MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 382         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 iunie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 107 din 2 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001

 

ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI

 

52. - Ordin privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

 

53. - Ordin privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

54. - Ordin privind stabilirea unor situatii în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 107

din 2 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Moldrom” - S.A. din Iasi în Dosarul nr. 7.825/2001 al Tribunalului Iasi.

La apelul nominal a răspuns avocat Neculai Volovăt, pentru autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Societătii Comerciale “Moldrom” - S.A. din Iasi solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, sustinând că dispozitiile de lege criticate încalcă prevede- rile art. 16 alin. (1) si (2), art. 53 alin. (2) si art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că dispozitiile art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 7.825/2001, Tribunalul Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea  adăugată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Moldrom” - S.A. din Iasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin dispozitiile art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 “se încalcă principiul constitutional al egalitătii între comercianti”, prin crearea unei discriminări “între diverse persoane juridice - societăti comerciale - în functie de modalitatea de plată folosită, beneficiind de reglementarea favorabilă doar cele care au efectuat operatiunile de plată prin bănci, nu si cele care au efectuat plata în numerar... sau prin transfer bancar în conturi personale”. De asemenea, autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate aduc atingere “principiului constitutional al justetei sistemului de impunere, consacrat de art. 53 alin. (2) din Constitutie, care presupune unitate de tratament fiscal, o impozitare în functie de criterii obiective si generale, ceea ce nu se întâmplă în cazul de fată în care diferenta de tratament fiscal rezultă din modul diferit de efectuare a plătilor, ceea ce nu reprezintă un criteriu obiectiv si general.” Totodată autorul exceptiei consideră că .dispozitiile care acordă beneficiul scutirii de T.V.A. numai celor care încasează pretul mărfii exportate prin transfer bancar constituie o reglementare a unui act de concurentă neloială, prin care sunt avantajati anumiti comercianti, încălcându-se astfel prevederile art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie”.

Tribunalul Iasi, exprimându-si opinia, consideră neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 53 alin. (2) si art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, arătând că “derularea operatiunilor valutare prin bănci nu face decât să asigure transparenta acestor operatiuni si să realizeze un cadru egal pentru toti agentii economici, prevenind actiunile ilicite”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fostcomunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că “scopul reglementării cuprinse în art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 este consolidarea regimului valutar si întărirea disciplinei financiare privind disponibilitătile în conturile valutare si nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei”.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), acestea referindu-se la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, iar nu la egalitatea persoanelor juridice. Se mai sustine că textul criticat nu contravine nici dispozitiilor art. 53 alin. (2) din Legea fundamentală, deoarece prin prevederile art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 “se asigură unitatea de tratament fiscal a comerciantilor (…) respectându-se cerinta aplicării juste a impozitelor si taxelor”. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 134 din Constitutie, se apreciază că nici această critică nu este întemeiată, deoarece “măsura instituită prin dispozitiile art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, referitoare la aplicarea cotei zero de taxă pe valoarea adăugată numai în cazul în care contravaloarea exporturilor se încasează în valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României, se înscrie pe deplin în obligatia statului de a asigura protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară, prin consolidarea regimului valutar si întărirea disciplinei financiare privind disponibilitătile în conturile valutare”.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001), dispozitii care au următorul continut:

“În România se aplică următoarele cote: […]

B. Cota zero pentru:

a) exportul de bunuri, transportul si prestările de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de contribuabili cu sediul în România, a căror contravaloare se încasează în valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României. Prin derogare de la aceste prevederi, beneficiază de cota zero exporturile de bunuri care se derulează în sistem barter;”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că aceste dispozitii legale contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2), art. 53 alin. (2) si art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie.

1. În argumentarea neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 se sustine că acestea “creează o discriminare între persoanele juridice în functie de modalitatea de plată folosită”, încălcându-se astfel prevederile constitutionale care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, precum si principiul conform căruia nimeni nu este mai presus de lege.

Curtea Constitutională a statuat în practica sa jurisdictională că principiul egalitătii nu exclude un tratament juridic diferit în situatii diferite în ceea ce priveste exercitarea efectivă a drepturilor recunoscute si garantate de Constitutie. Asa fiind, faptul că legiuitorul a limitat aplicarea cotei zero de taxă pe valoarea adăugată numai la contribuabilii care încasează valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Natională a României nu reprezintă o încălcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

În ceea ce priveste invocarea, în sustinerea exceptiei, a încălcării dispozitiilor alin. (2) al art. 16 din Legea fundamentală, Curtea constată că acestea nu au incidentă în cauză.

2. Curtea nu poate retine nici critica privind încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 53 alin. (2), potrivit cărora “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale”. De la regula aplicabilă în materie fiscală, potrivit căreia orice venit este supus impozitării, art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 consacră o exceptie, în considerarea unor ratiuni evidente, si anume stimularea pe această cale a instaurării disciplinei în domeniul financiar-bancar, de natură să faciliteze si să eficientizeze controlul asupra plătilor în valută, făcute cu titlu de contraprestatii pentru exportul de bunuri, transportul si prestările de servicii, legate direct de exportul bunurilor, efectuate de contribuabili cu sediul în România.

Întrucât, asa cum a statuat Curtea în precedent, stabilirea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, precum si a conditiilor de impozitare intră în competenta exclusivă a legiuitorului, care poate să opteze în privinta cuantumului impozitelor si taxelor, a unor exceptări sau scutiri de la aceste obligatii fiscale, adoptând reglementarea prevăzută la art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă nr. 17/2000, Guvernul, în calitatea sa de legiuitor delegat, a actionat în limitele acestei competente, neputându-se retine că astfel ar fi contravenit principiului asezării juste a sarcinilor fiscale.

3. Curtea constată, de asemenea, că nu poate fi primită nici sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a), conform cărora: “(1) Economia României este economie de piată. (2) Statul trebuie să asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”.

Economia de piată si libertatea comertului pe care o implică sunt incompatibile cu anarhia, iar în această lumină dispozitiile legale criticate nu contravin textelor constitutionale mentionate, ci, dimpotrivă, le dau expresie, în măsura în care au ca finalitate protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 1 lit. B.a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Moldrom” - S.A. din Iasi în Dosarul nr. 7.825/2001 al Tribunalului Iasi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI

 

AVOCATUL POPORULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

 

Avocatul Poporului,

în temeiul Hotărârii Senatului României nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,

văzând prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului si ale art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului,

în aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform cărora cerintele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal vor fi elaborate de autoritatea de supraveghere si vor fi actualizate periodic, corespunzător progresului tehnic si experientei acumulate,

având în vedere Nota privind cerintele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, înregistrată sub nr. 4.327 din 18 aprilie 2002, a adjunctului Avocatului Poporului,

având în vedere exigenta elaborării cerintelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, care stau la baza adoptării de către operatorii de date cu caracter personal a măsurilor tehnice si organizatorice adecvate, prin care se garantează un nivel corespunzător si legal de securitate a prelucrării de date cu caracter personal, precum si a publicării cerintelor respective în Monitorul Oficial al României, Partea I, în scopul ca acestea să poată fi cunoscute în mod corespunzător de către operatorii mentionati,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Cerintele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin

 

AVOCATUL POPORULUI,

prof. univ dr. IOAN MURARU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

CERINTELE MINIME DE SECURITATE

a prelucrărilor de date cu caracter personal

 

Prezentele cerinte minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal trebuie să stea la baza adoptării si implementării de către operator a măsurilor tehnice si organizatorice necesare pentru păstrarea confidentialitătii si integritătii datelor cu caracter personal. În concordantă cu acestea operatorii îsi vor stabili propriile politici si proceduri de securitate.

Cerintele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal acoperă următoarele aspecte:

1. Identificarea si autentificarea utilizatorului

Prin utilizator se întelege orice persoană care actioneazăsub autoritatea operatorului, a  persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Utilizatorii, pentru a căpăta acces la o bază de date cu caracter personal, trebuie să se identifice. Identificarea se poate face prin mai multe metode, cum ar fi: introducerea codului de identificare de la tastatură (un sir de caractere), folosirea unei cartele cu cod de bare, folosirea unei cartele inteligente (smart card) sau a unei cartele magnetice.

Fiecare utilizator are propriul său cod de identificare.

Niciodată mai multi utilizatori nu trebuie să aibă acelasi cod de identificare.

Codurile de identificare (sau conturi de utilizator) nefolosite o perioadă mai îndelungată trebuie dezactivate si distruse după un control prealabil intern al operatorului. P

Perioada după care codurile trebuie dezactivate si distruse se stabileste de operator.

Orice cont de utilizator este însotit de o modalitate de autentificare. Autentificarea poate fi făcută prin introducereaunei parole sau prin mijloace biometrice: amprenta dactiloscopică, amprenta vocală, angiografia retiniană etc.

Parolele sunt siruri de caractere. Cu cât sirul de caractere este mai lung, cu atât parola este mai greu de aflat.

La introducerea parolelor acestea nu trebuie să fie afisate în clar pe monitor. Parolele trebuie schimbate periodic în functie de politicile de securitate ale entitătii (operator sau persoană împuternicită). Schimbarea periodică a parolelor se face numai de către utilizatori autorizati de operator.

Operatorul trebuie să solicite realizarea unui sistem informational care să refuze automat accesul unui utilizator după 5 introduceri gresite ale parolei.

Orice utilizator care primeste un cod de identificare si un mijloc de autentificare trebuie să păstreze confidentialitatea acestora si să răspundă în acest sens în fata operatorului.

Fiecare entitate va stabili o procedură proprie de administrare si gestionare a conturilor de utilizator.

Operatorii autorizează anumiti utilizatori pentru a revoca sau a suspenda un cod de identificare si autentificare, dacă utilizatorul acestora si-a dat demisia ori a fost concediat, si-a încheiat contractul, a fost transferat la alt serviciu si noile sarcini nu îi solicită accesul la date cu caracter personal, a abuzat de codurile primite sau dacă va absenta o perioadă îndelungată stabilită de entitate.

Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se va face pe baza unei liste apro

bate de conducerea entitătii.

2. Tipul de acces

Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atributiilor lor de serviciu. Pentru aceasta operatorii trebuie să stabilească tipurile de acces după functionalitate (cum ar fi: administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) si după actiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, stergere), precum si procedurile privind aceste tipuri de acces.

Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor avea acces la datele cu caracter personal. Operatorul va permite accesul programatorilor la datele cu caracter personal după ce acestea au fost transformate în date anonime.

Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri exceptionale.

Pentru activitatea de pregătire a utilizatorilor sau pentru realizarea de prezentări se vor folosi date anonime.

Angajatii care predau cursurile de pregătire vor folosi date cu caracter personal pe parcursul propriei lor pregătiri.

Operatorul va stabili modalitătile stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal. Autorizarea pentru această prelucrare de date cu caracter personal trebuie limitată la câtiva utilizatori.

3. Colectarea datelor

Operatorul desemnează utilizatori autorizati pentru operatiile de colectare si introducere de date cu caracter personal într-un sistem informational.

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizati desemnati de operator.

Operatorul va lua măsuri pentru ca sistemul informational să înregistreze cine a făcut modificarea, data si ora modificării. Pentru o mai bună administrare operatorul va lua măsuri ca sistemul informational să mentină datele sterse sau modificate.

4. Executia copiilor de sigurantă

Operatorul va stabili intervalul de timp la care se vor executa copiile de sigurantă ale bazelor de date cu caracter personal, precum si ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care execută aceste copii de sigurantă vor fi numiti de operator, într-un număr restrâns. Copiile de sigurantă se vor stoca în alte camere, în fisete metalice cu sigiliu aplicat, si, dacă este posibil, chiar în camere din altă clădire.

Operatorul va lua măsuri ca accesul la copiile de sigurantă să fie monitorizat.

5. Computerele si terminalele de acces

Computerele si alte terminale de acces vor fi instalate în încăperi cu acces restrictionat. Dacă nu pot fi asigurate aceste conditii, computerele se vor instala în încăperi care se pot încuia sau se vor lua măsuri ca accesul la computere să se facă cu ajutorul unor chei ori cartele magnetice.

Dacă pe ecran apar date cu caracter personal asupra cărora nu se actionează o perioadă dată, stabilită de operator, sesiunea de lucru trebuie închisă automat. Mărimea acestei perioade se determină în functie de operatiile care trebuie executate.

Terminalele de acces folosite în relatia cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, vor fi pozitionate astfel încât să nu poată fi văzute de public si după o perioadă scurtă, stabilită de operator, în care nu se actionează asupra lor, acestea trebuie ascunse.

6. Fisierele de acces

Operatorul este obligat să ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată într-un fisier de acces (numit log la prelucrările automate) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal, stabilit de operator. Informatiile înregistrate în fisierul de acces sau în registru vor fi:

- codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);

- numele fisierului accesat (fisei);

- numărul înregistrărilor efectuate;

- tipul de acces;

- codul operatiei executate sau programul folosit;

- data accesului (an, lună, zi);

- timpul (ora, minutul, secunda).

Pentru prelucrările automate aceste informatii vor fi stocate într-un fisier de acces general sau în fisiere separate pentru fiecare utilizator. Orice încercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, înregistrată.

Operatorul este obligat să păstreze fisierele de acces cel putin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe în cazul unor investigatii. Dacă investigatiile se prelungesc, aceste fisiere se vor păstra atât timp cât se va considera necesar.

Fisierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sanctiuni sau a sesizării organelor competente.

7. Sistemele de telecomunicatii

Operatorul este obligat să facă periodic controlul autentificărilor si tipurilor de acces pentru detectarea unor disfunctionalităti în ceea ce priveste folosirea sistemelor de telecomunicatii.

Operatorii sunt obligati să conceapă sistemul de telecomunicatii astfel încât datele cu caracter personal să nu poată fi interceptate sau transmise de oriunde. Dacă sistemul de telecomunicatii nu poate fi astfel securizat, operatorul este obligat să impună folosirea metodei de criptare pentru transmisia datelor cu caracter personal.

Prin sistemele de telecomunicatii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare.

8. Instruirea personalului

În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor operatorul este obligat să facă informarea acestora cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, la cerintele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum si cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în functie de specificul activitătii utilizatorului.

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal vor fi instruiti de către operator asupra confidentialitătii acestora si vor fi avertizati prin mesaje care vor apărea pe monitoare în timpul activitătii. Utilizatorii sunt obligati să îsi închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc locul de muncă.

9. Folosirea computerelor

Pentru mentinerea securitătii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva virusilor informatici) operatorul va lua măsuri care vor consta în:

a) interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;

b) informarea utilizatorilor în privinta pericolului privind virusii informatici;

c) implementarea unor sisteme automate de devirusare si de securitate a sistemelor informatice;

d) dezactivarea, pe cât posibil, a tastei “Print screen”, atunci când sunt afisate pe monitor date cu caracter personal, interzicându-se astfel scoaterea la imprimantă a acestora.

10. Imprimarea datelor

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizati pentru această operatiune de către operator. Operatorii sunt obligati să aprobe proceduri interne specifice privind folosirea si distrugerea acestor materiale.

Fiecare entitate îsi va aproba propriul sistem de securitate, tinând seama de aceste cerinte minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, iar în functie de importanta datelor cu caracter personal prelucrate, îsi va impune măsuri de securitate suplimentare.

 

AVOCATUL POPORULUI

 

ORDIN

privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

Avocatul Poporului,

în temeiul Hotărârii Senatului României nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,

văzând prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului si ale art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului,

în aplicarea art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

având în vedere Nota privind aspecte legate de activitatea Avocatului Poporului, ca autoritate de supraveghere, în sensul Legii nr. 677/2001, înregistrată sub nr. 4.219 din 16 aprilie 2002, a adjunctului Avocatului Poporului,

având în vedere exigenta aprobării formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 si a publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, în scopul ca acestea să poată fi utilizate în mod corespunzător de către operatorii care efectuează prelucrări de date cu caracter personal,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă formularele tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prevăzute în anexele nr. 1-4.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare si de utilizare a formularelor de notificare sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

AVOCATUL POPORULUI,

prof. univ dr. IOAN MURARU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 53.

 

ANEXA Nr. 1

 

NOTIFICARE

pentru prelucrarea de date cu caracter personal

 

1. Numele (denumirea) operatorului ..........................................................................................................................................

2. Domiciliul (sediul) operatorului ..........................................................................................................................................

3. Numele (denumirea) reprezentantului (reprezentantilor) ..........................................................................................................................................

4. Domiciliul (sediul) reprezentantului (reprezentantilor) ..........................................................................................................................................

5. Numele (denumirea) împuternicitului (împuternicitilor)1) ..........................................................................................................................................

6. Domiciliul (sediul) împuternicitului (împuternicitilor) ..........................................................................................................................................

7. Scopul (scopurile) prelucrării ..........................................................................................................................................

8. Descrierea categoriei (categoriilor) de persoane vizate2) ..........................................................................................................................................

9. Descrierea datelor ori a categoriilor de date ce vor fi prelucrate3)

..........................................................................................................................................

10. Sursa din care sunt colectate datele ..........................................................................................................................................

11. Operatiunile prin care se realizează prelucrarea datelor ..........................................................................................................................................

12. Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora urmează să li se dezvăluie datele4) ..........................................................................................................................................

13. Garantiile care însotesc dezvăluirea datelor către terti5) ..........................................................................................................................................

14. Modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor ..........................................................................................................................................

15. Data estimată pentru încheierea operatiunilor de prelucrare ..........................................................................................................................................

16. Destinatia ulterioară a datelor ..........................................................................................................................................

17. Transferuri de date care se intentionează să fie făcute către alte state6)

..........................................................................................................................................

18. Descriere generală care să permită aprecierea preliminară a măsurilor luate pentru asigurarea securitătii prelucrării ...........................................................................................................................................

19. Specificarea oricărui sistem de evidentă a datelor cu caracter personal, care are legătură cu prelucrarea, precum si a eventualelor legături cu alte prelucrări de date sau cu alte sisteme de evidentă a datelor cu caracter personal, indiferent dacă se efectuează, respectiv dacă sunt sau nu sunt situate pe teritoriul României

..........................................................................................................................................

20. Motivele care justifică aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3) sau (4) ori ale art. 13 alin. (5) sau (6) din Legea nr. 677/2001, în situatia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice ori în scopuri statistice, de cercetare istorică sau stiintifică

..........................................................................................................................................

Data ........................

 

Semnătura

........................................

 


1) Dacă este cazul.

2) În cazul în care se prelucrează date în scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de persoane vizate, în functie de scopul prelucrării.

3) În cazul în care se prelucrează date în scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de date prelucrate, în functie de scopul prelucrării.

4) În cazul în care se prelucrează date în scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de destinatari, în functie de scopul prelucrării.

5) Se vor mentiona actele normative în baza cărora are loc dezvăluirea datelor cu caracter personal către terti. În lipsa acestor acte normative se va mentiona dacă există consimtământul persoanei vizate.

6) În situatia în care se intentionează ca datele care sunt prelucrate să fie transferate în străinătate, se va completa si notificarea pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal.

 

ANEXA Nr. 2

 

NOTIFICARE

pentru prelucrarea de date cu caracter personal, efectuată în cadrul activitătilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activităti desfăsurate în domeniul dreptului penal, în limitele si cu restrictiile stabilite de lege

 

1. Denumirea operatorului ..........................................................................................................................................

2. Sediul operatorului ..........................................................................................................................................

3. Scopul prelucrării ..........................................................................................................................................

4. Temeiul legal al prelucrării ..........................................................................................................................................

5. Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrării ..........................................................................................................................................

Data ........................

 

Semnătura

........................................

 

ANEXA Nr. 3

 

NOTIFICARE SIMPLIFICATĂ

 

1. Numele (denumirea) operatorului ..........................................................................................................................................

2. Sediul si numărul de telefon ale operatorului ..........................................................................................................................................

3. Numele reprezentantului (reprezentantilor) ..........................................................................................................................................

4. Domiciliul reprezentantului (reprezentantilor) ..........................................................................................................................................

5. Numele (denumirea) împuternicitului (împuternicitilor)1) ..........................................................................................................................................

6. Domiciliul (sediul) împuternicitului (împuternicitilor) ..........................................................................................................................................

7. Scopul (scopurile) prelucrării ..........................................................................................................................................

8. Datele sau categoriile de date ce urmează a fi prelucrate2) ..........................................................................................................................................

9. Categoria (categoriile) de persoane vizate3) ..........................................................................................................................................

10. Destinatarii (categoriile) de destinatari4) ..........................................................................................................................................

11. Perioada pentru care sunt stocate datele ..........................................................................................................................................

Data ........................

 

Semnătura

........................................


1) Dacă este cazul.

2) În cazul în care se prelucrează date în scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de date prelucrate, în functie de scopul prelucrării.

3) În cazul în care se prelucrează date în scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de persoane vizate, în functie de scopul prelucrării.

4) În cazul în care se prelucrează date în scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de destinatari, în functie de scopul prelucrării.

 

ANEXA Nr. 4

 

NOTIFICARE

pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal

 

1. Numele (denumirea) operatorului ..........................................................................................................................................

2. Sediul si numărul de telefon ale operatorului ..........................................................................................................................................

3. Numele reprezentantului (reprezentantilor) ..........................................................................................................................................

4. Domiciliul reprezentantului (reprezentantilor) ..........................................................................................................................................

5. Numele (denumirea) împuternicitului (împuternicitilor)1) ..........................................................................................................................................

6. Domiciliul (sediul) împuternicitului (împuternicitilor) ..........................................................................................................................................

7. Categoriile de date transmise2) ..........................................................................................................................................

8. Scopul prelucrării ..........................................................................................................................................

9. Durata propusă pentru prelucrare ..........................................................................................................................................

10. Statul de origine ..........................................................................................................................................

11. Statul de destinatie finală .........................................................................................................................................

12. Garantiile cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor3) ..........................................................................................................................................

 

Data ........................

 

Semnătura

........................................


1) Dacă este cazul.

2) În cazul în care se prelucrează date în scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de date prelucrate, în functie de scopul prelucrării.

3) Stabilite prin contracte încheiate între operatori.

 

ANEXA Nr. 5

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare si de utilizare a formularelor de notificare

 

Denumirea formularului: Notificare pentru prelucrarea de date cu caracter personal, Notificare pentru prelucrarea de date cu caracter personal, efectuată în cadrul activitătilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activităti desfăsurate în domeniul dreptului penal, în limitele si cu restrictiile stabilite de lege, Notificare simplificată, Notificare pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal.

Format: A4

Se difuzează: gratuit

Se utilizează la: notificarea prelucrărilor de date cu caracter personal ce cad sub incidenta Legii nr. 677/2001

Se întocmeste de: operator

Circulă: un exemplar la autoritatea de supraveghere  Se arhivează: un exemplar la autoritatea de supraveghere.

 

AVOCATUL POPORULUI

 

ORDIN

privind stabilirea unor situatii în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

Avocatul Poporului,

în temeiul Hotărârii Senatului României nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,

văzând prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului si ale art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului,

în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform cărora autoritatea de supraveghere poate stabili situatii în care notificarea nu este necesară sau situatii în care notificarea se poate efectua într-o formă simplificată, precum si continutul acesteia, atunci când, luând în considerare natura datelor destinate să fie prelucrate, prelucrarea nu poate afecta, cel putin aparent, drepturile persoanelor vizate, cu conditia să precizeze expres scopurile în care se poate face o asemenea prelucrare, datele sau categoriile de date care pot fi prelucrate, categoria ori categoriile de persoane vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le pot fi dezvăluite si perioada pentru care datele pot fi stocate,

având în vedere Nota privind aspecte legate de activitatea Avocatului Poporului, ca autoritate de supraveghere, în sensul Legii nr. 677/2001, înregistrată sub nr. 4.219 din 16 aprilie 2002, a adjunctului Avocatului Poporului,

în vederea rationalizării procedurii de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal si în special a celor privitoare la propriul personal din autoritătile si institutiile publice, precum si cel din cadrul entitătilor cu caracter privat,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc situatiile în care notificarea nu este necesară si care sunt următoarele:

a) prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la petitionari si la propriul personal, efectuată de autoritătile si institutiile publice, în vederea îndeplinirii unor obligatii legale ale operatorilor (încheierea si executarea unor contracte de muncă, stabilirea si desfăsurarea unor raporturi de serviciu, îndeplinirea unor obligatii fiscale, de protectie si de asigurare socială etc.);

b) prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la propriii angajati, efectuată de entitătile de drept privat, în vederea îndeplinirii unor obligatii legale ale operatorilor (încheierea si executarea unor contracte de muncă, îndeplinirea unor obligatii fiscale, de protectie si de asigurare socială etc.).

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

AVOCATUL POPORULUI,

prof. univ dr. IOAN MURARU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 54.