MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 513           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 16 iulie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

678. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Arhivele Nationale ale României si Serviciul Federal de Arhivă al Rusiei privind colaborarea în domeniul arhivistic, semnat la Moscova la 21 februarie 2002

 

Acord între Arhivele Nationale ale României si Serviciul Federal de Arhivă al Rusiei privind colaborarea în domeniul arhivistic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

248. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru modificarea si completarea Prescriptiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile de avizare, autorizare si control tehnic la instalatiile mecanice sub presiune, instalatiile de ridicat si aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) CR-12-2002

 

658. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

1.296/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea cursurilor de reintegrare socială si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere sau inspector de reintegrare socială si supraveghere

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

181. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 46/2002 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 privind aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Arhivele Nationale ale României si Serviciul Federal de Arhivă al Rusiei privind colaborarea în domeniul arhivistic, semnat la Moscova la 21 februarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Arhivele Nationale ale României si Serviciul Federal de Arhivă al Rusiei privind colaborarea în domeniul arhivistic, semnat la Moscova la 21 februarie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 678.

 

 

ACORD

între Arhivele Nationale ale României si Serviciul Federal de Arhivă al Rusiei

privind colaborarea în domeniul arhivistic

 

Arhivele Nationale ale României si Serviciul Federal de Arhivă al Rusiei, denumite în continuare părti contractante, pornind de la dorinta reciprocă de stabilire si dezvoltare a colaborării între institutiile de arhivă ale celor două state, au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante realizează colaborarea pe bază de egalitate, reciprocitate si cu respectarea legislatiei ambelor state, precum si a acordurilor internationale în care România si Federatia Rusă sunt părti.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante se vor sprijini reciproc pentru depistarea si completarea fondurilor arhivelor de stat ale României si Federatiei Ruse cu reproduceri de documente privind istoria popoarelor celor două state. În acest scop părtile contractante fac schimb de copii de pe documentele respective, în conditii reciproc avantajoase.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante realizează un schimb reciproc de legislatie în domeniul arhivistic, de literatură stiintifică si documente publicate de institutiile de arhivă ale României si Federatiei Ruse (ghiduri, îndrumătoare, culegeri de documente de arhivă, materiale de la seminarii si simpozioane internationale etc.).

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante realizează un schimb de experientă în ceea ce priveste domeniile de interes ale activitătii arhivistice. În acest scop părtile contractante realizează schimburi de informatii în problemele arhivistice care apar la fiecare dintre ele si schimburi de specialisti pe bază de reciprocitate. Cheltuielile de transport ale delegatilor sunt suportate de partea contractantă trimitătoare, iar cheltuielile de sejur, de partea contractantă primitoare. Numărul de schimburi si durata acestora vor fi stabilite anual în ultimul trimestru al fiecărui an pentru anul următor, potrivit întelegerii dintre părtile contractante.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante pot realiza publicatii comune de documente de arhivă si pot organiza expozitii comune privind istoria relatiilor reciproce dintre cele două state.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile contractante facilitează realizarea unor relatii de colaborare între unitătile de arhivă aflate în subordinea acestora si, de asemenea, cu persoane juridice sau persoane fizice care detin documente de arhivă ce prezintă interes pentru părtile contractante.

 

ARTICOLUL 7

 

Colaborarea în cadrul prezentului acord nu exclude alte forme de activitate în domeniul arhivelor, care se realizează de comun acord.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord va intra în vigoare începând cu data ultimei notificări scrise privind îndeplinirea procedurilor interne de către părtile contractante, necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

Prezentul acord va fi valabil timp de 3 ani si va fi prelungit automat pe perioade de 3 ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu îl va denunta printr-o notificare scrisă, cu cel putin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Semnat la Moscova la 21 februarie 2002, în două exemplare, fiecare în limbile română si rusă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Arhivele Nationale ale României,

Corneliu Lungu,

director general

Pentru Serviciul Federal de Arhivă al Rusiei,

V. P. Kozlov,

presedinte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Prescriptiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile de avizare, autorizare si control tehnic la instalatiile mecanice sub presiune, instalatiile de ridicat si aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) CR-12-2002

 

Ministrul industriei si resurselor,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modificarea si completarea Prescriptiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile de avizare, autorizare si control tehnic la instalatiile mecanice sub presiune, instalatiile de ridicat si aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) CR-12-2002, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 56/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 11 martie 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2002.

Nr. 248.

 

ANEXĂ

 

CAPITOLUL A

În anexa nr. 2 pozitia 34 va avea următorul cuprins:

 

Pozitia

Denumirea lucrării

Omologare

Probe tip

preliminară

definitivă

fază unică

 

0

1

2

3

4

5

“34.

Instalatii de ridicat”

 

 

 

 

 

CAPITOLUL B

În anexa nr. 2 punctul 7 al notei va avea următorul cuprins:

 

“7. Pentru poz. 1, 2, 21 si 33, la omologarea finală se percep 50% din valoarea prevăzută la omologarea preliminară.”

 

CAPITOLUL C

În anexa nr. 3 pozitia 2 va avea următorul cuprins:

 

Pozitia

Scopul verificării

Tariful

(mii lei)

0

1

2

“2.

Autorizarea pentru construirea, montarea sau repararea instalatiilor, standurilor, componentelor sau a dispozitivelor de sigurantă si pentru fabricarea materialelor

utilizate la acestea

20.000+25%1)2)3)

 

NOTĂ:

Modificarea de la cap. C se citeste împreună cu modificările de la cap. H.

 

CAPITOLUL D

În anexa nr. 3 pozitia 6 va avea următorul cuprins:

 

Pozitia

Scopul verificării

Tariful

(mii lei)

0

1

2

“6.

Autorizarea pentru întretinerea si/sau revizia ascensoarelor, macaralelor, cărucioarelor stivuitoare si telefericelor

11.000”

 

NOTĂ:

Modificarea de la cap. D se citeste împreună cu modificările de la cap. H.

 

CAPITOLUL E

În anexa nr. 3 pozitia 10 va avea următorul cuprins:

 

Pozitia

Scopul verificării

Tariful

(mii lei)

0

1

2

“10.

Autorizarea agentilor economici care instalează/montează sau pun în functiune cazane de apă caldă si abur de joasă presiune:

 

 

- pentru putere până la 116 kW inclusiv

5.000

 

- pentru putere peste 116 kW

12.000”

 

NOTĂ:

Modificarea de la cap. E se citeste împreună cu modificările de la cap. H.

 

CAPITOLUL F

În anexa nr. 3 pozitia 11 va avea următorul cuprins:

 

Pozitia

Scopul verificării

Tariful

(mii lei)

0

1

2

“11.

Autorizarea pentru instalarea, punerea în functiune si service a instalatiilor de ardere

si automatizare

10.000”

 

NOTĂ:

Modificarea de la cap. F se citeste împreună cu modificările de la cap. H.

 

CAPITOLUL G

În anexa nr. 3, după pozitia 15 se introduce pozitia 16 cu următorul cuprins:

 

Pozitia

Scopul verificării

Tariful

(mii lei)

0

1

2

“16.

Autorizarea pentru detinerea si utilizarea (exploatarea) instalatiilor

vezi nota4)

 

NOTĂ:

Modificarea de la cap. G se citeste împreună cu modificările de la cap. H.

 

CAPITOLUL H

În anexa nr. 3 textul asteriscului (*) din subsolul acesteia se abrogă, iar nota va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

1. În cazul autorizării agentilor economici ce efectuează lucrări în domeniul instalatiilor mecanice sub presiune (IMSP), tariful se va aplica diferentiat, în functie de următorul parametru:

- mii lei -

- Pmax 16 bari

16.000

- 16 bari < Pmax 40 bari

20.000

- Pmax > 40 bari

35.000

 

2. Tariful de 20.000 mii lei se referă la un domeniu de autorizare. Pentru fiecare domeniu suplimentar tariful se majorează cu 25%, această majorare aplicându-se si în cazul solicitărilor de extindere a domeniului de activitate cu ocazia reînnoirii autorizatiei.

3. Prin domeniu de autorizare se întelege:

- tip de instalatie pentru care se solicită autorizarea;

- tip de activitate pentru care se solicită autorizarea.

4. Se aplică tariful orar de 300.000 lei/oră.

5. În cazul extinderii domeniului de valabilitate sau al reînnoirii autorizatiilor, tarifele se reduc cu 50%, iar pentru

pozitia 5 se percep 75% din valoarea initială.

6. În cazul emiterii autorizatiilor pe o perioadă de un an, tarifele se reduc cu 50%.

7. Se consideră reînnoire a autorizatiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi depusă la ISCIR cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei.

În caz contrar se tarifează ca autorizare nouă.”

 

CAPITOLUL I

În anexa nr. 4 punctele 3-6 se abrogă, iar punctul 2 va avea următorul cuprins:

 

“2. Pentru fabricantii externi verificările tehnice se fac în cadrul unui audit la fabrica producătoare, în următoarele conditii:

- durata unui audit este de minimum două zile efective pentru fiecare fabrică plus două zile pentru transport;

- auditul poate fi efectuat de 1 sau 2 inspectori de specialitate;

- tariful aplicat este de 2.500 euro, la care se adaugă cheltuielile de transport, cazare, diurnă, viză si asigurare medicală, suportate de fabricant;

- valabilitatea auditului tehnic este de 2 ani;

- tariful aplicat pentru reauditare este de 50% din tariful initial, cu conditia transmiterii cererii de reauditare cu minimum 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate de 2 ani;

- pentru fabricile din cadrul aceluiasi grup, care nu au personalitate juridică, iar documentele de garantare a calitătii sunt emise de grup, se percepe tariful ca pentru o singură unitate distinctă, indiferent de numărul de fabrici din grup;

- în cazul în care din grup fac parte si fabrici din alte tări, pentru acestea se percep tarife ca pentru unităti distincte;

- documentul de certificare ISCIR se eliberează numai pentru fabricile la care s-a efectuat auditul tehnic;

- pentru verificarea în fabricatie a instalatiilor si echipamentelor supuse regimului tehnic de verificări ISCIR se aplică tariful de 60 euro/oră, la care se adaugă cheltuielile de transport, cazare, diurnă, viză si asigurare medicală, suportate de fabricant.”

 

CAPITOLUL J

În anexa nr. 15, la punctul 1 (Cazane de abur si apă fierbinte) litera c) se modifică si se introduce litera d) cu următorul cuprins:

 

“c) Pentru importul realizat pentru uzul propriu de la firme auditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de cazan este de:

- Cazane de abur cu:

Q 50 kW

1.700.000 lei

50 < Q 200

2.700.000 lei

200 < Q 500

5.400.000 lei

500 < Q 1.000

10.000.000 lei

Q > 1.000

14.000.000 lei

 

- Cazane de apă caldă cu:

Q 116 kW

1.100.000 lei

116 < Q 500

2.000.000 lei

500 < Q 1.000

3.400.000 lei

Q > 1.000

6.700.000 lei

 

d) Pentru importul realizat pentru uzul propriu de la firme neauditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de cazan este de:

- Cazane de abur cu:

Q 50 kW

2.500.000 lei

50 < Q 200

4.000.000 lei

200 < Q 500

8.000.000 lei

500 < Q 1.000

15.000.000 lei

Q > 1.000

20.000.000 lei

- Cazane de apă caldă cu:

 

Q 116 kW

1.500.000 lei

116 < Q 500

3.000.000 lei

500 < Q 1.000

5.000.000 lei

Q > 1.000

10.000.000 lei.”

 

CAPITOLUL K

În anexa nr. 15, la punctul 2 (Recipiente sub presiune) literele b) si c) se modifică si se introduc literele d) si e) cu

următorul cuprins:

“b) Pentru importul, în scopul comercializării, realizat de societăti comerciale nerecunoscute prin protocol, de la firme auditate de ISCIR, tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de recipient este de:

- pentru recipiente care contin fluide netoxice, neinflamabile sau neexplozive:

- mii lei -

P x V 1.000

1.000 < P x V 10.000

P x V > 10.000

700

1.000

2.000

 

în care:

P = presiunea maximă în bari;

V = volumul maxim în litri;

- pentru recipiente care contin fluide toxice, inflamabile sau explozive:

- mii lei -

P x V 1.000

1.000 < P x V 10.000

P x V > 10.000

1.500

2.000

3.000

 

c) Pentru importul realizat pentru uzul propriu de la firme auditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de recipient este de:

- mii lei -

P x V 1.000

1.000 < P x V 10.000

P x V > 10.000

2.000

5.400

10.000

 

d) Pentru importul realizat pentru uzul propriu de la firme neauditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de recipient este de:

- mii lei -

P x V 1.000

1.000 < P x V 10.000

P x V > 10.000

4.000

10.800

20.000

 

e) Pentru importul, indiferent de scop, de produse executate în Uniunea Europeană si care au marcajul de conformitate CE (în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 571/2001, sectiunea a 3-a), tariful pentru eliberarea documentului de import pentru fiecare tip/model de recipient este de 400.000 lei.”

 

CAPITOLUL L

În anexa nr. 15, la punctul 3 (Schimbătoare de căldură) literele b) si c) se modifică si se introduce litera d) cu următorul cuprins:

 

“b) Pentru importul, în scopul comercializării, realizat de societăti comerciale nerecunoscute prin protocol, de la firme auditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de schimbător de căldură este de:

- pentru schimbătoare de căldură care contin fluide netoxice, neinflamabile sau neexplozive:

- mii lei -

P x V 1.000

1.000 < P x V 10.000

P x V > 10.000

800

1.200

2.500

 

în care:

P = presiunea maximă în bari;

V = volumul maxim în litri;

- pentru schimbătoare de căldură care contin fluide toxice, inflamabile sau explozive:

- mii lei -

P x V 1.000

1.000 < P x V 10.000

P x V > 10.000

1.600

2.500

5.000

 

c) Pentru importul realizat pentru uz propriu de la firme auditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de schimbător de căldură este de:

- mii lei -

P x V ≤ 1.000

1.000 < P x V 10.000

P x V > 10.000

1.700

5.400

10.000

 

d) Pentru importul realizat pentru uz propriu de la firme neauditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de schimbător de căldură este de:

- mii lei -

P x V 1.000

1.000 < P x V 10.000

P x V > 10.000

2.400

10.800

20.000”

 

CAPITOLUL M

În anexa nr. 15, la punctul 4 (Aparate consumatoare de combustibil si arzătoare) litera c) se modifică si se introduce litera d) cu următorul cuprins:

 

“c) Pentru importul realizat pentru uz propriu de la firme auditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de instalatie este de 1.000.000 lei.

d) Pentru importul realizat pentru uz propriu de la firme neauditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de instalatie este de 2.000.000 lei.”

 

CAPITOLUL N

În anexa nr. 15 la punctul 5 (Armături) litera c) se modifică si se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“c) Pentru importul realizat pentru uz propriu de la firme auditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de armătură este de:

 

- mii lei -

Dn 40 mm

40 mm < Dn 100 mm

Dn > 100 mm

700

1.400

2.100

 

d) Pentru importul realizat pentru uz propriu de la firme neauditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de armătură este de:

- mii lei -

Dn 40 mm

40 mm < Dn 100 mm

Dn > 100 mm

1.400

2.800

4.200”

 

CAPITOLUL O

În anexa nr. 15, la punctul 7 (Echipamente) litera c) se modifică si se introduce litera d) cu următorul cuprins:

 

“c) Pentru importul realizat pentru uz propriu de la firme auditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de echipament este de 2.000.000 lei.

d) Pentru importul realizat pentru uz propriu de la firme neauditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de echipament este de 4.000.000 lei.”

 

CAPITOLUL P

În anexa nr. 15, la punctul 9 (Instalatii de ridicat) litera c) se modifică si se introduc litera d) si punctele 10-15, cu următorul cuprins:

 

“c) Pentru importul realizat pentru uz propriu de la firme auditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de instalatie este de:

9.10. Macarale (automacarale, pe pneuri, pe senile, montate pe vagon de cale ferată, pe cabluri, montate pe vehicule, portal, portic, poduri rulante, excavatoare cu graifăr):

- până la 12,5 t inclusiv: 1.500.000 lei pentru fiecare model/tip;

- peste 12,5 t: 3.400.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.11. Macarale-turn:

- indiferent de sarcină: 3.400.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.12. Macarale si alte instalatii de ridicat de constructie specială:

- 1.500.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.13. Ascensoare (cu actionare electrică/hidraulică, de persoane/materiale, de santier), platforme (autoridicătoare, suspendate si altele), nacele:

- 2.000.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.14. Cărucioare stivuitoare (electrostivuitoare, motostivuitoare), elevatoare auto (fixe sau mobile de masini pentru garaje):

- până la 15 t inclusiv: 900.000 lei pentru fiecare model/tip;

- peste 15 t: 1.700.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.15. Macarale mici (de atelier, rotitoare, pivotante, de perete, fereastră), cricuri, vinciuri, cabestane, trolii, cilindri hidraulici de ridicat, transpalete, palane (manuale, electrice), cărucioare de sarcină, grinzi rulante:

- până la 5 t inclusiv: 600.000 lei pentru fiecare model/tip;

- peste 5 t: 800.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.16. Teleferice de persoane (telescaun, telecabină, telegondolă, teleschi, schilift etc.) si funiculare de materiale:

- 2.400.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.17. Elemente de legare si prindere a sarcinii (cârlige, chei de tachelaj, cabluri, chingi, benzi, lanturi, sufe, graifăre, magneti etc.):

- 400.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.18. Instalatii de ridicat pe plan înclinat:

- 1.700.000 lei pentru fiecare model/tip.

d) Pentru importul realizat pentru uz propriu de la firme neauditate de ISCIR tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de instalatie este de:

9.19. Macarale (automacarale, pe pneuri, pe senile, montate pe vagon de cale ferată, pe cabluri, montate pe vehicule, portal, portic, poduri rulante, excavatoare cu graifăr):

- până la 12,5 t inclusiv: 3.000.000 lei pentru fiecare model/tip;

- peste 12,5 t: 6.800.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.20. Macarale-turn:

- indiferent de sarcină: 6.800.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.21. Macarale si alte instalatii de ridicat de constructie specială:

- 3.000.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.22. Ascensoare (cu actionare electrică/hidraulică, de persoane/materiale, de santier), platforme (autoridicătoare, suspendate si altele), nacele:

- 4.000.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.23. Cărucioare stivuitoare (electrostivuitoare, motostivuitoare), elevatoare auto (fixe sau mobile de masini pentru garaje):

- până la 15 t inclusiv: 1.800.000 lei pentru fiecare model/tip;

- peste 15 t: 3.400.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.24. Macarale mici (de atelier, rotitoare, pivotante, de perete, fereastră), cricuri, vinciuri, cabestane, trolii, cilindri hidraulici de ridicat, transpalete, palane (manuale, electrice), cărucioare de sarcină, grinzi rulante:

- până la 5 t inclusiv: 1.200.000 lei pentru fiecare model/tip;

- peste 5 t: 1.600.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.25. Teleferice de persoane (telescaun, telecabină, telegondolă, teleschi, schilift etc.) si funiculare de materiale:

- 4.800.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.26. Elemente de legare si prindere a sarcinii (cârlige, chei de tachelaj, cabluri, chingi, benzi, lanturi, sufe, graifăre, magneti etc.):

- 800.000 lei pentru fiecare model/tip.

9.27. Instalatii de ridicat pe plan înclinat:

- 3.400.000 lei pentru fiecare model/tip.

10. Pentru produsele importate în regim temporar în scopul participării la târguri si expozitii tariful pentru eliberarea avizului tehnic de import pentru fiecare tip/model de instalatie este de 1.000.000 lei.

11. Pentru avizele tehnice de import si dovezile de exceptare emise, la care importul nu s-a efectuat în termenul de valabilitate si pentru care se solicită prelungirea valabilitătii, tariful este de 300.000 lei.

12. Pentru instalatiile care nu necesită aviz tehnic ISCIR în vederea importului tariful pentru dovada de exceptare este de 300.000 lei.

13. Eliberarea avizului tehnic de import se face numai după ce agentul economic care l-a solicitat face dovada plătii către ISCIR.

14. Avizul tehnic de import sau dovada de exceptare aferentă donatiilor pentru spitale, case de copii, pensionari si pentru alte activităti social-umanitare va fi eliberată gratuit.

15. Termenul de valabilitate pentru avizul tehnic de import sau dovada de exceptare este de 30 de zile calendaristice.”

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

având în vedere prevederile art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international, ale art. 13 din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier si ale art. 13 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, constatarea si sanctionarea contraventiilor corespunzătoare, prevăzute la art. 40 lit. a), b), c), d) e), f), m), n), o), p), r) si s) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 11 din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, controlul respectării reglementărilor în utilizarea infrastructurii de transport rutier, constatarea si sanctionarea contraventiilor la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, precum si controlul privind respectarea timpului de muncă si de odihnă de către conducătorii auto, constatarea si sanctionarea contraventiilor la prevederile art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale se efectuează de personalul împuternicit de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, în baza autorizatiei nominale de control, ale cărei model, formă si continut sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Locul de încadrare, functiile si competenta de control ale personalului împuternicit sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Eliberarea autorizatiilor de control si evidenta controalelor executate se fac potrivit anexei nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Inspectoratul rutier din cadrul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 658.

 

ANEXA Nr. 1

 

ROMÂNIA

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR

SI LOCUINTEI, AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.

AUTORIZATIE DE CONTROL

Seria .................

Dl/D-na ................

Functia ................

B.I./C.I. seria .... nr. .....

Secretar de stat Semnătura titularului ......

 

DREPT DE CONTROL ÎN ............

 

Titularul este împuternicit să execute controlul respectării reglementărilor în domeniul transportului rutier, să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute în actele normative mentionate. Prezenta autorizatie dă dreptul la călătorie gratuită cu mijloacele de transport auto supuse controlului A.R.R.

MENTIUNI: 2001

MENTIUNI: 2002

MENTIUNI: 2003

MENTIUNI: 2004

 

ANEXA Nr. 2

 

Locul de încadrare, functiile si competenta de control, constatare si sanctionare a contraventiilor ale personalului împuternicit de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

Nr.

crt.

Locul de încadrare a personalului împuternicit

Functia

Competenta de control, constatare si sanctionare a contraventiilor

Reglementare

Zona

1.

Secretariatul general al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

- secretar general

Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 Hotărârea Guvernului nr. 951/1995

Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000

Ordonanta Guvernului nr. 17/2002

Ordonanta Guvernului nr. 15/2002

Toată tara

2.

Corpul de control al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

- director general

Ordonanta Guvernului nr. 44/1997

Toată tara

 

 

- sef de serviciu

Hotărârea Guvernului nr. 951/1995

 

 

 

- exp ert

Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000

Ordonanta Guvernului nr. 17/2002

Ordonanta Guvernului nr. 15/2002

 

3.

Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere

- director general

- director general adjunct

- sef de serviciu

- inspector

- expert

Ordonanta Guvernului nr. 44/1997

Hotărârea Guvernului nr. 951/1995

Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000

Ordonanta Guvernului nr. 17/2002

Ordonanta Guvernului nr. 15/2002

Toată tara

4.

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.:

 

 

 

 

a) aparatul central

- director general

Ordonanta Guvernului nr. 44/1997

Toată tara

 

 

- director general adjunct

Hotărârea Guvernului nr. 951/1995

 

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000

 

 

 

- director

Ordonanta Guvernului nr. 17/2002

 

 

 

- sef de serviciu

Ordonanta Guvernului nr. 15/2002

 

 

 

- inspector

 

 

 

b) agentiile A.R.R. judetene si a municipiului Bucuresti

- sef de agentie

Ordonanta Guvernului nr. 44/1997

Toată tara

 

 

- inspector

Hotărârea Guvernului nr. 951/1995

 

 

 

- referent

Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000

 

 

 

 

Ordonanta Guvernului nr. 17/2002

 

 

 

 

Ordonanta Guvernului nr. 15/2002

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Eliberarea autorizatiilor de control si evidenta controalelor executate în baza acestora

 

1. Autorizatiile de control se atribuie de secretarul de stat coordonator al activitătii transporturilor rutiere si se eliberează de către Inspectoratul rutier din cadrul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., care va tine evidenta seriilor acestora într-un registru.

2. Anual autorizatiile de control se vor viza pentru valabilitate de către inspectorul-sef al Inspectoratului rutier din cadrul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

3. Pentru personalul încadrat la sediul central si la agentiile Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. eliberarea autorizatiilor de control se face la cererea acestora, adresată inspectorului-sef al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

4. Inspectoratul rutier din cadrul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. va tine evidenta centralizată a tuturor controalelor executate de agentiile teritoriale ale Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., precum si de personalul propriu, în baza prevederilor art. 40 lit. a), b), c), d), e), f), m), n), o), p), r) si s) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international, precum si a constatării si sanctionării contraventiilor prevăzute la art. 11 din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, a controlului respectării reglementărilor în utilizarea infrastructurii de transport rutier, a constatării si sanctionării contraventiilor la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, precum si a controlului privind respectarea timpului de muncă si de odihnă de către conducătorii auto, si a constatării si sanctionării contraventiilor la prevederile art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere nationale.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea cursurilor

de reintegrare socială si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier

de reintegrare socială si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare socială

si supraveghere sau inspector de reintegrare socială si supraveghere

 

Ministrul justitiei,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, aprobată si modificată prin Legea nr. 129/2002, în vederea organizării si desfăsurării cursurilor de reintegrare socială si supraveghere, precum si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere sau inspector de reintegrare socială si supraveghere,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea cursurilor de reintegrare socială si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere sau inspector de reintegrare socială si supraveghere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă dispozitiile Ordinului ministrului justitiei nr. 853/C din 4 mai 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 18 mai 2001.

Art. 3. - Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară, Directia de reintegrare socială si de supraveghere si Directia economică, investitii si administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 1.296/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea cursurilor de reintegrare socială si supraveghere si a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere sau inspector de reintegrare socială si supraveghere

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Poate fi consilier de reintegrare socială si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere sau inspector de reintegrare socială si supraveghere persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenia română si domiciliul în România;

b) are capacitate deplină de exercitiu;

c) cunoaste limba română, scris si vorbit;

d) are vârsta minimă de 25 de ani;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei, fapt dovedit pe baza unui examen medical de specialitate;

f) este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei;

g) nu are antecedente penale si se bucură de o bună reputatie;

h) este licentiată în asistentă socială, psihologie, sociologie, pedagogie, teologie, medicină sau drept ori este absolventă a unei forme de învătământ postuniversitar în domeniul reintegrării sociale a infractorilor si supravegherii acestora;

i) a absolvit cursurile de reintegrare socială organizate de Ministerul Justitiei ori o formă de învătământ postuniversitar în domeniul reintegrării sociale;

j) a câstigat concursul organizat pentru ocuparea functiei pentru care candidează.

Art. 2. - (1) Persoanele care îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute la art. 1 lit. a)-e), g) si h) au dreptul să se înscrie la selectia în vederea participării la cursurile de reintegrare socială si supraveghere organizate de Ministerul Justitiei.

(2) Se consideră că îndeplinesc conditia vârstei minime de 25 de ani persoanele care au împlinit această vârstă până în ziua organizării concursului de ocupare a functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere sau inspector de reintegrare socială si supraveghere, inclusiv.

Art. 3. - Cursurile de reintegrare socială si supraveghere sunt organizate de Directia de reintegrare socială si de supraveghere si Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară din cadrul Ministerului Justitiei, cu sprijinul Directiei Generale a Penitenciarelor.

Art. 4. - Durata, locul, perioada si programa cursului se stabilesc de Directia de reintegrare socială si de supraveghere.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea cursurilor de reintegrare socială si supraveghere

 

Art. 5. - Numărul de posturi vacante, numărul de locuri la cursul de pregătire, data organizării selectiei în vederea participării la cursurile de reintegrare socială si supraveghere, data limită de depunere a dosarelor pentru participarea la selectie, precum si data organizării concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare socială si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere sau inspector de reintegrare socială si supraveghere vor fi publicate într-un cotidian cu răspândire natională si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor, cu cel putin 30 de zile înainte de data selectiei participantilor la cursul de reintegrare socială si supraveghere.

Art. 6. - (1) Dosarul de înscriere pentru selectia la cursuri se depune la tribunalul în raza căruia îsi are domiciliul candidatul.

(2) Dosarul va cuprinde următoarele documente:

a) copie de pe cartea/buletinul de identitate;

b) copie de pe diploma de licentă sau adeverinta provizorie si de pe foaia matricolă;

c) certificat de cazier judiciar;

d) adeverintă medicală din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

e) o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la universitatea absolvită;

f) curriculum vitae;

g) cerere-tip de înscriere la cursurile de reintegrare socială si supraveghere;

h) chitanta de plată a taxei de înscriere la cursurile de reintegrare socială si supraveghere, emisă de casieria tribunalului în raza căruia îsi are domiciliul candidatul.

(3) La depunerea dosarului candidatului i se înmânează un exemplar al prezentului regulament si tematica elaborată în vederea desfăsurării cursurilor.

(4) În cazul respingerii candidatului la selectie sau al neprezentării la cursuri, taxa nu se restituie, constituind contravaloarea documentelor înmânate potrivit alin. (3).

(5) Dosarele candidatilor înscrisi pentru selectia în vederea participării la cursurile de reintegrare socială si supraveghere se trimit în termen de 5 zile la Ministerul Justitiei - Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară după finalizarea perioadei de înscriere.

Art. 7. - (1) În vederea selectiei participantilor la cursurile de reintegrare socială si supraveghere, ministrul justitiei numeste, prin ordin, comisia de selectie si presedintele acesteia.

(2) Comisia de selectie este compusă din 2 reprezentanti ai Directiei de reintegrare socială si de supraveghere si un reprezentant al Directiei organizare, resurse umane si statistică judiciară. Presedintele comisiei este unul dintre reprezentantii Directiei de reintegrare socială si de supraveghere.

(3) Selectia candidatilor pentru participarea la cursurile de reintegrare socială si supraveghere se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de absolvire a facultătii ale candidatilor si în functie de numărul maxim de locuri stabilit pentru participarea la cursuri.

(4) Media generală de absolvire a facultătii reprezintă media aritmetică între media generală a anilor de studiu si media examenului de licentă.

(5) La medii egale, vor avea întâietate candidatii având titlul de doctor în drept sau activitate în specialitate mai îndelungată de la obtinerea licentei.

Art. 8. - După centralizarea rezultatelor comisia de selectie întocmeste un proces-verbal în care se mentionează numele tuturor candidatilor declarati admisi în urma selectiei. Procesul-verbal se transmite Directiei organizare, resurse umane si statistică judiciară, iar o copie de pe acesta se transmite Directiei de reintegrare socială si de supraveghere.

Art. 9. - Rezultatele selectiei candidatilor pentru participarea la cursuri se afisează la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor în termen de două zile de la finalizarea acesteia.

Art. 10. - (1) Cursurile vor fi sustinute de profesori universitari români si străini, precum si de practicieni cu experientă în domeniul reintegrării sociale si supravegherii infractorilor.

(2) Cursurile au, în principal, două părti: una de pregătire teoretică si una de practică supervizată. Programa cursului va fi fundamentată pe standardul ocupational al consilierului de reintegrare socială si supraveghere si pe curriculumul stabilit de Ministerul Justitiei în colaborare cu universitătile mentionate la art. 11.

Art. 11. - Sunt considerati absolventi ai cursurilor organizate de Ministerul Justitiei voluntarii organizatiilor neguvernamentale partenere prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament, care au desfăsurat o activitate de reintegrare socială si supraveghere în cadrul centrelor experimentale de probatiune, cadrele din unitătile penitenciare care au desfăsurat o activitate de reintegrare socială si supraveghere în cadrul centrelor experimentale de probatiune, precum si absolventii sectiilor de asistentă socială care dovedesc prin foaia matricolă că au urmat cel putin 70% din cursurile de specializare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, care au fost stabilite de Ministerul Justitiei în colaborare cu Universitatea “Babes Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara si Universitatea din Bucuresti.

Art. 12. - (1) Ministerul Justitiei organizează periodic cursuri de specializare destinate voluntarilor din cadrul serviciilor de reintegrare socială si supraveghere. La finalizarea cursurilor, voluntarilor din cadrul serviciilor de reintegrare socială si supraveghere li se eliberează atestate de absolvire a cursurilor.

(2) Voluntarii care au absolvit cursurile prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 lit. a)-h) si care fac dovada că au desfăsurat activităti specifice de reintegrare socială si supraveghere în cuantum de cel putin 150 de ore au dreptul să se înscrie la concursul prevăzut la art. 14.

(3) Dovada care atestă că voluntarii au desfăsurat 150 de ore de activitate specifică de reintegrare socială si supraveghere va fi eliberată de sefii serviciilor de reintegrare socială si supraveghere.

Art. 13. - La finalizarea cursurilor de reintegrare socială si supraveghere Directia de reintegrare socială si de supraveghere din cadrul Ministerului Justitiei eliberează fiecărui participant câte un atestat de absolvire a cursurilor.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

Art. 14. - La finalizarea cursurilor se organizează concursul pentru ocuparea functiilor de consilier de reintegrare socială si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere sau inspector de reintegrare socială si supraveghere.

Art. 15. - Persoanele care îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute la art. 1 lit. a)-e) si g)-i) au dreptul să participe la concursul pentru ocuparea functiilor de consilier de reintegrare socială si supraveghere, sef al serviciului de reintegrare socială si supraveghere sau inspector de reintegrare socială si supraveghere.

Art. 16. - Data si locul sustinerii concursului, cuantumul taxei de înscriere, numărul de posturi vacante si data limită de depunere a dosarelor vor fi publicate într-un cotidian cu răspândire natională si afisate la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor cu cel putin 30 de zile înainte de data organizării concursului.

Art. 17. - (1) Dosarul de înscriere la concurs se depune la tribunalul în raza căruia îsi are domiciliul candidatul.

(2) Dosarele vor cuprinde, pe lângă documentele mentionate la art. 6 alin. (2) lit. a)-f), si următoarele:

a) cerere-tip de înscriere la concurs;

b) chitanta de plată a taxei de înscriere la concurs, emisă de casieria tribunalului în raza căruia îsi au domiciliul candidatul;

c) copie de pe atestatul de absolvire a cursurilor de reintegrare socială si supraveghere organizate de Ministerul Justitiei sau de pe diploma de absolvire a unei forme de învătământ postuniversitar în domeniul reintegrării sociale a infractorilor si supravegherii acestora ori, după caz, adeverinta eliberată de organizatiile neguvernamentale sau de unitătile penitenciare mentionate la art. 11;

d) copie de pe atestatul prevăzut la art. 12 alin. (1) si dovada care atestă desfăsurarea a cel putin 150 de ore de activitate specifică de reintegrare socială si supraveghere, în cazul în care candidatii sunt voluntari din cadrul serviciilor de reintegrare socială si supraveghere.

(3) La depunerea dosarului candidatului i se înmânează un exemplar al prezentului regulament si tematica elaborată în vederea desfăsurării cursurilor.

(4) În cazul neprezentării la concurs taxa nu se restituie, considerându-se că reprezintă contravaloarea cereriitip de înscriere si a documentelor înmânate potrivit alin. (3).

(5) Dosarele candidatilor înscrisi la concurs sunt transmise de îndată Ministerului Justitiei - Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară, după finalizarea perioadei de înscriere.

Art. 18. - (1) Pentru fiecare concurs organizat, în functie de numărul candidatilor si de probele sustinute, ministrul justitiei numeste, prin ordin, comisia de examinare, comisia de solutionare a contestatiilor si comisia de repartizare pe posturi, precum si presedintii acestor comisii.

(2) Comisia de examinare este compusă din profesori universitari si din reprezentanti ai Directiei de reintegrare socială si de supraveghere. Presedintele comisiei este unul dintre reprezentantii Directiei de reintegrare socială si de supraveghere.

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor este compusă din profesori universitari si din reprezentanti ai Directiei de reintegrare socială si de supraveghere. Presedintele comisiei este unul dintre reprezentantii Directiei de reintegrare socială si de supraveghere.

(4) Comisia de repartizare pe posturi este compusă din directorul Directiei organizare, resurse umane si statistică judiciară sau un delegat al acestuia, directorul Directiei de reintegrare socială si de supraveghere si o persoană desemnată de directorul Directiei de reintegrare socială si de supraveghere. Presedintele comisiei este directorul Directiei de reintegrare socială si de supraveghere.

Art. 19. - (1) Intrarea candidatilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală, în care se va mentiona prezenta sau absenta; după verificarea identitătii, prin prezentarea  cărtii/buletinului de identitate, fiecare candidat este repartizat în bancă.

(2) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul.

(3) Înainte de a se dicta subiectele candidatii îsi înscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmează să fie lipit, pe care se aplică stampila Ministerului Justitiei – Directia de reintegrare socială si de supraveghere.

(4) Pe toată durata desfăsurării probelor în sălile de concurs au acces delegatii care supraveghează lucrările, membrii comisiei de examinare si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul îndoit al colilor. Accesul altor persoane este cu desăvârsire interzis.

(5) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării este cel stabilit de comisia de examinare; după expirarea timpului stabilit pentru concurs delegatul care a supravegheat desfăsurarea acestuia strânge toate lucrările în

ordinea predării lor de către candidati si le predă cu număr comisiei de examinare care le înscrie într-un borderou.

(6) Dacă examinarea se face în mai multe săli se întocmeste câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală.

(7) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către delegatul care a supravegheat desfăsurarea concursului si după semnarea de către candidat în borderou.

(8) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sanctionează prin eliminare din concurs; în aceste cazuri delegatii care supraveghează lucrările îl sesizează de îndată pe presedintele comisiei de examinare, care întocmeste un proces-verbal privind constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează, cu mentiunea “fraudă”.

Art. 20. - (1) Comisia de examinare corectează lucrările în termen de 15 zile de la data finalizării concursului si predă întregul material de concurs Directiei organizare, resurse umane si statistică judiciară, care ia măsurile necesare pentru afisarea rezultatelor concursului la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor.

(2) Comisia de examinare apreciază lucrările cu note de la 1 la 10 si întocmeste tabelul de clasificare a candidatilor.

(3) Sunt admisi, în limita posturilor vacante, candidatii care au obtinut cel putin media 7 la concurs.

(4) În cazul în care în urma concursului rămân posturi vacante, ministrul justitiei poate stabili, prin ordin, ca media de promovare a concursului să fie cel putin 6.

(5) Candidatii nemultumiti de notele acordate la concurs pot depune contestatii la Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară sau la sediul tribunalului respectiv, în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

(6) În cazul în care contestatiile se depun la sediile tribunalelor, acestea se transmit de îndată prin fax la Directia organizare, resurse umane si statistică judiciară din cadrul Ministerului Justitiei.

(7) Contestatiile se solutionează, în termen de maximum 10 zile de la depunerea acestora, de către comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 21. - (1) Rezultatele finale ale concursului si data stabilită pentru testarea psihologică a candidatilor declarati admisi la concurs se afisează la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor.

(2) Testarea psihologică a candidatilor admisi se va efectua de către Biroul de testare psihoprofesională din cadrul Ministerului Justitiei.

(3) Testul psihologic are caracter eliminatoriu.

(4) Rezultatele testului psihologic si data stabilită pentru repartizarea pe posturi a candidatilor admisi se afisează la sediul Ministerului Justitiei si la sediul tribunalelor.

Art. 22. - Repartizarea pe posturi a candidatilor admisi se face în functie de notele obtinute la concurs, de optiunile candidatilor si de numărul de posturi vacante.

Art. 23. - Lucrările scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului vor fi anexate la dosarul de personal al candidatilor declarati admisi.

Art. 24. - Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si orice alte documente în legătură cu concursul se arhivează si se păstrează la Directia de reintegrare socială si de supraveghere.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

LISTA

cuprinzând organizatiile neguvernamentale

care au sprijinit activitatea centrelor experimentale de probatiune

 

1. Asociatia “Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului” Bucuresti

2. Asociatia “Alternative Sociale” Iasi

3. Fundatia “Prison Fellowship România” Cluj-Napoca

4. Asociatia “Stil AlterNativ” Arad

5. Asociatia “Sf. Petru si Pavel” Timisoara

6. Asociatia “Oameni pentru Oameni” Focsani

7. Fundatia “Familia si Ocrotirea Copilului” Bucuresti

8. Fundatia “Pro-Probatiune” Dej.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

CURRICULUM MINIM

privind cursurile de specializare în domeniul reintegrării sociale si supravegherii

 

1. Introducere în domeniul reintegrării sociale si supravegherii

2. Metodologia activitătii de reintegrare socială si supraveghere

3. Notiuni de drept penal si procedură penală

4. Criminologie

5. Dezvoltare institutională si cooperare institutională

6. Informatică socială

7. Sănătate mentală si infractiune

8. Problema dependentei

9. Sociologie aplicată

10. Psihologia dezvoltării

11. Practica de specialitate.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 46/2002 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 privind aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

- Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 1 alin. (1) lit. e) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperarereabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2002;

- Referatul Directiei generale norme contractuale si relatii cu furnizorii nr. 1.304 din 17 iunie 2002, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 46/2002 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 privind aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 6 martie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru spitalele participante la programul national de finantare bazată pe caz, pentru raportarea si decontarea activitătii lunare, respectiv trimestriale, pct. 1 din anexa nr. 3a) la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 29/2002 va fi înlocuit cu anexa 1, respectiv cu anexele nr. 3a) si 3b) la prezentul ordin.”

2. Anexa nr. 3 se înlocuieste cu anexele nr. 3a) si 3b), al căror continut este prevăzut în anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directia generală norme contractuale si relatii cu furnizorii si directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti si cele asimilate acestora vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 17 iunie 2002.

Nr. 181.

 

ANEXA Nr. 1

[anexa nr. 3a) la Ordinul presedintelui

Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

nr. 46/2002]

Judetul ................................................

Localitatea ..........................................

Spitalul ................................................

 

RAPORT DE DECONTARE

a serviciilor spitalicesti pe baza grupelor de diagnostice

pe luna .......................

(transmis lunar de la spital către C.J.A.S.)

 

Numărul de cazuri

raportate-luna

curentă1)

 

Numărul de cazuri

nevalidate-

luna anterioară2)

 

ICM

contractat3)

 

Numărul

de cazuri

ponderate

 

Tariful pe caz

ponderat4)

 

Suma

contractată

 

Suma

calculată

 

Suma

solicitată5)

 

1

2

3

4 = (1-2) x 3

5

6

7 = 4 x 5

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director ...................................


1) Conform anexei nr. 1.

2) Conform anexei nr. 2a).

3) Conform anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001.

4) Conform anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001.

5) Conform prevederilor anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4234/2001.

 

ANEXA Nr. 2

[anexa nr. 3b) la Ordinul presedintelui

Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

nr. 46/2002]

Judetul ................................................

Localitatea ..........................................

Spitalul ................................................

 

RAPORT DE DECONTARE

a serviciilor spitalicesti pe baza grupelor de diagnostice

pe trimestrul/trimestrele ........................

(transmis trimestrial de la spital către C.J.A.S.)

 

Numărul de cazuri

raportate si validate1)

 

ICM

Realizat1)

Numărul

de cazuri

ponderate validate

 

Tariful pe caz

ponderat2)

Suma

contractată

 

Suma

calculată

Suma

solicitată

1

2

3 = 1 x 2

 

4

5

6 = 3 x 4

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Director ....................


1) Conform anexei nr. 2b).

2) Conform anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001.

3) Conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001.