MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 388         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 iunie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 92 din 21 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 100 din 26 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4, 7 si art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

487. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 92

din 21 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. 1

din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eugeniu Papană în Dosarul nr. 2.759/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că dispozitiile art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21 si 128 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 2.759/2001, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eugeniu Papană.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin dispozitiile art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă “este privat de calea de atac a apelului si deci de un grad de jurisdictie”, ceea ce contravine prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 128 referitoare la folosirea căilor de atac.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă, exprimându-si opinia, consideră neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă în raport cu prevederile art. 128 si 21 din Constitutie, deoarece “nu se poate sustine încălcarea principiului dublului grad de jurisdictie, întrucât dreptul de a exercita căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti se realizează în conditiile legii”. Pe de altă parte, instanta de judecată apreciază că textul criticat contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece drepturile autorului exceptiei sunt lezate, întrucât “există o diferentă netă de tratament juridic între situatia cauzei sale si cea a unei cauze examinate în apel, după solutionarea în fond a acesteia de către prima instantă”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă, prin care se derogă de la principiul dublului grad de jurisdictie, nu contravin dreptului fundamental privind accesul liber la justitie, instituit prin art. 21 din Constitutie, fiind destinate să asigure celeritatea judecării cauzei. Se mai sustine că textul criticat nu încalcă nici prevederile art. 128 din Legea fundamentală, deoarece .stabilirea dreptului părtilor interesate si Ministerului Public de a exercita împotriva hotărârilor judecătoresti căile de atac prevăzute de lege nu înseamnă că suntem în prezenta unei reglementări constitutionale a principiului dublului grad de jurisdictie”. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 16 din Constitutie, se apreciază că nici această critică nu este întemeiată, deoarece “egalitatea în drepturi nu împiedică stabilirea de către legiuitor a unor modalităti specifice de îndreptare a hotărârilor judecătoresti”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au trimis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 27 aprilie 2001, dispozitii care au următorul continut: “În cazul în care prima instantă a respins sau a anulat cererea de chemare în judecată fără a intra în cercetarea fondului si instanta de apel, găsind apelul întemeiat, a anulat hotărârea apelată, va evoca fondul si va judeca procesul, pronuntând o hotărâre definitivă.”

Aceste prevederi legale sunt criticate ca neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16, 21 si 128 din Constitutie, pe motiv că prin îngrădirea accesului unor categorii de justitiabili la calea de atac a apelului se limitează liberul acces la justitie si se încalcă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, fără privilegii si fără discriminări.

1. Potrivit art. 16 alin. (1) din Constitutie, “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”. În raport cu această dispozitie constitutională Curtea constată că art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă - în actuala redactare - nu contravine principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, deoarece incidenta sa este impusă de existenta unei situatii de natura celei descrise în ipoteza normei si nu de calitatea sau identitatea părtilor.

În acest sens Curtea Constitutională a decis constant că nu este contrară principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice instituirea unor reguli  speciale, inclusiv în ceea ce priveste căile de atac, atâta timp cât ele asigură egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea lor. Principiul le galitătii nu înseamnă uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul nu poate fi decât diferit. În acest sens s-a statuat prin deciziile nr. 70/1993, nr. 74/1994 si nr. 85/1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, nr. 189 din 22 iulie 1994 si nr. 209 din 11 august 1994.

2. Curtea nu poate retine nici critica privind încălcarea art. 21 din Legea fundamentală. Împrejurarea că textul criticat prevede, pentru ratiuni de celeritate, o singură cale de atac nu poate fi calificată ca o îngrădire a accesului liber la justitie, întrucât Constitutia nu contine nici o dispozitie referitoare la numărul gradelor de jurisdictie.

Curtea Constitutională s-a pronuntat, de altfel, în această materie, statuând că .accesul liber la justitie nu presupune în toate cazurile accesul la toate structurile judecătoresti - judecătorii, tribunale, curti de apel, Curtea Supremă de Justitie - si la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenta si căile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, în considerarea unor situatii diferite” (Decizia nr. 129 din 6 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, Decizia nr. 38 din 26 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 mai 1998).

3. Nici referirea la dispozitiile constitutionale ale art. 128, în argumentarea exceptiei de neconstitutionalitate, nu poate fi retinută ca întemeiată, întrucât în cuprinsul lor se vorbeste de exercitarea căilor de atac fără a se mentiona numărul acestora. Or, doar într-o atare ipoteză renuntarea la o cale de atac, de care se plânge autorul exceptiei, ar fi putut constitui o cauză de neconstitutionalitate a art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Mai mult, se pierde din vedere că textul constitutional pretins încălcat prevede că exercitarea căilor de atac are loc în conditiile legii. O atare prevedere, coroborată cu cea a art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit căreia “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”, impune concluzia că în aceste domenii, prin vointa legiuitorului constitutional, legiuitorul ordinar este abilitat să reglementeze în functie de ratiunile si imperativele pe care el însusi le identifică.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eugeniu Papană în Dosarul nr. 2.759/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 100

din 26 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4, 7 si art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Filofteia Ciobanu din Brasov în Dosarul nr. 4.108/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă Filofteia Ciobanu personal, constatându-se lipsa Asociatiei Proprietarilor AP nr. 55 din Brasov, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, arătând că motivele de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care au fundamentat Decizia Curtii Constitutionale nr. 16 din 22 ianuarie 2002, nu subzistă în prezenta cauză. Invocă si neconstitutionalitatea art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/1998, precum si neconstitutionalitatea art. 7 si 4 din anexa nr. 2 la lege, dispozitii în legătură cu care sustine că încalcă art. 37 alin. (1) din Constitutie, referitor la principiul liberei asocieri.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât într-o cauză anterioară, în care aceeasi parte a invocat exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii de lege, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 16/2002, care este definitivă si obligatorie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 4.108/2001, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Filofteia Ciobanu într-o cauză având ca obiect solutionarea apelului declarat de aceasta împotriva Sentintei civile nr. 4.177/2001 pronuntate în Dosarul nr. 21.936/2000, prin care Judecătoria Brasov a obligat-o la plata cotei-părti din cheltuielile comune de întretinere neachitate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996, republicată, sunt neconstitutionale în măsura în care îl declară nevinovat pe proprietarul pe care chiar statul, prin organele sale, l-a lipsit de venituri, fiind pus astfel într-o imposibilitate materială obiectivă de a-si executa obligatia de plată a cotei-părti din cheltuielile comune de întretinere. Textul de lege criticat contravine prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitutie, privind garantarea demnitătii omului si a dreptătii ca valori supreme, ale art. 43, ce instituie obligatia statului de a proteja social persoana lipsită de mijloace de existentă, precum si celor ale art. 25 alin. (1) din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. Autorul exceptiei se consideră ca fiind “victima abuzului de stat”, fiind înlăturat ilegal din functie si din profesie în anul 1993 si nefiind repus în drepturi nici până în prezent.

Tribunalul Brasov apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În sustinerea acestei opinii se arată, în esentă, că textul de lege criticat, care nu exceptează de la plata cheltuielilor comune de întretinere categoriile de persoane care nu realizează nici un fel de venit, nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, iar argumentele invocate în sustinerea acesteia “nu sunt decât motive de apărare care nu sunt de natură să demonstreze că textul art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, contravine vreunei dispozitii constitutionale”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al căror continut este următorul: “Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona în justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevăzute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.”

De asemenea, cu prilejul dezbaterilor în fata Curtii Constitutionale a fost invocată si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/1998, precum si neconstitutionalitatea art. 7 si 4 din anexa nr. 2 la lege.

În sustinerea exceptiei autorul acesteia a invocat încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 1. alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.” ;

- Art. 43: “(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistentă socială prevăzute de lege.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate mai invocă si încălcarea art. 25 alin. (1) din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, care prevede: “Orice persoană are dreptul la un nivel de viată corespunzător asigurării sănătătii sale, bunăstării proprii si a familiei, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinta, îngrijirea medicală, precum si serviciile sociale necesare, are dreptul la asigurare în caz de somaj, de boală, de invaliditate, văduvie, bătrânete sau în alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistentă ca urmare a unor împrejurări independente de vointa sa.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată următoarele:

I. Cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 16 din 22 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 18 februarie 2002, cu prilejul solutionării exceptiei ridicate tot de către Filofteia Ciobanu în aceeasi cauză, dar într-o cale de atac diferită si cu o motivare identică celei din prezentul dosar. Prin decizia mentionată exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsă pentru considerentele expuse în aceasta.

Potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, de exemplu, Decizia nr. 44 din 14 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 14 iulie 2000, partea care a invocat exceptia nu o mai poate reitera, deoarece, fiind contrară puterii lucrului judecat, ea este inadmisibilă. Decizia anterioară de respingere a exceptiei este obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, deoarece motivele care au justificat-o sunt aceleasi.

Ca atare, în cauză exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, întrucât Decizia Curtii Constitutionale nr. 16 din 22 ianuarie 2002 are autoritate de lucru judecat, obiectul, cauza si părtile fiind aceleasi.

II. În legătură cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 114/1996, modificat prin art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/1998, precum si ale art. 7 si 4 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari) la lege, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta “hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti”. Din aceste dispozitii constitutionale si legale rezultă că o exceptie de neconstitutionalitate nu poate fi ridicată direct în fata Curtii Constitutionale, sens în care aceasta s-a si pronuntat, în mod constant, în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 22 din 10 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998. În consecintă, si exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii de lege urmează să fie respinsă, ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4, 7 si ale art. 31 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege, exceptie ridicată de Filofteia Ciobanu din Brasov în Dosarul nr. 4.108/2001 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii  produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 487.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc procedurile pentru desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, denumite în continuare laboratoare, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor, denumite în continuare organisme.

Art. 2. - În scopul evaluării conformitătii produselor conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice autoritătile competente desemnează, după caz, laboratoare si/sau organisme.

Art. 3. - Poate fi laborator sau organism desemnat orice persoană juridică ori entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeste că respectă cerintele prevăzute la art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor si realizează sarcini specifice conform prevederilor reglementării tehnice pentru care solicită desemnarea.

Art. 4. - Laboratoarele si organismele desemnate conform prevederilor prezentelor norme metodologice îndeplinesc sarcinile ce fac obiectul desemnării atât pentru operatori economici români, cât si străini si prestează serviciile pentru care au fost desemnate atât pe teritoriul României, cât si în afara acestuia, după caz.

 

CAPITOLUL II

Desemnarea laboratoarelor si organismelor

SECTIUNEA 1

Solicitarea desemnării

 

Art. 5. - (1) Laboratoarele si organismele pot solicita autoritătii competente să fie desemnate în baza prevederilor reglementării tehnice specifice care impune interventia unui laborator sau a unui organism desemnat.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) are ca obiect desemnarea laboratorului sau a organismului numai pentru sarcinile specifice si pentru produsele sau grupele de produse prevăzute în reglementarea tehnică.

(3) Solicitarea se realizează prin completarea si transmiterea către autoritatea competentă a cererii de desemnare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la camera de comert si industrie teritorială sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) scurtă prezentare a activitătii laboratorului sau organismului, din care să rezulte experienta si abilitătile acestuia în domeniul în care se solicită a fi desemnat si/sau în domenii înrudite cu acest domeniu, inclusiv organigrama laboratorului sau a organismului;

c) certificatul de acreditare în legătură cu obiectul desemnării, emis de către organismul national de acreditare, în copie;

d) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;

e) referinte privind schema de evaluare care va fi aplicată de către laborator sau organism în calitate de laborator sau organism desemnat; schema de evaluare trebuie să facă referire la cerintele si procedurile pentru evaluarea conformitătii;

f) raportul întocmit de către organismul national de acreditare referitor la procedura de evaluare a conformitătii documentată si aplicată de către solicitant si la sistemul de management al calitătii, având în vedere cerintele din reglementarea tehnică specifică pentru care se solicită desemnarea;

g) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

h) modelul contractului de subcontractare a activitătilor, dacă este cazul;

i) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul national de acreditare să pună la dispozitie autoritătii competente, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa.

(4) În cazul în care este necesar pentru luarea deciziei privind desemnarea, autoritătile competente pot întreprinde orice alte măsuri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea si retragerea desemnării

 

Art. 6. - Autoritătile competente evaluează solicitarea privind desemnarea în urma verificării respectării:

a) prevederilor art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor;

b) cerintelor relevante în legătură cu sarcinile prevăzute de reglementarea tehnică specifică, pentru care laboratorul sau organismul solicită desemnarea;

c) valorii minime a asigurării de răspundere civilă.

Art. 7. - Autoritătile competente emit certificatul de recunoastere a laboratorului sau organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentelor norme metodologice, stabilind scopul si sarcinile pentru care va fi desemnat, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare. Modelul certificatului de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 8. - (1) Autoritătile competente desemnează prin ordin al ministrului laboratoarele si organismele pentru care s-au emis certificate de recunoastere. Ordinul ministrului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazuri motivate desemnarea poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în situatia acordării desemnării pe termen limitat autoritatea competentă va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

(3) Ordinul ministrului privind lista laboratoarelor sau organismelor desemnate se emite pentru fiecare reglementare tehnică si contine pentru fiecare laborator ori organism desemnat informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun testării, respectiv evaluării conformitătii, si sarcinile specifice pentru care a fost desemnat.

(4) În conditiile în care reglementarea tehnică specifică prevede obligativitatea notificării laboratorului sau organismului, informatiile prevăzute la alin. (3) se completează cu numărul de înregistrare al laboratorului ori organismului în Registrul organismelor notificate. Numărul de înregistrare în Registrul organismelor notificate constituie numărul de identificare pentru laborator sau organism.

Art. 9. - (1) Autoritătile competente pot să suspende, să limiteze sau să retragă desemnarea unui laborator ori organism în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care laboratorul ori organismul solicită acest lucru.

(2) Solicitarea laboratorului sau organismului privind limitarea, suspendarea ori retragerea desemnării trebuie înaintată autoritătii competente cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii.

(3) În situatia retragerii desemnării laboratorul sau organismul trebuie să asigure predarea în mod corespunzător a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către autoritatea competentă sau către un alt laborator, respectiv organism desemnat din domeniu, stabilit de autoritatea competentă.

(4) Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării determină actualizarea ordinului ministrului care cuprinde lista laboratoarelor si organismelor desemnate.

(5) Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui laborator ori organism nu afectează rapoartele de încercări sau certificatele de conformitate emise de către acestea anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea ori retragerea desemnării.

Art. 10. - Decizia privind retragerea desemnării se poate contesta de către laborator sau organism la instanta judecătorească competentă, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Supravegherea laboratoarelor si organismelor desemnate

 

Art. 11. - (1) Laboratoarele si organismele desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

(2) Laboratoarele si organismele desemnate trebuie să facă cunoscută autoritătii competente care le-a desemnat si organismului national de acreditare orice modificare ce se intentionează a fi adusă documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), c), d), e), g) si h), precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Laboratoarele si organismele desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

(3) Laboratoarele sau organismele desemnate vor transmite autoritătii competente raportul organismului national de acreditare referitor la impactul modificărilor prevăzute la alin. (2) asupra acreditării si/sau raportului prevăzut la art. 5 alin. (3) lit. f). În situatia în care modificările privesc documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), laboratorul sau organismul desemnat va transmite autoritătii competente care l-a desemnat si copia de pe documentul actualizat.

Art. 12. - (1) Supravegherea laboratoarelor si organismelor desemnate se realizează de către autoritătile competente si prin organismul national de acreditare, în conformitate cu procedura de supraveghere a acestuia.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii auditului de supraveghere laboratorul sau organismul desemnat va informa autoritatea competentă cu privire la rezultatul auditului de supraveghere, prin transmiterea raportului complet privind auditul, încheiat de echipa de evaluare a organismului national de acreditare.

(3) Laboratoarele si organismele desemnate au obligatia să informeze autoritătile competente care le-au desemnat cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si reînnoirea acesteia.

Art. 13. - (1) În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza desemnării laboratorul sau organismul desemnat va transmite, la solicitarea autoritătii competente, toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Când este cazul, la solicitarea autoritătii competente organismul national de acreditare va realiza un audit de supraveghere neplanificat a laboratorului sau organsimului desemnat în cauză. Totodată autoritatea competentă poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiului.

(2) Organismul national de acreditare va transmite autoritătii competente raportul si concluziile referitoare la auditul de supraveghere neplanificat prevăzut la alin. (1), în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.

Art. 14. - (1) În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti fată de cerintele prezentelor norme metodologice, autoritătile competente împreună cu organismul national de acreditare si cu laboratorul sau organismul în cauză vor stabili măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor.

(2) Autoritătile competente, în functie de natura neconformitătilor, pot decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea laboratorului sau a organismului, în domeniul în care este desemnat, să fie limitată ori suspendată.

Art. 15. - Laboratoarele si organismele trebuie să permită neconditionat reprezentantilor autoritătii competente accesul la documente si participarea la activitătile care privesc încercările si evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 16. - Laboratorul sau organismul desemnat va transmite autoritătii competente care l-a desemnat copii de pe rapoartele de testare si/sau de pe certificatele de conformitate emise, refuzate sau retrase, în situatia în care reglementarea tehnică specifică prevede o astfel de cerintă referitoare la informarea autoritătii competente.

Art. 17. - (1) Laboratorul sau organismul desemnat va transmite autoritătii competente care l-a desemnat, în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile întreprinse în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, care sunt în legătură cu sarcinile ce îi revin acestuia;

b) reclamatiile înregistrate împotriva deciziilor laboratorului sau ale organismului, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

c) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor; măsurile proprii întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii; măsurile întreprinse si/sau pe care le propune pentru îmbunătătirea acestor activităti;

e) participarea la activitătile de standardizare din domeniul în care a fost desemnat.

(2) Laboratorul sau organismul desemnat va transmite Ministerului Industriei si Resurselor în fiecare an, anterior datei de 1 martie, o copie de pe raportul anual prevăzut la alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Notificarea natională a laboratoarelor si organismelor

 

Art. 18. - În conditiile în care reglementarea tehnică specifică prevede cerinta privind notificarea natională a laboratorului sau organismului, autoritătile competente solicită Ministerului Industriei si Resurselor înscrierea laboratorului sau organismului în Registrul organismelor notificate.

Art. 19. - Cererea privind notificarea unui laborator sau unui organism va contine următoarele informatii:

a) denumirea si adresa sediului laboratorului sau organismului, după caz;

b) denumirea si numărul reglementării tehnice, precum si numărul si data Monitorului Oficial al României în care a fost publicată reglementarea tehnică;

c) produsul sau grupa de produse care va fi evaluată;

d) indicarea clară a procedurii de evaluare si a sarcinilor în legătură cu aceasta, care urmează să fie realizate de către organismul notificat;

e) perioada pentru care se va acorda desemnarea.

Art. 20. - În Registrul organismelor notificate fiecărui laborator sau organism i se alocă un singur număr de identificare, indiferent de numărul notificărilor solicitate anterior pentru acesta.

Art. 21. - (1) Autoritătile competente care au solicitat notificarea trebuie să publice lista organismelor notificate, conform prevederilor art. 8 alin. (1), cel târziu la 3 luni de la data alocării numărului de identificare.

(2) În situatia nerespectării prevederilor alin. (1) Ministerul Industriei si Resurselor retrage numărul de identificare acordat.

Art. 22. - (1) În cazul limitării, suspendării sau retragerii desemnării unui organism notificat autoritătile competente vor face cunoscută decizia motivată si măsurile propuse

Ministerului Industriei si Resurselor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

(2) Numărul alocat unui organism a cărui desemnare a fost retrasă nu va fi alocat unui alt organism.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 23. - (1) Pentru evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea si retragerea desemnării laboratoarelor sau organismelor, autoritătile competente constituie comisii de desemnare care îsi desfăsoară activitatea în baza prevederilor prezentelor norme metodologice si ale propriului regulament de organizare si functionare.

(2) Componenta comisiilor de desemnare, precum si regulamentele de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii competente.

(3) Comisia de desemnare verifică documentele prevăzute în prezentele norme metodologice si ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de desemnare ori, după caz, de limitare, suspendare ori retragere a desemnării; rezultatul motivat al deciziei se consemnează într-un registru unic gestionat de comisie.

Art. 24. - În scopul aplicării coerente a testărilor si procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute în reglementările tehnice autoritătile competente trebuie să sprijine si să dezvolte cooperarea cu si între laboratoarele si organismele desemnate.

Art. 25. - Laboratoarele si organismele care la data publicării prezentelor norme metodologice sunt recunoscute, autorizate ori desemnate de către autoritătile competente pentru a opera în domeniile reglementate prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001 pot să îsi continue activitatea  în conditiile în care au fost recunoscute, autorizate sau desemnate, după caz, până la data de 30 aprilie 2003.

Art. 26. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Model de cerere de desemnare

Laboratorul/organismul ................................................................... Nr ../data . 1)

(denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comertului)

 

CERERE DE DESEMNARE

 

Laboratorul/organismul 2) ............................, având sediul în 3) ..............................., reprezentat prin director/presedinte 4) ................................, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii  produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea  conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ale 5) ..............., solicită Ministerului 6) ........................... să fie evaluat în vederea desemnării, în scopul de a realiza testarea/evaluarea conformitătii pentru grupa de produse 7) ................... prin 8) ..................... .

Anexăm prezentei cereri următoarele documente 9): ---

 

Directorul/presedintele 10)

laboratorului/organismului,

................................................


1) Numărul/data de înregistrare de către autoritatea competentă.

2) Denumirea completă a laboratorului sau organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Articolul, numărul si denumirea completă ale reglementării tehnice în baza prevederilor căreia se realizează evaluarea.

6) Denumirea completă a autoritătii competente responsabile cu reglementarea domeniului în care se solicită evaluarea si desemnarea.

7) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse ce face obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN.

8) Denumirea încercărilor sau procedurii de evaluare a conformitătii produselor ce fac obiectul evaluării.

9) Documentele necesare conform prevederilor art. 5 alin. (3) din normele metodologice.

10) Numele, prenumele, semnătura si stampila laboratorului sau organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

Modelul certificatului de recunoastere

Ministerul 1) .............

Comisia de desemnare

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

 

Nr. ../data emiterii ......................

În aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, si ca urmare cererii de desemnare cu nr. ....../......, se emite prezentul certificat de recunoastere, prin care se atestă că laboratorul/organismul 2) .........................., cu sediul în 3) ............, respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 si are capacitatea, competenta si capabilitatea de a realiza sarcinile specifice privind testarea/evaluarea conformitătii produselor prin 4) ............. pentru produsele sau grupa de produse 5) .............., conform prevederilor 6) ..............

Prezentul certificat dă dreptul laboratorului/organismului 2) ..... de a actiona ca laborator/organism desemnat de la includerea laboratorului/organismului în lista laboratoarelor sau organismelor desemnate, aprobată si publicată conform prevederilor art. 8 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002. La data excluderii din listă a laboratorului/organismului prezentul certificat devine nul.

 

Presedintele 7)

comisiei de desemnare, ......................................


1) Denumirea completă a autoritătii competente responsabile cu reglementarea domeniului în

care s-au solicitat evaluarea si desemnarea.

2) Denumirea completă a laboratorului sau organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Denumirea testărilor/procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

5) Denumirea si codul produselor sau a grupei de produse asociate activitătilor CAEN.

6) Articolul, numărul si denumirea completă ale reglementării tehnice în baza prevederilor

căreia se realizează testarea/evaluarea conformitătii produselor sau grupei de produse.

7) Numele, prenumele, semnătura si stampila autoritătii competente.