MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 534          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 22 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

504. - Legea audiovizualului

 

681. - Decret pentru promulgarea Legii audiovizualului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 170 din 11 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

audiovizualului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentei legi, termenii utilizati au următorul înteles:

a) difuzare - transmisia initială prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în formă codată sau necodată, a serviciilor de programe destinate publicului; difuzarea include si comunicarea programelor între persoanele fizice sau juridice detinătoare de licentă audiovizuală sau aviz de retransmisie, în scopul redifuzării către public, fără a cuprinde serviciile de comunicatii care furnizează informatii ori alte mesaje pe bază de cerere individuală, cum ar fi: telecopierea, bazele de date electronice si alte servicii similare;

b) retransmisie - captarea si transmiterea simultană a serviciilor de programe sau a unor părti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fără nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionării de către public;

c) radiodifuzor - persoana fizică sau juridică având responsabilitatea editorială pentru alcătuirea serviciilor de programe destinate receptionării de către public si care asigură difuzarea acestora direct sau prin intermediul unui tert;

d) serviciu de programe - ansamblul programelor de radiodifuziune si televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor;

e) comunicare audiovizuală - punerea la dispozitie publicului, în general, sau unor categorii de public, prin orice mijloc de comunicatie electronică, de semne, semnale, texte, sunete, informatii sau mesaje de orice natură, care nu au caracterul unei corespondente private;

f) program sau emisiune - o comunicare audiovizuală identificabilă, în cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, formă sau autor;

g) distribuitor de servicii - orice persoană care constituie si pune la dispozitie publicului o ofertă de servicii de programe pe cale radioelectrică terestră sau prin satelit, prin orice mijloc de comunicatie electronică, inclusiv prin satelit, pe bază de relatii contractuale cu radiodifuzorii ori cu alti distribuitori;

h) publicitate - orice formă de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activităti comerciale, mestesugăresti, profesionale, cu scopul de a promova furnizarea de bunuri, inclusiv imobile si necorporale, sau prestarea de servicii contra cost, fie difuzat în scopuri autopromotionale;

i) publicitate mascată - prezentarea în programe, prin cuvinte, sunete sau imagini, a bunurilor, serviciilor, denumirilor, mărcilor comerciale sau activitătilor unui producător de bunuri ori prestator de servicii, dacă această prezentare este făcută în mod intentionat de radiodifuzor, în scop publicitar nedeclarat, si care poate crea confuzie în rândul publicului cu privire la adevăratul său scop; o asemenea formă de prezentare este considerată intentionată mai ales atunci când este făcută în schimbul unor avantaje materiale, a unor servicii reciproce sau al altor beneficii cu efect similar;

j) teleshopping - difuzarea către public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau, după caz, prestarea unor servicii;

k) sponsorizare - orice contributie făcută de o persoană fizică sau juridică neimplicată în activităti de radiodifuziune sau de televiziune ori în producerea operelor audiovizuale, dacă această contributie este destinată finantării programelor audiovizuale, în scopul promovării propriului nume, a mărcii comerciale, a imaginii sau a propriilor activităti ori produse;

l) drepturi de exclusivitate - drepturile obtinute de către un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, după caz, administratorul locului unde se desfăsoară evenimentul, de la autori si de la alti detinători de drepturi vizati, în vederea difuzării televizate exclusive de către acest radiodifuzor, pe o zonă geografică determinată;

m) eveniment de importantă majoră - orice eveniment, organizat sau neorganizat, care poate prezenta interes pentru o parte importantă a publicului si care este cuprins în lista aprobată de Consiliul National al Audiovizualului;

n) licentă audiovizuală - actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdictia României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe;

o) licentă de emisie - actul juridic prin care Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii acordă titularului de licentă audiovizuală, în conditiile stabilite de aceasta, dreptul de a utiliza, pentru o perioadă determinată, una sau mai multe frecvente radioelectrice, după caz, în conformitate cu licenta audiovizuală;

p) autorizatie de retransmisie - actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acordă dreptul de retransmisie pe teritoriul României a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) si (2).

Art. 2. - (1) Dreptul de difuzare si dreptul de retransmisie a oricărui serviciu de programe, ale unui radiodifuzor, respectiv distribuitor de servicii, care se află sub jurisdictia României, sunt recunoscute si garantate în conditiile prezentei legi.

(2) Se consideră radiodifuzor aflat sub jurisdictia României:

a) orice radiodifuzor stabilit în România în conformitate cu prevederile alin. (3);

b) orice radiodifuzor care îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (4).

(3) În întelesul prezentei legi, un radiodifuzor este considerat a fi stabilit în România dacă îndeplineste una dintre următoarele conditii:

a) radiodifuzorul are sediul principal în România, iar deciziile editoriale asupra serviciilor de programe sunt luate în România;

b) sediul principal al radiodifuzorului se află în România si o parte majoritară a fortei de muncă implicate în activitatea de difuzare lucrează în România;

c) deciziile editoriale asupra serviciilor de programe se iau în România si o parte majoritară a fortei de muncă implicate în activitatea de difuzare lucrează în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene în care radiodifuzorul îsi are sediul;

d) în cazul în care, prin aplicarea criteriilor prevăzute la lit. b) si c), nu se poate stabili dacă o parte majoritară a fortei de muncă implicate în activitatea de difuzare operează în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, se va considera că radiodifuzorul este stabilit în România în cazul în care si-a început transmisiile pentru prima dată în România, mentinând în prezent o legătură stabilă si efectivă cu economia României.

(4) Radiodifuzorii cărora nu li se aplică nici unul dintre criteriile prevăzute la alin. (3) sunt considerati a fi în jurisdictia României dacă se află în una dintre situatiile următoare:

a) utilizează o frecventă acordată de România, prin autoritatea publică competentă;

b) utilizează o capacitate de satelit apartinând României;

c) utilizează o legătură ascendentă la satelit situată pe teritoriul României.

(5) Dacă în stabilirea jurisdictiei aplicabile criteriile prevăzute la alin. (3) si (4) nu sunt relevante, atunci radiodifuzorul va fi considerat în afara jurisdictiei României.

Art. 3. - (1) Prin difuzarea si retransmisia serviciilor de programe se realizează si se asigură pluralismul politic si social, diversitatea culturală, lingvistică si religioasă, informarea, educarea si divertismentul publicului, cu respectarea libertătilor si a drepturilor fundamentale ale omului.

(2) Toti radiodifuzorii au obligatia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor si evenimentelor si să favorizeze libera formare a opiniilor.

(3) Răspunderea pentru continutul serviciilor de programe difuzate revine, în conditiile legii, radiodifuzorului,realizatorului sau autorului, după caz.

Art. 4. - Prezenta lege recunoaste si garantează dreptul oricărei persoane de a receptiona liber serviciile de programe de televiziune si radiodifuziune oferite publicului de către radiodifuzorii aflati sub jurisdictia României si a statelor membre ale Uniunii Europene.

Art. 5. - (1) Libertatea de difuzare pe teritoriul României a serviciilor de programe televizate si radiodifuzate ale radiodifuzorilor aflati sub jurisdictia statelor membre ale Uniunii Europene este recunoscută si garantată prin prezenta lege.

(2) Optiunea oricărei persoane cu privire la programele si serviciile oferite de radiodifuzori sau de distribuitorii de servicii este secretă si nu poate fi comunicată unui tert decât cu acordul persoanei respective.

Art. 6. - (1) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.

(2) Independenta editorială a radiodifuzorilor este recunoscută si garantată de prezenta lege.

(3) Sunt interzise ingerinte de orice fel în continutul, forma sau modalitătile de prezentare a elementelor serviciilor de programe, din partea autoritătilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine.

(4) Nu constituie ingerinte normele de reglementare emise de Consiliul National al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi si cu respectarea dispozitiilor legale, precum  si a normelor privind drepturile omului, prevăzute în conventiile si tratatele ratificate de România.

(5) Nu constituie ingerinte prevederile cuprinse în codurile de conduită profesională pe care jurnalistii si radiodifuzorii le adoptă si pe care le aplică în cadrul mecanismelor si structurilor de autoreglementare a activitătii lor, dacă nu contravin dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Caracterul confidential al surselor de informare utilizate în conceperea sau elaborarea de stiri, de emisiuni sau de alte elemente ale serviciilor de programe este garantat de prezenta lege.

(2) Orice jurnalist sau realizator de programe este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursa informatiilor obtinute în legătură directă cu activitatea sa profesională.

(3) Se consideră date de natură să identifice o sursă următoarele:

a) numele si datele personale, precum si vocea sau imaginea unei surse;

b) circumstantele concrete ale obtinerii informatiilor de către jurnalist;

c) partea nepublicată a informatiei furnizate de sursă jurnalistului;

d) datele cu caracter personal ale jurnalistului sau radiodifuzorului, legate de activitatea pentru obtinerea informatiilor difuzate.

(4) Confidentialitatea surselor de informare obligă, în schimb, la asumarea răspunderii pentru corectitudinea informatiilor furnizate.

(5) Persoanele care, prin efectul relatiilor lor profesionale cu jurnalistii, iau cunostintă de informatii de natură să identifice o sursă prin colectarea, tratarea editorială sau publicarea acestor informatii, beneficiază de aceeasi protectie ca jurnalistii.

(6) Dezvăluirea unei surse de informare poate fi dispusă de instantele judecătoresti numai dacă aceasta este necesară pentru apărarea sigurantei nationale sau a ordinii publice, precum si în măsura în care această dezvăluire este necesară pentru solutionarea cauzei aflate în fata instantei judecătoresti, atunci când:

a) nu există sau au fost epuizate măsuri alternative la divulgare cu efect similar;

b) interesul legitim al divulgării depăseste interesul legitim al nedivulgării.

Art. 8. - (1) Autoritătile publice abilitate asigură, la cerere:

a) protectia jurnalistilor în cazul în care acestia sunt supusi unor presiuni sau amenintări de natură să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor;

b) protectia sediilor si a localurilor radiodifuzorilor, în cazul în care acestea sunt supuse unor amenintări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfăsurare a activitătii lor.

(2) Protectia jurnalistilor si a sediilor sau a localurilor radiodifuzorilor, în conditiile alin. (1), nu trebuie să devină pretext pentru a împiedica sau a restrânge libera exercitare a profesiunii ori a activitătii acestora.

Art. 9. - Desfăsurarea de perchezitii în sediile sau localurile radiodifuzorilor nu trebuie să prejudicieze libera exprimare a jurnalistilor si nici nu poate suspenda difuzarea programelor.

 

CAPITOLUL II

Consiliul National al Audiovizualului

 

Art. 10. - (1) Consiliul National al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliu, este autoritate publică autonomă sub control parlamentar si garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale.

(2) Consiliul este autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale, în conditiile si cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale Consiliul are obligatia să asigure:

a) respectarea exprimării pluraliste de idei si de opinii în cadrul continutului serviciilor de  programe transmise de radiodifuzorii aflati sub jurisdictia României;

b) pluralismul surselor de informare a publicului;

c) încurajarea liberei concurente;

d) un raport echilibrat între serviciile nationale de radiodifuziune si serviciile locale, regionale ori tematice;

e) protejarea demnitătii umane si protejarea minorilor;

f) protejarea culturii si a limbii române, a culturii si limbilor minoritătilor nationale;

g) transparenta mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual;

h) transparenta activitătii proprii.

(4) Consiliul îsi exercită dreptul de control asupra continutului programelor oferite de radiodifuzori numai după comunicarea publică a acestor programe.

(5) Controlul exercitat de Consiliu asupra continutului serviciilor de programe oferite de radiodifuzori si a ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se realizează, de regulă, periodic si ori de câte ori Consiliul consideră că este necesar sau primeste o plângere cu privire la nerespectarea de către un radiodifuzor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în

domeniu sau a obligatiilor înscrise în licenta audiovizuală.

(6) Consiliul este obligat să sesizeze autoritătile competente cu privire la aparitia sau existenta unor practici restrictive de concurentă, a abuzului de pozitie dominantă sau a concentrărilor economice, precum si cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competenta sa.

Art. 11. - (1) Consiliul este compus din 11 membri si este numit de Parlament, la propunerea:

a) Senatului: 3 membri;

b) Camerei Deputatilor: 3 membri;

c) Presedintelui României: 2 membri;

d) Guvernului: 3 membri.

(2) Propunerile nominalizează candidatul pentru postul de titular, precum si candidatul pentru postul de supleant si se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, în termen de 15 zile de la data declansării procedurii de numire.

(3) Birourile permanente ale celor două Camere înaintează propunerile comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii candidatilor în sedintă comună.

(4) În urma audierii comisiile permanente de specialitate întocmesc un aviz comun pe care îl prezintă în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului.

(5) Candidaturile se aprobă cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor.

(6) Membrii Consiliului sunt garanti ai interesului public si nu reprezintă autoritatea care i-a propus.

(7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 4 ani, iar numirea acestora se face esalonat, în functie de expirarea mandatului.

(8) În cazul în care un loc în Consiliu devine vacant înaintea expirării mandatului, acesta va fi ocupat de supleant până la expirarea mandatului initial de 4 ani.

Art. 12. - (1) Membrii Consiliului au functie de demnitate publică asimilată functiei de secretar de stat.

(2) Calitatea de membru al Consiliului este incompatibilă cu functiile publice sau private, cu exceptia celor didactice, dacă nu dau nastere unor conflicte de interese.

(3) În timpul exercitării mandatului membrii Consiliului nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice.

(4) Membrii Consiliului nu au dreptul să detină actiuni sau părti sociale, direct sau indirect, la societăti comerciale cu activităti în domenii în care ei s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului.

(5) Membrii Consiliului care, în momentul numirii, se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (2)-(4) au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru renuntarea la calitatea sau la actiunile respective, perioadă în care nu au drept de vot în cadrul Consiliului.

(6) În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol persoana în cauză este demisă de drept, locul său devenind vacant, urmând să fie ocupat de supleant, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului.

Art. 13. - (1) Membrii Consiliului pot fi demisi, la propunerea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, în următoarele situatii:

a) în cazul incapacitătii de a-si exercita functia pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

b) în cazul unei condamnări penale aplicate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1) Consiliul sesizează Parlamentul.

Art. 14. - (1) Consiliul este condus de un presedinte, asimilat functiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 2 ani si poate fi reînnoit o singură dată.

(2) În absenta presedintelui conducerea Consiliului este asigurată de vicepresedinte.

(3) Vicepresedintele este ales prin vot secret, de către Consiliu, în prezenta a cel putin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 2 ani.

(4) Dacă functia de presedinte sau vicepresedinte devine vacantă, se procedează la alegerea, în conditiile alin. (1) si (3), a unui presedinte, respectiv vicepresedinte.

Art. 15. - (1) În îndeplinirea functiilor si a atributiilor ce îi revin potrivit prezentei legi, Consiliul emite decizii, instructiuni si recomandări, în prezenta a cel putin 8 membri si cu votul a cel putin 6 membri.

(2) Sedintele Consiliului sunt publice, cu exceptia cazului în care se propune presedintele si se alege vicepresedintele, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) si (3).

(3) Votul este totdeauna deschis, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) si (3).

(4) Exprimarea fiecărui vot deschis este însotită de motivarea acestuia.

(5) Deciziile Consiliului, inclusiv motivarea acestora, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Instructiunile si recomandările emise de Consiliu se fac publice.

(7) Actele cu caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanta de contencios administrativ de către orice persoană care se consideră prejudiciată de acestea.

Art. 16. - (1) Activitatea Consiliului este finantată de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

(2) Presedintele Consiliului este ordonator principal de credite.

Art. 17. - (1) Consiliul este autorizat:

a) să stabilească conditiile, criteriile si procedura pentru acordarea licentelor audiovizuale;

b) să stabilească procedura de acordare a autorizatiei de retransmisie;

c) să elibereze licente audiovizuale si autorizatii de retransmisie pentru exploatarea serviciilor de programe de radiodifuziune si televiziune si să emită decizii de autorizare audiovizuală;

d) să emită, în aplicarea dispozitiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea realizării atributiilor sale prevăzute expres în prezenta lege si, cu precădere, cu privire la:

- asigurarea informării corecte a opiniei publice;

- urmărirea exprimării corecte în limba română si în limbile minoritătilor nationale;

- asigurarea echidistantei si a pluralismului;

- transmiterea informatiilor si a comunicatelor oficiale ale autoritătilor publice cu privire la calamităti naturale, starea de necesitate sau de urgentă, starea de asediu ori de conflict armat;

- protectia minorilor;

- apărarea demnitătii umane;

- politici nediscriminatorii cu privire la rasă, sex, nationalitate, religie, convingeri politice si orientări sexuale;

- exercitarea dreptului la replică;

- publicitate, inclusiv publicitatea electorală, si teleshopping;

- sponsorizare;

- programarea si difuzarea emisiunilor ori programelor privind campaniile electorale;

- responsabilitătile culturale ale radiodifuzorilor;

e) să elaboreze instructiuni si să emită recomandări pentru desfăsurarea activitătilor în domeniul comunicării audiovizuale.

(2) Consiliul este consultat în procesul de definire a pozitiei României si poate participa, prin reprezentanti, la negocierile internationale cu privire la domeniul audiovizual.

(3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care se reglementează activităti din domeniul audiovizual ori în legătură cu acesta.

(4) Consiliul este autorizat să solicite si să primească de la radiodifuzori si distribuitori de servicii de programe audiovizuale orice date, informatii si documente care privesc îndeplinirea atributiilor sale, având obligatia să păstreze confidentialitatea datelor care nu au caracter public.

Art. 18. - (1) Consiliul îsi elaborează propriul regulament de organizare si functionare, care se aprobă cu votul majoritătii membrilor săi.

(2) În vederea exercitării atributiilor Consiliul îsi constituie o structură functională proprie, inclusiv structuri teritoriale de control si monitorizare, care sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare si functionare.

(3) Personalul de specialitate al Consiliului este alcătuit din functionari publici si personal încadrat cu contract individual de muncă, salarizati potrivit prevederilor art. 98.

(4) Functionarii publici din cadrul Consiliului nu pot fi membri în consiliile de administratie ale radiodifuzorilor publici sau privati, în organele de conducere ale radiodifuzorilor si nici nu pot să exercite functii sau să detină actiuni ori părti sociale într-o societate comercială titulară a unei licente audiovizuale.

(5) În scopul aplicării dispozitiilor alin. (4), functionarii publici din cadrul Consiliului vor depune la presedintele Consiliului o declaratie de conformare pe propria răspundere.

Art. 19. - (1) În vederea stabilirii strategiei în domeniul utilizării frecventelor radioelectrice, a Planului national de frecvente radioelectrice alocate comunicării audiovizuale si pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radioelectric destinat comunicării audiovizuale, precum si a celor privind noile dezvoltări tehnologice cu impact asupra comunicării audiovizuale, se instituie o comisie mixtă consultativă, compusă din 3 membri propusi de Consiliu si 3 membri propusi de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.

(2) Comisia mixtă consultativă adoptă propriul regulament de organizare si functionare, care va fi aprobat de conducerile celor două autorităti.

Art. 20. - (1) Activitatea Consiliului este analizată de către Parlament, prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, si ori de câte ori comisiile de specialitate ale Parlamentului solicită presedintelui Consiliului rapoarte specifice.

(2) Raportul anual de activitate a Consiliului se depune la comisiile de specialitate ale Parlamentului, până la data de 15 aprilie.

(3) În situatia în care comisiile de specialitate resping raportul anual al Consiliului, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile să prezinte comisiilor reunite un program de măsuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program ce va fi depus spre dezbatere si aprobare comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

(4) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Consiliului si, după caz, programul de măsuri se supun dezbaterii în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, în prezenta membrilor Consiliului.

(5) Membrii Consiliului au obligatia să îsi însusească concluziile rezultate în urma dezbaterilor si să îsi asume răspunderea pentru îndeplinirea programului de măsuri stabilit prin hotărâre a Parlamentului.

(6) Raportul comisiilor de specialitate se referă la legalitatea activitătilor Consiliului, precum si la corectitudinea si transparenta operatiunilor financiare.

(7) În îndeplinirea misiunii sale de garant al interesului public Consiliul are obligatia de a publica rapoarte periodice privind modul în care îsi exercită atributiile.

 

CAPITOLUL III

Continutul comunicării audiovizuale

 

Art. 21. - (1) Evenimentele de importantă majoră pot fi difuzate în exclusivitate numai dacă difuzarea nu privează o parte importantă a publicului din România de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisie decalată în cadrul unui serviciu de programe cu acces liber.

(2) Lista evenimentelor considerate de importantă majoră se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului, si va fi comunicată Comisiei Europene; modificările ulterioare urmează aceeasi procedură. În perioada de preaderare la Uniunea Europeană lista îsi va produce efectele după publicarea hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Prin hotărârea Guvernului mentionată la alin. (2) se precizează procentul din populatie care reprezintă o parte importantă a publicului; prin aceeasi hotărâre se stabileste pentru fiecare eveniment de importantă majoră dacă difuzarea în direct a acestuia se va face în tot sau în parte, ori dacă, acolo unde interesul public o cere, difuzarea decalată a acestuia se va face în tot sau în parte.

(4) Exercitarea de către radiodifuzorii aflati în jurisdictia României a drepturilor exclusive de difuzare a unor evenimente declarate de un stat membru al Uniunii Europene ca fiind de importantă majoră si care sunt cuprinse în lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu poate priva o parte importantă a publicului din respectivul stat de posibilitatea de a urmări acele evenimente, în direct sau decalat, conform prevederilor stabilite de acel stat membru.

Art. 22. - (1) De la data aderării orice radiodifuzor aflat în jurisdictia României va rezerva operelor europene o proportie majoritară din timpul său de difuzare, cu exceptia timpului consacrat informatiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicitătii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping.

(2) Până la data aderării va fi rezervată o proportie semnificativă operelor audiovizuale românesti. Această proportie, având în vedere responsabilitătile informationale, educationale, culturale si de divertisment ale radiodifuzorului fată de publicul său, va fi realizată progresiv, pe baza unor criterii corespunzătoare.

(3) Consiliul va urmări aplicarea prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Mecanismele complete ale măsurilor de implementare vor fi stabilite de Consiliu.

Art. 23. - (1) În sensul prezentei legi, sunt opere europene:

a) opere originare din România sau din statele membre ale Uniunii Europene;

b) opere originare din terte state europene care sunt parte la Conventia europeană privind televiziunea transfrontieră, care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (3);

c) opere originare din alte state europene si care îndeplinesc conditiile mentionate la alin. (4).

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) si c) sunt aplicabile sub rezerva neadoptării de către statele respective a unor măsuri discriminatorii împotriva operelor provenite din România sau din statele membre ale Uniunii Europene.

(3) Operele mentionate la alin. (1) lit. a) si b) sunt opere realizate în principal de către autori si lucrători rezidenti în unul dintre statele respective, care îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

a) sunt realizate de unul sau mai multi producători stabiliti în unul sau mai multe dintre statele respective;

b) productia acestor opere este supervizată si controlată efectiv de către unul sau mai multi producători stabiliti în unul sau mai multe dintre statele respective;

c) contributia coproducătorilor din aceste state la totalul costurilor de coproductie este preponderentă, iar coproductia nu este controlată de unul sau mai multi producători stabiliti în afara statelor respective.

(4) Operele mentionate la alin. (1) lit. c) sunt opere realizate exclusiv sau în coproductie cu producători stabiliti în unul sau mai multe terte state europene cu care România sau Uniunea Europeană a încheiat acorduri referitoare la sectorul audiovizual, dacă aceste opere sunt realizate în principal de către autori si lucrători rezidenti în unul sau mai multe state europene.

(5) Operele care nu sunt considerate opere europene în sensul alin. (1), dar care sunt realizate în baza unor tratate bilaterale de coproductie încheiate cu terte tări, vor fi considerate opere europene, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi, dacă coproducătorii din România sau din statele membre ale Uniunii Europene furnizează un procent majoritar din totalul costurilor productiei, iar aceasta nu este controlată de unul sau mai multi producători stabiliti în afara României si a statelor membre ale Uniunii Europene.

(6) Operele care nu sunt opere europene în sensul alin. (1) si (5), dar care sunt realizate în principal de către autori si lucrători rezidenti în România sau în statele membre ale Uniunii Europene, vor fi considerate opere europene, în scopul aplicării prezentei legi, într-un procent corespunzător procentului contributiei coproducătorilor din România sau din statele membre ale Uniunii Europene la totalul costurilor de productie.

Art. 24. - (1) Orice radiodifuzor aflat sub jurisdictia României va rezerva operelor europene create de producători independenti fată de acei radiodifuzori cel putin 10% din timpul său de difuzare, cu exceptia timpului consacrat informatiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicitătii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping, sau cel putin 10% din bugetul său de programe.

(2) În operele europene create de producători independenti va fi inclusă o proportie corespunzătoare de opere recente, respectiv de opere difuzate în următorii 5 ani după producerea lor.

(3) Un producător este independent fată de un anumit radiodifuzor dacă activitatea sa de realizare a unor productii audiovizuale este sustinută financiar într-o proportie mai mică de 25% din aceleasi surse cu serviciul de programe în cadrul căruia se difuzează productia sa si dacă detine mai putin de 25% din capitalul societătii care finantează serviciul de programe în cauză.

Art. 25. - Prevederile art. 22-24 nu se vor aplica serviciilor de programe destinate unei audiente locale, asigurate de radiodifuzori care nu fac parte dintr-o retea natională.

Art. 26. - Difuzarea unei opere cinematografice se poate face numai în perioadele anume prevăzute în contractele încheiate cu detinătorii drepturilor de autor.

Art. 27. - (1) Publicitatea si teleshoppingul se difuzează grupat, trebuie să fie usor de identificat prin marcaje corespunzătoare si trebuie să fie separate de alte părti ale serviciului de programe prin semnale optice si acustice.

(2) Spoturile publicitare si de teleshopping pot fi difuzate izolat numai în cazuri exceptionale stabilite ca atare de Consiliu.

(3) Tehnicile subliminale sunt interzise în publicitate si teleshopping.

(4) Publicitatea mascată si teleshoppingul mascat sunt interzise.

Art. 28. - (1) Inserarea spoturilor publicitare, inclusiv a celor autopromotionale sau de teleshopping, se poate face numai între programe. Dacă se respectă conditiile prevăzute la alin. (4)-(7), spoturile de publicitate sau de teleshopping pot fi inserate si în timpul unui program, astfel încât:

a) integritatea si valoarea programului respectiv să nu fie prejudiciate, tinându-se seama de pauzele firesti ale acestuia si de durata si natura lui;

b) drepturile de autor să nu fie prejudiciate.

(2) Societatea Română de Radiodifuziune si Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot  insera spoturi publicitare, inclusiv autopromotionale sau de teleshopping, numai între programe.

(3) În cadrul programelor alcătuite din părti autonome sau în cadrul difuzării unor competitii sportive ori a altor evenimente sau emisiuni structurate similar, care contin pauze, spoturile de publicitate si teleshopping pot fi introduse doar între părti sau în pauze.

(4) Difuzarea operelor audiovizuale, cum sunt filmele cinematografice sau filmele realizate pentru televiziune, cu exceptia serialelor, foiletoanelor, programelor distractive si a documentarelor, dacă durata lor programată este mai mare de 45 de minute, poate fi întreruptă o singură dată pentru fiecare interval de 45 de minute; o nouă întrerupere este permisă numai dacă durata lor programată este cu cel putin 20 de minute mai mare decât două sau mai multe perioade complete de 45 de minute.

(5) Dacă un program de televiziune, altul decât cele mentionate la alin. (3), este întrerupt de spoturi de publicitate sau de teleshopping, trebuie să existe un interval de minimum 20 de minute între două pauze publicitare succesive în interiorul programului respectiv.

(6) Este interzisă inserarea de publicitate sau teleshopping în cadrul difuzării oficierii unui serviciu religios.

(7) Programele de stiri si reportajele de politică internă, documentarele, programele religioase si programele pentru copii, a căror durată programată este mai mică de 30 de minute, nu pot fi întrerupte de publicitate sau teleshopping; dacă durata programată a acestora este de cel putin 30 de minute, atunci se vor aplica, corespunzător, dispozitiile alin. (5).

Art. 29. - (1) Publicitatea, inclusiv publicitatea autopromotională, si teleshoppingul trebuie să respecte următoarele conditii:

a) să nu afecteze dezvoltarea fizică, psihică sau morală a minorilor;

b) să nu prejudicieze demnitatea umană;

c) să nu includă nici o formă de discriminare pe motiv de rasă, religie, nationalitate, sex sau orientare sexuală;

d) să nu aducă ofensă convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor si radioascultătorilor;

e) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătătii sau sigurantei populatiei;

f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare mediului;

g) să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale;

h) să nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.

(2) Publicitatea si teleshoppingul care aduc atingere intereselor legale ale consumatorilor sunt interzise.

Art. 30. - Orice formă de publicitate sau teleshopping pentru tigări sau pentru alte produse din tutun este interzisă.

Art. 31. - Publicitatea sau teleshoppingul pentru produsele medicale si tratamentele medicale pentru care este necesară o prescriptie medicală este interzis.

Art. 32. - Publicitatea si teleshopping-ul pentru băuturi alcoolice trebuie să respecte următoarele conditii:

a) să nu fie adresate minorilor sau să nu prezinte minori consumând băuturi alcoolice;

b) să nu stabilească o legătură între consumul de alcool si îmbunătătirea calitătilor fizice, psihice sau a abilitătii în conducerea de vehicule;

c) să nu sugereze că prin consumul de alcool se pot obtine performante sociale sau sexuale;

d) să nu sugereze că alcoolul are calităti terapeutice sau că acesta este stimulent, sedativ sau mijloc de rezolvare a problemelor personale;

e) să nu încurajeze consumul exagerat de alcool si să nu pună într-o lumină negativă consumul moderat sau abtinerea de la consumul de băuturi alcoolice;

f) să nu prezinte drept o calitate continutul ridicat în alcool al băuturilor.

Art. 33. - (1) Publicitatea nu trebuie să provoace nici o daună morală, fizică sau intelectuală minorilor si, în special:

a) să nu instige în mod direct minorii să cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experientă sau a credulitătii acestora;

b) să nu încurajeze în mod direct minorii să îsi convingă părintii sau pe alte persoane să cumpere bunurile sau serviciile care fac obiectul publicitătii;

c) să nu exploateze încrederea specială pe care minorii o au în părinti, profesori sau alte persoane;

d) să nu prezinte în mod nejustificat minori în situatii periculoase.

(2) Teleshoppingul trebuie să respecte conditiile mentionate la alin. (1) si să nu incite minorii să încheie contracte pentru vânzarea sau închirierea de bunuri ori servicii.

Art. 34. - (1) Programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) continutul si programarea acestora nu trebuie, în nici o circumstantă, să fie influentate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independenta editorială si responsabilitatea radiodifuzorului în raport cu programele respective;

b) denumirea sau marca sponsorului trebuie să fie distinct evidentiată ca atare pe parcursul programelor respective;

c) să nu încurajeze achizitionarea sau închirierea produselor ori a serviciilor sponsorului sau ale unui tert, în particular prin referiri promotionale speciale la aceste produse ori servicii.

(2) Nici un program nu poate fi sponsorizat de către persoane fizice sau juridice a căror activitate principală este fabricarea sau comercializarea tigărilor ori a altor produse din tutun.

(3) Sponsorizarea programelor de către persoane ale căror activităti includ fabricarea ori comercializarea produselor medicale sau a tratamentelor medicale se poate face numai prin promovarea numelui sau a imaginii persoanei respective.

(4) Programele de stiri si emisiunile informative pe teme politice nu pot fi sponsorizate.

Art. 35. - (1) Timpul de difuzare dedicat publicitătii, cu exceptia ferestrelor de teleshopping prevăzute la art. 36, nu poate depăsi 15% din timpul de difuzare, iar împreună cu spoturile de teleshopping nu poate depăsi 20% din timpul zilnic de difuzare.

(2) Durata spoturilor de publicitate si a spoturilor de teleshopping nu poate depăsi 12 minute din timpul oricărei ore date; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăsi 8 minute din timpul oricărei ore date.

(3) În vederea aplicării dispozitiilor prezentului articol publicitatea nu include:

a) anunturile făcute de radiodifuzor în legătură cu propriile programe si produsele auxiliare direct derivate din aceste programe;

b) anunturile de interes public si apelurile în scopuri caritabile transmise în mod gratuit.

Art. 36. - (1) Ferestrele dedicate transmisiei teleshoppingului de către un serviciu de programe care nu este dedicat exclusiv teleshoppingului trebuie să aibă o durată neîntreruptă de minimum 15 minute.

(2) Numărul maxim de ferestre va fi de 8 pe zi; durata lor cumulată nu va depăsi 3 ore zilnic. Acestea trebuie să fie delimitate prin semnale optice sau acustice corespunzătoare.

Art. 37. - Dispozitiile prezentei legi se vor aplica în mod corespunzător serviciilor de programe dedicate exclusiv teleshoppingului, inclusiv în ceea ce priveste limitarea duratei publicitătii, în conditiile art. 35 alin. (1).

Art. 38. - Dispozitiile prezentei legi se vor aplica în mod corespunzător serviciilor de programe dedicate exclusiv autopromovării, inclusiv cu privire la limitarea duratei celorlalte forme de publicitate, în conditiile art. 35 alin. (1) si (2).

Art. 39. - (1) Este interzisă difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care contin pornografie sau violentă nejustificată.

(2) Difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau datorită mijloacelor tehnice necesare receptiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.

(3) Difuzarea programelor prevăzute la alin. (2) se poate face numai după prezentarea unei atentionări acustice sau grafice, pe toată durata programului asigurându-se prezenta unui simbol vizual de avertizare.

Art. 40. - Este interzisă difuzarea de programe care contin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, nationalitate, sex sau orientare sexuală.

Art. 41. - (1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de nationalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime, în special reputatia si imaginea publică, au fost bazate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui program, beneficiază de dreptul la replică sau la rectificare.

(2) Consiliul va adopta procedura necesară exercitării efective a dreptului la replică sau la rectificare, precum si orice alte măsuri necesare, inclusiv sanctiuni, în vederea garantării dreptului la replică sau la rectificare într-o limită rezonabilă de timp de la primirea cererii solicitantului.

(3) Difuzarea rectificării sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate să se adreseze instantelor judecătoresti.

Art. 42. - (1) Pentru încurajarea si facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie radiodifuzorii au obligatia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat si impartial.

(2) În aplicarea corectă a prevederilor alin. (1) Consiliul va emite norme cu caracter obligatoriu, va controla respectarea prevederilor legale si ale normelor emise si va sanctiona încălcarea acestora.

 

CAPITOLUL IV

Regimul juridic al proprietătii în domeniul audiovizualului

 

Art. 43. - (1) Radiodifuzorii sunt persoane de drept public sau privat.

(2) Regimul radiodifuzorilor de drept public se reglementează prin lege organică.

(3) Radiodifuzorii de drept privat, care sunt persoane juridice, se constituie si functionează sub forma societătilor comerciale.

(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor sau a părtilor sociale se poate transfera în conformitate cu prevederile prezentei legi si cu conditia să nu aducă atingere drepturilor si obligatiilor prevăzute în licenta sau licentele detinute de societatea comercială respectivă.

(5) Orice persoană fizică sau juridică ce detine sau dobândeste o cotă egală sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societăti comerciale titulare de licentă audiovizuală ori de licentă de emisie sau ale unei societăti care controlează o societate titulară a unei astfel de licente are obligatia de a notifica această situatie Consiliului, în termen de o lună de la data la care

a ajuns la această cotă.

(6) Actiunile reprezentând capitalul social al societătilor comerciale pe actiuni nu pot fi decât nominative.

(7) Este interzisă utilizarea numelui unei alte persoane, în orice mod, de către o societate comercială care solicită acordarea unei licente audiovizuale ori de emisie sau a oricărei alte autorizatii privind un serviciu de comunicare audiovizuală ori care controlează o societate titulară a unei astfel de licente ori autorizatii, în scopul eludării prevederilor prezentei legi.

Art. 44. - (1) Pentru a proteja pluralismul si diversitatea culturală, concentrarea proprietătii si extinderea cotei de audientă în domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni care să asigure eficienta economică, dar care să nu genereze aparitia de pozitii dominante în formarea opiniei publice.

(2) În întelesul prezentei legi si pentru determinarea cotei de piată a serviciilor de programe, se consideră că:

a) piata serviciilor de programe de televiziune cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel national de radiodifuzorii aflati în jurisdictia României, inclusiv serviciile publice de programe de televiziune cu acoperire natională;

b) piata serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel national de radiodifuzorii aflati în jurisdictia României, inclusiv serviciile publice de programe de radiodifuziune cu acoperire natională.

(3) Se consideră că un radiodifuzor detine o pozitie dominantă în formarea opiniei publice, la nivel national, în cazul în care cota sa de piată depăseste 30% din piata serviciilor de programe difuzate la nivel national.

(4) Determinarea cotei de piată a fiecărui radiodifuzor national, regional si local se face anual, prin media cotei de piată înregistrată în cursul anului respectiv, pe toată durata de difuzare.

(5) Măsurarea cotelor de piată se realizează prin sistem electronic.

(6) Audienta si cotele de piată ale posturilor de radio se măsoară prin procedura intervievării directe.

(7) Prevederile alin. (3) nu se aplică serviciilor publice de radiodifuziune si televiziune.

(8) O persoană fizică sau juridică, română sau străină, poate detine cel mult două licente audiovizuale de acelasi tip în aceeasi unitate administrativ-teritorială sau zonă, fără posibilitatea de a detine exclusivitatea.

(9) O persoană fizică sau juridică poate fi investitor ori actionar majoritar, direct sau indirect, la o singură societate de comunicatie audiovizuală, iar la altele poate detine cel mult 20% din capitalul social.

(10) În sensul prezentei legi:

a) licenta de emisie natională dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire cuprinde o audientă potentială de peste 60% din populatia recenzată a tării;

b) licenta de emisie regională dă dreptul la o difuzare a cărei zonă geografică de acoperire reprezintă o audientă potentială cuprinsă între 3% si 20% din populatia recenzată de pe teritoriul a 3 până la 8 judete;

c) licenta de emisie locală este licenta a cărei zonă geografică de acoperire si a cărei audientă potentială sunt mai mici decât cele prevăzute pentru o licentă regională;

d) licentele acordate pentru municipiul Bucuresti sunt considerate licente locale.

Art. 45. - (1) Măsurarea audientelor si a cotelor de piată va fi realizată în conformitate cu standardele si uzantele internationale de institutii specializate desemnate prin licitatie.

(2) Licitatia va fi organizată de către o comisie formată din 5 reprezentanti ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanti ai agentilor de publicitate si 5 reprezentanti ai Consiliului.

(3) Prima licitatie se va organiza în cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, iar următoarele se vor organiza din 4 în 4 ani.

(4) Consiliul va beneficia în mod gratuit de rezultatele măsurătorilor.

Art. 46. - (1) La nivel regional si local determinarea pozitiei dominante în formarea opiniei publice se face luându-se în considerare cota de piată a serviciilor de programe de televiziune si a serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, cu acoperire regională sau locală.

(2) Se consideră că un radiodifuzor detine o pozitie dominantă în formarea opiniei publice, la nivel regional sau local, în cazul în care cota de piată cumulată a serviciilor de programe de televiziune si/sau, după caz, de radiodifuziune difuzate în zona respectivă depăseste 25%, cumulat, din piata serviciilor de programe de televiziune si de radiodifuziune difuzate la nivel regional sau local.

(3) Pentru determinarea cotei de piată a fiecărui radiodifuzor se aplică prevederile art. 44 alin. (4)-(6).

Art. 47. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 43 se pot acorda licente audiovizuale autoritătilor publice locale, cu conditia:

a) să nu existe nici o altă licentă audiovizuală pentru un serviciu de programe local;

b) să ofere exclusiv servicii de informare privind comunitatea respectivă.

(2) În cazul acordării unei alte licente audiovizuale licenta acordată în conditiile alin. (1) se retrage de drept.

Art. 48. - Orice persoană juridică titulară a unei licente audiovizuale are obligatia de a pune în permanentă la dispozitie publicului următoarele categorii de informatii:

a) denumirea, statutul juridic si sediul social;

b) numele reprezentantului legal si ale principalilor asociati ori actionari;

c) numele persoanelor responsabile de conducerea societătii comerciale si ale celor care îsi asumă, în principal, responsabilitatea editorială;

d) lista publicatiilor editate de persoana juridică respectivă si lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură.

Art. 49. - Functionarea radiodifuzorilor este supusă regulilor de transparentă, potrivit cărora persoanele care exploatează un serviciu de programe sunt obligate să aducă la cunostintă Consiliului următoarele:

a) schimbările intervenite în cursul exploatării serviciului în ceea ce priveste categoriile de date mentionate la art. 48;

b) alte categorii de date privind functionarea serviciului, după intrarea acestuia în activitate.

 

CAPITOLUL V

Licente si autorizatii

 

Art. 50. - Difuzarea unui serviciu de programe de către un radiodifuzor aflat în jurisdictia României se poate face numai în baza licentei audiovizuale si, după caz, si a licentei de emisie.

Art. 51. - Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului.

Art. 52. - (1) Licenta audiovizuală se eliberează fie în baza unui concurs, în cazul unul serviciu de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră, fie în baza unei decizii a Consiliului, în cazul unui serviciu de programe difuzat prin orice alte mijloace de telecomunicatii.

(2) La concursul pentru obtinerea licentei audiovizuale pot participa numai solicitantii care au obtinut, în prealabil, avizul tehnic eliberat de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, în conditiile stabilite de aceasta.

(3) Licentele audiovizuale pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune se eliberează fără concurs.

(4) Difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune se realizează de către un operator de retele de telecomunicatii, în baza licentei acordate acestuia de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.

Art. 53. - Nu pot solicita licentă audiovizuală societătile comerciale în care un asociat sau un actionar care detine o cotă mai mare de 10% din capitalul ori din drepturile de vot ale societătii a fost condamnat penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Art. 54. - Licenta audiovizuală cuprinde:

a) numărul licentei;

b) datele de identificare a titularului acesteia;

c) tipul serviciului de programe;

d) denumirea si elementele de identificare ale serviciului de programe;

e) formatul de principiu al serviciului de programe si structura programelor;

f) zona de difuzare;

g) perioada de valabilitate;

h) taxele si tarifele care trebuie achitate;

i) mijlocul de telecomunicatii folosit pentru difuzare si detinătorul acestuia;

j) frecventa sau frecventele asignate, după caz.

Art. 55. - (1) Licenta audiovizuală se acordă pentru o perioadă de 9 ani, atât în domeniul radiodifuziunii sonore, cât si în cel al televiziunii.

(2) Termenul curge:

a) de la data obtinerii autorizatiei tehnice de functionare, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;

b) de la data obtinerii deciziei de autorizare audiovizuală, în cazul difuzării prin orice alte mijloce de telecomunicatii.

(3) Licenta poate fi prelungită pentru o perioadă de încă 9 ani, în conditiile stabilite de Consiliu.

Art. 56. - (1) Licenta audiovizuală poate fi cedată către un tert numai cu acordul Consiliului si cu asumarea de către noul titular a tuturor obligatiilor decurgând din licentă.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) licentele acordate institutiilor de învătământ, cultelor si autoritătilor administratiei publice.

(3) Decizia Consiliului va fi emisă în termen de 30 de zile de la data solicitării.

Art. 57. - (1) Licenta audiovizuală se retrage de către Consiliu în următoarele situatii:

a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în conditiile stabilite prin licentă, în termen de 12 luni de la  obtinerea licentei audiovizuale, cu exceptia cazului în care difuzarea se face pe cale radioelectrică terestră; Consiliul poate acorda o prelungire de încă 6 luni în situatii justificate;

b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenta audiovizuală mai mult de 45 de zile, pentru motive de natură tehnică, si mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive;

c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietătii în audiovizual, până la încadrarea în cota de piată admisă;

d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;

e) la cererea titularului.

(2) Licenta audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage si în următoarele situatii:

a) titularul nu obtine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală, în termen de 60 de zile de la data obtinerii autorizatiei tehnice de functionare;

b) ca urmare a retragerii licentei de emisie.

Art. 58. - (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obtinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

(2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obtinerii de către titularul de licentă audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.

Art. 59. - (1) În cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvente radioelectrice terestre, aceasta se face în baza licentei audiovizuale, precum si a licentei de emisie, care se acordă, în mod obligatoriu, de către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii titularului de licentă audiovizuală, în conditiile prezentei legi.

(2) Sunt interzise operarea si exploatarea licentelor audiovizuale de către alte persoane decât detinătorii de drept ai acestora.

Art. 60. - Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei de emisie se stabilesc de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.

Art. 61. - (1) Licenta de emisie se acordă pentru o perioadă de 9 ani, atât în domeniul radiodifuziunii sonore, cât si în cel al televiziunii.

(2) Termenul curge de la data emiterii autorizatiei tehnice de functionare.

(3) Licenta poate fi prelungită pentru încă o perioadă de 9 ani, în conditiile stabilite de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.

Art. 62. - (1) Titularul licentei de emisie are obligatia de a plăti anual, anticipat, un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.

(2) În cazul în care titularul licentei de emisie utilizează retele de emisie închiriate, plata tarifului de utilizare a spectrului cade în sarcina proprietarului retelei.

(3) Obligatia de plată a tarifului corespunzător primului an de emisie devine scadentă în 15 zile de la obtinerea licentei de emisie.

(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(5) Dispozitiile prezentului articol nu se aplică serviciilor publice de radiodifuziune si televiziune.

Art. 63. - Monitorizarea si controlul parametrilor prevăzuti în licenta de emisie fată de reglementările tehnice în vigoare din domeniul radiocomunicatiilor, respectiv monitorizarea si controlul acestora pe parcursul perioadei de valabilitate a licentei, se realizează, direct sau prin intermediul unei alte persoane juridice de drept public sau privat, de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, în baza unei proceduri stabilite de aceasta.

Art. 64. - Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii poate modifica, din motive tehnice sau din motive ce tin de schimbarea Planului national de alocare a frecventelor, frecventa si datele tehnice ale acesteia, prevăzute în licenta de emisie, fără întreruperea serviciului si cu asigurarea unei receptii de calitate echivalentă.

Art. 65. - Licenta de emisie se retrage de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii în următoarele situatii:

a) titularul nu obtine, din motive care îi sunt imputabile, autorizatia tehnică de functionare în termen de 12 luni de la data obtinerii licentei de emisie;

b) titularul nu obtine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală în termen de cel mult 60 de zile de la data obtinerii autorizatiei tehnice de functionare;

c) pentru încălcarea obligatiilor prevăzute în licenta de emisie;

d) ca urmare a retragerii licentei audiovizuale;

e) titularul nu depune la Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, în termen de 45 de zile de la scadenta obligatiei anuale de plată, dovada achitării tarifului de utilizare a spectrului, aferent anului respectiv;

f) titularul nu depune la Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;

g) la cererea titularului;

h) încetează să mai emită pentru mai mult de 45 de zile, pentru motive de natură tehnică, si mai mult de 96 de ore, din orice alte motive.

Art. 66. - Licenta de emisie poate fi cedată către un tert numai împreună cu licenta audiovizuală, cu acordul prealabil al Consiliului si al Autoritătii Nationale de Reglementare în  Comunicatii si cu asumarea de către noul titular a tuturor obligatiilor decurgând din licente.

Art. 67. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi Consiliul va elabora strategia de acoperire a teritoriului national cu servicii de programe  audiovizuale si va nominaliza regiunile si localitătile acoperite de acestea si o va trimite Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii.

Art. 68. - În scopul garantării interesului public Consiliul revizuieste anual strategia de acoperire a teritoriului national cu servicii de programe audiovizuale.

Art. 69. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii elaborează Planul national al frecventelor radioelectrice, denumit în continuare Plan.

(2) Prin Plan se face stabilirea frecventelor destinate difuzării serviciilor de programe audiovizuale.

(3) Planul este elaborat în termen de 6 luni de la primirea strategiei de acoperire a teritoriului national cu servicii de programe audiovizuale, cu respectarea tratatelor si a acordurilor internationale la care România este parte.

Art. 70. - Planul va cuprinde toate frecventele, precum si datele tehnice asociate, pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului, cu precizarea caracterului local, regional sau national al acestora.

Art. 71. - Prin Plan sunt disponibile cel putin 4 retele nationale de radiodifuziune sonoră si 3 retele nationale de radiodifuziune televizată, care se asignează astfel:

a) 2 retele nationale în FM destinate radiodifuzorului public - Societatea Română de Radiodifuziune, în banda CCIR, o retea natională în AM, o retea pentru posturile regionale si locale în AM si FM, precum si frecvente de emisie în bandă de unde ultrascurte, pentru difuzarea emisiunilor pentru străinătate;

b) 2 retele destinate radiodifuzorilor de radiodifuziune privati;

c) 2 retele destinate radiodifuzorului public – Societatea Română de Televiziune;

d) o retea destinată radiodifuzorilor de televiziune privati.

Art. 72. - Planul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la aprobare.

Art. 73. - Utilizarea statiilor de emisie sau a retelelor de telecomunicatii aflate sub jurisdictia României, în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai după obtinerea autorizatiei tehnice de functionare a acestora, de la Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, pe baza procedurii stabilite de aceasta.

Art. 74. - (1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

(2) Pentru obtinerea avizului distribuitorii au obligatia de a comunica Consiliului structura ofertei de servicii de programe retransmise.

(3) Distribuitorii de servicii au obligatia de a notifica în prealabil Consiliului orice modificare în structura ofertei de servicii de programe retransmise.

(4) Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite un serviciu de programe fără detinerea drepturilor de retransmisie.

Art. 75. - (1) Retransmisia oricărui serviciu de programe, difuzat legal de către radiodifuzori aflati sub jurisdictia României sau sub jurisdictia unui stat cu care România a încheiat un acord international de liberăretransmisie în domeniul audiovizualului, este liberă, în conditiile legii.

(2) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe, difuzate de către radiodifuzori aflati sub jurisdictia statelor membre ale Uniunii Europene si receptionate pe teritoriul acestor state, este liberă si nu necesită nici o autorizare prealabilă.

(3) Consiliul poate restrânge temporar dreptul de liberă retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) serviciul de programe încalcă explicit, semnificativ si grav prevederile art. 39 sau 40;

b) pe parcursul ultimelor 12 luni radiodifuzorul a mai încălcat de cel putin două ori prevederile art. 39 sau 40;

c) Consiliul a notificat în scris radiodifuzorului în cauză si Comisiei Europene respectivele încălcări si despre măsurile pe care intentionează să le adopte în cazul în care o asemenea încălcare se produce din nou;

d) consultările cu statul de pe teritoriul căruia se face transmisia si cu Comisia Europeană nu s-au concretizat într-o întelegere amiabilă în termen de 15 zile de la notificarea prevăzută la lit. c), iar încălcarea în cauză persistă.

Art. 76. - Orice distribuitor de servicii care retransmite un serviciu de programe care se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) si (2) va notifica Consiliului statul sub jurisdictia căruia se află radiodifuzorul respectiv si, după caz, acceptul de retransmisie acordat.

Art. 77. - Retransmisia unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) si (2) se poate face numai în baza autorizatiei de retransmisie.

Art. 78. - Orice persoană interesată poate cere Consiliului eliberarea unei autorizatii de retransmisie pentru un anumit serviciu de programe.

Art. 79. - Procedura de eliberare, modificare si de retragere a autorizatiei de retransmisie se stabileste prin decizie a Consiliului.

Art. 80. - Retransmisia oricărui serviciu de programe care a obtinut autorizatie de retransmisie se poate face liber, de către orice distribuitor de servicii, fără nici o autorizare prealabilă, în conditiile art. 74.

Art. 81. - Consiliul va publica anual lista cuprinzând serviciile de programe care beneficiază de autorizatia de retransmisie.

Art. 82. - (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin retele de telecomunicatii are obligatia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societătii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum si alte servicii de programe, libere la retransmisie si fără conditionări tehnice sau financiare ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reteaua respectivă.

(2) În limita posibilitătilor, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin retele de telecomunicatii vor include în ofertele lor de programe canalul TVR Cultural,  cu conditia alocării fondurilor necesare către Societatea Română de Televiziune, pentru folosirea gratuită a decodoarelor.

(3) În mediul rural, pentru retele cu mai putin de 100 de abonati Societatea Română de Televiziune poate asigura gratuit receptia programelor publice, în vederea retransmisiei.

(4) În localitătile în care o minoritate natională reprezintă o pondere mai mare de 20% distribuitorii vor asigura si servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minoritătii respective.

(5) În limita posibilitătilor, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin retele de telecomunicatii vor include în ofertele lor de programe serviciile publice ale Societătii Române de Radiodifuziune, ale unui program de radiodifuziune national si ale unui program de radiodifuziune local, private.

 

CAPITOLUL VI

Limitele dreptului de exclusivitate

 

Art. 83. - Orice persoană are dreptul de a primi informatii pe cale audio sau audiovizuală cu privire la orice problemă sau eveniment de interes public.

Art. 84. - În acest scop întinderea dreptului de exclusivitate dobândit prin contract de un radiodifuzor, numit în continuare radiodifuzor primar, este limitată de dreptul oricărui alt radiodifuzor, numit în continuare radiodifuzor secundar, de a difuza extrase cu privire la eveniment, cu conditia să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de exploatare, după cum urmează:

a) prin înregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar în scopul difuzării unui extras;

b) prin asigurarea de către organizator sau de alte persoane îndreptătite a accesului radiodifuzorului secundar la locurile în care se desfăsoară evenimentul de interes public, pentru realizarea propriilor înregistrări în scopul editării unui extras.

Art. 85. - (1) Extrasul reprezintă o scurtă succesiune de imagini si sunete cu privire la un eveniment de interes public, în scopul informării publicului asupra aspectelor esentiale ale evenimentului respectiv.

(2) Dacă un eveniment de interes general este alcătuit din mai multe elemente autonome din punct de vedere organizatoric, fiecare element va fi considerat un eveniment de interes public.

(3) Dacă un eveniment de interes general se derulează pe parcursul mai multor zile, radiodifuzorii secundari au dreptul la difuzarea unui singur extras pentru fiecare zi.  

(4) Indiferent de alcătuirea si desfăsurarea evenimentului de interes general, durata extrasului nu va putea depăsi 3 minute.

(5) Extrasele vor fi utilizate numai în cadrul buletinelor informative obisnuite.

(6) Toate elementele programului sau ale înregistrării neutilizate pentru realizarea extrasului vor fi distruse de radiodifuzorul secundar după difuzarea extrasului.

(7) În cazul în care extrasul este realizat prin înregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar, el trebuie să mentioneze numele acestuia sau să contină sigla lui, cu exceptia cazului în care radiodifuzorii implicati decid altfel.  

(8) Extrasul nu poate fi difuzat înainte ca radiodifuzorul primar să fi difuzat evenimentul, cu exceptia cazului în care radiodifuzorul primar nu difuzează evenimentul timp de 24 de ore de la producerea lui.

(9) Un extras difuzat nu poate fi redifuzat decât dacă există o legătură directă între continutul său si un alt eveniment de actualitate.

Art. 86. - Sub rezerva altor aranjamente convenite între părti, radiodifuzorii primari nu vor putea impune radiodifuzorilor secundari plata dreptului de difuzare a unui extras.

 

CAPITOLUL VII

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 87. - Orice clauze contractuale, indiferent de părti, care încalcă, în domeniul audiovizualului, dreptul publicului de a primi informatii de interes public si libera concurentă sunt nule.

Art. 88. - (1) Supravegherea aplicării, controlul îndeplinirii obligatiilor si sanctionarea încălcării prevederilor prezentei legi revin Consiliului, cu exceptia prevederilor art. 1 lit. o), art. 62, 63 si 73, ale căror respectare, supraveghere, control si, respectiv, sanctionare a încălcării revin de drept Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, în conformitate cu atributiile pe care le are, conform legii.

(2) Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii poate delega exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit prevederilor alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atributii de supraveghere si control în domeniul telecomunicatiilor.

(3) În exercitarea atributiilor de supraveghere personalul de control poate solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii informatiile necesare în aplicarea prezentei legi, precizând temeiul legal si scopul solicitării, si poate stabili termene până la care aceste informatii să fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută de prezenta lege.

Art. 89. - Exercitarea activitătii de control prevăzute la art. 88 se realizează, în conditiile prezentei legi, astfel:

a) din oficiu;

b) la cererea unei autorităti publice;

c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică afectată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei legi.

Art. 90. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:  

a) difuzarea unei opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu detinătorii drepturilor de autor;

b) utilizarea de tehnici subliminale în cadrul publicitătii sau teleshoppingului;

c) utilizarea publicitătii mascate sau a teleshoppingului mascat;

d) programarea si difuzarea de programe, cu încălcarea prevederilor art. 28 alin. (6) si (7), art. 29-33, art. 34 alin. (2)-(4), art. 39 alin. (1), art. 40 si ale art. 85 alin. (4)-(9);

e) retransmisia de către un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) si (2) si nu a obtinut autorizatia de retransmisie;  

f) retransmisia de către distribuitori a serviciilor de programe, cu încălcarea art. 74 si 82;

g) emiterea pe altă frecventă sau nerespectarea datelor tehnice, a zonei ori a parametrilor tehnici prevăzuti în licenta de emisie;

h) difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licenta audiovizuală;

i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică;

j) difuzarea unui serviciu de programe fără a detine, după caz, licentă audiovizuală, decizie de autorizare audiovizuală, licentă de emisie sau autorizatie tehnică de functionare;

k) exploatarea licentelor audiovizuale de către alte persoane decât titularii de drept ai acestora.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei.

(3) În cazul în care Consiliul decide că efectele unei fapte prevăzute la alin. (1) sunt minore, va adresa o somatie publică de intrare în legalitate.

(4) Individualizarea sanctiunii în cazul săvârsirii uneia dintre contraventiile prevăzute în prezenta lege se facetinându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum si de sanctiunile primite anterior, pe o perioadă de cel mult un an.

Art. 91. - (1) Încălcarea de către radiodifuzori sau distribuitorii de servicii a prevederilor prezentei legi, altele decât cele prevăzute la art. 90, sau a deciziilor cu caracter de norme de reglementare emise de Consiliu constituie contraventie.

(2) În cazul în care se constată săvârsirea uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1), Consiliul sau, după caz, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii va  emite, până la aplicarea amenzii, o somatie de intrare în legalitate, cu termene precise.

(3) În cazul în care radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii nu intră în legalitate în termenul si în conditiile stabilite prin somatie sau încalcă din nou aceste prevederi, se aplică o amendă contraventională de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei.

Art. 92. - Cuantumul amenzilor contraventionale prevăzute la art. 90 si 91 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

Art. 93. - (1) Sanctiunile pentru încălcarea dispozitiilor prezentei legi se aplică de Consiliu sau de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, precum si de către personalul de control anume împuternicit al persoanei juridice de drept public prevăzute la art. 88 alin. (2).

(2) Deciziile luate în conditiile alin. (1) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, potrivit legii, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) Decizia luată în conditiile alin. (1) si neatacată în termenul prevăzut la alin. (2) constituie, de drept, titlu executoriu.

Art. 94. - Contraventiilor prevăzute la art. 90 si 91 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 95. - (1) În cazul în care săvârsirea uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 90 si 91 aduce prejudicii grave interesului public, Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre următoarele sanctiuni:

a) reducerea cu până la jumătate a termenului de valabilitate a licentei audiovizuale;

b) retragerea licentei audiovizuale.

(2) Deciziile luate în conditiile alin. (1) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, potrivit legii, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 96. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu amendă penală între 1.000.000 lei si 30.000.000 lei următoarele fapte:

a) emiterea sau retransmiterea de programe fără licentă audiovizuală, licentă de emisie sau autorizatie de retransmisie;

b) emiterea pe altă frecventă sau cu o putere radiantă mai mare, dintr-un alt amplasament decât cele prevăzute în decizia de emisie, dacă autorul faptei nu se conformează de îndată somatiei emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii;

c) producerea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea, detinerea, instalarea, întretinerea si înlocuirea, în scop comercial, a dispozitivelor ilicite de decodificare, utilizate pentru serviciile audiovizuale cu acces conditionat.

(2) Somarea se poate face prin orice mijloc de comunicatie si prin difuzare, de cei care exploatează retele publice de radiodifuziune si televiziune.

(3) Difuzarea se face în mod gratuit, în cel mult 30 de minute de la solicitare.

(4) În cazul săvârsirii infractiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) instanta poate dispune si confiscarea echipamentului tehnic.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 97. - (1) Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuală pe cale radioelectrică, acordate în baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, îsi păstrează valabilitatea, în conditiile legii, până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate.

(2) Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliu în temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, îsi păstrează valabilitatea timp de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Licentele de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune transmisă prin cablu, în sensul art. 22 din Legea nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, îsi păstrează valabilitatea, în conditiile legii.

Art. 98. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, salarizarea functionarilor publici si a personalului încadrat cu contract individual de muncă în Consiliu se face la nivelul corespunzător celorlalte autorităti publice autonome aflate sub controlul Parlamentului, conform anexei nr. I pct. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pe lângă salariul de bază si sporurile prevăzute de legislatia muncii, personalul aparatului propriu al Consiliului beneficiază si de următoarele sporuri:

- spor de stabilitate de 5-20% din salariul de bază; pentru persoane cu o vechime în institutie de cel putin 2 ani, 5%, si pentru fiecare an în plus câte 3%, fără a depăsi un spor total de 20%;

- premiu individual lunar constituit prin aplicarea unei cote de 20% asupra fondului de salarii aprobat anual prin buget;

- premiu anual corespunzător salariului de bază realizat în ultima lună a anului pentru care se face plata.

Art. 99. - Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 504.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii audiovizualului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea audiovizualului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 681.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 170

din 11 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b)

din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, exceptie ridicată de Societatea Comercială “La Route Impex” - S.R.L. din comuna Jirlău, în Dosarul nr. 3.896/2001 al Tribunalului Brăila - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, ca fiind inadmisibilă, deoarece textul de lege criticat a fost abrogat si, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta se pronuntă doar asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale în vigoare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 ianuarie, pronuntată în Dosarul nr. 3.896/2001, Tribunalul Brăila - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000, exceptie ridicată de Societatea Comercială “La Route Impex” - S.R.L. din comuna Jirlău într-un litigiu privind despăgubiri de asigurare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că acest text de lege, care prevede scutirea asigurătorului de plata taxei de timbru, contravine art. 21  alin. (2) din Constitutie, datorită inegalitătii de tratament juridic pe care o creează între asigurat si asigurător.

Tribunalul Brăila - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, deoarece scutirea de la plata  taxelor judiciare de timbru pentru unele persoane fizice si juridice nu înseamnă că tratamentul juridic este discriminatoriu. Taxele judiciare se plătesc pentru serviciile prestate de organele de justitie, fără ca plata acestora să impieteze asupra activitătii de judecată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost  comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece “art. 43 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 32/2000 a fost abrogat prin art. 85 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, astfel încât la data invocării exceptiei de neconstitutionalitate aceasta era lipsită de obiect”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (2) potrivit cărora accesul liber la justitie nu poate fi îngrădit prin lege.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 nu mai este în vigoare, fiind abrogat expres prin art. 85 liniuta a 7-a din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001.

Prin urmare, dispozitiile criticate nu mai pot fi supuse controlului de constitutionalitate, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta “decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, iar conform dispozitiilor alin. (6) al aceluiasi articol, .[...] exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3)[...].”

Asa fiind, în cauză, exceptia de neconstitutionalitate ridicată urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii:

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “La Route Impex” - S.R.L. din comuna Jirlău în Dosarul nr. 3.896/2001 al Tribunalului Brăila - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu