MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 373         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 iunie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

63. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

64. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar

 

512. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Galati, judetul Galati, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati

 

517. - Hotărâre pentru aprobarea programelor proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revolutiei din decembrie 1989 si sprijinirea revolutionarilor din decembrie 1989

 

519. - Hotărâre privind alocarea în avans a sumei de 100 miliarde lei destinate achizitionării de tractoare agricole

 

520. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

521. - Hotărâre privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept institutie unică de contact cu Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) al Uniunii Europene

 

522. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin retehnologizarea statiei 400/220 kV Slatina”, judetul Olt

 

524. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Buzias, judetul Timis

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) În scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii, asiguratii vor fi informati permanent asupra mijloacelor de păstrare a sănătătii, de reducere si de evitare a cauzelor de îmbolnăvire.

(2) Ministerul Sănătătii si Familiei si Casa Natională de Asigurări de Sănătate elaborează si realizează programe de sănătate finantate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate si din bugetul de stat.

(3) Ministerul Sănătătii si Familiei organizează împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate licitatii la nivel national pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice pentru consumul în spitale si în ambulatoriu în vederea realizării programelor de sănătate, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitiile publice, inclusive a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitatie electronică.

(4) Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor de sănătate se asigură prin farmaciile apartinând unitătilor sanitare prin care acestea se derulează.

(5) Casa Natională de Asigurări de Sănătate este autorizată să încheie si să deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamentele si materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.”

2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“c) fondul de redistribuire se calculează pe baza datelor demografice, de morbiditate si a complexitătii serviciilor medicale si se utilizează pentru sustinerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, cu dezechilibre financiare, precum si pentru plata medicamentelor si a materialelor specifice livrate în baza contractelor de achizitii publice încheiate pentru programele de sănătate finantate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate.”

3. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - Sumele rămase neutilizate la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a muncipiului Bucuresti, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, la sfârsitul fiecărui an, se reportează în anul următor si se utilizează pe destinatiile prevăzute la art. 59 si 60, în limita bugetului aprobat.”

Art. II. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate va aproba prin ordin al presedintelui norme metodologice în aplicarea prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 63.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea

si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După articolul 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 41/2002, se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului de rezidentiat se realizează de Ministerul Sănătătii siFamiliei si de unitătile subordonate.

(2) Pentru participarea la concursul de rezidentiat candidatii plătesc o taxă al cărei cuantum se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(3) Fondurile încasate din plata taxelor prevăzute la alin. (2) se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital aferente activitătii de organizare si desfăsurarea concursurilor anuale de rezidentiat.

(4) Eventualele disponibilităti înregistrate si care se vor înregistra la finele unui an se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

(5) Cheltuielile aferente organizării si desfăsurării concursurilor anuale de rezidentiat neplătite persoanelor fizice si juridice în anul în care au fost angajate de Ministerul Sănătătii si Familiei si unitătile subordonate se achită în anul următor.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 64.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri din proprietatea privată a statului în proprietatea publică

a municipiului Galati, judetul Galati, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 1.000 ha, situat în judetul Brăila, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al municipiului Galati, pentru constructii de locuinte si utilităti sociale.

(2) Se aprobă scoaterea din functiune si casarea amenajărilor de irigatii situate pe terenul prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - Se aprobă trecerea amenajărilor de desecare existente pe terenul prevăzut la art. 1, cu exceptia digurilor de apărare împotriva inundatiilor, din proprietatea publică a statului si din administrarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. în proprietatea publică a municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati.

Art. 3. - Categoriile de importantă a digurilor de apărare împotriva inundatiilor si a lucrărilor de desecare din incinta terenurilor prevăzute la art. 1 se vor corela în ceea ce priveste complexitatea, destinatia, modul de utilizare si gradul de risc sub aspectul sigurantei cu categoriile de importantă a constructiilor care se vor realiza.

Art. 4. - Sistemul de desecare se va adapta la solutia de evacuare a apelor colectate de la constructiile realizate pe terenul prevăzut la art. 1.

Art. 5. - Costurile generate de realizarea lucrărilor potrivit art. 3 si 4 se suportă de beneficiarii constructiilor care se realizează pe terenul prevăzut la art. 1.

Art. 6. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 si 2, precum si stabilirea valorii bunurilor scoase din functiune si casate potrivit art. 1 alin. (2) se fac pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, potrivit prevederilor legale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 512.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din proprietatea privată a statului si din administrarea

Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a municipiului Galati

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati

 

Locul unde este

situat terenul care

se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Comuna Vădeni, judetul Brăila

Statul roman - Agentia Domeniilor Statului

Municipiul Galati - Consiliul Local al Municipiului Galati

Suprafata: 1.000 ha

Clasa de calitate: a III-a si a IV-a

Tarlalele: T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21,T22, T23, T24, T25, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T37, T38 si T39

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programelor proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele

Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revolutiei

din decembrie 1989 si sprijinirea revolutionarilor din decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 300/2001 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă programele proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revolutiei din decembrie 1989 si sprijinirea revolutionarilor din decembrie 1989, aferente anului 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de desfăsurarea programelor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, aprobat pe anul 2002, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”.

Art. 3. - În termen de 30 de zile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 se aprobă normele de derulare a programelor prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 572/2001 pentru aprobarea programelor proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revolutiei din decembrie 1989 si sprijinirea revolutionarilor din decembrie 1989,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Problemele

Revolutionarilor din Decembrie 1989

Iordan Rădulescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 517.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând programele proprii ale Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind cinstirea memoriei eroilor-martiri ai Revolutiei din decembrie 1989 si sprijinirea revolutionarilor din decembrie 1989

 

1. Program privind omagierea si perpetuarea memoriei eroilor-martiri în lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

Omagierea si perpetuarea memoriei eroilor-martiri se vor asigura prin omagierea eroilor Revolutiei prin depunerea de coroane în orasele-martir si prin sprijin material, logistic si de personal, în vederea organizării de muzee, expozitii permanente si documentare privind Revolutia română din decembrie 1989.

2. Program national privind taberele de odihnă pentru copiii persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturiurmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989

În colaborare cu Agentia Natională a Taberelor si Turismului Scolar, pe bază de protocol, se vor trimite în taberele de odihnă ale acesteia sau agreate de aceasta, în vacantă, copiii persoanelor prevăzute de Legea nr. 42/1990, prescolari, elevi sau studenti.

3. Program privind sprijinirea cu materiale sanitare si dispozitive medicale a revolutionarilor răniti - invalizi de gradul I

Beneficiarii sunt invalizii de gradul I si marii mutilati - paraplegici - care, pentru supravietuire, au în permanentă nevoie, în ambulatoriu, de materiale sanitare si de dispozitive medicale care nu se acordă gratuit potrivit legislatiei în vigoare.

Programul urmăreste acoperirea necesarului cu următoarele materiale si dispozitive medicale:

1. sonde urinare tip Nelaton;

2. dezinfectante si antiseptice;

3. mănusi din latex sterile si nesterile;

4. pansamente, fesi si comprese;

5. scutece pentru adulti;

6. adezive de fixare a condoamelor urinare.

Constatarea dreptului de a beneficia de materialele si dispozitivele medicale mentionate mai sus se face de către medicul de specialitate, iar achizitionarea acestora se efectuează, prin aplicarea procedurii de licitatie electronică, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, în baza actelor justificative prezentate de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia.

4. Program national pentru comemorarea Revolutiei din decembrie 1989

Luna decembrie, având o puternică încărcătură emotională, jertfa eroilor-martiri si lupta pentru Victoria Revolutiei române din decembrie 1989 vor fi evocate prin actiuni si manifestări integrate într-un program national.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea în avans a sumei de 100 miliarde lei destinate achizitionării de tractoare agricole

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 100 miliarde lei pentru finantarea în avans, în conditiile legii, a subventiei de 55% din valoarea tractoarelor agricole achizitionate deproducătorii agricoli de la Societatea Comercială “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, potrivit .Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si a prestatorilor de servicii în agricultură pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si instalatii de irigat din productia internă, finantat din Fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat pentru anul 2002 prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 2. - Alocarea sumei se va face de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pe baza contractelor încheiate de producătorul de utilaje cu producătorii agricoli ale căror cereri au fost avizate de directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile programului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 519.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 1949 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor imobile situate în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare se diminuează cu valoarea evidentiată în contabilitate a bunurilor imobile transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Ministerului de Interne se majorează cu aceeasi valoare.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare pe anul 2002 se rectifică în sensul diminuării cu valoarea contabilă a bunurilor imobile prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Autoritatea pentru Valorificarea

Activelor Bancare

Ionel Blănculescu,

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 520.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în municipiul Bucuresti, care se transmit fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

Adresa imobilelor care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile imobilelor care se transmit

Municipiul Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 2, sectorul 1

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

Ministerul de Interne

- Teren în suprafată de 15.857,87 m2

- Clădiri si constructii speciale aferente (nr. inventar 101048-49, 101026, 202022,

202023, 202026-61, 202062, 202063, 202064,  202065,  202066,  202067, 202068,  202069,  202070,  202074,

202091, 202093, 202160)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept institutie unică de contact

cu Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) al Uniunii Europene

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993,

în temeiul art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se desemnează Corpul de control al primului-ministru, denumit în continuare Corpul de control, ca institutie unică de contact cu Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă, denumit în continuare OLAF, având competenta de a coordona asigurarea protectiei efective si echivalente a intereselor financiare ale României si ale Uniunii Europene.

Art. 2. - În îndeplinirea atributiilor care îi revin în calitate de institutie unică de contact Corpul de controlactionează pe bază de autonomie functională, independent de alte institutii publice.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea acestei functii în cadrul Corpului de control se înfiintează Directia de control al modului de contractare si utilizare a fondurilor acordate de Uniunea Europeană si combatere a fraudelor în legătură cu acestea.

Art. 4. - Corpul de control primeste sesizările OLAF referitoare la posibile ilegalităti în utilizarea fondurilor comunitare, efectuează verificările necesare si pune la dispozitieOLAF o notă de control cuprinzând cele constatate, precum si toate datele si informatiile cerute.

Art. 5. - (1) În vederea întocmirii notei de control Corpul de control va solicita tuturor institutiilor si autoritătilor publice implicate, precum si agentilor economici cu capital de stat sau privat datele si informatiile necesare. Aceste institutii si agentii economici au obligatia să răspundă

corespunzător si complet în termen de 30 de zile.

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a obligatiei prevăzute la alin. (1) toate institutiile si autoritătile publice centrale si locale care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact.

Acestea vor beneficia de pregătire specifică si dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare si operativă a solicitărilor Corpului de control.

Art. 6. - La solicitarea OLAF reprezentantii acestuia pot participa direct la verificările efectuate de Corpul de control care au ca obiect verificarea sesizărilor OLAF. Reprezentantii OLAF pot avea acces la datele si informatiile care au stat la baza întocmirii notei de control, în conditiile legii.

Art. 7. - În cazul constatării unor elemente de natură infractională în gestionarea fondurilor comunitare, nota de control este transmisă si organului de urmărire penală competent, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului si restituirea acestuia, precum si pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

Art. 8. - Necomunicarea, comunicarea incompletă sau eronată, cu stiintă, a datelor si informatiilor solicitate în conditiile prevăzute la art. 5 atrag răspunderea administrativă sau penală, după caz, în conditiile legii, a persoanelor cu functii de coordonare sau conducere din institutiile, autoritătile publice ori agentii economici respectivi.

Art. 9. - Directia de control al modului de contractare si utilizare a fondurilor acordate de Uniunea Europeană si combatere a fraudelor în legătură cu acestea din cadrul Corpului de control poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistentă si dotare tehnică, precum si de programe de pregătire specifică a personalului.

Art. 10. - (1) Pentru exercitarea functiei prevăzute la art. 1 se suplimentează cu 10 posturi numărul maxim de posturi atribuit Corpului de control.

(2) Art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 985/2001 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 15 octombrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului este de 263, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului primului-ministru si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.”

(3) Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 985/2001 se modifică corespunzător dispozitiilor alin. (2).

Art. 11. - Structura organizatorică si numărul maxim de posturi ale Corpului de control, stabilite prin Decizia primului-ministru nr. 265/2001, se modifică în mod corespunzător.

Celelalte atributii ale Corpului de control rămân neschimbate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Seful Corpului de control al primului-ministru,

Victor Ponta,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 521.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin retehnologizarea statiei 400/220 kV Slatina”, judetul Olt

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 22 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 42 alin. (2) din Legea privind bugetul de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului energetic national prin retehnologizarea statiei 400/220 kV Slatina”, judetul Olt, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din venituri proprii, credit extern acordat de Nordic Investment Bank, cu garantia statului, credit extern cu  garantie bancară si, în completare, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 522.


*) Anexa se comunică numai beneficiarului obiectivului de investitii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea

Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Buzias, judetul Timis

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din clădire si terenul aferent, situat în orasul Buzias, judetul Timis, având datele de identificare prevăzute în anex care face parte integrantă din prezenta hotărâre, înregistrat în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al stAtului, existent la Ministerul Finantelor Publice, la nr. de cod 8.29.09 - nr. 104154, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Buzias, judetul Timis.

Art. 2. - Transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 524.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local al Orasului Buzias, judetul Timis

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Buzias, Str. Florilor nr. 9, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Orasului Buzias, judetul Timis

Pavilionul B 1 - locuinte pentru cadre

- suprafata construită = 318 m2

- suprafata desfăsurată = 1.274 m2

Pavilionul B 2 - locuinte pentru cadre

- suprafata construită = 318 m2

- suprafata desfăsurată = 1.197 m2

Pavilionul B 3 - locuinte pentru cadre

- suprafata construită = 318 m2

- suprafata desfăsurată = 1.038 m2

Pavilionul B 4 - locuinte pentru cadre

- suprafata construită = 318 m2

- suprafata desfăsurată = 1.118 m2

Pavilionul B 5 - locuinte pentru cadre

- suprafata construită = 264 m2

- suprafata desfăsurată = 1.057 m2

Pavilionul B 6 - locuinte pentru cadre

- suprafata construită = 264 m2

- suprafata desfăsurată = 1.012 m2

Pavilionul B 7 - locuinte pentru cadre

- suprafata construită = 264 m2

- suprafata desfăsurată = 1.057 m2

Pavilionul B 8 - locuinte pentru cadre

- suprafata construită = 264 m2

- suprafata desfăsurată = 736 m2

Pavilionul B 9 - locuinte pentru cadre

- suprafata construită = 264 m2

- suprafata desfăsurată = 792 m2

Pavilionul M 1 - magazie de lemne

- suprafata construită = 77 m2

- suprafata desfăsurată = 77 m2

Pavilionul M 2 - magazie de lemne

- suprafata construită = 77 m2

- suprafata desfăsurată = 77 m2

Pavilionul M 3 - magazie de lemne

- suprafata construită = 63 m2

- suprafata desfăsurată = 63 m2

Pavilionul M 4 - magazie de lemne

- suprafata construită = 63 m2

- suprafata desfăsurată = 63 m2

Suprafata terenului, inclusiv constructiile = 22.750 m2