MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 486         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 iulie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

662. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din proprietatea privată a statului si din administrarea Societătii Comerciale “Agrimex” - S.A. Sura Mică în proprietatea privată a municipiului Sibiu

 

663. - Hotărâre privind darea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor a unor terenuri ce constituie fond forestier national, proprietate publică a statului

 

664. - Hotărâre privind activitatea Asociatiei de Drept International si Relatii Internationale (A.D.I.R.I.) si recunoasterea sa ca fiind de utilitate publică

 

665. - Hotărâre privind înfiintarea Protocolului National

 

667. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne si a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

668. - Hotărâre privind aprobarea acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

 

670. - Hotărâre privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României

 

671. - Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din proprietatea privată a statului si din administrarea

Societătii Comerciale “Agrimex” - S.A. Sura Mică în proprietatea privată a municipiului Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren situat în municipiul Sibiu, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Societătii Comerciale “Agrimex” - S.A. Sura Mică în proprietatea privată a municipiului Sibiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, judetul Sibiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 662.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în proprietatea privată a municipiului Sibiu si în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Sibiu, judetul Sibiu

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale de imobilului

Municipiul Sibiu

Statul român - în administrarea Societătii Comerciale “Agrimex” - S.A. Sura Mică, judetul Sibiu

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Teren fără constructii în suprafată123,64 ha, parcelele cadastrale nr. 202 si 218

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor a unor terenuri ce constituie fond forestier national, proprietate publică a statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum si ale art. 10 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor a terenurilor ce constituie fond forestier national, proprietate publică a statului, în suprafată de 21.231 ha, de pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Terenurile ce constituie fond forestier national vor fi preluate în administrare de către Regia Natională a Pădurilor de la Societatea Comercială “Silvodelta” - S.A. Tulcea prin intermediul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”, evaluându-se scriptic si faptic situatia fondului forestier si starea acestuia.

Art. 4. - Personalul angajat cu contract de muncă la Societatea Comercială “Silvodelta” - S.A. Tulcea, care deserveste activitătile de gospodărire a fondului forestier prevăzut la art. 1, va fi transferat, în conditiile legii, la Regia Natională a Pădurilor.

Art. 5. - Administrarea fondului forestier prevăzut la art. 1 de către Regia Natională a Pădurilor se va face cu respectarea prevederilor legale stabilite de autoritatea publică centrală pentru mediu, aplicabile pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 663.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

fondului forestier national, proprietate publică a statului, din Rezervatia Biosferei “Delta Dunării”

 

A. Suprafata totală

21.231,0 ha, din care:

1. Pădure

16.700 ha, din care:

1.1. răsinoase

21,0 ha

1.2. foioase

16.679 ha, din care:

1.2.1. stejar pufos

392,0 ha

1.2.2. salcâm

880,0 ha

1.2.3. frasin

794,0 ha

1.2.4. nuc

2,0 ha

1.2.5. diverse tari

217,0 ha

1.2.6. plop euramerican

6.721,0 ha

1.2.7. salcie

6.239,0 ha

1.2.8. diverse moi

105,0 ha

1.2.9. plop indigen

1.329,0 ha

2. Alte terenuri

4.531,0 ha, din care:

2.1. terenuri pentru cultură silvică

40,0 ha

2.2. terenuri pentru administrare forestieră

308,0 ha

2.3. terenuri destinate împăduririi

837,0 ha

2.4. terenuri neproductive

3.294,0 ha

2.5. fâsie forestieră

48,0 ha

2.6. ocupatii si litigii

4,0 ha

B. Repartitia suprafetei pe grupe functionale

 

1. Grupa I

11.660,0 ha

2. Grupa a II-a

5.040,0 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind activitatea Asociatiei de Drept International si Relatii Internationale (A.D.I.R.I.)

si recunoasterea sa ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se recunoaste Asociatia de Drept International si Relatii Internationale (A.D.I.R.I.), persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 47, ca fiind de utilitate publică.

Art. 2. - (1) Dreptul prevăzut la art. 41 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii se acordă prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, respectiv prin bugetele locale pentru filialele A.D.I.R.I.

(2) A.D.I.R.I. beneficiază de dreptul la resurse provenite de la bugetul de stat pentru finantarea programelor si proiectelor specifice scopului său, în conditiile legii.

(3) Fondurile provenite de la bugetul de stat pentru realizarea programelor si proiectelor agreate de Ministerul Afacerilor Externe pot fi folosite inclusiv pentru:

a) deplasările în străinătate la activitătile organizate de organisme la care A.D.I.R.I. sau structurile acesteia sunt membre sau sunt afiliate;

b) sumele necesare asigurării retribuirii personalului A.D.I.R.I.;

c) sumele necesare pentru dotarea A.D.I.R.I.

(4) A.D.I.R.I. va comunica Ministerului Afacerilor Externe orice modificări ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale.

(5) Sumele reprezentând obligatiile pe care A.D.I.R.I. trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizatiilor internationale se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. - (1) În cadrul A.D.I.R.I. vor functiona 3 sectii de specialitate:

a) drept international public;

b) relatii internationale;

c) istoria relatiilor diplomatice românesti.

(2) Sectia de drept international public va functiona si în calitate de ramură românească a Asociatiei de Drept International cu sediul la Londra (I.L.A.) si îsi va elabora în acest scop propriul statut, cu luarea în considerare a drepturilor si obligatiilor ce decurg din calitatea de ramură românească a I.L.A.

Art. 4. - A.D.I.R.I. îsi poate constitui filiale, prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociatiei, ca structuri teritoriale, cu organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al A.D.I.R.I., în localitătile în care există cel putin 10 membri.

Art. 5. - A.D.I.R.I. poate înfiinta societăti comerciale, iar dividendele obtinute de asociatie din activitătile acestora, dacă nu sunt reinvestite în aceleasi societăti comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopurilor A.D.I.R.I., prin:

a) înfiintarea unei tipografii;

b) publicarea de brosuri ce promovează activitătile A.D.I.R.I.;

c) publicarea periodică a unor reviste de specialitate.

Art. 6. - Autoritătile administratiei publice centrale sau, după caz, autoritătile administratiei publice locale vor pune la dispozitie A.D.I.R.I. spatiile necesare pentru sedii.

Art. 7. - Pentru desfăsurarea activitătii sale curente A.D.I.R.I. va dispune de personal corespunzător, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 664.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA

personalului Asociatiei de Drept International si Relatii Internationale (A.D.I.R.I.)

 

Nr.

crt.

Denumirea postului

Felul postului

Total

posturi retribuite

Total posturi

neretribuite

1.

Presedintele A.D.I.R.I.

Post neretribuit

8

15

2.

Vicepresedinte A.D.I.R.I.

Post neretribuit

 

 

3.

Vicepresedinte A.D.I.R.I.

Post neretribuit

 

 

4.

Vicepresedinte A.D.I.R.I.

Post neretribuit

 

 

5.

Vicepresedinte A.D.I.R.I.

Post neretribuit

 

 

6.

Secretar general A.D.I.R.I.

Post retribuit

 

 

7.

Director stiintific si redactor-sef A.D.I.R.I.

Post retribuit

 

 

8.

Redactor

Post retribuit

 

 

9.

Presedintele ramurii românesti a I.L.A.

Post neretribuit

 

 

10.

Presedintele Sectiei de istoria relatiilor diplomatice românesti

Post neretribuit

 

 

11.

Presedintele Sectiei de relatii internationale

Post neretribuit

 

 

12.

Secretar executiv al Sectiei de drept international public

Post neretribuit

 

 

13.

Secretar executiv al Sectiei de istoria relatiilor diplomatice românesti

Post neretribuit

 

 

14.

Secretar executiv al Sectiei de relatii internationale

Post neretribuit

 

 

15.

Trezorier al Sectiei de drept international public

Post neretribuit

 

 

16.

Trezorier al Sectiei de istoria relatiilor diplomatice românesti

Post neretribuit

 

 

17.

Trezorier al Sectiei de relatii internationale

Post neretribuit

 

 

18.

Secretar stiintific pentru ramura românească a I.L.A.

Post retribuit

 

 

19.

Secretar stiintific al Sectiei de relatii diplomatice românesti

Post retribuit

 

 

20.

Secretar stiintific al Sectiei de relatii internationale

Post retribuit

 

 

21.

Cenzor

Post remunerat pe bază de conventie de prestări de servicii

 

 

22.

Secretar A.D.I.R.I.

Post retribuit

 

 

23.

Îngrijitor

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Protocolului National

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 56 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Protocolul National, ca structură organizatorică specializată, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la nivel de directie, care are ca atributie asigurarea activitătilor de protocol si ceremonial, precum si elaborarea de norme unitare în acest domeniu.

Art. 2. - (1) Protocolul National asigură serviciile de specialitate primului-ministru, ministrului afacerilor externe, precum si structurilor conduse de acestia.

(2) Protocolul National colaborează cu compartimentele de protocol ale Administratiei Prezidentiale si ale Parlamentului României, în vederea asigurării aplicării unitare a normelor de protocol si ceremonial.

(3) Protocolul National urmăreste organizarea riguroasă, din punct de vedere protocolar, a ceremoniilor publice la care participă invitati străini ai ministerelor si ai celorlalte structuri ale administratiei publice centrale si locale.

Art. 3. - Prin activitatea sa Protocolul National îndeplineste următoarele obiective:

a) sprijină realizarea, prin mijloacele si metodele specifice protocolului diplomatic, a actiunilor de politică externă a ministerelor si a celorlalte structuri ale administratiei publice centrale si locale;

b) sprijină activitatea oficială a misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare din România, în conformitate cu prevederile Conventiei cu privire la relatiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961, ratificată de România prin Decretul nr. 566/1968, si ale Conventiei de la Viena cu privire la relatiile consulare, din 24 aprilie 1963, la care România a aderat prin Decretul nr. 481/1971;

c) îndrumă activitatea de protocol a ministerelor si a celorlalte structuri ale administratiei publice centrale si locale.

Art. 4. - Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 lit. a) Protocolului National îi revin următoarele atributii:

a) elaborează norme de protocol pe care le supune spre aprobare instantelor superioare si urmăreste aplicarea unitară si coerentă a acestora;

b) publică Îndrumătorul de protocol, instrument de bază în organizarea activitătilor specifice;

c) participă la realizarea actiunilor de protocol organizate de Administratia Prezidentială si de Parlament, în cazul actiunilor ale căror programe si organizare sunt comune cu ale acestor institutii;

d) coordonează activitatea privind acreditarea sefilor misiunilor diplomatice, străini si români;

e) asigură pregătirea si îndrumarea în probleme de protocol a consilierilor diplomatici de pe lângă ministere si celelalte institutii centrale;

f) editează anual si pune la dispozitie misiunilor diplomatice si institutiilor interesate Lista Corpului diplomatic acreditat la Bucuresti;

g) actualizează lista sefilor de state, de guverne si a ministrilor afacerilor externe, inclusiv fisele cu datele personale ale acestora, precum si ordinea de precădere a sefilor misiunilor diplomatice si reprezentantelor organizatiilor internationale acreditati în România;

h) participă alături de celelalte institutii abilitate la organizarea actiunilor de marcare a Zilei Nationale a României si a altor evenimente nationale;

i) examinează propunerile transmise de misiunile diplomatice ale României privind conferirea de ordine si medalii unor cetăteni străini, pe care ulterior Ministerul Afacerilor Externe le supune spre aprobare forurilor superioare;

j) pune la dispozitie Cancelariei Ordinelor informatiile necesare privind sistemul de decoratii, inclusiv ordinea de precădere a acestora si practica în materie din alte tări, si prezintă sugestii vizând perfectionarea sub aspect organizatoric si de ordin protocolar a practicii din România, în conformitate cu uzantele internationale;

k) asigură realizarea actiunilor curente de protocol ale primului-ministru, precum si ale aparatului primului-ministru si Secretariatului General al Guvernului, la nivel de ministru, consilier de stat si secretar de stat;

l) realizează actiunile de protocol curente în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, participă la pregătirea personalului care urmează să plece în misiune permanentă în străinătate, îndeplineste celelalte sarcini ce îi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Afacerilor Externe;

m) stabileste relatii de colaborare si schimb de experientă cu structuri similare din alte tări, întretine contacte de lucru curente cu misiunile diplomatice acreditate în România privind problemele ce intră în competenta sa;

n) studiază si sintetizează practica protocolului pe plan international si elaborează propuneri de perfectionare a practicii de protocol din România;

o) îndeplineste orice alte atributii specifice domeniului său de activitate stabilite de primul-ministru si de ministrul afacerilor externe.

Art. 5. - În îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 3 lit. b) Protocolului National îi revin următoarele atributii:

a) urmăreste aplicarea si respectarea prevederilor Conventiei cu privire la relatiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961, ratificată de România prin Decretul nr. 566/1968, si ale Conventiei de la Viena cu privire la relatiile consulare, din 24 aprilie 1963, la care România a aderat prin Decretul nr. 481/1971, asigurând respectarea conditiei de reciprocitate;

b) urmăreste, în limitele competentelor sale, respectarea obligatiilor care decurg din participarea României la acordurile multilaterale, formulând în caz de nevoie propuneri privind amendarea ori completarea normelor în vigoare, în vederea alinierii acestora la nivelul obligatiilor asumate;

c) propune avizarea proiectelor de acte normative care produc efecte în raport cu misiunile diplomatice din România, asigurând punerea de acord a prevederilor acestora cu angajamentele internationale ale României;

d) editează într-o limbă de circulatie internatională Ghidul de protocol, destinat Corpului diplomatic si consular din România, adaptând la conditiile si specificul din România reglementările cu caracter general care guvernează acest domeniu.

Art. 6. - În îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 3 lit. c) Protocolului National îi revin următoarele atributii:

a) instruieste periodic personalul din compartimentele de protocol ale structurilor guvernamentale;

b) îndrumă metodologic compartimentele de protocol ale ministerelor si ale altor structuri ale administratiei publice centrale si locale, în ceea ce priveste aplicarea normelor specifice de protocol, ceremonial si curtoazie si respectarea strictă a reciprocitătii.

Art. 7. - Protocolul National elaborează periodic norme cu aplicabilitate la nivelul ministerelor si al celorlalte structuri ale administratiei publice locale, pe care Ministerul Afacerilor Externe le supune spre aprobare Guvernului, cu privire la nivelul cheltuielilor pe care le suportă partea română în cazul vizitelor unor oaspeti de peste hotare, baremurile de cazare si masă, tinând seama de evolutia preturilor interne, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică si numărul de personal ale Protocolului National se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(2) Numărul maxim de posturi în aparatul Protocolului National este de 30, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru Ministerul Afacerilor Externe. Trei posturi pot functiona la Administratia Prezidentială, iar alte trei în cadrul aparatului de lucru al primului-ministru, la cererea acestora, prin detasare, în conditiile legii.

Art. 9. - Seful Protocolului National are, de regulă, gradul diplomatic de ambasador si functia de director general.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 665.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne si a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului de Interne si a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002 cu suma totală de 1.000.000.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, în perioada 4-6 iunie 2002, a Plenarei Mesei de lucru III si a Reuniunii extraordinare a Mesei Regionale ale Pactului de Stabilitate, precum si a actiunilor colaterale.

Art. 2. - (1) Din suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2002 al Ministerului de Interne cu 880.000.000 lei si bugetul Ministerului Afacerilor Externe cu 120.000.000 lei.

(2) Sumele rămase neutilizate se vor restitui până la data de 25 iulie 2002, în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - (1) Utilizarea sumei alocate pentru desfăsurarea reuniunilor prevăzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat, în bugetul Ministerului de Interne si în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 667.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a  activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

Articol unic. - Se aprobă acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotărilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitătii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 668.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Guide Bleu Romania” în limita sumei de 29,92 miliarde lei.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Interministerial pentru imagine externă nr. 21 din 1 iulie 2002, se asigură partial în anul 2002 prin suplimentarea bugetului Ministerului Turismului cu suma de 14,96 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Participarea bricului «Mircea» la întrecerea de nave cu catarg Tall Ships Challenge”.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Interministerial pentru imagine externă nr. 22 din 1 iulie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale cu suma de 6,7 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Promovarea de către Patriarhia Română a imaginii României în străinătate”, propus de Patriarhia Română.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Interministerial pentru imagine externă nr. 23 din 1 iulie 2002, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat pentru anul 2002, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, în limita sumei de 6 miliarde lei.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetele Ministerului Turismului si Ministerului Apărării Nationale si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 decembrie 2002.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) si, după caz, a art. 4 în bugetele Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Turismului si Ministerului Apărării Nationale pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu,

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 670.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 3,5 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru asigurarea cheltuielilor necesare elaborării pachetului legislativ în domeniul protectiei copilului.

(2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli de personal”.

Art. 2. - Încadrarea personalului necesar elaborării pachetului legislativ în domeniul protectiei copilului se face pe bază de conventii civile de prestări de servicii, iar utilizarea sumei alocate potrivit art. 1 se face prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în conditiile legii.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate se întregeste, până la data de 20 decembrie 2002, Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 671.