MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 539         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

510. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

 

687. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

 

511. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi  desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 

688. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 

513. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

 

690. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

 

514. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

691. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 166 din 6 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedură penală, aprobată si modificată prin Legea nr. 456/2001

 

Decizia nr. 175 din 18 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

955. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56 din 16 mai 2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 28 mai 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 510.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002

privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea

pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agentilor economici din sectorul agricol si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 687.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială

a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare

a concedierilor colective

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49 din 18 aprilie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 30 aprilie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 511.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2002

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999

privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 688.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 13 martie 2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 12 va avea următorul cuprins:

“12. organisme de plasament colectiv în valori mobiliare - fondurile deschise de investitii si societătile de investitii care îsi orientează resursele mobilizate preponderent către investitia în valori mobiliare, în conditiile prezentei ordonante de urgentă si ale reglementărilor C.N.V.M.;”

2. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la calificările prevăzute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs în fata Curtii Supreme de Justitie - Sectia contencios administrativ.”

3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Administrarea conturilor individuale de investitii sau de plasament ale persoanelor fizice ori juridice se face în baza conditiilor convenite cu clientul.”

4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Autorizarea poate fi respinsă dacă, desi sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1), se constată că administrarea prudentială nu poate fi asigurată.”

5. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Societatea de administrare a investitiilor are obligatia de a transmite depozitarului toate informatiile privind operatiunile fondului, cel mai târziu până la ora 24,00 a zilei următoare celei în care acestea au fost efectuate, cu exceptia zilelor nelucrătoare.”

6. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Societatea de administrare a investitiilor are obligatia să publice într-un cotidian cu difuzare natională decizia de denuntare a contractului de administrare sau de depozitare, în termen de 48 de ore de la data notificării către C.N.V.M. Comisia va publica decizia de denuntare a contractului de administrare sau de depozitare în Buletinul C.N.V.M., în mod gratuit.”

7. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Activele unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare sau înscrisurile care atestă detinerea acestora trebuie încredintate unui depozitar, în vederea păstrării lor în conditii de sigurantă.”

8. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Regimul disponibilitătilor în numerar si al celor asimilate acestora va fi stabilit prin reglementări ale C.N.V.M.”

9. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Activele investitorilor trebuie evidentiate în conturi separate de cele ale depozitarului, iar acesta, înainte de a elibera active, trebuie să analizeze tranzactiile efectuate de către societatea de administrare a investitiilor în contul organismului de plasament colectiv în valori mobiliare administrat sau de către societatea de investitii ale cărei active le depozitează si să se asigure că sunt conforme din punctul de vedere al limitărilor, legalitătii si al normelor prudentiale prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de reglementările C.N.V.M.”

10. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Depozitarul are obligatia să publice într-un cotidian de difuzare natională decizia de denuntare a contractului de depozitare, în termen de 48 de ore de la data notificării către C.N.V.M. Comisia va publica decizia de denuntare a contractului de depozitare în Buletinul C.N.V.M., în mod gratuit.”

11. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Toate operatiunile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare vor respecta regimul operatiunilor valutare.”

12. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Un organism de plasament colectiv în valori mobiliare poate să achizitioneze valută inclusiv prin mijloace de împrumut reciproc, sustinute de tip back-to-back.”

13. La articolul 39 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Un organism de plasament colectiv în valori mobiliare nu poate detine mai mult de 5% din actiunile emise de o societate de servicii de investitii financiare, o societate de administrare a investitiilor sau un depozitar.”

14. La articolul 40, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În termen de 30 de zile de la data primirii tuturor documentelor necesare, C.N.V.M. se va pronunta cu privire la organismul de plasament colectiv în valori mobiliare si în legătură cu initierea si derularea ofertei publice continue de titluri de participare sau va transmite obiectiunile sale.”

15. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - În vederea protectiei investitorilor, C.N.V.M. poate solicita motivat societătii de administrare a investitiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, să adopte modificări ale documentelor ce au stat la baza autorizării unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare ori de câte ori astfel de modificări sunt considerate necesare.”

16. La articolul 44, litera e) se abrogă.

17. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) C.N.V.M. va emite reglementări privind continutul minim si forma contractului de administrare, care va fi parte integrantă din prospectul de emisiune al fondului deschis de investitii.”

18. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - (1) Capitalul social subscris si integral vărsat al unei societăti de investitii se înregistrează la Oficiul registrului comertului si, pe această bază, la C.N.V.M., la momentul constituirii societătii.”

19. La articolul 55, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Modificările survenite ca urmare a emisiunilor si răscumpărărilor de actiuni din timpul fiecărui exercitiu financiar se înregistrează la Oficiul registrului comertului si, pe această bază, la C.N.V.M., în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, fără a fi necesară aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.”

20. La articolul 56, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Actiunile unei societăti de investitii pot fi răscumpărate oricând de către emitent, cu aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor art. 34 si cu respectarea, în mod cumulat, a următoarelor conditii:

a) se solicită de către un actionar sau un grup de actionari răscumpărarea unui pachet de actiuni reprezentând minimum 5% din total;

b) actiunile răscumpărate vor fi imediat anulate;

c) pretul de răscumpărare este calculat pe baza valorii activului net, cu respectarea reglementărilor C.N.V.M. aplicabile.”

21. La articolul 60, alineatul (2) se abrogă.

22. La articolul 62, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. d) obligă la lichidarea plasamentului în respectivele valori mobiliare, în termen de maximum 90 de zile. Operatiunea trebuie urmărită, confirmată si notificată C.N.V.M. de către depozitar.”

23. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cu conditia prevederii în prospectul de emisiune, C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei stabilite la alin. (1) la maximum 10%. Detinerile cumulate de valori mobiliare ale unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare în capitalul social al societătilor pentru care a obtinut aprobarea de a investi mai mult de 5% din active nu pot depăsi 40% din valoarea totală a activelor sale.”

24. La articolul 72 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Termenul de avizare pentru materialele publicitare supuse autorizării C.N.V.M. este de 10 zile lucrătoare.”

25. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - Situatiile financiare si cele cu privire la operatiunile prevăzute în raportul anual trebuie să fie auditate de către auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. Raportul auditorului financiar, incluzând opinia si recomandările, va fi reprodus în întregime în raportul anual.”

26. La articolul 80, literele a) si b) ale alineatului (1) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

“a) să convoace motivat si să audieze administratori, auditori, directori executivi si orice alte persoane care au legătură cu activitatea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;

b) să ceară motivat convocarea sedintelor consiliilor de administratie sau a adunărilor generale ale actionarilor si să propună puncte pe ordinea de zi a acestora;

...........................................................................................

(3) Actul de suspendare va specifica termenul si motivatia suspendării. Suspendarea se poate prelungi si după expirarea termenului initial stabilit, în situatia în care motivul de suspendare se mentine.”

27. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

“Art. 83. - În cazul în care C.N.V.M. este sesizată sau se autosesizează si constată că influenta unui actionar prejudiciază administrarea prudentială a unei societăti de administrare a investitiilor sau a unei societăti de investitii ori supravegherea eficace a activitătii acestora, aceasta poate adopta măsura suspendării exercitării dreptului de vot pentru o parte din actiunile acestuia, dar nu pentru mai mult de 50% din totalul detinerii, pe o perioadă de cel mult un an.”

28. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

“Art. 86. - Situatiile financiare si cele privind operatiunile oricărei entităti supuse autorizării, supravegherii si controlului C.N.V.M. vor fi elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu reglementările specifice emise de C.N.V.M. Situatiile financiare vor fi verificate si certificate de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.”

29. Articolul 87 se abrogă.

30. La articolul 89 alineatul (1), litera f) se abrogă.

31. La articolul 90, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

“(7) În cazul sanctiunilor contraventionale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.”

32. La articolul 101, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) După integrarea României în Uniunea Europeană îsi vor înceta aplicabilitatea prevederile art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (3), precum si restrictiile impuse prin prezenta ordonantă de urgentă persoanelor fizice si juridice în legătură cu cetătenia, respectiv cu rezidenta acestora.”

33. Articolul 103 va avea următorul cuprins:

“Art. 103. - (1) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionării fondurilor deschise de investitii si a societătilor de investitii ca institutii de intermediere financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 august 1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994, nu se aplică entitătilor reglementate prin prezenta ordonantă de urgentă. Orice alte dispozitii contrare se abrogă.

(2) Societătilor de investitii financiare, înfiintate conform prevederilor Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietătii Private în societăti de investitii financiare, li se aplică în continuare prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionării fondurilor deschise de investitii si a societătilor de investitii ca institutii de intermediere financiară, cu exceptia prevederilor art. 27 lit. a) si b), până la data intrării în vigoare a legii speciale prevăzute la art. 102.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 513.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2002

privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 690.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă: cap. II din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificările si completările ulterioare; cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 69/1997 privind pietele reglementate de mărfuri, servicii si instrumente derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000; Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, cu modificările ulterioare; pct. 41, 42 si 43 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare; anexa nr. III/1 si anexa nr. VI/2 lit. D pct. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001, cu modificările ulterioare; Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/1999 privind finantarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/1999, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă.”

2. La articolul 1 din anexă, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) C.N.V.M. este subordonată Parlamentului si prezintă rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finante si bănci ale celor două Camere, Comisia economică a Senatului si Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare a Camerei Deputatilor.”

3. La articolul 2 din anexă, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) prevenirea fraudei, a manipulării pietei si asigurarea integritătii pietelor reglementate;”

4. La articolul 3 din anexă, alineatele (2), (4), (5), (6) si (8) vor avea următorul cuprins:

“(2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea functiilor, se face la propunerea comună a comisiilor pentru buget, finante si bănci ale celor două Camere, a Comisiei economice a Senatului si a Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare a Camerei Deputatilor.

...........................................................................................

(4) În caz de indisponibilitate temporară a presedintelui reprezentarea legală a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, desemnat de presedinte, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (9), când reprezentarea legală, în absenta presedintelui si vicepresedintilor, se atribuie comisarului cel mai vârstnic.

(5) C.N.V.M. se întruneste în prezenta a cel putin 5 dintre membrii săi, incluzând presedintele sau, în absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti.

(6) Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă. În caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul presedintelui sau, în cazul indisponibilitătii acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce sedinta.

.........................................................................................

(8) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toti membrii C.N.V.M.; membrii care au votat împotrivă pot solicita consemnarea opiniei separate în procesul-verbal al sedintei respective, iar cei absenti în procesul-verbal al primei sedinte la care participă. Presedintele, respectiv vicepresedintele care a condus sedinta, este obligat să semneze actele ce decurg din hotărârea adoptată, chiar dacă a votat împotrivă.”

5. La articolul 4 din anexă, literele a), c) si e) ale alineatului (4) vor avea următorul cuprins:

“a) nu pot fi soti si nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Presedintele României, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Nationale a României, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

..........................................................................................

c) nu pot exercita o altă functie remunerată, publică sau privată, cu exceptia celor de cadru didactic universitar si de consultant sau expert al organismelor internationale;

...........................................................................................

e) nu trebuie să aibă cazier fiscal sau judiciar.”

6. La articolul 4 din anexă, litera f) a alineatului (4) se abrogă.

7. La articolul 4 din anexă, litera c) a alineatului (5) va avea următorul cuprins:

“c) prin revocare de către Parlament în cazul aparitiei unei incompatibilităti sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (4);”

8. La articolul 4 din anexă, după litera d) a alineatului (5) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) prin deces.”

9. La articolul 5 din anexă, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 5

Colaborarea cu autoritătile statului si cu alte institutii publice

 

(1) C.N.V.M. colaborează cu Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurentei, Ministerul Public si cu alte autorităti si institutii publice, în vederea îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la art. 2.

......................................................................................

(4) C.N.V.M. poate face schimb de informatii atât publice, cât si confidentiale cu Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurentei, precum si cu alte autorităti si institutii publice. În aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autorităti vor furniza informatiile în mod gratuit si nu vor invoca secretul de serviciu sau orice altă obligatie legală de păstrare a confidentialitătii informatiilor detinute.”

10. La articolul 5 din anexă, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) C.N.V.M. va colabora cu organisme profesionale specializate pentru asigurarea bunei functionări a pietelor reglementate.”

11. La articolul 7 din anexă, alineatele (6) si (7) vor avea următorul cuprins:

“(6) C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a tuturor reglementărilor emise de aceasta, aplicabile entitătilor reglementate si supravegheate.

(7) C.N.V.M. este singura autoritate în măsură să se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevăzute la alin. (1) si (2). În caz de litigiu actele individuale emise de către C.N.V.M. cu privire la interpretările prevăzute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs în fata Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ. Până la pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile de către instanta judecătorească executarea actelor C.N.V.M. nu se suspendă.”

12. La articolul 9 din anexă, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Deciziile si ordonantele emise de către C.N.V.M. trebuie să contină motivatiile de drept care au condus la luarea măsurilor respective.”

13. La articolul 10 din anexă, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Delegarea de prerogative nu exonerează de răspundere C.N.V.M.”

14. La articolul 13 din anexă, literele a)-d) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

“a) o cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzactiilor derulate pe orice piată reglementată, suportate de către cumpărător, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate;

b) o cotă de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;

c) o cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare;

d) o cotă de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare;”

15. La articolul 14 din anexă, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Excedentul din bugetul de venituri si cheltuieli înregistrat la sfârsitul anului se reportează ca sursă de finantare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor, inclusiv din împrumuturi bancare si de trezorerie.”

16. Articolul 16 din anexă va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 16

Raportul anual de activitate

 

(1) Cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an C.N.V.M. va trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finante si bănci ale Senatului si Camerei Deputatilor, Comisiei economice a Senatului si Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare a Camerei Deputatilor, raportul său anual de activitate, raportul annual de audit financiar si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în sedintă comună a Camerelor.

(2) Comisiile pentru buget, finante si bănci ale celor două Camere, Comisia economică a Senatului si Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare a Camerei Deputatilor pot dispune oricând verificarea activitătilor C.N.V.M., în conformitate cu regulamentele Senatului si ale Camerei Deputatilor.”

17. La articolul 17 din anexă, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul nerespectării legilor care guvernează pietele de capital, pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau a reglementărilor sale, C.N.V.M. poate dispune sesizarea organului de urmărire penală, pentru situatia când fapta săvârsită constituie infractiune, potrivit reglementărilor specifice, sau aplicarea, după caz, a următoarelor sanctiuni contraventionale:”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 514.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2002

privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 691.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 166

din 6 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedură penală, aprobată si modificată prin Legea nr. 456/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului r. 207/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 456/2001, exceptie ridicată de Stefania Stoicheci în Dosarul nr. 8.192/2001 al Judecătoriei Sectorului 5 - municipiul Bucuresti.

La apelul nominal răspunde partea Cristian Tecsila, lipsă fiind autorul exceptiei, precum si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează asupra cererilor formulate de către autorul exceptiei de neconstitutionalitate si de Ministerul Finantelor Publice pentru acordarea unui nou termen de judecată, în vederea asigurării apărării. Informează, de asemenea, că dosarul se află la al doilea termen de judecată întrucât la termenul anterior tot autorul exceptiei a solicitat amânarea judecătii pentru acelasi motiv invocat si în prezenta cerere.

Partea prezentă si reprezentantul Ministerului Public se opun acordării unui nou termen de judecată.

Deliberând, Curtea respinge cererile formulate, întrucât, potrivit art. 156 alin. (1) din Codul de procedură civilă, pentru lipsă de apărare, temeinic motivată, instanta de judecată poate acorda un singur termen.

Partea prezentă, având cuvântul pe fond, lasă la aprecierea Curtii solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât apreciază că adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 este justificată de existenta unui caz exceptional, astfel încât nu sunt încălcate prevederile art. 114 alin. (4) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 8.192/2001, Judecătoria Sectorului 5 - municipiul Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 456/2001, exceptie ridicată de Stefania Stoicheci într-o cauză penală în care sunt aplicabile dispozitiile ordonantei criticate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că modificarea Codului penal si a Codului de procedură penală, care sunt legi organice, printr-o ordonantă de urgentă, în lipsa unui caz exceptional, este contrară art. 114 din Constitutie. De asemenea, se mai sustine că

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 contravine si art. 21 si 24 din Constitutie, deoarece îngrădeste accesul liber la justitie si dreptul la apărare.

Judecătoria Sectorului 5 - municipiul Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece modificarea unei legi organice prin ordonantă de urgentă, în absenta cazului exceptional, este neconstitutională.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 sunt constitutionale, deoarece Guvernul, pentru salvgardarea unui interes public, poate emite ordonante de urgentă si în domenii rezervate legii organice.

Guvernul consideră că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 a fost adoptată cu respectarea dispozitiilor constitutionale ale art. 114 alin. (4), ale art. 21 si 24. Cazul exceptional reclamat de aceste dispozitii constitutionale a fost determinat de pericolul public pe care îl constituiau furturile de bunuri din sistemele de irigatii, din reteaua de înaltă tensiune, de titei sau produse petroliere ori gaze naturale din conducte etc. De asemenea, acest act normativ a devenit necesar pentru restabilirea echilibrului între pedepsele prevăzute de Codul penal si conditiile de acordare a suspendării conditionate a executării pedepsei, a executării pedepsei sub supraveghere si a executării pedepsei la locul de muncă. În sfârsit, se apreciază că prin prevederile ordonantei criticate nu este îngrădit nici liberul acces la justitie si nici dreptul la apărare.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului  penal si a Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 456/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, ordonanta criticată încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21, 24 si 114, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 114: “(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul si data până la care se pot emite ordonante.

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(4) În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.

(5) Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată următoarele:

I. Potrivit unei prime critici de neconstitutionalitate, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 a fost adoptată cu încălcarea art. 114 alin. (1) din Constitutie, care exclude posibilitatea delegării legislative în domenii rezervate legilor organice; or, conform prevederilor constitutionale ale art. 72 alin. (3) lit. f), infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora se reglementează prin lege organică, astfel încât Codul penal si Codul de procedură penală nu puteau fi modificate prin ordonantă de urgentă. Pe de altă parte, se sustine că “modificarea actelor normative mentionate nu a fost reclamată de cazuri exceptionale”, fiind, asadar, încălcate si prevederile alin. (4) al art. 114 din Constitutie.

În legătură cu aceste sustineri, Curtea observă că ordonanta criticată nu a fost adoptată în temeiul unei legi de abilitare, situatie în care Guvernul este obligat să tină seama, astfel cum prevede alin. (1) al art. 114 din Constitutie, de domeniile rezervate legii organice, ci în temeiul alin. (4) al aceluiasi articol, potrivit căruia, pentru adoptarea ordonantei de urgentă, este necesară existenta unui caz exceptional. Sub acest din urmă aspect, în absenta unei definitii constitutionale a conceptului de caz exceptional, în jurisprudenta sa, Curtea a statuat – prin Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995 - că acesta trebuie definit în raport cu “necesitatea si urgenta reglementării unei situatii care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”. Asa fiind, Curtea este competentă să verifice, de la caz la caz, în măsura în care este sesizată, dacă ordonanta de urgentă dedusă controlului de constitutionalitate este impusă de o situatie care întruneste trăsăturile unui caz exceptional, sens în care Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000.

Din examinarea Notei de fundamentare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000, Curtea retine că adoptarea acestei ordonante în regim de urgentă se justifică prin necesitatea protejării unor sectoare de importantă deosebită ale economiei nationale - sistemul energetic national si sectorul agricol -, confruntate la acea dată cu pierderi mari provocate de sustragerea de componente care asigură functionarea sistemului energetic national, sistemelor de irigatii, sistemelor ori dispozitivelor de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau în caz de dezastru, precum si de sustrageri de produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite sau cisterne, iar pagubele cauzate prin astfel de fapte sunt de dimensiuni alarmante prin consecintele produse asupra economiei nationale. Se arată că, pornind de la aceste realităti, se impune “preîntâmpinarea si combaterea cu maximă urgentă si eficientă a furturilor ce periclitează principalele domenii ale economiei nationale”, prin perfectionarea unor dispozitii din Codul penal care reglementează infractiunea de furt calificat, ce va fi sanctionat cu pedepse mai grele, care să corespundă gravitătii faptelor săvârsite si vinovătiei făptuitorilor. În sfârsit, se arată că prin noile dispozitii “se urmăreste o reasezare a competentei materiale a instantelor judecătoresti”, astfel încât să se asigure solutionarea mai rapidă a cauzelor penale cu acest obiect.

În raport de cele arătate, Curtea consideră că în spetă sunt întrunite elementele cazului exceptional, în acceptiunea art. 114 alin. (4) din Constitutie, motiv pentru care Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 nu contravine textului constitutional, astfel încât sub acest aspect exceptia de neconstitutionalitate ridicată urmează a fi respinsă.

II. Cea de-a doua critică de neconstitutionalitate, potrivit căreia dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 456/2001, îngrădesc accesul liber la justitie si dreptul la apărare, încălcând astfel art. 21 si 24 din Constitutie, urmează, de asemenea, să fie respinsă, întrucât Curtea nu retine contrarietatea dintre dispozitiile de lege criticate si textele constitutionale mentionate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedură penală, aprobată si modificată prin Legea nr. 456/2001, exceptie ridicată de Stefania Stoicheci în Dosarul nr. 8.192/2001 al Judecătoriei Sectorului 5 – municipiul Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 175

din 18 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999, exceptie ridicată de Dan Balas în Dosarul nr. 4.028/2000 al Tribunalului Bihor.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 februarie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 4.028/2000, Tribunalul Bihor a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999, exceptie ridicată de Dan Balas.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate “restrâng liberul acces la justitie pentru apărarea unor drepturi fundamentale ale cetăteanului, limitând la două grade de jurisdictie procedura de judecată a litigiilor de muncă”. De asemenea, se mai sustine că prevederile art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 ‘instituie o inegalitate între cetăteni prin aceea că o parte dintre ei au acces la două căi de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, în vreme ce altii au la dispozitie o singură cale de atac, încălcându-se prin aceasta dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie”.

Tribunalul Bihor consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece “indiferent că legea recunoaste două sau trei grade de jurisdictie, accesul la justitie este deschis, iar atâta vreme cât legea este în vigoare, toate litigiile de muncă sunt supuse aceluiasi regim”. Totodată, se arată că .exceptia invocată nici nu-si găseste aplicabilitate în cauză, întrucât litigiul se află pe rol în cel de-al treilea grad de jurisdictie, respectiv în recurs, după ce s-a pronuntat în cauză o hotărâre în primă instantă si o decizie în apel”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 este neîntemeiată. Se apreciază că “instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti si a modalitătilor de exercitare a căilor de atac este, potrivit art. 125 alin. (3) si art. 128 din Constitutie, de competenta exclusivă a organului legislativ”.

Se consideră, de asemenea, că textele de lege criticate sunt constitutionale si în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece “acestea se aplică tuturor persoanelor ce au calitatea de subiect al raportului juridic de muncă, fără nici o discriminare”.

Guvernul, tinând seama si de jurisprudenta Curtii Constitutionale, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a trimis punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 79: “(1) Hotărârile instantei de fond sunt definitive.

(2) Hotărârile motivate ale instantei de fond se redactează si se comunică părtilor în termen de cel mult 15 zile de la pronuntare.”;

- Art. 80: “Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronuntate de instanta de fond.”

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale contravin principiului egalitătii în drepturi, consfintit prin art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”, precum si celui al accesului liber la justitie, consacrat la art. 21 alin. (1) din Constitutie, care arată că “Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu contravin normelor cuprinse în art. 16 si 21 din Constitutie. Dispozitiile art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999 instituie reguli procedurale de imediată aplicare. De altfel, Curtea Constitutională a statuat constant că “este de competenta exclusivă a organului legislativ instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti si a modalitătii de exercitare a căilor de atac, iar principiul accesului liber la justitie presupune tocmai posibilitatea celor interesati de a le exercita”.

În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 45 din 23 martie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999. Ca urmare, accesul liber la justitie este asigurat în conditii de egalitate pentru toti cetătenii care sunt părti ale unui conflict de drepturi si, în consecintă, nu este îngrădit prin normele procedurale instituite de dispozitiile art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999.

Accesul liber la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care, asigurând posibilitatea de a se ajunge în fata instantelor judecătoresti în conditii de egalitate, poate stabili reguli deosebite în situatii deosebite, cum sunt cele legate de asigurarea celeritătii solutionării cererilor privind conflictele de drepturi. În sensul celor prezentate mai sus este si jurisprudenta Curtii Constitutionale, care, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor în apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, a statuat că “Accesul la structurile judecătoresti si la mijloacele procedurale, inclusiv la căile de atac, se face cu respectarea regulilor de competentă si procedură de judecată stabilite de lege”. De asemenea, prin Decizia nr. 60 din 14 octombrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1994, si prin Decizia nr. 38 din 26 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 mai 1998, Curtea Constitutională a statuat că accesul liber la justitie nu presupune în toate cazurile “accesul la toate structurile judecătoresti - judecătorii, tribunale, curti de apel, Curtea Supremă de Justitie - si la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenta si procedura de judecată sunt stabilite de legiuitor, iar acesta, asigurând posibilitatea de a ajunge în fata instantelor judecătoresti, în conditii de egalitate, poate stabili reguli deosebite”.

În aceste conditii exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca fiind neîntemeiată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 si 80 din Legea nr. 168/1999, exceptie ridicată de Dan Balas în Dosarul nr. 4.028/2000 al Tribunalului Bihor.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 3 din  Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale” si ale art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Serviciul SAPARD si Directia generală economică si relatii bugetare din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentul ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iulie 2002.

Nr. 955.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”

 

CAPITOLUL I

Definitii

ARTICOLUL 1

 

În sensul prezentelor norme, se întelege prin:

- Program SAPARD - Program Special de Preaderare pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală;

- Planul National pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală (numit în continuare PNADR) - programul aprobat de Comisia Europeană, în baza căruia se implementează Programul SAPARD în România. Planul contine mai multe măsuri printre care si Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”;

- Măsura - domeniul în care sunt clasificate tipurile de proiecte ce vor fi cofinantate. Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale” are ca submăsuri: drumuri în zonele rurale, alimentări cu apă în sistem centralizat în zonele rurale, canalizare în sistem centralizat în zonele rurale;

- beneficiarii finali - pentru Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale” - consiliile locale comunale si/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale, care preiau responsabilitatea realizării unui proiect si a exploatării ulterioare;

- proiect - orice operatiune de investitie întreprinsă de beneficiarul final în cadrul Programului SAPARD;

- Agentia SAPARD - organismul stabilit de România care să îndeplinească functia de implementare si de plată în cadrul Programului SAPARD;

- birourile regionale de implementare a Programului SAPARD (BRIPS) - structuri fără personalitate juridică ale Agentiei SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România;

- Serviciul tehnic delegat - organismul delegat în conformitate cu art. 14 pct. 2.3.1-2.3.8 din sectiunea A din anexa la Acordul multianual de finantare ratificat prin Legea nr. 316/2001.

Prin Acordul-cadru nr. 2/2001, încheiat între Agentia SAPARD si Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, s-a stabilit că pentru Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale” Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei are ca atributie efectuarea primei verificări tehnice si financiare a cererilor de finantare si a cererilor de plată. În vederea realizării activitătilor din cadrul atributiilor delegate conform Acordului-cadru nr. 2/2001, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei este constituit dintr-un serviciu central si opt birouri regionale amplasate în aceleasi localităti cu BRIPS;

- cererea de finantare - solicitarea scrisă pe care potentialul beneficiar o înaintează la BRIPS pentru obtinerea finantării nerambursabile; din componenta acesteia fac parte integrantă studiul de fezabilitate al obiectivului de investitie si documentele justificative necesare analizei proiectului;

- studiul de fezabilitate - documentatia care cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, prin care se asigură utilizarea ratională si eficientă a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale în domeniul respectiv.

 

CAPITOLUL II

Modul de decontare

ARTICOLUL 2

 

(1) Din fondurile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002, aprobat prin Legea nr. 743/2001, cu rectificările ulterioare, este alocată în mod distinct în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei suma necesară punerii în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2002 pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele din cadrul Măsurii 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale” a Programului SAPARD.

(2) Se admit spre decontare cheltuieli aferente elaborării studiilor de fezabilitate, precum si actualizării conform cerintelor Programului SAPARD a unor studii de fezabilitate existente, pentru următoarele tipuri de proiecte:

a) drumuri în zonele rurale: construirea de drumuri de interes local noi si modernizarea drumurilor de interes local existente;

b) alimentare cu apă în sistem centralizat în zonele rurale: construirea unor lucrări noi de alimentare cu apă, extinderea si/sau modernizarea lucrărilor existente;

c) canalizări în sistem centralizat în zonele rurale: construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea si/sau modernizarea lucrărilor existente.

(3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va deconta cheltuielile cu proiectarea studiilor de fezabilitate care se încadrează în următoarele limite maxime:

a) cost de proiectare pentru toate fazele (studiul de fezabilitate, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, urmărirea executiei), inclusiv documentatia pentru avizele aferente - maximum 7% din valoarea totală a investitiei;

b) cost de proiectare pentru studiul de fezabilitate nou, inclusiv documentatia pentru avize - maximum 10% din costul proiectării pentru toate fazele;

c) cost de proiectare pentru studiul de fezabilitate actualizat, inclusiv actualizarea documentatiei pentru avize - maximum 3% din costul proiectării pentru toate fazele.

(4) În vederea decontării cheltuielilor cu proiectarea studiilor de fezabilitate consiliile locale comunale si/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale comunale vor transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei o cerere prealabilă întocmită conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, în care se vor preciza tipul de proiect si suma estimativă solicitată. Cererea prealabilă se va depune imediat după data publicării prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2002. Solicitările vor fi analizate, centralizate sub forma unor liste si aprobate de ordonatorul principal de credite.

(5) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va înstiinta consiliile locale comunale si/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale comunale despre solutionarea cererilor prealabile.

(6) Consiliile locale comunale si/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale comunale ale căror cereri prealabile au fost aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor depune la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei o cerere-tip pentru solicitare de fonduri, întocmită conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, până la data de 20 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2002.

(7) Cererea-tip va fi însotită de decontul întocmit conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice si de documentele justificative prezentate în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(8) Decontarea se va efectua în luna imediat următoare celei în care a fost înregistrată cererea-tip împreună cu decontul si cu documentele justificative.

 

CAPITOLUL III

Alocarea fondurilor

ARTICOLUL 3

 

(1) În bugetul de stat pe anul 2002 fondurile necesare decontării cheltuielilor de proiectare, efectuate cu întocmirea studiilor de fezabilitate necesare elaborării documentatiilor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale” pe anul 2002, se prevăd distinct la capitolul 63.01 “Serviciul Dezvoltare Publică si Locuinte” titlul .Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”.

(2) Pe baza centralizării cererilor-tip si a deconturilor depuse de consiliile locale comunale si/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale comunale, în limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat cu această destinatie, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Directia generală economică si relatii bugetare, solicită Ministerului Finantelor Publice, până la data de 25 a fiecărei luni, deschiderea de credite bugetare.

(3) Sumele vor fi virate consiliilor locale comunale si/sau asocierilor cu statut juridic dintre consiliile locale comunale ca potentiali beneficiari ai Programului SAPARD, în conturi special deschise cu această destinatie la trezoreriile statului la care consiliile locale comunale îsi au deschise conturile. Denumirea contului va fi “Venituri din fonduri de la bugetul de stat pentru finantarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - Măsura 2.1”. Aceste venituri se vor evidentia în bugetele consiliilor locale la un capitol ce se va denumi “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - Măsura 2.1”.

(4) Consiliile locale comunale si/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale comunale au obligatia de a înregistra în contabilitatea proprie operatiunile legate de primirea si utilizarea fondurilor primite de la bugetul de stat. Primirea si utilizarea acestor fonduri se reflectă în executia bugetară a consiliului local comunal beneficiar.

 

CAPITOLUL IV

Atributii

ARTICOLUL 4

Atributiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei are următoarele atributii:

1. prin serviciul central si cele opt birouri regionale, coordonează, urmăreste si sprijină, printr-o îndrumare metodologică unitară si coerentă, elaborarea sau reactualizarea de către consiliile locale comunale si/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale comunale a studiilor de fezabilitate pentru proiectele SAPARD;

2. analizează si centralizează cererile prealabile, aprobă lista privind fondurile solicitate pentru decontarea cheltuielilor cu proiectarea studiilor de fezabilitate si solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea de credite;

3. efectuează plătile către consiliile locale comunale si/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale comunale beneficiare, în limita sumelor aprobate si pe baza documentelor justificative depuse de acestea.

 

ARTICOLUL 5

Atributiile consiliilor locale comunale si/sau ale asocierilor cu statut juridic dintre consiliile locale comunale

 

Consiliile locale comunale si/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale comunale au următoarele atributii:

1. urmăresc ca elaborarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele SAPARD să se facă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2. urmăresc ca devizul general al obiectivului să fie întocmit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii;

3. urmăresc si răspund ca achizitia serviciului de proiectare a studiului de fezabilitate sau de actualizare a unui studiu de fezabilitate existent să se facă în conformitate cu legislatia în vigoare privind achizitiile publice;

4. urmăresc obtinerea avizelor si a acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, precum si a acordului Ministerului Finantelor Publice, potrivit legii;

5. solicită decontarea, cu respectarea modelelor prezentate în anexele nr. 3 si 4;

6. răspund, în conditiile legii, de contractarea, utilizarea si decontarea sumelor primite pentru realizarea proiectării studiului de fezabilitate.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI .........................................

Nr. ............................................. din ......................... 2002

 

CERERE PREALABILĂ

pentru solicitare de fonduri

 

Către

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

 

Domnule ministru,

 

Consiliul Local al Comunei ................................., cu sediul în comuna ........................, judetul .............................., regiunea ......................, în calitate de potential beneficiar al Programului SAPARD, vă roagă să aprobati alocarea sumei de ...................................... lei din fondurile cuprinse în bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru întocmirea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”, pe anul 2002.

Consiliul Local al Comunei ....................... intentionează să elaboreze/actualizeze un studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie*): ...................................................................... .

Declarăm pe propria răspundere că serviciul de proiectare a studiului de fezabilitate pentru care se solicită suma va fi achizitionat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002.

 

Cu stimă,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ........................

Primar,

Serviciul contabilitate

Contabil-sef,

 


*) Obiectiv de investitie poate fi:

1. construirea de drumuri de interes local noi si modernizarea drumurilor de interes local existente;

2. construirea unor lucrări noi de alimentare cu apă, extinderea si/sau modernizarea lucrărilor existente;

3. construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea si/sau modernizarea lucrărilor existente. Toate obiectivele vor fi amplasate în zona rurală.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI .........................................

Nr. ............................................. din ......................... 2002

 

CERERE - TIP

pentru solicitare de fonduri

 

Către

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

 

Consiliul Local al Comunei ............................................., cu sediul în comuna ............., judetul .............................., regiunea ......................., cont virament nr. ..........................., deschis la Trezoreria .............................., în calitate de beneficiar al fondurilor alocate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru întocmirea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - Măsura 2.1 “Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale”, pe anul 2002, solicită decontarea  cheltuielilor efectuate cu elaborarea proiectării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie*):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................, în sumă de ............... lei.

Suma de ........................... lei va fi virată în contul Consiliului Local al Comunei ..................... nr. ..........................., deschis la Trezoreria ............................. cu această destinatie. Consiliul Local al Comunei .......................... se obligă să gestioneze suma potrivit normelor legale în vigoare si să înregistreze în contabilitatea proprie primirea si utilizarea sumei.

Declarăm pe propria răspundere că serviciul de proiectare a studiului de fezabilitate pentru care se solicită decontarea a fost achizitionat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002.

Anexăm documentele justificative solicitate potrivit anexei nr. 3 la normele metodologice.

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ........................

Primar,

Serviciul contabilitate

Contabil-sef,


*) Obiectiv de investitie poate fi:

1. construirea de drumuri de interes local noi si modernizarea drumurilor de interes local existente;

2. construirea unor lucrări noi de alimentare cu apă, extinderea si/sau modernizarea lucrărilor existente;

3. construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea si/sau modernizarea lucrărilor existente. Toate obiectivele vor fi amplasate în zona rurală.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI .........................................

Nr. ................................. din .................... 2002

 

DECONT

privind cheltuielile efectuate de Consiliul Local al Comunei ............................... cu elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie*) ............................. din fondurile alocate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2002

 

Nr.

crt.

Valoarea maximă aprobată

de către

M.L.P.T.L.

Valoarea prevăzută în

contractul

de proiectare

Valoarea solicitată

pentru decontare

Numărul/

data facturii

Valoarea

facturii

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL valoare solicitată pentru decontare: ...................

 

 

Primar,

Numele si prenumele ....................................

Semnătura si stampila .................................. Viza CFP

Director economic,

Numele si prenumele ....................................

Semnătura ......................................................


*) Obiectiv de investitie poate fi:

1. construirea de drumuri de interes local noi si modernizarea drumurilor de interes local existente;

2. construirea unor lucrări noi de alimentare cu apă, extinderea si/sau modernizarea lucrărilor existente;

3. construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea si/sau modernizarea lucrărilor existente. Toate obiectivele vor fi amplasate în zona rurală.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

LISTA

cuprinzând documentele solicitate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si

Locuintei pentru decontare

 

- Cerere prealabilă pentru solicitare de fonduri conform anexei nr. 1 la normele metodologice

- Cerere-tip pentru solicitare de fonduri conform anexei nr. 2 la normele metodologice

- Decont privind cheltuielile efectuate cu elaborarea studiului de fezabilitate conform anexei nr. 3 la normele metodologice

- Fisa de verificare a conformitătii administrative (M2.1-E2.1), semnată de BRIPS, ca dovadă că s-a depus proiectul pentru finantare prin Programul SAPARD

- Copie de pe procesul-verbal de predare a documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, încheiat între consiliul local comunal si proiectant, semnată si stampilată pentru conformitate cu originalul de către primar

- Copie de pe contractul de proiectare, semnată si stampilată pentru conformitate cu originalul de către primar - Copie de pe facturile emise de proiectant, însusite de consiliul local comunal prin semnăturile autorizate. Copia va fi semnată si stampilată pentru conformitate cu originalul de către primar si va avea viza “Control financiar preventiv” în original.

 

NOTĂ:

Decontarea se va face după transmiterea la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a procesului-verbal de verificare a studiului de fezabilitate de către BS-M.L.P.T.L., din punct de vedere al cerintelor Programului SAPARD.