MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 557         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 iulie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            722. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a formulării unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

 

            723. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            782. - Hotărâre pentru modificarea capitalului social al Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial” - S.A.

 

            784. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită Fundatiei Europene “Titulescu” a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

            788. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Mangalia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a formulării unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 228 din 11 iulie 2002,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului formularea unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 iulie 2002.

Nr. 722.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 92 alin. (1) lit. a) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 228/2002,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Pe data de 30 iulie 2002 se eliberează din functie, ca urmare a demisiei, doamna Elena Popescu, judecător la Tribunalul Arges.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2002.

Nr. 723.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea capitalului social al Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial” - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, cu odificările si completările ulterioare, si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial” - S.A. se modifică de la 6.082.800 mii lei la 7.553.400 mii lei.

            Art. 2. - (1) Modificarea capitalului social se face prin transfer gratuit de active între Societatea Comercială “Uzina Automecanica Moreni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. si Societatea Comercială “Moreni Parc Industrial” - S.A. de sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita, pentru asigurarea functionării corespunzătoare a parcului industrial.

            (2) Transferul de active se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între cei doi agenti economici, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 3. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Uzina Automecanica Moreni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 782.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită Fundatiei Europene “Titulescu” a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Imobilul proprietate publică a statului, monument istoric, compus din clădire si teren, situat în municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 47, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu bunurile din dotare, rămâne în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” după finalizarea lucrărilor de reparatii, restaurare, protectie si conservare executate în baza Hotărârii Guvernului nr. 524/2001 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome “Locato”.

            Art. 2. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Fundatiei Europene “Titulescu”, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică, a bunurilor prevăzute la art. 1, cu destinatia de sediu al acesteia.

            Art. 3. - Transmiterea bunurilor mobile si imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si Fundatia Europeană “Titulescu”, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 4. - Cheltuielile aferente consumului de energie electrică, gaze, apă, canal, telefon, precum si celelalte cheltuieli privind folosinta si întretinerea bunurilor prevăzute la art. 1, inclusiv impozitele si taxele locale corespunzătoare, se suportă de Fundatia Europeană “Titulescu”, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

            Art. 5. - Toate cheltuielile efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în legătură cu deschiderea Casei Titulescu se suportă de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din bugetul propriu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 784.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”,

care se dă în folosintă gratuită Fundatiei Europene “Titulescu”

 

Locul unde se află situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care

se transmite

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 47, sectorul 1

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Fundatia Europeană  “Titulescu”

 

Imobil S+P+1

- suprafata terenului aferent = 1.402 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Mangalia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, situat în municipiul Mangalia, judetul Constanta, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al municipiului Mangalia si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta.

            Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 788.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în domeniul privat al municipiului Mangalia, judetul Constanta

 

Locul unde se află situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului care

se transmite

Municipiul Mangalia, bd. Callatis nr. 1, bloc MG32, sc. A, et. III, ap. 16, judetul Constanta

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Nationale

Municipiul Mangalia, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia

Apartament 3 camere + dependinte

- suprafata utilă = 71,86 m2