MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 491           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE           Marti, 9 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

443. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti

 

611. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 153 din 28 mai 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. e) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

493/183.- Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind reabilitarea instalatiilor de sterilizare tip ISM din spitale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Spiru Haret” din Bucuresti ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemuui national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, clădirea Palatul Sporturilor si Culturii, Parcul Tineretului, sectorul 4.

Art. 2. - Universitatea “Spiru Haret” din Bucuresti se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, specializarea limba si literatura străină A (engleză, franceză) - limba si literatura străină B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină), cu predare în limba română;

b) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;

c) Facultatea de Educatie Fizică si Sport, specializarea educatie fizică si sport, cu predare în limba română;

d) Facultatea de Management Financiar-Contabil, specializarea contabilitate si informatică de gestiune, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti vor intra si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea nou-înfiintată dispune de patrimoniu propriu înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 5 iulie 2002.

Nr. 443.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- milioane lei -

Titlul în baza căruia

este detinut

I. Bunuri imobile,

 

302.911

 

din care:

 

 

 

A. 1. Clădire “Didactica”

Bucuresti, Str. Fabricii nr. 46, sectorul 6

84.166

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.790 din 5 iunie 1997

A. 2. Clădire “Berceni”

Bucuresti, sos. Berceni nr. 24, sectorul 4

109.364

Contract de vânzare-cumpărare nr. 10.359 din 5 noiembrie 1998

A. 3. Clădire “Energeticienilor”

Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3

11.762

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.726 din 28 aprilie 1999

A. 4. Clădire “Basarabiei”

Bucuresti, Bd. Basarabiei nr. 256, sectorul 3

27.280

Contract de vânzare-cumpărare nr. 9.657 din 6 decembrie 2000

A. 5. Clădire Constanta

Constanta, Str. Unirii nr. 32-34

19.622

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.896 din 27 septembrie 2000

A. 6. Clădire

Craiova Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 6

8.787

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.180 din 10 octombrie 2001

A. 7. Clădire Câmpulung

Câmpulung Muscel, str. Traian nr. 223

5.608

Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.420 din 5 mai 2000

A. 8. Clădire Blaj

Blaj, str. Tudor Vladimirescu nr. 80

7.552

Contract de vânzare-cumpărare nr. 330 din 6 aprilie 1999

A. 9. Clădire

Brasov Brasov, Str. Turnului nr. 5

15.631

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.081 din 8 septembrie 2000

A. 10. Clădire Râmnicu

Vâlcea Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu

10.523

Contract de vânzare-cumpărare nr. 46 nr. 809 din 20 martie 2000

B. Terenuri

-

-

-

C. Altele: Investitii proprii în clădiri închiriate

 

 

 

Constructii interioare demontabile (2 săli de curs si 21 săli de seminar)

Bucuresti, clădirea Palatul Sporturilor si Culturii, Parcul Tineretului, sectorul 4

2.616

Contract de închiriere nr. 12 din 4 octombrie 1991

II. Bunuri mobile, din care:

 

89.594

 

A. Tehnică de calcul

 

24.729

Facturi de achizitie

B. Birotică

 

2.908

Facturi de achizitie

C. Mijloace de transport

 

2.155

Facturi de achizitie

D. Mobilier

 

31.651

Facturi de achizitie

E. Disponibilităti (aparatură de laborator, cărti)

 

26.059

Facturi de achizitie

F. Inventar gospodăresc

 

2.092

Facturi de achizitie

III. Imobilizări financiare, din care:

 

 

 

A. Depozite bancare

-

-

-

B. Fonduri speciale

-

-

-

IV. Active circulante, din care:

 

103.214

 

A. Titluri de plasament

 

91.060

Notificări de tranzactionare B.C.R.

B. Disponibilităti

 

4.181

Extrase de cont, registru de casă

C. Stocuri

 

1.840

Facturi de achizitie

D. Creante

 

4.790

Facturi de achizitie

E. Alte valori

 

1.343

Facturi de achizitie

TOTAL:

 

495.719

 

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului, încheiat între Fundatia “România de Mâine” si Universitatea “Spiru Haret” din Bucuresti care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul Legii de înfiintare a Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti, de la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii

privind înfiintarea Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Spiru Haret” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 611.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 153

din 28 mai 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. e) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. e) din Legea nr. 64/1995, republicată, exceptie ridicată de Gelu Vlădoiu si Mariana Vlădoiu în Dosarul nr. 964/R/C/2001 al Curtii de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspund: Gelu Vlădoiu, personal si asistat de avocatul Ion Iordache; Mariana Vlădoiu, reprezentată de acelasi avocat; Societatea Comercială “Tanz Palace Disco” - S.R.L. din Codlea, reprezentată de avocatul Stan Tîrnoveanu. Lipsesc celelalte părti, Mind Bank - Sucursala Brasov, Societatea Comercială “Hopins Com” - S.R.L. din Brasov si Camera de Comert si Industrie Brasov, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autorilor exceptiei arată că judecătorul-sindic, fiind cel care are competenta si autoritatea asupra procedurii de lichidare, indirect validează si creează legitimarea procesuală activă, ceea ce contravine principiului impartialitătii. Astfel, deoarece judecătorul-sindic autorizează promovarea actiunii în justitie si tot el o judecă, este înfrântă egalitatea în fata legii, prin introducerea discriminării si a arbitrariului. În final solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate prin modificarea textului de lege criticat, în sensul judecării cauzei de către o instantă de drept comun, judecătorului-sindic revenindu-i doar atributii în activitatea de lichidare.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Tanz Palace Disco” - S.R.L. din Codlea solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens arată că textul de lege criticat este un text de competentă materială specială, justificat de caracterul unitar al procedurii falimentului, care nu aduce atingere prevederilor constitutionale invocate.

Reprezentantul Ministerului Public arată că dispozitiile legale criticate stabilesc norme procedurale de competentă care asigură protectia proprietătii, deopotrivă, pentru debitori si creditori. De asemenea, consideră că hotărârea dată de judecătorul-sindic în solutionarea actiunii pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, desi definitivă, nu este de natură să lezeze interesele legitime ale părtilor, întrucât împotriva acestei hotărâri se poate exercita recurs.

În final solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 964/R/C/2001, Curtea de Apel Brasov – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. e) din Legea nr. 64/1995, republicată.

Exceptia a fost ridicată de Gelu Vlădoiu si Mariana Vlădoiu cu ocazia solutionării recursului declarat împotriva Sentintei civile nr. 72/Sind din 3 iulie 2001, pronuntată de Tribunalul Brasov în Dosarul nr. 1.859/1999, prin care s-a dispus anularea transferului dreptului de proprietate asupra unui imobil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 10 lit. e) din Legea nr. 64/1995, republicată, sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), ale art. 20, raportate la cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, cu privire la dreptul oricărei persoane de a beneficia de un proces echitabil, ale art. 41 alin. (2), precum si ale art. 49, deoarece “Judecătorul-sindic desemnat în conditiile art. 6 din Legea nr. 64/1995 a autorizat lichidatorul (conducându-i activitatea) să promoveze, la propunerea acestuia, actiunea în anularea actului de vânzare-cumpărare în cauză”. În acest sens autorii exceptiei apreciază că actiunea în anulare, derogatorie de la dreptul comun, afectează si limitează drepturile dobânditorului de bună-credintă si siguranta circuitului civil prin aceea că “se creează lichidatorului, reprezentant legal al societătii comerciale debitoare, privilegiul derogării de la competenta obisnuită, încălcarea principiului egalitătii în fata legii si a principiului ce garantează proprietatea legal dobândită”. Astfel, în conditiile în care hotărârile pronuntate de judecătorul-sindic sunt definitive, înfrângerea garantiilor constitutionale poate avea consecinte iremediabile.

Curtea de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia este neîntemeiată, textele invocate din Legea nr. 64/1995, republicată, “nu sunt de natură a submina impartialitatea si obiectivitatea actului de justitie, apte a afecta egalitatea părtilor în fata legii”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 lit. e) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 10 lit. e): “Principalele atributii ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt: […]

e) judecarea actiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;”.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că acest text de lege este contrar următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 41 alin. (2): “Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”

De asemenea, autorii exceptiei apreciază că textul de lege criticat înfrânge art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, potrivit căruia “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil […], de către o instantă independentă si impartială, instituită prin lege, care va hotărî […] asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil […]”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu poate fi primit nici unul dintre argumentele invocate în sustinerea acesteia.

În procedura reorganizării judiciare si a falimentului legiuitorul a stabilit, printre atributiile judecătorului-sindic, si judecarea actiunilor introduse de către administrator sau lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial. Faptul că hotărârea dată de judecătorul-sindic în solutionarea actiunii pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial este definitivă nu este de natură să lezeze interesele legitime ale părtilor, întrucât si împotriva acestei hotărâri se poate exercita o cale ordinară de atac, cea a recursului. Nici o normă constitutională si nici o reglementare internatională nu impun existenta mai multor grade de jurisdictie în cauzele civile. Conform prevederilor art. 128 din Constitutie, “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”.

Dispozitiile legale criticate nu contravin nici art. 16 din Constitutie, deoarece principiul constitutional prevăzut la acest articol se referă exclusiv la egalitatea în drepturi a cetătenilor, iar nu si la raporturile dintre cetăteni si persoane juridice.

De asemenea, Curtea constată că articolul de lege supus controlului de constitutionalitate nu aduce atingere principiului ocrotirii proprietătii private, prevăzut la art. 41 alin. (2) din Constitutie, si nici principiului restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, prevăzut de art. 49 din Constitutie, deoarece acestea nu sunt aplicabile ipotezei cuprinse în norma juridică a cărei neconstitutionalitate se sustine.

În sfârsit, dând curs prevederilor art. 20 din Constitutie, raportate la cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, relative la “procesul echitabil”, Curtea constată că aceste prevederi nu sunt înfrânte de textul de lege criticat. Este evident că judecătorul-sindic, exercitându-si atributiile conferite de lege, trebuie să asigure respectarea si a acestor exigente.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. e) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, exceptie ridicată de Gelu Vlădoiu si Mariana Vlădoiu în Dosarul nr. 964/R/C/2001 al Curtii de Apel Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 mai 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI Nr. 493 din 3 iulie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 183 din 20 iunie 2002

 

ORDIN

privind reabilitarea instalatiilor de sterilizare tip ISM din spitale

 

Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei aparatură medicală, contractare si derulare credite externe din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei nr. DB 8.033 din 3 iulie 2002 si al Serviciului medical din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 263 din 6 iunie 2002,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin spitalele vor lua măsuri pentru reabilitarea instalatiilor de sterilizare tip ISM, instalatii ce au următoarea componentă:

- generator de abur - 1 bucată;

- autoclavă - 2 bucăti;

- sterilizator - 2 bucăti;

- fierbător cu încălzire mixtă - 1 bucată;

- tablou electric - 1 bucată;

- dispozitiv de alimentare cu abur de la retea-1 bucată;

- sterilizator cu aer cald etuva 100 dm3.

Art. 2. - Pentru anul 2002 această actiune se derulează la nivelul spitalelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Sumele necesare pentru reabilitarea instalatiilor de sterilizare tip ISM vor fi decontate în limita fondurilor obtinute ca urmare a contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate pentru anul 2002, la nivelul realizărilor.

Art. 4. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, spitalele, directiile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial la României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

ANEXĂ

 

CHELTUIELILE

aferente reabilitării si modernizării instalatiilor de sterilizare tip ISM în anul 2002

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

Tipul echipamentului

Cantitatea

1.

Alba

Spitalul Orăsenesc Cugir

ISM complet

3

2.

 

Spitalul Orăsenesc Ocna Mures

ISM complet

2

3.

 

Spitalul Orăsenesc Sebes

ISM complet

2

 

 

 

generator

1

 

 

 

autoclavă

2

4.

 

Spitalul Municipal Blaj

ISM complet 3

 

5.

Arad

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Arad

ISM complet

3

 

 

 

generator

2

 

 

 

autoclavă

2

 

 

 

tablou electric

2

6.

Spitalul Orăsenesc

Lipova

ISM complet

2

7.

Spitalul Orăsenesc

Arges Călinesti

sterilizator

3

 

 

 

autoclavă

4

 

 

 

generator

3

 

 

 

tablou electric

2

8.

Bacău

Spitalul Orăsenesc Podu Turcului

autoclavă

4

 

 

 

generator

2

 

 

 

tablou electric

2

9.

 

Spitalul Orăsenesc Buhusi

autoclavă

6

 

 

 

generator

3

10.

Bihor

Spitalul de Copii Oradea

ISM complet

1

 

 

 

autoclavă

4

 

 

 

generator

2

 

 

 

tablou electric

2

11.

 

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea

ISM complet

4

12.

Botosani

Spitalul de Copii Botosani

autoclavă cu foc direct

1

 

 

 

autoclavă

4

 

 

 

generator

2

 

 

 

autoclavă cu generator propriu

2

 

 

 

tablou electric

2

13.

Brasov

Spitalul Orăsenesc Codlea

ISM complet

1

 

 

 

autoclavă

1

 

 

 

generator

1

 

 

 

tablou electric

1

14.

 

Spitalul Municipal Făgăras

ISM complet

5

 

 

 

autoclavă cu generator propriu

2

15.

Buzău

Spitalul Orăsenesc Nehoiu

autoclavă

7

 

 

 

generator

3

 

 

 

tablou electric

2

 

 

 

sterilizator

7

 

 

 

autoclavă cu generator propriu

1

16.

Caras Severin

Spitalul Orăsenesc Moldova Nouă

ISM complet

1

 

 

 

sterilizator

2

 

 

 

generator

1

 

 

 

tablou electric

1

17.

 

Spitalul Orăsenesc Oravita

autoclavă

4

 

 

 

sterilizator

2

 

 

 

generator

2

 

 

 

tablou electric

2

18.

Constanta

Spitalul Municipal Constanta

ISM complet

2

19.

 

Spitalul Orăsenesc Mangalia

ISM complet

2

 

 

 

autoclavă cu foc direct

2

20.

Cluj

Spitalul Orăsenesc Câmpia Turzii

ISM complet

4

21.

 

Spitalul Municipal Dej

ISM complet

5

22.

 

Spitalul Orăsenesc Huedin

ISM complet

2

23.

 

Spitalul Municipal Turda

ISM complet

2

24.

Dolj

Spitalul Clinic nr. 3 “Victor Babes” Craiova

autoclavă

2

 

 

 

autoclavă cu foc direct

5

25.

 

Spitalul Municipal Calafat

ISM complet

1

 

 

 

autoclavă cu generator propriu

2

26.

 

Spitalul Orăsenesc Băilesti

ISM complet

2

 

 

 

autoclavă cu generator propriu

1

27.

Dâmbovita

Spitalul Orăsenesc Pucioasa

 

ISM complet 2

28.

Gorj

Spitalul Orăsenesc Bumbesti-Jiu

ISM complet

1

29.

 

Spitalul Orăsenesc Motru

ISM complet

2

 

 

 

generator

1

 

 

 

sterilizator

1

30.

 

Spitalul Orăsenesc Târgu Cărbunesti

ISM complet

2

31.

Hunedoara

Spitalul Orăsenesc Lupeni

ISM complet

2

32.

 

Spitalul Orăsenesc Orăstie

ISM complet

3

33.

Ialomita

Spitalul Orăsenesc Urziceni

ISM complet

2

34.

Iasi

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Cuza Vodă

ISM complet

4

 

 

 

generator

3

 

 

 

sterilizator

1

 

 

 

tablou electric

2

 

 

 

autoclavă

5

35.

 

Spitalul Clinic de Recuperare Nicolina

ISM complet

1

 

 

 

generator

1

 

 

 

tablou electric

1

 

 

 

autoclavă cu foc direct

6

36.

 

Spitalul Orăsenesc Pascani

ISM complet

3

37.

Mehedinti

Spitalul Orăsenesc Baia de Aramă

ISM complet

1

 

 

 

generator

1

 

 

 

sterilizator

1

 

 

 

tablou electric

1

38.

 

Spitalul Orăsenesc Orsova

generator

1

 

 

 

autoclavă

2

 

 

 

tablou electric

1

39.

Mures

Spitalul Municipal “Dr. E. Nicoară” Reghin

ISM complet

3

40.

Olt

Spitalul Orăsenesc Bals

autoclavă

4

 

 

 

generator

3

 

 

 

sterilizator

2

 

 

 

autoclavă cu foc direct

1

41.

Prahova

Spitalul Orăsenesc Azuga

ISM complet

1

42.

 

Spitalul Orăsenesc Vălenii de Munte

generator

1

 

 

 

autoclavă

2

 

 

 

tablou electric

1

43.

Sălaj

Spitalul Judetean Zalău

ISM complet

4

 

 

 

generator

2

 

 

 

autoclavă 4

 

 

 

 

tablou electric 2

 

 

 

 

sterilizator 3

 

44.

Suceava

Spitalul Orăsenesc Vatra Dornei

ISM complet

3

45.

 

Spitalul Orăsenesc Rădăuti

generator

12

 

 

 

autoclavă

4

 

 

 

tablou electric

2

 

 

 

sterilizator

1

46.

 

Spitalul Orăsenesc Câmpulung Moldovenesc

ISM complet

2

47.

 

Spitalul Orăsenesc Fălticeni

ISM complet

1

48.

Timis

Spitalul Municipal Lugoj

ISM complet

1

 

 

 

generator

1

 

 

 

autoclavă

3

 

 

 

tablou electric

1

 

 

 

sterilizator

2

49.

 

Spitalul Clinic nr. 5 de Obstetrică Ginecologie Timisoara

generator

3

 

 

 

autoclavă

6

 

 

 

tablou electric

1

 

 

 

sterilizator

2

 

 

 

fierbător

1

50.

Tulcea

Spitalul Orăsenesc Sulina generator 1

autoclavă

2

 

 

 

sterilizator

2

 

 

 

tablou electric generator

1

51.

Teleorman

Spitalul Orăsenesc Zimnicea

 

5

 

 

 

autoclavă

9

 

 

 

sterilizator

4

52.

Vâlcea

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Vâlcea

ISM complet

3

53.

Vaslui

Spitalul de Adulti Bârlad

generator

1

 

 

 

autoclavă

6

 

 

 

tablou electric

3

 

 

 

autoclavă cu dublă deschidere

1

54.

 

Spitalul Municipal Husi

ISM complet

3

55.

Bucuresti

Spitalul Universitar de Stomatologie

ISM complet

2

 

 

 

generator

1

 

 

 

autoclavă

1

 

 

 

tablou electric

1

56.

 

Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”

ISM complet

1