MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 533         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

490. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

 

667. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

 

713. - Decret/ privind eliberarea din functie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

677. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind functionarea sectiilor scolare bilingve româno-italiene, semnat la Bucuresti la 17 aprilie 2002

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind functionarea sectiilor scolare bilingve româno-italiene

 

731. - Hotărâre privind trecerea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

732. - Hotărâre privind exceptarea unilaterală a cetătenilor Statelor Unite ale Americii de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România

 

735. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

736. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

737. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

103. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru si modul de întocmire a Cărtii miniere

 

Comunicat al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar privind noul plafon de garantare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 65 din 30 august 2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.15 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă reglementează regimul de constituire si functionare a parcurilor industriale.

(2) Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăsoară activităti economice, de cercetare stiintifică, de productie industrială si servicii, de valorificare a cercetării stiintifice si/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităti specifice, în vederea valorificării potentialului uman si material al zonei.

(3) Constituirea parcului industrial se bazează pe asocierea în participatiune, denumită în continuare asociere, dintre autoritătile administratiei publice centrale si locale, agentii economici, institutele de cercetare-dezvoltare si/sau alti parteneri interesati.

(4) Parcul industrial este administrat de o societate comercială înfiintată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu  modificările ulterioare, ai cărei actionari pot fi asociatii prevăzuti la alin. (3). Nici un agent economic actionar care utilizează utilitătile si/sau infrastructura parcului industrial nu poate detine controlul asupra societătii-administrator, în mod direct sau indirect.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Terenul aferent parcului industrial împreună cu clădirile si infrastructura privind utilitătile existente la momentul constituirii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) terenul are acces la un drum national sau european si este racordat la infrastructura utilitătilor publice;

b) terenul are o suprafată de cel putin 10 ha;

c) terenul se află în proprietatea sau în folosinta, pe cel putin 30 de ani, a asocierii care solicită titlul de parc industrial;

d) sunt libere de orice sarcini;

e) nu fac obiectul unor litigii în curs de solutionare la instantele judecătoresti cu privire la situatia juridică;

f) îndeplinesc conditiile tehnice privind protectia mediului.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Ministerul Dezvoltării si Prognozei este organul de specialitate al administratiei publice centrale care, în domeniul parcurilor industriale, are următoarele atributii:

a) acordă, prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei, titlul de parc industrial la cererea asocierii constituite conform prevederilor prezentei ordonante;

b) elaborează instructiunile privind acordarea si anularea titlului de parc industrial;

c) analizează evolutia si monitorizează activitatea parcurilor industriale si sustine dezvoltarea acestora;

d) colaborează cu ministerele, autoritătile administratiei publice locale, camerele de comert si industrie, organizatiile neguvernamentale care au drept scop sprijinirea dezvoltării regionale, precum si cu experti autorizati, pentru elaborarea si aplicarea politicii de dezvoltare a parcurilor industriale;

e) urmăreste respectarea conditiilor de constituire si functionare a parcurilor industriale si dispune anularea titlului de parc industrial în cazul nerespectării acestora;

f) supune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative privind dezvoltarea parcurilor industriale.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Titlul de parc industrial poate fi obtinut de asociere, persoană juridică română, înfiintată în conditiile art. 1 alin. (3), si administrat de o societate comercială definită la art. 1 alin. (4), denumită în continuare societate-administrator.

(2) Titlul de parc industrial este valabil pe durata, în perimetrul si în conditiile stabilite prin ordinul ministrului dezvoltării si prognozei prevăzut la art. 4 alin. (1).

(3) Durata de functionare a parcului industrial va fi acordată la cererea solicitantului, dar nu mai mică de 15 ani, cu posibilităti de prelungire.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În vederea obtinerii titlului de parc industrial asocierea depune la Ministerul Dezvoltării si Prognozei o cerere însotită de următoarele documente:

a) dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 2 cu privire la terenul destinat parcului industrial, inclusiv clădirile si infrastructura privind utilitătile existente;

b) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului industrial, inclusiv descrierea infrastructurii în interiorul parcului si a sistemelor de conectare la utilitătile din exteriorul parcului, necesare;

c) acordul autoritătii administratiei publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial si a conexiunii utilitătilor;

d) lista cuprinzând agentii economici propusi initial si activitătile economice prevăzute a se desfăsura în zona parcului industrial, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2).”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Pentru constituirea si dezvoltarea unui parc industrial se acordă următoarele facilităti:

a) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru asocierea care detine titlul de parc industrial;

b) deducerea din profitul impozabil a unei cote de 20% din valoarea investitiilor realizate în parcul industrial, după data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, pentru asocierea care realizează astfel de investitii în constructii sau reabilitări de constructii si în infrastructura internă si de conexiune la reteaua publică privind utilitătile, tinând seama de prevederile legale în vigoare privind clasificarea si duratele normate de functionare a mijloacelor fixe. Deducerea se calculează în luna în care se realizează punerea în functiune a investitiei, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declaratia de impunere. În situatia în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează din profiturile impozabile obtinute în următorii 5 ani;

c) amânarea pe perioada de realizare a investitiei respective, până la punerea în functiune a parcului industrial, potrivit reglementărilor în vigoare, respectiv până la data de 25 a lunii următoare datei de punere în functiune a parcului industrial, a plătii taxei pe valoarea adăugată pentru materialele si echipamentele necesare realizării sistemului de utilităti din interiorul parcului, precum si a conexiunilor parcului la magistralele sau la retelele existente de utilităti publice, la furnizorii acestora, si amânarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată respective până la aceeasi dată la agentii economici care realizează investitia;

d) reduceri de impozite acordate de administratia publică locală pe bază de hotărâri ale consiliilor locale sau judetene în a căror rază administrativ-teritorială se află parcul industrial respectiv, pentru bunurile imobile si terenurile transmise în folosinta parcului industrial;

e) alte facilităti ce pot fi acordate, potrivit legii, de administratia publică locală.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Societatea-administrator are următoarele obligatii:

a) să asigure utilitătile si serviciile necesare activitătilor desfăsurate în parcul industrial;

b) să asigure si să garanteze nediscriminatoriu dreptul de folosintă asupra infrastructurii si utilitătilor, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarii acestora;

c) să repare, să întretină, să modernizeze si să dezvolte, după caz, infrastructura si utilitătile din interiorul parcului industrial;

d) să asigure accesul la utilizarea spatiilor din parcul industrial destinate folosintei comune;

e) să asigure administrarea spatiilor si clădirilor parcului industrial;

f) să gestioneze sursele financiare proprii si atrase, în conformitate cu strategia de functionare si dezvoltare a parcului industrial;

g) să asigure selectarea solicitărilor de admitere de noi agenti economici în parcul industrial; lista cuprinzând agentii economici selectionati se depune la Ministerul Dezvoltării si Prognozei;

h) să atragă investitori pentru dezvoltarea de activităti productive si servicii;

i) să elaboreze strategia de functionare si dezvoltare a parcului industrial;

j) să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale, consultantă pentru afaceri, consultantă tehnologică;

k) să asigure relatiile de colaborare cu autoritătile guvernamentale si cu autoritătile administratiei publice locale si centrale.

(2) Alte obligatii specifice ale societătii-administrator si ale agentilor economici sunt prevăzute în contractele încheiate între acestia.”

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Ministrul dezvoltării si prognozei poate să anuleze prin ordin titlul de parc industrial în situatia în care în parcul industrial nu se realizează activitătile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau nu mai sunt îndeplinite conditiile de acordare a titlului.

(2) Anularea titlului prevăzută la alin. (1) se face dacă asocierea a fost înstiintată în scris, cu 3 luni înainte, de Ministerul Dezvoltării si Prognozei.

(3) În situatia anulării titlului de parc industrial asocierea plăteste contravaloarea taxei în vigoare pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru care i s-a acordat scutirea prevăzută la art. 7 lit. a).”

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În cazul în care o investitie întruneste conditiile pentru a beneficia de aceleasi facilităti acordate de mai multe legi, agentul economic va trebui să opteze explicit pentru un regim de facilităti prevăzut într-o singură lege.”

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2, 4, 5 si 6 se pot constitui prin hotărâri ale Guvernului parcuri industriale pe terenurile platformelor industriale existente.  (2) Parcurile industriale precizate la alin. (1) beneficiază de facilitătile prevăzute de prezenta ordonantă.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 65/2001, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 490.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 667.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 92 alin. (1) lit. d) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 224/2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se eliberează din functie domnul Văduva Laurentiu Marian, judecător la Judecătoria Zimnicea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2002.

Nr. 713.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind functionarea sectiilor scolare bilingve româno-italiene, semnat la Bucuresti la 17 aprilie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind functionarea sectiilor scolare bilingve româno-italiene, semnat la Bucuresti la 17 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 677.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind functionarea sectiilor scolare bilingve româno-italiene

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene, denumite în continuare părti,

având în vedere art. 2 din Acordul cultural dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Italiene (Bucuresti, 8 august 1967),

având în vedere Programul de colaborare culturală româno-italian actualmente în vigoare,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Functionează sectii bilingve în cadrul următoarelor licee românesti:

a) Liceul “Dante Alighieri” din Bucuresti;

b) Liceul “George Baritiu” din Cluj-Napoca;

c) Liceul “Ion Neculce” din Bucuresti;

d) Liceul “Grup Scolar Transilvania” din Deva.

Cele două părti vor încerca extinderea proiectului bilingv la nivel de scoală elementară si secundară de gradul I (sau scoală de bază) la Scoala Italiană “Aldo Moro” din Bucuresti. De asemenea, cele două părti vor putea decide, de comun acord, extinderea proiectului bilingv si la nivelul altor unităti liceale.

 

ARTICOLUL 2

 

Sectiile bilingve de mai sus vor cuprinde un curs de studii de 4 ani cu predarea limbii italiene si a altor materii în limba italiană, asa cum este indicat de curriculumul convenit de părti (anexa nr. 1).

Elevii care doresc să fie admisi la sectiile bilingve mentionate anterior vor sustine o probă de cunoastere a limbii italiene, conform metodologiei aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării. Elevii care provin din scoli de stat italiene sau din scoli recunoscute legal de statul italian sunt scutiti de proba de cunoastere a limbii italiene. Acestia vor trebui să prezinte un certificat al scolii italiene din care provin, legalizat de Ambasada Republicii Italiene la Bucuresti.

 

ARTICOLUL 3

 

Planul-cadru si modalitătile de evaluare finală a studiilor efectuate la sectiile bilingve, definite de experti ai ambelor părti, sunt anexate la prezentul memorandum de întelegere (anexele nr. 1 si 2) si fac parte integrantă din acesta. În afara disciplinelor mentionate în anexa nr. 1 ca fiind studiate în limba italiană, unitătile de învătământ în care se aplică programul prevăzut de prezentul memorandum de întelegere pot decide predarea în limba italiană si a altor discipline, în functie de resursele materiale si umane ale fiecărei scoli. Decizia respectivă va fi validată de inspectoratul scolar.

Absolventii sectiilor bilingve vor putea să se înscrie la universitătile italiene la aceleasi cursuri de licentă la care au acces în universitătile din România, cu scutire de testul de limbă italiană si în afara locurilor prevăzute pentru studentii străini.

Planul pe ore de predare repartizate pe fiecare an al sectiei bilingve si programele de predare definite de cele două părti vor putea fi completate si/sau modificate de comun acord de ambele părti, pe baza evaluării rezultatelor si activitătilor respectivelor sectii, prin întâlniri periodice ale expertilor celor două părti, până la sfârsitul penultimului an de curs.

 

ARTICOLUL 4

 

Partea italiană acordă sprijinul său dezvoltării predării intensive a limbii italiene si a altor materii în limba italiană, obligându-se să trimită, în cazul cererii părtii române si în limitele bugetului aprobat, profesori din Italia, cu scopul de a forma profesorii români, sau să acorde ajutoare financi-

are liceelor românesti, în scopul angajării unor profesori români.

Aceste interventii ale părtii italiene vor fi convenite în fiecare an de cele două părti.

 

ARTICOLUL 5

 

Partea italiană contribuie, în limitele disponibilitătilor financiare, la functionarea sectiilor bilingve prin livrarea de texte scolare si de material didactic multimedia. 

Aceasta asigură, de asemenea, asistentă tehnică proiectului si profesorilor implicati în acesta.

 

ARTICOLUL 6

 

Partea italiană se obligă să rezerve, conform celor prevăzute de Programul executiv actualmente în vigoare al Acordului cultural dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene, o parte a locurilor puse la dispozitie pentru cursurile de vară de perfectionare la institutii specializate în predarea limbii italiene ca limbă străină, pentru profesorii români care predau la clasele bilingve.

Partea italiană, prin intermediul Ministerului Instructiunii, Universitătii si Cercetării, se obligă să ajute la desfăsurarea activitătilor de formare a profesorilor români de limbă italiană si de alte discipline predate în limba italiană, chiar în cadrul programelor de care beneficiază România în planul

relatiilor cu Uniunea Europeană si cu Fundatia pentru formare profesională din Torino.

 

ARTICOLUL 7

 

Partea română va rezerva profesorilor de la sectiile bilingve, fără limită de vârstă si tinând seama de cerintele de perfectionare ale tuturor profesorilor de limba italiană, o parte a numărului de luni de burse de studiu prevăzute de Programul executiv actualmente în vigoare al Acordului cultural dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene.

 

ARTICOLUL 8

 

Partea română îsi va aduce contributia la buna desfăsurare a activitătii sectiilor româno-italiene prevăzute în prezentul memorandum de întelegere prin asistentă logistică si facilitări administrative pentru profesorii italieni, în conformitate cu prevederile legislatiei statului său.

Partea italiană va suporta în totalitate obligatiile financiare ale profesorilor titulari trimisi din Republica Italiană.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile convin să efectueze în mod periodic o examinare aprofundată a functionării sectiilor bilingve în lumina normelor continute de prezentul memorandum de întelegere, în scopul studierii si stabilirii de comun acord a unor eventuale modificări.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezentul memorandum de întelegere va putea fi modificat în orice moment, de comun acord, de către părti.

Modificările convenite de părti vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 11.

Divergentele referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de întelegere vor fi rezolvate pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări privind îndeplinirea procedeelor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

În lipsa denuntării de către una dintre părti sau a modificării prezentului memorandum de întelegere si în situatia în care nu se prevede altfel în mod expres în Programul executiv actualmente în vigoare al Acordului cultural dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene, prezentul

memorandum de întelegere se va reînnoi în mod automat pe noi perioade succesive, aceleasi care sunt prevăzute deprogramele de aplicare a acordului cultural mentionat.

Drept care subsemnatarii reprezentanti, autorizati de guvernele respective, au semnat prezentul memorandum de întelegere.

Semnat la Bucuresti la 17 aprilie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si italiană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Ecaterina Andronescu,

ministrul educatiei si cercetării

Pentru Guvernul Republicii Italiene,

Anna Blefari Melazzi,

ambasadorul Republicii Italiene în România

 

ANEXA Nr. 1

 

SCOALA BILINGVĂ ROMÂNO - ITALIANĂ

Liceu teoretic - specialitatea: filologie

Orar săptămânal

 

 

IX

X

XI

XII

TOTAL

Limba italiană

6

6

6

6+11)

25

Istorie universală în limba italiană

2

2

2

1

7

Matematică în limba italiană

2

2

2

2

8

Fizică în limba italiană

2

1

1

1

5

Geografie în limba italiană

2

2

2

1

7

TOTAL ore în limba italiană:

14

13

13

12

52


1) O oră săptămânală de cultură italiană generală.

 

SCOALA BILINGVĂ ROMÂNO - ITALIANĂ

Liceu teoretic - specialitatea: stiinte sociale

Orar săptămânal

 

 

IX

X

XI

XII

TOTAL

Limba italiană

6

6

6

6

24

Istorie universală în limba italiană

2

2

2

1

7

Matematică în limba italiană

3

3

3

3

12

Fizică în limba italiană

2

1

1

1

5

Geografie în limba italiană

1

1

1

1

4

TOTAL ore în limba italiană:

14

13

13

12

52

 

SCOALA BILINGVĂ ROMÂNO - ITALIANĂ

Liceu teoretic - specialitatea: matematică-informatică

Orar săptămânal

 

 

IX

X

XI

XII

TOTAL

Limba italiană

6

6

5

5

22

Istorie universală în limba italiană

1

1

1

1

4

Matematică în limba italiană

2

2

2

1

7

Fizică în limba italiană

2

2

1

1

6

Geografie în limba italiană

1

1

1

1

4

TOTAL ore în limba italiană:

12

12

10

9

43

 

SCOALA BILINGVĂ ROMÂNO - ITALIANĂ

Liceu teoretic - specialitatea: stiintele naturii

Orar săptămânal

 

 

IX

X

XI

XII

TOTAL

Limba italiană

6

6

5

5

22

Istorie universală în limba italiană

2

2

1

1

6

Matematică în limba italiană

3

3

3

3

12

Fizică în limba italiană

3

3

3

3

12

TOTAL ore în limba italiană:

14

14

12

12

52

 

SCOALA BILINGVĂ ROMÂNO - ITALIANĂ

Liceu teoretic - specialitatea: mecanică

Orar săptămânal

 

 

IX

X

XI

XII

TOTAL

Limba italiană

6

6

5

5

22

Istorie universală în limba italiană

1

1

1

1

4

Matematică în limba italiană

3

3

3

3

12

Fizică în limba italiană

2

2

2

2

8

TOTAL ore în limba italiană:

12

12

11

11

46

 

ANEXA Nr. 2

 

ÎNTELEGERE

cu privire la examenele finale ale sectiilor bilingve româno-italiene

 

PREMISĂ

 

Cursul de studii al sectiilor bilingve se încheie cu un examen de bacalaureat.

Promovarea examenului de bacalaureat este certificarea ciclului de studii încheiat si permite urmarea studiilor cu caracter universitar în ambele tări.

Examenele, atât scrise, cât si orale, prevăzute pentru disciplinele predate în limba italiană si mentionate la pct. 1.2, se desfăsoară în limba italiană.

1. Organizarea examenelor

1.1. La examenul final participă elevii care au promovat ultima clasă a cursului.

1.2. Examenul constă în probe scrise si probe orale. El se desfăsoară conform prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si contine pentru clasele bilingve prevăzute în memorandumul de întelegere următoarele probe specifice:

Probe scrise obligatorii:

a) limba si literatura italiană;

b) între examenele scrise, prevăzute de legea română pentru fiecare specializare, un examen în limba italiană la o disciplină aleasă dintre cele studiate în limba italiană.

Proba orală obligatorie: limba si literatura italiană.

2. Structura si continutul examenelor

Subiectele pentru examenul scris de limbă italiană si pentru al doilea examen scris în limba italiană sunt stabilite de comun acord de Ministerul Educatiei si Cercetării român si Ministerul Instructiunii, Universitătii si Cercetării italian.

3. Comisia de examen

3.1. Comisia de examen este alcătuită în functie de modalitătile prevăzute pentru scolile române si este completată cu un comisar italian numit de Ministerul Afacerilor Externe italian, de comun acord cu Ministerul Instructiunii, Universitătii si Cercetării italian, care este ales de preferintă dintre inspectorii tehnici sau profesorii universitari.

3.2. Pentru evaluarea celui de-al doilea examen scris în limba italiană trebuie asigurată prezenta în comisia de examen a unui inspector de specialitatea respectivă, cunoscător de limbă italiană.

În mod exceptional poate fi folosit un profesor de specialitate din scoala respectivă sau din altă scoală, cunoscător de limbă italiană.

3.3. Comisarul numit de partea italiană va urmări ca desfăsurarea examenelor să fie conformă cu programa scolară bilingvă si cu programele desfăsurate efectiv, fără a interveni în modalitătile si în continutul examenului condus de presedintele comisiei.

4. Evaluare

4.1. Evaluarea tuturor probelor se va face în functie de modalitătile si în forma prevăzută în România.

4.2. Notarea conform sistemului de evaluare italian va fi efectuată potrivit criteriilor indicate în tabelul pregătit de Biroul competent al Ministerului Instructiunii, Universitătii si Cercetării italian.

5. Recunoasterea titlului final

5.1. Ambasada Republicii Italiene la Bucuresti va elibera o declaratie de valoare a titlului de studii final obtinut la cursul bilingv, pentru înscrierea la universităti italiene cu scutire de examen scris de limba italiană si în afara contingentului prevăzut pentru studentii străini, conform celor mentionate în memorandumul de întelegere.

5.2. Titlul de studiu final va fi recunoscut pentru înscrierea la universităti românesti si italiene începând cu examenele sustinute conform modalitătilor de mai sus la încheierea ciclului de studii secundar, initiat după intrarea în vigoare a memorandumului de întelegere.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea cu plată a unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Art. 2. - (1) Plata imobilului transmis potrivit art. 1, în valoare totală de 362.664 dolari S.U.A., inclusiv T.V.A., se va efectua din sursele proprii ale Universitătii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, direct către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, în contul creantei pe care această institutie o detine asupra debitorului său Societatea Comercială “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca si pentru care are înregistrat un drept de ipotecă asupra imobilului ce face obiectul transferului.

(2) Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca va efectua plata sumei prevăzute la alin. (1) în lei, la cursul ROL/U.S.D. din data efectuării plătii, în mod integral, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 731.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite cu plată din proprietatea Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 14, judetul Cluj

Societatea Comercială “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj

Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Babes- Bolyai” din Cluj-Napoca, judetul Cluj

Imobil compus din:

- constructie de tip D+P+E

- suprafata desfăsurată = 1.272,5 m2;

- terenul aferent, inclusiv clădirea - suprafata = 702 m2

 (nr. topo 9.898 C.F. 118.559 Cluj-Napoca)

Valoarea imobilului = 304.760 dolari S.U.A.

T.V.A. = 57.904 dolari S.U.A.

Valoarea totală = 362.664 dolari S.U.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exceptarea unilaterală a cetătenilor Statelor Unite ale Americii de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se exceptează de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România cetătenii Statelor Unite ale Americii detinători de pasapoarte valabile, diplomatice, oficiale sau simple pentru o sedere de până la 90 de zile pe semestru.

(2) La expirarea termenului de 90 de zile cetătenii prevăzuti la alin. (1), dacă doresc să rămână în continuare în România, au obligatia să solicite autoritătilor române competente prelungirea dreptului de sedere, în conformitate cu legislatia română în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 732.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Florin Vodită se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Bonn, Republica Federală Germania.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 735.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Romeo Săndulescu se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Cernăuti, Ucraina.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 736.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Vasile Croicu se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Cape Town, Republica Africa de Sud.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 737.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru si modul de întocmire a Cărtii miniere

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- prevederile Legii minelor nr. 61/1998, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 54 din Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind continutul-cadru si modul de întocmire a Cărtii miniere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii actelor de administrare sau de concesiune au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale actele juridice, documentele, datele si informatiile necesare în vederea elaborării si completării Cărtii miniere, de a efectua la zi măsurătorile topogeodezice necesare si de a completa hărtile si planurile de situatie cu lucrările executate pe parcursul derulării activitătilor miniere.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 20 mai 2002.

Nr. 103.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind continutul-cadru si modul de întocmire a Cărtii miniere

 

Art. 1. - Pentru publicitatea drepturilor si sarcinilor de orice fel asupra proprietătii miniere se instituie Cartea minieră.

Art. 2. - Cartea minieră se instituie pentru fiecare perimetru cu activitate de explorare sau exploatare pe bază de licentă.

Art. 3. - Cartea minieră este componentă a cadastrului extractiv si cuprinde toate datele privind dreptul de proprietate corespunzător suprafetelor de teren aferente perimetrului, situatia topografică a lucrărilor aferente activitătii miniere, a resurselor/rezervelor minerale si de productie.

Art. 4. - Cadastrul extractiv este cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidentă si inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activitătilor miniere (terenuri, constructii si instalatii de la suprafată si din subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic si alte informatii privind perimetrul instituit.

Art. 5. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale stabileste continutul-cadru, întocmeste si păstrează Carteaminieră si înregistrează datele si informatiile prevăzute în anexă. Actele juridice si documentele neînregistrate în Cartea minieră nu sunt opozabile tertilor.

Art. 6. - Titularii de licentă au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale actele juridice, documentele, datele si informatiile necesare în vederea elaborării si completării Cărtii miniere, de a efectua măsurătorile topografice necesare pentru executarea hărtilor si a planurilor de situatie si actualizarea periodică a acestora cu lucrările executate, conform regulamentului de topografie minieră si altor acte normative în vigoare, elaborate de personal atestat în acest domeniu, conform prevederilor legale.

Documentele si datele prevăzute de Cartea minieră pentru fiecare perimetru de exploatare si/sau explorare vor fi transmise, în mod gratuit, de către titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestora.

Pentru cazurile în care sunt încheiate, la data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni, acte de dare în administrare sau în concesiune, datele si documentele vor fi transmise în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni.

Art. 7. - Actele, documentele si datele prevăzute în anexă vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale după cum urmează:

a) înscrisurile, câte un exemplar din fiecare piesă;

b) datele, pe suport hârtie si sub formă de înregistrări pe suport magnetic, accesibile echipamentului de prelucrare automată a datelor existent la Agentia Natională pentru Resurse Minerale (Access, Excel).

Art. 8. - Datele măsurătorilor topografice, hărtile si planurile de situatie, necesare pentru sustinerea înregistrărilor din Cartea minieră, se realizează în conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, ale Normelor tehnice privind executarea cadastrului general si ale altor acte normative în vigoare specifice domeniului.

Art. 9. - Orice modificări ale datelor si informatiilor prevăzute la art. 6, care apar pe parcursul executării activitătilor miniere, vor fi comunicate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în termen de 30 de zile de la producerea lor.

Datele referitoare la resursele geologice si rezerve vor fi comunicate anual, iar productiile realizate, trimestrial, în conditiile art. 7.

Art. 10. - Anexa face parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXĂ*)

la instructiuni


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

FONDUL DE GARANTARE

A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, plafonul de garantare de către Fond a depozitelor constituite de deponenti persoane fizice la băncile care intră sub incidenta prevederilor legale mentionate mai sus se modifică de la 100.453.000 lei pe deponent la 109.795.000 lei pe deponent, ca urmare a indexării cu indicele preturilor de consum înregistrat în luna iunie 2002 fată de luna decembrie 2001.

Noul plafon de garantare reprezintă nivelul compensatiei ce se plăteste de Fond pentru depozitele constituite de deponenti persoane fizice la bănci, dacă devin indisponibile în cursul semestrului II al anului 2002, în conditiile reglementate prin dispozitiile legale mentionate mai sus.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Mihai Bogza