MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 555         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

517. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

694. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

518. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

695. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

519. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

696. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47 din 29 martie 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 517.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999

privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 694.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40 din 25 aprilie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 27 aprilie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 518.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 695.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Persoanele cu handicap, în întelesul prezentei ordonante de urgentă, sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le împiedică total sau le limitează accesul cu sanse egale la viata socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, necesitând măsuri de protectie specială în sprijinul integrării lor sociale si profesionale.

............................................................................................

(3) Măsurile de protectie specială se aplică pe baza încadrării în categorii de persoane cu handicap, în raport cu gradul de handicap, stabilit în urma evaluării efectuate de către comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei. Pentru copiii cu handicap criteriile de încadrare în gradele de handicap se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie. Ordinele vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială în raport cu gradul de handicap se atestă, atât pentru adulti, cât si pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic anatomo-clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă si de autoservire. Gradul de handicap - usor, mediu, accentuat si grav - se atestă prin certificat emis de către comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti prevăzute la cap. V, respectiv de comisiile pentru protectia copilului, în cazul copiilor cu handicap.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin copil se întelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani si care nu are capacitate deplină de exercitiu.

(3) O dată cu eliberarea certificatelor de încadrare în grade de handicap, comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv comisiile pentru protectia copilului, în cazul copiilor cu handicap, au obligatia să elaboreze un program individual de recuperare, readaptare si integrare socială, care să prevadă actiunile medicale, educative, profesionale si sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea si integrarea sau reintegrarea socială a persoanei cu handicap.

(4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare, readaptare si integrare socială comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv comisiile pentru protectia copilului, în cazul copiilor cu handicap, se vor consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap si, după caz, cu reprezentantii legali ai acesteia, precum si cu specialisti din diferite domenii, în functie de specificul fiecărui caz.

(5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autoritătile administratiei publice centrale de specialitate si ale administratiei publice locale au obligatia de a asigura, pe baza dispozitiilor legale în vigoare, conditiile necesare pentru realizarea programului individual de recuperare, readaptare si integrare socială pentru fiecare persoană cu handicap.”

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Realizarea măsurilor de protectie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, este organizată, coordonată si controlată de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap se înfiintează si functionează ca institutii de interes public sub formă de centre-pilot, centre de îngrijire si asistentă, centre de recuperare si reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupatională, locuinte protejate de tip familial, centre de zi, centre de interventie timpurie, precum si sub alte forme specifice, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Institutiile de protectie specială, prevăzute la art. 6, precum si cele care se vor înfiinta ulterior au personalitate juridică si se află în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Finantarea institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexă, se asigură din: contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale întretinătorilor acestora, care vor fi vărsate în contul centrelor, sume alocate de la bugetele autoritătilor administratiei publice locale si din alte venituri realizate în conditiile legii.

(3) Regulamentul-cadru de organizare si functionare pentru fiecare tip de institutie de protectie specială a persoanelor cu handicap, prevăzut la art. 6, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului sănătătii si familiei.

(4) Salarizarea personalului institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap se stabileste potrivit legislatiei aplicabile salariatilor din sistemul bugetar.”

6. La articolul 8, litera a) va avea următorul cuprins:

a) hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului sănătătii si familiei;”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap pot fi înfiintate si în comun de mai multe institutii si persoane juridice dintre cele mentionate la art. 8, prin contract de asociere.

(2) Contractul de asociere se încheie între ordonatorii principali de credite, în cazul consiliilor judetene, consiliilor locale, Ministerului Sănătătii si Familiei si al altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, si reprezentantii legali ai persoanelor juridice.

(3) Contractul de asociere trebuie să prevadă sursele financiare reprezentând contributia fiecărei părti la sustinerea cheltuielilor de investitii si de functionare ale institutiei de protectie specială care se înfiintează prin asociere, durata asocierii si modul de administrare a patrimoniului institutiei. Contractul-cadru de asociere se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.”

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap înfiintate cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se află în coordonarea acestuia.

(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap îsi exercită atributia de coordonare prin: elaborarea de norme si metodologii privind organizarea si functionarea institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap; numirea si eliberarea din functie a persoanelor cu functii de conducere; asigurarea instruirii si perfectionării profesionale a personalului de specialitate; verificarea respectării dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si ale altor acte normative referitoare la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltării acestor institutii în conformitate cu strategia si cu programele nationale de protectie specială a persoanelor cu handicap.

(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap controlează activitatea tuturor institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap aflate în coordonarea sa, informând Ministerul Sănătătii si Familiei si, după caz, Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate.”

9. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Clădirile institutiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuintele construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun, telefoanele publice, precum si căile de acces vor fi amenajate astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap. Clădirile de patrimoniu si cele istorice se vor amenaja respectându-se caracteristicile arhitectonice.”

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Autoritătile prevăzute de lege vor elibera autorizatia de constructie pentru clădirile publice ce urmează a se construi, numai în conditiile respectării normativului în domeniu, aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Fac exceptie de la această prevedere constructiile personale si anexele acestora.”

11. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

“(3) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă se vor respecta prevederile normativului mentionat la art. 12, pentru locuintele care se vor construi sau se vor repara din fonduri de la bugetul de stat.

(4) Cel putin 4% din locuintele construite din fonduri de la bugetul de stat vor fi adaptate, cel mai târziu până la 31 decembrie 2010, în conformitate cu normativul mentionat la art. 12.”

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Până la data de 31 decembrie 2002 toate telefoanele publice vor fi montate si amenajate cu respectarea prevederilor normativului mentionat la art. 12.”

13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă limbajul mimico-gestual si limbajul specific al persoanei cu surdo-cecitate sunt recunoscute oficial.

(2) Institutiile publice vor asigura, atunci când este cazul, pentru relatiile directe cu persoanele cu deficiente de auz sau cu surdo-cecitate, interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdo-cecitate. Procedura si conditiile de autorizare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii si familiei, cu consultarea Asociatiei Surzilor din România.”

14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, în spatiile de parcare de pe lângă institutiile de interes public vor fi amenajate, rezervate si semnalizate prin semnul international minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de două locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap; totodată, în spatiile de parcare ale domeniului public si cât mai aproape de domiciliu  administratorul acestora va repartiza locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap care au solicitat si au nevoie de astfel de parcare.

(2) Până la data de 31 decembrie 2003 toate spatiile de parcare organizate vor avea amenajate, rezervate si semnalizate prin semnul international minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de  două locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.

(3) Este interzisă parcarea altor mijloace de transport pe locuri de parcare amenajate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoane cu handicap.

(4) Până la data de 31 decembrie 2010 toate statiile mijloacelor de transport în comun vor fi amenajate pentru a permite accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile normativului mentionat la art. 12.

(5) Până la data de 31 decembrie 2005 autoritătile administratiei publice locale au obligatia să monteze sis- teme de semnalizare sonoră si vizuală pentru persoanele cu handicap la trecerile de pietoni, precum si panouri de afisaj în mijloacele de transport public si pe drumurile publice.”

15. La articolul 17, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, toate societătile sau regiile de transport în comun, urban sau interurban, au obligatia să achizitioneze mijloace de transport special adaptate pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.

(2) În termen de maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă producătorii de mijloace de transport în comun au obligatia să introducă în fabricatie mijloace de transport în comun adaptate accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap.”

16. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) În vederea asigurării integrării cu sanse egale în viata socială, copiii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:

a) acces liber si egal în orice institutie de învătământ obisnuit, în raport cu restantul functional si potentialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislatiei în domeniul învătământului;

b) pregătire scolară la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe durata învătământului obligatoriu prevăzut de lege; pregătirea scolară la domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului educatiei si cercetării, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) alocatie de stat pentru copiii cu handicap, în conditiile si în cuantumul prevăzute de lege, majorat cu 100%;

d) alocatie de întretinere pentru copiii cu handicap, aflati în plasament familial sau încredintati, potrivit legii, unei amilii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 50%;

e) locuri de odihnă gratuite în tabere pentru copiii prescolari, elevi si studenti cu handicap, o dată pe an, conform conventiilor încheiate între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si Ministerul Educatiei si Cercetării;

f) asistent personal pentru copilul cu handicap grav, angajat de către autoritătile administratiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandărilor anchetei sociale realizate de către o comisie din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta copilul cu handicap grav; părintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav pot opta pentru primirea unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitătile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plată a indemnizatiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

g) bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice si sportive, în aceleasi conditii ca pentru elevi si studenti sau militari în termen;

h) asistentă medicală pentru copilul cu handicap, în conditiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

i) obtinerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice, cărucioarelor din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul apartine, si asigurarea, cu prioritate si în conditii avantajoase, a aparatelor auditive si a implanturilor cardiace;

j) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafată sau cu metroul, pentru copiii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali ai acestora, acordată pe baza unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta copilul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuitătii si cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

k) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap grav si pentru asistentii personali ai acestora si în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap accentuat si pentru însotitorii acestora; copiii cu afectiuni renale care necesită hemodializă în alte localităti decât cele de domiciliu, precum si asistentii personali ai acestora beneficiază de gratuitate si peste limita mentionată, în functie de recomandarea centrului de dializă;

l) alocatie lunară de hrană pentru copiii bolnavi de SIDA, calculată pe baza alocatiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice.

(2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere si întretinere un copil cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:

a) concediu plătit pentru îngrijirea copilului cu handicap, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani;

b) concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, care necesită tratament pentruafectiuni intercurente, până la împlinirea de către copii a vârstei de 18 ani;

c) gratuitatea serviciilor de cazare si masă pentru persoana care însoteste copilul cu handicap grav în spital, pe teritoriul României, la recomandarea medicului specialist; modalitatea de decontare se stabileste prin conventie încheiată între Ministerul Sănătătii si Familiei si Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

d) scutire de plata taxelor de abonament pentru persoana detinătoare de aparat de radio si de televizor, dacă copilul are handicap grav;

e) prioritate la instalarea postului telefonic si scutire de plata abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum si de costul a 400 de impulsuri pentru nevăzători, dacă copilul are handicap grav sau accentuat; modalitătile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

f) prioritate la închirierea, construirea si cumpărarea locuintelor din fondul de stat, în conditiile legii, dacă copilul are handicap accentuat sau grav;

g) stabilirea chiriei, în conditiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuintă detinute de stat sau de unitătile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, dacă copilul are handicap accentuat sau grav.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) beneficiază, la cerere, unul dintre părinti sau persoanele care au adoptat, cărora li s-au încredintat copii spre crestere si educare ori în plasament familial, dacă sunt asigurati în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat sau dacă sunt cadre militare în activitate.

(4) Persoanele mentionate la alin. (3) beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b) în situatia în care nu au în acelasi timp si calitatea de asistent personal.

(5) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) si la alin. (2) lit. a)-g) nu pot beneficia copiii cu handicap sau persoanele care au în îngrijire, supraveghere si întretinere un copil cu handicap care se află în institutii de învătământ special, asistentă socială si protectie specială sau în alte institutii cu caracter social în care li se asigură întretinerea completă din partea statului.

(6) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. l) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie.”

18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) În vederea asigurării dreptului la securitate socială, precum si a dreptului la ocrotirea sănătătii si la instruire, adultii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:

a) adultii cu handicap grav si accentuat, dacă nu au alte venituri cu exceptia pensiei de urmas, beneficiază de o indemnizatie lunară în procent de 50% din salariul  minim brut pe tară, pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferenta până la nivelul indemnizatiei lunare; pentru afectiuni care creează handicap ireversibil indemnizatia lunară se stabileste pe toată durata vietii;

b) nevăzătorii cu handicap grav beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 1.279.000 lei, indiferent de vârstă si de veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului grav, ce va fi actualizată, anual, prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele cresterii preturilor de consum; cei cu handicap accentuat beneficiază de un venit lunar în cuantum de 50% din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, pe toată durata handicapului; persoanele nevăzătoare care cumulează salariul cu pensia pentru limită de vârstă, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacitătii de muncă vor opta pentru una dintre acestea sau pentru alocatia socială; nevăzătorii care nu desfăsoară activitate salarizată cumulează alocatia socială cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii; nevăzătorul cu handicap grav primeste pentru plata însotitorului, definit la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor, cu modificările si completările ulterioare, o indemnizatie echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant din unităti bugetare; nevăzătorul poate opta pentru asistentul personal sau pentru însotitor;

c) asistent personal pentru adultul cu handicap grav, angajat de către autoritătile administratiei publice locale, cu avizul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza recomandărilor anchetei sociale realizate de către o comisie din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta adultul cu handicap grav; persoana cu handicap grav sau reprezentantii legali ai acesteia, cu exceptia nevăzătorilor, pot opta pentru primirea unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitătile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plată a indemnizatiei se va stabili prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) introducerea în tară, o dată la 8 ani, la alegere, de motociclete, motorete sau autoturisme, în folosinta persoanei cu handicap accentuat sau grav sau, după caz, a familiei care are în îngrijire o persoană cu handicap accentuat sau grav, cu scutire de plata taxelor vamale; sunt scutite de plata taxelor vamale aparatura si materialele ajutătoare - compensatorii, denumite generic tiflotehnice; lista acestora si conditiile de acordare a facilitătilor prevăzute se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii si Familiei;

e) scutire de plata taxelor de abonament pentru adultii cu handicap grav, detinători de aparate de radio si de televizoare; de această facilitate beneficiază si persoanele care au în întretinere persoane cu handicap grav, dacă locuiesc împreună;

f) prioritate la instalarea postului telefonic si scutire de plata abonamentului telefonic cu 100 de impulsuri incluse, precum si costul a 400 de impulsuri pentru nevăzători, atât pentru adultii cu handicap grav si accentuat, cât si pentru familiile acestora, dacă au domiciliul comun; modalitătile de decontare a acestora vor fi stabilite prin norme aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafată sau cu metroul, pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali ai acestora, acordată pe baza unei anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta adultul cu handicap; modalitatea de acordare a gratuitătii si cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap grav si pentru asistentii personali ai acestora si în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap accentuat si pentru însotitorii acestora; adultii cu afectiuni renale care necesită hemodializă în alte localităti decât cele de domiciliu, precum si asistentii personali ai acestora beneficiază de gratuitate si peste limita mentionată, în functie de recomandarea centrului de dializă;

i) pregătire scolară la domiciliu, pe durata învătământului general obligatoriu, la cerere, a adultilor cu handicap grav, nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului educatiei si cercetării, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

j) asistentă medicală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

k) medicamente gratuite atât pentru tratament ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizării;

l) bilete de tratament gratuite, în limita posibilitătilor existente, în statiuni balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei;

m) obtinerea gratuită a protezelor, cârjelor, ghetelor ortopedice, cărucioarelor, la pretul etalon stabilit de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, si asigurarea, cu prioritate si în conditii avantajoase, a aparatelor auditive si a implanturilor cardiace;

n) acordarea unei camere în plus, în conditiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuintă detinute de stat sau de unitătile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum si a familiilor care au în întretinere un copil cu handicap grav;

o) stabilirea chiriei, în conditiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuintă, detinute de stat sau de unitătile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, dacă persoana are handicap accentuat sau grav;

p) prioritate la închirierea, construirea si cumpărarea locuintelor din fondul de stat si repartizarea, la cerere, a apartamentelor la niveluri inferioare ale imobilelor, pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav;

q) pentru nevăzătorii cu handicap grav care realizează venituri salariale în baza unui contract individual de muncă se acordă o indemnizatie lunară în valoare de 200.000 lei, suportată din creditele bugetare alocate cu această destinatie;

r) pentru nevăzătorii cu handicap grav se acordă scutire de plata taxei pentru abonamentul la curentul electric; decontarea abonamentului se face pe bază de documente justificative în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie; documentele justificative, precum si modalitatea de decontare se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

s) acordarea a 25% din fondul de locuinte sociale persoanelor cu handicap grav, conform legilor în vigoare.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), n), o), p), q), r) si s) nu pot beneficia persoanele cu handicap care se află în institutii de învătământ special, asistentă socială si protectie specială sau în alte institutii cu caracter social, în care li se asigură întretinere completă din partea statului.

(3) Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta între indemnizatia pentru însotitor prevăzută de art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.”

19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. c) si e), art. 18 alin. (2) lit. c) si art. 19  alin. (1) lit. a), b), e), f) si h) se suportă din bugetul de stat.

(2) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f) si j) si ale art. 19 alin. (1) lit. c) si g) se suportă din bugetele locale. 

(3) Drepturile acordate conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. d) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) si b) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. j), k), l) si m) se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul apartine.

Modalitătile de decontare vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

20. La articolul 21, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) să se prezinte la comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, care functionează în subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prevăzute la cap. V, respectiv la comisiile pentru protectia copilului, pentru încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială în raport cu gradul de handicap, precum si la reevaluarea periodică, potrivit criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (3);

b) să urmeze programul individual de recuperare, readaptare si integrare socială stabilit de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv de comisiile pentru protectia copilului, sub supravegherea asistentilor sociali din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap sau ai organizatiilor neguvernamentale autorizate, potrivit egii, să  desfăsoare activităti de protectie specială a persoanelor cu handicap, care colaborează cu aceste inspectorate;”

21. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

“Organizarea si functionarea comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti”

22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Pentru încadrarea adultilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială, în raport cu gradul de handicap, se înfiintează, la nivel judetean si al sectoarelor municipiului Bucuresti, comisii de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) au următoarea componentă:

- un presedinte, medic specialist în expertiza capacitătii de muncă, desemnat de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, la propunerea inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap;

- doi membri, medici de specialitate, în functie de afectiunea care produce handicapul, desemnati de conducerea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;

- un membru cu statut de observator, desemnat de organizatiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfăsoară activităti de protectie specială a persoanelor cu handicap în judetul sau în sectoarele municipiului Bucuresti;

- un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.”

23. Articolul 23 se abrogă.

24. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Presedintele si membrii comisiilor prevăzute la art. 22 au dreptul la o indemnizatie de sedintă.

Cuantumul lunar al indemnizatiilor de sedintă, pentru fiecare membru al comisiei, cu exceptia membrului cu statut de observator, nu poate depăsi cuantumul câstigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistică, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an.”

25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, prevăzute la art. 22, functionează în subordinea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.”

26. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti se află în coordonarea Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, care va functiona pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti are următoarea componentă:

- un presedinte, medic de expertiză medicală si de recuperare a capacitătii de muncă, angajat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, prin concurs;

- un membru, medic specialist în functie de afectiunea care produce handicapul;

- un membru, medic din cadrul Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap;

- un secretar, angajat prin concurs de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Membrii cu caracter nepermanent, convocati în functie de nevoile comisiei, sunt:

- un reprezentant al Ministerului Sănătătii si Familiei;

- un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

- un reprezentant al Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă;

- un reprezentant al Institutului National de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucuresti;

- un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Membrii comisiei prevăzuti la alin. (2) si (3) beneficiază de o indemnizatie de sedintă în conditiile art. 24.

(5) Presedintele si secretarul Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti lucrează permanent, cu program de lucru zilnic.”

27. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Încadrarea sau respingerea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită protectie specială în raport cu gradul de handicap, se atestă prin certificat emis de comisiile prevăzute la art. 22.

Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru.

(2) Certificatele emise potrivit alin. (1) pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti. Contestatia va fi solutionată prin decizie, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.

(3) Deciziile emise de către Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.”

28. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Indemnizatiile de sedintă prevăzute la art. 24 si la art. 26 alin. (4) se suportă din creditele bugetare alocate cu această destinatie.”

29. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor prevăzute la art. 22 si 26 se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

30. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - În cazul eliberării de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială în raport cu gradul de handicap, fără respectarea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, membrii comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, respectiv ai comisiilor pentru protectia copilului, vor fi obligati, în conditiile legii, la: restituirea indemnizatiilor de sedintă încasate pentru participare la activitatea comisiilor; excluderea definitivă din cadrul acestor comisii; suportarea sumelor reprezentând drepturile încasate necuvenit de către beneficiari, ca urmare a încadrării acestora cu nerespectarea dispozitiilor legale.”

31. La articolul 31, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supraveghează, acordă asistentă si îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav.

............................................................................................

(3) Asistentul personal îsi desfăsoară activitatea pe baza contractului individual de muncă, încheiat cu autoritătile administratiei publice locale în a căror rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav.”

32. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat în raport cu dispozitiile legale privind salarizarea asistentului social debutant, cu studii medii, din unitătile bugetare.”

33. La articolul 33, partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“Art. 33. - Asistentul personal are, în raport cu persoana cu handicap căreia îi acordă supraveghere, asistentă si îngrijire, următoarele obligatii:

a) de a presta persoanei cu handicap toate activitătile si serviciile prevăzute în contractul individual de muncă încheiat cu autoritătile publice prevăzute la art. 31 alin. (3);”

34. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Încălcarea oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 33 si a celor prevăzute în contractul individual de muncă atrage răspunderea juridică a asistentului personal, în conditiile legii.”

35. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) În sensul prezentei ordonante de urgentă si numai în contextul încadrării în muncă, prin  persoană cu handicap se întelege si persoana invalidă gradul III; prin contract individual de muncă se întelege si conventia individuală privind raporturile de muncă din organizatiile cooperatiei mestesugăresti, iar prin angajat se întelege si membru cooperator.”

36. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Persoanele fizice sau juridice care angajează persoane cu handicap pot înfiinta unităti protejate.

Unitătile protejate pot fi:

a) agenti economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de organizare si de proprietate, care au cel putin 30% din numărul total de angajati persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

b) sectii, ateliere sau alte structuri fără personalitate juridică din cadrul agentilor economici sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie si cel putin 30% din numărul total de angajati persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

c) asociatii familiale, asociatii sau fundatii fără scop lucrativ, constituite de cel putin o persoană cu handicap, precum si persoana cu handicap care este autorizată, potrivit legii, să desfăsoare activităti economice independente, cu conditia achitării contributiilor de asigurări sociale prevăzute de lege; criteriile de încadrare si modul de autorizare ale acestor unităti se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului muncii si solidaritătii sociale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin unităti protejate se întelege si centrele de integrare prin terapie ocupatională aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.”

37. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Unitătile protejate prevăzute la art. 37 beneficiază de următoarele drepturi:

a) scutire de plata impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire să fie reinvestit pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau pentru amenajarea locurilor de muncă protejate;

b) scutire de plata taxelor vamale pentru importurile de materii prime, materiale, semifabricate, utilaje si părti componente ale acestora necesare procesului de productie; este interzisă înstrăinarea lor pe timp de 5 ani, sub sanctiunea plătii retroactive a taxelor vamale;

c) scutire de T.V.A. a operatiunilor desfăsurate în unitătile protejate autorizate;

d) alte facilităti ce pot fi acordate de autoritătile administratiei publice locale din fondurile proprii.

(2) Anual sau ori de câte ori este nevoie Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor controla modul în care unitătile protejate au folosit sumele rezultate din drepturile de care au beneficiat, putând ridica autorizatia de functionare a acestora ca unităti protejate în cazul nerespectării prevederilor alin. (1).”

38. Articolul 39 se abrogă.

39. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) La începutul fiecărui an calendaristic unitătile protejate au obligatia să prezinte inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap o informare care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi respectarea dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitătii si măsurile întreprinse pentru realizarea adaptărilor si înlesnirilor necesare pentru desfăsurarea activitătii  persoanelor cu handicap.

(2) Nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu retragerea autorizatiei de functionare ca unităti protejate.”

40. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Unitătile protejate pot organiza cursuri de calificare la locul de muncă pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerului Educatiei si Cercetării si al Ministerului Sănătătii si Familiei.

(2) Cursurile de calificare organizate de unitătile protejate vor fi finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.”

41. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Persoanele juridice care au un număr de cel putin 100 de angajati au obligatia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de muncă într-un procent de cel putin 4% din numărul total de angajati.

(2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de muncă li se asigură toate adaptările si înlesnirile necesare pentru înlăturarea oricăror impedimente în activitatea pe care o desfăsoară.”

42. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) Persoanele juridice care nu respectă prevederile art. 42 alin. (1) au obligatia de a plăti lunar către bugetul de stat o sumă egală cu salariul minim brut pe tară înmultit cu numărul de locuri de muncă în care nu au încadrat persoane cu handicap.

(2) Sunt exceptate de la plata obligatorie prevăzută la alin. (1) persoanele juridice care fac dovada că au solicitat trimestrial la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă repartizarea de persoane cu handicap.”

43. La articolul 44, literele b) si f) se abrogă.

44. La articolul 45, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Activitătile specifice de pregătire, formare si orientare profesională si de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap se finantează în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie.

(4) Componenta comisiilor de integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap si regulamentul de organizare si functionare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.”

45. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - În activitatea de protectie specială a persoanelor cu handicap Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap întretine relatii de dialog si parteneriat cu organizatiile neguvernamentale, în mod special cu cele ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap.”

46. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) La nivel national se constituie, pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul National Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Consiliul national. Consiliul national este un organism consultativ de interes public, constituit în scopul institutionalizării dialogului social privind protectia persoanelor cu handicap.

(2) În componenta Consiliului national intră reprezentanti desemnati de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de organizatiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap, de ministere si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai unor organizatii patronale, caritabile sau profesionale, care sprijină activitatea de protectie specială a persoanelor cu handicap.

(3) Consiliul national se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Numărul reprezentantilor în Consiliul national si regulamentul de organizare si functionare se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.”

47. La articolul 48, literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) contribuie la elaborarea si urmărirea realizării strategiei, politicilor si programelor nationale privind persoanele cu handicap;

...........................................................................................

c) sprijină buna functionare a institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap;”

48. La articolul 49, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 49. - (1) La nivel judetean si al municipiului Bucuresti se pot constitui, pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, consilii consultative de dialog social, denumite în continuare consilii.

(2) Consiliile sunt formate din reprezentanti desemnati de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de organizatiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu  handicap, de prefecturi, de consilii judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si de serviciile descentralizate ale ministerelor sau ale altor autorităti ale administratiei publice locale care au legătură cu activitatea de protectie specială a persoanelor cu handicap.”

49. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - Organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap au dreptul, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, de a primi subventii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, în cazul în care înfiintează si administrează unităti de asistentă, îngrijire sau recuperare a persoanelor cu handicap, în conditiile prevăzute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială.”

50. După articolul 51 se introduce articolul 511 cu următorul cuprins:

“Art. 511. - Asociatia Nevăzătorilor din România, Asociatia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociatia Surzilor din România si Liga Natională a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugărească pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subventii de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătătii si Familiei.”

51. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:

“Surse pentru finantarea protectiei speciale a persoanelor cu handicap”

52. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

“Art. 53. - (1) Sursele pentru finantarea protectiei speciale a persoanelor cu handicap se constituie din:

a) o cotă de 2% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câstigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de către agentii economici, organizatiile cooperatiste, organizatiile economice străine cu sediul în România, reprezentantele autorizate în România, potrivit legii, ale persoanelor juridice străine care angajează personal român si de persoanele fizice care utilizează muncă salariată, precum si de alte persoane juridice care realizează activităti economice în România, cu exceptia unitătilor protejate prevăzute la art. 37;

b) penalităti si majorări datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a obligatiei prevăzute la lit. a);

c) donatii ale persoanelor fizice si juridice din tară si din străinătate, în conditiile legii, cu respectarea destinatiilor stabilite de donatori;

d) sumele datorate de societătile comerciale, regiile autonome, societătile si companiile nationale, de alti agenti economici, conform art. 43.

(2) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 43 si la alin. (1) lit. a) si d) se percep penalitătile si majorările de întârziere prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru neplata impozitelor si taxelor cuvenite bugetului de stat.”

53. Articolul 54 va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 11 alin. (1), art. 13, 14, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), (2), (4) si (5) si ale art. 17 si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;

b) eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială în raport cu gradul de handicap, cu încălcarea criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (3), si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice vinovate.

(3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) lit. a) si aplicarea amenzii contraventionale se fac de către organele specializate ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) lit. b) si aplicarea amenzii contraventionale se fac de către personalul din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, împuternicit prin ordin al secretarului de stat pentru persoanele cu handicap.

(4) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.

(5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.”

54. Articolul 55 se abrogă.

55. La articolul 57, alineatul (2) se abrogă.

56. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Sănătătii si Familiei va elabora normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgentă si le va supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului.”

57. Anexa va avea următorul cuprins:

“ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzînd institutiile de interes public pentru protectia specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

 

1. Judetul Alba

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Sebes

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Blaj

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Gârbova

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Abrud

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Galda de Jos

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Alba Iulia

2. Judetul Arad

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Arad

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Tămand

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Lipova

3. Judetul Arges

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Bascovele-Cotmeana

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Pitesti

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Vulturesti

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Tigveni

4. Judetul Bacău

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Bacău

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Răchitoasa

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Comănesti

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Dărmănesti-Vermesti

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Răcăciuni

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Ungureni

Centrul-pilot “Miorita” Localitatea Parincea

5. Judetul Bihor

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Ciutelec

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Cighid-Ciutelec

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Cadea

6. Judetul Bistrita-Năsăud

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap cu sectie externă la Nuseni Localitatea Beclean

7. Judetul Botosani

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Dorohoi

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Leorda

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Adăseni

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Ionăseni

8. Judetul Brasov

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Brasov

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Timisul de Sus

Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap  “Canaan”Localitatea Sercaia

Centrul de zi “Casa Soarelui” Localitatea Stupini

9. Judetul Brăila

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Brăila

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Baldovinesti

10. Judetul Buzău

Centrul de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Râmnicu Sărat

Centru de îngrijire si asistentă, cu sectie externă la Smeeni Localitatea Râmnicu Sărat

11. Judetul Caras-Severin

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Sacu

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Resita

12. Judetul Călărasi

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Ciocănesti

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Stefan cel Mare

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Plătăresti

13. Judetul Cluj

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Cluj-Napoca

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Luna de Jos

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Câtcău

Centrul de îngrijire si asistentă “Sf. Nicolae” Localitatea Mociu

14. Judetul Constanta

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Poarta Albă

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Techirghiol

15. Judetul Dâmbovita

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Pucioasa

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Săcuieni

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Gura Ocnitei-Ochiuri

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Moreni-Tuicani

16. Judetul Dolj

Centru de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Localitatea Craiova

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Corlate

17. Judetul Galati

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Galati

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Galati

18. Judetul Giurgiu

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Cărpenis-Găiseni

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Bolintin Vale

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Tântava

19. Judetul Gorj

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Runcu-Suseni

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Runcu-Dobrita

20. Judetul Harghita

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Frumoasa

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Gheorgheni

21. Judetul Hunedoara

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Brad

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Geoagiu

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Petrila

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Brănisca

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Hunedoara

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Simeria

22. Judetul Ialomita

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Slobozia

23. Judetul Iasi

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Iasi

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Hârlău

24. Judetul Maramures

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Poienile de sub Munte

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Sighetu Marmatiei

25. Judetul Mehedinti

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Ilovăt

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Strehaia

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Burila Mare

26. Judetul Mures

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Sighisoara

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Reghin

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Lunca Muresului

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Târgu Mures

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Glodeni

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Căpusu de Câmpie

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Călugăreni

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Brâncovenesti

27. Judetul Neamt

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Oslobeni

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Roman

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Târgu-Neamt

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Bozienii de Sus

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Războieni

Centru-pilot de recuperare a persoanelor cu handicap Localitatea Păstrăveni

Centru-pilot de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap, cu centru de zi

Localitatea Piatra-Neamt

28. Judetul Olt

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Slatina

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Fălcoiu

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Pârscoveni

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Spineni

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Cezieni

29. Judetul Prahova

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Mislea

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Liliesti-Băicoi

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Călinesti

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Urlati

Centrul-pilot de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap “Casa Rozei”, cu locuinte protejate Localitatea Urlati

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu sindromul Down Localitatea Câmpina

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Urlati

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Tătărăi

30. Judetul Satu Mare

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Carei

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Satu Mare

31. Judetul Sălaj

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Boghis

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Crasna

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Jibou

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Bădăcin-Pericei

32. Judetul Sibiu

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Sibiu

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Biertan

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Săliste

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Tălmaciu

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Râu Vadului

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Dumbrăveni

33. Judetul Suceava

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Pojorâta

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Sasca Mică

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Costâna

34. Judetul Teleorman

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Olteni

35. Judetul Timis

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Varias

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Ciacova

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Gavojdia

Centrul de zi ‘Îngerii Sperantei”, cu centru rezidential de recuperare si reabilitare Localitatea Lugoj

Centrul de zi “Pentru voi”, cu locuinte protejate Localitatea Timisoara

Centrul de zi “Podul Lung” Localitatea Timisoara

36. Judetul Tulcea

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Babadag

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Babadag

37. Judetul Vaslui

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Husi

Centru de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Localitatea Husi

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Mălăiesti

38. Judetul Vâlcea

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Păusesti-Măglasi

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Zătreni

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Lungesti

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Măciuca

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Băbeni

39. Judetul Vrancea

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Măicănesti

Centru de integrare prin terapie ocupatională Localitatea Odobesti

40. Judetul Ilfov

Centru de îngrijire si asistentă Localitatea Ciolpani

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Localitatea Bălăceanca

Municipiul Bucuresti

Centrul de îngrijire si asistentă nr. 1 Str. Radu Vodă nr. 20, sectorul 4.”

Centrul de îngrijire si asistentă nr. 2 Str. Episcop Radu nr. 26, sectorul 2.”

Centrul de îngrijire si asistentă nr. 3 Str. Barbu Delavrancea nr. 18, sectorul 1

Centrul de îngrijire si asistentă nr. 5 Calea Vitan nr. 267-269, sectorul 3.”

Centrul de îngrijire si asistentă nr. 6 Str. Floare Rosie nr. 7A, sectorul 6.”

Centrul de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap Str. Balotului nr. 42, sectorul 2.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 519.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 696.