MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 477         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 iulie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR DIN ROMÂNIA

 

11/2001. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind procedurile de control al calitătii auditului financiar

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

Decizia nr. 175 din 20 mai 2002

 

ACTE ALE CAMEREI

AUDITORILOR DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind procedurile de control al calitătii auditului financiar

 

Consiliul Camerei Auditorilor din România, întrunit în sedinta din 27 iunie 2001, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,

hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind procedurile de control al calitătii auditului financiar, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională din cadrul Camerei Auditorilor din România va urmări punerea în aplicare a prevederilor normelor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor din România,

prof. univ. dr. Florin Georgescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2001.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind procedurile de control al calitătii auditului financiar Raportul anual al membrilor

 

Membrii Camerei Auditorilor din România (Cameră) au obligatia de a întocmi si de a transmite Camerei un raport anual. Raportul anual se referă la perioada încheiată la data de 31 decembrie si trebuie depus până la data de 31 martie a fiecărui an.

Membrii Camerei care sunt angajati, administratori, asociati sau actionari ai unei firme de audit si care nu efectuează audit în nume propriu vor transmite Camerei un raport anual (declaratie anuală) în care vor specifica faptul că nu desfăsoară activitate în nume propriu.

Nedepunerea raportului anual la termenul stabilit constituie caz de abatere disciplinară conform art. 34 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000.

Raportul anual trebuie semnat de presedintele consiliului de administratie sau de administratorul unic ori de auditorul financiar, persoană fizică, după caz. Pe durata efectuării inspectiei inspectorii au obligatia de a verifica acuratetea raportului anual. În anexa A la prezentele norme este prezentat modelul de raport anual al membrilor.

Raportul anual către Ministerul Finantelor Publice

În temeiul art. 31 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Camera are obligatia de a oferi, la solicitarea Ministerului Finantelor Publice, informatiile solicitate la anumite termene si/sau pentru anumite perioade. În acest sens, începând cu data de 31 decembrie 2001, la data de 31 decembrie a fiecărui an Camera va avea obligatia de a întocmi si de a transmite Ministerului Finantelor Publice un raport anual sintetic asupra calitătii activitătii de audit financiar.

Raportul anual va fi prezentat în primul rând Consiliului Camerei ca raport detaliat, asa cum este prevăzut în anexa B la prezentele norme, înainte de data de 31 martie a fiecărui an.

În termen de 31 de zile de la întrunirea Consiliului Camerei pentru aprobarea raportului detaliat, raportul simplificat prevăzut în anexa C la prezentele norme trebuie transmis Ministerului Finantelor Publice.

Inspectiile

Pentru toate firmele de audit care efectuează audit la societătile cotate la bursă Camera va organiza cel putin o inspectie pe an, al cărei obiect va consta în analiza dosarelor de audit pentru cel putin un client cotat la bursă. Pentru restul firmelor de audit Camera va organiza cel putin o inspectie o dată la 5 ani, începând cu primul angajament de audit efectuat.

Inspectiile repetate si inspectiile efectuate ca urmare a unor sesizări nu sunt incluse în cele de mai sus. Angajamentele de audit ce urmează să fie inspectate vor fi selectate de inspectorul-sef (seful Departamentului de monitorizare si competentă profesională) pe baza raportului anual. Anterior inspectiei Camera va notifica firmei de audit data la care se va efectua inspectia.

La data efectuării inspectiei firma de audit va trebui să aibă pregătite toate dosarele de audit aferente angajamentelor de audit al situatiilor financiare întocmite pentru exercitiul financiar încheiat în ultimele 12 luni.

Cu ocazia fiecărei inspectii inspectorul va întocmi raportul prevăzut în anexa D la prezentele norme, în finalul căruia va preciza clasa propusă, o motivare sintetică a acesteia si măsurile propuse.

Clasa A înseamnă că nu au existat probleme de semnalat.

Clasa B înseamnă că au existat erori minore care nu au necesitat măsuri de remediere.

Clasa C înseamnă că au existat abateri care au necesitat măsuri de remediere.

Clasa D înseamnă că raportul va fi transmis

Departamentului de conduită si disciplină profesională. Inspectiile vor fi efectuate după manualul de proceduri elaborat de Departamentul de monitorizare si competentă profesională din cadrul Camerei.

Inspectorii vor verifica informatiile din ultimul raport anual al membrilor si probele care vin în sustinerea declaratiei privind pregătirea profesională continuă.

 

ANEXA A

la norme

 

RAPORTUL ANUAL AL MEMBRILOR

 

Scop

Raportul anual al membrilor este cerut de Cameră pentru îndeplinirea obligatiilor legale ale acesteia.

Confirmări si angajamente

Dacă nu puteti să declarati una sau mai multe dintre următoarele, vă rugăm să tăiati si să includeti o prezentare detaliată a motivelor pentru care nu puteti să faceti declaratia respectivă.

Înregistrare

(i) Confirm că structura actionariatului si controlul firmei sunt în concordantă cu reglementările de audit în vigoare.

(ii) Confirm că firma a stabilit si a aplicat procedurile necesare pentru ca auditorii asociati si angajatii care desfăsoară activităti de audit să fie si să continue să fie competenti pentru a desfăsura activitătile de audit pentru care sunt responsabili sau angajati.

(iii) Confirm că firma are o bună reputatie morală si profesională pentru a desfăsura activităti de audit.

(iv) Confirm că firma a notificat Camerei în mod prompt toate modificările de circumstante apărute.

(v) Îmi iau angajamentul că activitatea firmei se va desfăsura în permanentă în conformitate cu reglementările de audit în vigoare.

Semnături

Subsemnatul certific cu toată încrederea si în deplină cunostintă de cauză că angajamentele, confirmările si informatiile continute în acest raport reprezintă o declaratie adevărată si corectă privind circumstantele în care firma îsi desfăsoară activitatea.

.................................

(semnătura)

..................................

(numele si prenumele, cu majuscule)

Data ........................

 

Informatii generale privind completarea formularului

Vă rugăm ca la completare să adăugati orice explicatii sau note direct pe acest formu-

lar. Dacă spatiul nu este suficient, atasati pagini suplimentare si scrieti pe formular că ati făcut

acest lucru, notând numărul de pagini adăugate.

 

Date fixe

Sectiunile care încep cu litera S contin informatii care sunt păstrate de Cameră.

S1. Sediul central

S1 Sediul central

Denumirea firmei

Codul fiscal

Adresa sediului social

Codul postal

Telefon/fax

Internet HTTP

Codul membrului

Se completează

de Camera

Auditorilor din

România

Primit .................

 

S2. Asociati-auditori/administratori

Angajati - această sectiune trebuie să includă doar auditorii financiari care sunt angajati.

S2.a) Asociati-auditori/administratori

 

(i) Detalii în legătură cu membrii

Codul

Numele, prenumele si initiale

Anul nasterii

 

S2.b) Angajati-auditori (asa cum a fost notificat Camerei)

 

Codul membrului

Numele, prenumele si initiale

Anul nasterii

 

S3. Firme de audit cu conducere comună

Firme conectate sunt două firme de audit care au unul sau mai multi asociati/administratori comuni.

O asociere natională este orice asociatie sau federatie de firme ce actionează pe teritoriul României.

O asociere internatională este orice asociatie sau federatie internatională de firme în afara granitelor nationale.

S4. Firme de audit conectate

 

a) Înregistrate în Cameră

 

Denumirea firmei

Codul firmei

Adresa

Codul postal

 

 

b) Asocieri nationale

c) Asocieri internationale

 

Denumirea

Sediul central

Adresa

Codul postal

 

 

Date variabile

Informatii generale privind completarea

Sectiunile care încep cu litera A sunt sectiuni ce contin date variabile; ele trebuie completate cu informatiile valabile la data pentru care se întocmeste raportul anual al membrilor.

La introducerea datelor din raport computerul efectuează verificarea acestora. Orice sectiune necompletată sau orice inconsecvente pot duce la solicitarea unei scrisori de clarificare.

În anumite circumstante raportul cere atasarea unei declaratii ce contine informatii suplimentare. Acolo unde astfel de informatii au fost oferite Camerei într-un raport anterior, iar circumstantele nu s-au schimbat de la acea dată, anexati copia de pe acea declaratie.

Acolo unde se cer răspunsuri de tipul DA, NU sau NICI UNA, încercuiti optiunea adecvată.

 

A2.a) Numărul de clienti de audit

Atunci când se completează această sectiune societătile care fac parte dintr-un grup trebuie să fie tratate ca un singur client.

A2.a) Numărul de clienti de audit (sau cea mai bună estimare a acestui număr) la data de ....................

(i) Societăti cotate

(ii) Organizatii neincluse mai sus, ca de exemplu:

a) băncile ............

b) societătile de asigurări ............

c) entitătile autorizate să desfăsoare activităti de investitii financiare ............

TOTAL: ............

(iii) Alte societăti ...........

TOTAL GENERAL: ............

 

A2.b) Detalii despre client

 

Nr. crt.

Numele clientului

Cifra de afaceri

Valoarea bilantieră

Numărul de angajati

Onorarii

de audit

Raportul de audit a fost fără rezerve? (DA/NU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3. Venitul din onorarii

Vă rugăm să exprimati toate valorile în milioane lei, rotunjite la valoarea imediat superioară.

Venitul brut total nu include T.V.A. si cheltuielile decontate, dar include toate comisioanele primite, indiferent dacă acestea sunt retinute de firmă.

Venitul total din audit reprezintă onorariile cerute de la clienti pentru angajamentele de audit sau o estimare a acestora.

 

A3. Venitul din onorarii

 

Valori (pentru valori nule se va scrie “zero”):

 

a) venitul brut din toate sursele de venit

Milioane lei

b) venitul total din audit

 

 

A4. Independentă si alte aspecte

a) A stabilit si a aplicat firma dumneavoastră proceduri privind asigurarea respectării de către auditori-asociati si de toti angajatii a principiilor de confidentialitate si independentă, asa cum sunt stipulate în Codul privind conduita etică si profesională?

DA/NU

b) Este independenta firmei dumneavoastră amenintată de unul sau mai multi dintre următorii factori:

 

(i) dependentă financiară fată de un client de audit?

DA/NU

(ii) relatii personale sau familiale?

DA/NU

(iii) participatii la fonduri mutuale ce au investit într-un client de audit?

DA/NU

(iv) implicare ca administrator de fonduri al unui client de audit?

DA/NU

(v) interese de afaceri comune cu clientii?

DA/NU

c) A stabilit si a urmat firma proceduri pentru:

 

(i) a împiedica orice persoană, alta decât dumneavoastră, să aibă o influentă care ar putea să afecteze independenta sau integritatea activitătilor de audit desfăsurate?

 

(ii) a asigura faptul că independenta sau capacitatea de a efectua auditul în mod corespunzător sunt luate în considerare si înregistrate înaintea încheierii contractului?

 

Dacă se răspunde cu NU la oricare dintre întrebările de mai sus, vă rugăm să atasati o declaratie care să clarifice situatia si justificati orice alte măsuri de protectie adoptate de firmă.

 

A5. Reputatie profesională si morală

a) A stabilit si a urmat firma dumneavoastră pentru a se asigura că dumneavoastră ca asociat-auditor, precum si angajatii implicati în activităti de audit au o reputatie profesională si morală bună?

DA/NU

b) i(i) Există aspecte în ceea ce vă priveste pe dumneavoastră sau pe angajatii dumneavoastră care să ridice semne de întrebare asupra bunei reputatii profesionale si morale a firmei dumneavoastră?

DA/NU

(ii) Dacă DA, a fost Camera încunostintată de aspectele respective?

DA/NU

Dacă se răspunde cu NU la oricare dintre întrebările de mai sus, vă rugăm să atasati o declaratie explicativă.

 

A6. Asigurarea profesională si reclamatii

a) Este firma asigurată profesional conform cerintelor Camerei?

DA/NU

b) În ceea ce priveste activitatea de audit desfăsurată, a primit firma reclamatii care nu au fost rezolvate sau care este probabil să rămână nerezolvate de la ultimul raport anual sau de la ultima înregistrare(dacă prezentul este primul raport anual)? (Răspundeti cu NICI UNA dacă nu s-au înregistrat reclamatii).

DA/NU/NICI UNA

Dacă răspundeti cu NU la lit. a) sau cu DA la lit. b), vă rugăm să oferiti informatii suplimentare.

 

A7. Competenta în audit

 

a) Aplică firma procedurile minimale de audit?

DA/NU

b) Este utilizată o listă de verificare a prezentării conturilor actualizată?

DA/NU

c) Se utilizează o documentatie adecvată acolo unde angajamentul de audit presupune utilizarea unor specialisti [de exemplu, pentru clientii de audit din sectiunea A2.a)(ii)]? (Răspundeti cu NICI UNA dacă nu aveti clienti de tipul celor din sectiunea de mai sus).

DA/NU/ NICI UNA

d) (i) Dumneavoastră si angajatii care sunt auditori financiari ati participat la orele de pregătire profesională continuă, structurate sau nestructurate, recomandate de Cameră?

DA/NU

(ii) Există o pregătire adecvată pentru angajamentele de audit specializate? [Răspundeti cu NICI UNA dacă nu aveti clienti de tipul celor de la sectiunea A2 a)(ii)].

DA/NU/NICI UNA

(iii) Păstrează firma evidente privind procesul de pregătire profesională continuă?

DA/NU

Dacă răspundeti cu NU la oricare dintre întrebările de mai sus, vă rugăm să atasati o declaratie oferind detalii despre cum este mentinută si tinută evidenta competentei individuale în audit.

 

Listă de verificare

 

Înainte de a expedia raportul completat vă rugăm să revedeti toate sectiunile pentru a vă asigura că raportul este complet si corect. Corecturile si corespondenta asociate sunt costisitoare.

Pasul 1 - Verificati dacă ati completat toate sectiunile.

Pasul 2 - Verificati dacă angajamentele si confirmările de pe prima pagină au fost citite si semnate de persoana/persoanele potrivită/potrivite.

Pasul 3 - Asigurati-vă că toate valorile monetare sunt exprimate în milioane lei.

Pasul 4 - Verificati dacă ati atasat raportului toate declaratiile cerute.

Pasul 5 - Păstrati o copie de pe raport si de pe orice declaratii, împreună cu datele primare utilizate pentru compilare.

Pasul 6 - Asigurati-vă că trimiteti Camerei toate paginile completate ale raportului, împreună cu orice declaratii cerute, în plicul închis preadresat.

Pasul 7 - Vă rugăm să includeti următoarele:

a) copie de pe asigurarea profesională

b) formularele de pregătire profesională continuă, completate pentru toti auditorii financiari asociati, administratori sau angajati.

Vă multumim că ati completat acest raport.

 

ANEXA B

la norme

 

RAPORT ANUAL DETALIAT

către consiliul Camerei

 

Anul [XXXX]

Număr de auditori financiari

X

Număr de auditori financiari inspectati

X

Clasificarea ocupatiilor

Clasa A (fără probleme)

X

Clasa B (probleme minore)

X

Clasa C (măsuri de remediere necesare)

X

Clasa D [art. 34 lit. b) ROF]

X

Propuneri pentru Clasa D

Retragerea calitătii de membru al Camerei

X

Suspendarea calitătii de membru al Camerei

X

Limitarea anumitor drepturi

X

Mustrare

X

Avertisment

X

Pregătire profesională obligatorie

X

Alte propuneri

X

Se completează de Camera Auditorilor din România

 

Completat de ......................

 

Data completării .....................

 

 

 

Propuneri pentru Clasa D pe anul precedent

Măsuri luate de Cameră

Retragerea calitătii de membru al Camerei

X

Y

Suspendarea calitătii de membru al Camerei

X

Y

Limitarea anumitor drepturi

X

Y

Mustrare

X

Y

Avertisment

X

Y

Pregătire profesională obligatorie

X

Y

Alte propuneri

X

Y

Problemele cele mai frecvente

Nr. crt.

Probleme

Propuneri

1.

X

Y

2.

X

Y

3.

X

Y

4.

X

Y

5.

X

Y

Informatii despre Clasa D

Numele

Probleme

Măsuri propuse

[ ]

 

 

[ ]

 

 

[ ]

 

 

Programul inspectiilor

Inspectii aleatoare

X

Inspectii repetate

X

Inspectii ca urmare a unor sesizări

X

Propuneri pentru Clasa C

Pregătire profesională

X

Planuri de măsuri convenite cu auditorii financiari

X

Inspectii repetate

X

Data .............................

Seful Departamentului de monitorizare si competentă profesională,

.......................................meră

 

ANEXA C                                                                                      

la norme

                                                                                                       

RAPORT ANUAL SIMPLIFICAT

către Ministerul Finantelor Publice

                                                                                                       

Anul [XXXX]

                                                                                                       

Număr de auditori financiari                                                             

X

Număr de auditori financiari inspectati                                              

X

Clasificarea inspectiilor                                                                    

 

Clasa A (fără probleme)                                                                  

X

Clasa B (probleme minore)                                                              

X

Clasa C (măsuri de remediere necesare)                                          

X

Clasa D [art. 34 lit. b) ROF]                                                           

X

Propuneri pentru Clasa D

Retragerea calitătii de membru al Camerei                                        

X

Suspendarea calitătii de membru al Camerei                                     

X

Limitarea anumitor drepturi                                                              

X

Mustrare                                                                                         

X

Avertisment                                                                                     

X

Pregătire profesională obligatorie                                                     

X

Alte propuneri                                                                                 

X

Propuneri pentru Clasa D pe anul precedent

Retragerea calitătii de membru al Camerei                                        

X

Y

Suspendarea calitătii de membru al Camerei                                     

X

Y

Limitarea anumitor drepturi                                                              

X

Y

Mustrare                                                                                         

X

Y

Avertisment                                                                                     

X

Y

Pregătire profesională obligatorie                                                     

X

Y

Alte propuneri

X

Y

                                                                                                       

Data ...........................

 

Presedinte,

................................

 

ANEXA D

la norme

 

RAPORT DE INSPECTIE

 

Pentru sectiunile selectate de inspector din Procedurile minimale de

DA/NU

Referinte audit:

- documentele de lucru evidentiază corespunzător natura si întinderea angajamentului de audit, precum si rezultatele si concluziile trase?

DA/NU

 

- au fost obtinute suficiente probe pe baza procedurilor de fond, în vederea sustinerii asertiunilor din situatiile financiare:

DA/NU

 

- existentă

DA/NU

 

- proprietate

DA/NU

 

- aparitie

DA/NU

 

- exhaustivitate

DA/NU

 

- evaluare?

DA/NU

 

- au fost obtinute suficiente probe în vederea evaluării rezonabilitătii estimărilor contabile?

DA/NU

 

Descriere

Referintă

 

Lista de verificare a finalizării angajamentului

A

2 sectiuni selectate de inspector (G - L plus O)

Revizuirea generală a situatiilor financiare

B

 

Lista de verificare a documenelor de lucru

C

 

Punctele finale si întâlnirea cu clientul

D

 

Confirmarea planului de audit

E

 

Modelul de audit

F

 

Active imobilizate - corporale si necorporale

G

 

Investitii financiare

H

 

Stocuri si contracte pe termen lung

I

 

Creante si plăti în avans

J

 

Disponibilităti în conturi si casă (inclusiv creante pe termen lung)

K

 

Creditori si angajamente

L

 

Impozitare

M

 

Capital, rezerve si registre statutare

N

 

Contul de profit si pierderi

O

 

Registrul nominal

P

 

Programul de activitate al inspectorilor

Numele clientului

 

 

Persoana care semnează raportul de audit

 

 

Informatii despre client:

 

 

- natura activitătii

Fără/cu rezerve în privinta

 

- cerinte specifice

 

- sfârsitul perioadei

 

- cifra de afaceri

 

- profit/pierderi înainte de impozitare

 

- active/obligatii nete

 

- data aprobării conturilor

 

- raportul de audit

 

- data raportului de audit

 

- onorariul de audit

 

Inspector

 

 

 

 

 

Data revizuirii

 

 

Clasa propusă

A/B/C/D

 

Motivare sintetică

 

 

Măsuri propuse pentru clasele C si D

 

 

 

Nr.

crt.

Planificarea auditului

Da/Nu

Referinte

Observatii

1.

Înainte de acceptarea angajamentului/înnoirii angajamentului au fost avute în vedere si documentate independenta, resursele si capacitatea firmei de a efectua auditul?

 

 

 

2.

Există o scrisoare de angajament curentă? Au fost avuti în vedere termenii angajamentului în cursul procesului de planificare?

 

 

 

3.

Există o evidentă si o evaluare actualizată a sistemului contabil si de control intern al clientului?

 

 

 

4.

A fost actualizat dosarul permanent cu schimbările intervenite în ultimul an?

 

 

 

5.

A fost planul de audit aprobat de persoana care semnează raportul de audit înainte de începerea activitătii?

 

 

 

6.

A fost pragul de semnificatie stabilit la etapa planificării?

 

 

 

7.

A fost făcută o evaluare adecvată a riscului specific si general si, acolo unde au fost identificate riscuri, au fost aduse amendamente corespunzătoare la procedurile de audit documentate?

 

 

 

8.

Există probe privind analiza riscului unor înregistrări gresite, semnificative în situatiile financiare, ca urmare a unor fraude, erori sau a nerespectării legislatiei?

 

 

 

9.

Există probe neprezentate privind analiza riscului de a exista tranzactii între părti afiliate?

 

 

 

10.

În cazul în care este oportună folosirea unui expert sau a altui auditor, au fost documentate adecvat scopul colaborării cu acestia si evaluarea obiectivitătii, calificării profesionale, experientei si resurselor lor?

 

 

 

11.

Există o analiză adecvată a nivelului de esantionare, a selectiei esantioanelor si a nivelului erorii asteptate si acceptabile?

 

 

 

12.

Au fost selectionati membrii echipei de audit, avându-se în vedere competenta lor de a efectua activitatea alocată?

 

 

 

13.

Există probe la dosar care să indice că auditul a fost planificat corespunzător, avându-se în vedere circumstantele clientului?

 

 

 

 

Nr.

crt.

Probe de audit

Da/Nu

Referinte

1.

Pentru toate sectiunile dosarului de audit:

 

 

 

a) există tabele principale pentru toate pozitiile semnificative si sunt conforme cu conturile?

Da/Nu

 

 

b) există tabele care să sustină tabelele principale?

Da/Nu

 

 

c) au fost procedurile minimale de audit adaptate la circumstantele clientului?

Da/Nu

 

 

d) sunt procedurile minimale de audit aplicate integral?

Da/Nu

 

 

e) în cazurile în care nu au fost aplicate procedurile minimale de audit sau au fost amendate, au fost documentate suficiente explicatii?

Da/Nu

 

2.

Au fost obtinute suficiente probe de audit privind reluarea corespunzătoare si înregistrarea corectă a soldurilor de deschidere?

Da/Nu

 

3.

Au fost politicile contabile aplicate consecvent si, dacă nu, au fost toate modificările contabilizate si prezentate corespunzător?

Da/Nu

 

4.

În cazul în care s-a apelat la un expert, au fost evaluate probele privind oportunitatea utilizării acestuia si concluziile documentate?

Da/Nu

 

5.

A fost principiul continuitătii activitătii evaluat si documentat cu declaratii scrise, acolo unde a fost cazul?

Da/Nu

 

6.

S-au făcut suficiente cercetări pentru a identifica posibile cazuri de nerespectare a legislatiei esentiale pentru capacitatea de a-si desfăsura activitatea? Dacă da, sunt acestea documentate si, unde este cazul, au fost obtinute declaratii scrise?

Da/Nu

 

7.

Există probe suficiente privind prezentarea adecvată a tranzactiilor între părtile afiliate?

Da/Nu

 

 

Nr.

crt.

Finalizarea auditului

Da/Nu

Referinte

1.

Există probe privind revizuirea si supravegherea activitătii angajatilor?

Da/Nu

 

2.

A fost planificarea, inclusiv riscul de audit si pragul de semnificatie, revizuită, dacă a fost cazul, în cursul sau la finalul auditului?

Da/Nu

 

3.

Există o evidentă a erorilor necorectate identificate în cursul auditului si a probelor privind evaluarea impactului erorilor?

Da/Nu

 

4.

Există probe privind rezolvarea tuturor punctelor de revizuire si a problemelor în dispută?

Da/Nu

 

5.

A fost efectuată o revizuire analitică a situatiilor financiare si a explicatiilor privind abaterile semnificative documentate la dosar?

Da/Nu

 

6.

A fost efectuată o revizuire generală a situatiilor financiare pentru a verifica consecventa cu informatiile despre client detinute de firmă si cu rezultatele procedurilor de audit?

Da/Nu

 

7.

A fost efectuată o revizuire a evenimentelor ulterioare pentru a se asigura că toate ajustările si prezentările aferente tuturor evenimentelor ulterioare semnificative până la data raportului au fost efectuate? Dacă da, au fost natura, întinderea si durata activitătii corespunzător documentate?

Da/Nu

 

8.

A fost întâlnirea cu administratorii documentată corespunzător?

Da/Nu

 

9.

A fost utilizată o listă de verificare a prezentărilor din situatiile financiare sau o altă procedură de asigurare a conformitătii cu cerintele legale, pentru a se verifica dacă situatiile financiare au fost întocmite conform standardelor contabile, legislatiei si altor reglementări aplicabile?

Da/Nu

 

10.

A luat firma în considerare dacă posedă gradul de independentă, resursele si competenta pentru a îndeplini angajamentul în anul următor?

Da/Nu

 

11.

A fost auditul efectuat în conformitate cu standardele si recomandările de audit, cerintele legale si cu procedurile firmei?

Da/Nu

 

Raportul de audit

 

 

 

 

 

 

Da/Nu

Referinte

 

Este raportul de audit în conformitate cu cerintele legale?

Da/Nu

 

 

Este raportul de audit semnat de un auditor financiar? Da/Nu

 

 

Raportul anual

 

 

Da/Nu

Referinte

 

Este raportul anual sustinut de documente probatorii?

Da/Nu

 

 

Este raportul anual în concordantă cu probele existente în cadrul firmei?

 

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIA Nr. 175

din 20 mai 2002

 

Presedintele Consiliului Concurentei, în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

4. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

5. materialelor din dosarul cauzei (RS - 30 din 25 februarie 2002);

6. notei Departamentului servicii (V2 - 837 din 17 mai 2002),

luând în considerare că:

1. Societatea Comercială “Hewlett-Packard Company”, prin reprezentantul său împuternicit, a înaintat formularul de notificare a concentrării economice prin care Societatea Comercială “Hewlett-Packard Company” U.S.A. a dobândit, în septembrie 2001, controlul asupra întregii Societăti Comerciale “Compaq Computer Corporation” U.S.A., prin cumpărare de actiuni, formular înregistrat la Consiliul Concurentei cu nr. RS - 30 din 25 februarie 2002.

Notificarea a fost considerată efectivă la data de 15 mai 2002;

2. La data tranzactiei ambele societăti comerciale aveau câte o filială în România;

3. Dobândirea controlului prin achizitionarea de actiuni constituie o concentrare economică conform prevederilor art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996;

4. Cifra de afaceri (vânzările) corespunzătoare celor două grupuri implicate în tranzactie, în România, în anul 2001, conform notificării, a depăsit pragul prevăzut la art. 15 din Legea concurentei nr. 21/1996, majorat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 13/2001;

5. Piata relevantă a produsului, conform notificării, este:

A. Sisteme de calcul (servere, calculatoare personale, statii de lucru, dispozitive de informatii de mici dimensiuni - Handheld Information Devices si sisteme de stocare);

B. Servicii IT (consultantă, proiectare si implementare, asistentă tehnică si întretinere, administrare operatiuni si învătământ si pregătire profesională);

C. Sisteme de printare, procesare imagine si consumabile;

6. Operatiunea de concentrare economică notificată nu conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurentei pe pietele relevante identificate, deoarece:

- piata produselor si serviciilor în domeniul IT este în continuă dezvoltare;

- în acest domeniu toate produsele sunt importate, neexistând producători locali, ci doar societăti care asamblează componentele importate;

- nu există bariere la intrare;

- există vânzări prin distribuitori care achizitionează produsele de la alte societăti din cadrul celor două grupuri implicate în operatiunea de concentrare si nu doar de la filialele din România ale celor două grupuri (circa 65,71% din vânzările de produse Compaq si 88,63% din vânzările de produse HP);

- cota de piată în România pentru entitatea ce rezultă în urma operatiunii de concentrare economică în analiză, fiind realizată numai din importuri, nu poate fi egală cu cota de piată rezultată din însumarea cotelor celor două părti la operatiune;

- cotele de piată ale concurentilor celor două grupuri pot oricând să crească datorită importurilor si vor putea contracara orice eventuală măsură pe care entitatea rezultată din concentrare ar putea să o ia, decide:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 9.1 lit. b) din partea a III-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează operatiunea realizată de către Societatea Comercială “Hewlett- Packard Company” U.S.A. prin dobândirea controlului asupra Societătii Comerciale ”Compaq Computer Corporation” U.S.A. si implicit asupra filialei sale din România,  constatând că, desi cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Societatea Comercială “Hewlett-Packard Company” U.S.A. este obligată, conform prevederilor art. 33 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996, să plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate.

Art. 3. - Taxa de autorizare, conform prevederilor instructiunilor emise de Consiliul Concurentei în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, calculată pe baza cifrei de afaceri comunicate de către Societatea Comercială “Hewlett-Packard Company” U.S.A., prin reprezentantul său împuternicit, în Adresa din data de 20 mai 2002, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. V2 - 851 din 20 mai 2002, este de 2.562,992 milioane lei (două miliarde cinci sute saizeci si trei milioane lei).

Art. 4. - Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data primirii prezentei decizii de către Societatea Comercială “Hewlett-Packard Company” U.S.A. la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul 361280052302 deschis la Banca Natională a României – Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria sectorului 2 al municipiului Bucuresti, cu mentinunea: “taxa pentru autorizarea concentrării economice conform Legii concurentei nr. 21/1996”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont” se va înscrie: “20 17 01 03 - Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 5. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi contestată, conform prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios - administrativ.

Art. 6. - Consiliul Concurentei îsi rezervă dreptul de a revoca prezenta decizie, conform prevederilor art. 9.3 din partea a III-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, oricând si dacă se constată că a fost luată pe baza unor informatii incorecte sau false, furnizate prin notificare sau primite ca urmare a solicitării de informatii suplimentare.

Art. 7. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Hewlett-Packard Company” U.S.A. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat

Secretariatului general al Consiliului Concurentei.

Art. 8. - Neîndeplinirea unei obligatii sau a unei conditii impuse printr-o decizie constituie contraventie si se sanctionează conform art. 56 din Legea concurentei nr. 21/1996.

Art. 9. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.

Art. 10. - Departamentul servicii si Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. 11. - Secretariatul general va transmite prezentadecizie la:

Societatea Comercială “Hewlett-Packard Company” U.S.A.

Sediul: 3000 Hanover Street, Palo Alto Ca, 94303, United States of America, prin:

Societatea Civilă de Avocati “Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen”

Sediul: Neocity Tower, etaj 9-12, Calea Dorobantilor nr. 237B, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 71281, România, Tel: 201.12.00, Fax: 201.12.10.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

THEODOR VALENTIN PURCĂREA