MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 380         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

295. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

419. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

310. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991

 

438. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991

 

315. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative

 

443. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative

 

317. - Lege privind participarea României la finantarea realizării sistemului de comunicatii si informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

 

452. - Decret pentru promulgarea Legii privind participarea României la finantarea realizării sistemului de comunicatii si informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

 

319. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000

 

454. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

513. - Hotărâre privind continuarea activitătii în România a Biroului Emisarului Regional de pe lângă Coordonatorul Special al Pactului de  Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

 

515. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Pitesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 5 din 19 iulie 2001 privind procedura somatiei de plată, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În toate cazurile, pentru solutionarea cererii, judecătorul dispune citarea părtilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lămuriri, precum si pentru a stărui în efectuarea plătii sumei datorate de debitor ori pentru întelegerea părtilor asupra modalitătilor de plată.”

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Împotriva ordonantei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.

(3) Cererea în anulare se depune la instanta unde functionează judecătorul care a dat ordonanta. Aceasta, dacă nu constată propria competentă, va trimite dosarul instantei competente potrivit alin. (2).

(4) Dacă instanta învestită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanta, pronuntând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile de către debitor. Recursul se judecă în termen de 30 de zile.”

3. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) La cererea creditorului ordonanta prevăzută la alin. (1) sau, după caz, ordonanta împotriva căreia a fost introdusă cererea în anulare prevăzută la art. 8, care însă a fost respinsă prin hotărâre rămasă irevocabilă prin nerecurare ori prin respingerera recursului, va fi învestită cu formulă executorie, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă. Astfel învestită, ordonanta constituie titlu executoriu, care se eliberează creditorului. Totodată titlul, în copie, se comunică si debitorului.”

4. Articolul 11 se abrogă.

5. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) Ordonanta si hotărârile pronuntate de instantă, în conditiile prezentei ordonante, nu au autoritate de lucru judecat privitor la fondul raporturilor juridice dintre părti.

(2) Prevederile art. 338 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU DUVĂZ

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 295.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001

privind procedura somatiei de plată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 419.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 61 din 30 august 2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevăzute la art. 1 trebuie să asigure înregistrarea cronologică si sistematică, prelucrarea, publicarea si păstrarea informatiilor cu privire la pozitia financiară, performanta financiară si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.”

2. La articolul I punctul 4, alineatele (1) si (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Ministerul Finantelor Publice elaborează si emite norme si reglementări în  domeniul contabilitătii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.

(2) Normele si reglementările contabile pentru institutiile de credit, unitătile de asigurare-reasigurare, precum si pentru unitătile care operează pe piata de capital se elaborează si se emit de Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.”

3. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Orice operatiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.”

4. La articolul I, după punctul 8 se introduce punctul 81 cu următorul cuprins:

“81. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest sens de către Ministerul Finantelor Publice.»”

5. La articolul I punctul 18, alineatul (4) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(4) Pierderea contabilă se acoperă din profitul exercitiului si cel reportat, din rezerve, capital social si din alte resurse financiare proprii, potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor si în conformitate cu metodologia emisă de Ministerul Finantelor Publice.”

6. La articolul I, după punctul 40 se introduce punctul 401 cu următorul cuprins:

“401. La articolul 39 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

«(5) Contraventiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 mai 2002.

Nr. 310.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2001

pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 438.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30 din 13 martie 2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 30 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 mai 2002.

Nr. 315.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2002

pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 443.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind participarea României la finantarea realizării sistemului de comunicatii

si informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României la finantarea realizării sistemului de comunicatii si informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) cu suma de 300.000 dolari S.U.A.

Art. 2. - Contravaloarea în lei a sumei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 317.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind participarea României la finantarea realizării sistemului de comunicatii si informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind participarea României la finantarea realizării sistemului de comunicatii si informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 452.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. -Ordonanta Guvernului nr. 105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 426 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Dovedirea situatiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate, la cerere, de către organele competente, iar în cazul în care aceasta nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.”

2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonantă se depun la casele judetene de pensii sau, după caz, la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti.”

            3. După articolul 11 se introduce articolul 12 cu următorul cuprins:

“Art. 12. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, cu consultarea Ministerului Informatiilor Publice, Ministerului de Interne si Ministerului Apărării Nationale, va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.”

Art. II. - Elaborarea normelor metodologice prevăzute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 319.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 454.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind continuarea activitătii în România a Biroului Emisarului Regional de pe lângă Coordonatorul Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă continuarea activitătii în România, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, a Biroului Emisarului Regional de pe lângă Coordonatorul Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, denumit în continuare Biroul Emisarului Regional.

Art. 2. - Biroul Emisarului Regional va asigura legătura cu structurile Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est si cu statele beneficiare, va urmări cresterea eficientei Pactului ca organism de solutionare a unor probleme regionale ale comertului si dezvoltării economice, va  contribui la atragerea de resurse pentru finantarea unor proiecte de investitii, va identifica oportunităti pentru promovarea de noi proiecte si va găzdui unele reuniuni regionale ale Pactului

de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

Art. 3. - Partea română va desemna, în aceleasi conditii ca si celelalte state participante la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, pe bază de rotatie, Emisarul Regional, precum si personalul diplomatic si tehnico-administrativ al Biroului Emisarului Regional, cu suportarea cheltuielilor aferente de capital, salarizare, deplasări si logistice.

Art. 4. - Sediul Biroului Emisarului Regional este asigurat de partea română, cu titlu gratuit, în incinta Ministerului Afacerilor Externe, până la găsirea unui spatiu adecvat.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 513.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Pitesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

           

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil format din blocul de locuinte G1 - obiectiv de investitii în curs de executie -, situat în municipiul Pitesti, Cartier Tudor Vladimirescu, judetul Arges, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Pitesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a blocului, în baza unui nou protocol, un număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu al Ministerului de Interne, din valoarea finală a obiectivului, trece în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului de Interne.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 mai 2002.

Nr. 515.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul public al municipiului Pitesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitesti

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Pitesti, str. Tudor Vladimirescu, bl. G1, judetul Arges

Ministerul de Interne

Consiliul Local al Municipiului Pitesti

Suprafata construită = 305,55 m2

Suprafata desfăsurată = 2.750 m2