MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 385          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 6 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

309. - Lege privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

437. - Decret pentru promulgarea Legii privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 86 din 19 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, precum si a dispozitiilor art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

462. - Hotărâre privind aprobarea stemei judetului Arges         

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar

în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetătean român, care a efectuat stagiul militar în detasamentele de muncă din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

Art. 2. - Persoanele care s-au aflat în situatia prevăzută la art. 1 au dreptul la o indemnizatie lunară, neimpozabilă, de 15.000 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii.

Art. 3. - Sotia celui decedat, din categoria celor prevăzuti la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizatie lunară egală cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, în conditiile dispozitiilor art. 2, neimpozabilă, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Art. 4. - Nivelul indemnizatiilor acordate prin prezenta lege va fi indexat anual prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum.

Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de prevederile prezentei legi cu începere de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, precum si de următoarele drepturi:

a) asistentă medicală si medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât si în timpul spitalizării;

b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor. De aceste drepturi beneficiază si văduvele supravietuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situatia prevăzută la art. 1, care nu s-au recăsătorit.

Art. 6. - (1) Stabilirea si plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se fac de către casele teritoriale de pensii si a municipiului Bucuresti. Stabilirea situatiilor prevăzute în prezenta lege se face de către comisia, care functionează în cadrul caselor teritoriale de pensii si a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare. Din comisia mai sus mentionată va face parte si un reprezentant al centrului militar teritorial.

(2) Stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se face, la cerere, pe baza înscrisurilor din livretele militare, din adeverintele eliberate de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti.

(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se depun la casele teritoriale de pensii si a municipiului Bucuresti.

(4) Comisia este obligată să se pronunte asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.

(5) Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestatie la Curtea de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotărârea Curtii de apel este definitivă.

Contestatiile formulate împotriva hotărârilor comisiei sunt scutite de taxă judiciară de timbru.

Art. 7. - (1) Casele teritoriale de pensii si a municipiului Bucuresti, atunci când sunt sesizate sau din proprie initiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei legi.

(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.

(3) Împotriva deciziei de revizuire, emisă în conditiile alin. (1) si (2), persoana interesată poate introduce contestatie, în conditiile Legii nr. 29/1990.

Art. 8. - Ministerul Finantelor Publice va aloca Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale fondurile necesare plătii drepturilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 9. - (1) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Apărării Nationale vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.

(2) Elaborarea normelor metodologice se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 10. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 mai 2002.

Nr. 309.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 437.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 86

din 19 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 30/1991

privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, precum si a dispozitiilor art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, precum si a dispozitiilor art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Transtex” - S.R.L. din Sighisoara în Dosarul nr. 2.361/2001 al Tribunalului Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât, în legătură cu aspectele invocate în sustinerea ei, Curtea nu este competentă să se pronunte, sens în care se invocă jurisprudenta acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 iulie 2001, pronuntată în Dosarul r. 2.361/2001, Tribunalul Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, precum si a dispozitiilor art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială “Transtex” - S.R.L. din Sighisoara într-o cauză având ca obiect solutionarea recursurilor formulate împotriva Sentintei civile nr. 427 din 14 februarie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 249/1999 al Judecătoriei Sighisoara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustin următoarele:

I. Cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, se invocă încălcarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) si (7), art. 48, 49, 51, art. 134 alin. (2) lit. a), art. 135 alin. (1) si (6) si ale art. 136 din Constitutie. Astfel, referitor la încălcarea art. 136 din Constitutie, care stabileste că formarea, administrarea, întrebuintarea si controlul resurselor financiare ale statului, ale unitătilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice se reglementează prin lege, se arată că textul de lege criticat “nu îndeplineste conditia impusă de către acest articol din Legea fundamentală, si anume nu specifică din punct de vedere al controlului atributia Gărzii financiare”, ci lasă “la discretia Ministerului Finantelor Publice de a dispune efectuarea controlului, sau mai multor controale pe aceeasi temă, prin mai multe organe de control”.

II. În legătură cu prevederile art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, se sustine că neconstitutionalitatea acestora “derivă, de asemenea, din nespecificarea expresă a competentelor si atributiilor organelor de control”. Se mai sustine că acest text este neconstitutional deoarece contravine art. 5 si 15 din Legea nr. 30/1991, precum si art. 136 din Constitutie, prin aceea că nu stabileste “care este competenta specială, sau cui revine competenta specială” de a exercita atributiile de control. Asa fiind, se consideră că Garda financiară nu are competenta materială de a constata încălcări ale dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994, precum si faptul că prin Legea nr. 101/1998 sunt abrogate simplicit sanctiunile contraventionale stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 18/1994”.

III. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate mai sustine că atât prevederile art. 15 din Legea nr. 30/1991, cât si prevederile art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 contravin si art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie, “întrucât prin măsurile nelegale dispuse de către Garda financiară Mures în atribuirea de competente pe care nu le are, proprietatea privată nu mai este inviolabilă” si “statul intervine astfel, prin măsuri administrative, în sfera proprietătii private, aceasta întrucât sumele obtinute intră în patrimoniul unei societăti cu capital privat”. De asemenea, în opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, “în conditiile arătate” statul nu asigură libertatea comertului, protectia concurentei loiale si nici nu creează cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, astfel încât textele criticate sunt contrare prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Potrivit unui alt motiv de neconstitutionalitate, prin măsurile dispuse de Garda financiară ca urmare a controalelor efectuate în temeiul acestor dispozitii de lege se instituie, contrar prevederilor art. 49 din Constitutie, o îngrădire a drepturilor si libertătilor fundamentale.

În sfârsit, se apreciază că “organele Gărzii financiare încalcă în mod repetat proprietatea privată, prin măsurile administrative pe care le impun, materializate, de regulă, prin sanctiuni contraventionale”, ceea ce este în contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (2) si (7), precum si cu cele ale art. 48 si 51, întrucât respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie, fiind o îndatorire fundamentală si pentru institutiile statului.

Tribunalul Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu sunt contrare art. 136, art. 134 alin. (2) lit. a), art. 135 alin. (6), art. 41 alin. (2) si (7), art. 48 si 51 din Constitutie, iar prevederile constitutionale ale art. 49 nu sunt incidente în cauză.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, în esentă, se arată că art. 15 din Legea nr. 30/1991 stabileste atributiile de control ale Gărzii financiare, astfel că nu sunt încălcate prevederile art. 136 din Constitutie, referitoare la “Sistemul financiar”, iar dispozitiile .art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 nu au legătură cu dispozitiile art. 135 alin. (1) si (2) din Constitutia României”. De asemenea, textele criticate nu contravin art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, “întrucât nici economia de piată si nici libertatea comertului nu justifică încălcarea obligatiei de repatriere a valutei si a termenului legal maxim de repatriere”. În punctul de vedere al Guvernului nici sustinerea referitoare la încălcarea art. 41 alin. (2) si (8) din Constitutie nu este întemeiată, deoarece scopul dispozitiilor criticate este consolidarea regimului valutar si întărirea disciplinei financiare, iar nu instituirea unui regim discriminatoriu din punct de vedere al proprietătii private. În sfârsit, se consideră că nu sunt întemeiate nici sustinerile referitoare la încălcarea prevederilor art. 48 si 51 din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, precum si ale art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, dispozitii al căror continut este următorul:

- Art. 15 din Legea nr. 30/1991: “Garda financiară exercită controlul operativ si inopinat în legătură cu:

a) aplicarea si executarea legilor fiscale si a reglementărilor vamale, urmărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor si taxelor; […]” ;

- Art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994:

“Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor prevăzute la pct. 7 si 8 revin organelor Ministerului Finantelor si Băncii Nationale a României, împuternicite în acest scop.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate dispozitiile de lege criticate contravin art. 41 alin. (2) si (7), art. 48, 49, 51, art. 134 alin. (2) lit. a), art. 135 alin. (1) si (6) si art. 136 din Constitutie, care prevăd:

- Art. 41 alin. (2) si (7): “(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor. […]

(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.” ;

- Art. 48: “(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei.

(2) Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare săvârsite în procesele penale.” ;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”

- Art. 51: “Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată următoarele:

I. O primă critică de neconstitutionalitate vizează dispozitiile art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, potrivit cărora aceasta exercită controlul operativ si inopinat în legătură cu aplicarea si executarea legilor fiscale si a reglementărilor vamale, urmărindu-se împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor si taxelor.

În opinia autorului exceptiei acest text de lege, care “nu specifică din punct de vedere al controlului atributia Gărzii financiare”, încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 136 alin. (1), care “stipulează foarte clar că în ceea ce priveste formarea, administrarea, întrebuintarea si controlul resurselor financiare ale statului, ale unitătilor administrativ-teritoriale, ale institutiilor publice sunt reglementate prin lege.”

Curtea constată că această sustinere nu poate fi retinută, deoarece în realitate ea nu priveste constitutionalitatea textului de lege în sine, ci nereglementarea detaliată a cazurilor în care Garda  financiară poate efectua controale, or, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea supusă controlului”.

Autorul exceptiei mai consideră că si prevederile art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, încalcă art. 136 din Constitutie. În opinia acestuia neconstitutionalitatea dispozitiilor criticate, potrivit cărora “Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor prevăzute la pct. 7 si 8 revin organelor Ministerului Finantelor si Băncii Nationale a României, împuternicite în acest scop”, “derivă, de asemenea, din nespecificarea expresă a competentelor si atributiilor organelor de control”.

Curtea constată că nici această sustinere nu vizează aspecte privind constitutionalitatea textului de lege si, în consecintă, pentru argumentele arătate anterior, si critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, prin raportare la dispozitiile art. 136 din Constitutie, urmează a fi respinsă.

II. Cea de-a doua critică de neconstitutionalitate priveste atât dispozitiile art. 15 din Legea nr. 30/1991, cât si dispozitiile art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, care în opinia autorului exceptiei sunt contrare art. 41 alin. (1) si (7), art. 48, 49, 51, art. 134 alin. (2) lit. a) si art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie.

Astfel, în esentă, se arată că prin aplicarea de sanctiuni contraventionale organele Gărzii financiare încalcă în mod repetat proprietatea privată, care nu mai este inviolabilă, ceea ce contravine prevederilor art. 41 alin. (1) si (7) si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie, precum si  celor ale art. 48 si 51. Se mai consideră că statul nu asigură libertatea comertului, protectia concurentei loiale si nici nu creează cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, astfel încât textele criticate sunt contrare prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

În sfârsit, se apreciază că prin măsurile dispuse de Garda financiară, ca urmare a controalelor efectuate, se instituie, contrar prevederilor art. 49 din Constitutie, o îngrădire a drepturilor si a libertătilor fundamentale.

Examinând argumentele invocate, Curtea constată că acestea reprezintă critici privind măsurile dispuse de Garda financiară în exercitarea controlului efectuat în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 30/1991, precum si în legătură cu sanctiunile contraventionale aplicate de către organele competente ale Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României, în temeiul art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994. Or, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta nu este competentă să se pronunte asupra modului de aplicare a legii. Aplicarea unei sanctiuni nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci este o problemă de fapt care nu intră în competenta Curtii.

De altfel, cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii (de exemplu, Decizia nr. 105 din 1 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 26 iulie 1999), prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie ca si în cauza de fată.

Argumentele ce au fundamentat solutiile de respingere a exceptiilor de neconstitutionalitate, invocate cu privire la prevederile art. IV din ordonanta criticată, îsi mentin valabilitatea si în prezentul dosar, întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, precum si a dispozitiilor art. IV pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Transtex” - S.R.L. din Sighisoara în Dosarul nr. 2.361/2001 al

Tribunalului Mures - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei judetului Arges

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema judetului Arges, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 462.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA JUDETULUI ARGES

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei judetului Arges

 

Descrierea stemei:

Stema judetului Arges, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut plin, având câmpul albastru încărcat cu o acvilă de aur, cu ciocul si ghearele rosii, care îsi ia zborul de pe un munte verde cu trei piscuri.

În câmpul superior, o fascie de culoare rosie, pe care sunt amplasate simbolurile electricitătii si atomului.

Semnificatia elementelor însumate:

Acvila simbolizează demnitate, curaj, măretie si suveranitate; atestă faptul că în această zonă si-au avut resedinta primii domni ai Tării Românesti si evocă întinderea stăpânirii voievozilor de la Arges.

Simbolurile electricitătii si atomului exprimă dezvoltarea energeticii si cercetării stiintifice în domeniul fizicii atomice.

Cele trei piscuri de munte semnifică formele de relief, care cuprind cei mai înalti munti din tară.