MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 483         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 iulie 2002

 

SUMAR

  

LEGI SI DECRETE

 

365. - Lege privind comertul electronic

 

512. - Decret pentru promulgarea Legii privind comertul electronic

 

374. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

523. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind comertul electronic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În întelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

1. serviciu al societătii informationale - orice activitate de prestări de servicii sau care presupune constituirea, modificarea, transferul ori stingerea unui drept real asupra unui bun corporal sau necorporal, activitate efectuată prin mijloace electronice, ce prezintă următoarele caracteristici:

a) este efectuată în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obisnuit de către destinatar;

b) nu este necesar ca ofertantul si destinatarul să fie fizic prezenti simultan în acelasi loc;

c) este efectuată prin transmiterea informatiei la cererea individuală a destinatarului;

2. mijloace electronice - echipamente electronice si retele de cablu, fibră optică, radio, satelit si altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informatiei;

3. furnizor de servicii - orice persoană fizică sau juridică ce pune la dispozitie unui număr determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societătii informationale;

4. furnizor de servicii stabilit într-un stat - un furnizor de servicii având un sediu stabil pe teritoriul unui stat si care desfăsoară efectiv o activitate economică utilizând acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioadă nedeterminată; stabilirea unui furnizor de servicii într-un stat nu este determinată în mod necesar de locul în care sunt amplasate mijloacele tehnice si tehnologice necesare furnizării serviciului;

5. domeniu - o zonă dintr-un sistem informatic, detinută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date;

6. destinatar al serviciului sau destinatar - orice persoană fizică sau juridică ce utilizează, în scopuri comerciale, profesionale sau de altă natură, un serviciu al societătii informationale, în special în scopul căutării de informatii sau al furnizării accesului la acestea;

7. consumator - orice persoană fizică ce actionează în alte scopuri decât cele ale activitătii sale comerciale sau profesionale;

8. comunicare comercială - orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informatii permitând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special un nume de domeniu sau o adresă de postă electronică, comunicări legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un tert independent fată de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;

9. legislatie coordonată - prevederile în vigoare ale legilor nationale, aplicabile activitătilor ce fac obiectul serviciilor societătii informationale sau furnizorilor de servicii în privinta:

a) conditiilor pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii în vederea începerii acestor activităti, precum sunt cele legate de eventualele calificări, autorizatii sau notificări necesare;

b) conditiilor pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii pentru desfăsurarea acestor activităti, precum sunt cele care privesc conduita acestora, calitatea sau continutul serviciilor oferite, inclusiv în materie de publicitate si încheiere a contractelor, sau cele care privesc răspunderea furnizorilor;

10. instrument de plată electronică - un instrument care permite titularului său să efectueze următoarele tipuri de operatiuni:

a) transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate si executate de către institutii financiare;

b) retrageri de numerar, precum si încărcarea si descărcarea unui instrument de monedă electronică;

11. instrument de plată cu acces la distantă – instrument de plată electronică prin intermediul căruia titularul său poate să îsi acceseze fondurile detinute într-un cont la o institutie financiară si să autorizeze efectuarea unei plăti, utilizând un cod personal de identificare sau un alt mijloc de identificare similar;

12. instrument de monedă electronică - instrument de plată electronică reîncărcabil, altul decât instrumentul de plată cu acces la distantă, pe care unitătile de valoare sunt stocate electronic si care permite titularului său să efectueze tipurile de operatiuni mentionate la pct. 10;

13. titular - persoană care detine un instrument de plată electronică pe baza unui contract încheiat cu un emitent, în conditiile prevăzute de lege;

14. date de identificare - orice informatii care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operatiuni mentionate la pct. 10, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de postă electronică, numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal si altele asemenea.

 

ARTICOLUL 2

Scop si domeniu de aplicare

 

(1) Prezenta lege are ca scop stabilirea conditiilor de furnizare a serviciilor societătii informationale, precum si prevederea ca infractiuni a unor fapte săvârsite în legătură cu securitatea domeniilor utilizate în comertul electronic, emiterea si utilizarea instrumentelor de plată electronică si cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de operatiuni financiare, pentru asigurarea unui cadru favorabil liberei circulatii si dezvoltării în conditii de securitate a acestor servicii.

(2) Nu constituie servicii ale societătii informationale, în sensul prezentei legi, activitătile care nu întrunesc elementele definitiei prevăzute la art. 1 pct. 1, în special următoarele:

a) oferta de servicii care necesită prezenta fizică a furnizorului si a destinatarului, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea de echipamente electronice;

b) oferta de servicii care presupun manipularea unor bunuri corporale de către destinatar, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea de echipamente electronice;

c) oferta de bunuri sau servicii care nu este prezentată destinatarului prin transmiterea informatiei la cererea individuală a acestuia si care este destinată receptiei simultane de către un număr nelimitat de persoane (punct-multipunct);

d) activităti care se efectuează prin intermediul serviciilor de telefonie vocală, telefax, telex, servicii de radiodifuziune si televiziune, inclusiv serviciile de teletext;

e) serviciile de telefonie vocală, telefax sau telex;

f) schimbul de informatii prin posta electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente, între persoane care actionează în scopuri străine activitătii lor comerciale sau profesionale;

g) relatia contractuală dintre un angajat si angajatorul său.

(3) Prezenta lege nu se aplică următoarelor activităti:

a) activitatea notarilor publici, în măsura în care aceasta presupune o participare directă si specifică la exercitarea prerogativelor autoritătii publice;

b) activitătile de reprezentare juridică în fata organelor de jurisdictie si de urmărire penală;

c) jocurile de noroc cu câstiguri în bani, loteriile si pariurile.

(4) Dispozitiile prezentei legi se completează cu:

a) dispozitiile legale fiscale;

b) dispozitiile legale care reglementează protectia persoanelor în privinta prelucrării datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si cele care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor;

c) prevederile legale în materie de concurentă.

(5) În măsura în care nu contine dispozitii derogatorii, prezenta lege se completează cu dispozitiile legale privind încheierea, validitatea si efectele actelor juridice, cu celelalte prevederi legale care au ca scop protectia consumatorilor si a sănătătii publice, precum si cu dispozitiile legale privitoare la reglementarea raporturilor de drept international privat.

 

ARTICOLUL 3

Aplicarea legii române în cazul serviciilor societătii informationale

 

(1) Prezenta lege se aplică furnizorilor de servicii stabiliti în România si serviciilor oferite de acestia.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi serviciile societătii informationale sunt supuse:

a) exclusiv prevederilor în vigoare ale legilor române care fac parte din legislatia coordonată, în cazul în care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliti în România;

b) exclusiv prevederilor în vigoare ale legilor statului în cauză care fac parte din legislatia coordonată, în cazul în care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliti într-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Libera circulatie a serviciilor societătii informationale oferite de un furnizor stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene nu poate fi restrânsă în România prin aplicarea unor prevederi legale care fac parte din legislatia coordonată.

(4) Alin. (2) si (3) nu se aplică în următoarele domenii:

a) dreptul de proprietate intelectuală si dreptul de proprietate industrială;

b) emisiunea de monedă electronică, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

c) publicitatea pentru organisme de investitii colective în valori mobiliare;

d) activitătile de asigurare, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

e) libertatea părtilor de a alege legea aplicabilă contractului, când părtile au acest drept;

f) obligatii rezultate din contractele încheiate cu consumatorii;

g) cerintele de formă prevăzute pentru validitatea actelor juridice prin care se creează, se modifică, se sting sau se transmit drepturi reale asupra unor bunuri imobile situate pe teritoriul României;

h) cerintele aplicabile bunurilor ca atare si livrării acestora;

i) cerintele aplicabile serviciilor care nu sunt prestate prin mijloace electronice.

(5) Autoritătile publice pot lua măsuri derogatorii de la prevederile alin. (3) numai în următoarele conditii:

a) măsura este necesară pentru motive de ordine publică, desfăsurarea instructiei penale, protectia minorilor, lupta împotriva oricărei forme de incitare la ură din ratiune de rasă, sex, religie sau nationalitate, atingeri aduse demnitătii umane, protectia sănătătii publice, apărarea si siguranta natională, protectia consumatorilor, inclusiv a investitorilor;

b) măsura vizează un serviciu al societătii informationale care aduce atingere uneia dintre valorile enumerate la lit. a) sau prezintă un risc serios si grav la adresa acestor valori;

c) măsura este proportională cu scopul urmărit;

d) sunt respectate procedurile de colaborare, consultare sau informare prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Furnizarea serviciilor societătii informationale

ARTICOLUL 4

Principiile furnizării serviciilor societătii informationale

 

(1) Furnizarea de servicii ale societătii informationale de către persoanele fizice sau juridice nu este supusă nici unei autorizări prealabile si se desfăsoară în concordantă cu principiile concurentei libere si loiale, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dispozitiilor legale care impun autorizarea prealabilă în vederea desfăsurării unor activităti de către persoanele fizice sau juridice, dacă dispozitiile în cauză nu vizează în mod expres si exclusiv serviciile societătii informationale sau furnizorii de servicii, în întelesul prezentei legi.

(3) Furnizarea de servicii ale societătii informationale de către furnizorii de servicii stabiliti în statele membre ale Uniunii Europene se face în conditiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte.

(4) Furnizarea de servicii ale societătii informationale de către furnizorii de servicii stabiliti în alte state se face în conditiile acordurilor bilaterale încheiate cu statele respective, la care România este parte.

 

ARTICOLUL 5

Informatii generale

 

(1) Furnizorul de servicii are obligatia de a pune la dispozitie destinatarilor si autoritătilor publice mijloace care să permită accesul facil, direct, permanent si gratuit cel putin la următoarele informatii:

a) numele sau denumirea furnizorului de servicii;

b) domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;

c) numerele de telefon, fax, adresa de postă electronică si orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii în mod direct si efectiv;

d) numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care furnizorul de servicii este înscris în registrul comertului sau în alt registru public similar;

e) codul de înregistrare fiscală;

f) datele de identificare ale autoritătii competente, în cazul în care activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare;

g) titlul profesional si statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii este stabilit, precum si a mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care furnizorul de servicii este membru al unei profesii liberale;

h) tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum si a cuantumului acesteia;

i) includerea sau neincluderea în pret a cheltuielilor de livrare, precum si valoarea acestora, dacă este cazul;

j) orice alte informatii pe care furnizorul de servicii este obligat să le pună la dispozitie destinatarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită în cazul în care furnizorul unui serviciu afisează aceste informatii într-o formă clară, vizibil si permanent, în interiorul paginii de web prin intermediul căreia este oferit serviciul respectiv, în conditiile mentionate la alin. (1).

 

ARTICOLUL 6

Comunicările comerciale

 

(1) Efectuarea de comunicări comerciale prin posta electronică este interzisă, cu exceptia cazului în care destinatarul si-a exprimat în prealabil consimtământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

(2) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societătii informationale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel putin următoarele conditii:

a) să fie clar identificabile ca atare;

b) persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;

c) ofertele promotionale, precum reducerile, premiile si cadourile, să fie clar identificabile, iar conditiile care trebuie îndeplinite pentru obtinerea lor să fie usor accesibile si clar prezentate;

d) competitiile si jocurile promotionale să fie clar identificabile ca atare, iar conditiile de participare să fie usor accesibile si clar prezentate;

e) orice alte conditii impuse prin dispozitiile legale în vigoare.

(3) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societătii informationale sau o parte a acestuia, atunci când acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii liberale, sunt permise, sub conditia respectării dispozitiilor legale si a reglementărilor aplicabile profesiei respective, care privesc, în special, independenta, demnitatea si onoarea profesiei, secretul profesional si corectitudinea fată de clienti si fată de ceilalti membri ai profesiei.

(4) Furnizorii de servicii ale societătii informationale care efectuează comunicări comerciale au obligatia de a respecta prevederile alin. (1)-(3).

 

CAPITOLUL III

Contractele încheiate prin mijloace electronice

ARTICOLUL 7

Validitatea, efectele juridice si proba contractelor încheiate prin mijloace electronice

 

(1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci când sunt întrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

(2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtământul prealabil al părtilor asupra utilizării mijloacelor electronice.

(3) Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice si a obligatiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozitiilor dreptului comun în materie de probă si prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

 

ARTICOLUL 8

Informarea destinatarilor

 

(1) Furnizorul de servicii este obligat să pună la dispozitie destinatarului, înainte ca destinatarul să trimită oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, cel putin următoarele informatii care trebuie să fie exprimate în mod clar, neechivoc si într-un limbaj accesibil:

a) etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;

b) dacă contractul, o dată încheiat, este stocat sau nu de către furnizorul de servicii si dacă este accesibil sau nu;

c) mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispozitie destinatarului pentru identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;

d) limba în care se poate încheia contractul;

e) codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum si informatii despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;

f) orice alte conditii impuse prin dispozitiile legale în vigoare.

(2) Furnizorul de servicii are obligatia să ofere destinatarului posibilitatea de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace si accesibil, care să permită identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptării acesteia.

(3) Furnizorul de servicii poate deroga de la dispozitiile alin. (1) si (2) numai în situatia în care a convenit altfel cu destinatarul, cu conditia ca nici una dintre părti să nu aibă calitatea de consumator.

(4) Clauzele si conditiile generale ale contractului propus trebuie puse la dispozitie destinatarului într-un mod care să îi permită acestuia să le stocheze si să le reproducă.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în privinta contractelor încheiate exclusiv prin postă electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente.

 

ARTICOLUL 9

Încheierea contractului prin mijloace electronice

 

(1) Dacă părtile nu au convenit altfel, contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunostinta ofertantului.

(2) Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediată a prestatiei caracteristice se consideră încheiat în momentul în care debitorul acesteia a început executarea, în afară de cazul în care ofertantul a cerut ca în prealabil să i se comunice acceptarea. În acest ultim caz se aplică prevederile alin. (1).

(3) În cazul în care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, furnizorul de servicii are obligatia de a confirma primirea ofertei sau, după caz, a acceptării acesteia, în unul dintre următoarele moduri:

a) trimiterea unei dovezi de primire prin posta electronică sau printr-un alt mijloc de comunicare individuală echivalent, la adresa indicată de către destinatar, în termen de 24 de ore de la primirea ofertei sau acceptării;

b) confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, printr-un mijloc echivalent celui utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptării ofertei, de îndată ce oferta sau acceptarea a fost primită de furnizorul de servicii, cu conditia ca această confirmare să poată fi stocată si reprodusă de către destinatar.

(4) Oferta sau acceptarea ofertei, precum si confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, efectuate în unul dintre modurile prevăzute la alin. (3), se consideră primite atunci când părtile cărora le sunt adresate pot să le acceseze.

(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în privinta contractelor încheiate exclusiv prin postă electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente.

 

ARTICOLUL 10

Conditii privind păstrarea sau prezentarea informatiei

 

(1) Acolo unde legea impune ca informatia să fie prezentată sau păstrată în forma sa originală, această cerintă este îndeplinită dacă sunt întrunite în mod cumulativ următoarele conditii:

a) există garantia integritătii informatiei, asigurată prin respectarea standardelor nationale în domeniu, din momentul în care a fost generată;

b) mesajul este semnat utilizându-se semnătura electronică extinsă a emitentului;

c) informatia poate fi imediat furnizată si prezentată la cerere.

(2) Destinatarul comerciant actionează pe riscul propriu, dacă a stiut sau ar fi trebuit să stie, în concordantă cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, că informatia continută într-un mesaj electronic a fost alterată în timpul transmiterii sau prelucrării sale.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea furnizorilor de servicii

ARTICOLUL 11

Principii generale

 

(1) Furnizorii de servicii sunt supusi dispozitiilor legale referitoare la răspunderea civilă, penală si contraventională, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

(2) Furnizorii de servicii răspund pentru informatia furnizată de ei însisi sau pe seama lor.

(3) Furnizorii de servicii nu răspund pentru informatia transmisă, stocată sau la care facilitează accesul, în conditiile prevăzute la art. 12-15.

 

ARTICOLUL 12

Intermedierea prin simpla transmitere

 

(1) Dacă un serviciu al societătii informationale constă în transmiterea într-o retea de comunicatii a informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv sau în asigurarea accesului la o retea de comunicatii, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informatia transmisă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) transmiterea nu a fost initiată de furnizorul de servicii;

b) alegerea persoanei care receptionează informatia transmisă nu a apartinut furnizorului de servicii;

c) continutul informatiei transmise nu a fost influentat în nici un fel de către furnizorul de servicii, în sensul că nu i se poate atribui nici selectia si nici o eventuală modificare a acestei informatii.

(2) Transmiterea informatiei si asigurarea accesului, mentionate la alin. (1), includ si stocarea automată, intermediară si temporară a informatiei transmise, în măsura în care această operatie are loc exclusiv în scopul ca informatia respectivă să tranziteze reteaua de comunicatii si cu conditia ca informatia să nu fie stocată pentru o perioadă care depăseste în mod nejustificat durata necesară transmiterii ei.

 

ARTICOLUL 13

Stocarea temporară a informatiei, stocarea-caching

 

Dacă un serviciu al societătii informationale constă în transmiterea într-o retea de comunicatii a informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru stocarea automată, intermediară si temporară a informatiei transmise, în măsura în care această operatie are loc exclusiv în scopul de a face mai eficientă transmiterea informatiei către alti destinatari, la cererea acestora, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) furnizorul de servicii nu aduce modificări informatiei transmise;

b) furnizorul de servicii îndeplineste conditiile legale privind accesul la informatia respectivă;

c) furnizorul de servicii respectă regulile sau uzantele referitoare la actualizarea informatiei, astfel cum acestea sunt larg recunoscute si aplicate în industrie;

d) furnizorul de servicii nu împiedică utilizarea legală de către orice persoană a tehnologiilor larg recunoscute si aplicate în industrie, în vederea obtinerii de date despre natura sau utilizarea informatiei;

e) furnizorul de servicii actionează rapid în vederea eliminării informatiei pe care a stocat-o sau în vederea blocării accesului la aceasta, din momentul în care a cunoscut efectiv faptul că informatia transmisă initial a fost eliminată din reteaua de comunicatii ori că accesul la ea a fost blocat sau faptul că eliminarea ori blocarea accesului a avut loc prin efectul deciziei unei autorităti publice.

 

ARTICOLUL 14

Stocarea permanentă a informatiei, stocarea-hosting

 

(1) Dacă un serviciu al societătii informationale constă în stocarea informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informatia stocată la cererea unui destinatar, dacă este îndeplinită oricare din următoarele conditii:

a) furnizorul de servicii nu are cunostintă despre faptul că activitatea sau informatia stocată este nelegală si, în ceea ce priveste actiunile în daune, nu are cunostintă despre fapte sau circumstante din care să rezulte că activitatea sau informatia în cauză ar putea vătăma drepturile unui tert;

b) având cunostintă despre faptul că activitatea sau informatia respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstante din care să rezulte că activitatea ori informatia în cauză ar putea vătăma drepturile unui tert, furnizorul de servicii actionează rapid în vederea eliminării sau a blocării accesului la aceasta.

(2) Furnizorul de servicii are cunostintă despre faptul că activitatea sau informatia este nelegală atunci când caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autorităti publice.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situatia în care destinatarul actionează sub autoritatea sau controlul furnizorului de servicii.

 

ARTICOLUL 15

Instrumente de căutare a informatiilor si legături cu alte pagini de web

 

(1) Furnizorul unui serviciu al societătii informationale care facilitează accesul la informatia furnizată de alti furnizori de servicii sau de destinatarii serviciilor oferite de alti furnizori, prin punerea la dispozitie destinatarilor serviciului său a unor instrumente de căutare a informatiilor sau a unor legături cu alte pagini de web, nu răspunde pentru informatia în cauză, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele conditii:

a) furnizorul nu are cunostintă despre faptul că activitatea sau informatia la care facilitează accesul este nelegală si, în ceea ce priveste actiunile în daune, nu are cunostintă despre fapte sau circumstante din care să rezulte că activitatea ori informatia în cauză ar putea prejudicia drepturile unui tert;

b) având cunostintă despre faptul că activitatea sau informatia respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstante din care să rezulte că activitatea sau informatia în cauză ar putea vătăma drepturile unui tert, furnizorul actionează rapid în vederea eliminării posibilitătii de acces oferite sau a blocării utilizării acesteia.

(2) Furnizorul de servicii răspunde pentru informatia în cauză atunci când caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autorităti publice.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situatia în care destinatarul actionează din ordinul sau sub comanda furnizorului de servicii.

 

CAPITOLUL V

Supraveghere si control

ARTICOLUL 16

Obligatiile furnizorilor de servicii

 

(1) Furnizorii de servicii sunt obligati să informeze de îndată autoritătile publice competente despre activitătile cu aparentă nelegală desfăsurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informatiile cu aparentă nelegală furnizate de acestia.

(2) Furnizorii de servicii sunt obligati să comunice de îndată autoritătilor prevăzute la alin. (1), la cererea acestora, informatii care să permită identificarea destinatarilor serviciilor lor, cu care acesti furnizori au încheiat contracte privind stocarea permanentă a informatiei.

(3) Furnizorii de servicii sunt obligati să întrerupă, temporar sau permanent, transmiterea într-o retea de comunicatii sau stocarea informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, în special prin eliminarea informatiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o retea de comunicatii sau prestarea oricărui alt serviciu al societătii informationale, dacă aceste măsuri au fost dispuse de o autoritate publică, din oficiu sau la primirea unei plângeri ori sesizări din partea oricărei persoane.

(4) Plângerea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută de către orice persoană care se consideră prejudiciată prin continutul informatiei în cauză. Plângerea sau sesizarea se întocmeste în formă scrisă, cu arătarea motivelor pe care se întemeiază, si va fi în mod obligatoriu datată si semnată. Plângerea nu poate fi înaintată dacă o cerere în justitie, având acelasi obiect si aceleasi părti, a fost anterior introdusă.

(5) Decizia autoritătii trebuie motivată si se comunică părtilor interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plângerii sau a sesizării ori, dacă autoritatea a actionat din oficiu, în termen de 15 zile de la data la care a fost emisă.

(6) Împotriva unei decizii luate potrivit prevederilor alin. (3) persoana interesată poate formula contestatie în termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea decăderii, la instanta de contencios administrativ competentă. Cererea se judecă de urgentă, cu citarea părtilor. Sentinta este definitivă.

 

ARTICOLUL 17

Autorităti competente

 

(1) Autoritatea de reglementare în comunicatii si tehnologia informatiei, denumită în continuare Autoritatea, este competentă să supravegheze si să controleze respectarea de către furnizorii de servicii a prevederilor prezentei legi si a normelor metodologice de aplicare a acesteia, să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute la art. 22.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), prin autorităti publice, în sensul art. 3 alin. (5), art. 5, 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si (3), art. 23 alin. (2) si art. 30 alin. (1), se întelege acele autorităti ale administratiei publice sau, acolo unde este cazul, instante de judecată, a căror competentă în materia respectivă este stabilită prin dispozitiile legale în vigoare, aplicabile în fiecare caz.

(3) Autoritatea poate solicita furnizorilor de servicii orice informatii necesare în vederea exercitării atributiilor sale, mentionând baza legală si scopul solicitării, si poate stabili termene până la care aceste informatii să îi fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută de prezenta lege.

(4) În vederea descoperirii si investigării încălcărilor prevederilor prezentei legi si ale normelor sale de aplicare Autoritatea actionează prin personalul de control împuternicit în acest scop.

(5) În exercitarea atributiilor de investigare personalul de control împuternicit în acest scop al Autoritătii sau al per- soanei juridice prevăzute la alin. (12) poate solicita furnizorilor de servicii informatiile care îi sunt necesare, mentionând baza legală si scopul solicitării, si poate stabili termene până la care aceste informatii să îi fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută de prezenta lege.

(6) Autoritatea dispune efectuarea de investigatii, în conditiile prezentei legi, din oficiu sau la primirea unei plângeri ori sesizări din partea oricărei persoane.

(7) Personalul de control împuternicit în acest scop al Autoritătii sau al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) poate să solicite declaratii sau orice documente necesare pentru îndeplinirea misiunii, să sigileze, să ridice orice registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente, eliberând persoanei supuse investigatiei copii de pe originale, ori să obtină copii, lăsându-i acesteia originalele;

de asemenea, este autorizat să facă inspectii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, si să primească, la convocare sau la fata locului, informatii si justificări.

(8) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si oricare alte institutii si autorităti publice sunt obligate să permită personalului de control împuternicit în acest scop al Autoritătii sau, după caz, al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) accesul la documentele, datele si informatiile detinute de acestea, în măsura în care sunt necesare îndeplinirii misiunii legale a Autoritătii, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date si informatii.

(9) Personalul de control împuternicit în acest scop, primind acces la documentele, datele si informatiile mentionate la alin. (8), este tinut la observarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu, atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.

(10) Autoritatea sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale.

(11) Autoritatea informează furnizorii de servicii, destinatarii, statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prevederilor prezentei legi si cooperează cu autoritătile competente din alte state în vederea exercitării eficiente a supravegherii si controlului asupra activitătii furnizorilor de servicii.

(12) Autoritatea poate delega exercitarea atributiilor prevăzute în prezentul articol unei alte persoane juridice de drept public, cu atributii de supraveghere si control în domeniul telecomunicatiilor.

(13) Pentru scopurile aplicării prezentei legi, până la înfiintarea Autoritătii atributiile acesteia sunt îndeplinite de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

ARTICOLUL 18

Coduri de conduită

 

(1) Asociatiile si organizatiile neguvernamentale cu caracter profesional ori comercial sau cele constituite în scopul protectiei consumatorilor, a minorilor sau a persoanelor cu handicap pot elabora coduri de conduită în colaborare cu Autoritatea si Ministerul Justitiei, în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor prezentei legi.

(2) Autoritatea si Ministerul Justitiei vor urmări includerea în codurile de conduită prevăzute la alin. (1) în special a unor prevederi referitoare la:

a) solutionarea litigiilor pe cale extrajudiciară;

b) întreruperea, temporară sau permanentă, a transmiterii într-o retea de comunicatii sau a stocării informatiei furnizate de un destinatar al serviciului, în special prin eliminarea informatiei ori blocarea accesului la aceasta, a accesului la o retea de comunicatii sau a prestării oricărui alt serviciu al societătii informationale;

c) protectia destinatarilor cu privire la efectuarea comunicărilor comerciale;

d) protectia minorilor si a demnitătii umane.

(3) Autoritatea si Ministerul Justitiei sustin:

a) traducerea codurilor de conduită în limbi de circulatie internatională;

b) facilitarea accesului la codurile de conduită prin mijloace electronice;

c) popularizarea codurilor de conduită la nivel national si transmiterea acestora, precum si a evaluărilor privind aplicarea si impactul lor practic către statele membre ale Uniunii Europene si către Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL VI

Solutionarea litigiilor

ARTICOLUL 19

Actiuni în justitie

 

(1) Persoanele care au calitate procesuală activă, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instantei obligarea pârâtului la încetarea oricărei actiuni sau abtineri contrare prevederilor prezentei legi, interzicerea reluării ei în viitor si obligarea pârâtului la despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

(2) Au calitate procesuală activă pentru introducerea actiunii prevăzute la alin. (1):

a) persoanele fizice si juridice ce se pretind titulare ale unui drept subiectiv prevăzut de prezenta lege sau ale unui interes care nu se poate realiza decât pe calea justitiei;

b) asociatiile si organizatiile neguvernamentale prevăzute la art. 18 alin. (1);

c) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si Oficiul pentru protectia consumatorilor al municipiului Bucuresti;

d) entitătile constituite în scopul protectiei consumatorilor în statele membre ale Uniunii Europene, în conditiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Actiunea prevăzută la alin. (1) se prescrie în termen de un an de la data actiunii sau a abtinerii care a justificat introducerea ei.

(4) Persoanele care au calitate procesuală activă, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instantei, pe cale de ordonantă presedintială, încetarea oricărei actiuni sau abtineri contrare prevederilor prezentei legi, în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

 

ARTICOLUL 20

Solutionarea litigiilor pe cale extrajudiciară

 

(1) Furnizorii de servicii si destinatarii pot supune litigiile născute între ei arbitrajului, în conditiile prevăzute de lege, precum si celorlalte căi extrajudiciare de solutionare a litigiilor, prevăzute de codurile de conduită elaborate potrivit art. 18.

(2) Utilizarea mijloacelor electronice în cadrul solutionării litigiilor pe cale extrajudiciară este posibilă în conditiile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni civile si contraventionale

ARTICOLUL 21

 

Nulitatea relativă a contractelor privind servicii ale societătii informationale

Orice contract privind furnizarea de servicii ale societătii informationale este anulabil la cererea destinatarului, dacă a fost încheiat cu un furnizor de servicii care:

a) nu a pus la dispozitie destinatarului, în conditiile prevăzute de lege, informatiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu a furnizat toate aceste informatii, sau a furnizat informatii inexacte;

b) nu a pus la dispozitie destinatarului, în conditiile prevăzute de lege, informatiile mentionate la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu a furnizat toate aceste informatii, sau a furnizat informatii inexacte, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

c) a încălcat obligatia prevăzută la art. 8 alin. (2), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

d) a încălcat obligatia prevăzută la art. 8 alin. (4).

 

ARTICOLUL 22

Contraventii

 

Constituie contraventie, dacă nu este săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta furnizorului de

servicii care:

a) efectuează comunicări comerciale încălcând conditiile stabilite la art. 6 alin. (1) si alin. (2) lit. a)-d);

b) nu pune la dispozitie destinatarilor si autoritătilor publice, în conditiile prevăzute de lege, informatiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu furnizează toate aceste informatii, sau furnizează informatii inexacte;

c) nu pune la dispozitie destinatarului, în conditiile prevăzute de lege, informatiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu furnizează toate aceste informatii, sau furnizează informatii inexacte, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

d) încalcă obligatia prevăzută la art. 8 alin. (2), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

e) încalcă obligatia prevăzută la art. 8 alin. (4);

f) încalcă obligatia prevăzută la art. 9 alin. (3);

g) încalcă obligatiile prevăzute la art. 16 alin. (1)-(3);

h) nu furnizează informatiile solicitate potrivit art. 17 alin. (3) sau (5), ori nu furnizează toate aceste informatii, sau furnizează informatii inexacte.

 

ARTICOLUL 23

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

 

(1) Constatarea contraventiei prevăzute la art. 22 lit. a) si aplicarea sanctiunii corespunzătoare se fac, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu, de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii de reglementare în comunicatii si tehnologia informatiei sau ai autoritătii de supraveghere prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 lit. b)-h) se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii sau ai celorlalte autorităti publice competente, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.

(3) Constatarea contraventiilor se poate face, în toate cazurile, si de către ofiterii sau subofiterii de politie.

(4) Contraventiilor prevăzute la art. 22 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Infractiuni săvârsite în legătură cu emiterea si utilizarea instrumentelor de plată electronică si cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de operatiuni financiare

ARTICOLUL 24

Falsificarea instrumentelor de plată electronică

 

(1) Falsificarea unui instrument de plată electronică se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează punerea în circulatie, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau detinerea lor în vederea punerii în circulatie.

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt săvârsite de o persoană care, în virtutea atributiilor sale de serviciu:

a) realizează operatii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plată electronică ori efectuării tipurilor de operatiuni prevăzute la art. 1 pct. 10;

sau

b) are acces la mecanismele de securitate implicate în emiterea sau utilizarea instrumentelor de plată electronică;

sau

c) are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate în efectuarea tipurilor de operatiuni prevăzute la art. 1 pct. 10.

(4) Tentativa se pedepseste.

 

ARTICOLUL 25

Detinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică

 

Fabricarea ori detinerea de echipamente, inclusiv hard-ware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

 

ARTICOLUL 26

Falsul în declaratii în vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică

 

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unei institutii bancare, de credit sau financiare ori oricărei alte persoane juridice autorizate în conditiile legii să emită instrumente de plată electronică sau să accepte tipurile de operatiuni prevăzute la art. 1 pct. 10, în vederea emiterii sau utilizării unui instrument de plată electronică, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaratia făcută serveste pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

ARTICOLUL 27

Efectuarea de operatiuni financiare în mod fraudulos

 

(1) Efectuarea uneia dintre operatiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimtământul titularului instrumentului respectiv, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 12 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează efectuarea uneia dintre operatiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

(3) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre operatiunile prevăzute la art. 1 pct. 10.

(4) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt săvârsite de o persoană care, în virtutea atributiilor sale de serviciu:

a) realizează operatii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plată electronică ori efectuării tipurilor de operatiuni prevăzute la art. 1 pct. 10;

sau

b) are acces la mecanismele de securitate implicate în emiterea sau utilizarea instrumentelor de plată electronică;

sau

c) are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate în efectuarea tipurilor de operatiuni prevăzute la art. 1 pct. 10.

(5) Tentativa se pedepseste.

 

ARTICOLUL 28

Acceptarea operatiunilor financiare efectuate în mod fraudulos

 

(1) Acceptarea uneia dintre operatiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimtământul titularului său, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 12 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează acceptarea uneia dintre operatiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

(3) Tentativa se pedepseste.

 

ARTICOLUL 29

Efectuarea de operatiuni neautorizate într-un sistem informatic

 

(1) Accesul neautorizat într-un sistem informatic sau într-un domeniu se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau domeniu pentru uzul personal ori către terti se pedepseste cu închisoare de la 1 la 12 ani.

(3) Modificarea, distrugerea partială sau totală, în mod neautorizat, a informatiei stocate într-un sistem informatic sau domeniu se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani.

 

ARTICOLUL 30

Constatarea si judecarea infractiunilor

 

(1) Infractiunile prevăzute în prezenta lege se constată de către autoritătile publice competente, care înaintează actul de constatare la organul local de urmărire penală.

(2) Infractiunile prevăzute la art. 24 si 25 se judecă, în primă instantă, de către tribunal.

(3) Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedură penală.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 31

Sarcina probei în cazul litigiilor privind furnizarea de servicii ale societătii informationale

 

În cazul oricărui litigiu privind furnizarea unui serviciu al societătii informationale, declansat între furnizorul serviciului respectiv si un destinatar al acestui serviciu, sarcina probei îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 5, 6, 8 si 9 revine furnizorului de servicii dacă destinatarul are calitatea de consumator.

 

ARTICOLUL 32

Abrogarea unor dispozitii contrare

 

Litera f) a articolului 6 din Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distantă se abrogă.

 

ARTICOLUL 33

Intrarea în vigoare si aplicarea legii

 

(1) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se pune în aplicare la 3 luni de la data intrării în vigoare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2002.

Nr. 365.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind comertul electronic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind comertul electronic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 512.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90 din 29 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 5 iulie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, litera b) se abrogă.

2. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“. La articolul 31, alineatul 5 va avea următorul cuprins:

«În cadrul actiunii de supraveghere a sănătătii animalelor si a sănătătii publice autoritatea sanitară veterinară de stat emite: autorizatii sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitătilor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, autorizatii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare si construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animală, furaje de origine animală si alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si certificate de sănătate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru exportul produselor, al subproduselor comestibile si necomestibile de origine animală, certificate pentru înregistrarea si reînregistrarea medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare si acorduri sanitare veterinare pentru import.»”

3. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 41 cu următorul cuprins:

“41. La articolul 31, după alineatul 5 se introduce alineatul 51 cu următorul cuprins:

«Autorizatia sanitară veterinară de functionare pentru obiectivele, activitătile si mijloacele de transport supuse controlului sanitar veterinar, prevăzute în prezenta lege, se eliberează de către directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, după caz, de către Agentia Natională Sanitară Veterinară, conform prevederilor legale în vigoare.»”

4. La articolul I, punctul 6 se abrogă.

5. Articolul V se abrogă.

6. Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 vor avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 1*)

 

OBIECTIVE, ACTIVITĂTI SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ AUTORIZATII SANITARE VETERINARE DE FUNCTIONARE


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

TARIFE

pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar pentru import, a certificatului de abilitare si a certificatului de înregistrare si reînregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFE

pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar

 

Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitară veterinară de functionare a acestora.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

TARIFE

pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare pentru transportul intern al animalelor,

produselor de origine animală, furajelor si altor mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si a certificatelor de sănătate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animală

 


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

7. Anexa nr. 6 se abrogă.

Art. II. - În cuprinsul ordonantei de urgentă denumirea Ministerul Agriculturii si Alimentatiei se înlocuieste cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 374.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2000

pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2002.

Nr. 523.