MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 379         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

311. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

439. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 104 din 26 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 3, art. 66 alin. 3, art. 671 alin. 1 si ale art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75 din 24 mai 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, ublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:

“11. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

«ORDONANTĂ

privind organizarea statisticii oficiale”»

2. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

«Art. 1. - (1) Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea si constituirea seriilor de date statistice oficiale cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare fundamentării si evaluării politicilor economice si sociale, deciziilor guvernamentale si ale agentilor economici, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor stiintifice, prognozelor si strategiilor de dezvoltare, transmiterii de date statistice organismelor internationale, potrivit obligatiilor asumate de statul român, precum si altor categorii de utilizatori interni si externi, se desfăsoară cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante.

(2) Ordonanta privind organizarea statisticii oficiale se aplică tuturor persoanelor fizice si juridice care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României.”»

3. La articolul I, după punctul 2 se introduce punctul 21 cu următorul cuprins:

“21. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

«Art. 2. - (1) Statistica oficială în România este organizată si coordonată de Institutul National de Statistică, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat.”»

4. La articolul I, după punctul 3 se introduce punctul 31 cu următorul cuprins:

“31. După articolul 2 se introduc articolele 21 si 22 cu următorul cuprins:

«Art. 21. - (1) În scopul formării profesionale continue a personalului din serviciile de statistică oficială, precum si al promovării unei culturi statistice în sistemul administratiei publice centrale si locale, în companii si societăti nationale, regii autonome, societăti comerciale, în alte unităti cu personalitate juridică de drept public sau privat, se înfiintează Centrul National de Pregătire în Statistică, în subordinea Institutului National de Statistică, finantat din venituri extrabugetare.

(2) Centrul National de Pregătire în Statistică are ca obiect de activitate organizarea, promovarea activitătilor de formare profesională continuă prin sistemul educational în domeniile statisticii, demografiei, economiei, econometriei, sociologiei cantitative si tehnologiei informatiei, contribuind la răspândirea cunostintelor stiintifice si tehnice din aceste domenii.

(3) Centrul National de Pregătire în Statistică poate elibera, în conditiile legii, diplome educationale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidentierea competentelor dobândite, cu valabilitate natională.

(4) Formarea profesională continuă, prin Centrul National de Pregătire în Statistică, este asigurată de formatori, specialisti în domeniile prevăzute la alin. (2), din administratia publică, sau de către colaboratori din tară ori din străinătate, remunerati potrivit legislatiei în materie.

Art. 22. - Organizarea si functionarea Institutului National de Statistică si a Centrului National de Pregătire în Statistică se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”»

5. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. - (1) Organizarea statisticii oficiale se întemeiază pe principiile autonomiei, confidentialitătii, transparentei, relevantei, proportionalitătii, deontologiei statistice si raportului cost/eficientă.

(2) Potrivit principiului autonomiei Institutul National de Statistică este autorizat să stabilească în mod impartial si independent, fără ingerinte de pe pozitii de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizatiilor patronale si ale altor organizatii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificările, metodologiile, tehnicile de înregistrare si prelucrare, să publice si să difuzeze datele si informatiile statistice. Acest principiu implică obligativitatea ca datele si informatiile statistice oficiale să fie puse la dispozitie tuturor categoriilor de utilizatori, în conditii de egalitate, simultaneitate si nediscriminare în privinta calitătii si a termenelor de difuzare.

(3) Potrivit principiului confidentialitătii serviciile de statistică oficială si personalul statistic au obligatia să adopte si să asigure, pe parcursul întregii perioade a cercetării statistice - de la înregistrare până la publicare -, măsuri de protectie a datelor care se referă la subiecti statistici

individuali (persoane fizice sau juridice), date obtinute direct prin cercetări statistice sau indirect, din surse administrative ori din alte surse.

(4) Potrivit principiului transparentei serviciile de statistică oficială sunt obligate să respecte si să asigure dreptul furnizorilor de date statistice, al utilizatorilor si al altor categorii de persoane fizice sau juridice de a avea acces la temeiul legal si la scopul organizării cercetărilor statistice, la metodologiile, tehnicile si metodele folosite la elaborarea informatiilor statistice, la măsurile adoptate de protectie a datelor si la modul si termenele de difuzare a datelor si a informatiilor statistice.

(5) Potrivit principiului relevantei serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure producerea de date si informatii statistice, conform domeniilor, termenelor si gradului de detaliere a datelor statistice, stabilite în functie de evolutia continuă a fenomenelor demografice, economice,

sociale si de mediu.

(6) Potrivit principiului proportionalitătii serviciile de statistică oficială au obligatia să asigure corelarea dintre cantitatea de informatii individuale ce se solicită si cantitatea de informatii prelucrate ce se oferă utilizatorilor.

(7) Potrivit principiului deontologiei statistice serviciile de statistică oficială sunt obligate să instituie si să aplice criterii stiintifice la selectarea surselor, a metodelor si procedurilor pentru realizarea cercetărilor statistice si să facă cunoscute, într-o formă larg accesibilă, sursele de date,

sfera de cuprindere, metodologiile de calcul si gradul de exactitate a rezultatelor.

(8) Potrivit principiului raportului cost/eficientă serviciile de statistică oficială sunt obligate să limiteze volumul datelor statistice culese de la subiectii statistici la nivelul care se justifică prin obiectivul cercetărilor statistice si în conditiile utilizării optime a resurselor disponibile.”»

6. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 41 cu următorul cuprins:

“41. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - (1) Pentru asigurarea caracterului obiectiv, transparent si stiintific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor si clasificărilor utilizate în activitatea de statistică se înfiintează Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică, organ consultativ care are, în principal, ca obiect de activitate analiza si avizarea strategiei de dezvoltare a sistemului statistic national, a rapoartelor de activitate ale Institutului National de Statistică si a Programului anual de cercetări statistice.

(2) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică are următoarea componentă:

a) 3 reprezentanti ai Academiei Române;

b) 6 reprezentanti ai învătământului superior de specialitate;

c) 6 reprezentanti ai institutelor de cercetare;

d) 6 reprezentanti ai ministerelor si/sau ai organelor de specialitate din subordinea Guvernului;

e) un reprezentant al Băncii Nationale a României;

f) 3 reprezentanti ai organismelor sindicale;

g) 3 reprezentanti ai organizatiilor patronale;

h) 3 reprezentanti ai mijloacelor de informare în masă;

i) 3 reprezentanti ai asociatiilor profesionale.

(3) Presedintele Institutului National de Statistică este membru de drept.

(4) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitătii de Statistică sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea organismelor si institutiilor prevăzute la alin. (2), pe o perioadă de 2 ani.

(5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitătii de Statistică beneficiază de o indemnizatie de participare la sedintă, egală cu salariul minim brut pe economie.

(6) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar si îsi poate constitui grupe de lucru pe domenii statistice, potrivit atributiilor sale.

(7) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică elaborează si aprobă regulamentul propriu de functionare.”»

7. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

«Art. 5. - (1) Pentru asigurarea datelor si a informatiilor necesare tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice Institutul National de Statistică elaborează programe anuale de cercetări statistice la nivel national, pe regiuni de dezvoltare, judete si alte structuri teritoriale.

(2) Programul anual de cercetări statistice reprezintă cadrul elaborării, producerii si diseminării statisticilor oficiale în România.

(3) Programul anual de cercetări statistice va acoperi datele si informatiile statistice necesare în vederea observării, cuantificării si analizei fenomenelor economice, sociale, demografice si ale mediului înconjurător, luând în considerare principiul cost/eficientă.

(4) Programul anual de cercetări statistice prevede obiectivul cercetării, organizatorul cercetării, categoriile de unităti statistice incluse în cercetare, sursa datelor statistice si formularele, datele calendaristice si periodicitatea de culegere a datelor statistice, responsabilitătile unitătilor sta-

tistice cercetate pentru a furniza si a transmite datele statistice, tipul informatiilor statistice, forma si datele de difuzare, inclusiv principalii indicatori, precum si costul si sursa de finantare.”»

8. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 51 si 52 cu următorul cuprins:

“51. Articolele 7-11 vor avea următorul cuprins:

«Art. 7. - (1) Programul anual de cercetări statistice, după avizarea acestuia de către Consiliul de Coordonare a Activitătii de Statistică, se aprobă prin hotărâre a Guvernului si se dă publicitătii.

(2) Realizarea Programului anual de cercetări statistice se finantează de la bugetul de stat, precum si din alte surse interne sau externe.

Art. 8. - Serviciile de statistică oficială sunt autorizate, în baza si cu respectarea prevederilor prezentei ordonante, să solicite si să obtină gratuit datele si informatiile statistice de la toate persoanele fizice si juridice care se află, detin capital sub orice formă sau desfăsoară o activitate de orice fel pe teritoriul României.

Art. 9. - (1) Persoanele juridice - regii autonome, companii si societăti nationale, societăti comerciale, indiferent de forma de proprietate, institutii ale administratiei publice centrale sau locale, partide politice, organizatii sindicale si patronale, organizatii neguvernamentale si alte tipuri de organizatii - sunt obligate să furnizeze gratuit serviciilor de statistică oficială, la termenele, periodicitătile si în forma solicitată, datele si informatiile statistice, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instructiunile emise de Institutul National de Statistică în baza prezentei ordonante.

(2) Serviciile de statistică oficială sunt autorizate să efectueze cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice, persoanele juridice de drept public sau privat fiind obligate să permită accesul personalului statistic în unitătile respective si la documentele de evidentă a datelor

primare, respectându-se prevederile prezentei ordonante.

(3) Pentru asigurarea calitătii datelor statistice comunicate serviciilor de statistică oficială personalul acestora are dreptul să verifice modul de determinare a datelor raportate si corespondenta lor cu evidentele detinătorilor de date primare, iar în cazul constatării unor abateri au obligatia să încheie procese-verbale de constatare a contraventiilor si să aplice prevederile cap. VI din prezenta ordonantă.

(4) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze serviciilor de statistică oficială datele personale si cele privind gospodăria si activitatea economică, necesare efectuării recensămintelor si anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenta

politică, cazierul judiciar, sănătatea si viata intimă pot fi culese si prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile din prezenta ordonantă referitoare la confidentialitatea datelor statistice.

(5) Pentru utilizarea datelor personale în scopuri statistice, stiintifice sau istorice serviciile de statistică oficială sunt obligate să asigure stocarea acestora în conditii de sigurantă.

(6) În exercitarea atributiilor si activitătilor serviciile de statistică oficială sunt autorizate să utilizeze agenti statistici, în calitate de colaboratori, si să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populatiei si de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice.

(7) Angajarea agentilor statistici pentru culegerea datelor se face potrivit legii, iar cuantumul remuneratiei brute pentru activitatea desfăsurată de acestia se stabileste prin ordin al presedintelui.

(8) Pentru realizarea balantei de venituri si cheltuieli a gospodăriilor si pentru completarea pe o perioadă determinată a formularelor tip jurnal, gospodăriile participante la ancheta bugetelor de familie si la alte anchete similare vor fi recompensate cu o sumă brută corespunzătoare efortului depus, stabilită prin ordin al presedintelui.

(9) Agentii statistici angajati în calitate de colaboratori nu se cuprind în numărul anual de salariati ai Institutului National de Statistică si ai directiilor teritoriale de statistică.

Art. 10. - (1) Cercetarea fenomenelor si proceselor economice, sociale, demografice si de mediu se efectuează, după caz, prin recensăminte, microrecensăminte, monografii statistice, cercetări statistice selective si prin alte anchete statistice.

(2) Pentru completarea volumului de date necesare si reducerea gradului de solicitare a subiectilor statistici serviciile de statistică oficială au acces la datele primare din evidentele administrative ale institutiilor administratiei publice centrale si locale (bilanturi contabile, documente de impozitare, registre agricole, registre comerciale, registre de evidentă a populatiei si alte forme de evidentă a datelor), inclusiv la datele individuale de identificare, cu respectareaprincipiului confidentialitătii statistice. Datele confidentiale obtinute din surse administrative se utilizează numai în scopuri statistice, fără să afecteze scopurile pentru care ele au fost initial colectate.

Art. 11. - Cercetările statistice totale de interes national, regional sau la nivelul unei alte structuri teritoriale de tipul recensământului populatiei si locuintelor, al clădirilor, recensămintelor din agricultură, al întreprinderilor, patrimoniului se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin lege, după caz.”

52. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 12. - (1) Pentru acoperirea nevoilor de date si informatii statistice ale institutiilor administratiei publice, Institutul National de Statistică va tine seama de cerintele de informare ale acestora la întocmirea programelor anuale de cercetări statistice.”»

9. La articolul I, după punctul 8 se introduc punctele 81-83 cu următorul cuprins:

“81. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

«Art. 14. - (1) Datele si informatiile statistice utilizate de serviciile de statistică oficială sunt considerate confidentiale dacă permit identificarea subiectilor statistici, în mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informatii cu caracter individual. Pentru a se stabili dacă un subiect statistic este identificabil se vor avea în vedere toate mijloacele care pot fi utilizate de o tertă parte pentru a identifica subiectul statistic respectiv.

(2) Datele si informatiile statistice confidentiale nu pot servi ca probe în justitie sau la stabilirea unor drepturi sau obligatii pentru subiectii statistici la care se referă.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu sunt considerate confidentiale datele individuale ale persoanelor juridice, referitoare la denumire, adresă, profilul activitătii, capitalul social, cifra de afaceri si numărul de personal, date ce îsi păstrează caracterul public, potrivit prevederilor legale.”

82. După articolul 14 se introduc articolele 141 si 142 cu următorul cuprins:

«Art. 141. - (1) Datele confidentiale culese de serviciile de statistică oficială se utilizează numai în scopuri statistice.

(2) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate numai în onditiile în care identificarea directă ori indirectă a persoanelor fizice sau juridice nu este posibilă.

Art. 142. - (1) Serviciile de statistică oficială sunt obligate să adopte măsurile administrative, organizatorice si tehnice privind asigurarea confidentialitătii datelor statistice individuale, prevenirea accesului neautorizat la informatii, prevenirea difuzării distorsionate a datelor statistice si a distrugerii intentionate sau neautorizate a acestora.

(2) Personalul cuprins în activitatea serviciilor statisticii oficiale, care, potrivit statutului legal, ia cunostintă de continutul datelor statistice, este obligat să respecte confidentialitatea acestora. Această prevedere se referă si la persoanele antrenate temporar în activitatea de culegere si procesare a datelor si a informatiilor statistice si se extinde si după încetarea activitătii personalului statistic în respectivele posturi.”

“83. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

«Art. 15. - (1) Datele si informatiile statistice reprezintă un bun national, accesibil Parlamentului, Presedintelui României, Guvernului, institutiilor administratiei publice centrale si locale, partidelor politice, sindicatelor, organizatiilor patronale, organizatiilor neguvernamentale, mijloacelor de informare în masă, unitătilor de învătământ si cercetare stiintifică, întreprinderilor si altor persoane juridice, cadrelor didactice, cercetătorilor, studentilor si altor categorii de populatie, cu respectarea confidentialitătii datelor.

(2) Datele si informatiile statistice obtinute pe baza programelor de cercetări statistice ale serviciilor de statistică oficială vor fi transmise, în limita resurselor financiare, în mod gratuit, către Parlament, Presedintele României, Guvern, ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor si vor fi publicate în volume si structuri cât mai largi posibil, pentru a satisface nevoile de informare a utilizatorilor de date statistice si a populatiei.”»

10. La articolul I punctul 9, articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Institutul National de Statistică si unitătile teritoriale de statistică asigură, cu plată, difuzarea datelor si a informatiilor statistice, obtinute potrivit progra- melor anuale de cercetări statistice către diferitele categorii de utilizatori, prin publicatii pe suport de hârtie sau electronice, în conditiile specifice ale protectiei si confidentialitătii datelor si informatiilor statistice. Pretul va fi stabilit în scopul recuperării nivelului cheltuielilor necesare pentru editarea si difuzarea datelor si a informatiilor statistice solicitate, precum si a suportului pe care acestea sunt difuzate.

(2) Pe baza rezultatelor acelorasi cercetări statistice cuprinse în programele anuale de cercetări statistice, la cererea expresă a utilizatorilor interni si externi Institutul National de Statistică si directiile teritoriale de statistică pot edita publicatii, altele decât cele cuprinse în programul cercetărilor statistice, si pot furniza date si informatii statistice din bazele de date statistice, în conditiile specifice ale respectării protectiei si confidentialitătii datelor. Plata se va efectua pe baza unui tarif stabilit de Institutul National de Statistică, tarif care va cuprinde si costul prelucrării supli-mentare a datelor si informatiilor.”

11. La articolul I punctul 10, articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Institutul National de Statistică si unitătile teritoriale de statistică sunt autorizate să realizeze, cu plată, pe bază de contract, la cererea unor beneficiari interni sau externi, lucrări statistice în afara celor cuprinse în programul anual aprobat. Valoarea contractului va acoperi toate cheltuielile implicate de realizarea lucrărilor prevăzute în contract.

(2) Sumele încasate din cercetări statistice, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum si cele aferente publicatiilor statistice si serviciilor privind furnizarea de informatii si date statistice pe suport de hârtie, magnetic sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispozitia Institutului National de Statistică si a unitătilor teritoriale de statistică si se gestionează în regim extrabugetar.

(3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite Institutul National de Statistică si unitătile teritoriale de statistică pot efectua cheltuieli curente si de capital; soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.”

12. La articolul I, după punctul 10 se introduce punctul 101 cu următorul cuprins:

“101. Articolele 18 si 19 vor avea următorul cuprins:

«Art. 18. - Persoanele juridice sunt obligate să organizeze evidenta activitătii pe care o desfăsoară, astfel încât să poată determina si comunica serviciilor de statistică oficială datele, în forma si la termenele stabilite prin normele emise în baza prezentei ordonante.

Art. 19. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni:

a) refuzul sau întârzierea din culpă a transmiterii datelor statistice solicitate, potrivit programului de cercetări statistice aprobat;

b) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea serviciilor de statistică oficială documentele si evidentele necesare verificării datelor statistice;

c) comunicarea de date eronate sau incomplete;

d) neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială;

e) nerespectarea de către pesonalul serviciilor de statistică oficială a dispozitiilor legale cu privire la păstrarea caracterului confidential al datelor si informatiilor statistice individuale, potrivit principiului confidentialitătii si reglementărilor cuprinse în cap. IV din prezenta ordonantă.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul serviciilor de statistică oficială anume împuternicit pentru aceasta.

(4) Dispozitiile privind contraventiile prevăzute în prezentul articol se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.”»

Art. II. - În cuprinsul legilor si al altor acte normative în vigoare denumirile “Comisia Natională pentru Statistică” si “Institutul National de Statistică si Studii Economice” se înlocuiesc cu .Institutul National de Statistică”.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, si Ordonanta Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind orga- nizarea statisticii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 mai 2002.

Nr. 311.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 439.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 104

din 26 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 3, art. 66 alin. 3, art. 671 alin. 1 si ale art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Vlad Mihai Cercel - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 3, art. 66 alin. 3, art. 671 alin. 1 si ale art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Maria Moldovan în Dosarul nr. 5.232/2001 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, reprezentat de avocat Dan Stegăroiu, lipsind Administratia finantelor publice Câmpia Turzii, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei sustine că dispozitiile criticate din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 sunt neconstitutionale. În acest sens consideră că organele statului sunt, în acelasi timp, atât creditor, cât si executor, serviciile financiare fiind astfel ridicate deasupra legii, ceea ce încalcă prevederile art. 16 alin. (2) din Constitutie.

Dispozitiile criticate contravin si prevederilor art. 21 din Constitutie, întrucât Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 este o lege specială care conferă unei institutii publice un privilegiu, îngrădind, în acelasi timp, accesul la justitie.

Prevederile constitutionale ale art. 41 sunt considerate a fi încălcate, întrucât proprietatea de stat si cea particulară nu sunt ocrotite în mod egal.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 reglementează o procedură specială pentru valorificarea creantelor bugetare, caracterizată prin încasarea cu operativitate a acestor creante. Faptul că executarea creantelor bugetare se realizează de către organe specializate, iar nu de executorii judecătoresti, nu contravine prevederilor art. 16 din Constitutie, întrucât situatia debitorilor bugetari este diferită de cea a debitorilor de drept privat.

În legătură cu încălcarea prevederilor art. 21 din Constitutie, reprezentantul Ministerului Public consideră că nu este îngrădit accesul la justitie. Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 prevede, prin dispozitiile art. 76 si următoarele, posibilitatea pentru persoanele interesate de a introduce contestatie la executare. În ceea ce priveste stabilirea unei ordini de preferintă, aceasta nu încalcă prevederile constitutionale. Dispozitii ce consacră anumite ordini de preferintă sunt si cele ale art. 563 din Codul de procedură civilă sau ale art. 108 din Legea nr. 64/1995, republicată. Faptul că în cadrul acestor ordini de preferintă creantele statului sunt privilegiate se justifică datorită naturii speciale a acestora. În concluzie, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 5.232/2001, Curtea de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 3, art. 66 alin. 3 si 4 si ale art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, exceptie invocată de Maria Moldovan în cadrul unui recurs împotriva hotărârii prin care a fost respinsă contestatia la executare formulată de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si ale art. 41 alin. (2) din Constitutie. Astfel dispozitiile art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, datorită faptului “că instituie posibilitatea unitătilor financiare teritoriale de a-si executa silit prin mijloace proprii  debitorii”, contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (2), întrucât în acest fel Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale teritoriale sunt situate mai presus de lege. Prevederile art. 21 alin. (1) din Constitutie sunt încălcate, întrucât aceeasi persoană (unitatea financiară teritorială) are în acelasi timp atât calitatea de creditor, cât si cea de executor, urmărind realizarea doar a propriilor interese. Astfel sunt limitate posibilitătile de apărare a drepturilor si a intereselor legitime ale persoanelor. Autorul exceptiei consideră că executarea silită trebuie să constituie atributia exclusivă a executorilor judecătoresti, iar nu si a unitătilor financiare teritoriale, asa cum stabilesc dispozitiile criticate. Pe cale de consecintă, apreciază că sunt încălcate si prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, întrucât ocrotirea creantelorstatului (reprezentat prin organul financiar teritorial) nu este aceeasi cu cea de care beneficiază creantele celorlalti creditori.

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile art. 66 alin. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, referitoare la principiul egalitătii în fata legii, principiu aplicabil nu numai cetătenilor, ci tuturor persoanelor fizice si juridice. Se creează astfel un privilegiu organului de executare, care dispune atât de posibilitatea de a decide vânzarea imobilului, la al treilea termen de licitatie, la cel mai mare pret oferit, cât si de posibilitatea de a decide vânzarea imobilului cu plata în rate, cu acordul creditorului care participă la urmărire în vederea satisfacerii unei alte creante decât cea bugetară. De asemenea, pe această cale se deschide posibilitatea fraudării legii.

Dispozitiile art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 sunt neconstitutionale, în opinia autorului exceptiei, în raport cu prevederile art. 16 alin. (2) si ale art. 41 alin. (2) din Constitutie. Datorită faptului că organele financiare au posibilitatea de a asigura la timp realizarea creantelor bugetare, este nepermis ca statul să detină o pozitie privilegiată în cadrul ordinii de preferintă reglementate de dispozitiile criticate. În acest fel statul este mai presus de lege, întrucât, chiar si în cazul în care organele sale nu îsi îndeplinesc atributiile, creantele bugetare au o pozitie preferentială fată de celelalte creante. De asemenea, acest fapt constituie si o ocrotire inegală a proprietătii, întrucât creantele de drept privat nu sunt protejate în aceeasi măsură ca si creantele bugetare.

Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia invocată este neîntemeiată, întrucât “dispozitiile legale criticate nu contravin principiului constitutional al egalitătii în drepturi”, acest principiu presupunând un tratament egal pentru situatii egale, în timp ce în situatii diferite “tratamentul juridic nu poate fi decât diferit”. În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, instanta apreciază că “instituirea unei proceduri de executare silită a creantelor bugetare nu reprezintă o atingere a dreptului de proprietate al celorlalti creditori ai aceluiasi urmărit”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel instituirea, prin dispozitiile art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, a dreptului Ministerului Finantelor Publice, prin organele sale teritoriale, de a-si executa prin mijloace proprii debitorii nu contravine prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, întrucât statul, în vederea apărării intereselor cetătenilor, este obligat să asigure încasarea creantelor bugetare, necesare satisfacerii interesului public, iar acest lucru se realizează prin intermediul autoritătilor si organelor pe care le abilitează, fără a fi încălcate prevederile constitutionale mentionate.

În continuare presedintele Camerei Deputatilor consideră că nu sunt încălcate prevederile art. 21 alin. (1) din Constitutie, deoarece persoanele care se consideră vătămate se pot adresa justitiei, conform dispozitiilor art. 22, 44 sau 76 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.

De asemenea, nu sunt încălcate nici prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie, întrucât organele financiare urmăresc si încasează creantele bugetare în vederea realizării intereselor generale ale cetătenilor, iar nu pentru satisfacerea unui interes propriu.

Dispozitiile art. 66 alin. 3 si 4 nu încalcă, în opinia presedintelui Camerei Deputatilor, prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie. În acest sens se arată că egalitatea nu înseamnă uniformitate, o lege putând stabili reguli diferite în functie de situatiile deosebite în care se găsesc anumite persoane. În acest caz “situatia deosebită este dată de necesitatea executării silite în mod rapid si eficient a imobilului, pentru realizarea creantelor bugetare, astfel încât orice întârziere în încasarea acestora, capabilă să afecteze bugetul statului, să fie stopată”.

Ordinea de preferintă reglementată de dispozitiile art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Egalitatea există în cadrul creantelor cu aceeasi ordine de preferintă, sumele obtinute repartizându-se creditorilor de acelasi rang, proportional cu creanta fiecăruia. În ceea ce priveste instituirea unei ordini de preferintă, aceasta este justificată de necesitatea satisfacerii anumitor creante cu prioritate fată de altele. Prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (2) nu sunt încălcate, întrucât în cadrul executării silite creditorul dispune doar de un drept de creantă, iar nu de un drept de proprietate, care ar presupune prerogativa urmăririi si cea a preferintei.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată. Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 reglementează o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, în ceea ce priveste executarea creantelor bugetare, iar acest lucru nu este interzis de nici o prevedere constitutională. Prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie nu sunt încălcate deoarece această reglementare specială nu se întemeiază pe nici unul dintre criteriile de discriminare prevăzute la art. 4 alin. (2) din Constitutie, ci pe natura specifică a creantelor bugetare, izvorâtă din îndatorirea fundamentală a cetătenilor de contributie la cheltuielile publice.

Pe de altă parte, prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie consacră “egalitatea în fata legii a cetătenilor, principiul nefiind aplicabil în relatiile dintre persoane juridice, stat sau institutii publice”.

De asemenea, nu sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1), întrucât accesul liber la justitie este garantat prin dispozitiile art. 76 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, potrivit cărora persoanele interesate pot formula contestatie la executare. În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Constitutie, Guvernul consideră că acestea trebuie interpretate în corelatie cu cele ale art. 53 alin. (1), privind obligatia fundamentală a cetătenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice. Astfel “proprietatea publică poate fi ocrotită în mod diferit, în spetă, prin instituirea unei proceduri derogatorii de la dreptul comun pentru executarea silită a creantelor bugetare”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere exprimate de presedintele Camerei Deputatilor si de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

În legătură cu obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, desi atât autorul exceptiei, cât si instanta de judecată, în încheierea prin care a sesizat Curtea Constitutională, au indicat dispozitiile art. 66 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, Curtea constată că, în realitate, textul criticat se regăseste în cadrul dispozitiilor art. 671 alin. 1 din ordonantă, întrucât dispozitiile art. 66 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 au fost abrogate prin art. I pct. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/1999, iar art. 671 a fost introdus prin art. I pct. 23 din acelasi act normativ. În consecintă, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1, 3, art. 66 alin. 3, art. 671 alin. 1 si ale art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii având următorul cuprins:

- art. 1: “Creantele constând în impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume ce reprezintă resurse financiare publice, potrivit legii, sunt creante bugetare care se execută potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.”;

- art. 3: “Încasarea si urmărirea creantelor bugetare prevăzute la art. 1, care sunt administrate de Ministerul Finantelor, se asigură de către acesta si de către unitătile sale teritoriale, respectiv: directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală a vămilor, pentru creantele stabilite în vamă, prin unitătile lor subordonate.

Realizarea creantelor bugetare prin modalitătile prevăzute la art. 2 poate fi făcută si de către alte organe, potrivit legii.”;

- art. 66 alin. 3: “În cazul în care imobilul nu a fost vândut nici la a doua licitatie, se va fixa un al treilea termen de licitatie, de cel mult 30 de zile, când imobilul poate fi vândut la cel mai mare pret oferit.”;

- art. 671 alin. 1: În conditiile si la termenele stabilite de organul de executare sau cu acordul acestuia si, atunci când este cazul, cu acordul creditorului care participă la urmărire pentru realizarea unei alte creante decât cea bugetară, cumpărătorii pot să plătească pretul în cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pretul de evaluare sau de adjudecare al imobilului, după caz, si cu plata unei dobânzi stabilite la nivelul taxei oficiale a scontului.”;

- art. 71: “În cazul în care executarea silită, de competenta organelor prevăzute la art. 24, a fost pornită de mai multi creditori sau când, până la eliberarea si distribuirea sumei rezultate din executare, au depus si alti creditori titlurile lor, aceste organe vor proceda la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferintă, dacă legea nu prevede altfel:

a) creantele reprezentând cheltuielile de orice fel, făcute cu urmărirea si conservarea bunurilor al căror pret se distribuie;

b) creanta reprezentând salarii si alte datorii asimilate acestora, pensii, ajutoare pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea sau întărirea sănătătii, acordate în cadrul asigurărilor sociale de stat, precum si creantele reprezentând obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integritătii corporale sau a sănătătii;

c) creantele rezultând din obligatii de întretinere, alocatii pentru copii sau de plată a altor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existentă;

d) creantele bugetare provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;

e) creantele rezultând din împrumuturi acordate de stat;

f) creantele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietătii publice prin fapte ilicite;

g) creantele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, precum si din chirii;

h) creantele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz;

i) alte creante.

Pentru plata creantelor care au aceeasi ordine de preferintă, dacă legea nu prevede altfel, suma realizată din executare se repartizează între creditori, proportional cu creanta fiecăruia.”

Prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei în sustinerea acesteia sunt următoarele:

- art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- art. 21 alin. (1): “Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.”;

- art. 41 alin. (2): “Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate de autorul acesteia nu contravin Constitutiei.

Prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare s-a instituit o procedură specială pentru executarea creantelor constând în impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume ce reprezintă resurse financiare publice.

Reglementarea se justifică prin necesitatea de a se asigura încasarea cu operativitate a sumelor destinate să alimenteze bugetul de stat, în interesul general pe care resursele financiare publice îl implică.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 1, 3, art. 66 alin. 3 si ale art. 671 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, Curtea retine că învestirea unitătilor Ministerului Finantelor Publice cu competenta de a încasa si urmări creantele bugetare nu încalcă nici principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, nici liberul acces la justitie si nici principiul ocrotirii egale a proprietătii private, indiferent de titular, deoarece:

a) Faptul că executarea creantelor bugetare se face de către organele Ministerului Finantelor Publice si nu de către executorii judecătoresti - competenti să execute toate celelalte categorii de creante bănesti - nu contravine prevederilor art. 16 din Constitutie, dat fiind că situatia debitorilor plătitori ai obligatiilor bugetare nu este identică si nici similară cu cea a celorlalti debitori, plătitori ai unor obligatii izvorâte din raporturi de drept privat. Situatia diferită a plătitorilor obligatiilor bugetare, întemeiată pe îndatorirea fundamentală a cetătenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice, conform art. 53 alin. (1) din Constitutie, justifică instituirea, în ceea ce îi priveste, a unui regim executional diferit, derogator de la dreptul comun.

b) Executarea creantelor bugetare pe calea procedurii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 nu împiedică accesul la justitie al debitorilor care se consideră vătămati în drepturile lor prin actele de executare. Potrivit art. 76 din ordonantă persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricărei executări silite, fiecărui act de executare silită efectuat de organele de executare competente, precum si în cazul în care acest organ refuză să îndeplinească un act de executare în conditiile legii.

Referitor la dispozitiile art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 Curtea constată că, pentru aceleasi considerente, sustinerile autorului exceptiei nu sunt întemeiate.

În plus Curtea retine că stabilirea unei ordini de preferintă la distribuirea sumei realizate din executarea silită nu este specifică doar procedurii reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, o asemenea ordine de preferintă fiind reglementată si prin Codul de procedură civilă (art. 563), precum si prin Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată (art. 108).

Creantele bugetare sunt înscrise în rândul creantelor privilegiate, tinându-se seama de natura acestora si de interesul ca aceste creante să fie realizate fără întârziere, pentru a alimenta bugetul de stat, destinat satisfacerii intereselor generale ale societătii.

În concluzie, Curtea constată că dispozitiile legale atacate pe calea exceptiei de neconstitutionalitate nu contravin nici uneia dintre prevederile Legii fundamentale invocate de autorul exceptiei.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 3, art. 66 alin. 3, art. 671 alin. 1 si ale art. 71 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Maria Moldovan în Dosarul nr. 5.232/2001 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Vlad Mihai Cercel

Întrucât a încetat calitatea de magistrat-asistent

a domnului Vlad Mihai Cercel, în locul său semnează,

în temeiul art. 261 alin. 2 din Codul de procedură civilă,

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu