MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 547         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 iulie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 180 din 20 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare

 

Decizia nr. 181 din 20 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

251/195.- Ordin al ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor scadente si neachitate până la data de 31 decembrie 2001 către principalii furnizori de resurse energetice si apă

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 180

din 20 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Arsenal” - S.A. - filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.415/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde Directia generală de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti, reprezentată prin consilier juridic Corina Stănculescu, lipsind autorul exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public arată că fată de jurisprudenta Curtii Constitutionale, concretizată prin Decizia nr. 322 din 20 noiembrie 2001, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, a devenit inadmisibilă în temeiul art. 23alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 4.415/2001 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Arsenal” - S.A. - filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. din Bucuresti într-un litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale mentionate, prin care au fost introdusi în completele de judecată asistenti judiciari, cu competenta de a judeca în primă instantă, împreună cu un judecător, cauzele privind conflictele si litigiile de muncă, sunt contrare prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 51, 123, 124 si 125 din Constitutie. Legea fundamentală statorniceste principiul potrivit căruia numai judecătorului i se atribuie competenta de a judeca si de a impune executarea silită a hotărârilor.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ apreciază că “exceptia de neconstitutionalitate necesită discutii, putând fi considerată ca acceptabilă”, dar cea care trebuie să se pronunte este Curtea Constitutională.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă deoarece Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 322 din 20 noiembrie 2002, s-a pronuntat în sensul neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum este definit de autorul exceptiei, îl constituie dispozitiile art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

Aceste dispozitii au fost introduse prin art. I pct. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, ordonantă aprobată si modificată prin Legea nr. 118/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 30 martie 2001.

În raport cu sustinerile formulate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că, desi autorul exceptiei se referă la art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, în realitate critica priveste numai dispozitia cuprinsă în art. 17 alin. 11 din lege, conform căreia în cauzele privind conflictele de muncă si litigiile de muncă, judecate în primă instantă, hotărârile se iau cu majoritatea membrilor completului de judecată. În consecintă, obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curte în cauza de fată îl constituie art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată următoarele:

Cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 36 din 5 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 6 martie 2002, cu prilejul solutionării exceptiei ridicate tot de către Societatea Comercială “Arsenal” - S.A. - filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A. din Bucuresti, tot în cadrul unui litigiu de muncă si cu o motivare identică cu cea din prezentul dosar. Cu acel prilej exceptia a fost respinsă, ca devenită inadmisibilă, întrucât prin Decizia nr. 322 din 20 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002, Curtea a constatat că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, contravenind dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 51 si art. 123-125 din Constitutie. Or, în temeiul art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Nu pot face obiectul exceptiei [] prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”.

Asa fiind, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale (de exemplu, Decizia nr. 44 din 14 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 14 iulie 2000), partea care a invocat exceptia nu o mai poate reitera, deoarece, fiind contrară puterii lucrului judecat, exceptia este inadmisibilă. În cauză decizia anterioară de respingere a exceptiei, ca devenită inadmisibilă, este obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, deoarece motivele care au justificat-o sunt aceleasi.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Arsenal” - S.A. - filială a Companiei Nationale .Romarm” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.415/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 iunie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 181

din 20 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 alin. (3) din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Onsal” - S.A. Onesti în Dosarul nr. 2.396/2002 al Tribunalului Bacău.

La apelul nominal răspunde Societatea Comercială “Termoelectrica” S.A. - Sucursala Electrocentrale Borzesti, prin consilier juridic principal Vasile Ghigea, constatându-se lipsa autorului exceptiei si a Primăriei Municipiului Onesti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că măsurile dispuse prin ordonanta presedintială reglementată de art. 581 din Codul de procedură civilă au caracter vremelnic, iar urgenta acestora este justificată de însusi scopul procedurii, ce constă în evitarea prejudicierii unor drepturi si interese legitime.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.396/2002, Tribunalul Bacău a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Onsal” - S.A. Onesti într-o cauză având ca obiect un litigiu comercial.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora ordonanta presedintială poate fi dată si fără citarea părtilor, încalcă prevederile art. 16, 21, 24 si 54 din Constitutie, referitoare la egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie, dreptul la apărare si principiul exercitării drepturilor si libertătilor cu bună-credintă.

Tribunalul Bacău consideră că dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă reglementează o procedură specială, prin care se pot lua măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul executării, procedură ce nu contravine dispozitiilor art. 16, 21, 24 si 54 din Constitutie. Se apreciază că în asemenea cazuri necitarea nu afectează nici dreptul la apărare, nici egalitatea părtilor, de vreme ce ele nu sunt prezente, iar în cazul unei solutii nefavorabile există calea recursului.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că dispozitiile legale criticate, permitând folosirea ordonantei presedintiale în situatii ce reclamă o interventie urgentă a justitiei, consacră o solutie firească, în deplin acord cu principiile constitutionale invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind încălcate. De altfel, procedura ordonantei presedintiale, ca si procedura de judecată în general se întemeiază pe dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, care prevăd că reglementarea competentei si a procedurii de judecată se face prin lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: “Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.”

Textele constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt următoarele:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 54: “Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că în legătură cu constitutionalitatea dispozitiilor art. 581 alin. 3 din Codul de  procedură civilă, prin raportare la prevederile art. 24 din Constitutie, s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 124 din 16 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 11 iunie 2002. Prin această decizie s-a statuat că din coroborarea prevederilor constitutionale ale art. 24 cu cele ale art. 128, referitoare la “Folosirea căilor de atac”, si cu cele ale art. 125 alin. (3), potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, rezultă că reglementarea prin textul de lege criticat a unei proceduri speciale, prin care instanta de judecată poate ordona măsuri vremelnice în cazuri grabnice, fără citarea părtilor, nu este contrară dreptului la apărare consacrat la art. 24 din Constitutie.

Tot astfel, prin Decizia nr. 199 din 17 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 13 februarie 2001, pronuntându-se cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 alin. 1 si alineatul ultim din Codul de procedură civilă într-un dosar în care, ca si în spetă, s-a invocat încălcarea art. 54 din Constitutie, Curtea a retinut că aceste prevederi, care se referă la exercitarea cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor constitutionale, nu sunt incidente în cauză, întrucât textele de lege criticate nu au ca obiect reglementarea si exercitarea unor asemenea drepturi.

Cele statuate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezent, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Autorul exceptiei mai invocă în sustinerea acesteia si încălcarea prevederilor art. 16 si 21 din Constitutie, cu motivarea că “posibilitatea conferită de alin. 3 al art. 581 din Codul de procedură civilă de a se solutiona o astfel de cerere fără citarea părtilor [] atinge liberul acces la justitie [], creând discriminări între justitiabili, indiferent că acestia sunt persoane fizice sau juridice”.

Examinând aceste sustineri, Curtea constată că ele sunt neîntemeiate. Potrivit textului de lege criticat, ordonanta presedintială “[] va putea fi dată si fără citarea părtilor []”, deci prin derogare de la regula citării, justificată de urgenta interventiei. Necitarea priveste părtile în proces, astfel încât între acestea, prin dispozitiile art. 581 alin. 3 din Codul  de procedură civilă, nu se instituie discriminări, în sensul art. 16 alin. (1) din Constitutie. De asemenea, Curtea constată că si invocarea încălcării prevederilor art. 21 din Constitutie, privind accesul liber la justitie, este neîntemeiată întrucât, potrivit art. 582 din Codul de procedură civilă, ordonanta presedintială, dată fără citarea părtilor, este supusă recursului în termen de 5 zile de la comunicare, iar acesta se judecă de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de S.C. “Onsal” - S.A. Onesti în Dosarul nr. 2.396/2002 al Tribunalului Bacău.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 251 din 24 iunie 2002

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 195 din 15 iulie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor scadente si neachitate până la data de 31 decembrie 2001 către principalii furnizori de resurse energetice si apă

 

Ministrul industriei si resurselor si ministrul administratiei publice,

în temeiul prevederilor art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă, ale Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor scadente si neachitate până la data de 31 decembrie 2001 către principalii furnizori de resurse energetice si apă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor scadente si neachitate până la data de 31 decembrie 2001 către principalii furnizori de resurse energetice si apă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice si apă, la cererea temeinic justificată a debitorilor agenti economici, indiferent de forma de proprietate si de modul de organizare, creditorii vor acorda, după caz, înlesniri la plata obligatiilor scadente si neachitate până la data de 31 decembrie 2001 astfel:

a) esalonarea la plată a sumei reprezentând contravaloarea facturilor pe o perioadă de până la 2 ani, în rate lunare;

b) amânarea si/sau reducerea la plată a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente, după caz;

c) amânarea si/sau scutirea la plată a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente, după caz;

d) reducerea si/sau scutirea la plată a sumei reprezentând contravaloarea facturilor, în conditiile prevederilor ordonantei de urgentă sus-mentionate.

(2) Prin obligatii de plată scadente si neachitate până la data de 31 decembrie 2001 se întelege: contravaloarea facturilor scadente, inclusiv a celor aferente majorărilor de tarif, după caz, pentru energie electrică, energie termică, gaze naturale, combustibili petrolieri, cărbune si apă si a serviciilor de transport si distributie pentru energie electrică si gaze, contravaloarea majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente debitelor restante la data de 31 decembrie 2001 si datorate până la data încheierii conventiilor prevăzute de prezentele norme metodologice.

Art. 2. - (1) Cererile de solicitare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante vor fi depuse în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002, însotite de documente justificative, la sediul creditorilor, în vederea analizei si încadrării în criteriile de performantă prevăzute.

(2) La agentii economici creditori, în baza mandatului primit, adunarea generală a actionarilor va împuternici consiliul de administratie (societate comercială/companie natională/societate natională, filială, după caz, regie autonomă) să decidă asupra acordării înlesnirilor la plata obligatiilor restante prevăzute la art. 1 pe baza analizei cererilor depuse de debitori.

(3) Competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante sunt:

- pentru valori până la 1 miliard lei/agent economic - directorul general al creditorului, cu informarea periodică a consiliului de administratie;

- pentru valori cuprinse între 1 miliard lei - 50 miliarde lei - consiliul de administratie, cu informarea periodică a adunării generale a actionarilor;

- pentru valori mai mari de 50 miliarde lei - cu aprobarea punctuală a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - (1) Analiza cererii de solicitare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante se face pe baza punctajului obtinut de debitor, stabilit în baza criteriilor de performantă economico-financiară si de disciplină financiară prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2002.

(2) Nu beneficiază de înlesniri la plata obligatiilor restante debitorii care în urma evaluării obtin un punctaj mai mic de 30 de puncte, precum si cei care au ca obiect de activitate organizarea de jocuri de noroc, asa cum este reflectat în ultimul bilant contabil anual.

(3) Nu beneficiază de înlesniri la plata obligatiilor restante debitorii care participă la o procedură de privatizare organizată de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare în vederea cumpărării de actiuni la alte societăti sau la achizitionarea de alte valori mobiliare.

Art. 4. - (1) Înlesnirile la plata obligatiilor restante se acordă de fiecare creditor, iar graficul de esalonări si conditiile în care se acordă înlesnirile se stabilesc printr-o conventie încheiată, în conditiile legii, între creditor si debitor, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(2) Înlesnirile la plata obligatiilor restante se acordă pe baza datoriilor din evidenta analitică a contractelor, precum si pe baza facturilor sau a notificărilor pentru majorările de întârziere si penalitătile aferente.

(3) În temeiul art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2002, începând cu data comunicării aprobării pentru creantele pentru care s-au obtinut înlesniri la plata obligatiilor restante, în conditiile respectării graficelor de esalonări, executarea silită sau orice măsuri pentru recuperarea acestor debite se suspendă.

(4) Orice sumă reprezentând obligatiile de plată restante ale creditorilor către debitori se compensează în contul datoriilor, iar diferenta se esalonează în conditiile art. 1 alin. (1).

(5) Cheltuielile de judecată realizate de către creditor în vederea recuperării debitelor esalonate, până la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002, se suportă de către debitor, în termen de 90 de zile de la emiterea înlesnirii la plată. Nerespectarea acestei prevederi conduce la anularea înlesnirilor acordate.

Art. 5. - Debitorii care după data depunerii cererii achită până la data aprobării acesteia 30% din obligatiile datorate conform art. 1, exclusiv majorările de întârziere si/sau penalitătile de întârziere, beneficiază de esalonarea la plata diferentei de 70% a sumelor reprezentând contravaloarea facturilor si de reducerea cu 75% a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente.

Art. 6. - (1) Stabilirea punctajului se realizează în urma analizei criteriilor de performantă economico-financiară si de disciplină financiară a debitorului.

(2) Punctajul obtinut de debitor se corectează cu:

a) minus 10 puncte pentru cei care la data scadentei obligatiilor aveau disponibilităti bănesti la nivelul obligatiilor;

b) minus 10 puncte pentru cei care în perioada în care au acumulat obligatii restante au plătit dividende actionarilor/asociatilor.

(3) Debitorii beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligatiilor restante:

a) debitorii care obtin între 30-50 de puncte beneficiază de reducerea cu 30% a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente;

b) debitorii care obtin între 50-80 de puncte beneficiază de reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente;

c) debitorii care obtin peste 80 de puncte beneficiază de scutirea majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente.

(4) Numărul lunilor de esalonare la plata obligatiilor restante se determină în functie de raportul procentual dintre totalul obligatiilor si cifra de afaceri, astfel:

a) până la 15%.................................... 12 luni;

b) între 15% si 50%............................ 18 luni;

c) peste 50%........................................ 24 luni.

Art. 7. - Un debitor nu poate beneficia concomitent de esalonare si de amânare la plată pentru acelasi debit.

Art. 8. - (1) În vederea solutionării operative a cererilor de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante se constituie Comisia tehnică interministerială, formată din reprezentanti ai Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Administratiei Publice si ai Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, nominalizati prin ordin comun al ministrilor de resort, în termen de 10 zile de la data publicării prezentelor norme metodologice.

(2) Creditorii vor transmite lunar, pentru cererile primite în luna precedentă, situatia cererilor primite si analizate, a punctajului realizat si a facilitătilor acordate (conform anexei nr. 2), în vederea informării lunare a Comisiei tehnice interministeriale. Situatia, însotită de rapoartele întocmite de către creditori, va avea avizul consiliului de administratie.

(3) În situatia unor divergente între creditor si debitor, acestea vor fi solutionate de Comisia tehnică interministerială, la solicitarea creditorului.

 

CAPITOLUL II

Procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante si documentatia necesară

 

Art. 9. - (1) Înlesnirile la plata obligatiilor restante se acordă numai pe baza cererilor motivate ale debitorilor (persoane juridice pentru activitatea proprie), care trebuie să cuprindă următoarele:

a) elemente de identificare a debitorului: denumirea, adresa/sediul, numărul de telefon/fax, codul fiscal, natura capitalului social, structura actionariatului, numărul de salariati, obiectul de activitate, numele, prenumele si calitatea celor care reprezintă debitorul în relatiile cu creditorul, numărul contului/conturilor de disponibilităti, unitatea bancară/unitătile bancare la care acestea sunt deschise;

b) sumele datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001 pentru fiecare factură pentru energie electrică, energie termică, gaze naturale, combustibili petrolieri, cărbune si apă, majorările de întârziere si/sau penalitătile de întârziere aferente, calculate si datorate până la data încheierii conventiilor prevăzute;

c) în cazul în care creditorul are sucursale cu împuterniciri de emitere si/sau de încasare a facturilor, situatia facturilor restante la data de 31 decembrie 2001 se va prezenta de către debitor cu avizul sucursalei creditorului;

d) în cazul debitorilor persoane juridice, care au sucursale, obligatiile restante si neachitate până la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul cererilor de înlesniri la plată, se vor defalca pe fiecare unitate plătitoare, pe facturi si termene de plată;

e) natura înlesnirilor solicitate si numărul de luni pentru care solicită înlesnirea, inclusiv perioada de gratie sau perioada de amânare, vechimea debitelor, măsurile de urmărire întreprinse (instantele de judecată);

f) punctajul rezultat prin aplicarea criteriilor de performantă economico-financiară si de disciplină financiară potrivit art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 si punctajul corectat potrivit art. 11 alin. (1) din aceeasi ordonantă;

g) cauzele care au dus la neachitarea debitelor;

h) mentiuni referitoare la înlesnirile la plata obligatiilor restante, acordate anterior (numărul aprobării/aprobărilor, sumele datorate, precum si modul în care acestea au fost respectate);

i) orice alte elemente considerate utile pentru solutionarea cererii.

(2) Cererea de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante trebuie însotită de următoarele documente:

a) copie de pe bilantul contabil la data de 31 decembrie 2001, de pe ultimul bilant contabil si copie de pe ultima balantă de verificare anterioară depunerii cererii;

b) declaratie pe propria răspundere a reprezentantilor legali ai debitorului, vizată de membrii consiliului de administratie, privind vechimea contribuabilului debitor, care să cuprindă:

- data de începere a activitătii. La societătile comerciale rezultate din divizare sau externalizare vechimea o dă unitatea din care s-a divizat noua societate;

- relatiile contractuale cu unitătile economice cu finantare bugetară, si anume dacă debitorul nu a încasat la termen contravaloarea acestora;

- cota de participare a debitorului la capitalul social al altor societăti comerciale, societăti sau companii nationale, după caz, precum si suma investită.

Falsul în declaratii constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale;

c) avizul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în care se specifică faptul că debitorul nu participă si/sau nu va participa pe perioada acordării de înlesniri la plata obligatiilor restante la nici o procedură de privatizare organizată de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, în vederea cumpărării de actiuni la alte societăti comerciale sau la achizitionarea de alte valori mobiliare;

d) acte doveditoare pentru datoriile debitorilor rezultate din neplata de către consiliile locale a subventiilor pentru energie termică, înregistrate la data de 31 decembrie 2001;

e) avansurile acordate furnizorilor si vechimea acestora, cu exemplificarea principalilor furnizori;

f) situatia privind soldurile conturilor de disponibilităti în lei si în valută si depozitele bancare, inclusiv pe unităti plătitoare, la data scadentei obligatiilor restante pentru care se solicită înlesnire la plată, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadentă;

g) copie de pe hotărârea consiliului de administratie în care s-a analizat si s-a aprobat solicitarea înlesnirii la plată:

h) copie de pe extrasul din procesul-verbal al adunării generale a actionarilor care a mandatat consiliul de administratie pentru solicitarea înlesnirii la plată;

i) orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.

Art. 10. - Solutionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante se va face în conformitate cu competentele stabilite la art. 2 alin. (3).

Art. 11. - Calculul punctajului total si stabilirea sumelor privind înlesnirile la plată se realizează după verificarea documentelor aferente si obtinerea aprobărilor legale. Conventiile încheiate intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost semnate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002.

Art. 12. - Termenul general de solutionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la creditor. Termenul de 30 de zile curge de la data primirii documentatiei în formă completă.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - În situatia divizării debitorului care beneficiază de înlesniri la plata obligatiilor restante, acesta este obligat să prezinte creditorului protocolul de predare-primire, precum si propunerile de defalcare a graficului de esalonare pe baza căruia creditorul procedează la întocmirea noilor grafice de esalonare pe entităti rezultate din divizare.

Art. 14. - Creditorii vor raporta lunar directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor situatia respectării de către debitori a esalonărilor acordate, precum si, nominal, situatia debitorilor care nu au respectat înlesnirile acordate si au pierdut esalonarea.

Art. 15. - Pentru neplata în termen a datoriilor contractuale agentii economici aplică majorări de întârziere si/sau penalităti de întârziere aferente, în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare pentru creantele bugetare, referitoare la majorările de întârziere si, respectiv, la penalitătile de întârziere.

Art. 16. - (1) Înlesnirile la plata obligatiilor restante îsi pierd valabilitatea în situatia în care debitorii nu îsi achită obligatiile de plată curente (factura curentă) fată de creditori începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a conventiei încheiate. În cazul în care debitorii nu achită la scadentă obligatiile curente (factura curentă), pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere aferente, datorate la data plătii.

(2) Nerespectarea termenelor de plată si a conditiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau reluarea, după caz, a procedurilor de executare silită pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

Art. 17. - (1) Dacă timp de 7 ani de la data intrării în vigoare a conventiilor de esalonare s-au achitat facturile curente si s-au respectat integral graficul de esalonare, precum si termenele de plată si conditiile prin care s-au aprobat înlesnirile la plata datoriilor, agentii economici beneficiază de scutirea integrală de la plata majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere aferente.

(2) Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere, precum si datoriile prevăzute la art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 rămân evidentiate în contabilitatea debitorilor si creditorilor, în conturi bilantiere, până la punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (2) din aceeasi ordonantă.

Art. 18. - Dispozitiile prezentului ordin se aplică cererilor depuse după data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - Cererile de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante, depuse si nesolutionate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se vor completa si se vor actualiza în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 si se vor solutiona conform prevederilor acestuia.

Art. 20. - O nouă cerere de acordare de înlesniri la plata obligatiilor restante nu poate fi depusă timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor anterior acordate.

Art. 21. - Înlesnirile la plata obligatiilor restante acordate anterior se pot derula în continuare, în conditiile prevăzute de actele normative în baza cărora au fost acordate.

Art. 22. - La cererea debitorilor certificată de creditor, după îndeplinirea prevederilor art. 11 alin. (2) si ale art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 se va solicita ministerului coordonator scutirea de la plată a obligatiilor debitorilor, prin hotărâre a Guvernului.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

SOCIETATEA COMERCIALĂ SOCIETATEA COMERCIALĂ

(creditoare) (debitoare)

Adresa .......................................... Adresa ..........................................

CF/CUI ......................................... CF/CUI .........................................

 

CONVENTIA

Nr. .................. din ............................

între Societatea Comercială .......................................... si Societatea Comercială ............................................

 

Ca urmare a cererii nr. .......... din data de ................. a Societătii Comerciale ...................................., înregistrată la ................... sub nr. .............. si transmisă la ........................................ sub nr. ........., prin care se solicită înlesniri la plata obligatiilor scadente si neachitate până la data de 31 decembrie 2001 către principalii furnizorii de resurse energetice si apă, si pe baza analizei documentatiei conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2002 si ale Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice nr. 251/195/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor scadente si neachitate până la data de 31 decembrie 2001 către principalii furnizori de resurse energetice si apă, s-au aprobat următoarele:

- esalonarea la plată pe ............................. luni, cu ....................................... luni perioadă de gratie, a următoarelor obligatii:

Tipul obligatiei esalonate

Suma (lei)

Datorie scadentă la data de 31 decembrie 2001

 

Majorări de întârziere aferente

 

Penalităti de întârziere aferente

 

TOTAL:

 

- amânarea la plată până la ................. (cel mult până la data de 29 decembrie a anului în curs) a următoarelor obligatii:

Tipul obligatiei

Suma (lei)

Datorie scadentă la data de 31 decembrie 2001

 

Majorări de întârziere aferente

 

Penalităti de întârziere aferente

 

TOTAL:

 

 

Graficul de esalonare la plata obligatiilor restante este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

- amânarea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere, în sumă totală de ...................... lei, până la ultimul termen de plată din grafic.

În situatia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din esalonare si conditiile în care aceasta a fost acordată, după ultimul termen de plată din esalonare debitorul beneficiază de reducerea cu .......... %/scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere reprezentând ..................................... lei, astfel:

 

Tipul obligatiei

Suma amânată

Suma reprezentând reducerea/scutirea (50%, 75%, 100%) în conditiile legii

Majorări de întârziere aferente

 

 

Penalităti de întârziere aferente

 

 

TOTAL:

 

 

 

-         scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere, în conditiile art. 11 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. d) si alin. (2), după caz.

 

Obligatia alin. (1) lit. b)

alin. (1) lit. c)

alin. (1) lit. d)

alin. (2)

Majorări de întârziere

 

 

 

Penalităti de întârziere

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Înlesnirea la plata obligatiilor scadente si neachitate până la data de 31 decembrie 2001 către principalii furnizori de resurse energetice si apă se acordă în următoarele conditii:

a) constituirea de către debitor, în conditiile legii, a unei garantii în sumă de ............ lei;

b) pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorul nu poate participa la nici o procedură de privatizare organizată de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, în vederea cumpărării de actiuni la alte societăti comerciale sau la achizitionarea de alte valori mobiliare ori părti sociale.

Cele .... transe se vor achita conform graficului convenit si anexat la prezenta conventie, plata trebuind să fie efectuată până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni din esalonare.

Societatea Comercială ................................. - S.A. se obligă să plătească la termen si integral sumele prevăzute în prezenta conventie, prioritar fată de orice altă obligatie de plată.

Societatea Comercială ............................. - S.A. se obligă ca, pe lângă sumele datorate din prezenta reesalonare, să plătească la termen si integral factura pentru consumul curent propriu, conform contractului. În conditiile nerespectării obligatiilor prevăzute în prezenta conventie creditorul este în drept să limiteze de îndată furnizarea ..

la nivelul minim tehnologic, transmitând un preaviz de sistare de 7 zile. Dacă în cele 7 zile de preavizare debitorul Societatea Comercială ................... - S.A. nu va plăti sumele datorate conform prezentei conventii, creditorul va trece la sistarea totală si neconditionată a furnizării............. .

Reluarea furnizării .......... se va face exclusiv după achitarea integrală a restantelor de plată conform prezentei conventii, precum si a unei taxe de reconectare în valoare de .............. .

Se consideră plată onorată data intrării banilor în contul creditorului.

Creditorul va putea, în situatia în care debitorul nu va plăti sumele la care s-a obligat, să treacă imediat la executarea garantiilor prevăzute mai sus, selectiv sau cumulat, după cum crede de cuviintă, debitorul fiind de drept în întârziere.

Debitorul, în deplină cunostintă de cauză, recunoaste prezentei conventii caracterul de titlu executoriu si consimte ca creditorul să treacă direct la executarea garantiilor, inclusiv la executarea silită.

Riscurile de orice natură si eventualele daune rezultate din neonorarea obligatiilor de plată si sistarea furnizării ......... revin exclusiv debitorului.

Forta majoră exonerează de răspundere si reprezintă acel eveniment imprevizibil, invincibil si insurmontabil, survenit ulterior încheierii contractului si independent de vointa părtilor si care împiedică executarea obligatiilor contractuale.

Circumstantele de fortă majoră amână îndeplinirea obligatiilor contractuale ale părtilor. Partea pentru care a apărut imposibilitatea îndeplinirii obligatiilor prezentei conventii din cauza circumstantei de fortă majoră trebuie să înstiinteze în scris, în termen de 3 zile, cealaltă parte despre începerea si încetarea cazului de fortă majoră si să depună în termen de 15 zile actele doveditoare, certificate de camera de comert si industrie din raza teritorială a locului survenirii circumstantei de fortă majoră.

Dacă situatia de fortă majoră si/sau consecintele acesteia durează mai mult de 30 de zile, prezenta conventie se consideră reziliată.

Litigiile decurgând din executarea prezentei conventii se vor solutiona pe cale amiabilă, iar în cazul dezacordului acestea vor fi supuse solutionării instantelor judecătoresti.

Prezenta conventie face parte din contractul de furnizare ... încheiat de către Societatea Comercială ................ - S.A. cu Societatea Comercială ...................... - S.A., pe care îl modifică si îl completează în mod corespunzător.

Nerespectarea prezentei conventii, respectiv a termenelor de plată si a conditiilor în care s-au acordat înlesnirile la plată, atrage anularea acestora, începerea imediată sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.

O nouă cerere de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor restante nu poate fi depusă timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor anterior acordate.

Societatea comercială care acordă înlesnirea la plată

........................................................................................


Debitor,

............................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

SITUATIA

cererilor, a punctajului realizat si a facilitătilor acordate

 

Nr. crt.

Denumirea agentului  economic

Numărul cererii/data depunerii

Debit la 31 decembrie 2001

- milioane lei -

Majorări/penalităti aferente debitelor la data cererii

- milioane lei-

Punctaj obtinut

(pct.)

Facilităti acordate (milioane lei)

Observatii

 

esalonarea la plată a sumei reprezentând contravaloarea facturilor pe o perioadă de până la 2 ani

amânarea si/sau reducerea la plată a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere

amânarea si/sau scutirea la plată a majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere

reducerea si/sau scutirea la plată a sumei reprezentând contravaloarea facturilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: