MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 493         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

404. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

 

560. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

 

405. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurări sociale si solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

 

561. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurări sociale si solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

 

408. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Petre Andrei” din Iasi

 

564. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Petre Andrei” din Iasi

 

409. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Danubius” din Galati

 

565. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Danubius” din Galati

 

410. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

566. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 142 din 30 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea si functionarea prefecturilor si a dispozitiilor art. 141 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Decizia nr. 157 din 30 mai 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

Decizia nr. 160 din 30 mai 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

686. - Hotărâre privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare  sectorului productiei de apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15 din 14 februarie 2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 25 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 404.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea rdonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 560.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor e asigurări sociale si solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele e control întocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi

de Asigurări Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurări sociale si solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor teritoriale de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurări sociale si solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor teritoriale de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 768/2001, se modifică si se completează după cum urmează:”

2. La articolul I punctul 1, titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind controlul asupra încasării veniturilor si efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetul asigurărilor pentru somaj si solutionarea contestatiilor privind măsurile dispuse prin actele de control”

3. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Controlul asupra încasării veniturilor si efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetul asigurărilor pentru somaj cuprinde ansamblul activitătilor care au ca obiect verificarea corectitudinii si exactitătii îndeplinirii de către contribuabili a obligatiilor ce le revin, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă.”

4. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Sunt supusi controlului contributiilor de asigurări sociale si contributiilor la bugetul asigurărilor pentru somaj contribuabilii prevăzuti de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 76/2002.”

5. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Controlul asupra încasării veniturilor si efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetul asigurărilor pentru somaj se exercită de organele de control proprii ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si organele sale teritoriale, independent sau în colaborare cu organele Ministerului Finantelor Publice.”

6. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(3) Organele de control proprii si teritoriale ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, prevăzute la alin. (1), îndeplinesc o functie care implică exercitiul autoritătii de stat, primind o legitimatie de control corespunzătoare. Modelul legitimatiei de control se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

7. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:

“6. Litera b) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

«b) să examineze orice înscrisuri, documente, registre sau acte de evidentă ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corectă a contributiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj, precum si pentru determinarea modului de respectare a obligatiilor legale ce revin acestora;»”

8. La articolul I punctul 7, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) În scopul stabilirii exacte a contributiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj si al determinării modului de respectare a obligatiilor legale ce revin contribuabililor, organele de control sunt în drept să solicite informatii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la:”

9. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control în conditiile alin. (1) si (2) vor face parte din dosarul contribuabilului si vor putea fi luate în considerare la recalcularea contributiilor datorate de acesta bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj.”

10. La articolul I punctul 10, partea introductivă a articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - În baza constatărilor rezultate ca urmare a actiunilor de control efectuate de organele de control prevăzute la art. 3 alin. (1), acestea au dreptul:”

11. La articolul I punctul 12, alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Controlul la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, după caz, se efectuează o singură dată pentru fiecare perioadă pentru care se datorează contributii la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj.”

12. La articolul I punctul 14, alineatul (5) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere potrivit legii.”

13. La articolul I punctul 16, articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si organele sale teritoriale sunt competente să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute si în următoarele acte normative:

a) Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea nr. 76/2002;

c) Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar, elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor, dacă faptele sunt săvârsite în legătură cu încasările veniturilor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat si ale bugetului asigurărilor pentru somaj.”

14. La articolul I punctul 18, alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(2) Contestatiile formulate în conditiile prezentei ordonante de urgentă sunt căi administrative de atac prin care se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a contributiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru somaj, a majorărilor de întârziere sau a penalitătilor, precum si a altor măsuri dispuse de organele de control.”

15. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“(2) Contestatiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de peste un miliard lei, precum si cele formulate împotriva actelor de control întocmite de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, indiferent de sumă, se solutionează de organele specializate ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.”

16. La articolul I punctul 23, articolul 371 va avea următorul cuprins:

“Art. 371. - Cheltuielile curente aferente activitătii de control privind constituirea si virarea contributiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj, organizată la nivelul directiilor generale de muncă si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se finantează din bugetul asigurărilor sociale de stat si din bugetul asigurărilor pentru somaj.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 405.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2001

privind controlul contributiilor de asigurări sociale si solutionarea contestatiilor împotriva

măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Nationale

de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor teritoriale de pensii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contributiilor de asigurări sociale si solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si ale caselor teritoriale de pensii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 561.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Petre Andrei” din Iasi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Petre Andrei” din Iasi ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Iasi, str. G. Musicescu nr. 6, bl. 7A, judetul Iasi.

Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Economie, specializarea finante si contabilitate, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5 - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătămînt si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 408.

 

ANEXĂ

Andrei”

PATRIMONIUL

Universitătii “Petre din Iasi, înfiintată prin lege

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitătii înfiintate este constituit

din:

 

- mii lei -

Denumirea

Adresa

Valoarea

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

6.116.415

 

A. Clădiri

Stefan cel Mare nr. 10, bl. B1

2.601.692

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.741/28 februarie 1997

B. Terenuri

Ghica Vodă nr. 13

500.000

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.351/16 martie 1998

C. Altele - Investitia în curs (clădirea universitătii)

Ghica Vodă nr. 13

3.014.723

Contract de antrepriză generală nr. 364/2 septembrie 1998 - Societatea Comercială “Moldrom” - S.A. Iasi

II. Bunuri mobile

 

2.875.575

 

A. Tehnică de calcul

 

740.266

 

B. Birotică

 

95.832

 

C. Mijloace de transport

 

-

 

D. Mobilier

 

657.343

 

E. Disponibilităti

 

-

 

F. Inventar gospodăresc

 

1.112.415

 

G. Bibliotecă + filmotecă

 

269.719

 

III. Imobilizări financiare

 

 

 

A. Depozite bancare

 

-

 

B. Fonduri speciale

 

-

 

IV. Active circulante

 

 

 

A. Titluri de plasament

 

-

 

B. Disponibilităti

 

-

 

C. Stocuri

 

-

 

D. Creante

 

-

 

E. Alte valori

 

-

 

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului, încheiat între Fundatia Academică “Petre Andrei” din Iasi si Universitatea “Petre Andrei” din Iasi care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiintare a universitătii, de la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Petre Andrei” din Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Petre Andrei” din Iasi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 564.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Danubius” din Galati

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Danubius” din Galati ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Galati, str. Lunca Siretului nr. 3, judetul Galati.

Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cea mentionată la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 409.

 

ANEXĂ*)

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Danubius” din Galati, înfiintată prin lege

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitătii înfiintate este constituit din:

 

- milioane lei -

Denumirea

Adresa

Valoarea

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

28.600

 

A. Clădiri

Galati, str. Lunca Siretului nr. 3

28.438

Contract de proiectare nr. 1.309/1997 si contract de executie nr. 468/11 martie 1998

B. Terenuri

Galati, str. Lunca Siretului nr. 3709/1999

162

Contracte de vânzare-cumpărare nr. 4.377/1997 si

C. Altele

-

-

-

II. Bunuri mobile

 

1.662

 

A. Tehnică de calcul

Galati, str. Lunca Siretului nr. 3

426

Facturi fiscale

B. Birotică

Galati, str. Lunca Siretului nr. 3

296

Facturi fiscale

C. Mijloace de transport

Galati, str. Lunca Siretului nr. 3 

67

Factura fiscală nr. 0817288/5 aprilie 2000

D. Mobilier

Galati, str. Lunca Siretului nr. 3

494

Facturi fiscale

E. Disponibilităti

-

-

-

F. Inventar gospodăresc

Galati, str. Lunca Siretului nr. 3 379

 

Facturi fiscale

III. Imobilizări financiare

 

 

 

A. Depozite bancare

-

-

-

B. Fonduri speciale

 

 

 

IV. Active circulante

 

5.571

 

A. Titluri de plasament

 

 

 

B. Disponibilităti

 

2.042

Extrase de cont

C. Stocuri

 

 

 

D. Creante

 

3.499

Avansuri furnizori investitii

E. Alte valori

 

30

Cursuri tipărite

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului, încheiat între Fundatia Academică “Danubius” din Galati si Universitatea “Danubius” din Galati care se înfiintează prin lege. Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiintare a universitătii, de la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Danubius” din Galati

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Danubius” din Galati si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 565.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 75 din 30 august 2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si în scopul întăririi administrării impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidentă si urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au săvârsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiară, denumiti în continuare contribuabili.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind:

a) sanctiuni aplicate contribuabililor pentru săvârsirea faptelor prevăzute la art. 2, rămase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) măsuri de executare silită aplicate contribuabililor în legătură cu faptele prevăzute la art. 2, rămase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza documentelor rămase definitive si irevocabile potrivit legislatiei în vigoare.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Până la rămânerea definitivă a documentelor prevăzute la art. 4 Ministerul Finantelor Publice va organiza o evidentă separată, operativă pentru urmărirea derulării fazelor procedurale prevăzute de lege. Datele sunt supuse secretului fiscal potrivit legii.”

5. La articolul 6, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Înscrierea datelor prevăzute la art. 4 se face în baza următoarelor documente:

a) extrasele de pe hotărârile judecătoresti definitive, transmise de instantele judecătoresti Ministerului Finantelor Publice;

b) extrasele de pe deciziile de solutionare a contestatiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;

c) actele/documentele întocmite de organele fiscale si vamale din subordinea Ministerului Finantelor Publice, rămase definitive, prin care se consemnează datele si informatiile prevăzute la art. 2 si 4;

d) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 2 si să aplice sanctiuni.

...........................................................................................

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora. Pentru aceste solicitări nu se percep taxe de timbru.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidentă dacă se află în următoarele situatii:

a) faptele pe care le-au săvârsit nu mai sunt sanctionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) nu au mai săvârsit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte;

d) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflati în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) există si alte mentiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidentă.”

7. La articolul 8, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situatii:

a) la înfiintarea societătilor comerciale de către asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;

b) la înfiintarea asociatiilor si fundatiilor de către asociati sau membrii fondatori ai acestora;

c) la autorizarea exercitării unei activităti independente de către solicitanti.

(2) Judecătorul delegat nu va dispune actiunea prevăzută la alin. (1) lit. a), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise fapte de natură penală.

(3) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera după 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.”

8. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii si numai în scopul în care a fost eliberat.”

9. La articolul 11, alineatele (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(2) Contestatia se solutionează de către tribunal, Sectia de contencios administrativ în a cărei rază teritorială îsi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fără procedura prealabilă.

...........................................................................................

(4) Hotărârea prin care se solutionează contestatia este definitivă si irevocabilă.”

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a acesteia si se aplică faptelor constatate prin acte încheiate începând cu această dată, chiar dacă faptele au fost săvârsite în perioade anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonante, dacă la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea dată.”

11. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare si de eliberare a certificatului de cazier fiscal si a informatiilor din cazierul fiscal.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 410.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 566.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 142

din 30 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea si functionarea prefecturilor si a dispozitiilor art. 141 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea si functionarea prefecturilor si a dispozitiilor art. 141 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de Iuliu Samsodan în Dosarul nr. 3.938/2001 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a exceptiei ridicate, deoarece urtea Constitutională se pronuntă asupra constitutionalitătii legilor sau ordonantelor în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei, nu si cu privire la constitutionalitatea hotărârilor Guvernului. Referitor la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, se arată că autorul exceptiei nu a indicat nici un text constitutional căruia i-ar contraveni dispozitiile criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constatăurmătoarele:

Prin Încheierea din 25 octombrie 2001, pronuntată înDosarul nr. 3.938/2001, Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 privind organizarea si functionarea prefecturilor si a dispozitiilor art. 141 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de Iuliu Samsodan într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că, potrivit ordinului emis de ministrul administratiei publice, prin care autorul exceptiei a fost eliberat din functie, “este invocat art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea si functionarea prefecturilor”. De asemenea, se precizează că în motivarea întâmpinării existente în cauză se face referire atât la “art. 5 al Hotărârii Guvernului nr. 9/2001, cât si la art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, în sensul că «numirea si eliberarea din functie a secretarului general se fac de ministrul administratiei publice»”. Autorul exceptiei consideră totodată că “secretarul general de Prefectură îndeplineste în mod corespunzător atributiile stabilite de lege în sarcina secretarului general al ministerului”, fapt ce rezultă .din economia prevederilor art. 5 al Hotărârii Guvernului nr. 9/2001”. În acelasi timp, se arată că art. 49 lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor face referire la faptul că “secretarul general colaborează cu directorii generali de prefectură, în probleme de interes comun”, ceea ce, în opinia autorului exceptiei, contravine naturii functiei de secretar general, mentionată în Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 si în Legea nr. 215/2001, “constituind motiv de neconstitutionalitate între Legea organică nr. 90/2001 si Hotărârea Guvernului, respectiv Legea nr. 215/2001”. În sedinta publică a instantei din data de 25 octombrie 2001, ale cărei dezbateri au fost consemnate în încheierea de sesizare, autorul exceptiei a precizat că “invocă neconstitutionalitatea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001, precum si a art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001”.

Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ si-a exprimat opinia cu privire la dispozitiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001, în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, fără să fi dispus respingerea ei, în conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, s-a arătat că autorul exceptiei “nu a precizat în mod concret norma constitutională încălcată”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 este inadmisibilă, deoarece în sustinerea ei nu este invocată nici o dispozitie din Legea fundamentală care să fi fost încălcată, “ceea ce contravine prevederilor art. 23 alin. (4) teza I din Legea nr. 47/1992”.

Totodată se arată că potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, si art. 144 lit. c) din Constitutie “Curtea Constitutională nu hotărăste asupra constitutionalitătii hotărârilor Guvernului si se pronuntă numai cu privire la corelatia prevederilor legilor sau ordonantelor cu Legea fundamentală”.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 “este inadmisibilă, conform dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, care prevăd controlul constitutionalitătii legilor, regulamentelor Parlamentului si a ordonantelor Guvernului”.

Referitor la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, Guvernul arată că autorul exceptiei nu a indicat nici un text constitutional căruia i-ar contraveni dispozitiile legale criticate. În ceea ce priveste neconcordantele dintre Legea nr. 90/2001, Legea nr. 215/2001 si Hotărârea Guvernului nr. 9/2001, la care face referire autorul exceptiei, Guvernul consideră că acestea “nu reprezintă un motiv de neconstitutionalitate”, iar “Curtea Constitutională nu are competenta să se pronunte asupra unor necorelări ale actelor normative, ci doar să stabilească neconcordanta dintre dispozitiile legilor, regulamentelor Parlamentului sau ordonantelor si Constitutie”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al Presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea si functionarea prefecturilor. Totodată sunt criticate dispozitiile art. 141 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, care au următorul cuprins: “Aparatul propriu de specialitate al prefectului are un secretar general, functionar public de conducere.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate cu privire la prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, în lumina dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată. Conform acestor dispozitii, sunt supuse controlului de constitutionalitate exercitat de Curte pe calea solutionării exceptiilor de neconstitutionalitate numai legile si ordonantele Guvernului, nu si alte acte normative, cum ar fi hotărârile Guvernului.

În acest conditii dispozitiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 nu pot constitui obiectul controlului de neconstitutionalitate. Deoarece în cauză instanta sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor hotărârilor Guvernului nu a aplicat dispozitiile art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, revine Curtii Constitutionale să constate că, întrucât actul normativ criticat nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate, exceptia urmează să fie respinsă ca fiind inadmisibilă.

În legătură cu dispozitiile art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, Curtea constată că acestea nu pot fi supuse controlului de constitutionalitate, în conditiile în care, desi I s-a pus în vedere de către instanta de judecată, autorul exceptiei nu a invocat nici un text constitutional care, în opinia sa, ar fi fost încălcat prin aceste dispozitii legale.

Fată de această situatie, exceptia nefiind motivată, Curtea constată că sunt încălcate dispozitiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, conform cărora “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”. Curtea Constitutională nu se poate substitui autorului exceptiei cu privire la invocarea unor motive de neconstitutionalitate, deoarece în felul acesta ar exercita un control din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu dispozitiile art. 144 lit. c) din Constitutie si cu cele ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată.

În ceea ce priveste sustinerea potrivit căreia ar exista unele necorelări între art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 si alte texte ale aceleiasi legi sau ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului  României si a ministerelor, Curtea constată că eventualele necorelări existente între diferitele acte normative nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate, fiind de resortul exclusiv al puterii legiuitoare, asa cum, de altfel, Curtea a statuat constant în jurisprudenta sa (de exemplu, Decizia nr. 76/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 iulie 2000).

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea si functionarea prefecturilor si a dispozitiilor art. 141 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, exceptie ridicată de Iuliu Samsodan în Dosarul nr. 3.938/2001 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 157

din 30 mai 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Almet” - S.A. din Năvodari în Dosarul nr. 10.229/2001 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, deoarece Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 a fost respinsă de Parlament prin Legea nr. 600/2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 septembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 10.229/2001, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Almet” - S.A. din Năvodari într-o cauză civilă ce are ca obiect contestatia formulată împotriva Procesului-verbal de constatare a contraventiei nr. 27 din 27 iunie 2001 încheiat de agenti ai Ministerului Industriei si Resurselor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16, art. 41 alin. (2), art. 134 alin. (1) si (2) lit. a), precum si ale art. 135 alin. (1) si (2).

Instanta de judecată apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că dispozitiile legale criticate nu mai sunt în vigoare, astfel că exceptia a rămas fără obiect.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece ordonanta criticată si-a încetat aplicabilitatea, fiind respinsă de Parlament prin Legea nr. 600/2001.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001.

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16, art. 41 alin. (2), art. 134 alin. (1) si (2) lit. a), precum si ale art. 135 alin. (1) si (2).

Examinând exceptia, Curtea Constitutională constată că ulterior sesizării sale a fost adoptată Legea nr. 600 din 31 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 8 noiembrie 2001, lege prin care Parlamentul a respins Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001, astfel că aceasta si-a încetat aplicabilitatea.

Asa fiind, rezultă că, în temeiul dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, dispozitii coroborate cu cele ale alin. (6) din acelasi articol, exceptia de neconstitutionalitate a art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Almet” - S.A. din Năvodari în Dosarul nr. 10.229/2001 al Judecătoriei Constanta.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 mai 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 160

din 30 mai 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Vasilică Minciu în Dosarul nr. 5.096/2001 al Judecătoriei Tulcea.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca fiind neîntemeiată, deoarece dispozitiile criticate nu contravin prevederilor art. 41 alin. (2) si ale art. 135 alin. (6) din Constitutie.

Solutia consacrată de art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă cu privire la suspendarea executării silite este rezultatul optiunii legiuitorului, fiind o problemă de legiferare, si nu de constitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 11 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 5.096/2001, Judecătoria Tulcea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Vasilică Minciu într-o cauză privind solutionarea cererii de suspendare a executării silite.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 135 din Constitutie, prin aceea că se aduce o gravă atingere dreptului său de proprietate privată ocrotit de Constitutie, întrucât, “în ipoteza în care cererea de suspendare a executării silite ar fi respinsă, prerogativele aferente dreptului în discutie sunt în mod nejustificat afectate”.

Autorul exceptiei apreciază că s-ar impune ca suspendarea executării silite să opereze de drept, “fie si numai în cazul în care prin executare sunt lezate drepturile tertelor persoane”.

Judecătoria Tulcea apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În esentă, instanta consideră că executarea silită asupra unor bunuri nu constituie o încălcare a principiului constitutional al ocrotirii dreptului de proprietate, ci modul în care se realizează creanta creditorului în situatia în care debitorul nu îsi execută obligatia de bunăvoie. De asemenea, potrivit opiniei instantei, “faptul că suspendarea executării nu operează de drept nu reprezintă o încălcare a textelor constitutionale referitoare la proprietate, ci o expresie a principiului egalitătii în fata legii, legea ocroteste atât interesele creditorului, cât si cele ale debitorului ori ale tertelor persoane ale căror bunuri sunt urmărite silit”. În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei în sensul că suspendarea executării s-ar impune să opereze de drept, instanta consideră că nu apartine competentei Curtii Constitutionale să judece “asupra unor modele teoretice ale unor norme”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că textul de lege criticat trebuie privit în contextul reglementării unitare continute de art. 403 din Codul de procedură civilă, reglementare concepută cu respectarea prevederilor constitutionale referitoare la realizarea drepturilor în justitie. De altfel, conform art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, partea interesată are posibilitatea să atace încheierea asupra suspendării executării, realizându-se astfel atât exercitarea neîngrădită a drepturilor procesuale ale părtilor, cât si controlul jurisdictional al solutiei pronuntate cu privire la cererea de suspendare.

Totodată în punctul de vedere al Guvernului se face referire si la dispozitiile art. 125 din Constitutie, care prevăd expres că reglementarea competentei si a procedurii de judecată se face prin lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”

Autorul exceptiei, desi nu a indicat textele constitutionale care ar fi încălcate de textul de lege criticat, a afirmat că acesta îi lezează dreptul de proprietate. În consecintă, Curtea Constitutională retine că autorul exceptiei de neconstitutionalitate invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 41 alin. (2) teza întâi si ale art. 135 alin. (6).

Aceste texte constitutionale au următorul cuprins:

- Art. 41 alin. (2) teza întâi: “(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.”;

- Art. 135 alin. (6): “Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă.”

Critica de neconstitutionalitate se bazează pe sustinerea potrivit căreia suspendarea executării silite nu este obligatorie în toate cazurile în care se formulează contestatia, ci este dispusă de instantă. Astfel, potrivit sustinerilor autorului exceptiei, în ipoteza în care cererea de suspendare ar fi respinsă, prerogativele dreptului de proprietate al tertului contestator, desi acesta nu este debitor urmărit, sunt afectate în mod nejustificat, prin aceea că bunul pe care îl are în coproprietate poate fi sechestrat si chiar înstrăinat în totalitate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă reglementează posibilitatea instantei de a suspenda executarea silită până la solutionarea contestatiei la executare dacă se depune o cautiune al cărei cuantum este fixat de instantă. Aceste prevederi legale nu contin reglementări de natură să aducă atingeri dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Din analiza prevederilor legale criticate, Curtea observă că relevant în cauză pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate este faptul că procedura executării silite, inclusiv contestatia la executare, reglementată de “Cartea V - Despre executarea silită”, face parte din Codul de procedură civilă - art. 3711-580. Or, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege. Astfel legiuitorul are latitudinea de a stabili modalitatea în care poate fi suspendată executarea silită, si anume dacă să opereze de drept sau numai la cerere expresă si cu plata unei cautiuni.

În consecintă, reglementarea cuprinsă în art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, ca de altfel întreaga procedură a contestatiei la executare, asigură garantii suficiente de ocrotire a proprietătii celor ale căror bunuri ar putea forma obiect al urmăririi silite, inclusiv în situatia în care acestia nu sunt debitorii obligatiei stabilite prin hotărârea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu, prin însusi faptul că le oferă posibilitatea de a contesta, pe acest temei, executarea si de a solicita suspendarea acesteia.

De altfel, conform art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, “Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2 instanta, în toate cazurile, se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat”. Această dispozitie legală constituie o garantie suplimentară pentru protectia drepturilor celor care contestă executarea silită si, în acest cadru, solicită suspendarea executării.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Vasilică Minciu în Dosarul nr. 5.096/2001 al Judecătoriei Tulcea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 mai 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Nivelul pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde, se stabileste la 800.000 lei/Gcal, inclusiv T.V.A., si este calculat la un curs de schimb de 33.600 lei pentru un dolar S.U.A.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 340/2002 privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 686.