MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 542         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 iulie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 168 din 6 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. 1 teza întâi si ale art. 145 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 176 din 18 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, 246 si 289 din Codul penal, precum si ale art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

748. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 168

din 6 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. 1 teza întâi si ale art. 145 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. 1 teza întâi si ale art. 145 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Neculai si Duman Palfi în Dosarul nr. 524/2002 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 141  alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 179/2001 si prin Decizia nr. 180/2001, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 524/2002, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. 1 teza întâi si ale art. 145 din Codul de procedură penală, exceptie  ridicată de Neculai Gheorghe si Palfi Duman în dosarul acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de  procedură penală este contrar prevederilor constitutionale ale art. 20 alin. (2), deoarece nu prevede calea de atac a recursului si împotriva încheierii prin care se respinge cererea de revocare a unei măsuri preventive. Se sustine că dispozitiile criticate contravin prevederilor art. 2 pct. 1 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care stabilesc că “Orice persoană declarată vinovată de o infractiune de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea declaratiei de vinovătie sau a condamnării de către o jurisdictie superioară. Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt reglementate de lege”, articolul fiind intitulat “Dreptul la două grade de jurisdictie”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine, de asemenea, că dispozitiile art. 145 din Codul de procedură penală contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 23 alin. (1) si ale art. 25 alin. (1) din Constitutie. Se sustine că art. 145 alin. 2 se referă exclusiv la faza urmăririi penale, de unde rezultă că atunci când măsura este dispusă de instantă aceasta nu mai este limitată în timp si durează până la solutionarea cauzei.

Aceasta conduce la neconstitutionalitatea textului de lege criticat, creându-se solutii diferite, după cum măsura se dispune în cursul urmăririi penale, când durata acesteia nu poate depăsi 30 de zile, sau în cursul judecătii, când durata nu este limitată. Autorul exceptiei sustine că este o situatie similară celei reglementate prin dispozitiile art. 149 alin. 3 din Codul de procedură penală, constatate ca fiind neconstitutionale prin Decizia nr. 546 din 4 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 2 martie 1998. Prin urmare, autorul exceptiei sustine că măsura obligării de a nu părăsi localitatea nu putea fi dispusă decât pentru cel mult 30 de zile, iar nu sine die, asa cum s-a procedat.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei, Curtea de Apel Pitesti - Sectia penală arată că nu există nici o neconcordantă între dispozitiile art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală si ale art. 20 alin. (2) din Constitutie, cele două categorii de norme vizând materii diferite. Se  preciază că este mai curând o problemă de modificare a dispozitiilor art. 141, astfel încât acestea să permită atacarea, separat cu recurs, a încheierii prin care s-a respins cererea de revocare a măsurii preventive. Reglementările internationale au prioritate, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Constitutie, dar acestea nu se pot substitui dreptului intern, care poate reglementa reguli de procedură penală pentru anumite situatii, competenta si căile de atac fiind materii în care reglementarea este atributul exclusiv al legiuitorului intern.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 din Codul de procedură penală, în special a celor care limitează durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea la 30 de zile, lăsând să se înteleagă că în cursul judecătii această durată nu este limitată, instanta apreciază că dispozitiile constitutionale prevăzute la art. 16 alin. (1) si la art. 23 alin. (1) nu au legătură cu dispozitiile art. 145 alin. 2 din Codul de procedură penală. Singura dispozitie care ar putea fi pusă în discutie este cea prevăzută de art. 25 alin. (1) din Constitutie, referitoare la dreptul la liberă circulatie. Textul mentionează însă că numai legea stabileste conditiile exercitării dreptului la liberă circulatie în tară si străinătate, astfel că legea poate să îngrădească si să limiteze exercitarea acestui drept. Dacă s-ar pune problema ca si în cursul judecătii măsura să fie limitată în timp, aceasta ar însemna modificarea legii, ceea ce excede competentei Curtii Constitutionale. Nu se poate accepta similitudinea invocată între dispozitiile art. 149 alineatul final si cele ale art. 145 alin. 2 din Codul de procedură penală, deoarece, pe de o parte, metoda analogică nu are suport în materie procesuală penală, iar pe de altă parte, Constitutia se referă la măsura arestării preventive atunci când limitează durata la 30 de zile, nu si la durata măsurii obligării de a nu părăsi localitatea. În afară de aceasta, desi nelimitată ca durată pe parcursul judecătii, există oricând posibilitatea revocării măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, din oficiu sau la cerere, în conformitate cu prevederile art. 139 sau 141 alin. 1 din Codul de procedură penală, atunci când nu mai există temei pentru mentinerea ei sau când măsura obligării de a nu părăsi localitatea este ilegală.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a trimite punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în cauză.

Guvernul consideră exceptia ca fiind neîntemeiată. În ceea ce priveste critica dispozitiilor art. 141 alin. 1 din Codul de procedură penală, Guvernul precizează că referirea la prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu este fundamentată, întrucât acestea se referă la dreptul la o cale de atac împotriva hotărârii judecătoresti prin care se constată vinovătia unei persoane, pe când art. 141 alin. 1 se referă la încheiere, deci la o hotărâre prin care nu se solutionează fondul cauzei, ci priveste o măsură procesuală provizorie.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 din Codul de procedură penală, considerate ca fiind contrare prevederilor art. 16, 23 si 25 din Constitutie, Guvernul arată că măsura obligării de a nu părăsi localitatea este o constrângere în strictă conformitate cu prevederile art. 49 din Constitutie, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si cu dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivită cărora competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege. Mai mult, art. 25 alin. (1) teza a doua din Constitutie prevede că legea stabileste conditiile exercitării dreptului la liberă circulatie, putând institui limitări ale exercitiului acestui drept, fără a contraveni prevederilor constitutionale.

Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului nu au trimis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 141 alin. 1 teza întâi si ale art. 145 din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 141 alin. 1 teza întâi: “Încheierea dată în primă instantă prin care se dispune luarea, revocarea, înlocuirea sau încetarea unei măsuri preventive poate fi atacată separat cu recurs, de procuror sau de inculpat.”;

- Art. 145: “Măsura obligării de a nu părăsi localitatea constă în îndatorirea impusă învinuitului sau inculpatului, de procuror ori de instanta de judecată, de a nu părăsi localitatea în  care locuieste, fără încuviintarea organului care a dispus această măsură. Procurorul poate lua această măsură prin ordonantă si numai dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute în art. 143 alin. 1.

În cursul urmăririi penale, durata măsurii prevăzute în alineatul precedent nu poate depăsi 30 de zile.

În caz de încălcare a măsurii aplicate se poate lua împotriva învinuitului sau inculpatului una din celelalte măsuri preventive, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru luarea acelor măsuri.”

Dispozitiile constitutionale invocate de autorii exceptiei ca fiind încălcate sunt următoarele:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20 alin. (2): “Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale.”;

- Art. 23 alin. (1): “Libertatea individuală si siguranta persoanei sunt inviolabile.”;

- Art. 25 alin. (1): “Dreptul la liberă circulatie, în tară si în străinătate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitării acestui drept.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că prevederile art. 141 alin. 1 teza întâi si ale art. 145 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, iar exceptia, sub acest aspect, este neîntemeiată.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei referitoare la îngrădirea prin art. 141 alin. 1 din Codul de procedură penală a dreptului de exercitare a căilor de atac, întrucât acesta nu prevede calea de atac a recursului si împotriva încheierii prin care se respinge cererea de revocare a unei măsuri preventive, Curtea retine că art. 141 alin. 1 din Codul de procedură penală este în deplină concordantă cu art. 128 din Constitutie, care reglementează folosirea căilor de atac.

Acest drept fundamental se realizează în conditiile legii si, prin urmare, este în competenta exclusivă a leguitorului de a stabili care sunt căile de atac si în ce conditii pot fi exercitate.

Faptul că încheierea prin care se respinge cererea de revocare a măsurii arestării preventive nu poate fi atacată separat cu recurs se explică, pe de o parte, prin necesitatea de a evita o prelungire abuzivă a procesului, iar pe de altă parte, prin faptul că respectiva încheiere poate fi atacată cu recurs o dată cu hotărârea prin care s-a solutionat fondul cauzei.

Prevederile art. 2 pct. 1 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu sunt aplicabile în cauza dedusă judecătii, întrucât acestea se referă la dreptul persoanei la o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătoresti prin care se solutionează un proces, în timp ce art. 141 alin. 1 se referă la încheierea prin care se dispune luarea, revocarea, înlocuirea sau încetarea unei măsuri preventive, deci nu priveste o hotărâre prin care se solutionează fondul cauzei.

Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 145 din Codul de procedură penală, Curtea constată că acestea nu sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece nu instituie nici un fel de privilegii sau discriminări. Faptul că legiuitorul a instituit numai pentru faza urmăririi penale o durată maximă de 30 de zile în care învinuitul sau inculpatul este supus măsurii obligării de a nu părăsi localitatea nu poate conduce la concluzia că în acest mod s-ar crea o discriminare nejustificată a persoanelor aflate în faza judecătii, împotriva cărora instanta poate dispune luarea măsurii preventive pe întreaga durată a desfăsurării procesului. Această împrejurare este justificată de necesitatea solutionării cu celeritate a procesului penal si pentru evitarea obstructionării cercetării judecătoresti. Este evident că situatiile în care se află aceste persoane nu sunt similare, astfel încât tratamentul juridic nu poate fi decât diferentiat. De altfel, în conformitate cu prevederile art. 139 sau 141 alin. 1 din Codul de procedură penală, există oricând posibilitatea revocării măsurii obligării de a nu părăsi localitatea, din oficiu sau la cerere, atunci când nu mai există temei pentru mentinerea măsurii preventive.

Curtea constată, de asemenea, că dispozitiile art. 145 din Codul de procedură penală nu sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 23 alin. (1) privind libertatea individuală sau ale art. 25 alin. (1) referitoare la libera circulatie, deoarece măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea reprezintă o restrângere a exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti în deplină concordantă cu prevederile art. 49 din Constitutie. Această măsură preventivă se impune pentru desfăsurarea în bune conditii a instructiei penale, iar legea reglementează cazurile si conditiile în care ea este aplicabilă.

În ceea ce priveste referirea la dispozitiile art. 149 alin. 3 din Codul de procedură penală, constatate ca fiind neconstitutionale prin Decizia nr. 546 din 4 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 2 martie 1998, Curtea constată că nu se poate stabili nici o legătură între dispozitiile art. 145 si cele ale art. 149 alin. 3 din Codul de procedură penală, astfel încât solutia adoptată în decizia mentionată mai sus, precum si considerentele pe care  aceasta se întemeiază nu sunt valabile si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. 1 teza întâi si ale art. 145 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gheorghe Neculai si Duman Palfi în Dosarul nr. 524/2002 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 176

din 18 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, 246 si 289 din Codul penal, precum si ale art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c)  din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Cristina Nicoară - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, 246 si 289 din Codul penal, precum si ale art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Lidia Simona Seceleanu în Dosarul nr. 1.373/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei, Lidia Simona Seceleanu, si partea, Ioana Jabin, lipsind Pierre Jabin, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei ridică direct în fata Curtii exceptia privind neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, arătând că, întrucât procesul penal cuprinde si faza de urmărire penală, în această fază norma legală criticată nu este operantă, deoarece prevede că sesizarea Curtii Constitutionale se face de instantele judecătoresti. Textul de lege se referă exclusiv  la instantă ca subiect oficial”. Or, controlul de constitutionalitate nu poate lăsa în afara sa o parte

a unui proces”, cu atât mai mult faza de urmărire penală în care “se angajează forma maximă a răspunderii juridice, cea penală”. Având în vedere importanta controlului de constitutionalitate, autorul exceptiei consideră că se impune acceptarea ridicării acesteia si în fata Curtii Constitutionale, în spiritul dispozitiilor art. 144 din Constitutie si al tratatelor internationale la care România este parte.

În ceea ce priveste exceptia ridicată în fata instantei judecătoresti, arată că organul de urmărire penală a inclus pe lista functionarilor publici si notarul, desi acesta nu face parte din această categorie. În acest sens prezintă un act provenind de la Agentia Natională a Functionarilor Publici. Mai arată că, potrivit prevederilor art. 72 alin. (3) lit. i) din Constitutie, statutul functionarilor publici se stabileste prin lege organică, cerintă pe care nu o îndeplineste Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, singura lege care trebuie avută în vedere la stabilirea calitătii de functionar public a notarului.

Dispozitiile art. 147, 246 si 289 din Codul penal sunt neconstitutionale, deoarece pe baza lor notarul este considerat functionar public. Referitor la dispozitiile art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, arată că acestea sunt neconstitutionale, deoarece asigură o singură cale de atac împotriva hotărârilor date în procesele penale. Solicită admiterea exceptiilor ridicate.

Ioana Jabin, în concluziile sale, lasă solutionarea exceptiei la aprecierea instantei constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public cere respingerea ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, ridicată direct în fata Curtii, deoarece legea nu prevede posibilitatea ridicării unei exceptii de neconstitutionalitate direct în fata Curtii Constitutionale, iar pe de altă parte, dispozitia criticată nu are legătură cu cauza. În ceea ce priveste exceptia care formează obiectul sesizării adresate Curtii în conditiile legii, reprezentantul Ministerului Public cere respingerea acesteia ca neîntemeiată. Faptul că legiuitorul nu a prevăzut între căile de atac împotriva sentintei penale pronuntate în dosarul de fond si pe aceea a apelului nu constituie o încălcare a dispozitiilor constitutionale privind accesul liber la justitie, deoarece, asa cum  este statuat prin art. 125 alin. (3) din Constitutie, “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”. Exceptia este, asadar, nefondată, deoarece critica nu priveste neconstitutionalitatea unor norme legale, ci aplicarea acestora. 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 30 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 1.373/2001, Curtea Supremă de Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, art. 246 si 289 din Codul penal, precum si ale art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Lidia Simona Seceleanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că definirea prin Codul penal a notiunii de functionar public contravine dispozitiilor art. 72 alin. (3) lit. i) din Legea fundamentală, dat fiind că actul normativ la care face trimitere Constitutia este Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, iar continutul notiunii de functionar folosită de Codul penal este diferit de cel consacrat prin această lege. Astfel, desi notarul nu este functionar public, în sensul Legii nr. 188/1999, el este caracterizat ca atare în aplicarea Codului penal. Având în vedere atât continutul dispozitiilor art. 150 alin. (1) din Constitutie, cât si faptul că reglementarea prevăzută de Codul penal este anterioară Constitutiei din 1991, autorul exceptiei sustine, de asemenea, că prevederile textelor de lege criticate trebuie considerate ca iesite din vigoare.

În ceea ce priveste dispozitiile din Codul de procedură penală, autorul exceptiei sustine că acestea încalcă egalitatea în drepturi a justitiabililor, deoarece îi privează de o cale de atac pe cei judecati în primă instantă de către curtile de apel.

În încheierea prin care a sesizat Curtea Constitutională instanta de judecată a formulat opinia că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Considerentele pe care se sprijină instanta de judecată în sustinerea acestei opinii sunt următoarele:

“Constitutia nu defineste notiunile de functionar public si de functionar, reglementarea statutului juridic al acestor categorii de persoane fiind atributul legiuitorului. Codul penal, care este o lege organică, defineste notiunile de functionar public si de functionar prin dispozitiile art. 147, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (3) lit. f) din Constitutie. Tot de competenta exclusivă a legiuitorului tine si stabilirea infractiunilor săvârsite de către functionarii publici sau functionari, asa cum este cazul infractiunilor prevăzute la art. 246 si 289 din Codul penal. 

Totodată dispozitiile art. 147 din Codul penal nu contravin nici dispozitiilor art. 72 alin. (3) lit. i) din Constitutie, conform cărora reglementarea statutului functionarilor publici se face prin lege organică, deci de către legiuitor, ceea ce s-a realizat de altfel prin Legea nr. 188/1999, care si ea defineste notiunea de functionar public.

Eventualele deosebiri între cele două reglementări legale nu reprezintă însă o problemă de constitutionalitate, ci una de interpretare si aplicare a legilor, ce este de atributul instantelor de judecată.

Referitor la considerarea neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c), ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală este de mentionat că legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. Instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ceea ce priveste căile de atac, atât timp cât ele asigură egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea lor, nu încalcă principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legilor si a autoritătilor publice.”

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră exceptia de neconstitutionalitate neîntemeiată.

În motivarea acestui punct de vedere se arată că “Prin dispozitiile Constitutiei nu se realizează definirea nici a notiunii de functionar public, nici a celei de functionar, aceasta, precum si statutul acestor categorii de salariati fiind de domeniul legii. Sensul acestor notiuni este stabilit în art. 147 din Codul penal si în Legea nr. 188/1999 care reglementează Statutul functionarilor publici, deosebirile dintre aceste două reglementări nefiind o problemă de constitutionalitate, ci una de interpretare si aplicare a legilor, ceea ce excede competentei Curtii Constitutionale”.

Întrucât constitutionalitatea unei dispozitii legale nu poate fi examinată prin raportare la o altă dispozitie legală, ci doar prin raportare la o normă constitutională, “reglementarea răspunderii penale pentru infractiunile de serviciu, atât pentru functionarii publici, cât si pentru ceilalti functionari, nu poate fi considerată neconstitutională, câtă vreme cele două notiuni sunt de nivelul legii. Dispozitiile art. 147 din Codul penal, care le definesc, nu încalcă nici prevederile art. 72 alin. (3) lit. i) din Constitutie, întrucât Codul penal este o lege organică”.

Referitor la critica adusă prin exceptia de neconstitutionalitate dispozitiilor cuprinse în art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, presedintele Camerei Deputatilor arată că “Liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste actul de justitie, considerându-se că stabilirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, solutie ce rezultă din art. 125 alin. (3) din Constitutie, conform căruia «Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.» [...] Principiul egalitătii în fata legii nu înseamnă uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite, tratamentul nu poate fi decât diferit.”

Guvernul României apreciază, de asemenea, că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În motivarea acestui punct de vedere se arată că “sustinerile privind neconstitutionalitatea notiunilor de functionar public si functionar sunt neîntemeiate, întrucât acestea nu încalcă o prevedere expresă a Constitutiei. Într-adevăr, cele două notiuni definite în art. 147 din Codul penal nu sunt de rang constitutional, nici o dispozitie a Constitutiei necontinând vreo definitie a acestor notiuni.

Reglementarea răspunderii penale pentru infractiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul, atât pentru functionarii publici, cât si pentru ceilalti functionari, nu poate fi considerată  neconstitutională atâta vreme cât reglementările privitoare la notiunile de functionar public si functionar, inclusiv incriminările care presupun o astfel de calitate a subiectului activ, sunt caracterizate de Constitutie ca tinând de domeniul legii”.

Pe de altă parte, se arată în motivarea punctului de vedere al Guvernului, .neconcordanta între art. 147 din Codul penal si dispozitiile Legii nr. 188/1999, invocată de autorul exceptiei, nu ridică o problemă de ordin constitutional, ci o problemă de interpretare juridică”.

În ceea ce priveste constitutionalitatea dispozitiilor art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, Guvernul, întemeindu-se pe jurisprudenta Curtii Constitutionale, consideră că sustinerile autorului exceptiei nu sunt fondate, deoarece prin aceste dispozitii legale nu se încalcă nici principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si nici principiul liberului acces la justitie. Astfel, se arată în motivarea punctului de vedere al Guvernului, “În Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în art. 2 din Protocolul nr. 7, se prevede un dublu grad de jurisdictie si nu un triplu grad, ca  în legislatia română, statuându-se că «orice persoană declarată vinovată de o infractiune de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea declaratiei de vinovătie sau a condamnării de către o jurisdictie superioară. Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care poate fi exercitat, sunt reglementate de lege.» Prin urmare, prevederile art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, care stabilesc pentru anumite cauze două grade de jurisdictie - judecată în primă instantă si judecată în recurs -, îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 2 din Protocolul nr. 7, neputându-se astfel sustine că ele nu ar fi compatibile cu prevederile Conventiei europene”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie următoarele dispozitii legale:

Codul penal:

- Art. 147: “Prin «functionar public» se întelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităti dintre cele la care se referă art. 145.

Prin «functionar» se întelege persoana mentionată în alin. 1, precum si orice salariat care execută o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat.”;

- Art. 246: “Fapta functionarului public, care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiintă, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”;

- Art. 289: “Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un functionar aflat în exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu stiintă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseste.”

Codul de procedură penală:

- Art. 29: “Curtea Supremă de Justitie: [...]

2. ca instantă de recurs, judecă:

a) recursurile împotriva hotărârilor penale pronuntate, în primă instantă, de curtile de apel si Curtea Militară de Apel;”

- Art. 361 alin. 1: .Sentintele pot fi atacate cu apel. Nu pot fi atacate cu apel: [...]

c) sentintele pronuntate de curtile de apel si Curtea Militară de Apel;”

- Art. 3851:

“1 Pot fi atacate cu recurs: [...]

c) sentintele pronuntate de curtile de apel si Curtea Militară de Apel.”

Prevederile din Constitutia României, invocate în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor din Codul penal, mentionate mai sus, sunt următoarele:

- Art. 72 alin. (3): “Prin lege organică se reglementează: [...]

f) infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora; [...]

i) statutul functionarilor publici.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor din Codul de procedură penală, mentionate mai sus, au fost invocate, generic, Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si prevederile cuprinse în art. 16 (Egalitatea în drepturi), art. 125 (Instantele judecătoresti) si art. 128 (Folosirea căilor de atac) din Constitutia României, fără însă a se motiva încălcarea acestora.

Independent de aceasta autorul exceptiei a ridicat direct în fata Curtii Constitutionale exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, care au următorul cuprins:

- Art. 23: “(1) Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei.

(2) Exceptia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părti sau, din oficiu, de către instanta de judecată.

(3) Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a căror constitutionalitate a fost stabilită potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale.

(4) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de către instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părtilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi însotită de dovezile depuse de părti. Dacă exceptia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând si sustinerile părtilor; precum si dovezile necesare.

(5) Pe perioada solutionării exceptiei de neconstitutionalitate judecarea cauzei se suspendă.

(6) Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în conditiile mai sus arătate, în motivarea acesteia, desi nu face o trimitere directă la o dispozitie constitutională care ar fi încălcată, sustine că o corectă interpretare a dispozitiilor art. 144 din Legea fundamentală si a celor din tratatele internationale la care România este parte, implică acceptarea ridicării exceptiei de neconstitutionalitate si direct în fata Curtii Constitutionale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Reglementarea prin lege implică definirea de către însăsi autoritatea legiuitoare a termenilor pe care îi foloseste, cu conditia să nu fie vorba de termeni definiti prin Constitutie, în acest caz legiuitorul având obligatia să nu se abată de la sensul termenilor în cauză, stabilit prin Legea fundamentală.

Libertatea legiuitorului de a defini notiunile cu care operează în procesul de reglementare poate da nastere la diferente în determinarea continutului si a întelesului acelorasi termeni, în raport cu domeniul reglementat. Faptul poate genera dificultăti de interpretare cu ocazia aplicării dispozitiilor legale care contin notiuni omonime folosite cu sens diferit, dar - în măsura în care nu se abate de la Constitutie - nu este neconstitutional.

În cazul notiunilor de functionar public si de functionar, definite la art. 147 din Codul penal, nu se poate retine că textul de lege mentionat este neconstitutional, deoarece Constitutia nu contine definitii ale acestor notiuni, iar din faptul că prin art. 72 alin. (3) lit. i) stabileste ca statutul functionarilor publici să fie reglementat prin lege organică nu se poate trage concluzia că definitiile date în acel act normativ sunt obligatorii pentru întelegerea si aplicarea Codului penal.

Nu se poate admite nici sustinerea că prin definirea în Codul penal a notiunii de functionar public s-au încălcat dispozitiile art. 72 alin. (3) lit. i) din Constitutie, deoarece obiectul de reglementare al Codului penal nu îl constituie “statutul functionarilor publici”, ci stabilirea infractiunilor, a pedepselor si a conditiilor de tragere la răspundere penală a celor care comit infractiuni.

Pe de altă parte, chiar si în cazul în care s-ar avea în vedere un sens foarte larg al notiunii de “statut al functionarilor publici” - în care s-ar cuprinde si includerea în această categorie a unor persoane, altele decât cele identificate prin acestnume în Legea nr. 188/1999, apte să comită infractiuni de serviciu - este de retinut că legea penală, prin care se stabilesc elementele constitutive ale infractiunilor, inclusiv elementele care caracterizează subiectul activ al acestor fapte, este o lege organică, în sensul art. 72 alin. (3) lit. i) din Constitutie, astfel că nici în acest caz exceptia de neconstitutionalitate a art. 147, 246 si 289 din Codul penal nu poate fi admisă.

Critica textelor din Codul de procedură penală mentionate în sesizarea instantei este făcută la modul general, fără argumente si fără referiri concrete la continutul prevederilor din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, pe care le invocă. Critica formulată de autorul exceptiei, în sensul că dispozitiile din Codul de procedură penală la care se referă încalcă egalitatea în drepturi a justitiabililor prin faptul că îi privează de o cale de atac pe cei judecati în primă instantă de curtile de apel, este nefondată, dat fiind că nici Constitutia României si nici tratatele internationale la care România este parte nu prevăd obligativitatea mai multor căi de atac în procesele penale, stabilirea numărului si a continutului acestora fiind, potrivit art. 125 alin. (3) din Legea fundamentală, de competenta legiuitorului.

De asemenea, Curtea retine că în cadrul procedurii stabilite de legiuitor părtile în proces au aceleasi drepturi si obligatii, fără nici o discriminare.

În jurisprudenta sa Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor legale mai sus mentionate, respingând de fiecare dată exceptiile ridicate.

Astfel, referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, 246 si 289 din Codul penal, prin Decizia nr. 124 din 26 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 15 august 2001, Curtea a statuat că “reglementările privitoare la notiunile de functionar public si functionar, inclusiv incriminările care presupun o astfel de calitate a subiectului activ, nu reprezintă o problemă de domeniul jurisdictiei constitutionale”.

De asemenea, în ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea a statuat că liberul acces la justitie presupune si accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia. Instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului. Această solutie decurge din dispozitiile constitutionale ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, precum si din cele ale art. 128, conform cărora, “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”.

Considerentele din acele decizii îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, invocată în timpul dezbaterilor din sedinta publică a Curtii Constitutionale, aceasta este inadmisibilă, deoarece o astfel de procedură contravine atât dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, care prevăd: “Curtea Constitutională. [...] hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”, dar si prevederilor art. 13 alin. (1) lit. A.c) si ale art. 23 alin. (1), care reiau textul constitutional precizând că “decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”. În jurisprudenta sa Curtea, prin Decizia nr. 212 din 7 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 6 martie 2000, a statuat că “Dispozitiile art. 144 lit. c) din Constitutie prevăd în mod expres si limitativ competenta Curtii Constitutionale în materia controlului concret de constitutionalitate [...]”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147, 246 si 289 din Codul penal si ale art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 lit. c) si ale art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Lidia Simona Seceleanu în Dosarul nr. 1.373/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia penală.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. IV din Legea nr. 654/2001 pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Gestionarii fondurilor de vânătoare si detinătorii cu orice titlu de culturi agricole, silvice sau animale domestice sunt obligati să aducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Organismul distinct specializat în domeniul cinegetic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si structurile teritoriale aflate în subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum si Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România pentru organizatiile vânătoresti afiliate vor controla modul de aducere la îndeplinire de către persoanele prevăzute la art. 2 a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Se interzice însotirea turmelor si cirezilor, pe fondurile de vânătoare, de câini fără jujeu reglementat de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, nevaccinati, nedehelmintizati si în număr mai mare de 3 în zona de munte, de 2 în zona de deal si de 1 la câmpie.

(2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.

(3) Constatarea faptei prevăzute la alin. (1) si aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) se fac de către personalul salariat, cu atributii de ocrotire a vânatului, al persoanelor juridice care gestionează fonduri de vânătoare, de personalul de specialitate împuternicit în acest scop de conducătorul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si de ofiterii si subofiterii de politie.

(4) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului si al ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 567/1999 pentru aprobarea Normelor privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice împotriva pagubelor care pot fi cauzate de vânat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 iulie 2002.

Nr. 748.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice împotriva pagubelor care pot fi cauzate de vânat

 

Art. 1. - Pentru asigurarea protectiei culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vânat, în sensul prevederilor art. 14 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, proprietarii sau detinătorii acestora si gestionarii fondurilor de vânătoare au obligatiile prevăzute în prezentele norme.

Art. 2. - Proprietarii sau detinătorii de culturi agricole si/sau silvice întreprind următoarele actiuni, cu sprijinul gestionarilor fondurilor de vânătoare:

a) asigură paza corespunzătoare în culturile agricole si/sau silvice în perioadele în care acestea sunt frecvent căutate de vânat pentru hrană;

b) amplasează în cultura agricolă si/sau silvică periclitată instalatii de speriat vânatul (fixe sau miscătoare), permise de lege, cu ajutorul cărora vor alunga sau vor împiedica pătrunderea animalelor sălbatice în interiorul culturii.

Art. 3. - Proprietarii sau detinătorii de animale domestice trebuie să întreprindă următoarele actiuni, pentru paza acestora:

a) asigură paza animalelor domestice aflate la păsunat sau la diferite munci;

b) folosesc pentru păsunatul animalelor domestice numai acele suprafete admise, potrivit legii, la păsunat;

c) adăpostesc, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite, păzite si prevăzute cu mijloace de speriat sau de îndepărtat vânatul, permise de lege;

d) deplasează animalele domestice prin pădurile proprietate publică, spre locurile de păsunat si adăpat, numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, de către gestionarul fondului de vânătoare, administratorul fondului forestier si detinătorul animalelor.

Art. 4. - Gestionarii fondurilor de vânătoare întreprind următoarele actiuni pentru protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice:

a) extrag integral cotele anuale de recoltă pentru mentinerea efectivelor de vânat la nivelul efectivelor optime;

b) asigură si administrează hrana complementară pentru vânat, în scopul mentinerii acestuia în zonele de hrănire si pentru abaterea de la terenurile cultivate agricol sau silvic;

c) pun la dispozitie detinătorilor sau proprietarilor de terenuri agricole si/sau silvice, la cererea acestora, din resurse proprii si cu titlu de folosintă gratuită, instalatii de speriat vânatul (fixe sau miscătoare), permise de lege;

d) execută actiuni de îndepărtare a vânatului din zonele periclitate;

e) solicită, în conditiile legii, aprobările necesare pentru vânarea, în afara perioadelor legale de vânare, a acelor exemplare de animale sălbatice care produc pagube culturilor agricole si silvice si vânează acele exemplare în locurile unde produc prejudicii.

Art. 5. - (1) Se consideră că detinătorii de culturi agricole, silvice si de animale domestice, după caz, si-au îndeplinit toate obligatiile privind paza si protectia lor, numai în măsura în care fac dovada că au întreprins actiunile prevăzute la art. 2 si 3.

(2) În cazul gestionarilor fondurilor de vânătoare, se consideră că si-au îndeplinit obligatiile ce le revin pentru asigurarea protectiei bunurilor, numai când fac dovada că au realizat toate actiunile prevăzute la art. 4.

Art. 6. - (1) Proprietarii sau detinătorii de culturi agricole si/sau silvice fac dovada îndeplinirii actiunilor prevăzute în prezentele norme, cu următoarele acte:

a) actul de constatare încheiat de comisiile constituite în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 103/1996, republicată;

b) adresa către gestionarul fondului de vânătoare, prin care solicită punerea la dispozitie a instalatiilor de speriat vânatul, permise de lege, si procesul-verbal încheiat de gestionarul fondului de vânătoare cu acestia, cu ocazia predării, pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 2 lit. b).

(2) Adresa către gestionarii fondurilor de vânătoare, prevăzută la alin. (1) lit. b), poate fi depusă si la primăriile în a căror rază teritorială se află culturile agricole sau silvice. Primăriile au obligatia să transmită adresa mentionată mai sus gestionarilor fondurilor de vânătoare.

Art. 7. - Proprietarii sau detinătorii de animale domestice fac dovada îndeplinirii actiunilor prevăzute în prezentele norme, după cum urmează:

a) prin detinerea numărului maxim de câini pentru pază, admis în conditiile Legii nr. 103/1996, republicată, pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 3 lit. a);

b) prin contractul de păsunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevăd suprafetele admise la păsunat si încărcătura la hectar admisă, pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 3 lit. b);

c) prin constatarea la fata locului, de către comisia prevăzută la art. 14 din Legea nr. 103/1996, republicată, a existentei mijloacelor de pază si de speriat sau de îndepărtat vânatul, pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 3 lit. c);

d) prin aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situatia prevăzută la art. 3 lit. d).

Art. 8. - Gestionarii fondurilor de vânătoare fac dovada îndeplinirii actiunilor prevăzute în prezentele norme, după cum urmează:

a) prin numărul de exemplare extrase, înscrise în autorizatiile de vânătoare, raportat la cotele anuale de recoltă, pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 4 lit. a);

b) prin procesele-verbale de administrare a hranei complementare, în locurile destinate pentru hrănire si abatere, pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 4 lit. b);

c) prin procesul-verbal încheiat de către acestia împreună cu proprietarul sau detinătorul bunurilor cu ocazia predării instalatiilor de speriat vânatul (fixe sau miscătoare), permise de lege, pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 4 lit. c);

d) prin procesele-verbale încheiate cu ocazia desfăsurării actiunilor de îndepărtare a vânatului din zonele periclitate, în perioadele în care acestea sunt frecvent căutate de vânat pentru hrană, pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 4 lit. d);

e) prin solicitarea scrisă si transmisă pentru aprobările necesare, pentru recoltarea în afara perioadelor legale de vânare, a exemplarelor de animale sălbatice care produc pagube, prin autorizatiile de vânătoare eliberate pentru împuscare si prin împuscarea efectivă a exemplarelor respective, pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 4 lit. e). În situatia în care gestionarul constată că nu poate împusca exemplarele care au produs pagube în anumite zone, pentru că acestea nu mai frecventează zonele respective, încheie un act de constatare în acest sens cu reprezentantul în domeniul cinegetic din cadrul structurilor teritoriale ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 9. - Comisiile prevăzute la art. 14 alin. (3) din Legea nr. 103/1996, republicată, au sarcina să verifice si să consemneze în procesul-verbal de constatare a pagubelor cauzate de vânat modul în care fiecare parte a întreprins actiunile ce îi reveneau conform dispozitiilor prezentelor norme.

Art. 10. - Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vânat, precum si cuantumul despăgubirilor se stabilesc în conditiile legii.