MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 76         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

31. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene

 

39. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Criteriilor de performantă pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2002

 

29/206. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului de interne pentru înfiintarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanti ai regiilor autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si “Registrul Auto Român”, precum si ai Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu organe de control apartinând Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră

 

44. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR- 1/Definitii si abrevieri

 

173. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2002

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

562/2001. - Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 43/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitătile de organizare si de tinere a evidentei acestora, precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României

si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile

aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 31.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene

 

PREAMBUL

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran, denumite în continuare părti contractante,

fiind părti la Conventia privind aviatia civilă internatională, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,

dorind să încheie un acord suplimentar la conventia mentionată, în scopul stabilirii si operării de servicii aeriene regulate între si dincolo de teritoriul României si, respectiv, al Republicii Islamice Iran,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

1. În scopul prezentului acord, termenii:

a) conventie înseamnă Conventia privind aviatia civilă internatională, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, si include orice anexă adoptată în baza art. 90 din aceasta, precum si orice amendament la anexe sau la conventie, în baza art. 90 si 94 din aceasta, în măsura în care aceste anexe si amendamente au devenit efective pentru ambele părti contractante;

b) autorităti aeronautice înseamnă, în cazul României, Ministerul Transporturilor si, în cazul Republicii Islamice Iran, Organizatia Aviatiei Civile sau, în ambele cazuri, orice persoană ori organ autorizat să îndeplinească orice functii exercitate în prezent de autoritătile mentionate;

c) companii aeriene desemnate înseamnă orice companie aeriană care a fost desemnată si autorizată în conformitate cu art. 3 din prezentul acord;

d) teritoriul statului fiecărei părti contractante si cetătenii statului fiecărei părti contractante înseamnă teritoriul si cetătenii României si, respectiv, teritoriul si cetătenii Republicii Islamice Iran, astfel cum sunt definiti de legislatia lor natională respectivă;

e) companie aeriană, serviciu aerian, serviciu aerian international si escală în scopuri necomerciale vor avea sensurile care le-au fost atribuite în art. 96 din conventie;

f) capacitate, în ceea ce priveste o aeronavă, înseamnă încărcătura comercială a acelei aeronave, disponibilă pe o rută sau pe o portiune de rută; si

capacitate, în ceea ce priveste un serviciu aerian convenit, înseamnă capacitatea aeronavei utilizate pentru un astfel de serviciu, multiplicată cu frecventa curselor efectuate de o astfel de aeronavă într-o perioadă dată si pe o rută sau pe o portiune de rută;

g) tarif înseamnă preturile sau sumele care urmează să fie plătite pentru transportul international de pasageri, bagaje sau marfă si conditiile în baza cărora se aplică aceste preturi sau sume, inclusiv preturile sau sumele si conditiile pentru serviciile de agentie si alte servicii auxiliare, cu exceptia remuneratiei si a conditiilor pentru transportul postei;

h) rute specificate înseamnă rutele specificate în anexa la prezentul acord, pe care vor fi operate servicii aeriene regulate internationale de către companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante;

i) servicii convenite înseamnă serviciile aeriene stabilite sau care urmează să fie stabilite pe rutele specificate în anexa la prezentul acord;

j) acord înseamnă prezentul acord sau astfel cum a fost amendat în conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul acord;

k) anexă înseamnă anexa la prezentul acord sau astfel cum a fost amendată în conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul acord.

2. Anexa la prezentul acord constituie parte integrantă a acestui acord si toate referirile la acord vor include referirile la anexă, cu exceptia cazului în care se prevede altfel în mod expres.

 

ARTICOLUL 2

Acordarea de drepturi

 

1. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părti contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul stabilirii si operării serviciilor aeriene regulate internationale pe rutele specificate în anexa la prezentul acord.

2. Sub rezerva prevederilor prezentului acord compania aeriană desemnată a fiecărei părti contractante va beneficia, în timpul operării serviciilor convenite pe rutele specificate, de următoarele drepturi:

a) de a zbura, fără aterizare, peste teritoriul statului celeilalte părti contractante;

b) de a face escale în scopuri necomerciale pe teritoriul statului celeilalte părti contractante; si

c) de a îmbarca si de a debarca pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, în punctele specificate în anexa la prezentul acord, pasageri, marfă si postă în trafic international, separat sau în combinatie.

3. Exercitarea drepturilor de trafic de libertatea a cincea este supusă aprobării autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante, tinându-se seama de consideratiile comerciale exprimate de companiile aeriene respective desemnate.

4. Nici o prevedere a paragrafului 2 al acestui articol nu va putea fi interpretată în sensul că se acordă companiei aeriene desemnate de o parte contractantă dreptul de a îmbarca pe teritoriul statului celeilalte părti contractante pasageri, marfă si postă, transportate contra plată sau în baza unui contract de închiriere si destinate altui punct de pe teritoriul statului acestei celeilalte părti contractante (cabotaj).

 

ARTICOLUL 3

Desemnarea companiilor aeriene

 

1. Fiecare parte contractantă are dreptul să desemneze celeilalte părti contractante una sau mai multe companii aeriene, în scopul operării serviciilor convenite pe rutele specificate. O astfel de desemnare va constitui obiectul unei notificări scrise între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante.

2. La primirea acestei desemnări autoritătile aeronautice ale celeilalte părti contractante vor acorda fără întârziere, sub rezerva paragrafelor 3 si 4 ale acestui articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizatia de operare corespunzătoare.

3. Autoritătile aeronautice ale unei părti contractante pot cere companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante să facă dovada că aceasta este în măsură să îndeplinească conditiile prevăzute de legile si de reglementările aplicate pentru operarea serviciilor aeriene internationale de către aceste autorităti aeronautice, în conformitate cu prevederile conventiei.

4. Fiecare parte contractantă are dreptul de a refuza acordarea autorizatiei de operare la care se face referire în paragraful 2 al acestui articol sau de a impune asemenea conditii pe care le consideră necesare în exercitarea de către compania aeriană desemnată a celeilalte părti contractante a drepturilor specificate la art. 2 din prezentul acord, în orice situatie în care prima parte contractantă nu face dovada că partea preponderentă a proprietătii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin statului părtii contractante care desemnează compania aeriană sau cetătenilor săi.

5. Compania aeriană desemnată si autorizată în conformitate cu prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol poate începe oricând operarea serviciilor convenite, cu conditia reglementării capacitătii în conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul acord, a aprobării orarului în conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul acord si cu conditia ca tarifele stabilite în conformitate cu prevederile art. 8 din prezentul acord să fie în vigoare în ceea ce priveste serviciile convenite.

6. Fiecare parte contractantă are dreptul să înlocuiască, printr-o notificare scrisă între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante, compania aeriană pe care a desemnat-o cu o altă companie aeriană. Compania aeriană nou-desemnată va avea aceleasi drepturi si va fi supusă acelorasi obligatii ca si compania aeriană pe care o înlocuieste.

 

ARTICOLUL 4

Suspendarea sau revocarea

 

1. Fiecare parte contractantă va avea dreptul de a revoca o autorizatie de operare sau de a suspenda exercitarea drepturilor specificate în art. 2 din prezentul acord de către o companie aeriană desemnată de cealaltă parte contractantă sau de a impune acele conditii pe care le consideră necesare pentru exercitarea acestor drepturi:

a) în orice situatie în care nu se face dovada că partea preponderentă a proprietătii si controlul efectiv al acelei companii aeriene apartin statului părtii contractante care desemnează compania aeriană ori cetătenilor săi; sau

b) în orice situatie în care compania aeriană nu se conformează legilor si reglementărilor nationale ale părtii contractante care acordă acele drepturi; sau

c) în orice situatie în care compania aeriană nu se conformează prevederilor prezentului acord.

2. Cu exceptia cazului în care revocarea imediată, suspendarea sau impunerea conditiilor mentionate în paragraful 1 al acestui articol este esentială, pentru a se evita noi abateri de la legi si reglementări, acest drept va fi exercitat de fiecare parte contractantă numai după consultări cu cealaltă parte contractantă, în conformitate cu prevederile art. 16 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 5

Principiile care reglementează operarea serviciilor convenite

 

1. Companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante se vor bucura de posibilităti egale si echitabile pentru operarea serviciilor convenite, pe rutele specificate.

2. În operarea serviciilor convenite compania aeriană desemnată a fiecărei părti contractante va tine seama de interesele companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante, astfel încât să nu afecteze în mod nejustificat serviciile pe care aceasta din urmă le asigură pe întreaga rută sau pe o parte a aceleiasi rute.

3. Pe orice rută specificată capacitatea asigurată de compania aeriană desemnată a unei părti contractante împreună cu capacitatea asigurată de compania aeriană desemnată a celeilalte părti contractante vor fi mentinute într-o corelatie rezonabilă cu cerintele publicului pentru transportul aerian pe acea rută.

4. Serviciile convenite asigurate de compania aeriană desemnată a fiecărei părti contractante vor avea ca obiectiv principal asigurarea, la un coeficient de încărcătură rezonabil, a capacitătii adecvate pentru a satisface cererile curente si anticipate în mod rezonabil pentru serviciile aeriene spre si dinspre teritoriul statului celeilalte părti contractante.

5. Dreptul companiilor aeriene desemnate de a opera servicii aeriene între punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, si punctele situate în state terte va fi exercitat în conformitate cu principiile generale mentionate mai jos, potrivit cărora capacitatea va fi adaptată la:

a) cerintele de trafic spre si dinspre teritoriul statului părtii contractante care desemnează compania aeriană;

b) cerintele de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, după ce s-au luat în considerare celelalte servicii de transport convenite de către companiile aeriene din statele care cuprind zona; si

c) cerintele operării liniei aeriene directe.

6. Capacitatea care urmează să fie asigurată pe rutele specificate va fi convenită între companiile aeriene desemnate ale ambelor părti contractante si aprobată de autoritătile aeronautice ale părtilor contractante. Orice crestere a capacitătii va constitui, de asemenea, obiectul întelegerii dintre companiile aeriene desemnate si va fi supusă aprobării autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante.

Până la obtinerea acestei aprobări capacitatea existentă va rămâne în vigoare.

 

ARTICOLUL 6

Furnizarea datelor statistice

 

Autoritătile aeronautice ale fiecărei părti contractante vor determina companiile lor aeriene desemnate să furnizeze autoritătilor aeronautice ale celeilalte părti contractante, la cererea acestora, acele date periodice sau alte comunicări de date statistice care pot fi cerute în mod rezonabil, în scopul revizuirii capacitătii asigurate pe serviciile convenite de companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 7

Aprobarea orarelor

 

1. Orarele de zbor, inclusiv frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor si tipul aeronavelor ce vor fi folosite, vor fi convenite între companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante. Aceste chestiuni, astfel convenite, vor fi supuse aprobării autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante cu 30 de zile înainte de începerea operării serviciilor convenite. Aceeasi procedură va fi aplicată în cazul schimbării ulterioare, iar perioada de 30 de zile poate fi modificată cu acordul autoritătilor aeronautice interesate.

2. În cazul în care companiile aeriene desemnate nu vor reusi să convină asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritătile aeronautice ale părtilor contractante. Aceeasi procedură, tinându-se seama de aprecierea exprimată de ambele companii desemnate, este, de asemenea, aplicabilă în cazul în care companiile aeriene desemnate nu convin asupra schimbării ulterioare a orarului în vigoare. În acest din urmă caz orarele existente vor rămâne în vigoare 6 luni, perioadă în care autoritătile aeronautice mentionate vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.

 

ARTICOLUL 8

Tarife de transport aerian

 

1. Tarifele care urmează să fie percepute de companiile aeriene ale părtilor contractante pentru serviciile convenite vor fi stabilite la un nivel rezonabil, tinându-se seama de toti factorii relevanti, inclusiv de interesele utilizatorilor, costul operării, un profit rezonabil, nivelul comisioanelor, caracteristicile serviciului si tarifele altor companii aeriene care operează servicii regulate pe întreaga rută sau pe o parte a acesteia.

2. Tarifele mentionate în paragraful 1 al acestui articol vor fi convenite, dacă este posibil, între companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante, iar o asemenea întelegere va fi realizată, atunci când este posibil, folosindu-se procedurile organismelor si organizatiilor internationale corespunzătoare.

3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobării autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante cu cel putin 60 de zile înainte de data propusă pentru introducerea lor. În cazuri speciale această perioadă poate fi redusă pe baza acordului autoritătilor mentionate.

4. Aprobarea tarifelor poate fi comunicată în mod expres. Dacă nici una dintre autoritătile aeronautice nu si-a exprimat dezacordul în termen de 30 de zile de la data prezentării, în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, aceste tarife vor fi considerate aprobate. În cazul unei perioade reduse de transmitere spre aprobare, după cum este prevăzut în paragraful 3 al acestui articol, autoritătile aeronautice pot conveni ca perioada în care poate fi notificat orice dezacord să fie mai mică de 30 de zile.

5. Dacă un tarif nu poate fi convenit în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol sau dacă în timpul perioadei aplicabile, în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol, autoritătile aeronautice ale unei părti contractante notifică autoritătilor aeronautice ale celeilalte părti contractante dezacordul lor asupra unui tarif convenit în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol, autoritătile aeronautice ale părtilor contractante se vor strădui să stabilească tariful de comun acord.

6. Dacă autoritătile aeronautice ale părtilor contractante nu pot conveni asupra oricărui tarif ce le este prezentat conform paragrafului 3 al acestui articol sau asupra oricărui tarif conform paragrafului 5 al acestui articol, diferendul va fi solutionat în conformitate cu prevederile art. 17 din prezentul acord.

7. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rămâne în vigoare până în momentul aprobării unui nou tarif. Valabilitatea tarifului în cauză poate fi prelungită peste data initială a expirării sale, cu aprobarea autoritătilor aeronautice ale părtilor contractante. Totusi valabilitatea unui tarif nu poate fi prelungită în virtutea acestui paragraf pentru mai mult de 12 luni de la data la care acesta, în alte conditii, ar fi expirat.

 

ARTICOLUL 9

Scutirea de taxe vamale si de alte taxe

 

1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internationale de către companiile aeriene desemnate ale părtilor contractante, precum si echipamentul lor obisnuit, rezervele de carburanti si lubrifianti, piesele de schimb si proviziile înmagazinate la bordul aeronavelor, inclusiv alimentele, băuturile si alte produse destinate vânzării către pasageri pe timpul zborului, aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite de toate taxele vamale, de taxele de inspectie si de orice alte taxe la intrarea pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, cu conditia ca asemenea echipamente, rezerve si

provizii să rămână la bordul aeronavelor până în momentul reexportării lor.

2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleasi taxe, cu exceptia sumelor corespunzătoare serviciului prestat:

a) carburantii si lubrifiantii destinati alimentării aeronavei companiei aeriene desemnate, folosită pe serviciile aeriene internationale, încărcati pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, chiar si atunci când asemenea carburanti si lubrifianti sunt utilizati în cadrul unei părti a zborului, efectuată deasupra teritoriului statului unde au fost încărcati la bord;

b) piesele de schimb si echipamentele obisnuite de bord introduse pe teritoriul statului celeilalte părti contractante pentru întretinerea sau repararea aeronavelor companiei aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale;

c) proviziile aeronavei, luate la bord pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, în limitele fixate de autoritătile competente ale părtii contractante mentionate, si destinate utilizării la bordul aeronavei companiei aeriene desemnate, care operează serviciile aeriene internationale;

d) marfa si bagajele în tranzit direct, transportate de aeronavele companiei aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internationale;

e) mobilierul, echipamentele de birou si materialele introduse pe teritoriul statului oricărei părti contractante pentru a fi utilizate în birourile agentiei companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă; de asemenea, vor fi scutite, pe bază de reciprocitate, de toate taxele vamale si/sau de alte taxe documentele oficiale purtând emblema companiei aeriene, cum ar fi tichetele de bagaje,

biletele de avion, facturile de zbor, tichetele de îmbarcare, orarele zborurilor, importate pe teritoriul statului oricărei părti contractante pentru folosirea exclusivă de către compania aeriană desemnată a celeilalte părti contractante;

f) obiectele si materialele introduse pe teritoriul statului oricărei părti contractante pentru a fi folosite de către birourile agentiei companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, în scopuri de reclamă si de publicitate, cu conditia ca acestea să poarte numele companiei aeriene respective si să fie distribuite în mod gratuit.

Se poate solicita ca materialele la care s-a făcut referire în subparagrafele a), b) si c) ale acestui paragraf să fie păstrate sub control sau supraveghere vamală.

3. Echipamentul obisnuit de bord, precum si materialele si rezervele aflate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate de fiecare parte contractantă pot fi descărcate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante numai cu aprobarea autoritătilor vamale ale acestei părti contractante. În acest caz ele pot fi puse sub supravegherea autoritătilor mentionate până în momentul în care sunt reexportate sau până primesc o altă destinatie, în conformitate cu reglementările vamale.

 

ARTICOLUL 10

Agentia

 

1. Fiecare parte contractantă acordă, pe bază de reciprocitate, companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante dreptul de a înfiinta si de a mentine pe teritoriul statului său o agentie cu personal comercial, tehnic, operational si administrativ necesar, propriu sau local, pentru necesitătile legate de efectuarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Înfiintarea unor astfel de agentii si angajarea personalului acestora se vor face în conformitate cu legile si cu alte reglementări nationale ale părtii contractante care acordă dreptul mentionat în acest paragraf.

2. Compania aeriană desemnată de fiecare parte contractantă are dreptul nelimitat să emită propriile sale documente de transport pentru serviciile sale internationale, să facă reclamă si să promoveze vânzările sale pe teritoriul statului celeilalte părti contractante. Vânzările pot fi efectuate fie direct prin propriile agentii, fie prin agentii de vânzări si/sau de turism către orice persoană, organizatie sau organism, în conformitate cu legile si cu alte reglementări nationale în vigoare pe teritoriul statului acestei celeilalte părti contractante.

3. Vânzarea documentelor de transport mentionate în paragraful 2 al acestui articol pe teritoriul statului celeilalte părti contractante poate fi efectuată în orice valută sau cu cărti de credit, pe bază de reciprocitate, în conformitate cu legislatia natională a fiecărei părti contractante.

4. Impozitarea veniturilor considerate ca salarii primite de personalul mentionat în paragraful 1 al acestui articol, având cetătenia statului părtii contractante care desemnează compania aeriană sau cetătenia statului celeilalte părti contractante, se va efectua potrivit legislatiei nationale a fiecărei părti contractante. În cazul în care între cele două părti contractante există o conventie pentru evitarea dublei impuneri, prevederile acestei conventii vor prevala.

 

ARTICOLUL 11

Transferul veniturilor

 

1. Fiecare parte contractantă acordă companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante dreptul de transfer liber al excedentului dintre încasări si cheltuieli, realizat pe teritoriul statului său, în legătură cu transportul pasagerilor, bagajelor, mărfii si al postei de către compania aeriană desemnată a acestei celeilalte părti contractante. Acest transfer se va efectua, pe bază de reciprocitate, în valută liber convertibilă, în conformitate cu reglementările privind schimbul valutar în vigoare în statul în care a fost realizat profitul.

2. În cazul în care între cele două părti contractante există un acord special de plăti, tranferul se va face în conformitate cu prevederile acelui acord.

3. Profitul realizat ca rezultat al operării aeronavelor angajate în trafic international, precum si bunurile mobile folosite pentru operarea aeronavelor nu pot fi impozitate decât în statul în care se află sediul conducerii efective a companiei aeriene desemnate. În cazul în care între cele două părti contractante există o conventie de evitare a dublei impuneri, prevederile acesteia vor prevala.

 

ARTICOLUL 12

Tarife aeroportuare si alte tarife similare

 

Orice tarife care pot fi impuse sau permise a fi impuse pentru utilizarea aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriană de pe teritoriul României si, respectiv, de pe teritoriul Republicii Islamice Iran vor fi percepute în conformitate cu nivelul oficial al tarifelor, stabilit prin legile si celelalte reglementări nationale în vigoare în aceste state, care se aplică tuturor aeronavelor care efectuează servicii aeriene internationale similare.

 

ARTICOLUL 13

Recunoasterea certificatelor si licentelor

 

1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine si licentele eliberate sau validate de o parte contractantă si care sunt încă în vigoare vor fi recunoscute ca fiind valabile de cealaltă parte contractantă în scopul operării rutelor si serviciilor prevăzute în prezentul acord, cu conditia ca cerintele în baza cărora au fost emise sau validate aceste certificate ori licente să fie egale sau superioare standardului minim care ar putea fi stabilit în conformitate cu prevederile conventiei.

2. Totusi fiecare parte contractantă îsi rezervă dreptul de a refuza să recunoască, în scopul efectuării zborurilor deasupra teritoriului statului său, brevetele de aptitudine si licentele acordate cetătenilor statului său de cealaltă parte contractantă sau validate pentru acestia de cealaltă parte contractantă ori de orice alt stat.

 

ARTICOLUL 14

Aplicabilitatea legilor si a reglementărilor

 

1. Legile si reglementările nationale ale unei părti contractante referitoare la intrarea în, stationarea în sau iesirea din teritoriul statului său a aeronavelor utilizate în navigatia aeriană internatională ori cele referitoare la operarea si navigatia unor astfel de aeronave în timp ce se află pe

teritoriul statului său se vor aplica aeronavelor companiei aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă si vor fi respectate de astfel de aeronave la intrarea în, iesirea din sau în timp ce se află pe teritoriul statului primei părti contractante.

2. Legile si reglementările nationale ale unei părti contractante privind intrarea în, stationarea în, tranzitul prin sau iesirea din teritoriul statului său a pasagerilor, echipajului, bagajelor, mărfii ori a postei transportate de aeronavă, inclusiv reglementările referitoare la intrare, iesire, imigrare, emigrare, pasapoarte, vamă, valută si carantină, vor fi respectate de către sau în numele acestor pasageri, echipaje, bagaje, marfă sau postă ale companiei aeriene desemnate a celeilalte părti contractante, la intrarea în sau iesirea din ori în timp ce se află pe teritoriul statului primei părti contractante.

3. Culoarele aeriene si punctele de survolare a frontierei României si, respectiv, a Republicii Islamice Iran, pentru rutele specificate în anexa prezentului acord, vor fi stabilite în mod independent de fiecare parte contractantă pe teritoriul statului său.

4. Fiecare parte contractantă va oferi, la cererea celeilalte părti contractante, copii de pe legile si reglementările relevante la care se face referire în acest articol.

 

ARTICOLUL 15

Conformarea cu acordurile sau conventiile multilaterale

 

Dacă un acord sau o conventie multilaterală generală privind transporturile aeriene intră în vigoare pentru ambele părti contractante, prezentul acord va fi amendat prin negocieri între părtile contractante, astfel încât să fie conform cu prevederile unui astfel de acord sau ale unei astfel de conventii.

 

ARTICOLUL 16

Consultări

 

1. Într-un spirit de strânsă colaborare, autoritătile aeronautice ale părtilor contractante se vor consulta reciproc, din când în când, pentru a asigura implementarea si respectarea în mod satisfăcător a prevederilor prezentului acord.

2. Orice parte contractantă poate solicita, în orice moment, consultări cu cealaltă parte contractantă privind interpretarea, implementarea sau amendarea prezentului acord.

Aceste consultări care pot avea loc între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante sub formă de negocieri directe sau prin corespondentă vor începe într-o perioadă de 60 de zile de la data primirii cererii scrise de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care ambele părti contractante convin să prelungească această perioadă.

 

ARTICOLUL 17

Solutionarea diferendelor

 

1. Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea sau cu implementarea acestui acord ori a anexei la acesta urmează să fie solutionat de autoritătile aeronautice ale părtilor contractante prin negocieri directe.

2. Dacă părtile contractante nu reusesc să ajungă la o solutionare a diferendului prin negociere, acesta va fi prezentat, la cererea oricărei părti contractante, arbitrajului unui tribunal format din 3 arbitri, în conformitate cu legislatia si cu reglementările lor nationale, după cum urmează:

a) în termen de 30 de zile de la primirea, pe canale diplomatice, a cererii de arbitraj fiecare parte contractantă va desemna pe canale diplomatice un arbitru. În termen de 60 de zile după ce acesti 2 arbitri au fost desemnati, ei vor desemna, de comun acord, un al treilea arbitru care va actiona ca presedinte al tribunalului de arbitraj;

b) dacă oricare parte contractantă nu reuseste să numească un arbitru sau dacă cel de-al treilea arbitru nu este desemnat în conformitate cu subparagraful a) al acestui paragraf, oricare parte contractantă poate cere presedintelui Consiliului Organizatiei Aviatiei Civile Internationale să desemneze arbitrul sau arbitrii necesari într-o perioadă de 30 de zile. Dacă presedintele consiliului are aceeasi cetătenie cu cea a uneia dintre părtile contractante, vicepresedintele cu rangul cel mai înalt, care nu este descalificat din acelasi motiv, va face desemnarea.

3. Cu exceptia cazului în care este altfel convenit, tribunalul de arbitraj va stabili limitele competentei sale în conformitate cu prevederile acestui acord si îsi va stabili propria procedură. La indicatia tribunalului sau la cererea oricăreia dintre părtile contractante va avea loc o întâlnire pentru a stabili problemele precise care vor fi arbitrate si procedurile specifice care trebuie urmate, în termen de maximum 15 zile de la data la care tribunalul este complet constituit.

4. Cu exceptia cazului în care este altfel convenit, fiecare parte contractantă va prezenta, în termen de 45 de zile de la data la care tribunalul este complet constituit, un memorandum. Răspunsurile trebuie să fie date într-o perioadă de cel mult 60 de zile. Tribunalul va tine audierea la cererea oricărei părti contractante sau după aprecierea sa, în termen de 15 zile de la data când sunt date răspunsurile.

5. Tribunalul va încerca să dea o decizie scrisă în termen de 30 de zile de la efectuarea audierii sau, dacă această audiere nu a avut loc, după data la care ambele răspunsuri sunt prezentate. Decizia majoritătii tribunalului va prevala.

6. Părtile contractante pot prezenta o cerere pentru clarificarea deciziei în termen de 15 zile de la data pronuntării acesteia si orice clarificare dată va fi emisă într-o perioadă de 15 zile de la data prezentării unei asemenea cereri.

7. Fiecare parte contractantă va aplica orice decizie sau sentintă a tribunalului de arbitraj în conformitate cu legislatia natională a statului său.

8. Cheltuielile tribunalului de arbitraj, inclusiv onorariile si cheltuielile arbitrului, vor fi împărtite în mod egal între părtile contractante. Orice cheltuieli făcute de presedintele consiliului în legătură cu procedurile prevăzute la paragraful 2b) al acestui articol vor fi considerate ca fiind o parte

din cheltuielile tribunalului de arbitraj.

 

ARTICOLUL 18

Securitatea aeronautică

 

1. În conformitate cu drepturile si obligatiile ce le revin potrivit dreptului international, părtile contractante reafirmă că obligatia lor reciprocă de a proteja securitatea aviatiei civile împotriva actelor de interventie ilicită face parte integrantă din prezentul acord. Fără a limita caracterul general

al drepturilor si obligatiilor ce le revin potrivit dreptului international, părtile contractante vor actiona în special conform prevederilor Conventiei cu privire la infractiunile si anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnată la Tokio la 14 septembrie 1963, ale Conventiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, ale Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securitătii aviatiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971, si ale oricărei alte conventii privind securitatea aviatiei la care  ambele părti contractante vor deveni parte.

2. Părtile contractante îsi vor acorda reciproc, la cerere, toată asistenta necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile si a altor acte ilicite îndreptate împotriva securitătii unor asemenea aeronave, a pasagerilor si echipajelor lor, a aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriană, precum si a oricărei alte amenintări privind securitatea aviatiei civile.

3. În relatiile lor reciproce părtile contractante vor actiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviatiei, care au fost stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si desemnate ca anexe la Conventia privind aviatia civilă internatională, în măsura în care asemenea prevederi de securitate sunt aplicabile părtilor contractante; ele vor solicita ca operatorii de aeronave înmatriculate în registrele lor sau operatorii de aeronave care îsi au sediul principal de afaceri ori resedinta permanentă pe teritoriile statelor lor, precum si operatorii aeroportuari din teritoriile statelor lor să actioneze în conformitate cu asemenea prevederi referitoare la securitatea aviatiei.

4. Fiecare parte contractantă este de acord că unor asemenea operatori de aeronave li se poate cere să respecte prevederile privind securitatea aviatiei, mentionate în paragraful 3 al acestui articol, solicitate de cealaltă parte contractantă, la intrarea în, iesirea din sau în timp ce se află pe teritoriul statului acestei celeilalte părti contractante.

Fiecare parte contractantă se va asigura că pe teritoriul statului său se aplică în mod efectiv măsuri adecvate pentru protectia aeronavelor si pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mână, bagajelor de cală, mărfurilor si al proviziilor de bord, înaintea si în timpul îmbarcării sau încărcării. Fiecare parte contractantă va lua în considerare în mod favorabil orice solicitare a celeilalte părti contractante pentru măsuri speciale rezonabile de securitate, pentru a preîntâmpina orice amenintare deosebită.

5. Atunci când are loc un incident sau o amenintare de comitere a unui act de capturare ilicită a aeronavelor civile ori au loc alte acte ilicite îndreptate împotriva securitătii unor astfel de aeronave, a pasagerilor si echipajului acestora, a aeroporturilor sau instalatiilor de navigatie aeriană, părtile contractante se vor asista reciproc prin facilitarea comunicatiilor si prin alte măsuri corespunzătoare, în scopul de a pune capăt rapid si în conditii de sigurantă unui asemenea incident sau amenintare.

6. Fiecare parte contractantă va lua măsurile pe care le consideră practicabile în scopul de a se asigura că o aeronavă supusă unui act de capturare ilicită sau altor acte de interventie ilicită, care a aterizat pe teritoriul statului respectiv, este retinută la sol, în afară de cazul în care decolarea sa este impusă de obligatia primordială de a proteja vietile omenesti. Aceste măsuri vor fi luate, atunci când sunt practicabile, pe bază de consultări reciproce.

 

ARTICOLUL 19

Siguranta aviatiei

 

1. Orice parte contractantă poate solicita în scris consultări tehnice privind standardele de sigurantă, mentinute si administrate de cealaltă parte contractantă, în legătură cu instalatiile de navigatie aeriană, echipajele de la bord, aeronavele, supravegherea tehnică si operarea companiei aeriene care operează serviciile de transport aerian convenite. Astfel de consultări tehnice vor avea loc în termen de 30 de zile de la primirea cererii scrise a celeilalte părti contractante.

2. Dacă în urma unor astfel de consultări tehnice una dintre părtile contractante constată că cealaltă parte contractantă nu mentine si nu administrează efectiv standardele de sigurantă si cerintele în aceste domenii nu sunt cel putin egale cu standardele minime care pot fi stabilite conform Conventiei privind aviatia civilă internatională, editia a doua (1988), acestei celeilalte părti contractante i se vor notifica respectivele constatări si etapele considerate necesare pentru a corespunde acestor standarde minime, iar această cealaltă parte contractantă va lua măsurile corective necesare.

 

ARTICOLUL 20

Amendarea

 

1. Prezentul acord va putea fi modificat cu acordul comun al părtilor contractante. În acest scop fiecare parte contractantă va examina cu atentie orice propunere prezentată de cealaltă parte contractantă. Orice modificare convenită va intra în vigoare conform procedurii mentionate la art. 22.

2. Anexa la prezentul acord va putea fi modificată prin întelegere directă între autoritătile aeronautice ale părtilor contractante si va fi confirmată printr-un schimb de scrisori.

3. Negocierile privind modificarea prezentului acord sau a anexei la acesta vor începe în termen de 60 de zile de la data primirii cererii, în afară de cazul în care ambele părti convin asupra prelungirii acestei perioade.

 

ARTICOLUL 21

Înregistrarea

 

Prezentul acord si orice amendamente la acesta vor fi înregistrate la Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

 

ARTICOLUL 22

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care oricare dintre părtile contractante va fi notificat celeilalte părti contractante că procedurile cerute de legislatia natională a statelor lor privind intrarea în vigoare a acestui acord au fost îndeplinite.

 

ARTICOLUL 23

Încetarea valabilitătii

 

Oricare dintre părtile contractante poate notifica în scris, oricând, pe canale diplomatice, celeilalte părti contractante decizia sa de a înceta valabilitatea prezentului acord. O asemenea notificare va fi comunicată simultan Organizatiei Aviatiei Civile Internationale. Într-un astfel de caz prezentul acord îsi va înceta valabilitatea în termen de 12 luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care notificarea este retrasă prin întelegere înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmării de primire de către cealaltă parte contractantă,

notificarea va fi considerată ca fiind primită în termen de 14 zile de la primirea notificării de către Organizatia Aviatiei Civile Internationale.

Drept care subsemnatii plenipotentiari, fiind autorizati în mod corespunzător pentru aceasta de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.

Încheiat la Teheran la 14 august 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, farsi si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul oricărei divergente de interpretare textul în limbă engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Anca Daniela Boagiu

Pentru Guvernul Republicii Islamice Iran, Mahmoud Hojjati

 

ANEXĂ

 

SECTIUNEA A

 

1. Rute pe care vor fi operate servicii aeriene internationale regulate, în ambele sensuri, de către compania aeriană desemnată a României:

Puncte în România: orice punct

Puncte intermediare: se vor conveni ulterior

Puncte în Republica Islamică Iran: Teheran

Puncte mai departe: se vor conveni ulterior

Puncte si mai departe: se vor conveni ulterior

2. Rute pe care vor fi operate servicii aeriene internationale regulate, în ambele sensuri, de către compania aeriană desemnată a Republicii Islamice Iran:

Puncte în Republica Islamică Iran: orice punct

Puncte intermediare: se vor conveni ulterior

Puncte în România: Bucuresti

Puncte mai departe: se vor conveni ulterior

Puncte si mai departe: se vor conveni ulterior

 

SECTIUNEA B

 

1. Punctele intermediare si punctele mai departe de pe rutele specificate pot să nu fie deservite fie pe toate zborurile, fie pe unele dintre acestea, conform intereselor companiilor

aeriene desemnate ale părtilor contractante.

2. Autoritătile aeronautice ale părtilor contractante pot conveni asupra altor puncte situate în

terte state, unde fiecare companie aeriană desemnată va putea îmbarca sau debarca pasageri, marfă si postă cu destinatia în sau, respectiv, cu provenienta din teritoriul României ori al Republicii Islamice Iran.

3. Zborurile suplimentare vor fi efectuate pe baza unei cereri prealabile făcute de fiecare companie aeriană desemnată, adresată autoritătii aeronautice respective a fiecărei părti contractante.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului

dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran

privind transporturile aeriene, semnat la Teheran

la 14 august 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 39.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor de performantă pe baza cărora se face evaluarea

performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2002

 

Ministrul administratiei publice,

având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de performantă pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

CRITERII DE PERFORMANTĂ

pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2002

 

I. Criterii de performantă pentru functionarii publici de executie

 

Criterii de performantă

Definirea criteriului pentru functionarii publici de executie din categoria A

Definirea criteriului pentru functionarii publici de executie din categoria B

Definirea criteriului pentru functionarii publici de executie din categoria C

Realizarea obiectivelor

se caracterizează prin stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite pentru perioada evaluată

se caracterizează prin stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite pentru perioada evaluată

se caracterizează prin stabilirea gradului de îndeplinire a obiecti-

velor individuale stabilite pentru perioada evaluată

Adaptabilitate

capacitatea de a îndeplini activitătile pe care le presupune realizarea atributiilor corespunzătoare functiei publice, a atributiilor delegate, precum si a activitătilor sau lucrărilor cu caracter neplanificat

capacitatea de a îndeplini activitătile pe care le presupune realizarea atributiilor corespunzătoare functiei publice, a atributiilor delegate; capacitatea de a desfăsura activităti într-un context reglementat

capacitatea de a îndeplini activitătile pe care le presupune realizarea atributiilor corespunzătoare functiei publice si a unor atributiidelegate; capacitatea de a desfăsura eficient activităti de rutină într-un cadru strict reglementat

Asumarea responsabilitătii

reprezintă capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficientele propriei activităti, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăta din greseli si

de a nu le mai repeta

reprezintă capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficientele propriei activităti, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăta din greseli si de a nu le mai repeta

reprezintă capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficientele propriei activităti, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăta din greseli si de a nu le mai repeta

Capacitatea de a rezolva problemele

capacitatea de a depăsi obstacolele sau dificultătile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea riscului

capacitatea de a depăsi obstacolele sau dificultătile intervenite în

activitatea curentă, prin propunerea unor posibile solutii de rezolvare si asumarea riscului

reprezintă capacitatea de a depăsi obstacolele sau dificultătile intervenite în activitatea curentă, prin solicitarea solutiilor adecvate de rezolvare

Capacitatea de implementare

capacitatea de a pune eficient în practică solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfăsurarea activitătilor în mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelor

capacitatea de a pune eficient în practică solutiile proprii si pe cele dispuse pentru desfăsurarea activitătilor în mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelor

capacitatea de a pune eficient în practică solutiile dispuse pentru desfăsurarea activitătilor în mod

corespunzător, în scopul realizării obiectivelor

Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobândite

implică angajament în realizarea obiectivelor; dorintă permanentă de perfectionare profesională, de îmbunătătire a activitătii curente; aptitudinea de a pune în practică cunostintele  si  deprinderile dobândite

implică angajament în realizarea obiectivelor; dorintă permanentă de perfectionare profesională, de îmbunătătire a activitătii curente; aptitudinea de a pune în practică cunostintele  si  deprinderile dobândite

implică angajament în realizarea obiectivelor; dorintă permanentă de perfectionare profesională, de îmbunătătire a activitătii curente; aptitudinea de a pune în practică cunostintele  si  deprinderile dobândite

Capacitatea de analiză sI sintetiză

capacitatea de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica si de a valorifica constantele si elementele noi, de a selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat

capacitatea de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica si de a valorifica constantele si elementele noi, de a selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat

 

Creativitate si spirit de initiativă

se caracterizează prin atitudine activă în solutionarea problemelor si  realizarea  obiectivelor  prin crearea unor moduri alternative de  rezolvare a  problemelor curente; atitudine pozitivă fată de idei noi; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activitătii desfăsurate

se caracterizează prin atitudine activă în solutionarea problemelor si  realizarea obiectivelor  prin crearea unor moduri alternative de  rezolvare  a  problemelor curente; atitudine pozitivă fată de idei noi; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activitătii desfăsurate

se caracterizează prin atitudine activă în solutionarea problemelor si  realizarea  obiectivelor  prin

găsirea unor moduri alternative de  rezolvare  a  problemelor curente; atitudine pozitivă fată de idei noi; spirit inventiv

Capacitatea de planificare sI de a actiona strategic

capacitatea  de  a  previziona cerintele,  oportunitătile  si constrângerile viitoare, posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a organiza timpul propriu sau,  după  caz,  al  celorlalti, pentru îndeplinirea eficientă a atributiilor de serviciu

capacitatea  de  a  previziona cerintele, posibilele riscuri si consecintele acestora; capacitatea de a anticipa solutii si de a organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atributiilor de serviciu

capacitatea de a organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atributiilor de serviciu

Capacitatea de a comunica

aptitudinea  de  a  transmite  si recepta cu usurintă informatiile, în scris si verbal

aptitudinea  de  a  transmite  si recepta cu usurintă informatiile, în scris si verbal

aptitudinea  de  a  transmite  sI recepta cu usurintă informatiile, în scris si verbal

Capacitatea de a lucra independent

capacitatea de a desfăsura activităti  pentru  îndeplinirea atributiilor de serviciu fără a solicita  coordonare,  cu  exceptia cazurilor  în  care  activitătile implică luarea unor decizii care depăsesc limitele de competentă

 

 

Capacitatea de a lucra în echipă

capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-si aduce contributia prin participare efectivă, de a transmite si de a influenta idei, pentru  realizarea  obiectivelor acesteia

capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-si aduce contributia prin participare efectivă, de a transmite si de a influenta idei, pentru  realizarea  obiectivelor acesteia

capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-si aduce contributia prin participare efectivă, de a transmite si de a influenta idei, pentru  realizarea  obiectivelor acesteia

Competenta în redactare

capacitatea de a se exprima în scris fluent, clar si concis, de a utiliza corect vocabularul si de a folosi limbajul corespunzător exigentelor care trebuie să caracterizeze documentele elaborate

capacitatea de a se exprima în scris fluent, clar si concis, de a utiliza corect vocabularul si de a folosi limbajul corespunzător exigentelor care trebuie să caracterizeze documentele elaborate

capacitatea de a se exprima în scris fluent, clar si concis, de a utiliza corect vocabularul si de a folosi limbajul corespunzător exigentelor care trebuie să caracterizeze documentele elaborate

Capacitatea de consiliere

capacitatea  de  a  oferi  sprijin informational,  cu  argumentare solidă, justificată corespunzător sI prezentată în mod adecvat atunci când este solicitat

 

 

Capacitatea de îndrumare

capacitatea de a oferi informatia adecvată desfăsurării unei anumite activităti si de a oferi sprijin în valorificarea acesteia

capacitatea de a oferi informatia adecvată desfăsurării unei anumite activităti si de a oferi sprijin în valorificarea acesteia

 

Abilităti în  utilizarea calculatoarelor si a altor  echipamente informatice

aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a

utiliza sisteme specifice postului; abilitatea de a utiliza alte tipuri e echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare

aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului; abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare

aptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului; abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare

Respectul fată de lege sI loialitatea fată de interesele institutiei

presupune cunoasterea si aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activitătii curente, precum si sustinerea institutiei si a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor si a unei imagini favorabile

presupune cunoasterea si aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activitătii curente, precum si sustinerea institutiei si a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor si a unei imagini favorabile

presupune cunoasterea si aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activitătii curente, precum si sustinerea institutiei si a obiectivelor ei

Conduita în timpul serviciului

implică respectarea normelor de disciplină si a normelor etice în îndeplinirea atributiilor si realizarea obiectivelor, în relatiile cu functionarii publici, cu cetătenii, precum si cu ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate de functionarii publici

implică respectarea normelor de disciplină si a normelor etice în îndeplinirea atributiilor si realizarea obiectivelor, în relatiile cu functionarii publici, cu cetătenii, precum si cu ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate de functionarii publici

implică respectarea normelor de disciplină si a normelor etice în îndeplinirea atributiilor si realizarea obiectivelor, în relatiile cu functionarii publici, cu cetătenii, precum si cu ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate de functionarii publici

 

 

II. Criterii de performantă pentru functionarii publici de conducere

 

Criterii de performantă

Definirea criteriului

Capacitatea de a organiza

reprezintă capacitatea de a identifica activitătile care trebuie desfăsurate de structura

condusă, delimitarea lor în atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea

echilibrată si echitabilă a atributiilor si a obiectivelor în functie de nivelul, categoria, clasa si gradul functionarului public

Capacitatea de a conduce

reprezintă abilitatea de a crea o viziune realistă, de a o transpune în practică si de a o sustine; abilitatea de a planifica si de a administra activitatea unei echipe formate din

personalităti diferite, cu nivel diferit al capacitătii de a colabora la îndeplinirea unei atributii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situatii diferite, precum si de a actiona pentru gestionarea si rezolvarea conflictelor

Capacitatea de coordonare

se caracterizează prin armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum si a

activitătilor din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia

Capacitatea de control

reprezintă capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în solutii realiste; depistarea deficientelor si luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.

Capacitatea de a obtine

capacitatea de a motiva si de a încuraja dezvoltarea performantelor personalului prin: cele mai bune rezultate cunoasterea aspiratiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare si a unei de la structura condusă atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta si de a lua în considerare diferite opinii,

precum si de a oferi sprijin pentru obtinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoasterea meritelor si cultivarea performantelor

Competenta decizională

reprezintă capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simt de răspundere si conform competentei legale, cu privire la desfăsurarea activitătii structurii conduse

Capacitatea de a delega

reprezintă capacitatea de a transfera atributii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal si al competentelor proprii, în scopul realizării la timp si în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse

Abilităti în gestionarea resurselor umane

reprezintă capacitatea de a planifica si de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul si motivarea corespunzătoare

Capacitatea de a dezvolta

se caracterizează prin cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin abilitătile personalului capacitatea de a crea, de a implementa si de a mentine politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia

Competenta în gestionarea resurselor alocate

capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale si financiare alocate

Abilităti în domeniul

reprezintă capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si instruirii de a formula propuneri privind tematica si formele concrete de realizare a instruirii

Abilităti de mediere

reprezintă capacitatea de a organiza si de a conduce o întâlnire, precum si de a o orienta si negociere către o solutie comun acceptată, tinând seama de pozitiile diferite ale părtilor; capacitatea de a planifica si de a desfăsura interviuri

Obiectivitate în apreciere

presupune corectitudine în luarea deciziilor; impartialitate în evaluarea personalului din subordine si în modul de acordare a recompenselor pentru rezultate deosebite în activitate

 

NOTĂ:

1. Criteriile de performantă prevăzute la pct. I se aplică functionarilor publici de executie în functie de categoria din care fac parte. Gradul de importantă pentru fiecare criteriu se stabileste în raport cu aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atributiilor corespunzătoare clasei si gradului functiei publice detinute de functionarul public evaluat.

2. Pentru functionarii publici de conducere se aplică criteriile de performantă prevăzute la pct. I, corespunzătoare categoriei functiei publice de executie, si cele prevăzute la pct. II.

3. La notarea criteriului de performantă “realizarea obiectivelor” se vor avea în vedere următorii indicatori de performantă:

a) cantitatea, prin care se măsoară volumul lucrărilor exprimate în unităti de măsură specifice operatiunilor sau activitătilor desfăsurate;

b) calitatea, prin care se măsoară nivelul completitudinii si corectitudinii solutiilor prezentate în activitătile desfăsurate pentru realizarea obiectivelor;

c) costurile, prin care se măsoară interesul functionarului public pentru a limita costurile de functionare a institutiei; se raportează volumul de activitate la costurile implicate;

d) timpul, prin care se măsoară timpii de executie a lucrărilor, mai ales pentru acele lucrări pentru care nu se pot stabili norme de timp.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 29/11 ianuarie 2002

MINISTERUL DE INTERNE

 

Nr. 206/16 ianuarie 2002

 

ORDIN

pentru înfiintarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier,

formate din reprezentanti ai regiilor autonome “Administratia Natională a Drumurilor

din România” si “Registrul Auto Român”, precum si ai Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.,

împreună cu organe de control apartinând Inspectoratului General al Politiei

si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul de interne,

în temeiul prevederilor art. 3 pct. 50 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,

în concordantă cu prevederile Directivei Consiliului nr. 6/92/CEE, Regulamentului Consiliului nr. 3.820/85/CEE, Regulamentului Consiliului nr. 3.821/85/CEE, Directivei Consiliului nr. 459/89/CEE, Directivei Consiliului nr. 671/91/CEE, Directivei Consiliului nr. 50/95/CEE, Directivei Consiliului nr. 55/94/CEE, Directivei Consiliului nr. 53/96/CEE si ale Directivei Consiliului nr. 599/88/CEE,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Echipajele mobile mixte de control al traficului rutier, aflate în subordinea unitătilor teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române (A.R.R.), Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” (A.N.D.) si ale Regiei Autonome “Registrul Auto Român” (R.A.R.), vor actiona împreună pe reteaua de drumuri din România sau în punctele de trecere a frontierei, însotite permanent de organe ale Directiei politiei rutiere sau, după caz, ale Politiei de frontieră, în vederea desfăsurării unui control permanent, unitar, sigur si eficient asupra respectării dispozitiilor legale în vigoare privitoare la traficul rutier pe drumurile publice din România.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea activitătilor de control pe întregul interval de 24 de ore/zi si pe parcursul întregii săptămâni, inclusiv în zilele nelucrătoare, subunitătile teritoriale ale A.R.R., A.N.D. si R.A.R., sub coordonarea A.R.R., vor stabili de comun acord cu inspectoratele judetene de politie sau cu inspectoratele judetene ale politiei de frontieră pe a căror rază teritorială de activitate urmează să fie executate controalele comune, cu cel putin 3 zile înainte de începutul fiecărei luni, programul pentru luna respectivă si planificarea cadrelor participante la aceste activităti.

(2) Programele vor fi concepute în mod detaliat cu stabilirea concretă, prealabilă a traseelor, sectiunilor de drum si a intervalelor de timp vizate.

Art. 3. - (1) Modul în care se va efectua activitatea de control, precum si atributiile ce revin fiecărei institutii vor fi stabilite de comun acord de reprezentantii institutiilor implicate, în conformitate cu legislatia natională în vigoare si cu normele metodologice care vor fi întocmite pentru aplicarea

prezentului ordin.

(2) În cazul în care aceste controale includ si verificări tehnice în trafic (VTT), programarea acestora va fi corelată cu programarea anuală a VTT, stabilită de R.A.R. si de Inspectoratul General al Politiei - Directia politiei rutiere.

Art. 4. - (1) După încheierea fiecărei actiuni de control se vor încheia rapoarte în care se vor mentiona rezultatele activitătii de control, urmând ca acestea să fie înaintate conducerilor inspectoratelor judetene ale politiei, respectiv ale Politiei de Frontieră, si conducerilor unitătilor teritoriale ale A.R.R., A.N.D. si R.A.R.

(2) La sfârsitul fiecărei luni calendaristice o sinteză a acestor rapoarte va fi înaintată conducerilor Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerului de Interne.

Art. 5. - Resursele financiare necesare pentru buna desfăsurare a activitătilor de control vor fi prevăzute în bugetele anuale ale institutiilor implicate.

Art. 6. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin institutiile implicate vor elabora norme comune ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ale Ministerului de Interne pentru organizarea si efectuarea controalelor de către echipajele mixte de control.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 730/2001 privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum si a constatării si sanctionării contraventiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 31 octombrie 2001, se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor

Ministru de interne,

Mitrea Ioan Rus

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-1/Definitii si abrevieri

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile,

luând în considerare procesul de implementare în Europa a unui cod unic privind siguranta zborului,

în temeiul art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/1998, republicată si modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2000, al art. 4 lit. b) si s) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări prin Legea nr. 130/2000, republicată, precum si al art. 4 pct. 4.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin.Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, precum si al art. 2 pct. 5 si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă aplicarea de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” a Reglementării europene JAR-1/Definitii si abrevieri, care contine definitiile si abrevierile termenilor utilizati în reglementările europene specifice aviatiei civile, codificate JAR, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, precum si a amendamentelor ulterioare la aceasta.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 44.


*) Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va pune la dispozitie tuturor celor interesati textul tradus în limba română al Reglementării europene JAR-1/Definitii si abrevieri, precum si al amendamentelor la aceasta.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2002

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - În luna februarie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile H4 07.02.2002, B7 14.02.2002, K4 14.02.2002, H8 21.02.2002, C2 28.02.2002 si obligatiunile de tezaur cu dobândă denominate în valută seriile VAL 13 2002 USD si VAL 13 DM 2002.

În vederea finantării si refinantării datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anuntă pentru luna februarie 2002 programul emisiunilor de titluri de stat, astfel:

- lei –

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

B1 08.08.2002

5 februarie 2002

7 februarie 2002

8 august 2002

182

500.000.000.000

B2 06.02.2003

5 februarie 2002

7 februarie 2002

6 februarie 2003

364

500.000.000.000

B3 16.05.2002

12 februarie 2002

14 februarie 2002

16 mai 2002

91

400.000.000.000

B4 13.02.2003

12 februarie 2002

14 februarie 2002

13 februarie 2003

364

500.000.000.000

B5 22.08.2002

19 februarie 2002

21 februarie 2002

22 august 2002

182

700.000.000.000

B6 20.02.2003

19 februarie 2002

21 februarie 2002

20 februarie 2003

364

500.000.000.000

B7 30.05.2002

26 februarie 2002

28 februarie 2002

30 mai 2002

91

400.000.000.000

B8 27.02.2003

26 februarie 2002

28 februarie 2002

27 februarie 2003

364

500.000.000.000

 

Ministerul Finantelor Publice îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de nece- sitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 3. - Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1 - (d x r)/360

 

si

y = r/P

în care:

P = pretul titlului cu discont exprimat cu 6 zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte.

Fiecare ofertă va fi de minimum 100.000.000 lei.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizati să tranzactioneze titluri de stat pe piata primară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Art. 5. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Natională a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Art. 8. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 9. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

Art. 10. - Directia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2002.

Nr. 173.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 43/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitătile de organizare si de tinere a evidentei acestora, precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, art. 5 pct. 6 si 30 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, precum si Referatul de aprobare al Directiei juridic si contencios nr. ET/4002 din 22 octombrie 2001,

în temeiul prevederilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 43/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitătile de organizare si de tinere a evidentei acestora, precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 2000, se modifică după cum urmează:

- Punctul 6 al capitolului V din anexă va avea următorul cuprins:

“6. Pentru persoanele beneficiare de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesională, alocatie de sprijin sau plăti compensatorii ca urmare a concedierilor colective, dovada achitării contributiei lunare se face cu cuponul mandatului postal de plată a drepturilor de bază. Pentru aceste categorii de persoane nu este necesară aplicarea vignetelor pe carnetul de asigurat.”

Art. II. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data emiterii lui si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2001.

Nr. 562.