MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 549         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

506. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

683. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 162 din 4 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, 14 si 15 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 25 din 30 ianuarie 2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a

emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează modul de urmărire a executării obligatiilor asumate de cumpărători pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, societătile si companiile nationale.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prezenta ordonantă se aplică contractelor având ca obiect vânzarea-cumpărarea de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, încheiate de Fondul Proprietătii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si aflate în derulare, pentru efectele produse de acestea după intrarea ei în vigoare.”

3. Literele d), e), g), l) si n) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“d) vânzător - Fondul Proprietătii de Stat sau Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ca parte în contract, denumită în continuare A.P.A.P.S. sau Autoritate;

e) cumpărător - persoană fizică sau juridică de drept privat, de cetătenie, respectiv de nationalitate română sau străină, parte în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat cu Fondul Proprietătii de Stat sau cu A.P.A.P.S.;

...............................................................................................

g) scadentă - termenul până la care cumpărătorul s-a angajat să îsi îndeplinească o obligatie contractuală;

...............................................................................................

l) perioada de derulare a contractului - perioada până la îndeplinirea oricăreia si a tuturor obligatiilor părtilor contractante, conform clauzelor contractuale si prevederilor prezentei ordonante; intră sub incidenta acestei definitii inclusiv acele contracte care până la aparitia prezentei ordonante confereau A.P.A.P.S. dreptul de a pretinde cumpărătorilor aducerea la îndeplinire/conformarea fată de obligatiile ce izvorau din contract;

...............................................................................................

n) afiliat - persoană juridică la care cumpărătorul este asociat/actionar, cu exceptia societătii ale cărei actiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare;”

4. La articolul 3, după litera n) se introduce litera o) cu următorul cuprins:

“o) termen intermediar - termen de realizare esalonată a unei obligatii contractuale până la scadentă.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Societătile privatizate prin încheiere de contracte de vânzare-cumpărare de actiuni sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a contractului si societătile care după privatizare au fuzionat, după caz, cu altă societate comercială sau cu cumpărătorul, precum si cele rezultate prin divizare, dacă aceste operatiuni au avut loc înăuntrul perioadei de derulare a contractului.

(2) Controlul postprivatizare se exercită de către A.P.A.P.S. prin departamentele de specialitate si are ca obiect urmărirea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligatiile asumate prin contractele respective si, după caz, urmărirea evolutiei principalilor indicatori economico-financiari ai societătilor la care au fost vândute actiuni ale statului prin contracte aflate în perioada de derulare.”

6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Reprezentantii legali ai societătii sunt obligati să transmită Autoritătii, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data împlinirii termenului intermediar/scadentei fiecărei obligatii contractuale a cumpărătorului, un raport cu privire la modul de îndeplinire a acesteia.”

7. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante, în cazul în care în acestea sunt prevăzute alte termene de raportare.”

8. Alineatele (1) si (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Reprezentantii legali ai societătilor si cumpărătorul sunt obligati să comunice Autoritătii situatia în care, conform prevederilor legale în vigoare, pentru societate a fost declansată procedura de reorganizare judiciară sau de faliment ori, după caz, procedura de lichidare voluntară.

...............................................................................................

(3) Comunicarea prevăzută la alineatele precedente va fi transmisă Autoritătii în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de la tribunal a hotărârii cu privire la declansarea procedurii în cauză, respectiv de la data desemnării lichidatorilor în cazul lichidării voluntare.”

9. Capitolul IV va avea următorul titlu:

“CAPITOLUL IV

Atributiile Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în domeniul controlului postprivatizare”

10. Litera e) a articolului 10 va avea următorul cuprins:

‘e) poate să încheie cu cumpărătorul, la solicitarea acestuia, acte aditionale la contract în perioada de derulare, pe baza unei analize economico-financiare în urma căreia se constată necesitatea revizuirii clauzelor respective;”

11. Capitolul V va avea următorul titlu:

“CAPITOLUL V

Măsuri privind eficientizarea procesului de control postprivatizare”

12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În scopul asigurării conditiilor necesare pentru urmărirea modului de realizare a obligatiilor contractuale si organizării în mod corespunzător a activitătii de control postprivatizare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante, la încheierea contractelor se vor avea în vedere următoarele:

a) investitiile asumate, inclusiv cele pentru protectia mediului, vor fi efectuate în numerar, cu obligatia ca sumele în cauză să fie înregistrate într-un cont curent bancar deschis pe numele societătii;

b) sumele vărsate de cumpărător în contul obligatiei de investitii, cu exceptia celor destinate protectiei mediului, pot fi utilizate de societate, în conditiile prevăzute de lege, inclusiv pentru plata datoriilor societătii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale etc., ale căror scadente sunt anterioare datei încheierii contractului de vânzare-cumpărare de actiuni;

c) investitia este considerată realizată dacă, în conformitate cu prevederile contractului, cumpărătorul prezintă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data împlinirii terme- nului intermediar/scadentei, documentele financiar-contabile care să ateste virarea sumelor respective în contul curent bancar al societătii până la data scadentă prevăzută în contract, însotite de o declaratie pe propria răspundere dată de către administratorii si cenzorii societătii ori de o firmă specializată de audit, prin care se confirmă operatiunea în cauză;

d) administratorii societătii au obligatia ca, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data scadentei obligatiei investitionale, să initieze procedura de majorare a capitalului social si de înregistrare a acesteia la oficiul registrului comertului, în numele si pe seama cumpărătorului care a virat sumele în cauză în contul curent bancar, în conformitate cu obligatia asumată prin contract, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

e) ceilalti actionari, altii decât cumpărătorul, pot beneficia de dreptul de preferintă la subscriptie pentru a participa la majorarea capitalului social, urmând a-si exprima această optiune în conditiile si în termenul prevăzute de reglementările legale în vigoare.”

13. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

“Art. 111. - Pentru contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante si aflate în derulare investitiile asumate, inclusiv cele pentru protectia mediului, vor putea fi efectuate atât în forma si termenii contractuali conveniti, cât si în numerar, cu conditia ca sumele în cauză să fie înregistrate în contul curent bancar al societătii.”

14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - În cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului documentele prevăzute la art. 11 lit. c) vor fi însotite, în mod obligatoriu, de confirmarea eliberată de autoritatea de mediu competentă privind realizarea măsurilor prevăzute în programul de conformare, anexă la avizul de mediu eliberat în scopul privatizării societătii în cauză.”

15. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Efectuarea de către alte persoane decât cumpărătorul a investitiilor asumate prin contract de acesta va fi considerată ca realizată sub conditia suplimentară a prezentării de către cumpărător a dovezii prin care tertul s-a angajat ferm si irevocabil să execute obligatiile respec-

tive în numele si pe seama cumpărătorului, cu respectarea art. 11.”

16. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

“(11) Sunt considerate ca realizate si obligatiile de investitii efectuate de asociatii si/sau afiliatii cumpărătorului, în nume propriu.

(12) Prevederile alin. (11) se aplică si membrilor asociatiilor PAS, chiar dacă detin în nume propriu actiuni/părti sociale ale societătii privatizate.”

17. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Sunt asimilate investitiilor efectuate si sumele aferente părtii cuvenite cumpărătorilor, persoane fizice sau juridice, în calitate de actionari, din profitul net si care, în urma unei hotărâri a adunării generale a actionarilor, au fost repartizate pentru fondul de dezvoltare/surse proprii de finantare din care s-au efectuat investitii în exercitiul financiar curent sau în cele următoare.”

18. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) A.P.A.P.S. poate ca, la solicitarea cumpărătorului/societătii si pe baza documentatiei prezentate de cumpărător si/sau de societate, după caz, să convină cu acesta/aceasta:”

19. La articolul 15 alineatul (1), literele b) si f) vor avea următorul cuprins:

“b) prelungirea termenului de realizare a investitiilor peste termenele intermediare si/sau scadenta prevăzute în contract, dacă prin aceasta cumpărătorul nu îsi pierde pozitia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru selectia ofertantilor, aplicată la încheierea contractului;

...............................................................................................

f) desfiintarea contractului;”

20. La articolul 15 alineatul (1), după litera f) se introduc literele f1) si f2) cu următorul cuprins:

“f1) esalonarea/reesalonarea plătii sumelor datorate Autoritătii ca dividende, sume primite pentru restructurare;

f2) esalonarea/reesalonarea plătii oricăror alte sume datorate Autoritătii;”

21. Alineatele (2), (3) si (5) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“(2) În situatia în care din documentatia prezentată conform alin. (1) rezultă că există conditii ca societatea si/sau cumpărătorul, după caz, să plătească sumele datorate Autoritătii, aceasta poate încheia cu societatea, respectiv cu cumpărătorul, la solicitarea acestora, conventii/acte aditionale pentru reesalonarea plătii, respectiv a angajamentelor.

(3) În cazul ratelor cu titlu de pret, prevederile alin. (2) se aplică numai cu conditia încadrării în scadenta ultimei rate prevăzută în contract, cu exceptia situatiilor precizate la art. 22.

...............................................................................................

(5) Pentru ratele rămase de achitat cu titlu de pret, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante, în actul aditional se va introduce, în mod obligatoriu, nivelul dobânzii calculat astfel: pentru contractele de vânzare de actiuni cu plata pretului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflatia, la care se adaugă două procente, în cazul în care pretul este stabilit si plătit în moneda natională, si dobânda LIBOR plus o marjă negociată de părti, în cazul în care pretul este stabilit si/sau plătit în valută.”

22. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, pentru sumele datorate Autoritătii reprezentând dividende, rate aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum si pentru alte sume datorate Autoritătii, conventia/actul aditional va cuprinde, în mod obligatoriu, dispozitii prin care se aplică nivelul dobânzii de referintă comunicat lunar de Banca Natională a României.”

23. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

Art. 16. - (1) Este interzisă exceptarea de la plată a majorărilor, penalitătilor sau a dobânzilor, după caz, aferente sumelor plătite cu întârziere/neplătite, atât în ceea ce priveste plata ratelor/pretului pentru pachetul de actiuni, cât si în ceea ce priveste nerealizarea investitiilor, inclusiv a celor de mediu.

(2) În cazuri justificate din punct de vedere economic exceptările de la plata penalitătilor prevăzute la alin. (1) pot fi acordate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Penalitătile datorate de cumpărător pentru nerealizarea investitiilor se cuvin societătii comerciale ale cărei actiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare.

Modalitatea de plată a sumelor în cauză, precum si de utilizare a acestora de către societatea comercială vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante.”

24. După articolul 16 se introduce articolul 161 cu următorul cuprins:

“Art. 161. - (1) A.P.A.P.S. si cumpărătorii pot conveni modificarea termenului de denuntare unilaterală a contractului de către Autoritate, în ceea ce priveste obligatia de plată a pretului.

(2) Prelungirea termenului de denuntare unilaterală a contractului de către Autoritate se poate face cu obligarea cumpărătorului la plata de penalităti de întârziere. Termenul de denuntare unilaterală a contractului de către Autoritate nu poate fi prelungit cu mai mult de 90 de zile lucrătoare.

(3) Pentru ratele rămase de achitat, aferente pretului de cumpărare, în actul aditional se va introduce în mod obligatoriu nivelul dobânzii prevăzute la art. 15 alin. (5).”

25. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Prevederile art. 16 alin. (1) si (2) se aplică si pentru penalitătile/daunele datorate Autoritătii de către societate, aferente dividendelor, ratelor aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum si altor sume datorate acesteia.”

26. Alineatele (1) si (2) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Plata penalitătilor nu exonerează cumpărătorul de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia cazurilor în care în contractele de vânzare-cumpărare de actiuni nu este prevăzută expres această obligatie.

(2) Încheierea actelor aditionale de către Autoritate, în ceea ce priveste modificarea angajamentelor de investitii si/sau de plată a pretului actiunilor, este conditionată de instituirea în favoarea A.P.A.P.S. a unei garantii reale mobiliare asupra unei părti sau întregului pachet de actiuni care face obiectul contractului de vânzare-cumpărare de actiuni sau garantii financiare. În cazul în care se constată că actiunile sunt grevate de sarcini, cumpărătorul are obligatia de a prezenta garantii financiare.”

27. La articolul 20 alineatul (1), partea introductivă si litera b) vor avea următorul cuprins”

“Art. 20. - (1) A.P.A.P.S. poate să accepte, la solicitarea cumpărătorului:

...............................................................................................

b) efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, prin schimbarea debitorului initial (cumpărătorul) din contract cu o altă persoană care se angajează fată de A.P.A.P.S. să execute obligatiile contractuale.”

28. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Actul aditional încheiat în conditiile alin. (1) are ca efect si transmiterea tuturor drepturilor contractuale către delegat/noul debitor si va prevedea în mod obligatoriu asumarea de către acesta a tuturor garantiilor contractuale privind realizarea obligatiilor contractuale.”

29. La articolul 20 alineatul (2), literele a) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) noul debitor îndeplineste conditiile prevăzute pentru ofertanti de reglementările legale în vigoare referitoare la achizitionarea unui pachet de actiuni detinut de A.P.A.P.S. în societătile comerciale cu capital de stat;

...............................................................................................

d) în cazul novatiei prin schimbare de debitor, pentru contractele cu plata în rate se va negocia cu noul debitor plata sumelor aferente pretului contractului, inclusiv a dobânzilor si eventualelor penalităti datorate la plata pretului si neonorate de debitorul initial; plata sumelor restante datorate Autoritătii cu titlu de pret si penalităti si/sau dobânzi se va efectua de către noul debitor în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la semnarea actului aditional.”

30. La articolul 20 alineatul (3), partea introductivă si litera c) vor avea următorul cuprins:

“(3) În vederea analizării si aprobării novatiei/delegatiei trebuie prezentate Autoritătii următoarele:

...............................................................................................

c) în cazul în care cumpărătorul si/sau noul debitor sunt societăti comerciale, este necesară aprobarea adunării generale a asociatilor/actionarilor cu privire la efectuarea novatiei/delegatiei;”

31. Alineatul (5) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru garantarea obligatiilor privind realizarea investitiilor si/sau plata pretului pe care le preia noul debitor vor fi instituite garantii suplimentare (contract de garantie reală mobiliară asupra unei părti sau a întregului pachet de actiuni, garantii financiare etc.), dacă astfel de garantii nu au fost prevăzute în contract.”

32. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară Autoritatea va retine de la cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul contractului, reprezentând, după caz, avans, rate, dobânzi, penalităti achitate cu orice titlu, până la desfiintarea acestuia.”

33. La articolul 21, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

“(11) În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară, pentru prejudicii cauzate Autoritătii, cumpărătorul este obligat la plata daunelor-interese constituite din:

a) sumele reprezentând dobânzile si penalitătile datorate pentru ratele scadente si neachitate până la data desfiintării contractului, precum si penalitătile datorate ca urmare a neîndeplinirii celorlalte obligatii contractuale;

b) sumele reprezentând dividendele încasate de cumpărător în perioada de valabilitate a contractului;

c) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultantilor de către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).

(12) Prevederile alin. (1) si (11) se aplică si proceselor în curs de judecată având ca obiect desfiintarea contractului, începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante.”

34. Alineatele (2) si (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru prejudiciile cauzate societătii de către cumpărător, aceasta poate cere instantei judecătoresti daune-interese.

...............................................................................................

(4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei economico-financiare prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de către societate sau, după caz, de către Autoritate si vor fi recuperate de la cumpărător.”

35. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) A.P.A.P.S. si cumpărătorul pot conveni continuarea contractului prin renuntarea la punerea în aplicare a unei hotărâri judecătoresti/arbitrale ce are ca efect desfiintarea contractului sau la aplicarea pactului comisoriu, în cazul contractelor care contin astfel de clauze.

(2) În acest sens Autoritatea si cumpărătorul vor încheia o conventie de mentinere în vigoare a contractului, cumpărătorul obligându-se să plătească toate sumele  datorate Autoritătii în termen de maximum 60 de zile de la semnarea acesteia.

(3) În cazul în care se renuntă la punerea în aplicare a unei hotărâri judecătoresti/arbitrale ce are ca efect desfiintarea contractului, conventia de mentinere în vigoare a acestuia se încheie sub conditia rezolutorie a neîndeplinirii obligatiilor asumate prin conventie. Ca urmare a îndeplinirii conditiei rezolutorii, A.P.A.P.S. va pune în executare hotărârea judecătorească/arbitrală ce are ca efect desfiintarea contractului.

(4) Conventia de mentinere în vigoare a contractului prevăzută la alin. (2) va cuprinde în mod obligatoriu o clauză potrivit căreia contractul va fi desfiintat de plin drept, în cazul neîndeplinirii obligatiilor asumate în cuprinsul acesteia fiind aplicabile prevederile art. 21.”

36. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Este interzisă desfiintarea contractelor în cazul societătilor aflate în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, reglementată de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si în cazul celor aflate în procedură de lichidare voluntară reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

37. Capitolul VI va avea următorul titlu:

“CAPITOLUL VI

Dispozitii speciale”

38. Alineatele (1) si (3) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) În scopul organizării si desfăsurării în conditii unitare a controlului postprivatizare, prevederile art. 11-24 se aplică si contractelor aflate în derulare pentru perioada rămasă să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

...............................................................................................

(3) Termenul prevăzut la art. 11 lit. c) este de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, pentru situatiile mentionate la alin. (2).”

39. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) În cazul în care angajamentul investitional prevăzut în contractele în curs de derulare nu a fost realizat la termenele intermediare, respectiv pe obiectivele prevăzute în contract, dar, cumulat până la încheierea ultimului termen intermediar/scadentei perioadei de investitii prevăzute în contract, anterior/anterioare datei intrării în vigoare a prezentei ordonante, rezultă realizarea în cuantum valoric a obligatiei respective, nu se datorează penalităti/majorări de întârziere.”

40. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc alineatele (11)-(13) cu următorul cuprins:

“(11) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul în care realizarea obligatiilor investitionale la termenele intermediare este garantată prin gaj/garantie reală mobiliară.

(12) În cazul în care la încheierea ultimului termen intermediar/scadentei perioadei de investitii prevăzute în contract, anterior/anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonante, se constată nerealizarea sau realizarea partială a obligatiei totale de investitie, pentru întreaga perioadă scursă până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, cumpărătorul datorează Autoritătii, începând cu respectiva dată, penalitătile contractuale calculate la valoarea nerealizată.

(13) Penalitătile calculate conform prevederilor alin. (12) pot fi esalonate la plată în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3).”

41. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică sumelor stabilite cu acest titlu prin hotărâri judecătoresti/arbitrale definitive, datorate Autoritătii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, iar sumele plătite nu se restituie.”

42. După articolul 26 se introduc articolele 261-263 cu următorul cuprins:

“Art. 261. - Dacă se constată realizarea în cuantum valoric a angajamentului investitional chiar după scadentă, iar realizarea acestuia a fost garantată prin constituirea unor garantii, Autoritatea nu va proceda la executarea acestora.

Art. 262. - Termenul de prescriptie pentru dreptul Autoritătii de a solicita penalitătile, respectiv de a executa gajul, în cazul neîndeplinirii obligatiilor contractuale de investitii, începe să curgă de la data încheierii perioadei de investitii prevăzute în contract.

Art. 263. - Sumele avansate cu titlu de cheltuieli de judecată în procesele rămase fără obiect, precum si cele  care se sting prin reanalizarea clauzelor contractuale, ca urmare a intrării în vigoare a prezentei ordonante, vor fi suportate de către cumpărători.”

43. La articolul 27 alineatul (1), partea introductivă si

literele a), c) si d) vor avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Pentru contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante, aflate în perioada de derulare, obligatiile contractuale privind efectuarea investitiilor se consideră realizate în următoarele situatii:

a) când anexa la contract contine specificatia «program de investitii» angajamentul investitional se consideră realizat în urma aportului în numerar, indiferent dacă sumele au fost folosite pentru efectuarea de investitii sau pentru finantarea unor nevoi curente ale societătii, cu conditia ca sumele în cauză să fie evidentiate în contul curent bancar.

Pentru obligatiile al căror termen intermediar/scadentă este anterior/anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonante, aportul în numerar este considerat ca fiind investitie realizată, în baza declaratiei pe propria răspundere dată de către administratorii si cenzorii societătii ori de o firmă specializată de audit, prin care se confirmă virarea sumelor în cauză către societate, cu titlu  nerambursabil, în vederea stingerii obligatiei asumate prin contract;

...............................................................................................

c) în contractele cu clauză de atestare a investitiilor prin certificat emis de cenzorii societătii sau de o firmă specializată de audit si care contin/nu contin specificatia expresă «însotit de documente» sau care contin clauza «documente rezonabile», obligatia de investitii se consideră realizată în baza certificatului de atestare emis de cenzori sau de o firmă specializată de audit, în care este specificat în mod clar că:

- suma investită corespunde valorii investitionale asumate prin contract;

- înregistrarea în contabilitate a investitiilor efectuate ca aport în natură sau în numerar este realizată în conformitate cu legislatia contabilă în vigoare;

- sursele de finantare a investitiilor corespund prevederilor din contract;

d) în contractele care contin clauza de atestare a executării angajamentului investitional prin majorarea de capital social si înregistrarea acestei operatiuni la Oficiul registrului comertului:

- obligatia de investitie se consideră realizată dacă virarea sumelor în cauză în contul curent bancar de către cumpărător si înregistrarea acestei operatiuni în contabilitatea societătii au fost făcute până la termenul intermediar/scadenta prevăzută în contract, fără a fi necesară prezentarea dovezii înregistrării la Oficiul registrului comertului a majorării capitalului social, dar cu obligatia prezentării la A.P.A.P.S. a dovezii virării sumelor respective în contul curent bancar al societătii si înregistrării acestora în contabilitatea acesteia;

- în cazul majorărilor de capital prin aport în natură cumpărătorul trebuie să prezinte Autoritătii dovada înregistrării în contabilitatea societătii a bunurilor respective ca imobilizări corporale/necorporale aduse în nume propriu, până la termenul intermediar/scadenta prevăzută în contract, precum si declaratia pe propria răspundere a reprezentantilor legali ai societătii, prin care acestia certifică existenta în societate a aportului respectiv, în baza angajamentului asumat de cumpărător prin contract;”

44. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) se aplică si pentru obligatiile contractuale neexecutate pentru care scadenta este anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonante, dacă părtile convin astfel prin act aditional la contract.”

45. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) În situatia în care contractele stipulează obligativitatea efectuării de investitii în numerar exprimate în valută, data de referintă pentru transformarea în lei a contravalorii sumelor în cauză o reprezintă data la care s-a efectuat vărsământul în contul curent bancar al societătii.

(2) Determinarea echivalentului în valută al sumei cuvenite cumpărătorului în calitate de actionar din profitul net si care a fost utilizată pentru realizarea obligatiei de investitii se face prin luarea în considerare a cursului mediu comunicat de Banca Natională a României pentru anul în care a fost utilizată pentru investitii partea din profit conform prevederilor art. 13 alin. (2).”

46. La articolul 31, litera a) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

“a) precizarea volumului valoric de investitii în conformitate cu termenele scadente prevăzute în contract;

...............................................................................................

(2) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1), pentru perioada anterioară încheierii actelor aditionale, pentru situatiile prevăzute la alin. (1) cumpărătorul nu datorează penalităti de întârziere.”

47. Alineatul (1) al articolului 32 se abrogă.

48. Alineatul (2) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“(2) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societătii care utilizează sumele reprezentând investitiile de mediu în alte scopuri decât cele prevăzute în contracte, având drept consecintă nerealizarea obiectivelor din programul de conformare.”

49. La articolul 32 alineatul (5), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) nu respectă prevederile art. 8 alin. (1) sau ale art. 11 lit. d);

b) nu efectuează operatiunea de evidentiere în contabilitate a sumelor reprezentând aport în numerar în contul curent bancar până la scadenta obligatiei de investitii, prevăzută în contract.”

50. Litera b) a articolului 33 va avea următorul cuprins:

.b) fuziunea dintre cumpărător si societate este interzisă după intrarea în vigoare a prezentei ordonante, până la realizarea integrală a obligatiilor asumate prin contract sub sanctiunea nulitătii de drept.”

51. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“(2) Schimbarea destinatiei sumelor respective atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.”

52. Alineatul (2) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“(2) Declansarea si derularea actiunilor de control se fac, după caz, prin colaborare si cu alte institutii cu competentă în domeniul controlului.”

53. Articolele 36 si 38 se abrogă.

54. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - A.P.A.P.S. va elabora si va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 506.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 683.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 162

din 4 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, 14 si 15 din  Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, 14 si 15 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Jimtim” - S.A. din Jimbolia în Dosarul nr. 5.078/COM/2001 al Tribunalului Timis – Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, întrucât dispozitiile legale criticate au fost analizate într-un alt dosar al Tribunalului Timis, care a fost deja solutionat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 5.078/COM/2001, Tribunalul Timis – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, 14 si 15 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Jimtim” - S.A. din Jimbolia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 11, 14 si 15 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997, republicată, sunt contrare prevederilor art. 134 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece “finantatorul are facultatea si chiar dreptul de a insera în mod practic nelimitat clauze împovărătoare în contractul de leasing, pentru cealaltă parte”. Se mai sustine că “utilizatorul este practic obligat de către finantator, prin pozitia comercială pe care acesta o are, să accepte clauze pe care în alte conditii nu le-ar fi acceptat”, ceea ce în opinia sa ar duce la încheierea unor contracte în care predomină “clauzele leonine”.

Instanta de judecată consideră exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată si solicită respingerea acesteia.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor propune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că în contractul de leasing ambele părti se obligă reciproc, fapt care duce la concluzia că acesta este un contract consensual si sinalagmatic, căruia îi sunt aplicabile regulile răspunderii contractuale.

Astfel, în conditiile în care utilizatorul nu execută obligatia de plată, societatea de leasing are posibilitatea actionării în justitie pentru executarea silită a obligatiilor contractuale.

Guvernul consideră exceptia ca inadmisibilă, întrucât a fost ridicată într-un alt dosar al Tribunalului Timis, care a fost deja solutionat de această instantă.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 11, 14 si 15 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată, al căror continut este următorul:

- Art. 11: “În cadrul operatiunilor de leasing drepturile si obligatiile părtilor vor fi stipulate în contract si nu vor fi limitate la prevederile art. 9 si 10.”;

- Art. 14: “(1) În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing sau dacă se află în stare de reorganizare judiciară si/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.

(2) Finantatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.”;

- Art. 15: “În cazul în care utilizatorul nu execută obligatia de plată a ratei de leasing timp de două luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul, să plătească ratele scadente, cu daune-interese, dacă în contract nu se prevede altfel.”

I. Examinând Dosarul nr. 5.078/COM/2001 al Tribunalului Timis - Sectia comercială, în care a fost pronuntată încheierea de sesizare cu privire la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta a fost ridicată de acelasi autor într-un alt dosar (Dosarul nr. 3.730/COM/2001 al Tribunalului Timis – Sectia comercială), care a fost deja solutionat.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta “[…] decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”.

În consecintă, în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale alin. (6) al aceluiasi articol, care prevăd că, ‘Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională”, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, 14 si 15 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată, urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

II. Analizând si pe fond motivele de neconstitutionalitate, Curtea constată că acestea nu pot fi primite.

Textele atacate reglementează răspunderea părtilor în cazul neexecutării obligatiilor în cadrul contractului de leasing, care este un contract comercial ce are caracteristicile unui contract civil. În consecintă, regulile care guvernează contractele civile sunt aplicabile si contractelor comerciale, în măsura în care legile comerciale nu prevăd o altă reglementare. Astfel, în situatia în care utilizatorul, parte contractantă în cadrul contractului de leasing, nu îsi execută obligatiile, cum este cazul în spetă, sunt aplicabile principiile generale ale contractelor sinalagmatice. Asadar motivul de neconstitutionalitate invocat de autorul exceptiei privind încălcarea prevederilor art. 134 din Legea fundamentală, care se referă la economia României si la obligatiile statului în ceea ce priveste măsurile economico-financiare pentru sprijinirea economiei de piată si protejarea intereselor nationale nu este relevant.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, 14 si 15 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Jimtim” - S.A. din Jimbolia în Dosarul nr. 5.078/COM/2001 al Tribunalului Timis - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu