MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 546         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 iulie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

360/4.005. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevi si studenti

 

510/190. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Nr. 360 din 15 martie 2002

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 4.005 din 25 iunie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată si cu metroul pentru elevi si studenti

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul educatiei si cercetării,

în baza prevederilor art. 176 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, ale art. 17 alin. (9) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. I alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, ale Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafată si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval, de care beneficiază elevii si studentii din învătământul de stat si din învătământul particular

acreditat, ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ale art. 5 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată pentru elevi si studenti, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Normele metodologice privind acordarea facilitătilor de transport cu metroul pentru elevi si studenti, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Tudor Florescu,

 secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea facilitătilor de transport pe calea ferată pentru elevi si studenti

 

Art. 1. - Pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată a elevilor si studentilor din învătământul de stat si particular acreditat se vor utiliza următoarele legitimatii:

a) foaie de drum pentru elevi si studenti – pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată a elevilor si studentilor (modelul prezentat în anexa nr. 1), valabilă numai însotită de un bilet C.F.R. cu reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a;

b) abonament lunar pentru elevi si studenti - cu număr nelimitat de călătorii pe distante de până la 300 km, al cărui tarif reprezintă 50% din tariful abonamentelor lunare cu număr nelimitat de călătorii pe zone-kilometri pentru tren de persoane clasa a II-a (modelul prezentat în anexa nr. 2);

c) bilet de călătorie în grup - pentru care se acordă reducerea de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a pentru toti membrii grupului, inclusiv pentru cadrul didactic însotitor (un însotitor la 10 elevi sau studenti).

Art. 2. - Utilizarea foilor de drum, a abonamentelor lunare si a biletelor de călătorie în grup pentru elevi si studenti se face conform regulilor în vigoare pentru transportul pe calea ferată la data utilizării.

Art. 3. - (1) Foaia de drum pentru elevi si studenti, precum si cuponul statistic se completează de către utilizator cu datele cerute în formular si se prezintă pentru viză la casele de bilete ale statiilor sau agentiilor de voiaj C.F.R. înainte de începerea călătoriei. Casierul C.F.R. va retine cuponul statistic si va elibera contra cost biletul C.F.R. cu 50% reducere pentru elevi si studenti. Foaia de drum pentru elevi si studenti va purta stampila institutiei de învătământ care a eliberat-o.

(2) Foaia de drum pentru elevi si studenti nu dă dreptul la călătorie gratuită, ci numai la obtinerea de la casele de bilete ale statiilor sau agentiilor de voiaj C.F.R. a biletului C.F.R. cu 50% reducere.

(3) Biletul C.F.R. cu 50% reducere pentru elevi si studenti este valabil numai însotit de foaia de drum pentru elevi si studenti care atestă dreptul la reducerea de tarif cu 50%. Astfel, la controlul legitimatiilor de călătorie în tren utilizatorul trebuie să prezinte atât biletul de călătorie, cât si foaia de drum pentru elevi si studenti.

(4) La cererea organelor de control elevii si studentii trebuie să prezinte si un act de identitate care să contină codul numeric personal si legitimatia de student sau carnetul de elev. Elevii din învătământul primar si gimnazial vor prezenta numai foaia de drum, biletul C.F.R. cu 50% reducere si carnetul de elev.

Art. 4. - Călătoria pe bază de foi de drum pentru elevi si studenti însotite de bilete C.F.R. cu 50% reducere sau cea pe bază de abonamente si bilete în grup pentru elevi si studenti se poate efectua si la clasa I la trenurile accelerate, rapide, intercity si intercity expres, dar numai cu plata de către utilizator a diferentei de clasă, a suplimentelor de tren corespunzătoare si, după caz, a tichetului de rezervare.

Art. 5. - (1) Tipărirea foilor de drum pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată a elevilor si studentilor se efectuează de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. pe baza comenzii anuale transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si de universitătile prevăzute în anexa nr. 3 către subunitătile Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., prevăzute în anexa nr. 4, până cel mai târziu la data de 1 octombrie a anului în curs pentru anul următor, iar Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. va onora comanda până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în curs.

(2) În situatia în care foile de drum solicitate de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si de universităti au fost utilizate, acestea vor face o comandă suplimentară pentru anul în curs, până cel mai târziu la data de 30 septembrie a anului în curs, care va fi onorată de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. în termen de 30 de zile.

(3) Pentru anul 2002 comenzile se fac în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Pentru anul 2002 inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti/universitătile vor ridica foile de drum în perioada 1-15 septembrie 2002 si vor începe distribuirea, în baza solicitărilor primite de la elevi si studenti, astfel încât beneficiarii să fie în posesia foilor de drum la data de 1 octombrie 2002.

(5) Începând cu data de 1 octombrie 2002 călătoria pe calea ferată a elevilor si studentilor se face pe bază de foi de drum, abonamente lunare si bilete de călătorie în grup pentru elevi si studenti, eliberate conform prezentelor norme metodologice.

(6) Inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti/universitătile, în baza înstiintării primite de la subunitătile Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., vor ridica foile de drum pentru a fi distribuite către elevi si studenti.

(7) Distribuirea foilor de drum către elevi si studenti se va efectua prin institutiile de învătământ preuniversitar si universitar, în baza solicitării elevilor si studentilor.

Art. 6. - Legitimatiile de călătorie cu tarif redus pe calea ferată pentru elevi si studenti se pun la dispozitie inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti si universitătilor astfel:

a) foile de drum pentru elevi si studenti, brosate în carnete a câte 100 de file, se vor tipări de Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. pe baza comenzilor centralizate prin subunitătile sale teritoriale;

b) repartizarea foilor de drum pentru elevi si studenti către inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si universităti se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire;

c) abonamentele lunare pentru elevi si studenti se vor elibera prin casele de bilete ale agentiilor de voiaj C.F.R. si statiilor C.F.R. autorizate, pe bază de tabele nominale sau adeverinte emise de institutiile de învătământ de stat si particular acreditat din care fac parte elevii si studentii solicitanti, cu achitarea pe loc a sumei datorate de utilizatori (pretul înscris pe abonament). Tabelele/adeverintele vor cuprinde antetul unitătii de învătământ si stampila acesteia, numele si prenumele elevului/studentului, codul numeric personal, numărul legitimatiei de student sau al carnetului de elev. Adeverintele/tabelele nominale rămân valabile întregul an scolar/universitar;

d) biletele de călătorie în grup sunt eliberate de casierii C.F.R. de la statii sau agentii de voiaj, pe bază de tabel nominal în 3 exemplare, la care sunt anexate foile de drum pentru fiecare membru al grupului, inclusiv pentru cadrul didactic. Pentru cadrul didactic însotitor reducerea se acordă pe baza adeverintei emise de institutia de învătământ din care face parte sau care organizează actiunea, din care să reiasă: numele si prenumele cadrului didactic, destinatia si numărul membrilor grupului pe care îi însoteste. Tabelele vor cuprinde antetul unitătii de învătământ si stampila acesteia, numele si prenumele elevilor/studentilor, codul numeric personal al acestora, numerele carnetelor de elev sau legitimatiilor de student si vor fi vizate de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti sau de universităti.

Art. 7. - (1) Cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferată, inclusiv cele legate de tipărirea de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. a foilor de drum si a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti, se finantează din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, conform prevederilor legii bugetului de stat.

(2) Decontarea de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. a facilitătilor de transport acordate elevilor si studentilor se va efectua lunar prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generală economică si relatii bugetare.

(3) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. răspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 9. - Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data de 1 octombrie 2002.

 

ANEXA Nr. 1*)

la normele metodologice

 

FOAIE DE DRUM PENTRU ELEVI, STUDENTI

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

la normele metodologice

 

ABONAMENT LUNAR CU NUMĂR NELIMITAT DE CĂLĂTORII

PENTRU ELEVI SI STUDENTI

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

INSPECTORATELE SCOLARE JUDETENE SI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

1. Inspectoratul Scolar al Judetului Alba

2. Inspectoratul Scolar al Judetului Arad

3. Inspectoratul Scolar al Judetului Arges

4. Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău

5. Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor

6. Inspectoratul Scolar al Judetului Bistrita-Năsăud

7. Inspectoratul Scolar al Judetului Botosani

8. Inspectoratul Scolar al Judetului Brăila

9. Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov

10. Inspectoratul Scolar al Judetului Buzău

11. Inspectoratul Scolar al Judetului Călărasi

12. Inspectoratul Scolar al Judetului Caras-Severin

13. Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj

14. Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta

15. Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna

16. Inspectoratul Scolar al Judetului Dâmbovita

17. Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj

18. Inspectoratul Scolar al Judetului Galati

19. Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu

20. Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj

21. Inspectoratul Scolar al Judetului Harghita

22. Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara

23. Inspectoratul Scolar al Judetului Ialomita

24. Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi

25. Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures

26. Inspectoratul Scolar al Judetului Mehedinti

27. Inspectoratul Scolar al Judetului Mures

28. Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt

29. Inspectoratul Scolar al Judetului Olt

30. Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova

31. Inspectoratul Scolar al Judetului Satu Mare

32. Inspectoratul Scolar al Judetului Sălaj

33. Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu

34. Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava

35. Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman

36. Inspectoratul Scolar al Judetului Timis

37. Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea

38. Inspectoratul Scolar al Judetului Vâlcea

39. Inspectoratul Scolar al Judetului Vaslui

40. Inspectoratul Scolar al Judetului Vrancea

41. Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

42. Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov.

 

UNIVERSITĂTILE DE STAT DIN ROMÂNIA

 

U01 Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

U02 Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti

U03 Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

U04 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

U05 Universitatea din Bucuresti

U06 Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

U07 Academia de Studii Economice din Bucuresti

U08 Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

U09 Universitatea de Arte din Bucuresti

U10 Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică .Ion Luca Caragiale” din Bucuresti

U11 Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

U12 Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

U13 Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

U14 Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

U15 Universitatea din Bacău

U16 Universitatea de Nord din Baia Mare

U17 Universitatea “Transilvania” din Brasov

U18 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

U19 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

U20 Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

U21 Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

U22 Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

U23 Academia de Artă si Design din Cluj-Napoca

U24 Universitatea “Ovidius” din Constanta

U25 Universitatea Maritimă din Constanta

U26 Universitatea din Craiova

U27 Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

U28 Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

U29 Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

U30 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară ‘Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

U31 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

U32 Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi

U33 Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

U34 Universitatea din Oradea

U35 Universitatea din Petrosani

U36 Universitatea din Pitesti

U37 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

U38 Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

U39 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

U40 Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

U41 Universitatea “Valachia” din Târgoviste

U42 Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

U43 Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

U44 Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

U45 Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mures

U46 Universitatea “Politehnica” din Timisoara

U47 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină

Veterinară a Banatului din Timisoara

U48 Universitatea de Vest din Timisoara

U49 Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

 

UNIVERSITĂTI PARTICULARE ACREDITATE

 

1. Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad

2. Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

3. Universitatea “Emanuel” din Oradea

4. Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

5. Universitatea Titu Maiorescu” din Bucuresti

6. Universitatea “George Bacovia” din Bacău

7. Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

8. Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

9. Universitatea “Româno-Americană” din Bucuresti

10. Universitatea “Hyperion” din Bucuresti

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

ARONDAREA

judetelor pe regionale de transport feroviar de călători

 

Regionala

Judetul

 

Numele judetului

Resedinta

Bucuresti

Bucuresti

Bucuresti

 

Ilfov

 

 

Prahova

Ploiesti

 

Dâmbovita

Târgoviste

 

Giurgiu

Giurgiu

Craiova

Dolj

Craiova

 

Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

 

Gorj

Târgu Jiu

 

Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

 

Olt

Slatina

 

Arges

Pitesti

 

Teleorman

Alexandria

Timisoara

Timis

Timisoara

 

Caras-Severin

Resita

 

Hunedoara

Hunedoara

 

Arad

Arad

Cluj

Cluj

Cluj-Napoca

 

Bihor

Oradea

 

Maramures

Baia Mare

 

Satu Mare

Satu Mare

 

Sălaj

Zalău

 

Bistrita-Năsăud

Bistrita

 

Brasov Brasov

Brasov

 

Sibiu

Sibiu

 

Alba

Alba Iulia

 

Mures

Târgu Mures

 

Harghita

Miercurea-Ciuc

 

Covasna

Sfântu Gheorghe

Iasi

Iasi

Iasi

 

Botosani

Botosani

 

Suceava

Suceava

 

Neamt

Piatra-Neamt

 

Bacău

Bacău

 

Vaslui

Vaslui

Galati

Galati

Galati

 

Buzău

Buzău

 

Vrancea

Focsani

 

Brăila

Brăila

Constanta

Constanta

Constanta

 

Tulcea

Tulcea

 

Ialomita

Slobozia

 

Călărasi

Călărasi

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea facilitătilor de transport cu metroul pentru elevi si studenti

 

Art. 1. - Pentru călătoria cu tarif redus cu metroul a elevilor si studentilor din învătământul de stat si particular acreditat Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., denumită în continuare Metrorex - S.A., eliberează abonamente lunare – cartele magnetice cu 50% reducere -, denumite în continuare abonamente lunare pentru elevi si studenti.

Art. 2. - Abonamentele lunare pentru elevi si studenti se eliberează pentru elevii si studentii care urmează cursurile învătământului preuniversitar, superior de stat si particular acreditat, învătământului postliceal, postuniversitar si de masterat la institutiile de învătământ cu sediul în municipiul Bucuresti, cuprinse în listele comunicate de Ministerul Educatiei si Cercetării către Metrorex - S.A., liste care vor fi actualizate ori de câte ori apar modificări în structura acestor unităti.

Art. 3. - (1) Abonamentul lunar pentru elevi si studenti se eliberează la centrele special amenajate în statiile de metrou, de către casierul de serviciu care completează un tabel nominal cu următoarele date: numele si prenumele utilizatorului, numărul si seria actului doveditor (carnet de elev, legitimatie de elev/student sau legitimatie de student pentru reducere la transport, toate vizate la zi de institutia de învătământ, act de identificare), numărul cartelei emise.

(2) Abonamentul lunar pentru elevi si studenti este valabil numai însotit de actele de identificare. Astfel, la controlul legitimatiilor de călătorie la accesul în metrou sau în tren utilizatorul trebuie să prezinte atât cartela de călătorie, cât si un act de identificare care să dovedească calitatea

de elev sau student beneficiar al reducerii la transportul cu metroul.

Art. 4. - (1) Calculul cheltuielilor aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se va face de Metrorex - S.A. pe baza centralizatoarelor întocmite în statiile unde se eliberează abonamentele lunare pentru elevi si studenti.

(2) Cheltuielile aferente facilitătilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul cu metroul se finantează din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, conform prevederilor legii bugetului de stat.

Art. 5. - Tipărirea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se efectuează de Metrorex - S.A., iar costul tipăririi intră în pretul abonamentului.

Art. 6. - Decontarea de către Metrorex - S.A. a abonamentelor lunare pentru elevi si studenti se va efectua lunar, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generală economică si relatii bugetare, pe baza unui centralizator însotit de un exemplar al tabelelor nominale emise de fiecare centru de eliberare.

Art. 7. - Modelul abonamentului lunar pentru elevi si studenti este prezentat în anexa nr. 1, modelul tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti este prezentat în anexa nr. 2, modelul formularului “Centralizator al vânzărilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti” este prezentat în anexa nr. 3 si modelul formularului “Centralizator de decont” este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 8. - Metrorex - S.A. răspunde de realitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.

Art. 9. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1*)

la normele metodologice

 

MODELUL

abonamentului lunar pentru elevi si studenti

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

SOCIETATEA COMERCIALĂ “METROREX” - S.A.

 

TABEL NOMINAL

pentru eliberarea abonamentelor lunare pentru elevi si studenti

- model -

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Solicitant

(E sau S)

Numărul si seria legitimatiei de student sau carnetului de elev

Seria si numărul

B.I./C.I.

Numărul cartelei emise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

E = elev

S = student

 

Casier statie,

................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

SOCIETATEA COMERCIALĂ “METROREX” - S.A.

 

CENTRALIZATOR

al vânzărilor de abonamente lunare pentru elevi si studenti

- model -

 

 

Luna

Statii - case speciale pentru abonamente cu reducere de 50%

Total bucăti

Total valoare50%

Anul

Statia

Statia

Statia

Statia

Statia

Statia

 

 

Ziua

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total bucăti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total valoare (lei):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef sectie comercial,

..................................

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

SOCIETATEA COMERCIALĂ “METROREX” - S.A.

 

CENTRALIZATOR DE DECONT

luna

- model -

 

Nr.

crt.

Numărul de abonamente eliberate

Valoarea unitară a abonamentului

- lei -

Valoarea totală

- lei -

Valoare

cu reducere 50%

- lei -

0

1

2

3=1x2

4=3x50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

...............................................

Director economic, .................................................

 

Vizat CFP

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 510 din 5 iulie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 190 din 3 iulie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate

 

Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, ale Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002, precum si ale Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. D.B./8.175 din 5 iulie 2002 si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.590 din 2 iulie 2002,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a  Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si unitătile sanitare prin care se derulează aceste programe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate

 

1. Dispozitii generale

1.1. Potrivit prevederilor art. 16 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002, începând cu anul 2002 achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, care se acordă în spitale si ambulatoriu în vederea derulării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, se efectuează prin licitatie la nivel national, în conditiile legii.

1.2. Prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 573/457/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001, modificat si completat prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 654/519/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 25 octombrie 2001, s-au aprobat programele, respectiv subprogramele de sănătate, pentru care achizitia de medicamente si/sau materiale sanitare specifice care se acordă în spital si ambulatoriu se efectuează prin licitatie la nivel national.

1.3. În baza prevederilor legale mentionate mai sus Ministerul Sănătătii si Familiei a organizat în anul 2002 licitatii pentru achizitia de medicamente si/sau materiale sanitare specifice la următoarele programe, respectiv subprograme de sănătate: “Supravegherea si controlul tuberculozei”, “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA”, “Preventia si controlul în patologia oncologică” si “Preventia în patologia nefrologică si dializă”.

1.4. În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, Casa Natională de Asigurări de Sănătate este autorizată ca în decurs de 60 de zile de la finalizarea licitatiei să încheie si să deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice care urmează să fie distribuite spitalelor în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finantate din Fondul de asigurări sociale de

sănătate.

1.5. Până la organizarea licitatiei la nivel national sumele aferente fiecăruia dintre programele, respectiv subprogramele, mentionate la pct. 1.3 au fost cuprinse în contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate judetene si a Municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei (denumite în continuare case de asigurări de sănătate) si spitalele prin care se derulau aceste programe, respectiv subprograme de sănătate.

1.6. Începând cu data de 1 iulie 2002 casele de asigurări de sănătate vor rezilia contractele sau prevederile din contractele încheiate cu spitalele în anul 2002, după caz, pentru suma rămasă nederulată, pentru următoarele programe, respectiv subprograme: “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA”, “Preventia si controlul în patologia oncologică”, pentru care s-a organizat licitatie la nivel national, iar furnizorii au fost desemnati.

1.7. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite ca începând cu aceeasi dată prevăzută la pct. 1.6 să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate în relatia cu spitalele, care au calitatea de beneficiar final pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate: “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA”, “Preventia si controlul în patologia oncologică”.

1.8. În cazul programelor, respectiv subprogramelor nominalizate la art. 6 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002, pentru care achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice este prevăzută să se efectueze prin licitatie la nivel national, cum sunt: “Preventia si controlul bolilor transmisibile (vaccinuri)”, “Supravegherea si controlul tuberculozei”, “Hematologie si securitate transfuzională”, “Sănătatea copilului si familiei”, “Preventie în patologia nefrologică si dializă”, “Preventia si controlul hemofiliei si talasemiei (factor VIII)”, aprovizionarea se realizează până la organizarea licitatiei potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 573/457/2001, cu modificările si completările ulterioare. Aceleasi prevederi se aplică si pentru procurarea unor medicamente din programul, respectiv subprogramul “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA”, pentru care Ministerul Sănătătii si Familiei organizează o nouă licitatie la nivel national. În acest caz contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate si spitale pentru anul 2002 rămân valabile si se derulează în continuare, în conditiile legii.

1.9. Achizitia unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice care se acordă în spital si ambulatoriu, necesare derulării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate nenominalizate la art. 6 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002, se efectuează de fiecare autoritate contractantă, cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizitiile publice.

De asemenea si în acest caz contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate si spitale pentru anul 2002 rămân valabile si se derulează în continuare.

2. Încheierea contractelor de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice

2.1. În urma procedurilor legale de achizitii publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, încheie direct cu furnizorii desemnati câstigători contracte de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.

2.2. Contractele mentionate la pct. 2.1 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2002 si pot fi prelungite cu acordul părtilor prin acte aditionale până la organizarea unor noi achizitii publice în anul 2003, în conditiile legii.

2.3. Contractele încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si furnizori au ca obiect furnizarea la unitătile beneficiare (spitale) a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice acordate în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, pentru care s-a efectuat licitatie la nivel national. Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt destinate consumului în spital si ambulatoriu. Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor si, respectiv, subprogramelor de sănătate se asigură prin farmaciile apartinând spitalelor prin care aceste programe se derulează.

2.4. Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt cuprinse în propunerea tehnică anexată la contractul de furnizare, iar livrarea acestora se efectuează la termenele si în conformitate cu clauzele referitoare la obligatiile părtilor asumate prin contractele de furnizare încheiate. În cazul programului, respectiv subprogramului “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA”, livrarea medicamentelor ce fac obiectul contractului de furnizare se realizează în baza comenzilor

lunare primite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate de la centrele regionale SIDA în ultimele 5 zile ale lunii în curs pentru luna următoare. Aceste comenzi se stabilesc pe fiecare spital si cuprind numai medicamentele care au fost achizitionate prin licitatie la nivel national.

2.5. În calitate de achizitor Casa Natională de Asigurări de Sănătate va plăti furnizorului valoarea convenită pentru îndeplinirea contractelor de furnizare. Modificarea pretului medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice se acceptă numai în conditiile în care acestea sunt conforme cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001.

2.6. Contractele de furnizare au ca documente anexate:

a) propunerea tehnică;

b) propunerea financiară;

c) graficul de livrare;

d) scrisoarea de livrare lunară;

e) adresa de informare;

f) procesul-verbal de receptie.

2.7. Beneficiarul final al contractului de furnizare încheiat între achizitor (Casa Natională de Asigurări de Sănătate) si furnizor este spitalul.

3. Derularea contractelor de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice

Obligatiile părtilor:

A. Obligatiile furnizorului

3.1. Furnizorul este obligat să livreze medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, care fac obiectul contractului de furnizare, lunar, la standardele, în cantitătile, la pretul si la termenele stabilite.

Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate în baza contractului de furnizare vor respecta standardele prezentate de furnizor în propunerea tehnică, preturile cuprinse în propunerea financiară, precum si cantitătile si termenele de  ivrare curpinse în graficul de livrare. În cazul programului, respectiv subprogramului “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA”, furnizorul este obligat să livreze medicamente care fac obiectul contractului de furnizare în baza comenzilor lunare transmise de Casa Natională de Asigurări de Sănătate de la centrele regionale SIDA.

3.2. Furnizorul este obligat să livreze medicamente si/sau materiale sanitare specifice la sediul/adresa spitalelor beneficiare.

3.3. Furnizorul este obligat să respecte întregul proces de livrare cu toate etapele sale prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 863/2001 pentru aprobarea Regulilor de bună practică de distributie angro a produselor medicamentoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 23 ianuarie 2002.

3.4. La livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice furnizorul este obligat să comunice în scris, printr-o adresă de informare, achizitorului datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare si cel de descărcare. Adresa de informare se întocmeste conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

3.5. Furnizorul este obligat să ambaleze produsele livrate pentru ca acestea să reziste la manipularea din timpul transportului, tranzitului si al expunerii la temperaturi extreme, soare, precipitatii etc., în asa fel încât acestea să ajungă în bună stare la beneficiarul final.

3.6. Furnizorul are responsabilitatea de a asigura produsele furnizate împotriva pierderilor sau deteriorării neprevăzute pe timpul transportului până în momentul în care acestea sunt receptionate. După încheierea procesului-verbal de receptie responsabilitatea furnizorului privind asigurarea produselor încetează.

3.7. Furnizorul are obligatia de a suporta contravaloarea transportului produselor livrate până la destinatia finală.

3.8. Furnizorul are obligatia de a asigura transportul medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice de la un spital la altul în situatia în care achizitorul dispune măsuri de redistribuire. Acest serviciu se efectuează fără a majora valoarea contractului de furnizare.

3.9. Furnizorul este obligat să remită următoarele documente care însotesc medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate:

a) factura fiscală;

b) avizul de expeditie;

c) certificatul de calitate/certificatul de valabilitate (garantie).

Furnizorul are obligatia de a nominaliza la rubrica “Cumpărător” din factura fiscală, pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate în calitate de achizitor, si spitalul în calitate de beneficiar final.

Factura fiscală în original este transmisă achizitorului (Casa Natională de Asigurări de Sănătate) împreună cu datele specificate la pct. 3.4.

Furnizorul remite spitalului o dată cu medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate documentele prevăzute la lit. b) si c), precum si o copie de pe factura fiscală. Scadenta facturii este de 30 de zile de la data efectuării livrării.

3.10. Furnizorul are obligatia să participe direct sau printr-un delegat la receptia cantitativă si calitativă a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice.

3.11. Receptia se efectuează la sediul/adresa spitalului.

Fiecare lot de medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrate va fi însotit de certificatul de calitate obtinut de furnizor de la producător.

Furnizorul este obligat să înlocuiască, în termen de 48 de ore, medicamentele si/sau materialele sanitare specifice care nu corespund specificatiilor tehnice, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

3.12. Dacă în momentul receptiei medicamentelor termenul de valabilitate rămas este mai mic de 12 luni, achizitorul poate respinge medicamentele a căror perioadă de valabilitate rămasă este mai mică de 80% din perioada totală de valabilitate.

Furnizorul este obligat să înlocuiască integral medicamentele livrate dacă această solicitare s-a făcut înainte de depăsirea a 80% din perioada totală de valabilitate.

Medicamentele care sunt furnizate în România exclusiv prin intermediul contractelor de furnizare vor beneficia de prevederile alineatului anterior dacă solicitarea s-a făcut înainte de depăsirea a 50% din perioada totală de valabilitate.

3.13. Furnizorul are obligatia de a avea în depozitele sale o cantitate cel putin egală cu cantitatea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice care trebuie livrate într-o perioadă de două luni.

B. Obligatiile Casei Nationale de Asigurări de Sănătate în calitate de achizitor

3.14. Achizitorul este obligat să plătească pretul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.

3.15. Achizitorul este obligat să indice furnizorului spitalele beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice.

3.16. Achizitorul are obligatia să transmită furnizorului în ultimele 3 zile ale lunii în curs pentru luna următoare solicitarea de livrare lunară a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

În cazul programului, respectiv subprogramului “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA”, achizitorul este obligat să transmită furnizorului în ultimele 3 zile ale lunii în curs pentru luna următoare comanda pentru medicamente, întocmită pe baza solicitărilor centrelor regionale SIDA, pentru fiecare spital beneficiar.

3.17. În cazul în care achizitorul doreste schimbarea destinatiei precizate în graficul de livrare sau a decis redistribuirea între spitale a unor cantităti de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, acesta este obligat să anunte în scris furnizorul, cu cel putin 15 zile înainte de data livrării, despre schimbarea destinatiei si să obtină confirmarea acestuia.

3.18. Achizitorul este obligat să notifice în scris furnizorului identitatea reprezentantilor săi împuterniciti pentru efectuarea receptiei, testelor sau inspectiilor.

3.19. Dacă în momentul receptiei medicamentelor termenul de valabilitate rămas al acestora este mai mic de 12 luni, achizitorul poate respinge medicamentele livrate a căror perioadă de valabilitate rămasă este mai mică de 80% din perioada totală de valabilitate.

3.20. Achizitorul are obligatia de a transmite furnizorului orice notificare în legătură cu cantitatea si calitatea produselor imediat după primirea acesteia de la spital.

3.21. Achizitorul are obligatia de a efectua plata către furnizori în maximum 5 zile de la data scadentei facturii transmise în original, care trebuie să aibă confirmarea spitalului pentru primirea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice si să fie însotită de documentele emise de spital, care să ateste înregistrarea în gestiune a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice: notă de intrare-receptie si notă contabilă.

3.22. Achizitorul va vira furnizorului cu ordin de plată contravaloarea facturilor de medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrate si confirmate ca receptionate în contul acestuia deschis la trezoreria statului. Plata se efectuează din fondul de redistribuire, conform prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare.

C. Obligatiile spitalului în calitate de beneficiar final

3.23. Spitalul este obligat să primească medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrate de furnizor în cantitătile si la termenele stabilite în contractul încheiat între furnizor si achizitor, însotite de documentele prevăzute la pct. 3.9.

Reprezentantul desemnat de conducerea spitalului va semna pe exemplarul facturii furnizorului de primirea documentelor de însotire.

În cazul programului, respectiv subprogramului “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA”, spitalul este obligat să transmită în ultimele 10 zile ale lunii în curs pentru luna următoare comanda pentru medicamente la centrele regionale SIDA.

3.24. Spitalul este obligat să efectueze pentru fiecare lot de medicamente si/sau materiale sanitare specifice livrat de furnizor receptia cantitativă si calitativă si va încheia cu furnizorul si reprezentantul sau împuternicitul achizitorului procesul-verbal de receptie, care se întocmeste în două exemplare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3. Un exemplar se eliberează furnizorului, iar în baza exemplarului rămas la spital se întocmeste nota de intrare-receptie.

3.25. Spitalul este obligat să notifice în scris achizitorului în maximum 24 de ore de la receptie orice neconcordantă referitoare la calitatea sau cantitatea livrată de furnizor.

3.26. Pe baza datelor prevăzute la pct. 3.24 spitalul întocmeste nota de intrare-receptie (în 3 exemplare) în care se înscriu: felul, cantitatea, pretul unitar si valoarea totală. Acest document se semnează de către persoanele din comisia de receptie si se vizează pentru exactitate si realitate de către ordonatorul de credite si directorul financiar-contabil/contabilul-sef al spitalului. Documentul va purta stampila unitătii.

De asemenea, se întocmeste nota contabilă care cuprinde operatiunile de înregistrare în contabilitate a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice intrate în gestiunea spitalului. Nota contabilă va fi semnată de directorul financiar-contabil/contabilul-sef al spitalului.

3.27. Spitalul este obligat ca în termen de maximum 48 de ore de la data receptiei medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice să depună nota de intrare-receptie si nota contabilă, în original, la casa de asigurări de sănătate, care transmite la rândul ei Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în maximum 3 zile, prin postă, aceste documente.

3.28. Spitalul este obligat să organizeze lunar o evidentă nominală (sau pe cod numeric personal) a bolnavilor care beneficiază de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, prescrise în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate.

3.29. Spitalul este obligat să organizeze si să conducă evidenta cantitativ-valorică la farmaciile cu circuit închis.

3.30. Spitalul este obligat să urmărească în permanentă consumul de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, în spital si în ambulatoriu, si să sesizeze în scris Casei Nationale de Asigurări de Sănătate existenta unor medicamente si/sau materiale sanitare specifice cu rulaj redus, în vederea luării unor măsuri de redistribuire.

3.31. Spitalul este obligat să transmită caselor de asigurări de sănătate indicatorii aferenti fiecărui program si, respectiv, subprogram de sănătate la termenele stabilite în cap. 4 “Raportarea indicatorilor”.

3.32. Netransmiterea de către spital la termenele stabilite a documentelor mentionate la pct. 3.27, precum si a indicatorilor evidentiati la pct. 3.30 si 4.1 atrage răspunderea disciplinară si materială a ordonatorului de credite si a directorului financiar-contabil/contabilului-sef pentru penalitătile/daunele-interese plătite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru fiecare zi de întârziere în plata pretului, calculate conform clauzelor prevăzute în contractele de furnizare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice realizării programelor/subprogramelor de sănătate, respectiv de 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice receptionate.

3.33. Spitalul este obligat să conducă si să înregistreze în contabilitate operatiunile rezultate din executarea contractelor, potrivit metodologiei prevăzute la pct. 6 lit. B. În executie cheltuielile efective reprezentând consumul de medicamente si/sau materiale specifice utilizate pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, se raportează în col. 4 la art. 23.04 din anexa nr. 14 la darea de seamă.

3.34. Spitalul are obligatia de a monitoriza si de a organiza activitătile medicale din cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, evaluând impactul asupra stării de sănătate a populatiei cuprinse în programele, respectiv subprogramele de sănătate.

3.35. Spitalul are obligatia de a transmite până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, pentru medicamentele eliberate în ambulatoriu (atât al spitalului, cât si pentru cabinetele medicale individuale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998), borderouri centralizatoare cuprinzând prescriptiile medicale, însotite de un exemplar al acestora.

D. Obligatiile caselor de asigurări de sănătate

3.36. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate ca la data de 1 iulie 2002 să rezilieze contractele sau prevederile din contractele încheiate cu spitalele în anul 2002, după caz, pentru suma rămasă nederulată la programele, respectiv subprogramele de sănătate “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA” si .Preventia si controlul în patologia oncologică”.

La aceeasi dată casele de asigurări de sănătate solicită spitalelor situatia privind medicamentele aflate în stoc (destinate consumului în spital si în ambulatoriu), raportând următoarele date: DCI, denumirea comercială, cantitatea, pretul unitar, valoarea, numărul si data notei de intrare-receptie.

Până la data de 10 iulie 2002 casele de asigurări de sănătate vor transmite Casei Nationale de Asigurări de Sănătate situatia privind stocurile de medicamente pentru cele două programe, respectiv subprograme de sănătate mentionate mai sus.

3.37. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate în calitate de achizitor în relatia cu spitalele care au calitatea de beneficiar final al medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, iar în acest sens vor actiona pentru realizarea celor două programe mentionate la pct. 3.36.

3.38. În calitate de reprezentant al achizitorului casele de asigurări de sănătate sunt obligate ca până la data de 9 iulie 2002 să nominalizeze persoanele care vor participa la receptia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, precum si la inspectia si testarea acestora, potrivit celor mentionate la pct. 3.24.

3.39. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate ca în termen de maximum 3 zile de la data transmiterii de către spital a notei de intrare-receptie si a notei contabile, în original, să transmită prin postă la Casa Natională de Asigurări de Sănătate aceste documente.

3.40. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, evidenta nominală (sau pe cod numeric personal) a bolnavilor care beneficiază de medicamente si/sau materiale sanitare specifice în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate.

3.41. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice la spitale organizarea unei evidente cantitativ-valorice distincte a medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice furnizate prin contractele încheiate potrivit pct. 1.4.

3.42. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să analizeze lunar, trimestrial si anual indicatorii si situatia privind stocurile de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, raportate de spitale, si să transmită până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, situatia centralizată a acestora.

3.43. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să transmită situatiile mentionate la pct. 3.42 (conform machetelor prezentate în anexele nr. 4 si 5), însotite de o notă de informare detaliată referitoare la modul de derulare a fiecărui program, respectiv subprogram de sănătate.

3.44. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să efectueze trimestrial la spitale controlul raportării indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv subprogramele de sănătate.

Controlul va urmări, în principal:

a) dacă medicamentele si/sau materialele sanitare specifice primite au fost utilizate numai pentru bolnavii aflati în evidenta nominală;

b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilitătilor legate de derularea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate;

c) realitatea indicatorilor raportati;

d) acuratetea si validitatea datelor colectate;

e) eventuale obstacole sau disfunctionalităti în derularea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate;

f) dacă activitătile se desfăsoară conform reglementărilor legale în vigoare.

3.45. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să predea spitalului lista nominală cuprinzând medicii specialisti si codurile acestora din cabinetele medicale individuale organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 si care sunt în relatie contractuală cu acestea.

Aceste date sunt necesare spitalului în vederea eliberării din farmacia cu circuit închis a medicamentelor ce se eliberează în ambulatoriu în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate.

3.46. Casele de asigurări de sănătate au obligatia de a verifica lunar retetele eliberate în ambulatoriu prin farmacia cu circuit închis a spitalului si de a le include în evidenta privind eliberarea medicamentelor, organizată prin soft la nivel national.

4. Raportarea indicatorilor

4.1. Spitalele beneficiare vor transmite caselor de asigurări de sănătate, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă, indicatorii aferenti fiecărui program sau subprogram de sănătate, cuprinzând, în principal, numărul de bolnavi beneficiari de medicamente si/sau materiale sanitare specifice în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, numărul de bolnavi aflati în tratament, cazurile nou-intrate în program, cazurile transferate în alt judet, numărul bolnavilor veniti din tratament în cursul lunii etc., precum si datele referitoare la stocul de medicamente (calculat astfel: stocul de la începutul lunii plus valoarea medicamentelor intrate în cursul lunii minus valoarea medicamentelor consumate în cursul lunii, pentru fiecare medicament).

Machetele de raportate a indicatorilor sunt specifice fiecărui program, respectiv subprogram de sănătate (pentru programele “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA” si “Preventia si controlul în patologia oncologică” sunt prezentate în anexele nr. 4 si 5). Aceste machete vor fi utilizate si pentru raportările trimestriale si anuale.

Indicatorii se monitorizează pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitătilor sanitare.

4.2. Casele de asigurări de sănătate au obligatia de a analiza lunar, trimestrial si anual indicatorii si situatia stocurilor de medicamente, raportate de spitale, si de a centraliza pe judet datele transmise prin aceste raportări.

Până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea casele de asigurări de sănătate transmit Casei Nationale de Asigurări de Sănătate următoarele documente:

- situatia nominală (pe fiecare spital) privind indicatorii transmisi si stocurile la nivelul fiecărui spital;

- situatia centralizată pe judet privind indicatorii transmisi de spital si stocurile de medicamente pe judet;

- nota de informare, care va cuprinde o prezentare a aspectelor referitoare la fiecare program, respectiv subprogram de sănătate.

Raportările centralizate ale caselor de asigurări de sănătate, transmise Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, vor fi efectuate pe machetele de raportare a spitalelor (anexele nr. 4 si 5).

4.3. Lunar, trimestrial si anual directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate care au repartizate sarcini privind programele sau subprogramele de sănătate analizează în cadrul fiecărui program sau subprogram de sănătate situatia privind indicatorii si stocurile raportate.

Trimestrial Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în cazul nerealizării indicatorilor fizici si de eficientă, poate lua măsuri de sistare a aprovizionării cu medicamente si/sau materiale sanitare specifice, prin redistribuirea acestora la alte unităti sanitare care au realizat indicatori peste cei contractati în cadrul programelor sau subprogramelor de sănătate.

4.4. Responsabilitătile specifice în derularea programelor sau subprogramelor de sănătate, cuprinse la pct. 20 din cap. II “Raportarea indicatorilor din programele, respectiv subprogramele de sănătate, si responsabilitătile specifice în derularea acestora” din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002, rămân în vigoare si vor fi aplicate si în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, pentru care medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt achizitionate prin licitatie la nivel national.

5. Controlul raportării indicatorilor specifici

5.1. Controlul raportării indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv subprogramele de sănătate, pentru care medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt achizitionate prin licitatie la nivel national, se efectuează potrivit pct. 21 cap. III “Controlul raportării indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate” din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002.

6. Contabilitatea operatiunilor rezultate din executarea contractelor încheiate în conditiile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare

Operatiunile financiare si de gestionare rezultate din derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale specifice, necesare realizării programelor sau subprogramelor de sănătate, se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a spitalelor beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare specifice, astfel cum se mentionează în cele ce urmează:

A. Înregistrarea în contabilitatea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

a) Înregistrarea contravalorii facturilor prezentate de către furnizori privind livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice către spitalele care derulează programe, respectiv subprograme de sănătate, finantate din Fondul de asigurări sociale de sănătate

 

479

“Cheltuieli din Fondul de asigurări sociale de  sănătate”

- analitic

- capitolul 62.16 “Servicii medicale si medicamente”

- subcapitolul “Medicamente si/sau materiale sanitare specifice acordate prin programe, respectiv subprograme de sănătate”

- articolul 25 “Materiale si prestări de servicii cu caracter medical”

= 234 “Furnizori”

 

b) Plata facturilor către furnizori, după verificarea, aprobarea si avizarea acestora

Plata se efectuează de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate din fondul de redistribuire.

 

234 “Furnizori”

- analitic

- fond de redistribuire, capitol, subcapitol si articol

= 179 “Disponibil din Fondul de asigurări sociale de sănătate”

 

În cadrul contului 179 “Disponibil din Fondul de asigurări sociale de sănătate” se conduce evidenta analitică pe aceleasi subdiviziuni arătate pentru contul 479, cu deosebirea că se desfăsoară pe spitalele beneficiare.

B. Înregistrarea în contabilitatea spitalelor beneficiare de medicamente si/sau materiale sanitare finantate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate

a) Conform precizărilor prezentelor norme metodologice, valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finantate din Fondul de asigurări sociale de sănătate reprezintă o finantare efectivă care se înregistrează în creditul contului 527 “Venituri din activitatea sanitară, conform Legii nr. 145/1997”, în contul analitic “Valoarea medicamentelor si/sau materialelor specifice primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finantate din fondul de asigurări sociale de sănătate”. În cazul în care un spital execută mai multe programe, respectiv subprograme de sănătate,  acest cont analitic se conduce pentru fiecare program sau subprogram de sănătate.

b) Spitalele au obligatia să prevadă la partea de cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli, la articolul 23.04 “Medicamente si/sau materiale sanitare pentru programe, respectiv subprograme de sănătate”, valoarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice prevăzute a fi primite pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate.

c) Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, primite si receptionate de la furnizori pentru realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, se înregistrează pe baza documentelor legale:

 

600.01 “Medicamente si materiale sanitare”

= 527 “Venituri din activitatea sanitară, conform Legii nr. 145/1997”

- analitic - pe sortimente si programe, respectiv subprograme de sănătate

- analitic – “Valoarea medicamentelor si/sau materialelor specifice, primite pentru

realizarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate”

 

d) Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, consumate în cadrul programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finantate din Fondul de asigurări sociale de sănătate:

 

427 “Cheltuieli din activitatea sanitară, conform Legii nr. 145/1997”

- analitic

= 600.01 “Medicamente si/sau materiale sanitare”

- analitic - pe sortimente si programe, respectiv subprograme de sănătate

- art. 23.04 “Medicamente si materiale sanitare pentru programele, respectiv subprogramele de sănătate”, desfăsurate pe programe, respectiv subprograme de sănătate

 

7. Dispozitii finale

7.1. Prezentele norme metodologice se completează cu prevederi specifice programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, pentru care achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice la nivel national este în curs de definitivare si/sau în desfăsurare.

7.2. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

Furnizorul ..............................

Adresă de informare

 

Către

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3

Telefon ........................, fax .......................

 

Stimati domni,

Prin prezenta vă înstiintăm că la data de ............................. au fost expediate medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, aferente transei (comenzii) din luna ......................., conform graficului de livrare anexat la Contractul de furnizare nr. ........................ din data .................. .

Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice au fost expediate în cantitătile stabilite (prin graficul de livrare anexat la contract) la sediul spitalelor nominalizate.

În cazul în care doriti informatii suplimentare, vă rugăm să îl/o contactati pe domnul/doamna ........................... .

 

Vă multumim pentru colaborare.

Data .........................

 

Furnizor,

........................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. ...... /data ........

Solicitare de livrare lunară

 

Către

............................................

(numele furnizorului)

 

Stimati domni,

În acord cu Contractul nr. ............................ din data de ....................., vă solicităm livrarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, în următoarele cantităti:

 

Nr.

crt.

DCI

Denumirea comercială

Forma

Cantitatea lunară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentionăm că aceste medicamente si/sau materiale sanitare specifice sunt aferente perioadei ........................, conform graficului de livrare anexat la contracte.

 

..........................................

(semnătura ordonatorului principal de credite)

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Spitalul ..........................................

Localitatea ....................................

Nr. ........../data ................

 

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE

 

Încheiat între Spitalul ..................................................., reprezentat de domnul/doamna ................................, în calitate de beneficiar final, si Societatea Comercială ................................................................................, reprezentată prin (denumirea si sediul societătii)

domnul/doamna ........................................................, în calitate de furnizor.

În conformitate cu prevederile Contractului nr. ................. din data de ..............., încheiat între Societatea Comercială ....................................., în calitate de furnizor, si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în calitate de achizitor, si în urma solicitării de livrare lunară, înregistrată cu nr. ........... din data de .................., s-au livrat medicamentele si/sau materialele sanitare specifice în forma si în cantitătile mentionate în anexă.

La receptie s-a constatat că livrarea corespunde:

- din punct de vedere cantitativ, cu cea din graficul de livrare;

- din punct de vedere al denumirii si formei, cu anexa privind propunerea tehnică;

- din punct de vedere calitativ - a fost transportată în acord cu conditiile mentionate în instructiunile medicamentelor si nu sunt constatate deteriorări; termenul de valabilitate rămas este de cel putin 1 an sau mai mare de 80% din termenul total de valabilitate a produselor;

- seriile lotului sunt vizibile si usor de identificat pe ambalajele mari, precum si pe cele individuale.

Alte comentarii si/sau observatii*):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

 

Data ..............................

 

Am primit,

Spitalul

.....................................

(semnătura autorizată)

Am predat,

Furnizorul,

....................................

(semnătura autorizată)

 


*) Cu privire la lipsuri, deteriorări, termene de valabilitate.

 

ANEXA Nr. 4*)

la normele metodologice


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 5*)

la normele metodologice


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.