MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 561         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

501. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

678. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

783. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achizitii publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătătii, în vederea consolidării, modernizării si dotării Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea si pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia

 

786. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

989. - Ordin al ministrului finantelor publice privind tipărirea, înserierea si numerotarea formularelor cu regim special

 

1.003. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1063

 

Hotărâre a Consiliului Uniunii Avocatilor din România pentru modificarea Statutului profesiei de avocat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea

unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94 din 29 iunie 2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Imobilele care au apartinut cultelor religioase din România si au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, altele decât lăcasele de cult, compuse din constructii împreună cu terenul aferent, existente în natură, se retrocedează fostilor proprietari, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.”

2. Alineatul (4) al articolului 1 se abrogă.

3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc alineatele (5), (6) si (7) cu următorul cuprins:

“(5) În toate cazurile cererile de retrocedare a imobilelor prevăzute la alin. (1) se pot depune la Comisia specială de retrocedare, prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acesteia. După acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau de retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se pot depune în termenul util stabilit de comisie.

(6) În cazul în care imobilele care fac obiectul cererilor de retrocedare sunt afectate unor activităti de interes public din învătământ si cercetare, sănătate sau sunt destinate functionării unor asezăminte social-culturale, sedii ale partidelor politice legal înregistrate, misiuni diplomatice, oficii consulare, reprezentante ale organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România, solicitantul retrocedării poate opta pentru:

a) restituirea numai a nudei proprietăti, caz în care imobilul respectiv îsi va păstra afectatiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data deciziei de retrocedare. În această perioadă proprietarul este scutit de plata impozitului pe proprietate si, totodată, va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor;

b) acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, în conditiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

(7) O dată cu imobilele retrocedate în natură se restituie si acele bunuri mobile destinate, la data preluării, functionării cultului, dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul respectiv si dacă acestea mai există la data depunerii cererii de retrocedare. Detinătorul actual al imobilului, la solicitarea si în prezenta reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectării acestui termen se va urma procedura prevăzută la art. 42 alin. (2)-(4) din Legea nr. 10/2001.”

4. La articolul 2, alineatele (1), (4) si (6) vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În scopul verificării îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Comisia specială de retrocedare, care va fi formată din:

a) un reprezentant din partea Ministerului Culturii si Cultelor;

b) un reprezentant din partea Ministerului Justitiei;

c) un reprezentant din partea Ministerului Administratiei Publice;

d) un reprezentant din partea Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului.

.............................................................................................

(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Ministerul Administratiei Publice.

.............................................................................................

(6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronuntată de instanta de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.”

5. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Cererile de retrocedare se depun, prin centrul eparhial sau, după caz, centrul de cult, la Comisia specială de retrocedare.”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeste pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau a hotărârii judecătoresti rămase definitive, după caz.

(2) Dispozitiile legale privind protectia chiriasilor, persoane fizice, se aplică în mod corespunzător, fără a putea depăsi termenul de 5 ani prevăzut la art. 5 alin. (2).

(3) Pentru imobilele preluate fără titlu, care au destinatie de scoli, spitale, grădinite, centre de plasament, aziluri de bătrâni, se vor încheia contracte de închiriere, pe o durată de 5 ani de la data emiterii deciziei de retrocedare, între noii proprietari si utilizatorii acestora. În această perioadă proprietarul este scutit de plata impozitului pe proprietate, iar cheltuielile de întretinere aferente imobilului respectiv se vor suporta de utilizatori. Limitele maxime ale chiriei aferente acestor contracte se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe categorii de utilizatori.

(4) Litigiile legate de eventualele îmbunătătiri aduse imobilelor care se retrocedează în conditiile prezentei ordonante de urgentă de către fostii detinători vor fi solutionate între proprietari si chiriasi, în conditiile legii.

(5) Despăgubirile bănesti se vor acorda în conditiile stabilite la art. 38-40 din Legea nr. 10/2001.”

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonante de urgentă vor încheia cu detinătorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenta executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului.

(2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în cazul imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (6) si la art. 4 alin. (2) si (3), în conditiile stabilite de protocolul prevăzut la alin. (1).”

8. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Pentru aplicarea unitară a prezentei ordonante de urgentă Guvernul va emite norme metodologice în termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 501.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 678.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achizitii publice

dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătătii, în vederea consolidării, modernizării si dotării Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea si pentru aprobarea garantării

de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achizitii publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătătii, în vederea consolidării, modernizării si dotării Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea si pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 octombrie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă achizitia publică dintr-o singură sursă, respectiv de la firma FA Siemens AG Austria, de către Ministerul Sănătătii si Familiei pentru realizarea următoarelor obiective:

a) refacerea Bisericii Coltea;

b) consolidarea si restaurarea corpurilor vechi ale spitalului, apartinând patrimoniului national;

c) modernizarea si dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Clinic Coltea situat în municipiul Bucuresti, bd I.C. Brătianu nr. 1, sectorul 3. Costurile aferente proiectării, consolidării, restaurării, modernizării si dotării cu aparatură medicală sunt în valoare de 61,490 milioane euro;

d) extinderea Spitalului Clinic Coltea prin construirea unei noi clădiri situate în municipiul Bucuresti, bd Mărăsti nr. 63, sectorul 1.

Costurile aferente proiectării, constructiei si dotării extinderii Spitalului Clinic Coltea sunt în valoare de 32,849 milioane euro.

Predarea aferentă întregului complex se face conform uzantelor internationale, «la cheie».”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Pentru finantarea achizitiei publice prevăzute la art. 1 se autorizează Ministerul Finantelor Publice să garanteze, în numele si în contul statului, credite externe în valoare de 90 milioane dolari S.U.A. echivalent, respectiv 94,339 milioane euro, precum si primele de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Rambursarea creditelor externe, plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se asigură de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achizitii publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătătii, în vederea consolidării, modernizării si dotării Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea si pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 octombrie 1999, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 783.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 63 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“63. nerespectarea altor reguli de prevenire si stingere a incendiilor cuprinse în dispozitiile generale, normele si reglementările tehnice emise de ministere si celelalte autorităti ale administratiei publice, dacă fapta nu constituie o contraventie sanctionată prin prezenta hotărâre.”

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Contraventiile prevăzute la art 1 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500.000 lei la 800.000 lei, contraventiile prevăzute la pct. 6, 14, 16, 17-20, 24, 26-28 si 34;

b) cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, contraventiile prevăzute la pct. 4, 8, 12, 13, 21, 30-33, 36-38 si 63;

c) cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei, contraventiile prevăzute la pct. 3, 5, 7, 9, 15, 35, 39-42, 48 si 57;

d) cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei, contraventiile prevăzute la pct. 1, 2, 10, 11, 22, 25, 29, 44, 47, 50, 58 si 59;

e) cu amendă de la 2.000.000 lei la 2.500.000 lei, contraventiile prevăzute la pct. 23, 43, 45, 46, 49, 51-56 si 60-62.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, pentru fiecare categorie de contraventii.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Alexandru Farcas,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 786.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind tipărirea, înserierea si numerotarea formularelor cu regim special

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (5) si (10) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 august 2002 formularele sau documentele cu regim special care se asigură direct de Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. sau de unităti tipografice abilitate, sub supravegherea acesteia, inclusiv formularele personalizate prevăzute la art. 1 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, se vor executa pe hârtie autocopiativă cu elemente de securitate specială.

(2) Începând cu data de 1 august 2002 solicitările de formulare cu regim special vor fi onorate numai în conditiile alin. (1).

(3) Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. va asigura aprovizionarea cu hârtie autocopiativă securizată.

Art. 2. - (1) Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. va analiza în termen de 30 de zile modalitatea si termenul în care agentii economici care au primit aprobare pentru editarea formularelor cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998, vor utiliza hârtie securizată, înseriată si numerotată corespunzător formatului formularelor pentru care au primit aprobare (A3, A4, A5 etc.).

Art. 3. - Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. va asigura evidenta informatizată a plajelor de serii si numere acordate formularelor cu regim special, precum si accesul autoritătilor abilitate la această evidentă.

Art. 4. - Formularele cu regim special aflate în acest moment la utilizatorii finali, persoane fizice si juridice, executate pe hârtie offset sau autocopiativă obisnuită, fără elemente de securitate, rămân valabile până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 5. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2002.

Nr. 989.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populatie cod 1063

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 31 iulie 2002.

Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente.

Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1063.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de: 31 iulie, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 si 30 august 2002. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 27, 28 si 29 ianuarie, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 si 26 februarie 2003.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice. La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 23% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 23 x 180/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc la data de 30 august 2002, ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, după caz.

Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv.

Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie pentru răscumpărare si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere de 10% pe an.

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului. Nivelul dobânzii la termen se modifică începând cu data de 31 iulie 2002 la 23% pe an. Ele se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării titularului la ghiseele trezoreriei statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile), vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 10% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile), vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Nr. 1003.

 

UNIUNEA AVOCATILOR DIN ROMÂNIA

 

CONSILIUL UNIUNII

 

HOTĂRÂRE

a Consiliului Uniunii Avocatilor din România pentru modificarea Statutului profesiei de avocat

 

Consiliul Uniunii Avocatilor din România, în conformitate cu dispozitiile art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, hotărăste modificarea Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 31 mai 2001, după cum urmează:

Art. 1. - La articolul 48, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Examenul de primire în profesie se organizează de Comisia Permanentă a Uniunii Avocatilor din România. Comisia de examinare este formată din avocati si este prezidată de un membru al Comisiei Permanente a Uniunii Avocatilor din România, în conformitate cu regulamentul de examen adoptat de Consiliul Uniunii Avocatilor din România conform art. 63 alin. (1) lit. c) din lege.”

Art. 2. - Articolul 50 se completează cu alin. (5) cu următorul cuprins:

“(5) Cererea de înscriere la examen pentru dobândirea calitătii de avocat stagiar va fi însotită în mod obligatoriu de două recomandări privind asigurarea îndrumării profesionale pe perioada stagiului, întocmite în scris, cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (2)-(4).”

Art. 3. - Modificările Statutului profesiei de avocat vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

avocat

Călin-Andrei Zamfirescu