MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 468         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            424. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

 

            583. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            638. - Hotărâre privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “UzinaTermoelectrică Giurgiu” - S.A. în proprietatea privată a judetului Giurgiu

 

            644. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Corbeanca, judetul Ilfov

 

            645. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea privată a comunei Stefănestii de Jos, judetul Ilfov 6

 

            648. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

            649. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            28. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Scoala de Soferi Amatori” - S.A. Ploiesti

 

            29. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Vinalcool” - S.A. Giurgiu

 

            30. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Editura Scrisul Românesc” - S.A. Craiova

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            5. - Ordin privind aprobarea Listei oficiale cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform prevederilor normelor aprobate prin Ordinul

nr. 2/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

            1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind introducerea tarifului de utilizare a retelei  de drumuri nationale din România”

            2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România.

            (2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa totală maximă autorizată de 12 tone sau mai mare, tariful mentionat la alin. (1) se va aplica etapizat, conform anexei nr. 1.

            (3) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa totală maximă autorizată sub 12 tone, si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa totală maximă autorizată, tariful mentionat la alin. (1) se va aplica etapizat, conform anexei nr. 2.

            (4) Pentru plata tarifului mentionat la alin. (1) utilizatorilor retelei de drumuri nationale din România li se eliberează documentul care atestă dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, denumit rovinietă, pentru care, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va stabili modelul, forma si conditiile de eliberare.

            (5) Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România este structurat în functie de durata de parcurs si de stationare, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni si 12 luni.

            (6) Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii nationali si străini ai retelei de drumuri nationale din România.

            (7) În cazul schimbării proprietarului autovehiculului sau cedării dreptului de folosintă rovinieta îsi mentine valabilitatea.

            (8) În cazul radierii din circulatie a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, corespunzătoare perioadei de neutilizare.”

            3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

            “Art. 2. - (1) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa totală maximă autorizată de peste 12 tone inclusiv, tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România se aplică în functie de numărul de osii ale autovehiculului si de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO).

            (2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa totală maximă autorizată sub 12 tone, si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă autorizată, tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România se aplică în functie de tipul autovehiculului si de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO).”

            4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

            “Art. 3. - Sunt exceptate de la plata tarifului prevăzut la art. 1 si 2 autovehiculele folosite de unitătile Ministerului Apărării Nationale, ale Ministerului de Interne, serviciile de ambulantă, serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentă, precum si autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul local de călători.”

            5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

            “Art. 4. - Utilizatorii retelei de drumuri nationale din România cu autovehicule înmatriculate în România vor utiliza doar rovinieta valabilă 12 luni, care se poate procura de la oficiile Companiei Nationale «Posta Română» - S.A., de la statiile publice de distribuire a carburantilor auto si de la agentiile Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.”

            6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

            “Art. 5. - Utilizatorii retelei de drumuri nationale din România cu autovehicule înmatriculate în alte state vor utiliza roviniete valabile, în functie de durata de parcurs si de sedere pe reteaua de drumuri nationale din România, care se pot procura de la agentiile Regiei Autonome «Administratia Natională a Drumurilor din România», aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, precum si de la statiile publice de distribuire a carburantilor auto.”

            7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

            “Art. 6. - (1) Utilizatorii retelei de drumuri nationale din România cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achita tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România în valută liber convertibilă, la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru  ultima zi din luna anterioară datei cumpărării.

            (2) Utilizatorii retelei de drumuri nationale din România cu autovehicule înmatriculate în România vor achita tariful

de utilizare a retelei de drumuri nationale din România în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei cumpărării.

            (3) Este obligatorie păstrarea rovinietelor aplicate vizibil pe partea interioară a parbrizului pentru autovehiculele înmatriculate în alte state, pe toată perioada de parcurs sau de stationare în România, fără discontinuitate.”

            8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

            “Art. 7. - (1) Responsabilitatea achizitionării rovinietei în ceea ce priveste tipul si valabilitatea acesteia revine în exclusivitate conducătorului auto.

            (2) Prin rovinietă valabilă se întelege rovinieta aplicată în locul stabilit prin norme, a cărei durată de valabilitate nu este depăsită si care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a retelei de drumuri nationale din România pe toată durata de parcurs si de sedere în România, fără discontinuitate.”

            9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

            “Art. 8. - (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor acestora care utilizează reteaua de drumuri nationale din România fără a detine rovinieta valabilă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 45.000.000 lei, cuantumul acesteia urmând a fi reactualizat anual în functie de cursul de schimb euro/leu. Transportatorilor cu autovehicule înmatriculate în alte state plata amenzii contraventionale li se va aplica numai în punctele de control trecere frontieră la iesirea din România.

            (2) În cazul în care contravenientul a achitat amenda contraventională prevăzută la alin. (1), urmărirea contraventiei încetează.

            (3) O dată cu aplicarea amenzii contraventionale, posesorilor de autovehicule sau conducătorilor acestora care utilizează reteaua de drumuri nationale din România fără a avea rovinieta valabilă li se retine certificatul de înmatriculare al  autovehiculului si, după caz, licenta de executie pentru vehicul, până la achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România.

            (4) Contravenientii au obligatia ca în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contraventionale să achite tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România.”

            10. La articolul 9, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

            “a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din agentiile de control si încasare ale Regiei Autonome «administratia Natională a Drumurilor din România», care functionează în punctele de trecere a frontierei, împreună cu organele politiei de frontieră;

            b) ofiterii si subofiterii de politie care îndrumă, supraveghează si controlează circulatia pe reteaua de drumuri nationale din România.”

            11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

            “Art. 10. - Contraventiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 16 alin. (1) privind posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.”

            12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

            “Art. 11. - Aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România nu exonerează utilizatorii retelei de drumuri nationale din România de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonomă «Administratia Natională a Drumurilor din România», prevăzute de reglementările în vigoare.”

            13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

            “Art. 12. - Sumele încasate în urma aplicării tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România se constituie venit la dispozitia Regiei Autonome «administratia Natională a Drumurilor din România» si vor fi utilizate în exclusivitate pentru finantarea lucrărilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăti în numele autoritătii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor nationale si autostrăzilor.”

            14. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:

            “Art. 121. - Falsificarea rovinietelor, detinerea sau utilizarea de roviniete falsificate constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal.”

            15. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

            “Art. 13. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România.”

            16. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Introducerea etapizată a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România de la 1 iulie 2002 pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală mai mare sau egală cu 12 tone”

            17. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Introducerea etapizată a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România de la 1 iulie 2002 pentru

autovehicule având masa totală maximă autorizată sub 12,0 tone si pentru autovehicule de transport pasageri”

            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 424.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 583.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. în proprietatea privată a judetului Giurgiu

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A., reprezentând un număr de 5.968.563 actiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a judetului Giurgiu.

            Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. este detinut de judetul Giurgiu în calitate de actionar unic, care îsi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Consiliul Judetean Giurgiu.

            Art. 3. - (1) Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si este administrată de consiliul de administratie, în conditiile legii.

            (2) Reprezentantii judetului Giurgiu în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului judetean, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

            (3) Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. sunt stabilite prin statutul prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

            Art. 4. - Predarea-preluarea pachetului integral de actiuni prevăzut la art. 1 se va face potrivit legii, prin protocol încheiat între autoritătile administratiei publice locale si Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 5. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 12 noiembrie 2001, se modifică în mod corespunzător.

            Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 187/2002 privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. în proprietatea privată a municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 11 martie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 638.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Corbeanca, judetul Ilfov

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenului din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Corbeanca, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Terenul prevăzut la art. 1 va fi atribuit de Comisia locală a comunei Corbeanca, pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, persoanelor îndreptătite potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 644.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

în proprietatea privată a comunei Corbeanca, judetul Ilfov, si în administrarea consiliului local

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se

Caracteristicile tehnice ale imobilului transmite imobilul

Comuna Corbeanca, judetul Ilfov

Statul român si administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Comuna Corbeanca si administrarea consiliului

local, pentru a fi pus la dispozitie Comisiei locale

a comunei Corbeanca pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Tarlaua 97, parcela A281, suprafata = 50 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea privată a comunei Stefănestii de Jos, judetul Ilfov

 

            În temeiul prevederilor at. 107 din Constitutia României si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenului din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea privată a comunei Stefănestii de Jos, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Terenul prevăzut la art. 1 va fi atribuit de Comisia locală a comunei Stefănestii de Jos, pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, persoanelor îndreptătite potrivit prevederilor art. 15 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicată.

            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 645.

 

ANEXĂ

 

DATELE D E IDENTIFICARE

a imobilului care transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în domeniul privat al comunei Stefănestii de Jos, judetul Ilfov, si în administrarea consiliului local

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate in administrare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Stefănestii de Jos, judetul Ilfov

Statul român si administrarea Ministerului Apărării Nationale

Comuna Stefănestii de Jos si administrarea consiliului local, pentru

a fi pus la dispozitie Comisiei locale a

comunei Stefănestii de Jos pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Imobil 5275 - cod 8.29.09. - nr. M.F.P. 103.662

Tarlaua 47, parcela 348, suprafata = 30,38 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind

organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucuresti, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.

(2) M.A.E. asigură realizarea politicii externe a statului român, inclusiv participarea la procesul de integrare europeană si euroatlantică a României, si colaborează la elaborarea, fundamentarea si realizarea politicii economice a României, în conformitate cu reglementările legale în vigoare si cu Programul de guvernare.

(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate M.A.E. exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul său de activitate;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate si a celor privind organizarea si functionarea institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

e) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 2. - (1) În realizarea politicii externe a României M.A.E. are următoarele atributii principale:

1. apără si promovează pe plan extern interesele nationale ale României;

2. initiază activităti internationale menite să ducă la dezvoltarea de relatii pasnice si de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile si pe normele general admise ale dreptului international;

3. asigură promovarea intereselor României în organizatii internationale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional si subregional;

4. asigură conectarea tării la institutiile europene si euroatlantice cu caracter politic, strategic si economic;

5. asigură, prin actiuni de politică externă, consolidarea statului de drept si a structurilor democratice din societatea românească, precum si proiectarea unei imagini reale a României în lume;

6. urmăreste evolutia vietii internationale si semnalează tendintele care apar în contextul international;

7. contribuie la asigurarea prezentei active si demne a României si a cetătenilor săi în plan international;

8. promovează în plan international valorile democratiei, respectarea drepturilor omului, colaborarea pasnică si solidaritatea umană;

9. apără în străinătate drepturile si interesele statului român, ale cetătenilor si ale persoanelor juridice române, în baza legislatiei române si în conformitate cu practica internatională si cu acordurile bilaterale si multilaterale la care România este parte;

10. actionează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României si pentru păstrarea, dezvoltarea si exprimarea identitătii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea legislatiei statului ai cărui rezidenti sunt;

11. initiază sau participă la negocierea tratatelor si a altor întelegeri internationale, pentru România;

12. singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere prezintă Guvernului propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea întelegerilor internationale, aderarea la acestea sau denuntarea lor, efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare sau de aderare, notifică aprobarea ori acceptarea întelegerilor internationale si denuntarea lor, eliberează documente certificând deplinele puteri;

13. urmăreste, direct sau în conlucrare cu ministerele si cu celelalte autorităti publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor si ale altor întelegeri internationale la care România este parte si prezintă propuneri pentru îndeplinirea întocmai si cu bună-credintă a obligatiilor asumate;

14. elaborează sau cooperează cu ministerele si cu celelalte autorităti publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relatiile externe si cu politica de comert exterior ale României;

15. asigură asistentă permanentă si coordonare în domeniul relatiilor internationale tuturor ministerelor. În acest scop functionează în cadrul M.A.E. Corpul consilierilor diplomatici, al cărui personal functionează pe lângă membrii Guvernului;

16. formulează norme si asigură sprijin institutiilor centrale de stat în materie de protocol si curtoazie internatională. În acest scop, în cadrul M.A.E. functionează Protocolul national, care îndeplineste atributiile ce îi revin conform legislatiei în vigoare si uzantelor internationale;

17. asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligatiilor care decurg din dispozitiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Economice Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, denumit în continuare Acordul european, precum si activitătile desfăsurate de partea română în cadrul institutiilor create prin acest acord;

18. participă, alături de Ministerul Integrării Europene si celelalte ministere, la coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, cu următoarele atributii specifice:

a) asigură presedintia părtii române la lucrările Consiliului de asociere;

b) participă la subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european;

c) cooperează cu ministerele interesate la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor, în functie de tematica si calendarul stabilite de Consiliul Afacerilor Generale;

d) cooperează cu ministerele interesate la elaborarea, realizarea si promovarea în tările membre ale Uniunii Europene si în tările candidate a unei strategii de informare, comunicare si de imagine privind evolutia procesului de pregătire a României pentru aderare;

19. este reprezentat sau participă, după caz, împreună cu Ministerul Integrării Europene la etape desemnate ale procesului de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană;

20. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relatiilor economice internationale, în conformitate cu Programul de guvernare si cu Programul de dezvoltare a României pe termen mediu, cu luarea în considerare a tendintelor si proceselor din economia mondială;

21. promovează interesele economice ale României în relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universală, cu caracter regional si cu alte grupări economice;

22. participă sau colaborează, după caz, la negocierea si la încheierea de tratate, acorduri si alte întelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar în vederea desfăsurării relatiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;

23. păstrează originalele tuturor întelegerilor internationale bilaterale si copiile certificate de pe întelegerile internationale, originalele întelegerilor internationale al căror depozitar este România si îndeplineste obligatiile ce decurg din această calitate;

24. păstrează sigiliul de stat al României;

25. supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement si de exequatur;

26. tine legătura cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare din România, în conformitate cu regulile si cu practica internatională;

27. organizează, îndrumă si controlează activitatea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare ale României;

28. organizează curierul diplomatic.

(2) Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative.

Art. 3. - (1) M.A.E. avizează, în mod obligatoriu, actiunile pe care le initiază celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale si locale în probleme care tin de activitatea lor specifică, dar care au legătură cu relatiile internationale ale României, înainte de încheierea  documentelor aferente acestor actiuni.

(2) M.A.E. avizează în prealabil, în mod obligatoriu, proiectele de acorduri, conventii si alte întelegeri internationale, pe care le încheie ministerele si autoritătile administratiei publice centrale, precum si proiectele de documente de cooperare internatională pe care le încheie autoritătile administratiei publice locale cu autorităti similare din alte state.

Art. 4. - (1) Ministrul afacerilor externe conduce întreaga activitate a M.A.E. si îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(2) Ministrul afacerilor externe îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(3) Ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a ministerului în fata Guvernului, precum si, în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.

(4) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite.

(5) În exercitarea atributiilor sale ministrul afacerilor externe emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat.

(2) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, comunicare, imagine si românii de pretutindeni are în atributii si coordonarea activitătii Fundatiei Culturale Române si a Comisiei Fulbright. Întreaga activitate în aceste domenii se desfăsoară în colaborare cu Ministerul Informatiilor Publice.

Art. 6. - (1) M.A.E. are un secretar general si un secretar general adjunct, numiti pe bază de concurs sau de examen, potrivit legii.

(2) Secretarul general exercită în principal atributiile stabilite prin Legea nr. 90/2001. Secretarul general poate îndeplini si alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministru.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot organiza servicii si birouri.

(2) Atributiile si sarcinile directorilor generali, precum si ale compartimentelor din aparatul central de lucru al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 1.703, din care 559 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.

Art. 8. - (1) Pe lângă ministrul afacerilor externe functionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(3) Colegiul ministerului se întruneste, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea si sub presedintia ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea ministerului.

Art. 9. - (1) M.A.E. este încadrat cu personal diplomatic si consular, cu functionari publici, precum si cu personal contractual.

(2) Personalul diplomatic si consular are drepturile si obligatiile stabilite prin Statutul corpului diplomatic si consular.

(3) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 10. - (1) Serviciul exterior al M.A.E. cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare si centrele culturale.

(2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.144.

(3) Înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se fac potrivit legii.

Înfiintarea sau desfiintarea centrelor culturale ale României în străinătate se face prin hotărâre a Guvernului, initiată de M.A.E., cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(4) Structura de personal si regulamentul de functionare ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si centrelor culturale se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(5) Numirea directorilor centrelor culturale în domeniul relatiilor culturale se face de către M.A.E., cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(6) Numirea diplomatilor cu atributii în domeniul relatiilor economice si comerciale se face de către Departamentul pentru Comert Exterior din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu avizul M.A.E.

(7) Numirea diplomatilor cu atributii în domeniul relatiilor cultural-stiintifice si educationale se face de către M.A.E. cu consultarea Ministerului Culturii si Cultelor, Fundatiei Culturale Române si a celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale interesate.

(8) Numirea atasatilor apărării si a personalului care este încadrat în birourile atasatilor apărării se face de ministrul apărării nationale.

(9) Numirea atasatilor de afaceri interne si a personalului care este încadrat în birourile atasatilor de afaceri interne se face de ministrul de interne.

(10) Numirea specialistilor în probleme financiar-bancare se face de ministrul finantelor publice.

Art. 11. - (1) M.A.E. asigură administrarea centrelor culturale ale României în străinătate.

(2) M.A.E., împreună cu Ministerul Culturii si Cultelor, în colaborare cu Academia Română si cu alte organe ale administratiei publice centrale interesate, coordonează si finantează programele si proiectele centrelor culturale ale României din străinătate.

Art. 12. - (1) Seful misiunii diplomatice este reprezentant unic al României în statul în care este acreditat.

(2) Functionarii desemnati să îsi desfăsoare activitatea în serviciul exterior al M.A.E. actionează sub îndrumarea sefului misiunii diplomatice.

(3) Personalul cu atributii în domeniul relatiilor economice si comerciale, al relatiilor cultural-stiintifice si educationale, atasatii apărării si personalul încadrat în birourile atasatilor apărării, atasatii de afaceri interne si personalul încadrat în birourile atasatilor de afaceri interne, precum si specialistii în probleme financiar-bancare sunt supusi autoritătii sefului misiunii diplomatice în care îsi desfăsoară activitatea si actionează sub îndrumarea acestuia, fiind învestiti atât cu atributii de consiliere a acestuia, cât si cu atributii specifice în domeniul lor de specialitate.

Art. 13. - (1) Ministerul Integrării Europene desemnează, cu avizul M.A.E., în limita posturilor alocate prin hotărârea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, functionari publici care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, la ambasada României din statul ce detine presedintia Consiliului Uniunii Europene si la ambasadele României din alte state membre sau candidate la Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atributiilor specifice ale acestuia privind negocierea aderării României la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare si armonizarea legislatiei române cu reglementările comunitare.

(2) Pe durata misiunii lor functionarii publici desemnati de Ministerul Integrării Europene să îsi desfăsoare activitatea conform alin. (1) sunt detasati la M.A.E.

Art. 14. - (1) În subordinea M.A.E. functionează Academia Diplomatică, institutie publică cu personalitate juridică, având ca scop principal specializarea, extinderea si perfectionarea pregătirii în domeniul diplomatiei si relatiilor internationale a personalului M.A.E., în cadrul programului de pregătire si perfectionare a acestuia.

(2) Academia Diplomatică poate să organizeze, în cooperare cu Ministerul Educatiei si Cercetării si cu alte ministere interesate, cursuri de scurtă sau de lungă durată în vederea formării si perfectionării în domeniile relatiilor internationale si diplomatiei a altor functionari sau a altor categorii de persoane.

(3) Organizarea si functionarea Academiei Diplomatice sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 13 februarie 2002.

Art. 15. - (1) În subordinea M.A.E. functionează Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Structura organizatorică a Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 16. - (1) În coordonarea M.A.E. functionează Institutul Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”.

(2) Institutul are ca scop principal elaborarea de studii si cercetări, precum si organizarea de seminarii, simpozioane si alte manifestări stiintifice, interne si internationale, de natură să sprijine promovarea obiectivelor de politică externă ale României.

(3) Structura de personal, organizarea si functionarea Institutului Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu”, precum si modalitatea de preluare a patrimoniului fostului Institut Român de Drept International, Studii si Relatii Internationale sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 5 noiembrie 2001.

Art. 17. - În coordonarea M.A.E. functionează Fundatia Culturală Română, înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 354/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 22 septembrie 1995.

Art. 18. - În coordonarea M.A.E. îsi desfăsoară activitatea Comisia Fulbright, care administrează schimburile educationale si stiintifice între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Art. 19. - Prin bugetul M.A.E. se finantează de la bugetul de stat cheltuielile functionale si de întretinere aferente personalului din serviciul exterior, cu atributii în domeniul economic si comercial.

Art. 20. - (1) Prin bugetul M.A.E. se finantează de la bugetul de stat, potrivit legii, functionarea institutiilor prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.

(2) Din alocatii de la bugetul de stat prin bugetul M.A.E., precum si din venituri extrabugetare se finantează institutiile prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.

(3) M.A.E. suportă din bugetul propriu aprobat si cheltuielile de întretinere si de functionare a clădirilor în care functionează secretariatele unor institutii cu preocupări în domeniul relatiilor internationale, prevăzute la pct. III din anexa nr. 2.

Art. 21. - Patrimoniul care revenea Departamentului pentru Comert Exterior si Promovare Economică, inclusiv tehnica de calcul si birotica, va fi transmis fără plată la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ioan Ciundrea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 648.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Numărul maxim de posturi în MAE: 1.703 exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

Institutii a căror finantare este asigurată si prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe

 

I. Institutii finantate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe si din alte surse:

1. Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice - A.N.C.E.S.I.A.C. (45 de posturi)

2. Comisia Fulbright (5 posturi în conducere)

II. Institutii finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe:

1. Institutul Român de Studii Internationale “Nicolae Titulescu” (30 de posturi)

2. Academia Diplomatică (30 de posturi)

3. Fundatia Culturală Română (111 posturi)

III. Secretariate ale institutiilor finantate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul numărului total de posturi aprobat acestuia:

1. Asociatia Internatională de Studii Sud-Est Europene

2. Casa Americii Latine.

NOTĂ:

Numărul de posturi pentru institutiile prevăzute la pct. I/1 si II se adaugă la numărul total de posturi prevăzut la art. 7 alin. (3) din hotărâre.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă

bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele

publice, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se suplimentează bugetul Ministerului Industriei si Resurselor cu suma de 22 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare.

            (2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează pe agentii economici din industria de apărare beneficiari, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

            Art. 2. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Industriei si Resurselor pe anul 2002.

            (2) Alocarea sumelor se va face esalonat, pe baza situatiei de lucrări efectuate si prezentate de către agentii economici din industria de apărare.

            Art. 3. - Ministerul Industriei si Resurselor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a

sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 649.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Scoala de Soferi Amatori” - S.A. Ploiesti

 

            Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

            în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

            în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Scoala de Soferi Amatori” - S.A. Ploiesti,

            emite prezentul ordin.

 

            Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Scoala de Soferi Amatori” - S.A. Ploiesti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în muncipiul Ploiesti, Str. Sondelor nr. 2, judetul Prahova, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J29/250/1991, începând cu data de 21 iunie 2002.

            Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

            (2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

            a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

            - situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

            - identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

            - inventarierea datoriilor societătii, precum si a plătilor restante, în structura lor;

            - inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

            - cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

            - inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

            b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

            c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

            d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

            e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

            Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 24 iunie 2002.

Nr. 28.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Vinalcool” - S.A. Giurgiu

 

            Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

            în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

            în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Vinalcool” - S.A. Giurgiu,

            emite prezentul ordin.

 

            Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Vinalcool” - S.A. Giurgiu, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Giurgiu, sos. Bucuresti, km 5, judetul Giurgiu, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J52/178/1991, începând cu data de 24 iunie 2002.

            Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

            (2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

            a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

            - situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

            - identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

            - inventarierea datoriilor societătii, precum si a plătilor restante, în structura lor;

            - inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

            - cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

            - inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

            b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

            c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

            d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea

acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

            e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

            Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 24 iunie 2002.

Nr. 29.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI

ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Editura Scrisul Românesc” - S.A. Craiova

 

            Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

            în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

            în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Editura Scrisul Românesc” - S.A. Craiova,

            emite prezentul ordin.

 

            Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Editura Scrisul Românesc” - S.A. Craiova, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazu nr. 4, judetul Dolj, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J16/54/1991, începând cu data de 25 iunie 2002.

            Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

            (2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

            a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

            - situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

            - identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

            - inventarierea datoriilor societătii, precum si a plătilor restante, în structura lor;

            - inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

            - cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

            - inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

            b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

            c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

            d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

            e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

            Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 24 iunie 2002.

Nr. 30.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei oficiale cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform prevederilor normelor aprobate prin Ordinul nr. 2/2002

 

            Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

            în temeiul prevederilor art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

            în conformitate cu dispozitiile art. 3 din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2002

pentru punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare,

            potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 iunie 2002, prin care s-au aprobat persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în baza îndeplinirii criteriilor de selectie prevăzute la art. 1 din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2002,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Lista oficială cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Agrearea acordată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor persoanelor juridice prevăzute la art. 1 este valabilă pentru perioada 1 iulie 2002 - 30 iunie 2003.

            Art. 3. - Secretariatul tehnic al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 17 iunie 2002.

Nr. 5.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA OFICIALĂ

cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societătilor de asigurare,

agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru perioada 1 iulie 2002 - 30 iunie 2003


*) Anexa este reprodusă în facsimil.