MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 389         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

148. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

236. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

344. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

484. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 106 din 2 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

211. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 103 din 31 august 2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, adoptată în temeiul art. 1 lit. P pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2002.

Nr. 148.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele  legale de igienă si sănătate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2002.

Nr. 236.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale

de igienă si sănătate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 108 din 30 august 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 1 din Legea

nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 31 august 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) absenta avizului sanitar pentru proiecte si documentatii tehnice privind amplasarea obiectivelor economice si social-culturale, sistematizarea centrelor populate si a teritoriului, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor industriale, unitătilor de productie, prelucrare si desfacere a alimentelor, a depozitelor comerciale, unitătilor de prestări de servicii, de învătământ, cultură, turism si recreere, medico-sanitare, nucleare, de transporturi, a locuintelor, dotărilor urbanistice si edilitare si de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice si a oricăror alte obiective cu impact asupra sănătătii publice;

b) nesolicitarea si/sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sănătătii si Familiei pentru normative de proiectare si proiecte-tip, proiecte de standarde de stat, standarde si norme tehnice pentru tehnologii, materii prime si produse finite, proiecte de planuri nationale de sistematizare si amenajare a teritoriului, produse noi fabricate în tară si produsele importate pentru prima dată, care prin natura sau prin modul lor de utilizare pot influenta sănătatea populatiei, folosirea de substante noi sau introducerea de procese tehnologice noi, punerea în circulatie a substantelor chimice folosite ca dezinfectante sau pesticide, norme tehnice privind conditiile de calitate pentru produsele alimentare si tehnologiile utilizate în industria alimentară, stabilirea indicatiilor si a contraindicatiilor pentru consumul alimentar al apelor minerale îmbuteliate.”

2. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei:

a) nerespectarea clauzelor impuse prin autorizatia sanitară de functionare;

b) functionarea oricărui obiectiv fără autorizatie sanitară de functionare, precum si functionarea după emiterea, în conditiile legii, a deciziei de suspendare a activitătii;

c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de directia de sănătate publică teritorială, care au drept scop prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentărilor si a intoxicatiilor favorizate si întretinute de factorii nocivi, ca urmare a poluării mediului de muncă si de viată;

d) punerea în consum public de produse alimentare noi, neavizate de Ministerul Sănătătii si Familiei.”

3. La articolul I punctul 4, articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de mirosuri respingătoare, pulberi, fum, gazesi vapori, ce constituie substante dăunătoare sănătătii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele si standardele în vigoare, precum si a producerii de ape uzate sau deseuri rezultate atât din activităti cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, cât si din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substante;

b) producerea, în mod repetat, a zgomotelor care depăsesc limitele maxime stabilite de normele de igienă si de standardele în vigoare pentru zonele locuite;

c) nerespectarea de către persoanele fizice si juridice a normelor de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit, dacă aceasta creează riscuri pentru sănătatea publică;

d) nerespectarea de către persoanele fizice si juridice a distantelor minime de protectie sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit;

e) cresterea păsărilor si animalelor de consum în zonele locuite, în spatii aflate la distante mai mici decât cele stabilite prin normele de igienă în vigoare;

f) neefectuarea autocontrolului de laborator de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanti de orice natură, în zone de protectie sanitară;

g) depozitarea necontrolată sau în afara locurilor special amenajate a deseurilor solide menajere si a celor rezultate din constructii;

h) nerespectarea conditiilor igienico-sanitare prevăzute în normele de igienă în vigoare pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor cosmetice, care să permită mentinerea stabilitătii parametrilor calitativi si a salubritătii acestora.”

4. La articolul I punctul 6, articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) neîntocmirea de către producătorii si distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, functionare si întretinere a instalatiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilitătii, precum si nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de directia de sănătate publică teritorială;

b) neasigurarea mentinerii stării de curătenie pe întreg teritoriul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalatii, cât si pe terenul din zona de protectie sanitară;

c) neanuntarea directiei de sănătate publică teritoriale asupra producerii de avarii la nivelul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, asupra interventiilor la nivelul retelelor de distributie a apei, opririi sau intermitentei apei în retea, precum si neinformarea populatiei asupra programului de furnizare a apei;

d) neîntocmirea programului de exploatare a instalatiilor, avizat de directia de sănătate publică teritorială, privind întretinerea acestora, precum si controlul de calitate al apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători.”

5. La articolul I punctul 8, partea introductivă si literele a)-h), j), m) si n) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei:

a) neefectuarea de către producătorii si distribuitorii de apă pentru consum uman în sistem public a controlului de laborator al potabilitătii apei, conform standardelor în vigoare;

b) neefectuarea de către producătorii de produse alimentare, de băuturi alcoolice si nealcoolice, de produse culinare si de gheată a controlului de laborator al potabilitătii apei, conform standardelor în vigoare;

c) neasigurarea dezinfectiei eficiente a apei produse si/sau distribuite populatiei ca apă pentru consum uman, conform standardelor în vigoare;

d) neasigurarea de către producători a unei eficiente de 99,9% în tratarea apei, exprimată în grade de turbiditate si în valoarea bacteriilor coliforme, conform standardului în vigoare;

e) neefectuarea dezinfectării corespunzătoare a apei pentru primele cantităti de apă distribuite, după o întrerupere în distributie si în următoarele situatii:

- incidente de dare în exploatare a instalatiilor noi, după modificări ale procesului tehnologic, după remedieri, revizii sau reconditionări;

- când nu există garantia securitătii retelei de distributie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din retea;

- în situatii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infectioase;

f) neasigurarea de către producătorii si distribuitorii de apă pentru consum uman a unei rezerve de substantă dezinfectantă si de coagulant pentru minimum 30 de zile de functionare;

g) utilizarea de către persoanele fizice si juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a băuturilor alcoolice si nealcoolice, a produselor culinare, a ghetii si altele, a unor surse de apă, fără a respecta indicatorii de calitate ai apei respective;

h) utilizarea de către producătorii si/sau distribuitorii de apă pentru consum uman a materialelor de constructie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a tevilor, a accesoriilor si a dispozitivelor, precum si a aparatelor de măsurare fără documentatie doveditoare privind aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei si fără respectarea instructiunilor de utilizare;

...........................................................................................

j) utilizarea materialelor de constructie, a reactivilor si a substantelor folosite în instalatiile de producere si îmbuteliere a apei pentru consum uman, fără ca acestea să fie avizate de Ministerul Sănătătii si Familiei pentru utilizarea în contact cu apa;

...........................................................................................

m) îmbutelierea apei pentru consum uman în recipiente din materiale neavizate de Ministerul Sănătătii si Familiei pentru utilizare în contact cu apa, precum si utilizarea de recipiente returnabile pentru îmbutelierea apei pentru consum uman, fără avizarea prealabilă a reutilizării lor;

n) utilizarea la transportul apei pentru consum uman a containerelor fabricate din materiale si produse care nu sunt avizate de Ministerul Sănătătii si Familiei pentru utilizare în contact cu apa.”

6. La articolul I punctul 9, literele a), e)-h) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“a) asigurarea cu apă pentru consum uman a populatiei, care nu corespunde conditiilor de calitate pentru consum uman, conform standardului în vigoare, la locul de muncă, în colectivităti temporare sau în caz de calamităti naturale, dezastre si accidente;

...........................................................................................

e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafată pentru apa dată în consum uman;

f) nerespectarea măsurilor impuse de prevederile legale privind zonele de protectie sanitară a surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/statiilor de producere, a rezervoarelor de înmagazinare, a aductiunilor, a statiilor de pompare, dezinfectie si a retelelor de distributie;

g) absenta dezinfectantului la intrarea în reteaua de distributie sau la capetele de retea ale sistemelor publice de alimentare cu apă;

h) nemarcarea vizibilă a surselor si a retelelor de apă, care nu corespund conditiilor de calitate a apei pentru consum uman, din incinta unitătilor de orice fel si a locurilor publice.”

7. La articolul I punctul 11, partea introductivă si literele b) si c) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei:

...........................................................................................

b) neîntretinerea în permanentă stare de functionare si de curătenie a instalatiilor sanitare interioare în unităti, inclusiv în mijloace de transport si locuinte, de către agentii economici, precum si de către asociatiile de locatari/proprietari sau persoane fizice;

c) neasigurarea de către asociatiile de locatari/proprietari si de locatarii gospodăriilor individuale a dotării cu recipiente ecologice sau neasigurarea de către proprietarul sau administratorul unitătilor de orice fel a dotării cu recipiente ecologice pentru colectarea deseurilor menajere, amplasate în spatii special amenajate, camere de gunoi sau platforme racordate la reteaua de apă si canalizare, spălate si dezinfectate, mentinute în bună stare, reparate, suficiente numeric pentru păstrarea reziduurilor timp de maximum 2-3 zile;”

8. La articolul I punctul 12, partea introductivă si literele b), e)-g) si i) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

...........................................................................................

b) neevacuarea ritmică si ori de câte ori este necesar a continutului instalatiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: haznale, puturi absorbante, closete, administrate de persoane fizice sau juridice;

...........................................................................................

e) neîntretinerea în stare de functionare a instalatiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: fose septice vidanjabile, puturi absorbante si altele, de către detinătorii acestora si vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele străzilor;

f) neracordarea instalatiei de canalizare interioară a locuintelor de către proprietarii acestora la reteaua publică de canalizare, acolo unde există retea, sau neasigurarea colectării apelor uzate fecaloid-menajere în instalatii proprii;

g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igienă privind întretinerea curăteniei străzilor, parcurilor, pietelor si a altor locuri publice si neridicarea cu regularitate a deseurilor menajere si stradale;

...........................................................................................

i) neîndepărtarea cadavrelor sau a resturilor de animale, în conditiile prevăzute de normele în vigoare, de către detinătorii de animale si/sau de administratia domeniului public.”

9. La articolul I punctul 12, după litera i) a articolului 10 se introduce litera j) cu următorul cuprins:

‘j) neasigurarea dotării si amplasării de WC-uri mobile de tipul tinetelor în locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive si serbări câmpenesti, expozitii, târguri, oboare si altele, care să fie plasate în apropierea locului de desfăsurare a activitătii, usor de transportat la locul de golire, usor de curătat si de dezinfectat.”

10. La articolul I punctul 13, partea introductivă si literele d)-f), h) si l) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 80.000.000 lei:

...........................................................................................

d) neefectuarea periodică, conform normelor de igienă, a dezinsectiei si deratizării depozitelor de deseuri solide menajere;

e) neutralizarea insuficientă a apelor uzate industriale si epurarea incompletă a apelor fecaloid-menajere;

f) evacuarea apelor uzate provenite din spitale de boli infectioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice, precum si de la orice unităti care prin specificul lor contaminează aceste ape, fără epurarea biologică si neutralizarea substantelor radioactive sau a substantelor chimice toxice;

...........................................................................................

h) amplasarea si amenajarea de depozite, instalatii de depozitare, prelucrare si neutralizare a deseurilor solide, precum si a celor menajere, industriale, de stradă, a vidanjului si a cadavrelor de animale, fără autorizatie sanitară;

...........................................................................................

l) lipsa dotării cu grup sanitar a locuintelor, inclusiv din mediul rural, si a unitătilor de orice fel, neamplasarea, nedimensionarea, neconstruirea si neîntretinerea lor corespunzător normelor de igienă;”

11. La articolul I punctul 15, partea introductivă a articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:”

12. La articolul I punctul 16, partea introductivă si literele a), h) si l) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

”Art. 13. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 20.000.000 lei:

a) neasigurarea în unitătile furnizoare de servicii de igienă personală a lenjeriei curătate, dezinfectate si călcate, schimbată după fiecare persoană;

...........................................................................................

h) functionarea bazinelor de înot si a strandurilor fără anexe, precum vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numărului prevăzut de normele în vigoare în raport cu capacitatea unitătii;

...........................................................................................

l) folosirea instrumentarului tăios în unitătile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică, fără sterilizare prealabilă;”

13. La articolul I punctul 17, partea introductivă a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:”

14. La articolul I punctul 19, partea introductivă si literele c) si e) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei:

...........................................................................................

c) neasigurarea în unitătile si în spatiile care acordă asistentă medicală si socială pentru copii a spatiului de cazare si a conditiilor de igienă pentru mame însotitoare, precum si internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul Sănătătii si Familiei;

...........................................................................................

e) neasigurarea functionării sistemului de încălzire, în vederea asigurării confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;”

15. La articolul I punctul 19, după litera g) a articolului 15 se introduc literele h), i) si j) cu următorul cuprins:

“h) neraportarea de către unitătile sanitare a infectiilor nozocomiale la directiile de sănătate publică teritoriale;

i) neasigurarea echipamentului de protectie complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare, precum si neutilizarea acestuia;

j) nerespectarea măsurilor speciale instituite în situatii epidemiologice deosebite.”

16. La articolul I punctul 20, partea introductivă a articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:”

17. La articolul I punctul 21, partea introductivă si literele a)-c) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei:

a) neasigurarea spatiilor si dotărilor necesare colectării, depozitării, îndepărtării, neutralizării si incinerării, după caz, a deseurilor potential contaminate, rezultate din activitătile unitătilor sanitare, în conditiile stabilite de normele de igienă în vigoare care să prevină transmiterea infectiilor nozocomiale;

b) neefectuarea în statiile si/sau în punctele de sterilizare din unitătile sanitare a controlului eficientei sterilizării si neîntocmirea documentatiei necesare evidentei sterilizării, în conformitate cu normele în vigoare;

c) neasigurarea depozitării si păstrării în conditii optime a articolelor sterilizate în unitătile sanitare;”

18. La articolul I punctul 21, după litera f) a articolului 17 se introduc literele g) si h) cu următorul cuprins:

“g) neutilizarea, pentru componentele aparaturii de uz medical si ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizării prin căldură, a substantelor dezinfectante care asigură sterilizarea chimică sau a altor metode de sterilizare;

h) necunoasterea de către personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar a tehnicilor si procedurilor de pregătire a instrumentarului pentru sterilizare.”

19. La articolul I punctul 22, partea introductivă si literele a) si e)-h) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la directia de sănătate publică teritorială, în conformitate cu normele si instructiunile în vigoare;

...........................................................................................

e) neasigurarea de către administratiile unitătilor sanitare a aprovizionării permanente si suficiente cu materiale necesare efectuării curăteniei si operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie, deparazitare si deratizare;

f) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unitătile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea si evidenta persoanelor infestate cu paraziti de cap si corp;

g) neasigurarea depozitării si păstrării produselor dezinfectante în conditii care să prevină modificările fizico-chimice si ale proprietătilor biocide ale produselor;

h) utilizarea în unitătile sanitare a dezinfectantelor si antisepticelor, insecticidelor si raticidelor neavizate de Ministerul Sănătătii si Familiei.”

20. La articolul I punctul 22, după litera h) a articolului 18 se introduc literele i)-s) cu următorul cuprins:

“i) neaplicarea prevederilor programului national de imunizări de către personalul medico-sanitar cu atributii specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat;

j) neasigurarea conditiilor de transport, depozitare, gestionare si utilizare a produselor biologice si medicamentoase de uz uman si veterinar, prevăzute de instructiunile producătorului;

k) neasigurarea dezinfectiei terminale în focare colective de boli transmisibile;

l) nerespectarea de către persoane fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisibile, purtători sănătosi de germeni patogeni, precum si de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile, precum: vaccinări si revaccinări, examene clinice si de laborator, controale periodice ale purtătorilor de germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice sau alte măsuri epidemiologice;

m) modificarea circuitelor în unitătile sanitare, fără avizul directiei de sănătate publică teritoriale;

n) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecintele medicale si penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum si neprecizarea acestor măsuri;

o) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar si administrativ al unitătilor sanitare publice sau private a măsurilor care să prevină aparitia sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistentă medicală în aceste unităti;

p) neraportarea vaccinărilor si revaccinărilor efectuate de unitătile sanitare, în cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infectioase, la directia de sănătate publică teritorială;

q) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare si revizuire a instalatiilor si echipamentelor, precum si a lucrărilor de reconditionare si reparare a clădirilor unitătilor sanitare;

r) refolosirea instrumentarului si a materialelor de unică folosintă;

s) neîntretinerea permanentă a stării de curătenie în unitătile sanitare.”

21. La articolul I punctul 23, articolul 19 se abrogă.

22. La articolul I punctul 24, literele d) si g) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

“d) nerespectarea instructiunilor Ministerului Sănătătii si Familiei privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile si eliberarea avizului epidemiologic;

...........................................................................................

g) nerespectarea instructiunilor producătorului sau a recomandărilor prevăzute în avizul sanitar privind folosirea dezinfectantelor, antisepticelor, insecticidelor si raticidelor utilizate.”

23. La articolul I punctul 27, partea introductivă si literele b) si d) ale articolului 22 vor avea următorul cuprins:

.Art. 22. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

...........................................................................................

b) utilizarea la întretinerea curăteniei din afara sălilor de productie, din anexele sanitare, din curti si dependinte a salariatilor care lucrează în procesele tehnologice de productie alimentară, la prelucrarea sau manipularea alimentelor;

...........................................................................................

d) asezarea, chiar si provizorie, direct pe trotuar, în curti sau pe pardoseala încăperilor a ghetii artificiale, precum si a navetelor si tăvilor folosite la transportul produselor de panificatie si de cofetărie, a laptelui si produselor lactate, a cărnii, preparatelor din carne si semipreparatelor culinare;”

24. La articolul I punctul 27, după litera i) a articolului 22 se introduce litera j) cu următorul cuprins:

“j) neasigurarea echipamentului de protectie sanitară curat si complet pentru personalul care lucrează în sectoarele de productie, prelucrare, depozitare, transport si desfacere a alimentelor, precum si neutilizarea acestui echipament.”

25. La articolul I punctul 28, partea introductivă si litera b) a articolului 23 vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei:

...........................................................................................

b) transportarea si depozitarea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate împreună cu produse finite, care se consumă fără prelucrare termică si fără asigurarea conditiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;”

26. La articolul I punctul 28, după litera r) a articolului 23 se introduc literele s) si ş) cu următorul cuprins:

“s) neetichetarea produselor alimentare preambalate, în conformitate cu normele în vigoare;

ş) nemarcarea vizibilă a meselor de lucru, a fundurilor de lemn, a mânerelor de cutit si a spatiilor frigorifice, pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente.”

27. La articolul I punctul 29, partea introductivă si literele g), j), m), o) si q) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei:

...........................................................................................

g) neasigurarea în toate unitătile alimentare a functionării corecte si permanente a aparaturii de control si de înregistrare a parametrilor care conditionează salubritatea prelucrării si păstrării materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare si alte proceduri specifice;

...........................................................................................

j) neasigurarea, în unitătile din sectorul alimentar de productie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare, a apei curente reci pentru consum uman, corespunzătoare calitativ standardului în vigoare, si a apei calde menajere, distribuită în conditii igienice oriunde este necesar si în cantităti suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice si pentru întretinerea curăteniei utilajelor, mobilierului si dotărilor;

...........................................................................................

m) neasigurarea în unitătile alimentare a operatiunilor de curătenie, dezinfectie, dezinsectie si deratizare si neasigurarea dotării si aprovizionării unitătii alimentare cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru spălare si dezinfectie, dezinsectie si, după caz, deratizare;

...........................................................................................

o) folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor si colorantilor utilizati la imprimarea sau la colorarea produselor alimentare, a ambalajelor acestora, precum si contactul direct al alimentelor cu partea imprimată a ambalajelor;

...........................................................................................

q) păstrarea în vase metalice zincate sau în vase de aluminiu a alimentelor lichide si semilichide, cu exceptia apei, a alcoolului etilic si a grăsimilor alimentare;”

28. La articolul I punctul 30, literele a) si i) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:

“a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă:

I. semne organoleptice de alterare evidente;

II. semne de infestare cu paraziti si insecte, precum si resturi sau semne ale activitătii acestora, cu exceptia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă sau în standardele de stat;

III. semne ale contactului cu rozătoare;

IV. miros si gust, străine de natura produsului;

V. gust, miros sau pete de mucegai, cu exceptia mucegaiurilor selectionate admise;

VI. continut de substante chimice neavizate sau peste imitele admise de normele de igienă în vigoare;

VII. continut de corpi străini, cu exceptia cazurilor în care norma prevede o limită maximă admisă;

VIII. continut de aflatoxine B1 peste limitele admise pentru seminte si făinuri de cereale, leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate si izolate proteice de vegetale si altele;

IX. continut microbian peste limitele admise de normele microbiologice în vigoare;

...........................................................................................

i) utilizarea în compozitia pigmentilor destinati obiectelor de uz gospodăresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb si crom.”

29. La articolul I punctul 31, partea introductivă a articolului 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei:”

30. La articolul I punctul 32, partea introductivă si litera e) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei:

...........................................................................................

e) neasigurarea, în unitătile nucleare medicale, de circuite functionale, conform normelor sanitare în vigoare.”

31. La articolul I punctul 35, partea introductivă a articolului 29 va avea următorul cuprins:

Art. 29. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:”

32. La articolul I punctul 36, partea introductivă si literele j), l), p), q), t), u) si v) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

 “Art. 30. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei:

...........................................................................................

j) neefectuarea de către medic a examinărilor în vederea angajării si a controalelor medicale periodice, cu respectarea normelor în vigoare;

...........................................................................................

l) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examinărilor medicale în vederea angajării si a controalelor medicale periodice;

...........................................................................................

p) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care există riscul de transmitere a unor boli, precum: sectorul alimentar, zootehnic, instalatii de alimentare cu apă potabilă, colectivităti de copii si alte unităti de interes public, fără respectarea normelor în vigoare;

q) neaplicarea măsurilor speciale de protectie a tegumentului si a mucoaselor pentru substantele ce pot pătrunde în organism prin tegument si mucoase intacte; .........................................................................................

t) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncă cu expunere la unele substante chimice, precum: plumb, mercur, sulfură de carbon, benzen si alte substante chimice toxice, precum si la trepidatii, radiatii nucleare, ridicare si purtare de greutăti si ortostatism prelungit;

u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operatiunilor manuale de încărcare, descărcare si transport si a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operatiunile cu materiale si produse periculoase foarte toxice si/sau explozive;

v) utilizarea tinerilor sub vârsta de 18 ani la locurile de vopsit care implică utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb si a tuturor produselor ce contin acesti pigmenti;”

33. La articolul I punctul 37, partea introductivă si litera b) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei:

...........................................................................................

b) neasigurarea de către agentii economici din sectoarele public, privat si cooperatist a conditiilor de bază materială pentru efectuarea unor examinări medicale complete ale angajatilor în mediu cu noxe, conform legii;”

34. La articolul I punctul 38, partea introductivă a articolului 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei:”

35. La articolul I punctul 38, litera d) a articolului 32 se abrogă.

36. La articolul I punctul 39, partea introductivă si literele a) si j) ale articolului 33 vor avea următorul cuprins:

“Art. 33. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:

a) nerespectarea de către conducătorii unitătilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, precum si de către administratiile taberelor pentru copii si tineri a normelor de igienă în vigoare specifice fiecărui obiectiv si a conditiilor prevăzute în autorizatia sanitară de functionare referitoare la circuite functionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte si anexe sanitare, întretinerea curăteniei si altele;

........................................................................................

j) nerespectarea normelor de igienă în vigoare pentru unitătile alimentare, în cazul chioscurilor cu produse alimentare din incinta scolilor si a unitătilor de învătământ superior.”

37. La articolul I punctul 41, partea introductivă a articolului 34 va avea următorul cuprins:

Art. 34. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:”

38. La articolul I punctul 41, partea introductivă a articolului 35 va avea următorul cuprins:

Art. 35. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 12.000.000 lei:”

39. La articolul I punctul 44, litera d) a articolului 36 va avea următorul cuprins:

“d) ofiterii si subofiterii de politie, în cazul contraventiilor prevăzute la art. 2 lit. b), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d) si art. 23 lit. s);”

40. La articolul I punctul 45, literele b) si c) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:

“b) ofiterii si subofiterii de politie, în cazul contraventiilor prevăzute la art. 2 lit. b), art. 8 lit. h), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c), art. 22 lit. d) si la art. 23 lit. s);

c) primarii si împuternicitii acestora, pentru contraventiile prevăzute la art. 1 lit. b), art. 2 lit. b) si d), art. 3 lit. g), art. 8 lit. h), art. 11 lit. c), art. 12 lit. a), art. 14 lit. c),  art. 22 lit. d), art. 23 lit. a) si s), art. 24 lit. l) si art. 25 lit. a) pct. I-IV.”

41. La articolul I punctul 45, după litera c) a articolului 38 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) personalul încadrat în functii asimilate celor prevăzute la lit. a) si b) din directiile, serviciile si unitătile medicale ale ministerelor si ale altor organe centrale cu retea sanitară proprie, prevăzute în Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, pentru contraventiile săvârsite în cadrul unitătilor subordonate acestor ministere sau organe centrale.”

42. La articolul I punctul 46, articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001*) privind regimul juridic al contraventiilor.”


*) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, si a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

 

43. La articolul I punctul 49 litera a), alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) Functionarea unitătilor de orice fel cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă atrage retragerea autorizatiei sanitare de functionare.”

44. La articolul I punctul 49, litera c) va avea următorul cuprins:

c) articolul 43, care devine articolul 45, va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Produsele alimentare care nu corespund normelor în vigoare si care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman si denaturate.

(2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor în vigoare vor fi interzise vânzării.”

45. În cuprinsul ordonantei sintagma Ministerul Sănătătii se înlocuieste cu sintagma Ministerul Sănătătii si Familiei.

46. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Institutia ..........................................

 

PROCES - VERBAL

de constatare a contraventiei

Nr. ...........

Încheiat astăzi ...............................................................

la ............................................................

(ziua, luna, anul)

 

Subsemnatul/subsemnata .................................................., în calitate de  ................................... la ......................, am constatat că ............................................., cu domiciliul în ............................, str. .............................. nr. ..........., bl. ..........., sc. ..........., ap. ..........., în calitate de ..................... la punctul de lucru ............................., str. ................................ nr. ..........., bl. ..........., sc. ..........., ap. ......, pendinte de .............., cu sediul în ......................, str. ...................... nr. ........., bl. ........., sc. ..........., ap. ..........., nr. de înmatriculare la Registrul comertului ..........., codul fiscal nr. ..........., ASF nr. ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria .......... nr. ..........., emis/emisă de ..................................... la data de .............................., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: .....................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................            săvârsită/săvârsite la data de ..........., ora ..........., în următoarele împrejurări: ..........., contravenind prin aceasta dispozitiilor Legii nr. 98/1994, cu modificările si completările ulterioare, care atrag sanctionarea cu amendă:

conform art. ........... lit. ..........., de la ........... la ........... lei;

conform art. ........... lit. ..........., de la ........... la ........... lei;

conform art. ........... lit. ..........., de la ........... la ........... lei.

 

Agent constatator,

....................................

Am primit copia de pe procesul-verbal.

Contravenient,

...........................................................

 

Obiectiunile contravenientului si mijloacele de probă de care se va servi în cauză: ...........

..................................................................................................................................................................

Observatiile agentului constatator: ................................................................................................

Contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate semna.

Martor: Numele ....................... prenumele ......................, domiciliat/domiciliată în ...................., str. .................. nr. ........, bl. ........., sc. ........, ap. ........, posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........... nr. ..........., emis/emisă de ........... la data de ............................................................... (semnătura)

Martor: Numele ....................... prenumele ......................., domiciliat/domiciliată în ..................., str. ................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, ap. .........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........... nr. ..........., emis/emisă de ........... la data de ...............................................................(semnătura)

Rezolutia de aplicare a sanctiunii si înstiintarea de plată

Subsemnatul/subsemnata ..........., în calitate de ........... la ..........., aplic contravenientului/contravenientei .......................... sus-numit/sus-numite o amendă de ........... lei, conform prezentului proces-verbal de constatare a contraventiei nr. ..........., pe care o va achita la ........... în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în acelasi termen să predea sau să trimită recomandat prin postă chitanta de plată la .................................. .

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, contravenientul se poate angaja sub semnătură să achite la ..........., în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârsită.

În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Împotriva procesului-verbal de constatare si a rezolutiei de aplicare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei la organul care a aplicat sanctiunea.

Prezentul proces-verbal contine două pagini si a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la ........................................ (semnătura organului care a aplicat sanctiunea)

 

Am luat cunostintă.

Contravenient,

............................................”

 

47. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 2

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Institutia ..........................................

 

PROCES - VERBAL

de constatare a conditiilor igienico-sanitare

Astăzi .......................... 200 .....

 

Subsemnatul ......................................, îndeplinind functia de .................................. la Inspectia Sanitară de Stat ......................., însotit de ..........................., îndeplinind functia de ........................ la ................................, în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea ....................., cu sediul în judetul ................., localitatea ...................., str. ........................... nr. ..........., bl. ..........., sc. ..........., ap. ..........., pendinte de ..........................., cu sediul în localitatea ..............................., str. .................... nr. ..........., în prezenta domnului/doamnei ......................., în calitate de ................,

am constatat următoarele: ....................................................................................................................

......................................................................................................................................................      În urma celor constatate si în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică se aplică măsuri si se formulează următoarele prescriptii si recomandări:

......................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal contine ........... pagini si a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la ........... .

 

Organul constatator,

......................................

Am primit originalul

......................................”

 

48. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Prezenta ordonantă va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care orice dispozitie contrară se abrogă.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 344.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 484.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 106

din 2 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995

privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Ligia Botezatu în Dosarul nr. 333/2000 al Tribunalului Neamt - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal a răspuns Banc Post – Sucursala judetului Neamt, reprezentată prin consilier juridic Gigel Mihăilă, lipsind autorul exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Banc Post solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sustinând că dispozitiile de lege criticate nu încalcă prevederile constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că dispozitiile art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, nu contravin prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. a) teza întâi din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 august 2001, pronuntată în Dosarul nr. 333/2000, Tribunalul Neamt - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, exceptie ridicată de Ligia Botezatu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995, republicată, prin care se conferă administratorului sau lichidatorului judiciar posibilitatea de formulare a actiunii în anulare a actelor prezumat frauduloase, încheiate de debitor cu diferite persoane anterior deschiderii procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, contravin dispozitiilor art. 15 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. a) teza întâi din Constitutie. Se argumentează că textele de lege criticate ar institui “o cauză de nulitate necunoscută părtilor la data încheierii actelor juridice” si, prin urmare, “s-ar consacra o aplicare retroactivă a legii”. Totodată autorul exceptiei consideră că prin prevederile art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995, republicată, “se instituie un climat de instabilitate în domeniul raporturilor juridice, încălcându-se astfel prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) teza întâi din Constitutie, privind obligativitatea asigurării de către stat a libertătii comertului”.

Tribunalul Neamt - Sectia comercială si contencios administrativ, exprimându-si opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate, apreciază că aceasta este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se sustine că: “situatiile reglementate în art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995 privesc posibilitatea existentei unor contracte încheiate cu încălcarea conditiei esentiale a cauzei licite si morale, deci a unor acte frauduloase, sanctiunea aplicată unui astfel de act fiind nulitatea absolută, ceea ce nu înseamnă însă o încălcare a dispozitiilor constitutionale referitoare la neretroactivitatea legii”; art. 134 din Constitutie reglementează “libertatea comertului în ce priveste fiecare comerciant, libertate ce se poate asigura numai prin împiedicarea exercitării abuzive a activitătii de comert de către toti comerciantii”.

Guvernul apreciază că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. a) teza întâi.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 44: “Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.”;

- Art. 45: “(1) Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal actiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terti si pentru restituirea  de către acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin următoarele acte:

a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;

b) operatiuni comerciale în care prestatia debitorului depăseste vădit pe cea primită, efectuată în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;

c) acte încheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor părtilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;

d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obtină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer;

e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creantă care era chirografară, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;

f) plătile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenta lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii.

(2) Următoarele operatiuni comerciale, încheiate, în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate si prestatiile recuperate, dacă sunt în paguba intereselor creditorilor:

a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinând cel putin 20% din capitalul societătii comerciale, atunci când debitorul este respectiva societate în comandită, respectiv o societate în nume colectiv;

b) cu un actionar detinând cel putin 20% din actiunile debitorului, atunci când debitorul este respectiva societate pe actiuni;

c) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere ale debitorului societate pe actiuni;

d) cu orice altă persoană fizică ori juridică, detinând o pozitie dominantă asupra debitorului sau activitătii sale;

e) cu un coindivizar asupra unui bun comun.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că aceste dispozitii legale contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 15. alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- Art. 134 alin. (2) lit. a) teza întâi: “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului […].”

1. Referitor la prima critică de neconstitutionalitate privind încălcarea principiului neretroactivitătii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Examinarea prevederilor art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995, republicată, impune concluzia că acestea nu sunt norme de drept substantial, deoarece prin intermediul lor nu s-a instituit “o cauză de nulitate” cu întelesul de motiv, astfel cum sustine autorul exceptiei, în al cărei temei actele juridice urmează să fie invalidate, cu titlu de sanctiune, ci norme de drept procesual, întrucât prevăd conditiile de exercitare a dreptului material la actiune în nulitate, în această materie, în temeiul unei cauze de nulitate de aplicatie generală. Este vorba de art. 948 si 966 din Codul civil, potrivit cărora cauza, în întelesul de scop, constituie una dintre conditiile de validitate a actului juridic, iar ilicitatea acestuia antrenează nulitatea sa.

Orice act juridic fraudulos - indiferent dacă obiectul fraudei este un interes public sau privat - are o cauză ilicită. Altfel spus, eficienta distructivă iremediabilă a fraudei, în ceea ce priveste actul juridic afectat, în întregul său, se concentrează totdeauna la nivelul cauzei, ca o conditie de validitate a oricărui act juridic. Acesta este lipsit de eficientă juridică, prin efectul nulitătii, pentru că, încheiat în considerarea unei finalităti frauduloase, are o cauză ilicită.

Caracterul de norme de drept procesual al articolelor deduse controlului de constitutionalitate rezultă, de altfel, din însăsi apartenenta lor la o lege al cărei obiect, definit chiar în titlul său, îl constituie “procedura reorganizării judiciare si a falimentului”.

Asa fiind, sustinerea autorului exceptiei, în sensul că dispozitiile art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995, republicată, ar contraveni art. 15 alin. (2) din Constitutie, prin aceea că, reglementând o cauză nouă de nulitate aplicabilă unor acte juridice anterior încheiate, au caracter retroactiv, este neîntemeiată si deci nu poate fi primită.

Curtea mai retine că prevederile art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995, republicată, nu fac decât să reia, în esentă, dispozitiile art. 39 si 40 din redactarea initială a legii, cu o singură modificare constând în aceea că introducerea actiunilor în anulare a actelor frauduloase nu mai este de competenta judecătorului-sindic, ci a administratorului sau lichidatorului judiciar. Asa fiind, chiar dacă s-ar admite că articolele în cauză ar institui o cauză de nulitate, asa cum sustine autorul exceptiei, oricum nu s-ar putea retine că aceasta era necunoscută părtilor la încheierea actelor juridice supuse invalidării, la acea dată fiind în vigoare art. 39 si 40, care fuseseră adoptate o dată cu legea în întregul ei, în anul 1995.

2. Curtea nu poate retine nici critica privind încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a) teza întâi, în sensul instituirii prin textele legale criticate a unui climat de instabilitate în domeniul raporturilor juridice, de natură să afecteze libertatea comertului. Titularul unui drept este liber să îl exercite în anumite limite statornicite prin lege, în asa fel încât să nu stânjenească drepturile altor titulari, în egală măsură ocrotite. Sanctionarea abuzului de drept - dispozitiile art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995, republicată, având o atare finalitate - nu constituie o îngrădire a libertătii comertului, ci, dimpotrivă, un mijloc juridic eficient de asigurare a acesteia.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 si 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Ligia Botezatu în Dosarul nr. 333/2000 al Tribunalului Neamt - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 27 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind dobândirea permisului de vânătoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, organizatiile vânătoresti gestionare de fonduri de vânătoare, în drept să elibereze permise de vânătoare, vor aplica prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, precum si Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, pentru organizatiile vânătoresti afiliate la aceasta, vor controla modul în care sunt respectate prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 20 mai 2002.

Nr. 211.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind dobândirea permisului de vânătoare

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Permisul de vânătoare se eliberează cetătenilor români cu domiciliul în România sau cetătenilor străini rezidenti în România, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) au efectuat un an de stagiatură;

c) au efectuat o instruire practică într-un poligon de tir vânătoresc;

d) au absolvit examenul de vânător, sustinut în fata unei comisii de examinare.

Art. 2. - Permisul de vânătoare se eliberează doar membrilor organizatiilor vânătoresti. Acesta se poate dobândi doar în limita locurilor vacante existente la fiecare organizatie vânătorească, stabilite în functie de suprafata fondurilor de vânătoare gestionate de aceasta si de zona geografică în care se găsesc fondurile de vânătoare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată.

Art. 3. - (1) Numărul de locuri vacante existente la fiecare organizatie vânătorească se va afisa prin grija conducerii executive a fiecărei organizatii vânătoresti, cel mai târziu în preziua examenului.

(2) Numărul de locuri vacante va fi confirmat, prin semnătură, de comisia de examinare.

 

CAPITOLUL II

Stagiatura

 

Art. 4. - (1) Candidatul pentru dobândirea permisului de vânătoare va solicita în scris conducerii unei organizatii vânătoresti primirea ca stagiar la o grupă de vânători.

Cererea, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1, la care se anexează recomandările a 2 membri vânători cu o vechime mai mare de 5 ani, din cadrul organizatiei vânătoresti la care se solicită înscrierea, depusă la organizatia vânătorească, primeste număr de înregistrare din registrul curent de corespondentă al unitătii. Cererea se analizează operativ de către conducerea organizatiei vânătoresti, iar hotărârea se transmite în scris solicitantului în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Dacă cererea a fost aprobată, în scrisoarea transmisă solicitantului se comunică denumirea grupei de vânători la care a fost repartizat pentru efectuarea perioadei de stagiatură.

Totodată, la cererea aprobată se anexează fisa de stagiatură întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Perioada de stagiatură începe de la data comunicării de repartizare a solicitantului la grupa de vânători.

Art. 5. - Numărul solicitantilor pentru efectuarea stagiaturii este nelimitat.

Art. 6. - În perioada de stagiatură candidatul va participa, în mod organizat, la actiunile de pregătire teoretică si practică organizate de organizatia vânătorească la care solicită să devină membru, respectiv la un minimum de:

a) 5 zile de lucrări de gospodărire a fondului de vânătoare;

b) 5 actiuni de vânătoare colectivă, îndeplinind succesiv rolul de gonac si de asistent în stand, lângă un vânător cu experientă;

c) o instruire practică privind portul si mânuirea armei de vânătoare, precum si la o sedintă de tragere cu arma de vânătoare la punct fix si la talere în poligon.

Art. 7. - Candidatul va prezenta la fiecare actiune la care participă fisa de stagiatură, pentru a fi completată de conducătorul actiunii respective.

Art. 8. - Responsabilitatea convocării stagiarului la actiunile mentionate la art. 6 revine conducerii executive a organizatiei vânătoresti pentru actiunile prevăzute la lit. c) si organizatorului grupei pentru actiunile prevăzute la lit. a) si b).

Art. 9. - (1) Pentru studentii si absolventii unei institutii de învătământ superior care au studiat disciplina de vânătoare în cadrul programului de învătământ, pentru personalul cu atributii de serviciu în domeniul cinegetic pe o perioadă de minimum un an, pentru fostii vânători care s-au retras la cerere dintr-o organizatie vânătorească în ultimii 5 ani, precum si pentru rezidentii în România pe o perioadă mai mare de un an se echivalează perioada de stagiatură prevăzută la art. 4, dacă în tara de origine acestia sunt vânători de cel putin un an.

(2) Pentru candidatii prevăzuti la alin. (1) fisa de stagiatură prevăzută la art. 7 va fi înlocuită, după caz, cu:

a) adeverintă eliberată de institutia de învătământ superior, în cazul studentilor, din care să rezulte că au sustinut examen la disciplina de vânătoare;

b) copie de pe diploma de absolvire si/sau de pe foaia matricolă, în cazul absolventilor unei institutii de învătământ superior care au studiat în cadrul programului de învătământ vânatul si vânătoarea;

c) copie de pe cartea de muncă din care să reiasă îndeplinirea atributiilor în domeniul cinegetic pe timp de minimum un an;

d) adeverintă eliberată de organizatia vânătorească de la care s-au retras, pentru fostii vânători, prin care să se ateste că retragerea din organizatia vânătorească a fost făcută la cerere;

e) copie tradusă si legalizată de pe permisul de vânătoare al rezidentilor în România.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea examenului

 

A. Programarea examenului

Art. 10. - (1) Examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare se organizează anual, la aceeasi dată si în acelasi loc pentru toate organizatiile vânătoresti cu sediul în acelasi judet, conform aprobării autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) În situatia în care organizatiile vânătoresti cu sediul în municipiul Bucuresti solicită examinarea unui număr mai mare de 100 de candidati/organizatie, examenul se poate organiza separat pentru fiecare organizatie vânătorească.

Art. 11. - (1) Programarea examenului se va face în urma analizei propunerilor organizatiilor vânătoresti interesate, transmise în scris de acestea, prin intermediul Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(2) Organizatiile vânătoresti care nu solicită organizarea examenului până la data de desfăsurare a acestuia, pentru judetul în care îsi au sediul, pierd acest drept în anul respectiv.

Art. 12. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va comunica Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România data care a fost aprobată pentru organizarea examenului în fiecare judet, iar Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România va transmite organizatiilor vânătoresti în cauză planificarea, acestea urmând să comunice în timp util celor interesati, direct, prin propriul avizier, si prin mass-media, data la care vor fi sustinute examenele.

Art. 13. - Organizatiile vânătoresti interesate de sustinerea examenului în cadrul unui judet vor stabili de comun acord locul de organizare si desfăsurare a examenului, având obligatia de a suporta eventualele cheltuieli ocazionate de desfăsurarea acestuia.

B. Înscrierea candidatilor pentru examen

Art. 14. - (1) Fiecare candidat care solicită participarea la examen va depune dosarul de examen la sediul organizatiei vânătoresti la care doreste să devină membru.

Acest dosar trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cererea prin care se solicită înscrierea în cadrul unei organizatii vânătoresti, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) recomandări de la 2 vânători cu o vechime mai mare de 5 ani, membri ai organizatiei vânătoresti la care a efectuat stagiatura;

c) comunicarea, din partea conducerii organizatiei vânătoresti la care solicită înscrierea, privind repartizarea solicitantului la grupa de vânători;

d) fisa medicală întocmită conform modelului prevăzut de reglementările în domeniu, din care să rezulte că este apt fizic si psihic să posede permis de armă;

e) comunicare de la organele de politie (certificat de cazier judiciar), din care să rezulte că are dreptul la permis de armă;

f) fisa de stagiatură, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2, sau, după caz, unul dintre documentele prevăzute la art. 9 alin. (2);

g) adeverinta de efectuare a instruirii în poligon, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

h) copie de pe actul de identitate, iar în cazul rezidentilor în România, copie de pe actul prin care se atestă rezidenta mai mare de un an;

i) caracterizarea adunării generale a grupei, dată ulterior efectuării stagiaturii, care poartă sau nu, după caz, viza comitetului filialei de vânătoare;

j) aprobarea statutară de înscriere la examen a rezidentilor în România.

(2) Dosarul de examen se înregistrează în registrul curent de corespondentă al organizatiei vânătoresti cu cel putin 10 zile înainte de organizarea examenului.

(3) La depunerea dosarului existenta tuturor documentelor prevăzute la alin. (1) se certifică, sub semnătură, de conducerea executivă a organizatiei vânătoresti sau de un împuternicit al acesteia.

Art. 15. - Prezentarea incompletă a dosarelor prevăzute la art. 14 si/sau întocmirea vicioasă a documentelor solicitate conduce la neparticiparea titularilor acestora la examen.

Art. 16. - Pe o perioadă de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) si f) pot fi întocmite si conform altor modele decât cele prevăzute în anexele nr. 1 si 2, dacă exprimă îndeplinirea acelorasi conditii.

C. Examinarea candidatilor

Art. 17. - Examinarea candidatilor se face de o comisie de examinare, folosindu-se teste tip grilă continând 30 de întrebări si posibile răspunsuri preformulate.

Art. 18. - Comisia de examinare are următoarea componentă:

- 2 reprezentanti ai autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

- 2 reprezentanti ai Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România;

- un reprezentant al institutiilor de învătământ superior de specialitate.

Art. 19. - Comisia de examinare se întruneste la data, ora si locul stabilite pentru sustinerea examenului.

Convocarea delegatului institutiei de învătământ superior se face prin grija Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.

Art. 20. - Comisia de examinare îsi poate desfăsura activitatea în prezenta a minimum 3 membri, dintre care cel putin câte un reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si, respectiv, al Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.

Art. 21. - Comisia de examinare are următoarele atributii:

a) verifică dosarele candidatilor, existente la organizatiile vânătoresti în vederea sustinerii examenului, prezentate de conducerile executive ale acestora;

b) întocmeste lista candidatilor care pot participa la examen si o face publică prin afisare cu cel putin 30 de minute înainte de ora programată pentru desfăsurarea examenului;

c) legitimează candidatii, pe baza actului de identitate, la intrarea acestora în sala de examinare;

d) stabileste testele tip grilă care se vor folosi pentru examen;

e) distribuie testele si prezintă modul de desfăsurare a examenului;

f) stabileste timpul de examinare;

g) anulează testele candidatilor care încearcă să copieze sau copiază răspunsurile la întrebări;

h) elimină din sala de examinare candidatii care nu îsi pot completa singuri testele, precum si candidatii cetăteni străini care nu cunosc limba română si apelează la traducători neautorizati de Ministerul Justitiei;

i) verifică fiecare lucrare, punctând în mod corespunzător răspunsurile date, considerându-i candidati “promovati”, în limita locurilor disponibile, pe primii clasati care au răspuns corect la minimum 20 de întrebări;

j) întocmeste procesul-verbal de examinare în 3 exemplare, dintre care un exemplar revine reprezentantilor autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, un exemplar reprezentantilor Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si un exemplar reprezentantului institutiei de învătământ superior. Organizatiile vânătoresti interesate iau în copie câte un exemplar al procesului-verbal de examinare.

Art. 22. - Candidatii declarati “respinsi” mai pot sustine un singur examen în următorii 2 ani, recunoscându-li-se stagiatura, fiind însă necesare depunerea unei cereri de reexaminare si reactualizarea documentelor prevăzute la art. 14 lit. d), e) si g).

Art. 23. - (1) Documentele de examen sunt constituite din:

a) dosarele candidatilor;

b) testele grilă corectate si semnate de comisie;

c) lista cu candidatii “promovati” si “respinsi”;

d) copie de pe procesul-verbal de examinare, semnat de comisia de examinare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează la sediile organizatiilor vânătoresti, pentru eventuale verificări efectuate de organele de control.

D. Solutionarea contestatiilor

Art. 24. - (1) Eventualele contestatii privind rezultatul examenului pentru dobândirea permisului de vânătoare se pot depune, în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăsurării examenului, la sediile organizatiilor vânătoresti unde s-a solicitat înscrierea.

(2) Organizatiile vânătoresti au obligatia să înainteze contestatiile primite, împreună cu testele grilă corectate, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în vederea solutionării acestora, oprindu-se totodată o copie de pe aceste teste.

(3) Constestatiile se solutionează în termen de 15 zile de la data primirii lor, de către o comisie constituită din:

a) directorul organismului distinct în domeniul cinegetic din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură sau un împuternicit al acestuia;

b) presedintele executiv al Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România sau un împuternicit al acestuia;

c) un reprezentant al unei institutii de învătământ superior de specialitate, altul decât cel care a fost în comisia de examinare.

(4) Comisia prevăzută la alin. (3) îsi poate exercita atributiile în prezenta a minimum 2 din cei 3 membri ai săi.

Art. 25. - În cazul în care contestatia este admisă, candidatul care a formulat-o va fi declarat “promovat”, urmând să i se elibereze permisul de vânătoare în limita locurilor de membru vânător rămase vacante.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea permisului de vânătoare

 

Art. 26. - Permisul de vânătoare se eliberează de către organizatiile vânătoresti licentiate în conditiile legii doar pentru candidatii declarati “promovati” la examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare, cel mai devreme la 25 de zile după data desfăsurării examenului, cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 103/1996, republicată, si în conformitate cu prevederile statutare ale fiecărei organizatii vânătoresti.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 27. - (1) Candidatii care nu s-au putut prezenta, din motive temeinic justificate, la examenul organizat de organizatia vânătorească la care au solicitat să devină membri (boală, dovedită cu documente, plecări în străinătate etc.) se pot prezenta, pentru sustinerea examenului la o dată ulterioară, într-un alt judet, numai cu aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si a Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), la dosarul candidatilor pentru dobândirea permisului de vânătoare, pe lângă aprobarea prevăzută la alin. (1) se adaugă copii de pe documente oficiale care să ateste imposibilitatea prezentării la examen la data programată pentru judetul în care candidatul trebuie să se prezinte.

Art. 28. - Tematica pentru examenul privind dobândirea permisului de vânătoare cuprinde:

a) reglementări legale în vigoare în domeniul cinegetic si al armelor de foc si munitiilor;

b) Statutul Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si statutul organizatiei vânătoresti în care se solicită înscrierea;

c) notiuni privind biologia, ecologia, etologia speciilor de vânat si boli ale acestora;

d) notiuni privind organizarea si practicarea vânătorii;

e) notiuni de etică vânătorească;

f) notiuni de balistică;

g) notiuni de chinologie.

Art. 29. - Bibliografia minimă pentru examenul privind dobândirea permisului de vânătoare se pune la dispozitie celor interesati de conducerea executivă a organizatiilor vânătoresti.

Art. 30. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Înregistrat la:

..........................................

(organizatia vânătorească)

 

Nr. .............. din .................

Se aprobă.

............................

(conducător executiv)

 

CERERE

 

Subsemnatul ..........................................., cetătean .........................., fiul lui ............................. si al ..................................., născut în anul .............., luna ............................, ziua ..........., în localitatea ............................................., judetul ................................., domiciliat în ......................................, str. ................................... nr. ........, bl. ........, sc. ......., ap. ......., judetul/sectorul ........................, posesor al actului de identitate ............., seria ............. nr. ......................, eliberat de ...................... la data de ......................, cod numeric personal ................................, de profesie .............................., angajat la ................................ în functia de .............................., vă rog să îmi aprobati înscrierea, în conditiile legii, ca membru vânător al organizatiei vânătoresti ............................................................ pentru dobândirea permisului de vânătoare.

Am luat cunostintă de prevederile statutului organizatiei vânătoresti ...................................., pe care mi-l însusesc si mă oblig să îl respect neconditionat.

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nici una dintre situatiile prevăzute de Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, si de Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, care să îmi interzică obtinerea permisului de vânătoare si, respectiv, a permisului de armă.

Telefon acasă ............................

Telefon la serviciu ...............................

Alte modalităti de contactare .....................

 

Data ...........................

 

Semnătura

..............................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Organizatia vânătorească

.......................................

 

Grupa de vânători .......................................

(conducător executiv)

Se aprobă.

............................

 

FISA DE STAGIATURĂ a domnului ....................................

 

Data începerii stagiaturii ...................

Fondul de vânătoare .............................

Organizator de grupă ...........................

 

 

Nr.

crt.

Data

Denumirea activitătii la care a participat

Documentul în care se regăseste activitatea (proces-verbal, autorizatie de vânătoare etc.)

Aprecierea activitătii

candidatului

 

Semnătura conducătorului

actiunii

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

Candidat,

................................

Organizator de grupă,

................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

Organizatia vânătorească

........................................

Nr. ................/..................

 

ADEVERINTĂ

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ......................................., fiul/fiica lui ....................... si al/a ......................, cod numeric personal .............................., domiciliat/domiciliată în .............................................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........... nr. .........., eliberat/eliberată de ........................ la data de ..................., a efectuat la data de .............................. o sedintă de tragere cu arma de vânătoare la tintă fixă si la talere în poligonul ...................................., obtinând calificativul foarte bine/bine/satisfăcător.

Cu această ocazie domnul/doamna a fost instruit/instruită si cu privire la portul si mânuirea armei de vânătoare.

S-a eliberat prezenta adeverintă spre a-i servi la completarea dosarului pentru înscriere la examenul privind dobândirea permisului de vânătoare.

 

Data

...............................

 

Conducător executiv,

............................................