MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 487          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 iulie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

612. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 25 martie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

672. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

673. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

681. - Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

153. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind adoptarea măsurilor ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2002 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2002-2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 25 martie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 213 din 20 iunie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 25 martie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 612.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 50.000 dolari S.U.A., pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, domnului Boceanu Andrei Octavian, domiciliat în municipiul Slatina, Str. Toamnei nr. 13, bl. 6, sc. B, et. II, ap. 6, judetul Olt.

(2) Suma se va acorda în lei, din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prin Directia generală de muncă si solidaritate socială a judetului Olt, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Deschiderea de credite bugetare corespunzătoare sumei prevăzute la alin. (1) se va realiza pe baza documentatiei elaborate si transmise de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(4) Suma aprobată pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia generală de muncă si solidaritate socială a judetului Olt Directiei de sănătate publică a judetului Olt, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii si Familiei, prin Directia de sănătate publică a judetului Olt, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 672.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 92.000 dolari S.U.A., pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, domnului Toader Laurentiu Ioan în vârstă de 25 de ani, domiciliat în municipiul Bucuresti, str. Motoc nr. 9, bl. P54, sc. 1, et. 5, ap. 96, sectorul 5.

(2) Suma se va acorda în lei, din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prin Directia generală de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Deschiderea de credite bugetare corespunzătoare sumei prevăzute la alin. (1) se va realiza pe baza documentatiei elaborate si transmise de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(4) Suma aprobată pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia generală de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti Directiei de sănătate publică a municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii si Familiei, prin Directia de sănătate publică a municipiului Bucuresti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 673.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea numărului de posturi si a structurii organizatorice ale Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 390/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Investitii Străine,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Agentiei Române pentru Investitii Străine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care răspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea si atragerea investitiilor străine directe, înfiintată prin Legea nr. 390/2002, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Numărul de posturi al Agentiei Române pentru Investitii Străine este de 33, inclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Române

pentru Investitii Străine,

Marian Florian Săniută

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 681.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

Presedinte

Secretar general

Directia generală promovare investitii străine

Directia promovare a ofertei autoritătilor centrale

Directia promovare a ofertei autoritătilor locale

Directia asistentă tehnică investitii străine

Directia evaluarea mediului de afaceri

Directia generală asistentă investitiistrăine

Directia generală buget, finante si resurse umane

Audit

Contencios

Cabinetul demnitarului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind adoptarea măsurilor ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2002 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2002-2003

 

Ministrul industriei si resurselor,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Producătorii interni, Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias si Societatea Natională a Petrolului ”Petrom” - S.A. Bucuresti, au obligatia de a asigura lunar si cumulat pe ciclu de injectie, cantitătile de gaze naturale destinate proceselor de înmagazinare subterană, conform anexei la prezentul ordin.

Art. 2. - Societătile comerciale licentiate de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si care au calitatea de furnizor/distribuitor de gaze naturale au următoarele obligatii:

1. încadrarea zilnică a localitătilor/agentilor economici arondati pe niveluri de consum corespondente achizitiilor/nominalizărilor zilnice din productia internă si din import;

2. asigurarea controlului zilnic al raportului surse/consumuri, nefiind permisă introducerea în consumul curent a gazelor naturale programate pentru înmagazinare în conditiile art. 1.

Art. 3. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale ‘Transgaz” - S.A. Medias, prin Dispeceratul National de Gaze Naturale - operatorul de piată, va monitoriza zilnic mentinerea echilibrului balantei surse de gaze naturale - livrări în consumul curent si pentru înmagazinări, având următoarele obligatii:

1. încadrarea orară/zilnică/lunară a livrărilor către consumatorii eligibili si captivi conform achizitiilor/nominalizărilor cantitative comunicate de furnizorii acestora;

2. identificarea/sesizarea către responsabilii din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor si al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale a factorilor de risc ce influentează negativ posibilitătile transportatorului în asigurarea parametrilor optimi de livrare a cantitătilor programate care fac obiectul serviciilor de înmagazinare subterană.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către conducerile agentilor economici din sectorul productiei, transportului, distributiei si al înmagazinării subterane a gazelor naturale atrage sanctionarea acestora în conditiile prevăzute de lege.

Art. 5. - Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, distribuitorii licentiati si autorizati de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Directia generală petrol si gaze din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 153.

 

ANEXĂ

 

DISPONIBILITĂTI

din productia internă de gaze naturale pentru înmagazinare subterană în ciclul de injectie 2002

 

- milioane m3 -

 

Stoc initial în depozite

 

Aprilie

2002

 

Mai

2002

Iunie

2002

Iulie

2002

August

2002

Septembrie

2002

Cantitatea de înmagazinat

Stoc final

Surse din productia internă, din care:

481

50

200

230

280

279

180

1.219

1.700

Societatea Natională de Gaze Naturale

“Romgaz” - S.A. Medias

237

30

118

143

174

179

113

757

994

Societatea Natională a Petrolului“Petrom” - S.A. Bucuresti

244

20

82

87

106

100

67

462

706