MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 529         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

469. - Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 

642. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

745. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

746. - Hotărâre pentru aprobarea concesionării unui teren, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege se aplică tuturor contractelor încheiate pentru realizarea actelor de comert de către agentii economici comercianti, persoane juridice, si comercianti, persoane fizice, denumite în continuare părti contractante, indiferent de forma de proprietate.

(2) Contractele încheiate în cadrul procesului de privatizare se vor supune normelor speciale emise în acest sens, prezenta lege constituind normă generală în această materie.

Art. 2. - (1) Părtile contractante enumerate la art. 1 alin. (1) vor întreprinde toate diligentele pentru stipularea de clauze care să asigure realizarea obiectului contractului.

(2) Contractul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, în functie de natura sa, clauze contractuale referitoare la: obligatiile ce revin părtilor în derularea contractului, conditiile de livrare si de calitate a bunurilor si/sau serviciilor, termenele, modalitătile de plată si de garantare a plătii pretului, instrumentele de plată si clauzele de consolidare a pretului în conditiile inflatiei si devalorizării, riscul contractual, precum si modul de solutionare a eventualelor litigii apărute în legătură cu derularea si executarea contractului.

(3) Părtile contractante pot depune diligentele necesare în scopul obtinerii de informatii privind credibilitatea financiară si seriozitatea persoanei juridice sau a persoanei fizice cu care intră în raporturi contractuale, în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României privind organizarea si functionarea Centralei Incidentelor de Plăti.

Art. 3. - (1) Părtile contractante au obligatia efectuării tuturor plătilor la data scadentei, stabilită conform contractelor.

(2) Părtile contractante vor organiza evidenta obligatiilor de plată pe scadente, potrivit contractelor.

Art. 4. - (1) În contractele încheiate părtile contractante vor prevedea ca, în cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadentei a obligatiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), debitorii să plătească, în afara sumei datorate, penalităti pentru fiecare zi de întârziere.

(2) În contractele comerciale dintre părtile contractante, indiferent de forma în care acestea se încheie, în afara penalitătilor contractuale prevăzute la alin. (1), pentru compensarea prejudiciului suferit de către creditor ca urmare a îndeplinirii cu întârziere sau a neîndeplinirii obligatiilor asumate de debitor, se pot include si daune-interese pentru neexecutarea totală sau partială a contractului, sub forma daunelor moratorii sau a celor compensatorii.

(3) Totalul penalitătilor pentru întârziere în decontare, prevăzute la alin. (1) si (2), nu poate depăsi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate, cu exceptia cazului în care prin contract s-a stipulat contrariul.

Art. 5. - (1) Părtile contractante, persoane juridice, care, cu rea-credintă stabilită în conditiile legii, nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate prin contract, vor sista orice plată reprezentând sporuri, cu exceptia celui de vechime, indemnizatii si premii pentru membrii consiliilor de administratie, directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, precum si achizitii de bunuri mobile sau imobile.

(2) Comerciantii, persoane fizice, care, cu rea-credintă stabilită în conditiile legii, nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate prin contract, vor sista, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, orice achizitii de bunuri mobile sau imobile.

Art. 6. - (1) Părtile contractante pot realiza plătile prin utilizarea următoarelor instrumente de plată garantate si/sau mecanisme de mobilizare a creantelor:

a) ordin de plată;

b) cec, certificat conform prevederilor Legii asupra cecului nr. 59/1934, cu modificările ulterioare;

c) cambie si bilet la ordin, avalizate de o societate bancară si acceptate în prealabil de obligatul principal, conform prevederilor Legii asupra cambiei si biletului la ordin nr. 58/1934, cu modificările ulterioare;

d) forfetare sau factoring.

(2) În întelesul prezentei legi, mecanismele de mobilizare a creantelor, prevăzute la alin. (1) lit. d), se definesc astfel:

a) forfetarea este contractul prin care un vânzător sau prestator de servicii îsi vinde creantele pe care le are asupra unui cumpărător sau beneficiar unei societăti bancare sau unei institutii financiare specializate, contra unei taxe de forfetare;

b) factoringul este contractul încheiat între o parte, denumită aderent, furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii, si o societate bancară sau o institutie financiară specializată, denumită factor, prin care aceasta din urmă asigură finantarea, urmărirea creantelor si prezervarea contra riscurilor de credit, iar aderentul cedează factorului, cu titlu de vânzare, creantele născute din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti.

Art. 7. - În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi administratorii societătilor comerciale cu capital majoritar de stat si ai regiilor autonome cu datorii rezultând din neexecutarea la scadentă a obligatiilor contractuale asumate vor convoca adunările generale extraordinare ale actionarilor sau asociatilor, respectiv consiliile de administratie, pentru a decide, la propunerea conducerii executive, asupra măsurilor legale care se impun a fi luate în vederea executării acestor obligatii.

Art. 8. - (1) Părtile contractante vor introduce cereri de chemare în judecată în vederea recuperării creantelor, cu exceptia celor reglementate prin norme speciale.

(2) După pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive în favoarea sa, prin executorul judecătoresc, conform prevederilor legale în vigoare, creditorul va urmări patrimoniul debitorului, în următoarea ordine:

a) mijloace bănesti, inclusiv disponibilitătile aflate în conturile bancare;

b) active financiare de orice fel;

c) produse finite, materii prime si materiale, mijloace fixe;

d) creante si alte valori patrimoniale aflate în circuitul civil.

Art. 9. - (1) Titlul executoriu este prezentat de executorul judecătoresc băncilor sau oricăror persoane juridice sau fizice care detin valori patrimoniale ale debitorului, sub orice formă ar fi acestea, si are prioritate în satisfacerea creantei, cu exceptia creditorilor cu garantii reale mobiliare si imobiliare.

(2) În cazul în care, pentru executarea silită a unei hotărâri judecătoresti în materie comercială, sunt necesare informatii privind sumele depuse si operatiunile efectuate pe numele persoanelor fizice si juridice, băncile sunt obligate să transmită, la cererea scrisă a instantei de executare sau a executorilor judecătoresti, informatiile solicitate.

Personalul băncii nu poate uza, în folos personal, de informatiile bancare pe care le detine sau de care a luat cunostintă în orice mod.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si persoanelor care obtin, din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale băncii, informatii de natura celor arătate mai sus.

(4) În cazul nerespectării dispozitiilor alin. (2) si (3) se aplică măsurile prevăzute la art. 1081 alin. 1 pct. 2 lit. f) si art. 1083 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei următoarele fapte:

a) neefectuarea, cu rea-credintă stabilită în conditiile legii, de către debitor a plătilor la data scadentei, potrivit art. 3 alin. (1), cu exceptia celor reglementate prin norme speciale;

b) neasigurarea evidentei obligatiilor de plată pe scadente, conform art. 3 alin. (2);

c) încălcarea prevederilor art. 5.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se constată si sanctiunile se aplică de persoane anume desemnate din organele de control fiscal ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 11. - Contraventiilor prevăzute de prezenta lege li se aplică dispozitiile Ordonantei de Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 12. - Contractele încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi de părtile contractante cu principalii creditori si societătile bancare finantatoare rămân în vigoare, cu respectarea termenelor de plată si a cuantumului sumelor stabilite la data încheierii acestora.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 22 aprilie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 151/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 14. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 iulie 2002.

Nr. 469.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 642.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 475 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de intemperii si incendii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 745.

 

ANEXĂ

 

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată

- milioane lei -

1.

Marin Constantin

Comuna Titesti, satul Valea Mănăstirii, judetul Arges

10

2.

Petti Dionisie

Localitatea Viisoara nr. 158, judetul Bistrita - Năsăud

20

3.

Caciamac Nicolae

Comuna Gura Sutii, judetul Dâmbovita

5

4.

Ghită Amuza

Comuna Gura Sutii, judetul Dâmbovita

5

5.

Neagu Elena

Comuna Răzvad, satul Gorgota, judetul Dâmbovita

20

6.

Hriscu Maria

Comuna Holboca, satul Valea Lungă, judetul Iasi

123

7.

Spînu Eufrosina

Comuna Popricani, satul Vulturi, judetul Iasi

50

8.

Moldovanu Lazăr

Comuna Popricani, judetul Iasi

2

9.

Anusca Eugenia

Comuna Mogosoaia, sos. Bucuresti Târgoviste nr. 44, bl. C, ap. 2, judetul Ilfov

20

10.

Stancu Ion

Comuna Voluntari, str. Ghită Constantin nr. 28, judetul Ilfov

20

11.

Petrariu Viorica

Comuna Stefan cel Mare, satul Deleni, judetul Neamt

15

12.

Apostol Ion

Comuna Valea Călugărească, satul Rachieri nr. 88, judetul Prahova

10

13.

Burbutan Luiza

Comuna Valea Călugărească, satul Valea Popii nr. 59, judetul Prahova

20

14.

Motoiu Iulian

Municipiul Ploiesti, str. Lăutari nr. 14A, judetul Prahova

30

15.

Voinea Mihaela

Municipiul Ploiesti, str. Lăutari nr. 16, judetul Prahova

10

16.

Simionescu Garofita

Municipiul Suceava, str. Dimitrie Dan nr. 19, judetul Suceava

15

17.

Paroiu Valeriu

Orasul Zimnicea, str. 1907 bl. 29C, ap. 12, judetul Teleorman

10

18.

Barcău Ioan

Comuna Zătreni, satul Gănesti, judetul Vâlcea

15

19.

Popescu Lucia

Comuna Prundeni, satul Călina, judetul Vâlcea

50

20.

Bogzeanu Costică

Comuna Câmpineanca, judetul Vrancea

10

21.

Său Margareta

Municipiul Focsani, Aleea Căminului nr. 9, bl. E3, ap. 25, judetul Vrancea

15

 

TOTAL:

475

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării unui teren, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 2 alin. (2) lit. h), art. 5 alin. (1) lit. a) si ale art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă concesionarea de către Ministerul Sănătătii si Familiei, în calitate de concedent, prin licitatie publică deschisă, organizată în conditiile legii, a unui teren proprietate publică a statului în suprafată de 1.000 m2, situat în municipiul Bucuresti, sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Concesionarea se face pe o perioadă de 49 de ani, în scopul amenajării unui centru de referintă pentru servicii medicale de înaltă performantă, în vederea acordării asistentei medicale în sistem privat.

Art. 3. - Caietul de sarcini pe baza căruia se aprobă concesionarea terenului potrivit art. 1 va fi pus în vânzare la sediul concedentului si/sau în alte locuri stabilite de acesta si prevăzute în anuntul publicitar, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 746.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului propus pentru concesionare

 

Nr. crt.

Adresa

Concedent

Numărul de identificare la Ministerul Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice

1.

Municipiul Bucuresti, sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2

Ministerul Sănătătii si Familiei

121092

Suprafata: 1.000 m2 (25x40)