montă naturală reproducători ai crescătorilor de animale, cu respectarea cerintelor zootehnice si sanitar-veterinare.

Art. 33. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin organele sale de specialitate, va emite norme tehnice privind organizarea si functionarea statiunilor si punctelor de montă naturală, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(2) Consiliile locale organizează si asigură buna functionare a statiunilor de montă naturală, conform legilor în vigoare.

(3) Consiliile locale sunt obligate să asigure statiunilor de montă naturală terenul cu destinatie agricolă necesar pentru producerea furajelor.

Art. 34. - Prin material biologic de reproductie testat se întelege orice reproducător, material seminal, ouă de incubatie, ovule, zigoti si embrioni individualizati în sistem unitar si înregistrati în cărtile de rasă.

Art. 35. - (1) Pentru promovarea în interes public a reproductiei si selectiei animalelor de productie se finantează de la buget, prin alocatii anuale acordate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, actiunile care urmează:

a) controlul oficial al performantelor de productie;

b) lucrările pentru evaluarea valorii de ameliorare si de bonitare;

c) contavaloarea materialului seminal indigen utilizat la însământările artificiale se suportă în proportie de până la 100%, în functie de valoarea de ameliorare a reproducătorilor, atestată si autorizată oficial, precum si a agentului criogenic folosit la conservare.

(2) Se finantează din bugetele administratiei publice locale activitătile:

a) lucrările necesare pentru atribuirea codurilor si numerelor de înmatriculare a animalelor de productie;

b) organizarea depozitelor de reproducători.

Art. 36. - Biotehnologia transferului de embrioni si manipulările genetice efectuate cu caracter experimental sunt de competenta institutelor de cercetări stiintifice si de învătământ superior de profil, iar aplicarea în practică se efectuează sub controlul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

CAPITOLUL VI

Protectia animalelor

 

Art. 37. - (1) Crescătorilor de animale le este interzis să producă animalelor durere, suferintă, neliniste sau invaliditate, cu bună stiintă.

(2) Durerea evitabilă este cauzată animalelor prin lovire sau accidente traumatice.

(3) Suferinta, alta decât cea provocată de durere, este cauzată animalelor de înfometare, sete sau oboseală excesivă.

(4) Starea de neliniste este cauzată de privarea animalelor de libertate prin legarea defectuoasă sau încarcerarea severă, singurătate, de introducere în spatiul lor de viată a unor animale din alte specii sau din aceeasi specie fără o acomodare prealabilă, de senzatia de pierdere a echilibrului, de zgomote puternice, de socuri luminoase sau electrice.

(5) Invaliditatea voită este cauzată animalelor prin lucrări experimentale.

(6) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu consultarea organizatiilor neguvernamentale interesate, va elabora reguli de protectie a animalelor domestice, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 38. - Animalele vor fi cazate, hrănite si adăpate în functie de specie, gradul de dezvoltare si adaptare.

Art. 39. - Detinătorii de animale vor respecta conditiile optime de crestere si exploatare, conform tehnologiei.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 40. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage răspunderea administrativă, contraventională, civilă sau penală, după caz.

Art. 41. - (1) Constituie infractiuni următoarele fapte:

a) falsificarea înscrisurilor în certificatele de origine si valoare de ameliorare sau în alte evidente oficiale;

b) înscrierea în etichetele de prezentare a nutreturilor combinate a unor date care nu corespund cu compozitia chimică a acestora;

c) folosirea de pesticide sau de alte substante toxice fără avertizarea detinătorilor de animale din zonă;

d) producerea si vânzarea neautorizată de nutreturi combinate sau de aditivi furajeri;

e) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajisti în alte categorii de folosintă, fără aprobare legală;

f) distrugerea unor loturi semincere prin păsunat, cosit sau pe altă cale;

g) utilizarea în alte scopuri a fondurilor ce se constituie, conform legii, pentru lucrări privind întretinerea si îmbunătătirea pajistilor;

h) executarea de lucrări de manipulare genetică la animale, fără aprobarea forului de specialitate imediat superior.

(2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) si f) se pedepsesc cu închisoare de la 2 luni la 2 ani.

(3) Infractiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), g) si h) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 42. - (1) Constituie contraventii la prezenta lege, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, săvârsirea de către persoanele fizice sau juridice a următoarelor fapte:

a) producerea de embrioni, material seminal congelat, icre embrionate, larve si puiet de peste, ouă de incubatie pentru hibrizi comerciali si ouă de viermi de mătase, în afara unitătilor specializate, autorizate în acest scop, sau de la reproducători, pentru folosirea cărora nu s-au emis autorizatii, precum si introducerea si utilizarea celor provenite din import, fără a dispune de autorizatia necesară;

b) executarea neautorizată a transferului de embrioni sau a însământărilor artificiale pentru alte animale decât cele în proprietate;

c) nerespectarea normelor si instructiunilor tehnice privind efectuarea montei si asigurarea numărului de reproducători masculi folositi în statiuni comunale si puncte de montă naturală sau prin contracte civile;

d) monta clandestină, constând în folosirea reproducătorilor masculi neautorizati la monta femelelor;

e) neprezentarea si nedeclararea animalelor recenzorilor care efectuează recensămintele agricole;

f) mentinerea de reproducători masculi necastrati cu intentia de a fi folositi la monta clandestină;

g) folosirea unor componente neadecvate sau necertificate calitativ pentru fabricarea de nutreturi combinate sau de premixturi furajere;

h) păsunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti în afara perioadei stabilite pentru păsunat;

i) refuzul de către titularii de pajisti de a participa la întocmirea planurilor de exploatare a pajistilor, împiedicarea sau interzicerea punerii în aplicare a lucrărilor prevăzute în acestea;

j) neîndeplinirea de către detinătorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevăzute în contract;

k) circulatia pe pajisti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care cauzează deteriorarea acestora;

l) organizarea si punerea în functiune de noi exploatatii zootehnice fără autorizatii emise de organele abilitate în acest sens;

m) poluarea si/sau deteriorarea mediului ambiant;

n) nerespectarea protectiei animalelor;

o) omisiunea de a da ajutorul necesar ori de a înstiinta stăpânul, detinătorul sau organul competent, în cazul găsirii unui animal rătăcit, părăsit sau abandonat a cărui viată, sănătate ori integritate corporală este în primejdie;

p) darea în folosintă a pajistei, fie pentru păsunat, fie pentru obtinerea de productii de culturi furajere, persoanelor care nu sunt îndreptătite la pajiste;

r) utilizarea amenajărilor piscicole în alte scopuri decât cresterea pestilor.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. f), k), o) si p);

b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. e), i) si n);

c) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. d), h), j) si r);

d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. c), g) si m);

e) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b) si l).

(3) La propunerea primarului din unitatea administrativ-teritorială unde s-a săvârsit una dintre contraventiile prevăzute la alin. (1), consiliul local poate transforma cuantumul contraventiei constatate în zile-muncă în folosul comunitătii.

(4) Valoarea unei zile-muncă se calculează luându-se ca bază de referintă salariul minim pe economie valabil la acea dată.

(5) Amenzile se fac venit la bugetul de stat si la bugetul local, după caz.

(6) Cuantumul amenzilor contraventionale se indexează periodic prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.

Art. 43. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, de prefecti si de personalul abilitat al Ministerului de Interne.

Art. 44. - Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 45. - În scopul perfectionării procesului decizional, pe lângă Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor functionează Consiliul zootehnic consultativ, numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în componenta căruia intră specialisti din cercetarea stiintifică, învătământul superior agricol, agenti economici cu capital de stat si privat din agricultură, reprezentantii unor asociatii profesionale ale crescătorilor de animale.

Art. 46. - Definirea termenilor specifici zootehniei utilizati este înscrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 47. - (1) Normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi vor fi elaborate în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Legea nr. 8/1971 privind organizarea, administrarea si folosirea pajistilor, loturilor zootehnice si semincere, precum si a statiunilor comunale de montă, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 51 din 29 aprilie 1971; Legea nr. 40/1975 privind cresterea si ameliorarea animalelor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 134 din 25 decembrie 1975; Legea nr. 2/1982 privind organizarea producerii si folosirii rationale a resurselor de nutreturi, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 7 aprilie 1982; Decretul nr. 139/1977 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea organizării sericiculturii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 45 bis din 2 iunie 1977, si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 72.

 

ANEXĂ

 

DEFINIREA UNOR TERMENI SPECIFICI ZOOTEHNIEI

 

1. Ameliorarea animalelor - modificarea structurii genetice a populatiilor de animale supuse selectiei în succesiunea generatiilor, în vederea obtinerii unor productii animaliere mai mari.

2. Patrimoniu genetic - totalitatea efectivelor înregistrate numeric ale populatiilor de animale, de păsări, din sericicultură, apicultură si piscicultură, izolate reproductiv după rase sau grupate în linii pure de hibrizi, recunoscute oficial ca surse genetice valoroase pentru ameliorarea speciei din care fac parte.

3. Valoarea genetică - puterea de transmitere la urmasi a performantelor de productie ale unui animal cuprins în lucrările de selectie.

4. Lucrări de selectie - complex de actiuni si metode de identificare a indivizilor dintr-o populatie de animale, recunoscuti ca tipuri dorite pentru admiterea la reproducere în detrimentul altor tipuri nedorite, care  sunt eliminate.

5. Hibridare - încrucisarea animalelor din rase sau specii diferite, dar apropiate genetic.

6. Animale de reproductie - populatii de animale apartinând unei rase, linii pure sau metisi, care sunt:

- individualizate în sistem unitar de identificare sigură, simplă si permanentă pe tot parcursul vietii;

- au fost, se află sau pot fi luate în controlul performantelor zootehnice - sunt înscrise în evidentele oficiale de selectie;

- au sau li se pot emite certificate de origine si valoare productivă.

7. Individualizarea - procedeu de stabilire a identitătii fiecărui animal astfel încât să poată fi recunoscut în orice împrejurare si în tot cursul vietii sale, până la iesirea din sfera exploatării.

8. Controlul performantelor - procedeu folosit pentru măsurarea si stabilirea performantelor productive, inclusiv a calitătii produselor obtinute de la animale, iar pentru a avea caracter oficial, efectuarea si înregistrarea acestora  trebuie să fie realizate de o institutie de stat, neutră si impartială, sau de o organizatie abilitată în acest scop.

9. Certificat de origine si valoare productivă – document tipizat, întocmit si eliberat de institutii abilitate în acest scop, în care sunt specificate originea (ascendentă) si per- formantele de productie, ca rezultantă a controlului oficial, pentru un animal de reproductie.

10. Carte de rasă (Registru genealogic) – inventarierea animalelor de-a lungul generatiilor dintr-o rasă sau populatie izolată reproductiv, în care se înscriu performantele productive si valorile de ameliorare ale acestora, fiind principalul instrument tehnic de dirijare a procesului de selectie în directia dorită.

11. Montă naturală - împerecherea masculului cu femelele în conditii fiziologice naturale.

12. Însământare artificială - procedeu tehnic de depunere a materialului seminal în portiunea aparatului genital femel care asigură garantia fecundării.

13. Transfer de embrioni - biotehnologie pentru scurtarea intervalului între generatii si accelerarea difuzării progresului genetic, prin utilizarea unor metode de înaltă tehnicitate la recoltarea si depunerea embrionilor de la donatoare genetic valoroase la reproducere - gazdă până la fătare.

14. Embrion - stadiu de dezvoltare a unui organism viu, de la faza de ou fecundat, parcurgând toate fazele fiziologice naturale până la făt - constituirea organelor vitale.

15. Material seminal - produsul glandelor sexuale al unui reproducător autorizat, pentru a putea fi recoltat si preluat în vederea conservării capacitătii fecundate, până la folosirea lui la însământarea artificială a femelelor.

16. Unitate de însământări artificiale - un complex de mijloace materiale, cu organizare si amenajări specifice, în care reproducătorii masculi selectionati si autorizati oficial sunt întretinuti si folositi în scopul recoltării si conservării materialului seminal ce va fi distribuit pentru însământări artificiale.

17. Statiuni de montă - spatii special amenajate pentru întretinerea reproducătorilor si pentru împerecherea naturală a masculului cu femela, sub supraveghere tehnică.

18. Incubatia - procedeu tehnologic care realizează conditiile capabile să asigure dezvoltarea normală a embrionului din ou, în perioada caracteristică speciei, în scopul obtinerii prin ecloziune a unui organism viu, normal dezvoltat.

19. Ou (ouă) de incubatie - ou (ouă) fecundat/fecundate, normal constituit/constituite morfologic, care provin de la indivizi sănătosi si cu potential genetic autentic valoros.

20. Ferme (nuclee) de elită - exploatatii zootehnice cu conditii optime de întretinere - furajare si cazare – a unui efectiv de rasă curată sau în experiment genetic, supus lucrărilor de selectie, de la care se difuzează descendenta de-a lungul generatiilor obtinute în progres genetic.

21. Depozite de reproducători - unităti specializate în cresterea si întretinerea reproducătorilor masculi, destinati cu prioritate montei naturale dirijate si efectuate sezonier, în scopul reconditionării si folosirii economicoase pentru o perioadă mai lungă.

22. Aditivi furajeri - ingrediente sau substante chimice care se adaugă la sortimentele furajere de bază sau la o parte din acestea, pe parcursul fluxului de fabricatie a furajelor combinate, cu scopul de a satisface unele cerinte specifice: profilaxia si combaterea unor boli, stimularea ritmului de crestere si a productiei, corectarea gustului si a mirosului.

23. Premixtură furajeră - amestec uniform al uneia sau mai multor ingrediente împreună cu un suport furajer.

24. Ratie - amestecul de nutreturi în cantităti măsurabile, ce urmează a fi consumat de un animal în 24 de ore, respectând normele stabilite stiintific.

25. Normă - continutul în substante nutritive corelate proportional, care să asigure necesarul unui animal timp de 24 de ore, atât pentru întretinerea functiilor vitale, cât si pentru elaborarea productiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii zootehniei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea zootehniei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 80.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene

armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

Ministrul industriei si resurselor,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) si ale art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 571/2000 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2001,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 388/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 4 ianuarie 2002.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2002.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate

referitoare la recipientele simple sub presiune

 

Nr. crt.

Numărul de referintă

Titlul

1.

SR EN 286-1:1998

Recipiente sub presiune, simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer si azot - Partea 1: Recipiente sub presiune pentru utilizări generale

2.

SR EN 286-3:1994

Recipiente sub presiune, simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer si azot - Partea 3: Recipiente sub presiune executate din otel pentru echipamente pneumatice de frânare auxiliare si echipamente pneumatice pentru material rulant feroviar

3.

SR EN 286-4:1994

Recipiente sub presiune, simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer si azot - Partea 2: Recipiente sub presiune executate din aliaj de aluminiu pentru echipamente pneumatice de frânare auxiliare si echipamente pneumatice pentru material rulant feroviar

4.

SR EN 286-2:2000

Recipiente sub presiune, simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer si azot - Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare si circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere si remorcile lor

5.

SR EN 571-1:1999

Examinări nedistructive - Examinări cu lichide penetrante - Partea 1: Principii generale

6.

SR EN 583-1:2001

Examinări nedistructive - Examinări cu ultrasunete - Partea 1: Principii generale

7.

SR EN 1011-1:2001

Sudare - Recomandări pentru sudarea materialelor metalice - Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric

8.

SR EN 1290:2000

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate – Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate

9.

SR EN 1330-3:2001

Examinări nedistructive - Terminologie - Partea 3: Termeni utilizati la examinarea radiografică industrială.

10.

SR EN 1714:2000

Examinări nedistructive ale sudurilor - Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate

11.

SR EN ISO 6520-1:1999

Sudare si procedee conexe - Clasificarea imperfectiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice -

Partea 1: Sudare prin topire

12.

SR EN 12062:2001

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate - Reguli generale pentru materiale metalice

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

cuprinzând autorizatiile de comercializare a băuturilor alcoolice spirtoase, anulate

 

Nr.

crt.

Denumirea agentului economic

(societatea comercială)

Codul fiscal

Numărul autorizatiei

Data eliberării

Data anulării

1.

CERBUL COM PROD IMPEX - S.R.L. ILFOV

5350430

6213323

27 aprilie 2001

10 decembrie 2001

2.

PROD COM IMPEX C.V.R. - S.R.L. ILFOV

13927417

6386523

2 iulie 2001

5 noiembrie 2001

3.

AGRONAD COM PROD - S.R.L. ILFOV

5325577

6176223

17 octombrie 2001

17 octombrie 2001

 

 

 

5374323

17 octombrie 2001

17 octombrie 2001

4.

ALCO PROD INTERNATIONAL - S.R.L. ILFOV

13206186

6103823

23 martie 2001

24 septembrie 2001

5.

ROMDAN DRINKS TOTAL - S.R.L. ILFOV

12783771

5836523

17 noiembrie 2000

22 octombrie 2001

6.

MARVIC INTERNATIONAL - S.R.L. ILFOV

13337564

6102923

23 martie 2001

24 septembrie 2001

7.

MAGISTRAL 2000 - S.R.L. ILFOV

13385065

6139723

5 aprilie 2001

4 octombrie 2001