MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 75          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 31 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

38. - Lege pentru modificarea art. 30 din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994

 

46. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 30 din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994

 

39. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură

 

47. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură

 

40. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

 

48. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

 

42. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si a Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale

 

50. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si a Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale

 

 

43. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase

 

51. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase

 

45. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale

 

53. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale

 

46. - Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

54. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

47. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societătii Comerciale "Comtim” - S.A. Timisoara

 

55. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societătii Comerciale "Comtim” - S.A. Timisoara

 

50. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale

 

58. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 328 din 27 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

Decizia nr. 337 din 29 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 30 din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 30 din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Organele militare teritoriale au în compunere: centre militare judetene, Centrul Militar al Municipiului Bucuresti si centre militare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 38.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 30 din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 30 din Legea apărării nationale a României nr. 45/1994 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 46.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiintarea,

organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 13 din 26 iulie 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 13 august 2001, cu următoarele modificări:

1. Formula introductivă va avea următorul cuprins:

“În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, având în vedere prevederile art. VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.”

2. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Îndrumarea tehnico-metodologică a serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură prevăzute la alin. (1) se asigură de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, de directiile generale judetene pentru agricultură si industrie alimentară si de directiile sanitar-veterinare judetene.”

3. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Serviciile comunitare pentru cadastru si agricultură îndeplinesc si alte atributii stabilite prin lege sau însărcinări primite de la autoritătile administratiei publice locale.”

4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pot înfiinta societăti comerciale pentru preluarea si valorificarea produselor agroalimentare de la producătorii individuali, de la exploatatiile agricole asociative si de la exploatatiile familiale. Asemenea societăti comerciale se pot înfiinta si prin asocierea între mai multe consilii locale.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 39.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 47.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2001

pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29 din 26 februarie 2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul unic punctul 1, articolul 17 litera b 1 ) va avea următorul cuprins:

“b 1 ) organizează si desfăsoară, prin structuri de informatii specializate, activitatea de obtinere, prelucrare, verificare, stocare si valorificare a informatiilor în domeniul misiunilor, patrimoniului si personalului ministerului, apărarea secretului de stat si de serviciu în cadrul institutiei, precum si prevenirea si descoperirea infractiunilor, identificarea factorilor de risc si amenintărilor la adresa ordinii publice;”

2. La articolul unic punctul 2, articolul 21 1 alineatele (1), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 211. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 17 lit. b 1 ) si în limitele acestora, Ministerul de Interne este autorizat să detină si să utilizeze mijloacele tehnice specifice pentru obtinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea si valorificarea de informatii si să desfăsoare activităti de culegere de informatii, deschis si/sau acoperit, în conditiile legii.

............................................................................................

(3) Folosirea unor persoane fizice sub acoperire se face în baza aprobării date de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie. Organizarea acestei activităti se face prin ordin al ministrului de interne, pentru o perioadă determinată.

(4) Ministerul de Interne poate solicita de la autorităti publice, de la persoane fizice sau juridice informatii, date si documente necesare în vederea îndeplinirii atributiilor stabilite prin lege, în limitele art. 17 lit. b 1 ).”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 40.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 48.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999

cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si a Ordonantei Guvernului nr. 122/1998

privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120 din 30 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si a Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea

institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, si a Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale”

2. La articolul I, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, se modifică si se completează după cum urmează:”

3. La articolul I punctul 1, articolul 1 litera a) va avea următorul cuprins:

“a) prin licitatie, selectie de oferte sau negociere directă, conform legii, organizată prin regulamentul elaborat de fiecare institutie publică de apărare, ordine publică si sigurantă natională si aprobat de Guvern;”

4. La articolul II, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 122 din 28 august 1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 29 august 1998, aprobată prin Legea nr. 50/1999, se modifică si se completează după cum urmează:”

5. La articolul II punctul 3, articolul 20 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 20 1 . - Institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională vor supune spre aprobare Guvernului regulamentul elaborat de fiecare dintre acestea privind valorificarea bunurilor prevăzute la art. 9 lit. c), în termen de 15 zile de la adoptarea legii de aprobare a prezentei ordonante.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 42.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999

cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si a Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea,

scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si a Ordonantei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si împrospătarea produselor din rezervele proprii ale fortelor destinate apărării nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 50.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 87/2000

privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 87 din 29 august 2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase, adoptată în temeiul art. 1 lit. R pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 43.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor

pentru pagubele generate de produsele defectuoase

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 51.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor

referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53 din 19 mai 2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 45.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 53.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Anexa nr. 1 - Judecătoriile, parchetele si localitătile de resedintă ale acestora - la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La judetul Constanta, după Judecătoria Mangalia se introduce “Judecătoria Cernavodă, localitatea de resedintă orasul Cernavodă”.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 46.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 54.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societătii Comerciale “Comtim” - S.A. Timisoara

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66 din 19 mai 1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societătii Comerciale “Comtim” - S.A. Timisoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 20 mai 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 47.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societătii Comerciale “Comtim” - S.A. Timisoara

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietătii de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societătii Comerciale “Comtim” - S.A. Timisoara si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 55.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126 din 11 octombrie 2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 19 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 50.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare

ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 58.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 328

din 27 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997

privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romfar Group” - S.R.L. Pitesti în Dosarul nr. 994/2000/F-C al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspund Societatea Comercială “Romfar Group” - S.R.L. Pitesti, prin avocat, si Directia Generală a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Arges, prin consilier juridic, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. 

Reprezentantul Societătii Comerciale “Romfar Group” - S.R.L., având cuvântul, arată, referindu-se la faptul că dispozitiile legale criticate au fost abrogate, că exceptia poate fi solutionată deoarece abrogarea textului criticat nu sterge efectele produse în vremea când era în vigoare. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/1999 este un act normativ prin care s-a impus plata retroactivă a accizelor la carburanti.

De asemenea, la data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate, 12 aprilie 2000, ordonanta criticată era în vigoare. De aceea consideră că admisibilitatea oricărei cereri în justitie trebuie analizată în functie de cadrul legal existent la data formulării sale. Or, la data formulării exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/1999 acestea erau în vigoare si erau, în opinia autorului, neconstitutionale, în întelesul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Reprezentantul Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Arges arată că unitatea pe care o reprezintă solicită respingerea exceptiei pentru motivele depuse la dosar de Ministerul Finantelor Publice.

Reprezentantul Ministerului Public arată că, după data sesizării Curtii Constitutionale, dispozitiile criticate au fost abrogate si, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu mai pot face obiectul controlului de constitutionalitate. Este o regulă de procedură, iar regulile de procedură trebuie respectate întocmai. Consideră că solutia este respingerea exceptiei ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 aprilie 2000, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romfar Group” - S.R.L. Pitesti în Dosarul nr. 994/2000/F-C al acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii. Se sustine că prin art. I pct. 1 din ordonanta de urgentă criticată “a fost modificat art. 14 din Ordonanta de urgentă nr. 82/1997 în ceea ce priveste metodologia de calcul, în sensul că «pentru carburantii auto se datorează bugetului de stat accize, stabilite în lei pe tona de produs finit»”. Or, în opinia autorului sesizării, “Organele de control ale Gărzii financiare au avut la bază o ordonantă neconstitutională, atunci când au stabilit că societatea noastră ar datora bugetului de stat suma de 617.369.940 lei, reprezentând accize pentru carburantii comercializati din stocul existent la 2.03.1999”.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, consideră că exceptia este neîntemeiată, “deoarece Ordonanta nu a prevăzut o aplicare retroactivă” si deci nu se încalcă art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit opiniei instantei “calcularea accizelor în sume fixe asupra produselor aflate în stoc si pentru care s-au plătit accize potrivit legii fiscale anterioare nu înseamnă retroactivitate, ci aplicarea imediată a legii fiscale noi”.

Conform opiniei instantei, întrucât “valoarea accizelor se recuperează de la consumatori prin cuprinderea ei în pretul produselor, ordonanta modificatoare a accizelor nu a creat o situatie mai grea comerciantilor de combustibili auto care aveau plătite accizele pentru cantitătile aflate în stoc, întrucât obligatia plătii diferentei de accize a fost stabilită la momentul livrării stocurilor inventariate [art. II alin. (3)]”.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât ordonanta criticată nu mai era în vigoare la data sesizării Curtii Constitutionale, fiind abrogată potrivit art. 57 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 2 martie 1999. Ordonanta criticată are următorul cuprins:

“Art. I. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, aprobată si modificată prin Legea nr. 196/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

«Art. 14. - Pentru carburantii auto se datorează bugetului de stat accize, stabilite în lei pe tona de produs finit, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonantă de urgentă.»”

La punctul 2 al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/1999 se prevăd pozitiile 9, 10, 11 din anexa nr. 1 “Lista cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize)”, cărora li s-au fixat valorile accizelor/tonă, pentru: 9. Benzină premium, regular si normală; 10. Benzină fără plumb; 11. Motorină auto (combustibil pentru motoare Diesel).

“Art. II. (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă agentii economici importatori, precum si agentii economici care desfăsoară activitate de comercializare a carburantilor auto vor proceda la inventarierea stocurilor de astfel de produse.

(2) O copie de pe listele de inventariere, valorificate conform prevederilor legale în materie si certificate de conducerea agentilor economici în cauză, va fi depusă în termen de două zile la organele fiscale teritoriale în a căror rază teritorială acestia îsi desfăsoară activitatea.

(3) Sumele reprezentând diferentele dintre valoarea accizelor, determinată pe baza sumelor fixe stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă, si valoarea accizelor achitate fie în vamă, fie la achizitionarea de pe piata internă a carburantilor auto se fac venit la bugetul de stat, momentul datorării acestora fiind data livrării stocurilor inventariate.

(4) Acestor sume cuvenite bugetului de stat li se aplică prevederile cap. IV «Dispozitii comune si finale» din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/1997, cu modificările ulterioare.”

Curtea constată că, ulterior ridicării exceptiei de neconstitutionalitate, prin Ordonanta Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, începând cu data de 15 februarie 2000 au fost abrogate prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, aprobată si modificată prin Legea nr. 196/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 5 noiembrie 1998.

În consecintă, având în vedere dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, conform cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unor dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, Curtea urmează să facă aplicarea dispozitiilor alin. (6) al aceluiasi articol si să respingă, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Sustinerea autorului exceptiei că admisibilitatea acesteia trebuia analizată în functie de cadrul legal existent la data formulării sale nu poate fi primită, având în vedere caracterul imperativ al dispozitiilor art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si fată de dispozitiile art. 145 alin. (2) din Constitutie, care stabilesc că deciziile Curtii Constitutionale “au putere numai pentru viitor”.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art. 144 lit. c) si ale art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 23 si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al impozitelor indirecte, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romfar Group” - S.R.L. Pitesti în Dosarul nr. 994/2000/F-C al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 337

din 29 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Editura Atac la Persoană” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 13.602/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că dispozitiile art. 205, 206 si 207 din Codul penal nu contravin prevederilor art. 20 si ale art. 23 alin. (8) din Constitutie si nici celor ale art. 11 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si ale art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate, de asemenea, în motivarea exceptiei. Totodată arată că nu poate fi primită sustinerea privind încălcarea dispozitiilor art. 23 alin. (8) din Constitutie, referitoare la prezumtia de nevinovătie, deoarece proba veritătii permite inculpatului să facă dovada veridicitătii afirmatiilor sau informatiilor publicate în conditiile existentei unui interes legitim care astfel a fost apărat. Se invocă în final jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 272 din 20 decembrie 2000 si Decizia nr. 56 din 22 februarie 2001, prin care au fost respinse exceptiile de neconstitutionalitate referitoare la aceleasi dispozitii legale. Întrucât nu au fost invocate elemente noi de natură a determina o reconsiderare a acestei jurisprudente, se solicită respingerea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 august 2001, pronuntată în Dosarul nr. 13.602/1999, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal, exceptii ridicate de Societatea Comercială “Editura Atac la Persoană” - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 205, 206 si 207 din Codul penal contravin prevederilor art. 20 si ale art. 23 alin. (8) din Constitutie, ale art. 11 paragraful 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si ale art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât - contrar prevederilor

Legii fundamentale si actelor normative internationale mentionate - instituie o prezumtie de vinovătie în sarcina inculpatului. Inculpatului nu i se îngăduie să răstoarne această prezumtie de vinovătie decât în cazul în care poate proba un interes legitim, a cărui apreciere este însă lăsată la liberul arbitru al instantei de judecată.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, exprimându-si opiniile asupra exceptiilor de neconstitutionalitate, apreciază că acestea sunt neîntemeiate. Se consideră că, referitor la art. 205 si 206, “din modul în care sunt redactate aceste texte nu rezultă în vreun fel că existenta vreunuia din elementele constitutive ale acestor infractiuni ar fi ab initio prezumată, fiind deci necesară, în considerarea prezumtiei de nevinovătie ce actionează în favoarea inculpatului, dovedirea fiecăruia din aceste elemente”. În privinta exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 din Codul penal, instanta consideră, de asemenea, că este neîntemeiată, invocându-se în acest sens si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor a comunicat punctul său de vedere în sensul că prevederile art. 205, 206 si 207 din Codul penal nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate si, în consecintă, exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Guvernul, în punctele sale de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată sub toate aspectele. Astfel, se consideră că lădispozitiile art. 207 din Codul penal nu încalcă principiul prezumtiei de nevinovătie, consacrat atât în Constitutie, cât si în Codul de procedură penală, deoarece în cadrul procesului acest principiu actionează, probele sunt administrate, dar în final instanta are posibilitatea acordată de lege de a considera că fapta respectivă nu constituie infractiune, deoarece interesul legitim care a stat la baza săvârsirii ei înlătură pericolul social al faptei. Proba veritătii este prin urmare o cauză care înlătură caracterul penal al faptei prin înlăturarea trăsăturii esentiale a pericolului social al acesteia”. Totodată se consideră că nici dispozitiile art. 205 si 206 din Codul penal nu încalcă prezumtia de nevinovătie consacrată de Constitutie si de documentele internationale invocate.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, prevederile din Legea fundamentală invocate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 205, 206 si 207 din Codul penal, care au următorul cuprins:

- Art. 205: “Atingerea adusă onoarei ori reputatiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, se pedepseste cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Aceeasi pedeapsă se aplică si în cazul când se atribuie unei persoane un defect, boală sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate.

Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.”;

- Art. 206: “Afirmarea ori imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sanctiune penală, administrativă sau disciplinară ori dispretului public, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.”;

- Art. 207: ”Proba veritătii celor afirmate sau imputate este admisibilă, dacă afirmarea sau imputarea a fost săvârsită pentru apărarea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a făcut proba veritătii nu constituie infractiunea de insultă sau calomnie.”

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind încălcate au următoarea redactare:

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 23 alin. (8): “Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.”

Autorul exceptiei a mai invocat si încălcarea art. 11 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, potrivit căruia “Orice persoană acuzată de săvârsirea unei infractiuni este prezumată nevinovată până când vinovătia sa va fi dovedită, în mod legal, în cursul unui proces public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garantiile necesare apărării sale”, precum si a art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care prevede: “Orice persoană acuzată de o infractiune este prezumată nevinovată până ce vinovătia sa va fi legal stabilită.”

1. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 si 206 din Codul penal, Curtea constată că nu pot fi retinute criticile formulate, având în vedere următoarele considerente:

Infractiunile de insultă, prevăzută în art. 205, si de calomnie, prevăzută în art. 206 din Codul penal, constituie infractiuni contra demnitătii, prin care sunt sanctionate penal cuvintele, gesturile, precum si alte mijloace prin care se aduce atingere onoarei ori reputatiei unei persoane sau se afirmă în public fapte determinate, care, dacă ar fi adevărate, ar expune acea persoană la sanctiuni (penale,  administrative, disciplinare) ori dispretului public.

Curtea constată că incriminarea acestor fapte nu contravine în nici un mod prezumtiei de nevinovătie, consacrată atât de art. 23 alin. (8) din Constitutie, cât si de art. 11 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale prin art. 6 pct. 2. Trăsăturile esentiale ale infractiunii, prevăzute la art. 17 din Codul penal (pericolul social al faptei, săvârsirea cu vinovătie si legalitatea incriminării), există si în cazul celor două infractiuni, deoarece numai săvârsirea lor cu vinovătie poate atrage răspunderea penală a făptuitorului. Calitatea de inculpat a celui chemat în judecată nu reprezintă o încălcare a prezumtiei de nevinovătie, ci defineste, potrivit art. 23 din Codul de procedură penală, doar lopersoana împotriva căreia s-a pus în miscare actiunea penală”. Prin urmare, persoana chemată în judecată penală, inculpatul, nu este considerată vinovată până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare. În spetă, instanta de judecată este obligată, potrivit art. 62 din Codul de procedură penală, “să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe”, deoarece, conform art. 66 din acelasi cod loÎnvinuitul sau inculpatul nu este obligat să probeze nevinovătia sa”, iar “În cazul când există probe de vinovătie […] are dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie”.

Prezumtia de nevinovătie, consacrată prin art. 23 alin. (8) din Constitutie si prin textele din tratatele internationale, invocate de autorul exceptiei ca o garantie a libertătii individuale, constituie unul dintre principiile fundamentale ale procesului penal.

Curtea retine, de asemenea, că dispozitiile art. 205 si 206 nu instituie lno prezumtie de vinovătie”, astfel cum se sustine de către autorul exceptiei si, prin urmare, nu derogă de la principiul constitutional invocat. În cazul acestor infractiuni vinovătia rezultă din însăsi săvârsirea faptelor prevăzute de textele de lege criticate (res in se ibsa dolum habet), iar în cazurile în care vinovătia nu ar rezulta ex reinstanta are obligatia de a stabili intentia făptuitorului luând în considerare, pe baza probelor administrate în acest scop, toate circumstantele legate de persoană, obiceiuri, timp si altele.

2. Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 din Codul penal Curtea constată că este neîntemeiată, întrucât proba veritătii nu constituie o cauză de înlăturare a vinovătiei, respectiv a intentiei de a aduce atingere onoarei unei persoane, ci o cauză specială care înlătură caracterul penal al faptelor de insultă sau de calomnie. Existenta unui interes legitim justifică aprecierea  faptelor mentionate ca nefiind periculoase din punct de vedere social.

Curtea retine, pentru aceste considerente, că nici prin instituirea posibilitătii autorului de a dovedi adevărul afirmatiilor sau al imputărilor făcute si nici prin restrângerea în limitele interesului legitim a acestei posibilităti art. 207 din Codul penal nu înfrânge prezumtia de nevinovătie, consacrată prin art. 23 alin. (8) din Constitutie, prin art. 11 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, precum si prin art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 207 din Codul penal, respingând exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii. Astfel, prin Decizia nr. 134 din 6 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 august 2000, Curtea a statuat că art. 207 din Codul penal nu încalcă principiul prezumtiei de nevinovătie consacrat de art. 23 alin. (8) din Constitutie, deoarece el “nu reglementează stabilirea vinovătiei în cazul infractiunilor de insultă si de calomnie. În realitate, acest text de lege instituie posibilitatea inculpatului de a dovedi veridicitatea afirmărilor sau imputărilor făcute, aceasta constituind un caz special de înlăturare a caracterului penal al faptei, prin lipsa pericolului social, dacă fapta a fost săvârsită pentru apărarea unui interes legitim”.

S-a mai retinut că “Apărarea drepturilor si a libertătilor cetătenilor impune, în unele situatii, sanctionarea penală a afirmărilor si imputărilor, chiar dacă acestea se referă la fapte adevărate, dar nu au fost făcute pentru apărarea unui «interes legitim». De altfel, necesitatea sanctionării rezultă din prevederile art. 30 alin. (6) din Constitutie”. Prin aceeasi decizie Curtea a constatat si faptul că textul art. 207 din Codul penal leeste în deplină concordantă cu prevederile art. 10 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale”, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Considerentele si solutia adoptate prin decizia citată îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neexistând elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Curtea observă, de asemenea, că jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului cu privire la “garantarea unor drepturi concrete si efective si nu teoretice si iluzorii” nu are nici o concludentă în cauză, întrucât art. 207 din Codul penal se referă la fapte determinate privitoare la o persoană, deci elemente concrete care pot fi dovedite, iar nu la învinuirea unei persoane înainte ca aceasta să fi fost dovedită potrivit cerintelor legale, în cadrul unui proces, situatie la care se referă Cazul Allenet de Ribemont contra Frantei, caz invocat de autorul exceptiilor.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul prevederilor art. 144 lit. c) si ale art. 145 alin. (2) din Constitutie, ale art. 13 alin. (1) lit. A.c) si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

D E C I D E:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Editura Atac la Persoană” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 13.602/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu