MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 509         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 iulie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

603. - Decret pentru numirea unui judecător militar

 

697. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

40. - Ordonantă pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

705. - Hotărâre privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei anti-sărăcie si promovare a incluziunii sociale – CASPIS

 

709. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

712. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

713. - Hotărâre privind modificarea sumelor alocate din credite externe unor ordonatori principali de credite pe anul 2002

 

714. - Hotărâre privind reglementarea la intern a problemelor financiare rezultate din Legea nr. 496/2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2001

 

715. - Hotărâre privind crearea Comitetului National Român pentru Anul International al Muntelui - 2002, România

 

716. - Hotărâre pentru suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002, în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 51 din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România

 

717. - Hotărâre privind aprobarea Contractului de acordare a unei finantări nerambursabile în valoare de 50.000 dolari S.U.A. pentru evaluarea gradului de pregătire în vederea implementării infrastructurii IT dintre Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare - Programul de informare pentru dezvoltare si România, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2001

 

729. - Hotărâre privind completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism, precum si pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

280. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru modificarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 111/2002

 

282. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător militar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 99 alin. (1), art. 124 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 25 din Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, republicată, si ale art. 88 alin. (1) lit. c) din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit Hotărârii nr. 220 din 19 iunie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă Ion Panaitescu se numeste în functia de judecător la Curtea Militară de Apel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2002.

Nr. 603.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea secretarului de stat pentru persoanele cu handicap, pentru eforturile sustinute în vederea îmbunătătirii conditiilor de viată ale unor persoane cu handicap, pentru sprijinirea reintegrării sociale a acestora si pentru sustinerea si promovarea unor tineri cu handicap fizic,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor pastorului Karl Heinz Pelikan, presedinte al “Evangelische Dankeskirchengemeinde” - Frankfurt am Main (Republica Federală Germania).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 697.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Articolul 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Institutiile publice, cu exceptia Administratiei Prezidentiale, Parlamentului României, Serviciului de Informatii Externe si a Ministerului Afacerilor Externe, pentru activitatea de exterior, vor achizitiona autoturisme numai din productia internă.”

2. După alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

“(7) Serviciul de Informatii Externe poate achizitiona autoturisme de productie străină până la nivelul de cel mult 35% din necesarul prevăzut în tabela de înzestrare cu mijloace auto al acestei institutii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Marcel Alexandru

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 40.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei anti-sărăcie si promovare a incluziunii sociale – CASPIS

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia anti-sărăcie si promovare a incluziunii sociale - CASPIS, denumită în continuare Comisie, organism fără personalitate juridică, sub autoritatea primului-ministru.

(2) Comisia se organizează si functionează pe lângă aparatul de lucru al primului-ministru.

Art. 2. - (1) Comisia are următoarele atributii principale:

a) supune Guvernului spre aprobare Planul national antisărăcie si promovare a incluziunii sociale, prin Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale;

b) constituie un sistem de monitorizare a sărăciei si incluziunii sociale si a implementării Planului national antisărăcie si promovare a incluziunii sociale;

c) sprijină autoritătile publice locale în elaborarea si aplicarea unor programe anti-sărăcie si promovare a incluziunii sociale;

d) promovează formarea unei culturi a actiunii sociale: capacitatea de a identifica si de a solutiona problemele sociale.

(2) Comisia îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau dispuse de primul-ministru.

Art. 3. - (1) Comisia are următoarea componentă:

a) presedinte - primul-ministru;

b) coordonator guvernamental - ministrul muncii si solidaritătii sociale;

c) coordonator tehnic - consilierul primului-ministru pentru probleme sociale;

d) membri reprezentanti ai autoritătilor si institutiilor publice, cu atributii si responsabilităti în domeniu, ai organizatiilor reprezentative ale sindicatelor si patronatului, ai organizatiilor si organismelor internationale si ai societătii civile.

(2) Numărul de membri si componenta nominală a Comisiei se aprobă prin decizie a primului-ministru, la propunerea institutiilor reprezentate.

(3) La lucrările Comisiei pot participa în calitate de invitati si reprezentanti ai altor autorităti si institutii publice, altele decât cele nominalizate potrivit alin. (2), specialisti si reprezentanti ai societătii civile.

Art. 4. - (1) Comisia se întruneste trimestrial si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, a coordonatorului guvernamental.

(2) Activitatea executivă si de secretariat a Comisiei este asigurată de personalul din aparatul de lucru al primului-ministru.

Art. 5. - Procedura de lucru a Comisiei se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare, aprobat de Comisie.

Art. 6. - Comisia prezintă periodic Guvernului rapoarte de monitorizare a implementării Planului national antisărăcie si promovare a incluziunii sociale si evaluări ale dinamicii problemelor sociale, precum si alte informări cerute de Guvern.

Art. 7. - Comisia va realiza cu sprijinul si în colaborare cu Institutul National de Statistică cercetări cu privire la dinamica sărăciei si a excluziunii sociale.

Art. 8. - Cheltuielile de functionare a Comisiei se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului în limita sumelor alocate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Ion Moraru,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 705.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi este de 173, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora.”

2. După articolul 231 se introduce articolul 232 cu următorul cuprins:

“Art. 232. - Publicatia «Teatrul Azi» îsi schimbă denumirea în «Teatrul», institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri extrabugetare, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Aviator Petre Cretu nr. 50, sectorul 1, care functionează în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.”

3. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Culturii si Cultelor” se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

4. Punctul 59 din capitolul III “Institutii publice finantate din venituri extrabugetare” din anexa nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“59. Teatrul - venituri extrabugetare”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor, Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 709.

 

ANEXĂ


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Obiectivul prevăzut la titlul “Obiective asigurate cu paza în cooperare cu Serviciul de Protectie si Pază” al punctului II din anexa nr. 1 “Lista obiectivelor la care se asigură paza militară cu efective de jandarmi” va avea următorul cuprins:

“Sediul Guvernului si imobilul stabilit cu această destinatie prin Hotărârea Guvernului nr. 578/2002 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Educatiei si Cercetării în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002”

2. Obiectivul prevăzut la titlul “Obiective asigurate cu paza în cooperare cu Serviciul de Protectie si Pază” al punctului II din anexa nr. 2 “Lista cu unitătile bugetare beneficiare de pază militară cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată” va avea următorul cuprins:

“Sediul Guvernului si imobilul stabilit cu această destinatie prin Hotărârea Guvernului nr. 578/2002 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Educatiei si Cercetării în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Ion Moraru, secretar de stat

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 712.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea sumelor alocate din credite externe unor ordonatori principali de credite pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea, în structură si între ordonatorii principali de credite, a sumelor alocate din credite externe prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuti în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale, Marian Sârbu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 713.

 

ANEXĂ*)

 

SITUATIA

modificărilor sumelor alocate din credite externe pe anul 2002


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea la intern a problemelor financiare rezultate din Legea nr. 496/2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Legea nr. 496/2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă restituirea de la bugetul de stat pe anul 2002, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare, prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor, de la capitolul 66.01 “Industrie”, titlul 38 “Transferuri”, articolul 40.51 “Cooperare economică internatională”, a sumelor retinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5%, reprezentând garantii de bună executie, pentru blocul energetic nr. 1 de la Centrala termoelectrică 2 x 330 MW Pucheng, Republica Populară Chineză, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă restituirea de la bugetul de stat pe anul 2002, prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor, de la capitolul 66.01 “Industrie”, titlul 38 “Transferuri”, articolul 40.51 “Cooperare economică internatională”, a contravalorii în lei a sumei de 460.325 franci elvetieni, reprezentând dobânda de 3% pe an calculată în contul 4 HA pentru livrările de echipamente efectuate la blocurile energetice nr. 1 si 2 de la Centrala termoelectrică de 3 x 12 MW Cao-Cun, Republica Populară Chineză, finantate în perioada 1990-1994 de către Societatea Comercială “Romenergo” - S.A.

Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 1 si 2 se vor plăti la cursul de schimb leu/franc elvetian comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data la care se face decontarea.

Art. 4. - (1) Penalizările pentru întârzieri în livrare de 8%, în sumă de 17.629.621 franci elvetieni, retinute de la agentii economici furnizori pentru livrările efectuate la Centrala termoelectrică 2 x 330 MW Pucheng, rămân cu titlu de penalizări, în conformitate cu contractele interne.

(2) Penalizările prevăzute la alin. (1) se retin în contul cărbunelui cocsificabil nepreluat de partea română la Centrala termoelectrică de 3 x 12 MW Cao-Cun, în sumă de 17.334.565 franci elvetieni.

(3) Dobânda, în valoare de 1.904.807 franci elvetieni, aferentă exportului de echipamente la Centrala termoelectrică de 3 x 12 MW Cao-Cun, se acoperă din soldul contului 70, în valoare de 2.434.629 franci elvetieni, care nu se mai plăteste de partea română.

Art. 5. - Se aprobă restituirea din disponibilitătile în lei, rezultate din derularea operatiunilor de cliring, barter si cooperare economică internatională în cadrul acordurilor comerciale si de plăti guvernamentale, a contravalorii în lei a sumei de 406.276 dolari S.U.A., cuvenită Societătii Comerciale “Masinexportimport” - S.A. Bucuresti pentru livrarea de tractoare si piese de schimb aferente, fabricate de Societatea Comercială “Tractorul - UTB” - S.A. Brasov, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data la care se face decontarea.

Art. 6. - Contravaloarea în lei a sumei de 521.570 franci elvetieni, reprezentând export pentru obiectivul Cao-Cun, înregistrată în contul 4H, rămâne cheltuială definitivă a contului de disponibilităti în lei din operatiuni de cliring, barter si cooperare economică internatională si se suportă din resursele alocate de la bugetul de stat în anii precedenti pentru actiuni de cooperare economică internatională.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 714.

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

privind penalizările pentru nerealizarea parametrilor garantati de 2%, retinute de la furnizorii interni de echipamente - blocul energetic nr. 1 de la Centrala termoelectrică de 2 x 330 MW Pucheng - Republica Populară Chineză

 

Nr. crt.

Furnizorul

Valoarea de 2% retinută

- franci elvetieni -

1.

C.M.B. Bocsa

103.191

2.

I.S.P.E. Bucuresti

2.296

 

TOTAL GENERAL:

105.487

 

ANEXA Nr. 2*)

 

SITUATIA

privind garantia de bună executie de 5%, retinută de la furnizorii interni de echipamente

pentru blocul energetic nr. 1 de la Centrala termoelectrică de 2 x 330 MW Pucheng, Republica Populară Chineză

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind crearea Comitetului National Român pentru Anul International al Muntelui - 2002, România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Comitetul National Român pentru Anul International al Muntelui - 2002, România, având următoarea componentă:

a) ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, presedinte;

b) ministrul apelor si protectiei mediului, vicepresedinte;

c) ministrul afacerilor externe;

d) ministrul administratiei publice;

e) ministrul culturii si cultelor;

f) ministrul educatiei si cercetării;

g) ministrul turismului;

h) ministrul tineretului si sportului;

i) ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;

j) presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”;

k) prefectii si presedintii consiliilor judetene din judetele cu initiative deosebite în zona montană: Alba, Bistrita-Năsăud, Brasov, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Prahova, Sibiu, Suceava, Vâlcea, Vrancea;

l) directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane;

m) directorul Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati;

n) primarul municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, ca “oras observator pentru Anul International al Muntelui - 2002”;

o) presedinti ai unor organizatii neguvernamentale cu activităti deosebite în zona montană: Asociatia Natională pentru Dezvoltare Rurală-Montană “Romontana”;

p) presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural, Ecologic si Cultural - A.N.T.R.E.C.;

q) presedintele Asociatiei Fundatiilor pentru Dezvoltare Rurală.

Art. 2. - (1) Comitetul National Român pentru Anul International al Muntelui - 2002, România, coordonează activitătile prilejuite de acest eveniment prin Comisia de organizare pentru Anul International al Muntelui - 2002, România, denumit în continuare A.I.M. - 2002, România.

(2) Comisia de organizare pentru A.I.M. - 2002, România, are următoarea componentă:

a) ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, presedinte;

b) secretarul de stat desemnat de ministrul apelor si protectiei mediului, vicepresedinte;

c) secretarul de stat desemnat de ministrul administratiei publice;

d) secretarul de stat desemnat de ministrul culturii si cultelor;

e) directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane;

f) directorul Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati;

g) presedintele Asociatiei Nationale pentru Dezvoltare Rurală-Montană “Romontana”.

(3) Atributiile Comisiei de organizare pentru A.I.M. - 2002, România, sunt:

a) stabileste programele pentru manifestările la nivel national, respectiv Simpozionul national “Civilizatia montană si dezvoltarea durabilă” si Forumul National al Muntelui - 2002, România, precum si modul în care se vor desfăsura actiunile consacrate A.I.M. - 2002, România;

b) aprobă componenta secretariatului tehnic si modul de actiune al acestuia;

c) aprobă modul de colectare, sintetizare si transmitere a informatiilor cu privire la desfăsurarea manifestărilor consacrate A.I.M. - 2002, România, la nivel local si central, mass-mediei si Unitătii de coordonare a A.I.M. - 2002 din cadrul FAO - Roma;

d) stabileste modul de implicare a autoritătilor administratiei publice centrale si locale si a altor institutii publice pentru sustinerea organizării si asigurarea calitătii manifestărilor consacrate A.I.M. - 2002, România, la nivel local si central;

e) propune presedintelui Comitetului National Român pentru A.I.M. - 2002, România, convocarea acestuia în vederea participării la lucrările Simpozionului national “Civilizatia montană si dezvoltarea durabilă” si la Forumul National al Muntelui - 2002, România;

f) dispune utilizarea fondurilor provenite, potrivit legii, din sponsorizări, donatii, din alte surse, precum si a fondurilor bugetare alocate pentru desfăsurarea în conditii optime a manifestărilor prevăzute la art. 6.

Art. 3. - (1) În exercitarea atributiilor Comisia de organizare pentru A.I.M. - 2002, România, emite hotărâri care vor fi puse în executare de Secretariatul tehnic, asigurat de către Agentia Natională a Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Atributiile Secretariatului tehnic sunt:

a) întreprinde măsurile necesare organizării manifestărilor prevăzute la art. 6;

b) asigură receptarea, traducerea si distribuirea, la nivel central, local si international, a documentelor si informatiilor cu privire la manifestările prilejuite de A.I.M. - 2002, România inclusiv cele transmise de Unitatea de coordonare a A.I.M. - 2002 din cadrul FAO - Roma;

c) întocmeste si transmite informări periodice pentru Comisia de organizare a A.I.M. - 2002, România;

d) propune spre avizare programele pentru desfăsurarea Simpozionului national “Civilizatia montană si dezvoltarea durabilă” si a Forumului national al muntelui - 2002, România;

e) asigură realizarea filmului video pentru A.I.M. - 2002, România si elaborarea unor pliante privind muntii si ariile protejate din muntii României, materiale ce vor fi difuzate si cu ocazia Forumului Mondial al Muntelui;

f) asigură monitorizarea utilizării fondurilor destinate manifestărilor la nivel national pentru A.I.M. - 2002, România, conform prevederilor prezentei hotărâri;

g) asigură organizarea si îndeplinirea atributiilor Caravanei A.I.M. - 2002, contribuind prin specialistii proprii la asigurarea calitătii conferintelor din localitătile montane;

h) invită presa si posturile de radio si de televiziune să participe si să relateze informatii care să reflecte realitătile, valorile si semnificatia muntelui în contextul dezvoltării durabile si să contribuie în diverse forme la dezvoltarea unei culturi montane în România;

i) rezolvă operativ orice alte probleme curente privind actiunile consacrate A.I.M. - 2002, România.

Art. 4. - (1) La nivelul judetelor cu zonă montană, nominalizate în anexa nr. 1, se constituie câte un comitet judetean pentru A.I.M. - 2002, România, condus de prefect, care va asigura realizarea organizării manifestărilor locale. Secretariatul comitetului judetean va fi asigurat de directia generală pentru agricultură si industrie alimentară prin serviciul zonei montane.

(2) Comitetele judetene pentru A.I.M. - 2002, România, sunt formate din:

a) prefectul judetului;

b) presedintele consiliului judetean;

c) directorul general al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară;

d) seful serviciului zonei montane din cadrul directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară;

e) directorul directiei silvice;

f) inspectorul-sef al inspectoratului de protectie a mediului judetean;

g) inspectorul general al inspectoratului scolar judetean;

h) directorul directiei judetene pentru cultură, culte si patrimoniu cultural national;

i) cel putin 3 primari din localităti montane, cu initiative în dezvoltarea montană durabilă;

j) cel putin 3 reprezentanti ai unor organizatii neguvernamentale cu activităti în domeniul protectiei mediului si dezvoltării durabile în zona montană;

k) personalităti locale cunoscute din domeniile stiintei si culturii.

(3) Atributiile comitetelor judetene pentru A.I.M. - 2002, România, sunt:

a) stabilesc componenta si atributiile unui colectiv de organizare pentru seminarul judetean al A.I.M. - 2002, România, si forumul judetean al muntelui, al cărui secretariat permanent se asigură de directia generală pentru agricultură si industrie alimentară prin serviciul zonei montane, care va realiza evidenta manifestărilor consacrate A.I.M. - 2002, România, în judet si transmiterea informatiilor legate de acest eveniment la Agentia Natională a Zonei Montane;

b) stabileste, cu sprijinul consiliilor judetene, mijloacele necesare, modul de constituire a resurselor financiare si de utilizare a acestora, precum si localitatea montană si data la care se va desfăsura seminarul judetean pentru A.I.M. - 2002, România, în conformitate cu actiunile aprobate prin prezenta hotărâre;

c) aprobă programul, lista cuprinzând participantii si prezenta la seminarul judetean pentru A.I.M. - 2002, România, si componenta forumului judetean al muntelui;

d) stimulează initiativele locale de organizare a unor manifestări consacrate A.I.M. - 2002, România, în localitătile montane;

e) selectează manifestările ce se desfăsoară traditional în localitătile montane ale judetului, care pot fi consacrate A.I.M. - 2002, România: expozitii din domeniile agriculturii si silviculturii, culturii, festivaluri, alte actiuni cu teme montane din domeniul stiintei, protectiei mediului etc.

(4) Prefectul judetului convoacă reuniunea comitetului judetean pentru A.I.M. - 2002, România, în vederea desfăsurării actiunilor în conformitate cu cele aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Până la finele lunii august 2002, în judetele cu zonă montană, cu sprijinul prefecturilor si consiliilor judetene, cu aportul directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară, directiilor silvice, inspectoratelor de protectie a mediului judetene, inspectoratelor scolare, directiilor pentru cultură, culte si patrimoniu cultural national si al altor institutii si organizatii preocupate de economia si de mediul montan, se vor organiza seminarii si alte actiuni consacrate A.I.M. - 2002, România, având ca teme protectia si dezvoltarea durabilă a zonelor montane.

(2) În cadrul acestor seminarii se vor constitui forumuri judetene ale muntelui si vor fi alesi delegati care vor participa la Forumul national al muntelui - 2002, România, ce va avea loc în cursul lunii septembrie 2002 la Bucuresti.

(3) La initiativa primăriilor, consiliilor locale, a unor institutii sau organizatii neguvernamentale din localitătile montane, se vor putea organiza mese rotunde, seminarii, expozitii, alte manifestări cu tematica protectiei si dezvoltării durabile a zonei montane, consacrate A.I.M. - 2002, România, până la finele lunii decembrie 2002.

Art. 6. - La nivel national se vor organiza:

a) Simpozionul national “Civilizatia montană si dezvoltarea durabilă”, în cursul lunii iulie, în orasele Vatra Dornei si Câmpulung Moldovenesc, unde va avea loc Festivalul lăptarilor;

b) Forumul national al muntelui - 2002, România, si “Salonul produselor montane de calitate”, în prima parte a lunii septembrie, la Bucuresti, cu participarea delegatilor forumurilor judetene ale muntelui;

c) Caravana A.I.M. - 2002, care se va deplasa în localităti montane, formată din specialisti, oameni de stiintă si cultură, care vor sustine conferinte pe teme de dezvoltare durabilă si protectie a mediului montan si vor transmite comunitătilor locale mesajul A.I.M. - 2002, România.

Art. 7. - (1) Organizarea Simpozionului national “Civilizatia montană si dezvoltarea durabilă” revine în sarcina Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati - Vatra Dornei, Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei si a Consiliului Judetean Suceava. Asistenta tehnică este asigurată de Agentia Natională a Zonei Montane.

(2) Organizarea Forumului national al muntelui - 2002, România, revine în sarcina Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Agentia Natională a Zonei Montane.

(3) Organizarea si activitatea Caravanei A.I.M. - 2002, România, precum si realizarea filmului video si a pliantelor despre ariile protejate si muntii României intră în sarcina Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati, care va pune la dispozitie un mijloc de deplasare si mijloacele tehnice necesare, în colaborare cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian, Sibiu, si cu Asociatia Natională pentru Dezvoltare Rurală-Montană “Romontana”, sub coordonarea Agentiei Nationale a Zonei Montane.

Art. 8. - (1) Se nominalizează ca “oras observator pentru A.I.M. - 2002, România” municipiul Vatra Dornei, localitate în care se află sediile Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati, Federatiei Agricultorilor de Munte - Dorna si Asociatiei Nationale pentru Dezvoltare Rurală-Montană “Romontana”, organizatii ce îndeplinesc conditiile de reprezentativitate si detin capacitatea de întretinere a contactelor la nivel national si international pentru A.I.M. - 2002.

(2) Data traditională a încheierii păsunatului anual în Carpatii României, 14 septembrie, se declară “Ziua Muntelui” si va fi sărbătorită în fiecare an prin manifestări speciale - conferinte, seminarii, expozitii, schimburi de experientă, loturi demonstrative, mese rotunde -, organizate de consiliile locale împreună cu scolile, institutiile agricole si silvice, alti parteneri, din localitătile montane, cu invitarea agricultorilor si a altor membri ai comunitătii locale.

Art. 9. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente organizării simpozionului national “Civilizatia montană si dezvoltarea durabilă” si a Forumului national al muntelui, în sumă totală de 400 milioane lei, se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor aprobat pentru anul 2002, de la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

(2) Utilizarea sumei alocate pentru buna organizare si desfăsurare a manifestărilor prevăzute la alin. (1) se va realiza conform prevederilor legale în vigoare si potrivit devizului general prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 10. - (1) Sumele aprobate pentru cheltuielile aferente manifestărilor mentionate la art. 6 se vor putea completa prin sponsorizări si donatii pentru activitătile consacrate A.I.M. - 2002, România.

(2) Colectarea sumelor pentru manifestările prezentate la art. 6, provenite din sponsorizări, donatii si din alte surse, se va realiza de către Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati - Vatra Dornei, în contul special deschis pentru A.I.M. - 2002, România, iar cheltuirea acestora se va face cu aprobarea comisiei de organizare, sub supravegherea Agentiei Nationale a Zonei Montane.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 715.

 

ANEXA Nr. 2

 

DEVIZ GENERAL

de cheltuieli ocazionate de organizarea Simpozionului national “Civilizatia montană si dezvoltarea durabilă” si a Forumului national al muntelui - România, 2002, manifestări consacrate A.I.M. - 2002, România

 

I. Atributii ce revin Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

A. Cheltuieli pentru organizarea Forumului national al muntelui - România, 2002, si Salonului produselor montane de calitate, editia a II-a (amenajarea sălii, translatii, mape, ecusoane, traduceri de texte, tratatii, dineu, concert, deplasări, tipărituri etc.) - 150 milioane lei

B. Cheltuieli de secretariat pentru Agentia Natională a Zonei Montane (telefoane, faxuri, e-mail-uri, nationale si internationale, deplasări etc.) - 50 milioane lei

TOTAL I: 200 milioane lei

II. Atributii ce revin Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati - Vatra Dornei

A. Cheltuieli pentru organizarea, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei si cu sprijinul Consiliului Judetean Suceava, a Simpozionului national “Civilizatia montană si dezvoltarea durabilă”, consacrat A.I.M. - 2002, România (amenajarea sălii, tipărituri, tratatii, transport local la obiective de vizitare, dineu, comunicatii, traduceri etc.) - 150 milioane lei

B. Cheltuieli pentru organizarea Caravanei A.I.M. - 2002 si realizarea unui film video - 50 milioane lei

TOTAL II: 200 milioane lei

TOTAL GENERAL: 400 milioane lei

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând judetele la nivelul cărora se constituie Comitetul judetean pentru A.I.M. - 2002, România

 

1. Alba

2. Arad

3. Arges

4. Bacău

5. Bihor

6. Bistrita-Năsăud

7. Brasov

8. Buzău

9. Caras-Severin

10. Cluj

11. Covasna

12. Dâmbovita

13. Gorj

14. Harghita

15. Hunedoara

16. Maramures

17. Mehedinti

18. Mures

19. Neamt

20. Prahova

21. Satu Mare

22. Sălaj

23. Sibiu

24. Suceava

25. Timis

26. Tulcea

27. Vâlcea

28. Vrancea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002, în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 51 din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 51 din Legea nr. 123/2001 privind regimul

străinilor în România, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.  743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului cu suma de 2 miliarde lei, la capitolul 55.01 “Ordine publică”, pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 51 din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România.

Art. 2. - (1) Companiile române de transport aerian, naval, auto si feroviar, la solicitarea Ministerului de Interne, prin Directia pentru străini si probleme de migrări, vor pune la dispozitie locuri la cursele externe, cu plata în lei, în vederea îmbarcării cetătenilor străini cu viza de sedere expirată ori intrati ilegal, a celor împotriva cărora s-a dispus măsura de sigurantă a expulzării si care urmează să fie returnati în tările de origine sau de plecare.

(2) Pentru returnarea străinilor în tările în care nu operează companiile române de transport aerian, naval, auto sau feroviar, Ministerul de Interne, prin Directia pentru străini si probleme de migrări, poate solicita rezervarea de locuri la companiile străine de transport aerian, naval, auto sau feroviar, cu agentii în România, cu plata biletelor în lei, rezultată din schimbul valutar la cursul zilei la Banca Natională a României, din sumele în alocate acest scop.

(3) În cazuri justificate Ministerul de Interne poate solicita companiilor române de transport aerian sau auto organizarea unor curse speciale.

(4) Transportul persoanelor prevăzute la alin. (2) se va efectua în conditiile prevăzute de lege, cu companiile specializate care oferă tarifele cele mai avantajoase.

Art. 3. - În situatiile în care însotirea cetătenilor returnati în tările de origine sau de plecare se efectuează la cererea companiei transportatoare de către lucrători ai Ministerului de Interne, asigurarea locurilor pentru acestia se va face de către companie, iar costul transportului se va asigura de către Ministerul de Interne din suma cu care bugetul acestuia a fost suplimentat potrivit art. 1.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2002.

Art. 5. - Sumele puse la dispozitie în conditiile prezentei hotărâri vor fi utilizate de către Ministerul de Interne - Directia generală de evidentă informatizată a persoanei prin Directia pentru străini si probleme de migrări.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 716.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de acordare a unei finantări nerambursabile în valoare de 50.000 dolari S.U.A. pentru evaluarea gradului de pregătire în vederea implementării infrastructurii IT dintre Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare - Programul

de informare pentru dezvoltare si România, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 si 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guverul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de acordare a unei finantări nerambursabile, denumit în continuare Contract, în valoare de 50.000 dolari S.U.A., pentru proiectul de evaluare a gradului de pregătire în vederea implementării infrastructurii IT dintre Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare - Programul de Informare pentru Dezvoltare si România, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, semnat la Bucuresti la 25 octombrie 2001.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei să implementeze proiectul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei să introducă, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, amendamente la Contract, care nu sunt de natură să implice obligatii financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare sau să determine conditionalităti noi fată de cele convenite initial.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 717.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism, precum si pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism, precum si pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 14 mai 2001, se completează după punctul 12 cu punctul 13 cu următorul continut:

“13. Pentru participarea la licitatiile sau negocierile organizate de Ministerul Turismului pentru vânzarea actiunilor societătilor comerciale din turism, potentialii cumpărători au obligatia să depună o garantie de participare într-un cuantum cuprins între 10% si 20% din pretul de ofertă al pachetului de actiuni scos la vânzare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 729.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 111/2002

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale, în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002,

emite următorul ordin:

Art. I. - Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 111/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene sau a municipiului Bucuresti încheie cu unitătile medicale de specialitate abilitate din sectorul public, ca urmare a selectiei organizate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, o conventie în care se prevede modalitatea de eliberare a adeverintelor medicale si decontarea serviciilor prestate.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 18 iunie 2002.

Nr. 280.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

Ministrul industriei si resurselor,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, precum si ale Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de  benzină,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând organismele de inspectie desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Categoriile de servicii efectuate de organismele de inspectie desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină sunt cele prevăzute la pct. 1 din Normele privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001.

Art. 3. - Organismele de inspectie desemnate, prevăzute în anexa la prezentul ordin, elaborează proceduri proprii pentru operatiunile specifice inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină si răspund pentru orice daună rezultată din eventualele litigii legate de aceste operatiuni.

Art. 4. - Activitatea organismelor de inspectie desemnate pentru efectuarea operatiunilor specifice inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină este supravegheată de către Ministerul Industriei si Resurselor prin Directia generală produse primare - Sectorul chimie, petrochimie.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 282.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând organismele de inspectie desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

Nr. crt.

Organismul de inspectie

Adresa

1.

Societatea Comercială “IPROCHIM” - S.A. - Departamentul utilaje

Nr. de înregistrare la registrul comertului J40/6485/1991 nr. 137, sectorul 6.

Municipiul Bucuresti, Calea Plevnei