MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 562         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 iulie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 184 din 20 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 186 din 25 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001

 

Decizia nr. 187 din 25 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, preluate de art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, si ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

760. - Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea retelei de canalizare a municipiului Târgoviste”, judetul Dâmbovita, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 428/1994 si cuprins în Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a

 

761. - Hotărâre privind aprobarea programelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor si a Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

45. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la  Societatea Comercială “UTA” - S.A. Arad

 

46. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Rempes” - S.A. Deva

 

47. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “GES” - S.A. Boldesti-Scăeni

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 184

din 20 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vis 7 Import Export” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.783/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 6 iunie 2002 si au fost consemnate în încheierea de la  acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la 11 iunie 2002 si apoi la 20 iunie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 decembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 6.783/2001, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia deneconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vis 7 Import Export” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect anularea unui act emis de Bankcoop - Banca Generală de Credit si Promovare - S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile legale criticate încalcă, pe de o parte, dreptul persoanei de a se adresa ea însăsi justitiei pentru apărarea drepturilor sale, iar pe de altă parte, procurorul, exercitându-si atributiile sub autoritatea ministrului justitiei, nu este impartial atunci când porneste actiunea civilă, ceea ce contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1),ale art. 21 si 131.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă consideră, în esentă, că dispozitiile art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă “nu trebuie interpretate în sensul că dreptul de a porni actiunea civilă ar fi limitat doar la situatiile în carese impune «apărarea drepturilor si a intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale dispărutilor, precum si în alte cazuri expres prevăzute de lege», ci ori de câte ori apărarea ordinii de drept o impune”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece dispozitiile legale criticate au fost abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând, în esentă, că .alineatul 1 alarticolului 45, în forma sa actuală, reprezintă o concretizare a dispozitiei generale continute în art. 130 alin. (1) din Constitutia României, care prevede că în activitatea judiciară Ministerul Public reprezintă interesele generale alesocietătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si interesele cetătenilor”.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si  dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retineurmătoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum este formulat de autorul acesteia, îl constituie prevederileart. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: “Ministerul Public poate introduce orice actiune, în afară decele strict personale si să participe la orice proces, în oricare fază a acestuia, în cazurile în care este necesar pentru apărarea drepturilor si interselor legitime ale minorilor si ale persoanelor puse sub interdictie, precum si în alte cazuri prevăzute de lege.”

Textele constitutionale invocate în motivarea exceptieisunt următoarele:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 131: “(1) Procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic,sub autoritatea ministrului justitiei.

(2) Functia de procuror este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că dispozitiile art. 45 alin. 1din Codul de procedură civilă, în redactarea criticată de autorul exceptiei, au fost modificate prin art. I pct. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, în prezent acestea având următorul continut: “Ministerul Public poate porni actiunea civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale dispărutilor, precum si înalte cazuri expres prevăzute de lege.” Asa fiind, în cauză, Curtea Constitutională urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă în actuala redactare.

În legătură cu constitutionalitatea dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, sub aspectul posibilitătii pornirii actiunii civile de către Ministerul Public, în cazurile prevăzute de acest text, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 71 din 5 martie 2002, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 10 mai 2002. Prin această decizie, respingându-se exceptia de neconstitutionalitate, s-a statuat, în esentă, că “posibilitateadeclansării procesului civil trebuie să apartină, în principiu, doar persoanei care pretinde că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost nesocotite”, însă “Curtea constată că, din interpretarea sistematică a prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1), ale art. 128 si ale art. 130 alin. (1), nu rezultă că legiuitorul are obligatia de a reglementa dreptul procurorului de a declansa procesul civil, fiind de competenta sa exclusivă ca, în considerarea anumitor împrejurări determinate, că consacre posibilitatea si altor persoane sau organe, în afară de persoana care se pretinde titularul dreptului, de a sesiza instantele judecătoresti. În considerarea unor asemenea situatii, dispozitiile art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă consacră posibilitatea procurorului de a porni procesul civil în cazurile în care persoana interesată se află într-o imposibilitate juridică (fiind lipsită de capacitate de exercitiu sau având capacitate de exercitiu restrânsă) sau obiectivă (cazul persoanei dispărute) de a-si exercita dreptul de acces la justitie”. De asemenea, s-a mai retinut că “pe baza aceleiasi dispozitii, legiuitorul este îndreptătit să prevadă această posibilitate si în alte situatii în care consideră necesar, având în vedere specificul unor actiuni care judecă potrivit procedurii civile, raportat la prevederile constitutionale privind rolul si atributiile procurorului”. Fată de cele statuate de Curte prin această decizie, care îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, sustinerea autorului exceptiei referitoare la încălcarea prin textul de lege criticat a prevederilor art. 21 din Constitutie urmează să fierespinsă.

Curtea nu poate retine nici sustinerea privind contrarietatea dintre prevederile art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă si ale art. 131 alin. (1) din Constitutie, constând în faptul că sinterventia procurorului în favoarea uneia din părti încalcă nu numai principiul impartialitătii sale, dar si al egalitătii în fata justitiei, pozitia procurorului aflându-sesub autoritatea ministrului justitiei”.

Într-adevăr, conform textului constitutional mentionat “Procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei” si dispozitiile procurorului ierarhic superior sunt obligatorii pentru procurorii din subordine, dar îninstantă procurorul este liber să prezinte concluziile pe care le consideră întemeiate potrivit legii, tinând seama de probele administrate în cauză. De altfel, în sensul prevederilor constitutionale, procurorii nu înfăptuiesc justitia, ci participă, prin atributiile ce le revin potrivit legii si într-un mod specific, la înfăptuirea justitiei de către instantele judecătoresti.

În sfârsit, Curtea constată că dispozitiile art. 16 din Constitutie, invocate, de asemenea, de autorul exceptiei ca fiind încălcate, nu sunt pertinente în această cauză, în care părti sunt persoane juridice. Art. 16 din Constitutie, care garantează egalitatea în drepturi a cetătenilor, are învedere numai cetătenii, nu si persoanele juridice. În acest sens este si jurisprundenta constantă a Curtii Constitutionale, de exemplu, Decizia nr. 5 din 18 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 4 februarie 2000.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vis 7 Import Export” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.783/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 186

din 25 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, exceptie ridicată de Stefania Ilie în Dosarul nr. 19.213/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde Simona Maria Kleckner, personal si asistată de avocat Iris Nicoleta Christea, lipsindautorul exceptiei, precum si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează asupra cererii formulate de autorul exceptiei pentru acordarea unui nou termen de judecată, în vederea asigurării apărării.

Partea prezentată si reprezentantul Ministerului Public se opun acordării unui nou termen de judecată.

Deliberând, Curtea, cu majoritate de voturi, respinge cererea formulată.

Avocatul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată, sustinând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, ca fiind nefondată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la prevederile legale criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 decembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 19.213/1999, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, exceptie ridicată de Stefania Ilie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorulacesteia sustine că “aplicarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 este neconstitutională” în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece «reclamanta» are conditii decente de locuit, iar pârâtei nu i se pune la dispozitie o locuintă corespunzătoare în care să se poată muta”. Totodată se arată că dispozitiile legale criticate încalcă si prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie. În acest sens autorul exceptiei consideră că obligatia statutului de a crea conditiile necesare pentru cresterea calitătii vietii incude si asigurarea unor conditii decente de locuit.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază căexceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată întrucât, pe de o parte, “o situatie materială mai bună a uneia dintre părti nu presupune aplicarea discriminatorie a prevederilor legale cu privire la această persoană”, iar pe de altă parte, “prin continutul său, reglementarea cuprinsă în art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu contravine obligatiei statului de a asigura crearea de conditii necesare pentru crestereacalitătii vietii, conform art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie”.

Guvernul apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, exceptia fiind astfel neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său devedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul  judecătorului-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 dinLegea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă aGuvernului nr. 40/1999 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001), dispozitii potrivit cărora: “Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptăteste pe proprietar să ceară în justitie evacuarea neconditionată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonantei presedintiale.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale citate contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 134 alin. (2) lit. f): “(2) Statul trebuie să asigure: […]

f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate sub aspectul încălcării prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu instituie nici un fel de privilegii sau discriminări între proprietari sau între chiriasi. Asa fiind, departe de a încălca principiul constitutional al egalitătii dintre cetăteni, textul criticat nu face decât să îi dea expresie, prin aceea că tinde la asigurarea unui echilibru între ocrotirea interesului proprietarului în valorificarea plenară a prerogativelor dreptului său si protectia chiriasului împotriva oricărei exercitări abuzive a acestor prerogative.

În acest sens este de subliniat că art. 11 alin. (2) din ordonantă conditionează posibilitatea proprietarului de a cere în justitie evacuarea neconditionată a chiriasului, pe calea procedurii de urgentă a ordonantei presedintiale, de conduita culpabilă a acestuia, constând în refuzul de a răspunde în scris sau de a încheia un nou contract deînchiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării.

Or, o atare conduită, evident abuzivă, tinzând la împiedicarea proprietarului în valorificarea prerogativelor dreptului său, se impune a fi reprimată de legiuitor, ceea ce acesta si face prin textul criticat, fără a se încălca principiul constitutional al egalitătii dintre cetăteni.

Curtea nu poate retine nici critica privind încălcarea dispozitiilor constitutionale consacrate prin art. 134 alin (2) lit. f), deoarece obligatia statului de a crea conditiile necesare pentru cresterea calitătii vietii nu îndreptăteste recunoasterea prevalentei intereselor chiriasilor asupra celor ale  proprietarilor.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA,

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Stefania Ilie în Dosarul nr. 19.213/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 187

din 25 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, preluate de art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, si ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 67/1995 si ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996, exceptie ridicată deSilviu Gologan în Dosarul nr. 5.086/2001 al Tribunalului Brăila - Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de careprocedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea, ca fiind neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 67/1995, arătând că textul de lege criticat este  conform cu prevederile constitutionale. În ceea ce priveste dispozitiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996, solicită respingerea exceptiei ridicate, ca fiind inadmisibilă, deoarece dispozitiile criticate nu fac parte din categoria prevederilor legale care pot constitui obiectul controlului deconstitutionalitate, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constatăurmătoarele:

Prin Încheierea din 29 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 5.086/2001, Tribunalul Brăila - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 67/1995 si ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996, exceptie ridicată de Silviu Gologan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 41 din Constitutie, deoarece “din interpretarea acestora rezultă că pot beneficia de ajutor social numai persoanele care nu au bunuri în proprietate, criteriu distinct fată de cel referitor la realizarea de venituri din aceste bunuri”. Totodată se arată că prin continutul lor textele criticate “creează o discriminare pe criterii sociale între persoanele care pot beneficia de ajutor social în sensul că nu au dreptul la ajutor social cei care detin bunuri mobile sau imobile, desi nu obtin venituri de pe urma lor, ceea ce contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie”.

Tribunalul Brăila - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu sunt contrare prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece, pe de o parte, Legea nr. 67/1995 nu mai este în vigoare, iar pe de altă parte, Curtea Constitutională nu este competentă să se pronunte cu privire la exceptiile ridicate în fata instantelor judecătoresti vizând neconstitutionalitatea unei hotărâri a Guvernului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 6 din Legea nr. 67/1995 este inadmisibilă, deoarece acestea sunt abrogate în temeiul art. 35 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. În subsidiar, se arată că, desi solutiile legislative continute în art. 6 din Legea nr. 67/1995 au fost preluate în mod substantial în art. 8 din Legea nr. 416/2001, din felul în care este formulată exceptia rezultă că autorul acesteia se referă la modul de interpretare si aplicare a textului legal criticat, ceea ce excede controlului de constitutionalitate, fiind un atribut al instantelor judecătoresti.

De asemenea, Guvernul consideră că se impune respingerea, ca fiind inadmisibilă, si a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996, întrucât potrivit art. 144 lit. c) din Legea fundamentală controlul de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională priveste numai legile si ordonantele.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

În cauza de fată exceptia de neconstitutionalitate vizează, astfel cum rezultă din Încheierea din 29 noiembrie  2001 a Tribunalului Brăila - Sectia comercială, pe de o parte, dispozitiile art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social si, pe de altă parte, dispozitiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995.

I. Referitor la dispozitiile Legii nr. 67/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995, Curtea constată că ulterior sesizării sale acestea au fost abrogate, începând cu data de 1 ianuarie 2002, în temeiul prevederilor art. 35 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001).

Curtea observă însă că prevederile art. 6 din Legea nr. 67/1995, criticate ca fiind neconstitutionale, prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1) si ale art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, au fost preluate în art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001, potrivit căruia: “(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei si, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizatia de somaj, creante legale, conventii civile de întretinere aflate în executare, indemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii suplimentare pentru familiile cu copii, alocatii de întretinere pentru copiii încredintati sau dati în plasament, burse pentru elevi si studenti acordate în conditiile legii, precum si ajutorul care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spatii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum si veniturile care se pot obtine din valorificarea bunurilor respective, sub conditia păstrării unei locuinte minime si a bunurilor necesare nevoilor familiale.”

În practica sa jurisdictională Curtea Constitutională a statuat în mod constant că atunci când, după ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitia legală criticată a fost modificată sau preluată în noul act normativ exceptia poate să fie examinată dacă textul legal, în noua sa redactare, conservă reglementarea initială. De aceea, Curtea urmează să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste prevederi legale contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), privind egalitatea în drepturi, precum si ale art. 41 alin. (1) si (2), referitoare la protectia proprietătii private.

Curtea constată că nu poate fi retinut argumentul potrivit căruia textul de lege criticat ar contraveni art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia: “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

În ceea ce priveste interpretarea si aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Plenul Curtii Constitutionale a stabilit, prin Decizia nr. 1/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, că “Principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite”. Or, autorul exceptiei consideră discriminatorie conditionarea acordării ajutorului social de faptul de a nu detine în proprietate bunuri mobile sau imobile, chiar dacă nu produc venit. În alti termeni, contrar finalitătii urmărite de legiuitorul constitutional, se reclamă un tratament similar pentru persoane aflate în situatii diferite, ceea ce nu poate fi primit.

De asemenea, Curtea nu poate retine neconstitutionalitatea textului de lege criticat nici în raport cu dispozitiile art. 41 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală, deoarece starea de nevoie de care depinde acordarea ajutorului social apare incompatibilă cu detinerea în proprietate a unor bunuri, altele decât o locuintă minimă, si a unor bunuri necesare nevoilor familiale. Împrejurarea că, dintr-un motiv sau altul, solicitantul nu întelege să le utilizeze pentru a obtine cele necesare traiului se converteste în propria sa culpă. O atare situatie îl lipseste de îndreptătirea la ajutor social. Astfel fiind, nu se poate sustine că neacordarea ajutorului social unor persoane aflate într-o atare situatie ar constitui o încălcare a dreptului de proprietate.

II. În ceea ce priveste cel de-al doilea aspect al exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996, Curtea constată că exceptia ridicată nu se încadrează în dispozitiile art. 144 din Constitutie, care, enumerând atributiile Curtii Constitutionale, prevede la lit. c) că aceasta “hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”, dispozitie preluată si de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată. Astfel fiind, instanta de judecată, potrivit alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, trebuia să respingă exceptia printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională. Întrucât instanta de judecată nu a aplicat aceste dispozitii legale, Curtea urmează să respingă această exceptie ca fiind inadmisibilă. În subsidiar, este de observat că dispozitiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 au fost abrogate prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, preluate de art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, exceptie ridicată de Silviu Gologan în Dosarul nr. 5.086/2001 al Tribunalului Brăila - Sectia comercială.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 67/1995, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof.univ.dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizarea retelei de canalizare a municipiului Târgoviste”, judetul Dâmbovita, aprobat prin HotărâreaGuvernului nr. 428/1994 si cuprins în Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 16 alin. (8) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea valorii totale a obiectivului de investitii “Modernizarea retelei de canalizare a municipiului Târgoviste”, judetul Dâmbovita, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 428/1994, din cadrul Programului de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, cofinantat de Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu suma de 683.157 mii lei, în preturile lunii februarie 1994, reprezentând valoarea lucrărilor suplimentare pentru realizarea retelelor de canalizare pe o lungime de 16,24 km fată de lungimea initială aprobată de 15,4 km si cu materiale la nivelul standardelor de calitate internationale.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face în conditiile Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 37/1997, prin reactualizarea în conditiile legii a Planului de finantare anexă la Acordul subsidiar de împrumut, finantare, garantie si proiect încheiat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 iulie 2002.

Nr. 760.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor si a Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Programul pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Administratiei Publice si Ministerul de Interne răspund pentru aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a actiunilor prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 18 iulie 2002.

Nr. 761.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAM

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice

comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si a Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea,

organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor

 

Nr.

crt.

Actiunea

Termenul

Cine raspunde

0

1

2

3

 

Adoptarea hotararii Guvernului pentru aprobarea Planului de actiune

15 iulie 2002

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

I.

Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea srviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002

 

 

 

1.Hotararea Guvernului pentru aprobarea modului de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, structurii organizatorice si numarului de personal

1 octombrie 2002

Ministerul Administratiei Publice

2.

Ordonanta Guvernului pentru aprobarea taxelor de eliberare a pasapoartelor si de furnizare a datelor din Registrul national de evidenta a pasapoartelor

15 ianuarie 2003

Ministerul Administratiei Publice

3.

Ordin al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale pentru pasapoarte

31 august 2002

Ministerul Administratiei Publice

4.

Hotararea Guvernului pentru aprobarea Protocolului de predare-preluare a personalului si atributiilor Directiei de pasapoarte din structura Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, exercitate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 83/2001, precum si a bunurilor mobile sau imobile aflate in administrarea Ministerului de Interne si in folosinta Directiei de pasapoarte, incheiat intre Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice

31 decembrie 2002

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

5.

Ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei de coordonare si control metodologic al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor

30 septembrie 2002

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

6.

Intocmirea situatiei centralizatoare cuprinzand posturile militare si civile aferente atributiilor privind intocmirea, pastrarea, evidenta si eliberarea pasapoartelor simple, in vederea detasarii sau, dupa caz, transferarii acestora la Ministerul Administratiei Publice, si inaintarea la Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a propunerilor privind suplimentarea statului M cu numarul de posturi militare care urmeaza sa fie detasate la Ministerul Administratiei Publice

1 octombrie 2002

Ministerul de Interne

7.

Stabilirea, prin ordin comun al ministrului de interne si al ministrului administratiei publice, a Comisiei mixte centrale si a comisiilor mixte teritoriale de predare-preluare, pe baza de protocol, a personalului, atributiilor, precum si a bunurilor mobile si imobile aflate in folosinta Directiei de pasapoarte si trecerea acestora, dupa caz, in administrarea Ministerului Administratiei Publice sau in folosinta Ministerului Administratiei Publice si a Ministerului de Interne

1 octombrie 2002

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

8.

La nivel judetean si al municipiului Bucuresti:

 

 

 

a) stabilirea structurii organizatorice a serviciilor publice comunitare judetene pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, a numarului de posturi si elaborarea statului de functii

30 septembrie 2002

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

b) selectarea personalului, preluarea dosarelor de personal pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul formatiunilor judetene de pasapoarte si numirea in functii prin ordin al prefectului

30 noiembrie2002

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

c) stabilirea Comisiei mixte prefecturi - Ministerul de Interne de predare-preluare a bunurilor mobile si imobile, a altor materiale aflate in folosinta structurilor judetene de pasapoarte si trecerea lor in administrarea prefecturilor

15 septembrie 2002

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

II.

Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002

 

 

 

1. Hotararea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor (I.N.E.P.), structurii organizatorice si numarului de posturi

31 august 2002

Ministerul Administratiei Publice

 

2. Hotararea Guvernului pentru aprobarea Protocolului de predare-preluare a personalului, atributiilor, precum si a bunurilor mobile si imobile aflate in subordinea, competenta si, respectiv, folosinta Directiei de evidenta a populatiei si Serviciului regim permise auto si certificate de inmatriculare din structura Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, incheiat intre Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice

31 decembrie 2002

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

3. Ordonanta Guvernului pentru aprobarea taxelor privind eliberarea documentelor si de furnizare a datelor din registrele proprii

31 ianuarie 2003

Ministerul Administratiei Publice

 

4. Stabilirea, prin ordin comun al ministrului de interne si al ministrului administratiei publice, a Comisiei mixte centrale si a comisiilor mixte teritoriale de predare-preluare a structurilor de evidenta informatizata a persoanelor (personal, atributii, bunuri mobile si imobile etc.)

15 septembrie 2002

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

 

5. Ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic si pentru aprobarea Normelor metodologice de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor

1 ianuarie 2003

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

6. Trecerea din subordinea Ministerului de Interne in cea a Ministerului Administratiei Publice si la administratia publica locala a structurilor de evidenta a populatiei si regim permise auto si certificate de inmatriculare:

 

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

 

- Directia de evidenta a populatiei si Serviciul regim permise auto si certificate de inmatriculare

31 ianuarie 2003

 

 

- formatiunile teritoriale de evidenta a populatiei

31 ianuarie 2003

 

 

- formatiunile teritoriale de regim permise auto si certificate de inmatriculare, impreuna cu atelierele de confectionare a placilor de inmatriculare

31 2003 ianuarie

 

 

7. Intocmirea situatiei centralizatoare cuprinzand posturile militare si civile aferente atributiilor privind evidenta informatizata a persoanelor, in vederea detasarii sau, dupa caz, transferarii acestora la Ministerul Administratiei Publice, si inaintarea la Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a propunerilor privind suplimentarea statului M cu numarul de posturi militare care urmeaza sa fie detasate la Ministerul Administratiei Publice

1 octombrie 2002

Ministerul de Interne

 

8. Organizarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor:

 

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne, consiliile locale si consiliile judetene

 

a) la judete si la municipiul Bucuresti

1 octombrie 2002

 

 

b) la municipiile resedinta de judet

1 octombrie 2002

 

 

c) la celelalte municipii si la orase

1 noiembrie 2002

 

 

d) la comunele in care functioneaza formatiuni de evidenta informatizata a persoanei

1 decembrie 2002

 

 

9. La nivel central:

 

 

 

a) stabilirea conducerii Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor (I.N.E.P.); numirea inspectorului general si a adjunctului acestuia prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei publice

31 ianuarie 2003

Ministerul Administratiei Publice

 

b) selectarea personalului, preluarea dosarelor de personal pentru functionarii publici si personalul contractual din Directia de evidenta a populatiei din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei si numirea in functii prin ordin al ministrului administratiei publice

1 ianuarie 2003

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

c) stabilirea, prin ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului de interne, a Comisiei mixte de predare-preluare pe baza de protocol a bunurilor mobile si imobile, a altor materiale aflate in folosinta Directiei de evidenta a populatiei si Serviciului regim permise auto si certificate de inmatriculare si trecerea acestora la Ministerul Administratiei Publice

31 august 2002

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

10. La nivel judetean si al municipiului Bucuresti:

 

 

 

a) stabilirea conducerii serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor si numirea sefului serviciului

31 ianuarie 2003

Consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

b) stabilirea structurii organizatorice a serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, a numarului de posturi si elaborarea statului de functii

1 octombrie 2002

Consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

c) elaborarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor si aprobarea acestuia

1 octombrie 2002

Ministerul Administratiei Publice

 

d) selectarea personalului, preluarea dosarelor de personal pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul formatiunilor judetene de evidenta a populatiei si regim permise auto si certificate de inmatriculare si numirea in functii

31 ianuarie 2003

Consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

e) stabilirea comisiei de predare-preluare a bunurilor mobile si imobile, a altor materiale aflate in folosinta formatiunilor judetene de evidenta a populatiei si regim permise auto si certificate de inmatriculare si trecerea acestora in folosinta comuna a consiliului judetean, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a Ministerului de Interne

15 septembrie 2002

Consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

11. La nivel de municipii, orase si comune: a) stabilirea conducerii serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor si numirea sefului de serviciu la nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si al comunelor, dupa caz

28 februarie 2003

Consiliile locale

 

b) stabilirea structurii organizatorice a serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, a numarului de posturi si intocmirea statului de functii, cu avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor (I.N.E.P.), si aprobarea acestora prin hotarare a consiliului local

28 februarie 2003

Consiliile locale, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

c) elaborarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, cu avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor (I.N.E.P.), si aprobarea acestuia prin hotarare a consiliului local

28 februarie 2003

Consiliile locale

 

d) selectarea personalului, preluarea dosarelor de personal pentru functionarii publici si personalul contractual si numirea in functii

31 decembrie 2002

Consiliile locale, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

e) stabilirea comisiei de predare-preluare a bunurilor mobile si imobile, a altor materiale aflate in folosinta formatiunilor locale de evidenta a populatiei si trecerea acestora in administrarea (folosinta) comuna a consiliului local si a Ministerului de Interne

15 noiembrie 2002

Consiliile locale, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

12. Ordin comun privind cooperarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor (I.N.E.P.) cu institutiile din domeniul ordinii publice, sigurantei si apararii nationale

15 ianuarie 2003

Ministerul Administratiei Publice, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Ministerul de Interne

 

13. Hotararea Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale

31 octombrie 2002

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

14. Hotararea Guvernului pentru detasarea, respective transferarea personalului Directiei de evidenta a populatiei si Serviciului regim permise auto si certificate de inmatriculare de la Ministerul de Interne la Ministerul Administratiei Publice, in mod esalonat, pe baza unui program cu termene precise

1 octombrie 2002

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAM

pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor

publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002

 

I. Elaborarea cadrului juridic specific

 

Nr.

crt.

Actiunea

Termenul

Cine raspunde

1.

Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru aprobarea Statutului personalului din serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta

15 septembrie 2002

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

2.

Lege privind protectia civila

31 august 2003

Ministerul de Interne, Ministe rul Administratiei Publice

3.

Lege privind apararea impotriva incendiilor

31 august 2003

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

4.

Hotarare a Guvernului privind organizarea, functionarea si atributiile serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

31 decembrie 2003

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

5.

Hotarare a Guvernului pentru aprobarea numarului si structurii de personal din marile unitati, unitatile si subunitatile de pompieri si protectie civila, transferat sau detasat in interesul serviciului in structurile serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta, ale inspectoratului, unitatilor si institutiilor subordonate acestuia

31 decembrie 2003

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

6.

Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

31 decembrie 2003

Ministerul Administratiei Publice

7.

Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de acordare, descrierea si portul uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

31 decembrie 2003

Ministerul Administratiei Publice

8.

Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Protocolului de predare-preluare a bunurilor mobile si imobile aflate in folosinta Comandamentului Protectiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si structurilor subordonate acestora, care se transmit din administrarea Ministerului de Interne in administrarea Ministerului Administratiei Publice - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, respectiv in administrarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

La 60 de zile de la aprobarea prin hotarare a Guvernului a prezentului program

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

9.

Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Protocolului de predare-preluare a Comandamentului Protectiei Civile si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari de la Ministerul de Interne la Ministerul Administratiei Publice, precum si a misiunilor si atributiilor acestora

31 decembrie 2003

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

10.

Hotarare a Guvernului pentru aprobarea salarizarii si acordarea drepturilor sociale personalului din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, unitatile subordonate nemijlocit acestuia si serviciile publice profesioniste pentru situatii de urgenta

31 decembrie 2003

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

11.

Ordin comun al ministrului de interne si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea comisiilor mixte de predare-preluare a structurilor unificate de pompieri si protectie civila

1 iulie 2003

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

12.

Ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului de interne pentru aprobarea Criteriilor minime de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta

31 decembrie 2003

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

13.

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind intocmirea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta

31 martie 2004

Ministerul Administratiei Publice

14.

Ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului de interne pentru aprobarea Regulamentului privind coordonarea si controlul metodologic al serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

31 decembrie 2003

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

15.

Ordin comun al ministrului administratiei publice si al ministrului de interne pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, desfasurarea si coordonarea activitatilor preventive si interventiilor in situatii de urgenta

31 decembrie 2003

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

II.

Activitati privind profesionalizarea si demilitarizarea Corpului Pompierilor Militari, Comandamentului Protectiei Civile si unitatilor subordonate

 

 

 

Etapa I. Profesionalizarea

 

 

1.

Realizarea structurii unificate prin reorganizarea Comandamentului Protectiei Civile si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari

31 decembrie2004

Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne

2.

Inaintarea la Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a propunerilor privind suplimentarea statului M cu numarul de posturi militare care urmeaza sa fie detasate la Ministerul Administratiei Publice

15 iulie2003

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

3.

Inventarierea bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului, aflate in folosinta Comandamentului Protectiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si structurilor subordonate acestora, in vederea transmiterii din administrarea Ministerului de Interne in administrarea Ministerului Administratiei Publice - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, respectiv in administrarea serviciilor publice comunitare profesioniste

1 ianuarie2004

Comisii mixte: Ministerul de Interne + Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne + consilii judetene (Consiliul General al Municipiului Bucuresti)

4.

 Transferul structurilor care fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 la Ministerul Administratiei Publice, pe baza protocolului incheiat intre Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice

1 ianuarie 2004

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

5.

Pregatirea si incadrarea a 43.500 de angajati profesionisti pentru inlocuirea celor 10.256 de militari in termen, dupa cum urmeaza:

 

 

 

- 14.500 de angajati profesionisti (pentru inlocuirea a 3.420 de militari in termen)

31 martie2004

Ministerul Administratiei Publice

 

- 14.500 de angajati profesionisti (pentru inlocuirea a 3.420 de militari in termen)

31 octombrie 2005

 

 

- 14.500 de angajati profesionisti (pentru inlocuirea a 3.420 de militari in termen)

31 octombrie 2006

 

 

Etapa a II-a. Demilitarizarea

 

 

1.

Demilitarizarea cadrelor militare

Potrivit ordonantei Guvernului pentru aprobarea Statutului personalului din serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

2.

Trecerea in rezerva a cadrelor militare care indeplinesc conditiile legale pentru acordarea pensiei de serviciu pentru limita de varsta, anticipata sau anticipata partial

Potrivit Legiinr. 80/1995 si Legii nr. 164/2001

Ministerul de Interne

3.

Incetarea activitatilor cu caracter militar si transferul prerogativelor si documentelor altor structuri desemnate; predarea armamentului, munitiilor si tehnicii militare catre structurile de aparare si ordine publica desemnate

30 iunie 2006

Minterul de Interne

 

Asigurarea starii de operativitate

 

Nr.

crt.

Actiunea

Termenul

Cine raspunde

1.

Asigurarea ritmului de inlocuire anuala a cel putin 200 de autospeciale pentru mentinerea capacitatii de interventie

31 decembrie 2006

Ministerul Administratiei Publice

2.

Preluarea sistemului de informatica si de comunicatii de la Ministerul de Interne la Ministerul Administratiei Publice

30 iunie 2006

Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“UTA” - S.A. Arad

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “UTA” - S.A. Arad,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “UTA” - S.A. Arad, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Arad, Str. Poetului nr. 1/C, judetul Arad, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J2/162/1991, începând cu data de 16 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2002.

Nr. 45.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Rempes” - S.A. Deva

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Rempes” - S.A. Deva,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Rempes” - S.A. Deva, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Deva, str. C.A. Rosetti nr. 5, judetul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J20/2070/1992, începând cu data de 17 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2002.

Nr. 46.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“GES” - S.A. Boldesti-Scăeni

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “GES” - S.A. Boldesti-Scăeni,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “GES” - S.A. Boldesti-Scăeni, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Boldesti-Scăeni, Aleea Fabricii nr. 1, judetul Prahova, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J29/30/1991, începând cu data de 17 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2002.

Nr. 47.