MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 395         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

318. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

453. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

321. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

456. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

323. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene - TAROM” - S.A. prin conversia în actiuni a creantelor unor unităti de aviatie civilă

 

458. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene - TAROM” - S.A. prin conversia în actiuni a creantelor unor unităti de aviatie civilă

 

324. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice

 

459. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice

 

326. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

 

461. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 37 din 30 ianuarie 2000 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 17 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La a rticolul I punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si care se valorifică în conditiile prezentei ordonante sunt:

a) bunurile mobile confiscate, devenite proprietate privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoresti sau al deciziilor organelor împuternicite să efectueze confiscarea;

b) bunurile mobile si imobile care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari;

c) bunurile mobile părăsite, ai căror proprietari sunt neidentificati, predate pe bază de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontieră în zonele de competentă, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării si a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeasi categorie intră si bunurile ai căror proprietari sunt cunoscuti, însă există indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intentia neechivocă a proprietarului de a renunta la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora.

(2) Dacă bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt reclamate înainte de expirarea termenului de un an de la data predării, ele se restituie proprietarilor sau mostenitorilor acestora de către organul de politie competent. În celelalte situatii bunurile sau contravaloarea acestora se restituie în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c), ai căror proprietari au fost identificati si care au renuntat printr-o declaratie autentică la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se pot valorifica înainte de expirarea termenului de un an, conform prevederilor prezentei ordonante.

(4) Pot fi valorificate înainte de expirarea termenului de un an si bunurile prevăzute la alin. (1) lit. c) care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 6 alin. (3).”

2. La articolul I punctul 2, articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de probă în procedura judiciară nu pot trece în proprietatea privată a statului decât după încheierea procesului în cauza respectivă.

(2) În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării si sanctionării contraventiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însusi procesul-verbal de contraventie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau, dacă a fost contestat, contestatia a fost respinsă printr-o hotărâre rămasă definitivă.”

3. La articolul I, după punctul 4 se introduc punctele 41-43 cu următorul cuprins:

“41. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

(2) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 21 de zile de la preluare.

42. Alineatul (6) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

(6) Institutiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor confiscate în vederea comercializării sunt obligate să emită certificatul constatator, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării acestuia de către organul de valorificare.

43. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Valorificarea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face de organele de valorificare, prin bursele de mărfuri, direct de la locul de depozitare sau la locul la care acestea se află, prin magazine proprii, licitatie publică sau în regim de consignatie, după caz. Vânzarea directă de la locul de depozitare sau de la locul de detinere se poate face pentru bunurile care necesită conditii deosebite de păstrare si pază sau care necesită un spatiu mare de depozitare, ce nu pot fi asigurate în momentul intrării în proprietatea privată a statului. În acest caz vânzarea se face în sistem angro, cu plata integrală sau în rate.”

4. La articolul I, după punctul 5 se introduc punctele 51 si 52 cu următorul cuprins:

“51. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

Art. 11. - (1) În vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se va face evaluarea acestora de către o comisie de evaluare, stabilită prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care va avea următoarea componentă:

a) director general adjunct al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - seful comisiei;

b) seful serviciului colectare venituri din cadrul directiei administrarea veniturilor statului - adjunct al sefului comisiei;

c) seful serviciului (biroului) pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate privată a statului din cadrul directiei administrarea veniturilor statului - secretarul comisiei;

d) seful serviciului control investigări, valorificare actiuni ori o persoană desemnată de acesta din cadrul inspectoratului de concurentă judetean sau al municipiului Bucuresti;

e) un reprezentant din partea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

f) reprezentantul institutiei publice, al agentului economic sau persoana care detine bunurile respective, după caz.

52. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

Art. 12. - (1) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în decurs de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea acestora. În interval de 150 de zile de la data primei reevaluări se pot face mai multe reevaluări succesive, în sensul majorării sau micsorării pretului bunurilor, în functie de decizia comisiei de evaluare. Dacă bunurile respective nu sunt vândute în termen de 150 de zile de la data primei reevaluări, se poate proceda la atribuirea gratuită, valorificarea prin unitătile de colectare si valorificare a deseurilor, dezmembrarea bunurilor si valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate ori la distrugerea bunurilor, după caz. În acelasi interval de timp comisia de evaluare va putea decide schimbarea metodei de valorificare, în urma analizei de eficientă.

(2) Conducătorul organului de valorificare poate decide ca valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului să se facă si prin intermediul altor organe de valorificare, numai cu acordul prealabil al acestora.

(3) Bunurile al căror termen de valabilitate expiră în cele 180 de zile fără a fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea comisiei de distrugere.”

5. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 61 cu următorul cuprins:

“61. Litera b) a alineatului (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

b) creselor, grădinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilelor, spitalelor, scolilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după consultarea autoritătilor administratiei publice locale sau judetene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, după caz;”

6. La articolul I punctul 7, articolul 13 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) persoanelor juridice care nu îndeplinesc conditia de utilizatori unici, dar au calitatea de destinatari initiali, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului si care nu pot fi valorificate în conditiile art. 9 si 12.”

7. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Guvernul va aproba modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999.

(2) Aspectele procedurale privind circuitul bunurilor părăsite, precum si documentele care se întocmesc în legătură cu acestea se vor reglementa o dată cu modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 318.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 453.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 113 din 31 august 2000 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, adoptată în temeiul art. 1 lit. L pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 321.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 456.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene - TAROM” - S.A. prin conversia în actiuni a creantelor unor unităti de aviatie civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene - TAROM” - S.A. prin conversia în actiuni a creantelor unor unităti de aviatie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 21 decembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A. prin conversia  în actiuni a creantelor unor unităti de aviatie civilă”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 151/1997, cu modificările ulterioare, obligatiile de plată ale Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A. către regiile autonome «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» si «Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA» si către Compania Natională «Aeroportul International Bucuresti-Otopeni», aferente prestatiilor efectuate până la data de 31 decembrie 2001, vor fi transformate în actiuni, prin conversie.

(2) În obligatiile de plată care se transformă în actiuni nu se va lua în calcul suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor emise de cele 3 unităti de aviatie civilă. Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor emise de cele 3 unităti de aviatie civilă va fi plătită de Societatea Comercială «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române -

TAROM» - S.A. către cele 3 unităti de aviatie civilă prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Se anulează majorările de întârziere calculate si incluse, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în obligatiile de plată ale Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A. către unitătile de aviatie civilă prevăzute la alin. (1), precum si majorările de întârziere care se vor acumula până la data transformării în actiuni a acestor obligatii de plată.

(4) Societatea Comercială «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române – TAROM» - S.A. va proceda la majorarea capitalului social cu valoarea creantelor prevăzute la alin. (1).”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Majorarea capitalului social al Societătii omerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene omâne – TAROM» - S.A. ca urmare a conversiei în actiuni a creantelor unitătilor de aviatie civilă prevăzute la art. 1 alin. (1), care functionează sub autoritatea

Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, se va realiza pe baza hotărârii adunării extraordinare a actionarilor, cu respectarea conditiilor de fond si de procedură prevăzute de lege.”

4. În cuprinsul ordonantei de urgentă sintagma Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene – TAROM” - S.A. se înlocuieste cu sintagma Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 323.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene - TAROM” - S.A. prin conversia în actiuni a creantelor unor unităti de aviatie civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei deurgentă a Guvernului nr. 173/2001 privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale “Compania Natională de Transporturi Aeriene - TAROM” - S.A. prin conversia în actiuni a creantelor unor unităti de aviatie civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 458.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri

pentru diminuarea datoriei publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 29 din 30 ianuarie 2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ

privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea

creantelor statului si diminuarea datoriei publice”

2. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Valorificarea creantelor preluate se face prin metodele reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată si modificată prin Legea nr. 409/2001, cu modificările si completările ulterioare, urmând a se asigura, conform unei fundamentări prealabile elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, un grad cât mai înalt de recuperare a creantelor statului preluate de la Ministerul Finantelor Publice.”

3. La articolul 4 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Metodele utilizate pentru recuperarea creantelor aferente obiectivelor pentru care nu s-a realizat rambursarea integrală se vor folosi astfel încât creditorii externi să nu declare exigibilitatea anticipată a obligatiilor contractuale rămase de achitat, cu exceptia situatiilor reglementate prin hotărâre a Guvernului.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Creantele provenite din executarea garantiilor de stat emise pentru împrumuturile externe, prevăzute la art. 3 alin. (1), existente în evidenta contabilă a Ministerului Finantelor Publice la data de 31 decembrie 2001, actualizate la data finalizării contractelor de cesiune, vor fi cesionate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante, urmând ca în termen de 90 de zile de la aceeasi dată să se efectueze regularizarea contabilă.

(2) Creantele rezultate din executarea, ulterioară cesiunii, a garantiilor de stat emise pentru împrumuturile externe vor face obiectul unor acte aditionale la contractele de cesiune de creantă, ce se vor încheia în termen de 15 zile calculate de la data achitării sumelor scadente la extern de către Ministerul Finantelor Publice.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare în urma valorificării creantelor preluate potrivit prezentei ordonante, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri si se virează la fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile externe, în vederea reîntregirii acestuia, în termen de 5 zile de la încasarea sumelor respective.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 324.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice si se dispune publicarea acestei legi  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 459.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001, cu următoarea modificare:

- Articolul 10 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 326.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 461.