MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 492         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

400. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 

555. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 173 din 12 iunie 2002 referitoare la constitutionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea

si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102 din 27 iunie 2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatele (2) si (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se face pentru diferenta dintre suprafata primită de familie si cea adusă în cooperativa agricolă de productie sau preluată în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.

(3) În cazul în care în localitate nu există suprafete de teren agricol, pentru a satisface integral cererile, în conditiile prevăzute la alin. (2), reconstituirea dreptului de proprietate se va face, la propunerea comisiei locale, din suprafetele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, orasului sau municipiului, conform art. 49 din Legea nr. 18/1991, republicată, din terenul comunelor limitrofe pe raza cărora se află terenul agricol solicitat, prin transfer de anexe cu validarea comisiei judetene, precum si prin hotărâri judecătoresti rămase definitive si irevocabile.”

2. La articolul I punctul 4, articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se află bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate, sere sau plantatii de hamei în functiune la data aplicării prezentei legi, restituirea se face pe alt amplasament, dacă există suprafete suficiente, sau se acordă despăgubiri în conditiile legii.”

3. La articolul I punctul 7, alineatul (11) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(11) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolă de productie, registrul agricol, evidentele cooperativei agricole de productie, ale amenajamentelor silvice si pastorale, precum si alte înscrisuri, cu dată certă din perioada respectivă.”

4. La articolul I punctul 9, alineatele (1) si (4) ale articolului 61 vor avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) În situatia în care anumite suprafete sunt revendicate de 2 solicitanti, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativă sau de stat, se va restitui în natură ambilor solicitanti, în limita resurselor de teren existente.

............................................................................................

(4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu poate afecta drepturile dobândite în conditiile art. 2 alin. (2).”

5. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata primită si cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.”

6. La articolul I punctul 24, articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - În cazul în care pe suprafetele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în conditiile prezentei legi se află investitii functionale, contravaloarea acestor investitii rămasă neamortizată se recuperează de la noii proprietari într-o perioadă de maximum 10 ani.”

7. La articolul I punctul 28, articolul 221 va avea următorul cuprins:

“Art. 221. - Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama îndiguirilor, desecărilor si altor lucrări de îmbunătătiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apărării Nationale rămân în domeniul public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.”

8. La articolul I punctul 30, alineatul (11) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(11) Structurile reprezentative ale unitătilor de cult, înfiintate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot dobândi în proprietate, prin constituire, suprafete agricole în limitele prevăzute la alin. (1), din terenurile disponibile ale consiliului local respectiv, după aplicarea prevederilor prezentei legi.”

9. La articolul I punctul 31, alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(4) Unitătilor de învătământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, care nu au detinut în proprietate terenuri agricole, li se atribuie, în folosintă, suprafete de teren agricol până la 50 ha, dacă astfel de terenuri există în rezerva comisiilor locale.”

10. La articolul I, punctul 36 se abrogă.

11. La articolul I, după punctul 37 se introduce punctul 371 cu următorul cuprins:

“371. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

Art. 26. - (1) Fostilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestieră, composesorate, obsti de mosneni în devălmăsie, obsti răzesesti nedivizate, păduri grăniceresti, păduri din păduri grăniceresti si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorilor lor, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu mentiunea «la titular»: «composesorat», «obste de mosneni», «obste de răzesi», «păduri grăniceresti», alte asociatii si cu denumirea localitătii respective.”

12. La articolul I punctul 39, alineatul (23) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(23) Suprafata restituită membrilor formelor asociative nu se cumulează cu suprafata dobândită conform prevederilor art. 24 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1).”

13. La articolul I, după punctul 39 se introduce punctul 391 cu următorul cuprins:

“391. După alineatul (23) al articolului 26 se introduce alineatul (24) cu următorul cuprins:

(24) Retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri grăniceresti se va realiza în cote egale către formele asociative ale fostilor grăniceri si comunelor, pe raza unitătilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate pădurile respective.”

14. La articolul I punctul 41, articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Administrarea si gospodărirea terenurilor forestiere atribuite în conditiile prezentei legi se fac în regim silvic, potrivit legii.”

15. La articolul I punctul 42, alineatele (1), (2), (8) si (9) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) În vederea administrării si gospodăririi terenurilor forestiere prevăzute la art. 26, membrii formelor asociative de tip composesorat, obsti de mosneni, obsti de răzesi, păduri grăniceresti si altele sau mostenitorii acestora se vor constitui într-o asociatie autorizată de către judecătorie, potrivit legii.

(2) În termen de 45 de zile de la data validării de către comisie, în conditiile prezentei legi, a cererilor fostilor composesori, mosneni, răzesi sau, după caz, ale mostenitorilor acestora, un comitet ales de adunarea membrilor formei asociative sau mostenitorii acestora cu majoritate simplă va solicita judecătoriei competente teritorial, pe baza certificării dreptului de proprietate sau de mostenire de către comisiile locale, autorizarea formelor asociative.

............................................................................................

(8) Membrii formelor asociative nu pot înstrăina propriile cote-părti unor persoane din afara acestora.

(9) Pe raza localitătilor în care se reconstituie forme asociative, după stabilirea suprafetei totale cuvenite acestora, terenurile neatribuite rămân în proprietatea statului si pot fi date în folosintă consiliului local până la limita suprafetei de 200 ha.”

16. La articolul I punctul 43, alineatele (2) si (3) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:

“(2) Centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafete până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi apartin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere.

(3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depăsi, cumulat, suprafata avută în proprietate de fondul bisericesc în judetul în care s-a constituit protoieria, mănăstirea, schitul, parohia sau filia care depune cerere pentru reconstituire.”

17. La articolul I, după punctul 43 se introduce punctul 431 cu următorul cuprins:

“431. După alineatul (3) al articolului 29 se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

(31) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în folosintă sau în înzestrare terenuri cu destinatie forestieră, dobândesc în proprietate suprafete până la limita de 30 ha din pădurile pe care le-au avut în administrare sau în înzestrare.”

18. La articolul I punctul 44, articolul 291 va avea următorul cuprins:

“Art. 291. - (1) Pentru cazurile în care o persoană fizică sau juridică solicită cu înscrisuri reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafată de teren cu destinatie agricolă pe care în prezent se află vegetatie forestieră cuprinsă în fondul forestier national, se va acorda, la cerere, teren agricol sau pădure.

(2) În situatiile în care o persoană fizică sau juridică solicită cu acte doveditoare reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, pentru o suprafată de teren forestier pe care în prezent este teren cu destinatie agricolă, se va acorda, la cerere, pădure sau teren agricol.

(3) În situatiile în care suprafetele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt insuficiente se vor acorda despăgubiri, în conditiile legii.

(4) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate în conditiile alin. (1) si (2) pădurile înfiintate în cadrul perimetrelor de ameliorare.”

19. La articolul I punctul 45 se abrogă.

20. La articolul I punctul 48 va avea următorul cuprins:

“48. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

Art. 39. - (1) Prevederile art. 26-28 se aplică în mod corespunzător si în cazul păsunilor si fânetelor ce au apartinut formelor asociative care au detinut astfel de terenuri.

(2) Suprafetele de păsuni si fânete restituite formelor asociative se compun din cota-parte indiviză a membrilor asociati pe raza unui judet, dar nu mai mult de 10 ha de fiecare titular deposedat.”

21. La articolul II punctul 2, articolul 109 va avea următorul cuprins:

“Art. 109. - (1) Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptătite, precum si eliberarea nejustificată a titlului de proprietate sau pe baza unor mărturii despre care a avut cunostintă ca fiind false constituie abuz în serviciu si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Prefectul, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului si de presedinte al comisiei judetene, va decide sanctionarea primarilor care în exercitarea mandatului lor întârzie sau blochează în mod nejustificat aplicarea legii, mergând până la suspendarea acestora din functie.”

22. Articolul III va avea următorul cuprins:

“Art. III. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, prin hotărâre a Guvernului se vor reglementa modificările si completările Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor.”

23. Articolul IV se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se alineatelor si articolelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 17 iunie 2002.

Nr. 400.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si (3) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2002.

Nr. 555.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 173

din 12 iunie 2002

referitoare la constitutionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 

Curtea Constitutională a fost sesizată, în temeiul dispozitiilor art. 144 lit. a) din Constitutie, la data de 22 mai 2002, de 55 de deputati, în vederea declansării controlului de constitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată.

Potrivit tabelului cuprinzând semnăturile autorilor sesizării de neconstitutionalitate, cei 55 de deputati sunt următorii: Marin Anton, George Crin Laurentiu Antonescu, Andrei Ioan Chiliman, Viorel-Gheorghe Coifan, Victor Paul Dobre, Ovidiu-Virgil Drăgănescu, Liviu Iuliu Dragos, Valeriu

Gheorghe, Titu-Niculae Gheorghiof, Puiu Hasotti, Anton Ionescu, Ion Luchian, Cătălin Micula, Monica Octavia Muscă, Gheorghe-Eugen Nicolaescu, Dinu Patriciu, Napoleon Pop, Cornel Popa, Grigore Dorin Popescu, Călin Popescu Tăriceanu, Dan Radu Rusanu, Nini Săpunaru, Dan Coriolan Simedru, Cornel Stirbet, Valeriu Stoica, Radu Stroe, Gheorghe Albu, Mihai Baciu, Gheorghe Barbu, Radu Mircea Berceanu, Anca Daniela Boagiu, Emil Boc, Vasile Bran, Costică Canacheu, Ion Cîrstoiu, Teodor Cladovan, Sorin Frunzăverde, Paula Maria Ivănescu, Victor Sorin Lepsa, Mircea Man, Alexandru-Liviu Mera, Nicolae Nan, Gheorghe-Liviu Negoită, Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz, Vasile Nistor, Ioan Oltean, Ioan Onisei, Alexandru Peres, Stefan-Marian Popescu-Bejat, Romeo-Marius Raicu, Alecu Sandu, Alexandru Sassu, Mihai Stănisoară, Mircea Nicu Toader si Adriean Videanu.

Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 2.186 din 22 mai 2002, formând obiectul Dosarului nr. 255A/2002.

Prin această sesizare se solicită Curtii Constitutionale să constate că dispozitiile Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere,  solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, sunt neconstitutionale pentru următoarele motive:

I. Dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 modifică o lege organică, ceea ce contravine art. 114 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia: “Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice”. Guvernul nu îsi poate aroga această prerogativă atâta timp cât nu a existat urgentă sau caz exceptional. În acest sens se arată că ordonanta de urgentă a fost dezbătută în anul 2002. Regulamentul de aplicare a fost adoptat de Guvern în data de 17 decembrie 2001. Ordonanta nu a avut nici o aplicare în teritoriu. Asa fiind, nu este posibil ca Guvernul să reglementeze la nivel de lege si tot el să reglementeze modul de aplicare a textului.

II. “Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, art. I punctul 7, alin. (11), modificat prin Legea de aprobare a ordonantei de urgentă a Guvernului, art. I, punctul 3, prin art. 6 al Legii nr. 1/2000, în noua formulare, se introduce o discriminare între reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si, respectiv, cele agricole”, în sensul că “la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole se admite proba cu martori, în timp ce la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere această probă este respinsă”. Se consideră că prin această reglementare s-au creat regimuri juridice distincte si discriminatorii, ceea ce reprezintă o încălcare a principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii, consacrat prin art. 16 alin. (1) din Constitutie, dat fiind că în ambele cazuri este vorba de aceeasi situatie juridică. De aceea distinctia dintre cele două tipuri de terenuri este pur tehnică, fără relevantă pe plan juridic. Mai mult decât atât, dispozitiile legate criticate înfrâng prevederile art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece “eliminarea probei cu martori, în conditiile în care exproprierea din anii comunismului s-a făcut în manieră violentă si lipsită de respect fată de orice forme juridice”, pune cetăteanul în imposibilitatea de a beneficia de accesul liber la justitie, iar această piedică în calea recuperării drepturilor în justitie nu poate fi acceptată.

III. “Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, art. I pct. 42, aprobat si partial modificat prin Legea de aprobare a ordonantei de urgentă”, se instituie prin lege “o serie de limitări ale dreptului de dispozitie, prin acte între vii si mortis causa asupra dreptului de proprietate redobândit potrivit prevederilor legii”, după cum urmează:

1. Prin art. I pct. 42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 se introduce la art. 28 din Legea nr. 1/2000 alin. (6), conform căruia “în cazul dizolvării formei asociative suprafetele de teren forestier respective revin în proprietatea statului si în folosinta consiliului local respectiv”.

Această prevedere încalcă dreptul de proprietate al membrilor formelor asociative respective (composesorate, obsti etc.), drept care este recunoscut si reconstituit în urma nationalizării abuzive realizate de regimul comunist, iar nu “constituit prin gratia legiuitorului de azi, si de aceea acest legislator nu are dreptul de a restrânge atributele acestui drept de proprietate”. Se sustine că este vorba de o expropriere care încalcă prevederile art. 41 alin. (3) din Constitutia României, lipsind elementul de utilitate publică, precum si orice formă de justă si prealabilă despăgubire. Se consideră, de asemenea, că dispozitia criticată contravine si prevederilor art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, referitoare la garantarea dreptului de proprietate si ocrotirea proprietătii private, precum si celor ale art. 1 din Protocolul aditional la Conventia europeană a drepturilor omului.

2. Prin dispozitiile art. 28 alin. (7) din Legea nr. 1/2000, introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, care conditionează transmiterea mortis causa a dreptului de proprietate de existenta mostenitorilor legali, se încalcă art. 42 din Constitutie, care garantează dreptul la mostenire. De asemenea, se încalcă prevederile art. 41 din Constitutie, întrucât se îngrădeste dreptul de dispozitie al proprietarului în cazul actelor mortis causa.

3. Prin Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 se introduce în Legea nr. 1/2000 alin. (8) al art. 28, care prevede că “membrii formelor asociative nu pot înstrăina propriile cote-părti unor persoane din afara acestora”. Se consideră că astfel se încalcă art. 41 alin. (1) din Constitutie, prin “restrângerea abuzivă a dreptului de dispozitie al proprietarului, de această dată în cazul actelor între vii”.

IV. Se consideră că pct. 1 al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, prin renuntarea la dispozitia imperativă “a vechiului amplasament”, contravine art. 41 alin. (1) din Constitutie si art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificat de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994. Aceasta deoarece “nici o ratiune nu există pentru a împiedica restituirea terenului funciar atunci când acesta există.

Interpretarea textelor garantând dreptul de proprietate se face prin prisma Rezolutiei 1.123 din aprilie 1997 a Consiliului Europei”. Se sustine, de asemenea, că se pot acorda despăgubiri numai în lipsa bunului, când acesta si-a schimbat destinatia.

V. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 are caracter retroactiv, deoarece până la aparitia ordonantei comisiile de fond funciar au aprobat cererile proprietarilor în proportie de 90% si o parte din acestia au fost pusi deja în posesie. Întrucât dreptul de proprietate s-a născut prin aprobarea cererilor de către comisiile judetene de punere în posesie, revenirea asupra aprobărilor emise ar perturba grav relatiile de proprietate.

VI. Dispozitiile legale criticate, care fac trimiterea la despăgubiri, contravin prevederilor art. 137 alin. (5) din Constitutie, deoarece nu se indică sursa de finantare, iar starea economiei face imposibilă plata despăgubirilor.

VII. Pct. 2 al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 înfrânge principiul liberului acces la justitie. Terenurile forestiere, care au fost ocupate de stat fără nici o lege, deci fără titlu, în absenta unei legi de trecere în proprietatea statului, “nu pot fi nici înscrisuri emise după 1945  care să urmeze preluarea terenurilor forestiere. Înscrisurile datând anterior războiului nu sunt recunoscute de comisiile locale”.

VIII. Pct. 6 al art. I din ordonanta mentionată încalcă dispozitiile art. 41 alin. (2) din Constitutie, căci, “desi statul a folosit timp de 60 de ani terenul preluat abuziv”, nici o  dispozitie legală nu prevede obligarea sa “la plata despăgubirilor pentru viile, livezile, acumulările de ape, prin investitiile proprietarului”.

IX. Pct. 11 “încalcă dreptul de proprietate prin nerecunoasterea dreptului de proprietate în formele existente la data preluării bunului. Reglementarea unor conditii diferite pentru reconstituirea dreptului de proprietate, altele decât cele care existau în 1945, blochează practic posibilitatea retrocedării”.

X. Se apreciază că dispozitiile art. I pct. 13 alin. (24) din legea criticată pentru neconstitutionalitate sunt confuze.

“Nu pot fi atribuite terenuri din proprietatea unor comune altor comune. Nu este o lege de împroprietărire. Textul va genera conflicte sociale. Dacă statul doreste să facă împroprietăriri, o poate face din terenurile proprii...”

XI. Autorii consideră că trecerea în proprietatea publică a unor terenuri prin legea de retrocedare, iar nu prin expropriere contravine art. 41 din Constitutie.

XII. În fine, se sustine că dispozitiile legii criticate înfrâng principiul egalitătii între cetăteni, consfintit la art. 4 din Constitutie, acestea fiind redactate “în spiritul luptei de clasă”.

În concluzie, autorii sesizării solicită să se constate neconstitutionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, pentru încălcarea prevederilor art. 139 alin. (4) din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sesizarea de neconstitutionalitate a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a prezenta în scris punctele lor de vedere.

În punctul de vedere al presedintelui Senatului se arată, în esentă, următoarele:

I. Cu privire la sustinerea că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 a fost emisă cu încălcarea dispozitiilor art. 114 alin. (1) din Constitutie:

Autorii sesizării confundă regimul constitutional al ordonantelor Guvernului, reglementat prin dispozitiile art. 114 din Legea fundamentală, fără să tină seama de faptul că, “pentru ordonanta de urgentă, nu se distinge cărei categorii de lege - ordinară sau organică - apartine reglementarea”; cazurile exceptionale au în vedere relatiile sociale importante care, de regulă, apartin domeniului legii organice, iar în spetă urgenta constă în “necesitatea de a stăvili de îndată unele efecte aberante ale textelor abrogate, modificate si completate prin dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001”.

II. Cu privire la critica ce vizează dispozitiile alin. (11) al art. 6 din Legea nr. 1/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 (art. I pct. 3), se arată că administrarea de probe este admisă de lege în raport cu obiectul probator si cu cel dovedit, iar “cetătenii” nu sunt mijloace de probă. În conceptia legii proba cu înscrisuri este obligatorie, pentru că există o evidentă “a suprafetelor forestiere, cadastrale ale acestora, la toate unitătile si unde există acte preconcepute, nu se admite proba cu martori, altfel, perturbarea ar fi foarte gravă - asa cum a rezultat din precedenta reglementare care admitea orice mijloc de dovadă”. Se mai arată că, de altfel, admisibilitatea unei probe tine de legiferare, iar nu de neconstitutionalitate.

III. Cu privire la critica de neconstitutionalitate referitoare la neconstitutionalitatea limitării dreptului de dispozitie prin acte între vii si mortis causa:

Se consideră că sustinerile autorilor sesizării sunt neîntemeiate, deoarece limitele dreptului de dispozitie, impuse prin lege, sunt date de ratiuni istorice, având în vedere că fostele forme de coproprietate asupra terenurilor forestiere, care îsi au sorgintea în epoca feudală, “erau depăsite, anacronice si necompatibile cu modurile moderne de sustinere a activitătii forestiere”, motive pentru care astfel de terenuri nu au făcut obiectul reglementării prin Legea nr. 18/1991. Initial aceste forme de proprietate au avut ca scop ocrotirea intereselor generale si curente ale populatiei din zonă, folosinta fiind perpetuată prin obiceiul locului, si, prin urmare, se impune să fie reconstituită tot folosinta. În această lumină, sustinerile autorilor sesizării sunt “antieconomice si perturbatoare a fondului national unic si de domeniul public al pădurilor”.

IV. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate privind modificarea conceptiei vechiului amplasament, se apreciază că sesizarea nu are în vedere realizarea unor investitii importante si variate, cum ar fi sistematizări, amenajări, plantatii.

V. Cu privire la criticile referitoare la caracterul retroactiv al dispozitiilor criticate:

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 nu are caracter retroactiv, deoarece aceasta .pe fondul reglementării ei este sub conditie - si anume sub conditia aprobării de către Parlament - care o poate respinge sau aproba cu sau fără modificări. Conditia - ca modalitate a actului juridic - se poate realiza fie extinctiv, fie confirmativ, cu efectele corespunzătoare”.

VI. Referitor la critica privind acordarea de despăgubiri:

Neindicarea sursei de finantare pentru despăgubiri nu constituie un motiv de neconstitutionalitate, deoarece “modalitătile de rezolvare, fie în natură, fie în echivalent, se stabilesc prin lege si se execută conform normelor de executare”.

Criticile formulate prin sesizare la pct. VII, VIII, IX, X, XI si XII:

Se consideră că toate aceste sustineri reprezintă doar nemultumiri cu privire la modul de legiferare, ceea ce, desigur, nu înseamnă neconstitutionalitate.

În punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor se sustin, în esentă, următoarele:

I. Referitor la aprecierea autorilor sesizării, în sensul că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 încalcă dispozitiile art. 114 alin. (1) din Constitutie, deoarece modifică o lege organică:

Prin art. 114 alin. (4) teza întâi din Constitutie legiuitorul constituant care “a abilitat Guvernul să emită ordonante de urgentă” nu a definit sintagma «caz exceptiona» aplicabilă acestei situatii, însă Parlamentul si Curtea Constitutională au competenta legală să aprecizeze cu privire la existenta situatiei exceptionale care a determinat Guvernul să adopte o ordonantă de urgentă. Prin urmare, Parlamentul poate respinge ordonanta de urgentă emisă cu nerespectarea prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutie si, mai mult, poate, după caz, să reglementeze prin lege acel domeniu.

Se arată că, în privinta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, cele două Camere ale  Parlamentului au adoptat Legea pentru aprobarea acestei ordonante.

Cu privire la domeniul de reglementare al ordonantelor de urgentă se arată că, potrivit practicii Curtii Constitutionale, “acestea pot reglementa în domeniul legilor organice, dat fiind cazul exceptional care le justifică, spre deosebire de ordonantele simple, emise în temeiul unei legi de abilitare, cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (1)-(3) din legea fundamentală”. Necesitatea modificării urgente a unor prevederi ale Legii nr. 1/2000 a fost impusă de acordurile încheiate de Uniunea Europeană cu statul român, prin care acesta din urmă si-a asumat obligatia de a finaliza, până la sfârsitul anului în curs, procesul de restituire a proprietătilor agricole si forestiere. Modificările introduse în Legea nr. 1/2000 au vizat în principal:

- reglementarea situatiei juridice a terenurilor pe care se află bazine piscicole, precum si a terenurilor amenajate ca sere sau plantatii de hamei în functiune, pentru care restituirea se face pe un alt amplasament sau, în conditiile legii, se acordă despăgubiri;

- măsuri pentru protejarea terenurilor agricole care existau în anul 1945, precum si a celor rezultate ulterior din lucrări de îmbunătătiri funciare;

- reglementarea modalitătilor de constituire a formelor asociative pentru terenurile forestiere;

- înscrierea unor prevederi referitoare la cazurile în care terenul de pe vechiul amplasament solicitat are o altă destinatie decât cea prevăzută în actele de proprietate.

Referitor la critica potrivit căreia “nu este posibil ca Guvernul să reglementeze la nivel de lege si tot el să reglementeze modul de aplicare a textului”, se arată că Guvernul poate adopta hotărâri sau ordonante potrivit art. 107 alin. (1) din Constitutie. Guvernul are competentă legislativă numai în temeiul unei legi speciale de abilitare (cu respectarea limitelor si a conditiilor prevăzute de aceasta) sau în situatii exceptionale, potrivit art. 114 alin. (4) din Constitutie.

În ceea ce priveste hotărârile, acestea se emit pentru organizarea executării legilor, în conformitate cu alin. (2) al art. 107 din Legea fundamentală. Potrivit doctrinei de specialitate, hotărârea reprezintă actul prin care Guvernul îsi exercită competenta constitutională prevăzută la art. 101 alin. (1) din Constitutie privind conducerea generală a administratiei publice si intervine în orice domeniu, ramură sau sector de activitate, deoarece Guvernul are o competentă materială generală.

II. Cu privire la critica ce vizează dispozitiile alin. (11) al art. 6 din Legea nr. 1/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 (art. I pct. 3):

Referitor la neconstitutionalitatea dispozitiilor alin. (11) al art. 6, se apreciază că acestea nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, care garantează egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. Prin continutul lor prevederile acestui articol trebuie interpretate în strânsă legătură cu dispozitiile art. 4 alin. (2) din Constitutie, care determină criteriile nediscriminării. “Principiul egalitătii în drepturi, pe de o parte, înseamnă reglementare unitară si tratament nediscriminatoriu pentru situatii identice, iar, pe de altă parte, presupune un drept la diferentiere.”

Se consideră că dispozitia legală criticată nu contravine prevederilor art. 21 din Constitutie, care consacră accesul liber la justitie. În concordantă cu dispozitiile acestui articol, oricare persoană poate înainta autoritătilor judecătoresti cereri pentru apărarea drepturilor, libertătilor si a intereselor sale legitime. Potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, procedura de judecată se stabileste prin lege. Ca urmare, admiterea exclusivă a probelor cu înscrisuri în vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere, ca o exceptie de la regula administrării probelor în reptul civil, constituie un aspect procedural, care nu împiedică accesul liber la justitie si nici nu îngrădeste exercitarea acestui drept.

III. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a art. 28 alin. (6), (7) si (8) din Legea nr. 1/2000, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001(art. I pct. 42), în raport cu prevederile art. 41 alin. (1)-(3) din Constitutie:

Critica este nefondată deoarece, potrivit dispozitiilor art. 41 alin. (1) teza a doua din Constitutie, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar potrivit dispozitiilor alin. (6) al aceluiasi articol, dreptul de proprietate obligă proprietarul la respectarea  sarcinilor care îi revin, potrivit legii.

Se consideră că, din interpretarea sistematică a prevederilor art. 26 si ale art. 28 alin. (1) din actul normativ contestat, în vederea administrării si exploatării terenurilor cu vegetatie forestieră care au făcut parte din forme asociative de proprietate (de tipul composesorate, obsti de mosneni în devălmăsie, obsti răzesesti nedivizate, păduri grăniceresti, păduri comunale provenite din păduri grăniceresti) restituite fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, acestia se vor constitui în asociatii autorizate. O asemenea reglementare corespunde situatiei juridice anterioare desproprietăririi.

Referitor la sustinerea potrivit căreia “alin. (8) al art. 28… restrânge abuziv dreptul de dispozitie al proprietarului”, se apreciază că, în realitate, acest atribut al dreptului de proprietate există, tinând seama că proprietarul, care este membru al unei asociatii constituite în vederea administrării si exploatării terenurilor cu vegetatie forestieră, poate să înstrăineze cota sa parte fie către asociatie, fie către membrii acesteia. Printre cele mai importante obligatii constitutionale ale statului, prevăzute la art. 134 alin. (2) lit. b) si e), se numără cele de a proteja interesul public national si de a reface si ocroti mediul înconjurător, precum si de a mentine echilibrul ecologic. Având în vedere aceste argumente, legiuitorul, în scopul satisfacerii interesului public general, a reglementat conditii speciale privind transmiterea cotelor-părti ale proprietarilor de terenuri cu vegetatie forestieră, precum si conditii cu privire la terenurile cu vegetatie forestieră aferente formelor asociative care se dizolvă.

Se mai arată că, potrivit prevederilor art. 1 paragraful 1 teza întâi din Protocolul aditional la Conventia europeană a drepturilor omului, statele pot adopta acele legi pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general, astfel încât dispozitiile legale criticate nu contravin acestor norme internationale.

IV. Privitor la critica dispozitiilor art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, prin care s-a modificat alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 1/2000, se arată că, având în vedere continutul acestui alineat, interpretat sistematic cu celelalte prevederi ale legii, nu poate fi primită sustinerea potrivit căreia “abdicarea de la dispozitia imperativă a «vechiului amplasament» încalcă dreptul de proprietate”. Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente constituie unul dintre principiile de  bază ale legii. “Astfel, redarea terenurilor agricole sau forestiere, cu respectarea configuratiei si a amplasamentului fiecăruia, constituie regula în această materie. Prin exceptie, acolo unde acest lucru nu este posibil, se recurge la solutii subsidiare, precum acordarea de teren pe alte amplasamente sau, după caz, de despăgubiri bănesti, model utilizat si în alte state si recomandat de forurile Uniunii Europene.”

Astfel, textul criticat nu contravine nici prevederilor art. 41 alin. (1) din Constitutie si nici prevederilor art. 1 din Protocolul aditional la Conventia europeană a drepturilor omului, întrucât nu contine dispozitii care să aducă atingere dreptului de proprietate.

V. Cu privire la critica de neconstitutionalitate bazată pe caracterul retroactiv al legii, se apreciază că dispozitiile legale criticate nu imprimă un caracter retroactiv acestor reglementări, în sensul dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie. Este de observat că cele mai multe modificări au caracterul unei interpretări general-obligatorii, modificări aduse pentru a stăvili conflictele de interpretare produse sau posibile, iar completările urmăresc acoperirea unor situatii nereglementate legal si sunt aplicabile numai pentru viitor.

VI. Cu privire la critica referitoare la acordarea de despăgubiri, se arată că din analiza criticii formulate rezultă că autorii sesizării nu indică textul de lege care ar contraveni dispozitiilor art. 137 alin. (5) din Constitutie si, de altfel, nici nu motivează sustinerea, ceea ce este contrar prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată. Totusi, luând în considerare că în lege a fost prevăzută, ca exceptie, acordarea de despăgubiri acolo unde nu va fi posibilă reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, presedintele Camerei Deputatilor a considerat că este cazul să răspundă pe fond si acestei obiectii. Potrivit alin. (5) al art. 137 din legea fundamentală, “nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finantare”. În acest sens, prin art. 40 din Legea nr. 1/2000, astfel cum a fost modificată si completată, a fost abilitat Guvernul, responsabil cu administrarea resurselor financiare ale statului, să stabilească, prin hotărâre, sursele financiare si modalitătile de plată către fostii proprietari, motiv pentru care acest punct din sesizarea de neconstitutionalitate nu este întemeiat.

VII. În ceea ce priveste critica vizând dispozitiile cuprinse la pct. 2 al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, se sustine că modificările aduse de acest text nu prezintă nici o relevantă juridică fată de principiul constitutional al accesului liber la justitie, nefiind concludent în solutionarea obiectiei.

VIII. Cu referire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 6 al art. I din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, se sustine că dispozitiile art. 19 din Legea nr. 1/2000, modificate prin art. I pct. 6 din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, prevăd recuperarea de la noii proprietari a contravalorii investitiilor functionale neamortizate integral, dacă acestora li s-au retrocedat terenuri cu asemenea investitii. Această dispozitie nu contravine principiului constitutional al protectiei proprietătii private, deoarece din interpretarea sistematică a dispozitiilor art. 41 alin. (1) teza a doua, corelate cu prevederile art. 41 alin. (2) teza întâi si ale alin. (6) din Legea fundamentală, rezultă că proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, că limitele si continutul dreptului de proprietate obligă la respectarea sarcinilor care, potrivit legii, revin proprietarului. Examinând dispozitiile art. 19 din Legea nr. 1/2000, astfel cum au fost modificate prin mentionata ordonantă de urgentă a Guvernului, rezultă că achitarea contravalorii investitiilor se face dacă sunt îndeplinite două conditii cumulative: existenta unei investitii functionale si neamortizarea investitiei.

Statul, care are obligatia de a respecta îndatoririle înscrise în art. 134 alin. (2) din Constitutie, a urmărit crearea unor situatii juridice echitabile, nediscriminatorii, care, pe de o parte, să nu conducă la îmbogătirea fără just temei a proprietarilor repusi în drept si, pe de altă parte, să asigure amortizarea investitiei functionale efectuate.

IX. Referitor la critica formulată la pct. 11 se arată că din analiza dispozitiilor pct. 11 al art. I din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 rezultă că în cadrul acestuia se modifică alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 1/2000, în sensul eliberării către fostele forme asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestieră a unui singur titlu de proprietate. Aceste dispozitii nu sunt contrare prevederilor art. 41 din Constitutie, dar nici nu sunt concludente în solutionarea sesizării.

X. Cu privire la critica de neconstitutionalitate formulată la pct X presedintele Camerei Deputatilor consideră că autorii acesteia nu invocă textele constitutionale încălcate, ceea ce contravine prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată. Potrivit dispozitiilor acestui articol, orice sesizare trebuie motivată. Având în vedere caracterul imperativ al textului, încălcarea prevederilor sale are drept consecintă imposibilitatea exercitării controlului de constitutionalitate. În acest sens este si practica jurisdictională a Curtii Constitutionale, după cum rezultă din Decizia nr. 392/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997.

În punctul de vedere al Guvernului se sustin, în esentă, următoarele:

I. Cu privire la sustinerea că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 a fost emisă cu încălcarea dispozitiilor art. 114 alin. (1) din Constitutie, se arată că modificarea Legii nr. 1/2000, lege organică, printr-o ordonantă de urgentă nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 114 alin. (1), întrucât această restrictie de reglementare se referă doar la “ordonantele simple”, or, obiectul criticii de neconstitutionalitate îl formează o ordonantă de urgentă. În acest sens este invocată si jurisprudenta Curtii Constitutionale. În ceea ce priveste cazul exceptional care a motivat adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, se apreciază că acesta se justifică prin necesitatea adoptării unor solutii legislative noi, care să asigure urgentarea procesului de reconstituire si de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, proces care, început cu peste 10 ani în urmă, a cunoscut numeroase distorsiuni si întârzieri ce au dovedit caracterul incomplet si inadecvat realitătilor economico-sociale al reglementării din acest domeniu.

II. Cu privire la critica de neconstitutionalitate ce vizează dispozitiile alin. (11) al art. 6 din Legea nr. 1/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 (art. I pct. 3), se sustine că aceste dispozitii nu stabilesc privilegii sau discriminări pe criteriile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Constitutie si, prin urmare, nu sunt contrare principiului egalitătii în drepturi. “Acest principiu constitutional nu exclude posibilitatea ca legiuitorul să adopte solutii diferite pentru situatii distincte, în măsura în care aceste prevederi sunt aplicabile, fără discriminare, tuturor subiectelor de drept în aceeasi situatie.” În acest sens este invocată si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

III. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (6), (7) si (8) din Legea nr. 1/2000, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 (art. I pct. 42), se apreciază că art. 28 alin. (6), (7) si (8) din Legea nr. 1/2000, asa cum a fost modificat prin art. I pct. 42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, si art. I pct. 15 din legea pentru aprobarea acesteia nu încalcă dreptul de proprietate si nici dreptul la mostenire. Se sustine că la evaluarea situatiei formelor asociative la care se referă Legea nr. 1/2000 trebuie să se tină seama de statutul lor special, pentru că terenurile detinute în proprietatea indiviză a colectivitătilor locale erau exploatate de acestia cu respectarea unor drepturi si obligatii specifice. În prezent dreptul de proprietate al membrilor acestor forme asociative, astfel cum a fost reconstituit, există numai în continutul si limitele stabilite de acest act normativ, în acord cu dispozitiile art. 41 alin. (1) din Constitutie. Astfel art. 27 din Legea nr. 1/2000, în forma sa initială, relevă intentia legiuitorului de a retroceda terenurile membrilor fostelor asociatii sau mostenitorilor acestora, cu respectarea drepturilor si obligatiilor pe care acestia le aveau si înainte de exproprierea terenurilor.

În plus, potrivit art. 28 alin. (1) din aceeasi lege, tot în forma initială, persoanele îndreptătite urmau să se constituie, în baza aceleiasi legi, în formele asociative initiale. În acest sens se face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 237/1999.

Este nefondată si critica privind inadmisibilitatea indiviziunii fortate si perpetue, deoarece ar reprezenta o îngrădire nejustificată a dreptului de proprietate sau a celui de mostenire, întrucât este vorba doar de o altă modalitate de exercitare a lor, dat fiind caracterul special al formei de proprietate la care se referă textul.

Se mai arată că persoanele care dobândesc, prin reconstituire sau constituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor nu pot invoca garantarea constitutională a acestui drept câtă vreme ei nu sunt titulari ai dreptului si deci nu poate fi vorba de o expropriere care să încalce dispozitiile art. 41 alin. (3) din Constitutie. În acest sens este invocată si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

IV. Privitor la critica dispozitiilor art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 se arată că sustinerea autorilor sesizării este nefondată, deoarece din continutul textului criticat rezultă faptul că regula o reprezintă reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, doar în cazul în care terenurile nu sunt libere se recurge la celelalte mijloace puse la dispozitie de lege. Pe de altă parte, persoana care solicită reconstituirea dreptului de proprietate nu are calitatea de titular al acestui drept în momentul depunerii cererii de reconstituire si, pe cale de consecintă, nu pot fi invocate dispozitiile constitutionale privind ocrotirea proprietătii câtă vreme calitatea de proprietar nu există, aceasta urmând să se nască ulterior, după aplicarea legii.

V. În ceea ce priveste critica referitoare la caracterul retroactiv al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, se consideră că dispozitiile cuprinse în acest act normativ nu încalcă principiul neretroactivitătii legii, deoarece acestea urmează să se aplice unor raporturi juridice care se află în desfăsurare.

VI. Referitor la critica privind acordarea de despăgubiri, critica, raportată la dispozitiile art. 137 alin. (5) din Constitutie, prin aceea că nu se indică sursa de finantare, este nefondată, deoarece la art. 40 din Legea nr. 1/2000, modificat prin art. I pct. 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, se prevede faptul că prin hotărâre a Guvernului se vor stabili sursele financiare si modalitătile de plată către fostii proprietari.

VII. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, se consideră că nu poate fi stabilită nici o legătură între prevederile cuprinse la articolul criticat si cele ale art. 21 din Constitutie, privind accesul liber la justitie, critica fiind, sub acest aspect, nefondată.

Cu privire la pct. VIII, IX, X si XI din sesizare, se apreciază că aceste sustineri sunt confuz redactate, nerezultând cu claritate în ce fel sunt încălcate prevederile Constitutiei, controlul de constitutionalitate neputând fi, astfel, exercitat.

În final Guvernul consideră că dispozitiile art. I pct. 7 din ordonanta de urgentă, modificate prin art. I pct. 3 din Legea de aprobare, nu încalcă art. 4 din Constitutie, întrucât prin aceste dispozitii nu se stabilesc privilegii sau discriminări ale cetătenilor pe criteriile prevăzute în aceste prevederi constitutionale.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă să se pronunte asupra sesizării de neconstitutionalitate.

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 2, 12 si 17 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională exercită controlul de constitutionalitate asupra legilor înainte de promulgarea acestora, la sesizarea unor subiecte expres si limitativ determinate, printre care figurează si un număr de cel putin 50 de deputati.

Prin sesizare sunt vizate trei categorii de aspecte, după cum urmează:

I. Încălcarea dispozitiilor constitutionale prevăzute la art. 114 alin. (1) din Constitutie, referitoare la delegarea legislativă, prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legi nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată.

II. Neconstitutionalitatea unor dispozitii originare ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 sau a unor modificări si completări ale acesteia, cuprinse în Legea de aprobare a ordonantei.

III. Formulări generale, prin care, de exemplu, se enuntă doar că Legea de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 este contrară dispozitiilor art. 139 alin. (4) din Constitutie.

Examinând aceste categorii de critici, Curtea constată:

I. Cu privire la critica referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 114 alin. (1) din Constitutie prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, care reglementează în domeniul rezervat legilor organice:

Analizând dispozitiile art. 114 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora “Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice”, Curtea observă că adoptarea de către Guvern a ordonantelor de urgentă nu este reglementată de aceste dispozitii, ci de cele ale alin. (4) al aceluiasi articol. Asadar interdictia constitutională prevăzută la alin. (1) al art. 114 din Constitutie nu se aplică si ordonantelor de urgentă. Prevederile alin. (4) al art. 114 din Constitutie nu instituie restrictii cu privire la domeniile în care pot fi emise ordonante de urgentă.

Autorii sesizării sustin, de asemenea, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 este neconstitutională, întrucât la data adoptării sale nu au existat cazul exceptional si urgenta, elemente necesare pentru emiterea unei ordonante de urgentă. În sprijinul acestei afirmatii se aduc si unele argumente cu caracter politic, exprimând, tot astfel, unele temeri sau rezerve privind consecintele situatiei semnalate. Asa, de pildă, se afirmă că scopul ordonantei a fost acela de “a bloca retrocedarea proprietătii funciare”, că .ordonanta nu a avut nici o aplicare în teritoriu” si, în fine, că, .dacă legea este promulgată, Regulamentul va trebui modificat din nou.

Retrocedarea va fi mult întârziată cu consecinte grave asupra fondului forestier”.

În conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (4) din Constitutie, “În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu”.

Potrivit acestor dispozitii constitutionale ordonanta de urgentă trebuie să îndeplinească, cumulativ, două conditii, si anume să fie emisă în cazuri exceptionale, iar măsurile adoptate să prezinte caracter de urgentă. Continutul notiunii de caz exceptional nu este precizat expres de Constitutie, însă în jurisprudenta sa Curtea a statuat în mod constant că “Prin cazuri exceptionale, în sensul art. 114 alin. (4) din Constitutie, se întelege acele situatii care nu se pot încadra în cele avute în vedere expres de lege. În consecintă, dacă legiuitorul nu a instituit o normă specifică unei circumstante exceptionale, ar fi contrar însesi vointei acestuia, ca regulile existente să fie aplicate cazurilor exceptionale la care se referă art. 114 alin. (4) din Constitutie. Având în vedere acestea, interesul public lezat de caracterul anormal si excesiv al cazurilor exceptionale justifică interventia Guvernului pe calea ordonantei de urgentă, în temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie. De aceea, o astfel de măsură se poate fundamenta numai pe necesitatea si urgenta reglementării unei situatii care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public” (Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995). Tot astfel Curtea Constitutională a subliniat caracterul obiectiv al cazului exceptional, în sensul că existenta sa “nu depinde de vointa Guvernului, care, în asemenea împrejurări, este constrâns să reactioneze prompt pentru apărarea unui interes public, pe calea ordonantei de urgentă”, ci depinde de existenta unor împrejurări care să justifice cazul exceptional, iar urgenta reglementării trebuie să rezulte din Nota de fundamentare a ordonantei de urgentă sau din justificările prezentate de Guvern la dezbaterile parlamentare privind proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgentă (Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998).

Consecventă jurisprudentei sale, Curtea, examinând Nota de fundamentare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, constată că Guvernul a avut în vedere faptul că în procesul de aplicare a Legii nr. 1/2000 “s-au constatat deficiente si disfunctionalităti care s-au reflectat în realizările obtinute” si că se impune “urgentarea realizării măsurilor privind retrocedarea terenurilor agricole si a celor forestiere persoanelor fizice si persoanelor juridice îndreptătite”. Asa cum rezultă din stenograma dezbaterilor asupra proiectului Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, în Plenul Camerei Deputatilor (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 30 din 16 martie 2002), unii dintre deputatii care au participat la dezbaterea si adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 s-au referit la faptul că această ordonantă a avut menirea “să deblocheze” aplicarea Legii nr. 1/2000, corectând sau completând în acest scop unele prevederi ale acestei legi.

În punctul de vedere transmis Curtii Constitutionale presedintele Senatului consideră că urgenta care a determinat emiterea ordonantei constă în “necesitatea de a stăvili de îndată unele efecte aberante ale textelor abrogate, modificate si completate prin Ordonanta de urgentă nr. 102/2001”.

În aceeasi ordine de idei, în punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor se arată următoarele:

“Potrivit acordurilor încheiate cu Uniunea Europeană, statul român si-a asumat obligatia de a finaliza, până la sfârsitul anului în curs, procesul de restituire a proprietătilor agricole si forestiere. Având în vedere acest aspect si materialul documentar care a stat la baza emiterii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, rezultă necesitatea modificării, fără întârziere, a acelor prevederi ale Legii nr. 1/2000 care au condus la o aplicare neunitară a reglementărilor continute”.

În fine, Guvernul, referindu-se la acelasi aspect, arată că, “În ceea ce priveste cazul exceptional care a impus emiterea Ordonantei de urgentă nr. 102/2001”, acesta constă în necesitatea adoptării unor solutii legislative noi, care să asigure urgentarea procesului de reconstituire si de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, proces care, început cu peste 10 ani în urmă, a cunoscut numeroase distorsiuni si întârzieri ce au dovedit caracterul incomplet si inadecvat realitătilor economico-sociale al reglementărilor din acest domeniu”.

Având în vedere toate aceste argumente, Curtea Constitutională constată că împrejurările concrete avute în vedere de initiatorul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 reprezentau un “caz exceptional”, care impunea măsuri cu caracter de urgentă, în scopul finalizării procesului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere. Curtea Constitutională observă, de asemenea, că aprecierea interesului public nu trebuie făcută în raport cu data dezbaterii în Parlament a proiectului legii de aprobare a ordonantei de urgentă, ci cu data emiterii acesteia.

Astfel fiind, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 a fost emisă cu respectarea dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Constitutie.

II. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, Curtea retine următoarele:

1. Referitor la constitutionalitatea art. I pct. 3 din Legea de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001:

Art. I pct. 3 din lege prevede “La articolul I punctul 7, alineatul (11) al articolului 6 (din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001) va avea următorul cuprins:

«(11) La reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, carte funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa agricolă de productie, registrul agricol, evidentele cooperativei agricole de productie, ale amenajamentelor silvice si pastorale, precum si alte înscrisuri, cu dată certă din perioada respectivă.»”

Autorii sesizării critică noua formă a alin. (11) al articolului 6 din Legea nr. 1/2000, redată mai sus, care a introdus prevederea că la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri, cu dată certă, din perioada respectivă, considerând că prin această prevedere “se introduce o discriminare între reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si, respectiv, cele agricole”, în sensul că, în timp ce la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole se admite proba cu martori, în cazul reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere această probă este respinsă. În opinia autorilor sesizării această dispozitie legală încalcă atât prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, cât si pe cele ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie.

Examinând această critică, Curtea constată că reglementarea sistemului probator, inclusiv ierarhizarea probelor si raporturilor dintre ele, este atributul exclusiv al legiuitorului.

Pe de altă parte, Curtea nu poate retine nici înfrângerea principiului constitutional al egalitătii cetătenilor. Cele două ipoteze ale reconstituirii dreptului de proprietate nu vizează situatii identice, deoarece există numeroase si importante diferente între regimul juridic al terenurilor agricole si al celor forestiere (de exemplu: modul în care au intrat în patrimoniul statului sau, după caz, în proprietatea fostelor cooperative agricole de productie, persoanele cărora le-au putut apartine anterior si, ca urmare, cu privire la beneficiarii reconstituirii, particularitătile economice si sociale ale terenurilor etc.). Astfel terenurile agricole au intrat, cu sau fără titlu, în proprietatea statului sau a co- operativelor de productie, iar ulterior, în decursul timpului, unele dintre acestea au făcut obiectul unor schimburi impuse de acte de comasare, au fost transmise în administrarea unor unităti de stat sau în folosinta unor organizatii obstesti ori a unor unităti cooperatiste; o parte  dintre aceste terenuri si-au schimbat de-a lungul timpului categoria de folosintă, de exemplu: prin includerea în perimetrul construibil al localitătilor si atribuirea lor pentru constructii civile sau industriale; altele au făcut obiectul unor importante investitii etc. Această stare de fapt, existentă la momentul adoptării Legii fondului funciar nr. 18/1991, a impus ca pentru reconstituirea dreptului de proprietate să se prevadă printre mijloacele de probă si proba cu martori, tocmai în scopul identificării suprafetelor de teren si a fostilor proprietari. Or, dispozitia criticată vizează o altă situatie, aceea a reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

Curtea Constitutională a stabilit, de altfel, printr-o jurisprudentă constantă, că legiuitorul este îndreptătit să adopte solutii diferite pentru situatii ce se deosebesc între ele, în măsura în care prevederile legale se aplică, fără nici o discriminare, tuturor celor aflati în aceeasi situatie. Astfel, prin Decizia nr. 104 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, s-a statuat că: “principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor implică un tratament egal pentru situatii identice sau similare si nicidecum acelasi tratament pentru situatii diferite. Uniformitatea este, de aceea, contrară egalitătii în drepturi, care implică dreptul la diferentiere pentru situatii care, prin natura lor nu sunt identice.”

2. Referitor la constitutionalitatea art. I pct. 42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, prin care la art. 28 din Legea nr. 1/2000 s-au introdus noile alineate criticate, (6) si (7), precum si la constitutionalitatea art. I pct. 15 din legea criticată, prin care s-a modificat art. I pct. 42 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, punct prin care s-a introdus noul alin. (8) la art. 28 din Legea nr. 1/2000.

Prevederile criticate au următorul cuprins: «La articolul 28, ... se introduc alineatele (6)-(9), astfel:

“(6) În cazul dizolvării formei asociative suprafetele de teren forestier respective revin în proprietatea statului si în folosinta consiliului local respectiv.

(7) În situatia în care nu vor exista mostenitori legali ai membrilor formelor asociative înfiintate în conformitate cu prevederile prezentei legi cotele aferente acestora trec în proprietatea statului si în folosinta consiliului local respectiv.

(8) Membrii formelor asociative nu pot înstrăina propriile cote-părti unor persoane din afara acestora.

(9) [...]”»

Cu privire la alin. (6) al art. 28 din lege autorii sesizării sustin că, prevăzând revenirea terenurilor forestiere în proprietatea statului sau în cea a consiliului local, în cazul dizolvării aceste dispozitii încalcă dreptul de proprietate al membrilor formelor asociative. În opinia autorilor sesizării dreptul de proprietate nu este constituit prin “gratia legiuitorului de azi”, ci el este “recunoscut si reconstituit în urmanationalizării abuzive realizate de regimul comunist”. De aceea revenirea terenurilor în proprietatea statului în această manieră, este asimilată cu o expropriere ce nu îndeplineste conditiile prevăzute de art. 41 alin. (3) din Constitutie (utilitatea publică, justa si prealabila despăgubire), încălcând totodată si art. 41 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală, referitoare la garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate. Această reglementare încalcă, de asemenea, si prevederile art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, cu referire la protectia proprietătii.

Referitor la prevederile alin. (7) al art. 28 din lege, se sustine că acestea încalcă atât dispozitiile art. 42 din Constitutie, care garantează dreptul la mostenire, cât si pe cele ale art. 41, întrucât îngrădeste dreptul de dispozitie.

Dispozitiile alin. (8) al aceluiasi articol, în opinia autorilor sesizării, reprezintă .o încălcare a art. 41 alin. (1) din Constitutie, prin restrângerea abuzivă a dreptului de dispozitie al proprietarului, de această dată în cazul actelor între vii”.

În examinarea constitutionalitătii acestor texte de lege Curtea porneste de la caracterul atipic al dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere reconstituit în favoarea unor forme asociative care nu mai există de foarte multă vreme în sistemul juridic al tării noastre.

Independent de chestiunile de oportunitate ce au determinat alegerea de către legiuitor a unei forme neobisnuite de reglementare, prin readucerea în viata socială a unor forme străvechi de organizare, nu poate fi contestată legitimitatea vointei acestuia si nici constitutionalitatea regimului juridic astfel amenajat. Este cazul unei forme de proprietate ce renaste, prin reconstituirea sa preexistentă, cu modalitătile legale mai sus arătate, modalităti care, dacă n-ar fi vorba despre o organizare traditională (care si-a dovedit viabilitatea în decursul istoriei), singulară si exceptională, ar putea suscita dubii de constitutionalitate. Din faptul că această formă arhaică este o modalitate sui generis de proprietate rezultă si că, în ipoteza în care Curtea Constitutională ar considera că “modalitătile” amintite ar trebui reamenajate, Curtea nu ar avea altă solutie decât să aducă în circuitul civil general terenurile restituite în cadrul formelor asociative, rupând indiviziunea si caracterul ei perpetuu, spre a institui pentru suprafetele respective un regim juridic ce nu a existat în trecut, devenind astfel legislator pozitiv. Admiterea înlocuirii unui membru al asociatiei, ca efect al vointei proprietarului unei cote-părti, vointă exprimată prin act între vii ori prin testament, ar avea acelasi efect: desfiintarea proprietătii indivize, fortate si perpetue, o proprietate care nu cuprinde, în sine, nimic neconstitutional. În acelasi sens a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 237 din 27 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 28 decembrie 2000: “Proprietatea comună, sub toate formele pe care sistemul juridic românesc le cunoaste, inclusiv atunci când îmbracă forma «indiviziunii fortate si perpetue» la care se referă legea supusă controlului de constitutionalitate, nu este o formă de proprietate al cărei exercitiu ar fi supus unor îngrădiri. Indiviziunea, ca formă a proprietătii comune, are în vedere pluralitatea subiectelor dreptului de proprietate, iar nu continutul acestuia, si anume prerogativele pe care le conferă. Atunci când există diferente între formele de proprietate comună ori între acestea si proprietatea exclusivă, în ceea ce priveste exercitarea unora dintre atributele dreptului de proprietate, aceste diferente corespund particularitătilor regimului juridic al acelei forme de proprietate, neputând fi considerate ca îngrădiri ale exercitiului dreptului de proprietate, în sensul la care se referă art. 49 din Constitutie, potrivit căruia o restrângere poate fi făcută numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor, desfăsurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

A admite că indiviziunea fortată si perpetuă - de pildă cea asupra părtilor comune ale unei constructii de locuit, cuprinzând apartamente aflate în proprietatea unor persoane diferite - este inadmisibilă, deoarece reprezintă o îngrădire perpetuă si nejustificată a exercitiului dreptului de proprietate, înseamnă a nu tine seama de existenta, în practică, a numeroase ipoteze în care o asemenea formă de proprietate comună corespunde naturii bunului si, câteodată, unei declaratii a legii.”

Regimul juridic al coproprietătii fortate si perpetue presupune numai o altă modalitate de exercitare a dreptului de proprietate sau a celui de mostenire.

În conceptia legiuitorului reconstituirea dreptului de proprietate în cazul suprafetelor forestiere aflate, la data dobândirii lor de către stat, în proprietatea comună a formelor asociative enumerate nu poate fi concepută decât tot în cadrul acelor forme; dreptul de proprietate urmează să aibă configurarea, prerogativele si, în general, regimul juridic avute din epoca respectivă. Această conceptie apare în chip evident dacă ne raportăm la forma originară a art. 27 din Legea nr. 1/2000, text potrivit căruia “Exploatarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului român în perioada anilor 1921-1940”.

În aceste conditii regimul juridic al proprietătii privind terenurile forestiere restituite fostilor proprietari, în cadrul formelor asociative mentionate, este determinat de legiuitor, în mod special, în considerarea particularitătilor economice si sociale ale formelor de exploatare anterioare trecerii terenurilor în proprietatea statului.

În alti termeni, dreptul de proprietate renaste în favoarea fostilor proprietari sau a mostenitorilor acestora, în conditiile imperativ stabilite de legiuitor, fără ca regimul astfel reglementat să reprezinte o abatere de la principiile constitutionale privind ocrotirea proprietătii private. Aceste particularităti cuprind anumite limitări ale unor prerogative ale dreptului de proprietate, decurgând din faptul că acest drept poartă asupra unei proprietăti aflate într-o perpetuă indiviziune fortată; bunurile respective sunt administrate si exploatate exclusiv în formele asociative prevăzute de lege, corespunzător situatiei existente în momentul trecerii terenurilor forestiere în proprietatea statului.

La fel ca în cazul oricăror restituiri de bunuri, fostii proprietari urmează, de regulă, să fie despăgubiti integral, dar nu se poate admite ca ei să dobândească mai multe drep- turi decât cele pe care le-au avut anterior.

În cazul terenurilor forestiere restituite, potrivit legii, către persoanele îndreptătite, membre ale formelor asociative amintite, regimul juridic stabilit imperativ are, în principiu, următoarele particularităti:

- suprafetele forestiere se restituie celor îndreptătiti, în proprietate comună, în cadrul formelor asociative - subiecte colective de drepturi - ce se constituie ca persoane juridice în temeiul art. 28 din legea criticată, în vederea administrării si exploatării terenurilor cu respectarea regimului silvic, care au scop patrimonial si îsi desfăsoară activitatea cu sprijinul si sub controlul organizatiilor din sistemul silvic;

- înstrăinarea de către titulari a cotei-părti din proprietate nu se poate face către persoane din afara acesteia.

Transmiterea mortis causa a acestei cote-părti poate fi făcută numai prin mostenire legală;

- în cazul în care încetează existenta asociatiei, terenurile respective revin în proprietatea statului si în folosinta consiliului local.

Aceste elemente definesc dreptul de proprietate comună în indiviziune fortată si perpetuă, sub conditia exploatării terenurilor forestiere în forme asociative - subiecte de drept colective - si cu respectarea regimului silvic.

Limitele si continutul acestui drept au fost stabilite în acord cu dispozitiile art. 41 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora: “Dreptul de proprietate, precum si creantele statului sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.” Astfel, aceste reglementări nu contravin principiului ocrotirii egale a proprietătii private, indiferent de titular, consacrat la art. 41 alin. (2) din Constitutie.

În ceea ce priveste sustinerile autorilor sesizării, referitoare la limitele dreptului statului de a stabili regimul juridic al dreptului de proprietate reconstituit în favoarea fostilor proprietari, ele urmează, de asemenea, să fie respinse. Într-adevăr, în legătură cu acest aspect Curtea s-a mai pronuntat, statuând următoarele: “Chiar dacă nationalizarea sau alte moduri prin care, sub imperiul unor legi anterioare, a luat nastere dreptul de proprietate al statului nu sunt corespunzătoare prevederilor Constitutiei, dreptul subiectiv de proprietate al statului, constituit potrivit reglementărilor legale anterioare actualei legi fundamentale, nu este stins ca efect al intrării în vigoare a acesteia, independent de modificările aduse regimului juridic al proprietătii. Asa fiind, […] dreptul fostului proprietar de a i se restitui imobilul se naste în viitor, prin aplicarea prevederilor legale care îi reconstituie acest drept. Prevederile privind garantarea si ocrotirea proprietătii, potrivit art. 41 din Constitutie, se aplică numai după reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate” (Decizia Curtii Constitutionale nr. 136 din 21 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998).

Este, de asemenea, neîntemeiată critica potrivit căreia revenirea terenurilor în proprietatea statului, în cazul dizolvării, ar echivala cu o expropriere făcută prin încălcarea prevederilor Constitutiei. În realitate, dreptul asupra terenurilor la care se referă reglementarea fiind conditionat de existenta formelor asociative, încetarea acestora nu poate avea alt efect decât acela prevăzut de lege.

Curtea constată că este nefondată si critica privind violarea art. 42 din Constitutie referitor la garantarea dreptului la mostenire, deoarece legea este aceea care stabileste formele de mostenire, iar în spetă reglementarea dreptului la mostenire este făcută în considerarea regimului juridic special al acestei forme asociative.

3. Referitor la constitutionalitatea pct. 1 al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001:

Autorii sesizării consideră că aceste dispozitii, potrivit cărora “În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face de regulă pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere”, sunt neconstitutionale, deoarece contravin art. 41 alin. (1) din Constitutie si art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea retine însă că dispozitiile criticate prevăd, ca principiu general, criteriul de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, în toate cazurile în care aplicarea acestuia este posibilă. Prin urmare, este nefondată sustinerea că actul normativ criticat “a abdicat de la dispozitia imperativă a «vechiului amplasament»”.

4. Referitor la critica privind caracterul retroactiv al ordonantei de urgentă supuse controlului de constitutionalitate, Curtea constată că autorii sesizării nu au indicat care anume dintre dispozitiile criticate retroactivează, ci se referă doar la faptul că dreptul de proprietate s-a născut prin aprobarea cererii de către comisia judeteană de punere în posesie, iar revenirea asupra acestor aprobări ar fi să perturbe grav relatiile de proprietate. Or, această simplă afirmatie nu îngăduie verificarea criticii de neconstitutionalitate. Chiar examinând textul ordonantei, Curtea constată că nu rezultă că aceasta are caracter retroactiv. Dimpotrivă, aplicarea retroactivă este exclusă, potrivit art. 61 din ordonanta de urgentă criticată, asa cum a fost modificat prin legea de aprobare, articol care are următoarea redactare:

“(1) În situatia în care anumite suprafete sunt revendicate de 2 solicitanti, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945-1959, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativă sau de stat, se va restitui în natură ambilor solicitanti, în limita resurselor de teren existente.

(2) În cazul în care resursele sunt insuficiente se va atribui în natură teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în conditiile legii.

(3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari.

(4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu poate afecta drepturile dobândite în conditiile art. 2 alin. (2).”

În alte cazuri, în care ar fi vorba despre o revenire asupra unor situatii juridice deja consolidate, textele au în vedere reglementări existente în Legea fondului funciar la data când acele situatii s-au produs; este, de pildă, cazul prevederilor art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, căruia îi corespund prevederile art. 34 alin. 2 si 3 din Legea nr. 18/1991, în forma primară a legii, si ale art. 35 alin. 2 si 3 din lege, după modificarea adusă prin Legea nr. 169/1997. Pentru celelalte prevederi ale ordonantei de urgentă nimic nu îndreptăteste, în lipsa unor prevederi exprese si explicite, ideea că aplicarea lor ar urma să se facă retroactiv. Aceasta înseamnă că modificările si completările aduse Legii nr. 1/2000 prin ordonanta de urgentă mentionată urmau - ori urmează încă - să se aplice numai din momentul intrării în vigoare a ordonantei, pentru actele ori operatiile anterioare functionând principiul tempus regit actum.

5. Referitor la reglementarea acordării despăgubirilor, care încalcă dispozitiile art. 137 alin. (5) din Constitutie, întrucât “nu se indică sursa de finantare”, iar starea economiei face imposibilă plata despăgubirilor”, Curtea retine că neindicarea surselor de acoperire a cheltuielilor bugetare stabilite printr-o lege, în chiar textele acelei legi, nu reprezintă nemijlocit un motiv de neconstitutionalitate, deoarece în textul Constitutiei se vorbeste numai despre stabilirea sursei de finantare înainte de aprobarea cheltuielii, iar nu despre obligativitatea indicării în lege a sursei respective; pe de altă parte, o asemenea precizare există totusi la art. I pct. 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, prin care în textul art. 40 din Legea nr. 1/2000 s-a prevăzut obligatia Guvernului de a stabili, prin hotărâre, sursele financiare si modalitătile de plată a despăgubirilor către fostii proprietari. Prin urmare si această critică urmează să fie respinsă, fiind nefondată.

6. Referitor la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor cuprinse la art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, în raport cu art. 21 din Constitutie, Curtea observă că reglementarea indicată nu contine nici o dispozitie care să pună în discutie accesul la justitie.

La acest punct al sesizării se mai arată că “terenurile forestiere au fost ocupate fără nici o lege, deci fără titlu”, si ca o consecintă a faptului că .nefiind o lege de trecere în proprietatea statului nu pot fi nici înscrisuri emise după 1945 care să urmeze preluarea terenurilor forestiere. Înscrisurile datând anterior războiului nu sunt recunoscute de comisiile locale”.

Neputând fi vorba despre pct. 2 din ordonantă, s-ar putea presupune că sesizarea poartă asupra art. I pct. 3 din Legea pentru aprobarea ordonantei de urgentă, text care a fost deja examinat si potrivit căruia la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri.

Legea enumeră exemplificativ înscrisurile ce pot servi spre a proba dreptul de proprietate, nefiind vorba printre înscrisurile enumerate de dovezi privind preluarea suprafetelor de către stat; aceasta înseamnă că există o largă varietate de înscrisuri pe care se poate sprijini cererea de restituire a terenurilor forestiere.

Deoarece autorii sesizării nu au precizat dispozitiile criticate si nici nu au arătat care sunt motivele de neconstitutionalitate, având în vedere dispozitiile imperative ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”, critica de neconstitutionalitate, sub acest aspect, este inadmisibilă.

7. Referitor la critica privind dispozitiile art. I pct. 6 din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001:

Critica este astfel formulată: “Punctul 6 - neconstitutional. Încalcă art. 41 alin. (2) - proprietatea privată este ocrotită în mod egal, indiferent de titular. Statul a folosit timp de 60 de ani terenul preluat abuziv. Nu există nici un text de lege care să oblige statul la plata despăgubirilor pentru viile, livezile, acumulările de ape, prin investitiile proprietarului.”

Critica de neconstitutionalitate are în vedere pct. 6 al art. I din lege, desi nu există nici o precizare în acest sens de natură să lămurească lucrurile. Textul criticat, si anume art. 19, prevede că “În cazul în care pe suprafetele de teren care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în conditiile prezentei legi se află investitii functionale, contravaloarea acestor investitii rămasă neamortizată se recuperează de la noii proprietari într-o perioadă de maximum 10 ani”.

Este evident că în formularea reprodusă textul nu este susceptibil de nici o critică de neconstitutionalitate, căci nu face decât să îl oblige pe beneficiarul reconstituirii dreptului de proprietate de a plăti sporul de valoare datorat investitiilor făcute de stat. Iar aceasta numai în măsura în care îmbunătătirile funciare sunt utile - de ele urmând să profite si beneficiarii restituirilor - si, tot astfel, numai în limitele cheltuielilor de investitii încă neamortizate.

De fapt, autorii sesizării nici nu par să critice pentru neconstitutionalitate acest text, desi este invocat - ca fiind violat - principiul consacrat de art. 41 alin. (2) din Legea fundamentală, care instituie ocrotirea egală, indiferent de titular, a proprietătii private. O analiză, oricât de sumară, a prevederii mentionate nu poate să nu infirme ideea că prin aceasta s-ar încălca principiul protectiei egale a proprietătii private.

În realitate, autorii sesizării au în vedere ceea ce, de fapt, ar putea fi o omisiune a legii, si anume faptul că nici un text nu obligă statul să înapoieze fostului proprietar al terenului ce se restituie, o dată cu suprafata respectivă, si valoarea investitiilor făcute de proprietar pe terenul preluat abuziv, de care statul s-a folosit de la preluare. Un asemenea repros nu are însă nici o legătură cu constitutionalitatea textului criticat si nici nu priveste ocrotirea proprietătii private. Căci, în conceptia constant promovată în deciziile Curtii Constitutionale, problema ocrotirii proprietătii private nu se poate pune decât după reconstituirea dreptului de proprietate al celor îndreptătiti, de vreme ce până atunci proprietatea a apartinut statului.

8. O altă critică de neconstitutionalitate priveste art. I pct. 11 din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, în sensul că “Pct. 11 încalcă dreptul de proprietate prin nerecunoasterea dreptului de proprietate în formele existente la data preluării bunului.

Reglementarea unor conditii diferite pentru reconstituirea dreptului de proprietate, altele decât cele care existau în 1945, blochează practic posibilitatea retrocedării”.

Textul ce face obiectul criticii art. I pct. 11 din legea pentru aprobarea ordonantei, prin care se modifică alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 1/2000, este următorul: “Fostilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestieră, composesorate, obsti de mosneni în devălmăsie, obsti răzesesti nedivizate, păduri grăniceresti, păduri comunale provenite din păduri grăniceresti si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorilor lor, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu mentiunea “la titular»: «composesorat», «obste de mosneni», «obste de răzesi», «păduri grăniceresti», alte asociatii si cu denumirea localitătii respective.”

Curtea retine că nici această critică a sesizării nu este motivată astfel încât să se poată cunoaste ce anume au în vedere autorii săi. Din analiza textului mentionat Curtea constată că acesta răspunde pe deplin preocupărilor autorilor sesizării. Au fost instituite, într-adevăr, prin lege forme de proprietate intrate de multă vreme în domeniul istoriei, ceea ce înseamnă, bineînteles, recunoasterea, chiar în exces, a formelor dreptului de proprietate de la data preluării bunurilor.

Nu se poate pretinde însă legiuitorului din anul 2001 să ocrotească până la ultimele detalii ale unor reglementări revolute - în temeiul noii Constitutii a României din 1991 - forme de organizare si de proprietate care au existat în urmă cu 60 de ani, sub imperiul a cu totul alte reglementări constitutionale. Nici Constitutia nu poate, bineînteles, să cuprindă prevederi retroactive.

9. O altă critică priveste pct. 13 din Legea pentru aprobarea ordonantei, si anume alin. (24), nou-introdus la art. 26 din Legea nr. 1/2000, pe motiv că acesta este confuz. Acest text are următoarea redactare: “Retrocedarea pădurilor comunale ce provin din păduri grăniceresti se va realiza în cote egale către formele asociative ale fostilor grăniceri si comunelor, pe raza unitătilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate pădurile respective.”

Curtea constată însă că prevederea legală este clară.

Textul are în vedere restituirea pe vechile amplasamente.

În ceea ce priveste posibilele dificultăti în aplicarea dispozitiilor legale mentionate, evocate de autorii sesizării, Curtea constată că solutionarea unor asemenea probleme nu cade în competenta acesteia, ele fiind chestiuni de aplicare si de interpretare a legii.

10. Se afirmă, tot astfel, că trecerea în proprietatea publică a unor terenuri, prin legea de retrocedare, încalcă art. 41 din Constitutia României; această trecere ar fi posibilă, în opinia autorilor, numai prin expropriere. Si de această dată autorii au omis să indice textul care formează obiectul criticii de neconstitutionalitate.

S-ar putea ca reprosul de neconstitutionalitate să aibă în vedere art. 221 din Legea nr. 1/2000, în redactarea dată de art. I pct. 7 din Legea pentru aprobarea ordonantei, text potrivit căruia “Suprafetele proprietate de stat formate din terenurile realizate pe seama îndiguirilor, desecărilor si altor lucrări de îmbunătătiri funciare, din terenurile fermelor de stat existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, din cele preluate de la Domeniile Coroanei sau de la Ministerul Apărării Nationale rămân în domeniul public al statului si nu pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate”.

Textul legii nu prevede însă, contrar sustinerii autorilor sesizării, trecerea unor suprafete de teren în proprietatea publică. Curtea retine că dispozitia în discutie are în vedere terenuri ce apartin în proprietate statului si care, ca atare, nu au cum să facă obiectul exproprierii. Este dreptul statului de a stabili regimul juridic al terenurilor ce îi apartin în proprietate si, desigur, apartenenta acestora la domeniul public sau la cel privat.

11. Referitor la celelalte critici de neconstitutionalitate Curtea constată că nu poate retine nici o legătură cu obiectul sesizării. Ar fi greu, spre pildă, dacă nu chiar imposibil, să se stabilească vreo legătură a obiectului sesizării cu dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 139 alin. (4) privind statutul membrilor Curtii de Conturi.

Fată de considerentele expuse Curtea urmează să constate că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozitiile art. 16, 21, ale art. 114 alin. (1), (4) si (5), art. 141 alin. (1), art. 137 alin. (5) si ale art. 144 lit. a) din Constitutie, precum si prevederile art. 2 alin. (3), art. 12, ale art. 13 alin. (1) lit. A.a), ale art. 17, 18, ale art. 19 alin. (1) si ale art. 20 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Constată că Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, a fost adoptată cu respectarea procedurilor constitutionale.

2. Constată că dispozitiile din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2001, care au făcut obiectul sesizării, sunt constitutionale.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Definitivă si obligatorie.

Dezbaterea a avut loc la data de 12 iunie 2002 si la ea au participat: Nicolae Popa, presedinte, Costică Bulai, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Serban Viorel Stănoiu, Lucian Stângu, Ioan Vida, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu