MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 398         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 iunie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           

65. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

669. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER

 

3.228/138. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind echivalarea nivelurilor de calificare din învătământul profesional, liceal - filiera tehnologică si vocatională - si postliceal

 

3.469. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea Metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar începând din anul scolar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învătământ, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.342/2002

 

3.470. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.026/2001

 

3.471. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Metodologia privind ocuparea posturilor/catedrelor din învătământul preuniversitar de stat prin detasare în interesul învătământului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.215/2002

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 1 aprilie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Invalizii si accidentatii de război, marii mutilati si cei încadrati în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., si o sumă fixă pentru îngrijire de 700.000 lei lunar.

(2) Suma fixă pentru îngrijire prevăzută la alin. (1) se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în functie de resursele financiare alocate din bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 65.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate

de Autoritatea Feroviară Română – AFER

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea AutoritătiiFeroviare Române - AFER, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - AFER va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în Buletinul AFER.

Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 912/2001 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 aprilie 2002.

Nr. 669.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER

 

Art. 1. - Pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER se aplică următoarele tipuri de tarife:

a) tarif proportional cu valoarea produselor asupra cărora se aplică prestatia respectivă;

b) tarif orar;

c) tarif fix;

d) tarif procentual.

Art. 2. - Tariful proportional se aplică pentru prestatiile efectuate în activitatea de inspectie tehnică. Valoarea tarifului aferent este calculată prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea productiei pentru care se asigură inspectia tehnică.

Art. 3. - (1) Tariful orar este de 6 euro pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER pentru agentii economici, plătibil în lei la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României, valabil în ziua plătii.

(2) Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplică tariful orar si numărul de ore/om necesare pentru fiecare activitate sunt prezentate în tabelul 1.

Art. 4. - (1) La tariful orar se aplică coeficienti de corectie carese stabilesc în functie de complexitatea, clase de risc si provenienta produselor/serviciilor, precum si de urgenta solicitată pentru realizarea prestatiei AFER, după cum urmează:

a) coeficient de corectie pentru gradul de complexitate: α

α  = 1 pentru prestatiile efectuate asupra produselor/serviciilor de complexitate mică;

α  = 1,2-1,5 pentru prestatiile efectuate asupra produselor/serviciilor de complexitate medie;

α  = 1,6-2 pentru prestatiile efectuate asupra produselor/serviciilor de complexitate mare.

În tabelele 2A-2D sunt prezentate valorile coeficientului α  pentru prestatiile efectuate de AFER, în functie de gradul de complexitate al acestora;

b) coeficient de corectie pentru clasa de risc: ß

ß = 1 pentru produsele care se încadrează în clasele de risc 2B si 3;

ß = 1,2 pentru produsele care se încadrează în clasa de risc 2A;

ß = 1,6 pentru produsele/serviciile care se încadrează în clasa de risc 1B;

ß = 1,8 pentru produsele/serviciile care se încadrează în clasa de risc 1A.

Clasele de risc sunt definite conform reglementărilor în vigoare privind admiterea tehnică a produselor feroviare.

Coeficientul § se aplică numai la calculul tarifului pentru prestatiile specifice efectuate de AFER pentru produsele/serviciile prevăzute în tabelul 2A;

c) coeficient de corectie pentru produsele/serviciile din import: δ   = 2;

d) coeficient de corectie aplicat în cazul solicitării beneficiarului de a efectua prestatiile specifice în termene mai scurte decât cele prevăzute în reglementările în vigoare: γ  = 2.

(2) Coeficientii stabiliti se aplică prin înmultire cu numărul de ore necesar pentru prestatiile specifice.

Art. 5. - (1) Tariful fix se percepe în echivalentul în lei la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României în ziua plătii pentru serviciile efectuate de către AFER pentru agentii economici. Plata se va face înainte de eliberarea de către AFER a documentelor care prezintă rezultatele prestatiilor.

(2) Prestatiile specifice efectuate de AFER, pentru care se aplică tarifele fixe, precum si valoarea acestora sunt prezentate în tabelul 3.

Art. 6. - Pentru activitătile repetitive se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initială corespunzătoare produsului/serviciului respectiv, conform tabelului 4.

 

TABELUL 1

Prestatiile specifice AFER pentru care se aplică tariful orar

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Ore/om

1.

Eliberarea licentei de transport feroviar

 

1.1.

Verificarea preliminară a documentelor prezentate în vederea obtinerii licentei de transport feroviar

17

1.2.

Vizită de evaluare si eliberarea licentei de transport feroviar

110

1.3.

Vizarea anuală a licentei de transport feroviar

80

2.

Eliberarea certificatului de sigurantă

 

2.1.

Verificarea documentelor si evaluarea materialului rulant

60

2.2.

Eliberarea certificatului de sigurantă

32

3.

Eliberarea autorizatiei speciale pentru agentii economici detinători de infrastructură feroviară

 

3.1.

Verificarea preliminară a documentelor prezentate în vederea obtinerii autorizatiei

20

3.2.

Vizită de evaluare si eliberarea autorizatiei

120

3.3.

Acordarea vizei anuale

20

4.

Eliberarea autorizatiei pentru efectuarea de lucrări în zona de sigurantă sau de protectie a căii ferate

26

5.

Eliberarea certificatului de omologare tehnică (preliminară sau finală) pentru materiale, componente si echipamente

20

6.

Eliberarea atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri si dispozitive speciale

 

6.1.

Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri

20

6.2.

Eliberarea atestatului tehnic pentru dispozitive speciale

8

7.

Eliberarea autorizatiei tehnice de furnizor feroviar

 

7.1.

Eliberarea autorizatiei tehnice de furnizor feroviar

60

7.2.

Eliberarea unei noi autorizatii, ca urmare a extinderii gamei de produse/servicii furnizate

24

8.

Eliberarea autorizatiei pentru centre de instruire

37,5

9.

Alte activităti de certificare, autorizare, atestare, expertize tehnice, avizare documentatii, încercări de laborator, acordare de avize si agremente, receptie tehnică, cercetare stiintifică, microproductie, alte activităti

volumul de activitate se stabileste prin contract

 

TABELUL 2A

 

Valoarea coeficientului α  în functie de gradul de complexitate al produselor/serviciilor

 

Nr. crt.

Valoarea coeficientului α  

Tipul produselor/serviciilor

1.

1

întretinerea si repararea CF în executie manuală

 

 

salubrizarea statiilor

 

 

întretinerea clădirilor

2.

1,2

fabricarea si repararea pieselor de schimb neimplicate functional în siguranta circulatiei

 

 

salubrizarea vagoanelor de călători

3.

1,3

extragerea si prepararea pietrei sparte

 

 

salubrizarea vagoanelor de dormit si cusetă

4.

1,4

spălarea - dezinfectarea vagoanelor de marfă

 

 

fabricarea si repararea pieselor de schimb implicate functional în siguranta circulatiei

5.

1,5

constructia, întretinerea si repararea CF în executie mecanizată

 

 

spălarea vagoanelor -cisternă

6.

1,6

întretinerea curentă a materialului rulant

7.

1,7

fabricarea si repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de frână, motoare, compresoare)

8.

1,8

fabricarea si repararea vagoanelor de marfă

9.

1,9

fabricarea si repararea vagoanelor de călători

 

 

constructia si repararea instalatiilor SCB, TTR, IFTE

10.

2

constructia si repararea lucrărilor de artă

 

 

fabricarea si repararea locomotivelor si automotoarelor

 

 

constructia si repararea instalatiilor de centralizare electronice

 

TABELUL 2B

 

Valoarea coeficientului α  pentru prestatiile privind acordarea licentelor/autorizatiilor

 

Nr. crt.

Valoarea  coeficientului α  

Denumirea prestatiei

1.

1

acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfă

 

 

eliberarea certificatului de sigurantă pentru operatorii de transport feroviar având 1 - 3 locomotive, pentru trase ce însumează mai putin de 50 km

 

 

autorizarea lucrărilor la clădirile tehnologice din statii sau linii curente

 

 

autorizarea centrelor de instruire cu până la 36 de cursanti pe ciclu de instruire

2.

1,2

autorizarea lucrărilor la dispozitivele de linii din statii, linii curente sau linii industriale

 

 

autorizarea centrelor de instruire cu 37 - 70 de cursanti pe ciclu de instruire

3.

1,3

autorizarea lucrărilor la instalatiile de asigurare cu chei

4.

1,4

eliberarea certificatului de sigurantă pentru operatorii de transport feroviar având 4- 10 locomotive sau pentru trase ce însumează între 51 si 200 km

 

 

autorizarea lucrărilor de traversare a căii ferate, inclusiv instalatiile aferente acestora

 

 

autorizarea centrelor de instruire cu 71 - 180 de cursanti pe ciclu de instruire

5.

1,5

acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de călători

 

 

autorizarea lucrărilor la instalatiile de bloc de linie si la instalatiile IFTE exterioare

6.

1,6

autorizarea lucrărilor la instalatiile de centralizare electromecanică pe linii neelectrificate

7.

1,7

autorizarea lucrărilor la instalatiile de centralizare electromecanică pe linii electrificate

8.

1,8

eliberarea certificatului de sigurantă pentru operatorii de transport feroviar având mai mult de 10 locomotive sau pentru trase ce însumează mai mult de 200 km

 

 

autorizarea lucrărilor la instalatiile CED pe linii neelectrificate

 

 

autorizarea centrelor de instruire cu 181 - 400 de cursanti pe ciclu de instruire

9.

1,92

autorizarea lucrărilor la instalatiile CED pe linii electrificate

10.

 

acordarea licentei de transport feroviar pentru operatorii de transport feroviar de marfă si călători

 

 

autorizarea lucrărilor la instalatiile de centralizare electronică

 

 

autorizarea lucrărilor cu caracter experimental din statii sau linie curentă

 

 

autorizarea centrelor de instruire cu peste 400 de cursanti pe ciclu de instruire

 

TABELUL 2C

 

Valoarea coeficientului  pentru prestatiile privind atestarea dispozitivelor speciale

 

Nr.

crt.

Valoarea coeficientului α

 Tipul dispozitivului

Exemple

1.

1,0

Dispozitive de complexitate redusă - dispozitive relativ simple, tip calibru

Sablon pentru verificarea cotei qr

2.

Dispozitive de complexitate medie dispozitive tip-sablon si dispozitive cu cel mult două caracteristici proprii si cel mult două caracteristici măsurate

 

 

2.1.

1,2

 

Sabloane/contrasabloane pentru verificarea:

 

 

 

- profilului de rulare al rotii;

 

 

 

- caracteristicilor geometrice ale sabotilor;

 

 

 

- caracteristicilor geometrice ale osiei axă

2.2.

1,3

 

Dispozitive pentru măsurarea:

 

 

 

- distantei dintre fetele interioare ale rotilor osiei montate;

 

 

 

- distantei dintre flancurile exterioare ale buzelor rotilor osiei montate;

 

 

 

- diametrului rotii în planul cercului nominal de rulare

3.

 

Dispozitive de complexitate mare - dispozitive cu mai mult de două caracteristici proprii si mai mult de două caracteristici măsurate

 

3.1.

1,6

 

Dispozitiv pentru măsurarea dimensiunilor buzei rotii/banda jului

3.2.

1,7

 

Tipar de măsurat calea

3.3.

1,8

 

Cărucior de măsurat calea, dispozitiv pentru măsurat uzura sinei

 

TABELUL 2D

 

Valoarea coeficientului α  pentru prestatiile privind atestarea standurilor

 

Nr. crt.

Valoarea coeficientului α

 Tipul standului

Exemple

1.

1,0

Standuri de complexitate redusă

Standuri pentru: verificarea pneumatică a etanseitătii semiacuplărilor de aer, robinetelor, rezervoarelor

 

 

 

probarea hidraulică de rezistentă

2.

 

Standuri de complexitate medie

 

2.1.

1,2

 

verificarea dezechilibrului static al rotilor

 

 

 

probarea arcurilor de suspensie

 

 

 

subansambluri ale aparatelor de tractiune/legare/ciocnire

 

 

 

probarea elementelor de robinetărie specifice transportului de mărfuri periculoase

 

 

 

probarea, reglarea presostatelor, termostatelor

 

 

 

etalonarea manometrelor

 

 

 

verificarea contactorilor electropneumatici si electromagnetici

 

 

 

probarea supapelor de sigurantă, evacuare si alimentare întârziată

2.2.

1,3

 

probarea injectoarelor

 

 

 

încercări la soc ale sabotilor

 

 

 

încercarea la tractiune a axelor triunghiulare si a barelor de tractiune

 

 

 

încercarea aparatelor de ciocnire, tractiune si legare

 

 

 

controlul nedistructiv al produselor metalice (CUS, pulberi magnetice, lichide penetrante etc.)

 

 

 

probarea, reglarea releelor, elementelor de reglare si comandă, amplificatoarelor de relee

 

 

 

rezistenta electrică a osiei montate

 

 

 

probarea valvelor de descărcare, ventilelor antipatinaj, ventilelor de cântărire, releelor reglabile, regulatoarelor de presiune

2.3.

1,4

 

probarea regulatoarelor automate de timonerie

 

 

 

probarea regulatoarelor automate de tensiune

 

 

 

probe finale la instalatia de frână (standuri fixe si mobile)

 

 

 

verificarea dezechilibrului dinamic al osiilor montate, axelor cardanice

 

 

 

probarea regulatoarelor centrifugale de presiune, antipatinaj, de combustibil

 

 

 

probarea pompelor de injectie, de ulei

 

 

 

probarea atacurilor de osie, reductoarelor

2.4.

1,5

 

probarea electrocompresoarelor

 

 

 

boghiuri sub sarcină

 

 

 

probarea amortizoarelor

 

 

 

probarea instalatiilor DSV, vitezometrelor, vitezografelor

 

 

 

probarea masinilor electrice pentru servicii auxiliare

 

 

 

proba de ploaie la vehicule feroviare

3.

 

Standuri de complexitate mare

 

3.1.

1,6

 

verificarea instalatiei INDUSI

 

 

 

probarea masinilor electrice de tractiune

 

 

 

probarea robinetului autoregulator KD2, releelor de presiune D.15, KR2, triplei valve ordinare V5

 

 

 

verificarea finală a reglajelor suspensiei (linii cu planeitate controlată)

 

 

 

verificarea componentelor electrice, pneumatice, hidraulice (standuri multifunctionale)

3.2.

1,7

 

distribuitoare de aer HiK, KE

 

 

 

verificarea gabaritelor

3.3.

1,8

 

măsurarea sasiurilor si cutiilor

 

 

 

probarea electromecanismelor de macaz

 

 

 

presarea/depresarea componentelor osiei montate

3.4.

1,9

 

măsurarea cadrelor de boghiuri

 

 

 

verificări finale la instalatii electrice

 

 

 

probarea turbosuflantelor, compresoarelor (proba de tip)

 

 

 

probe reostatice la locomotivele diesel electrice

 

 

 

măsurarea/reglarea sarcinilor statice pe roti si osii

3.5.

2,0

 

probarea transmisiilor hidraulice

 

 

 

verificarea ansamblurilor pneumatice, electrice, hidraulice (standuri multifunctionale)

 

 

 

probarea motoarelor diesel

 

TABELUL 3

 

Prestatiile specifice efectuate de AFER pentru care se aplică tariful fix

 

Nr.

crt.

Denumirea prestatiei

Tarif

- euro -

1.

Emiterea autorizatiei, certificatului, atestatului

12

2.

Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructură feroviară (tarif/km linie desfăsurată)

22,5

3.

Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructură destinată transportului cu metroul (tarif/km linie desfăsurată)

380

4.

Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de călători (tarif/1000 tren.km)

5,5

5.

Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor feroviari de transport de marfă (tarif/1000 tren.km)

11

6.

Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant, eliberarea avizului tehnic pentru prelungirea duratei normale de functionare a vehiculelor feroviare

 

6.1.

Locomotive, automotoare, rame electrice sau diesel si vagoane de călători

150

6.2.

Vagoane de marfă

36

6.3.

Alte tipuri de material rulant

72

7.

Eliberarea certificatului de omologare tehnică de tip pentru vehicule feroviare

 

7.1.

Locomotive

650

7.2.

Vagoane de călători

520

7.3.

Vagoane de marfă

390

7.4.

Vagoane-rame automotoare

460

7.5.

Alte vehicule feroviare

360

8.

Eliberarea autorizatiei pentru laboratoarele de încercări produse feroviare

 

8.1.

Laboratoare cu până la 10 încercări

600

8.2.

Laboratoare cu 11-25 de încercări

960

8.3.

Laboratoare cu peste 25 de încercări

1.260

8.4.

Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii listei de încercări autorizate (tarif/încercare)

120

9.

Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale ferată

 

9.1.

Statii de categoria I si specială

2.160

9.2.

Statii de categoria a II-a

1.500

9.3.

Statii de categoria a III-a

960

9.4.

Statii de categoria a IV-a

540

9.5.

Halte de miscare

240

10.

Activităti de instruire în domeniul feroviar (tarif/oră/cursant)

2,4

11.

Auditarea sistemelor calitătii (volumul de activitate se stabileste, de comun acord cu beneficiarul, prin contract)

20 (euro/oră)

 

TABELUL 4

 

Activităti repetitive pentru care se percepe un tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestatia initială

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Tarif

1.

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de omologare tehnică

60% din tariful aprobat pentru acordarea certificatului

2.

Vizarea periodică a atestatului tehnic/autorizatiei pentru standuri, dispozitive

70% din tariful aprobat pentru acordarea atestatului/ speciale sau laboratoare autorizatiei

3.

Vizarea anuală a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar

70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei

4.

Verificarea respectării cerintelor si vizarea periodică a autorizatiei tehnice

70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei pentru statiile de cale ferată

5.

Vizarea periodică a autorizatiei pentru centrele de instruire, perfectionare, calificare sau autorizare a personalului

70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizatiei

6.

Eliberarea unei noi licente, autorizatii, atestat sau certificat, datorită pierderii sau distrugerii celui eliberat anterior respectiv

30% din tariful aprobat pentru acordarea documentului

7.

Eliberarea unei noi licente, autorizatii, atestat sau certificat, datorită anulării, retragerii sau suspendării celui eliberat anterior

100% din tariful aprobat pentru acordarea documentului respectiv

8.

Eliberarea unei noi autorizatii, atestat sau certificat, în cazul modificării denumirii/statutului agentului economic

35% din tariful aprobat pentru acordarea documentului initial

9.

Activităti de reevaluare, repetare a încercărilor/examinărilor etc., în vederea eliberării atestatelor, autorizatiilor, certificatelor, licentelor, ca urmare a neconformitătilor constatate

35% din tariful aprobat pentru activitatea initială

10.

Avizarea documentatiei modificate ca urmare a observatiilor AFER

35% din tariful aprobat pentru activitatea initială

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 3.228/25 februarie 2002

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Nr. 138/12 martie 2002

 

ORDIN

privind echivalarea nivelurilor de calificare din învătământul profesional,

liceal - filiera tehnologică si vocatională - si postliceal

 

Ministrul educatiei si cercetării si ministrul muncii si solidaritătii sociale,

în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2001 privind sistemul de certificare a nivelurilor de calificare prin învătământul profesional, liceal - filiera tehnologică si vocatională - si postliceal,

în baza dispozitiilor art. 26, art. 34 alin. (1), art. 35, 39 si ale art. 53 alin. (1) si (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - În învătământul preuniversitar organizat prin scoala profesională, scoala de ucenici, liceu - filiera tehnologică si vocatională -, scoala postliceală si scoala de maistri sunt certificate următoarele niveluri de calificare:

a) nivelul 1 de calificare - muncitor ucenic – corespunde practicării unor activităti simple, cerintele de acces fiind absolvirea nvătământului obligatoriu si initierea profesională prin scoala de ucenici;

b) nivelul 2 de calificare - muncitor calificat - permite realizarea de activităti independente între anumite limite, cerintele de acces fiind absolvirea învătământului obligatoriu si pregătirea profesională prin scoala profesională;

c) nivelul 3 de calificare - permite dezvoltarea de activităti suplimentare nivelului 2 si include:

1. tehnician - realizează activităti de executie sau de coordonare, cerintele de acces fiind învătământul obligatoriu cu examen de capacitate si pregătirea profesională prin liceu - filiera tehnologică si vocatională;

2. tehnician specialist - realizează activităti de executie sau de coordonare, cerintele de acces fiind absolvirea liceului, cu sau fără diplomă de bacalaureat, si pregătirea profesională prin scoala postliceală;

3. maistru - realizează activităti de executie sau de coordonare, cerintele de acces fiind absolvirea liceului, cu sau fără diplomă de bacalaureat, si pregătirea profesională prin scoala de maistri.

Art. 2. - Echivalarea nivelurilor de calificare în învătământul profesional, liceal - filiera tehnologică si vocatională - si postliceal se face pentru momentul absolvirii si pentru documentul de studii eliberat.

Art. 3. - Diplomele/certificatele de absolvire eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor scolii de ucenici pentru scolarizarea finalizată anterior anului scolar 2001- 2002 corespund nivelului 1 de calificare.

Art. 4. - Diplomele/certificatele de absolvire eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor scolii profesionale pentru scolarizarea finalizată anterior anului scolar 2001-2002 corespund nivelului 2 de calificare.

Art. 5. - Diplomele/certificatele de absolvire si certificatele de calificare eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor de liceu cu durata de 4 ani - cursuri de zi/5 ani - cursuri serale pentru scolarizarea finalizată anterior anului scolar 2002-2003 corespund nivelului 2 de calificare.

Art. 6. - Diplomele de absolvire si certificatele de calificare eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor de liceu cu durata de 5 ani - cursuri de zi pentru scolarizarea finalizată anterior perioadei 2002-2003 corespund:

1. nivelului 2 de calificare, pentru profilurile industrial, agricol, silvic, sanitar, economic, administrativ si de servicii;

2. nivelului 3 de calificare, pentru profilul pedagogic/scoală normală si pentru seminariile teologice.

Art. 7. - Diplomele/certificatele de absolvire eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor de scoală de maistri/scoală tehnică pentru scolarizarea finalizată anterior anului scolar 2001-2002 corespund nivelului 3 de calificare.

Art. 8. - Diplomele/certificatele de absolvire eliberate, conform legislatiei în vigoare la momentul absolvirii, absolventilor de scoală postliceală pentru scolarizarea finalizată anterior anului scolar 2001-2002 corespund nivelului 3 de calificare.

Art. 9.- Echivalarea nivelurilor de calificare pentru cazurile care nu se încadrează în situatiile mentionate la art. 3-8 se face de către Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 10. - O dată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 11. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, Directia generală fortă de muncă din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si unitătile de învătământ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar începând din anul scolar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învătământ, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.342/2002

 

Ministrul educatiei si cercetării,

în baza prevederilor art. 127 si 128 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 7, 9, 10, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar începând din anul scolar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învătământ, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.342 din 11 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) În învătământul primar limbile moderne pot fi predate de învătătorul clasei, conform art. 44 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, dacă face dovada calificării prin diplomă de studii sau prin atestat eliberat de liceul pedagogic pentru limba respectivă, validat de Ministerul Educatiei si Cercetării, acesta fiind salarizat prin plata cu ora.”

2. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(3) La liceu - filiera tehnologică, la clasele IX-XII/XIII, ora de «Consiliere si orientare» prevăzută în trunchiul comun reprezintă ora de dirigentie, care se înscrie în mod obligatoriu în schema orară a claselor si nu se cuprinde în norma didactică de predare a cadrului didactic. Personalul didactic de predare care îndeplineste functia de diriginte primeste indemnizatia prevăzută la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.”

3. Articolul 9 se abrogă.

4. La articolul 14 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Disciplina «Educatie tehnologică» poate fi predată în învătământul profesional de absolventii învătământului superior prevăzuti la alin. (1), precum si de absolventi ai învătământului superior de scurtă durată.”

5. Articolul 18 se abrogă.

Art. II. - Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 3.469.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.026/2001

 

Ministrul educatiei si cercetării,

în baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind organizarea si desfăsurarea concursului national pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul

ministrului educatiei si cercetării nr. 5.026 din 13 noiembrie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 ianuarie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 7 se abrogă.

2. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitătile de învătământ cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si/sau bilingv si din unitătile de învătământ cu profil de informatică, muzică, arte plastice, coregrafie, sport, instruire practică sau catedrele din palatele si cluburile copiilor, candidatii sustin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic.”

Art. II. - Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului educatiei si cercetării si inspectoratele scolare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 3.470.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Metodologia privind ocuparea posturilor/catedrelor din învătământul preuniversitar de stat prin detasare în interesul învătământului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.215/2002

 

Ministrul educatiei si cercetării,

în baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (1) lit. c), e) si f) si ale art. 14 si 16 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 6 din Metodologia privind ocuparea posturilor/catedrelor din învătământul preuniversitar de stat prin detasare în interesul învătământului sau la cerere a personalului didactic titular, precum si prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.215 din 22 februarie 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 21 martie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Concursul constă în aplicarea criteriilor si punctajelor pentru evaluarea personalului didactic, prevăzute la pct. 2-6 din anexa nr. 2 la Metodologia privind organizarea si desfăsurarea pretransferării personalului didactic titular si a transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângerea activitătii sau prin desfiintarea unor unităti scolare.”

Art. II. - Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 3.471.