MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 405         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 iunie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 121 din 11 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            544. - Hotărâre privind înfiintarea Clubului Sportiv Municipal Giurgiu în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

 

            556. - Hotărâre pentru aprobarea mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            157. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului International de Vânătoare si Protectie a Vânatului

 

            207. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2002-14 mai 2003, precum si a conditiilor de realizare a cotelor aprobate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 121

din 11 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, exceptie ridicată de Leontin Sălăjan în Dosarul nr. 2.631/2001 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă, într-o cauză având ca obiect drepturi bănesti.

La apelul nominal răspunde Nicoleta Negut din partea Ministerului Finantelor Publice, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice arată că în spetă se critică faptul că legea are lacune. Aceste lacune nu pot fi completate de Curtea Constitutională. De aceea solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu are legătură cu cauza dedusă în fata instantei de fond. Cauza respectivă are ca obiect pretentii bănesti, iar critica priveste faptul că Legea nr. 80/1995 nu contine reglementări prin care să fie trase la răspundere acele cadre militare care, prin comportamentul lor, determină alte cadre militare să solicite demisia din postul ocupat. Cu alte cuvinte, autorul exceptiei, prin critica formulată, cere Curtii să se pronunte asupra a ceva ce nu există. Se solicită respingerea exceptiei, ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.631/2001, Tribunalul Sălaj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, exceptie ridicată de Leontin Sălăjan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare este neconstitutională, deoarece, “nementionând modul de înaintare a demisiei cadrelor militare, datorate nelegalitătilor comise de institutia militară ai cărei angajati sunt, precum si responsabilitătile institutiei pentru nelegalitătile comise”, încalcă prevederile “art. 1 alin. (1) si (2), art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1) si (2), art. 23 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 38 alin. (1), (2) si (3), art. 48 alin. (1) si (2), art. 49 alin. (1) si (2) etc.” din Constitutie.

Tribunalul Sălaj - Sectia civilă, exprimându-si opinia, retine că, desi autorul exceptiei nu a precizat pe care anume dispozitii din Legea nr. 80/1995 le consideră neconstitutionale, totusi, din precizările făcute rezultă că se critică dispozitiile art. 85 alin. 1 lit. h) din lege. Mai arată că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, iar exceptia ridicată este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, deoarece “legea asigură cadrelor militare libertatea de a demisiona fără a fi necesară îndeplinirea vreunei conditii sau fără o anumită justificare”, iar prin aceasta nu este încălcat nici un principiu consacrat de Constitutie. În legătură cu sustinerea autorului exceptiei, potrivit căreia Legea nr. 80/1995 nu reglementează răspun- derea institutiilor militare pentru ilegalităti comise, se arată că această sustinere este contrazisă chiar de prevederile art. 35 din lege, potrivit cărora “pentru apărarea onoarei cadrelor militare si evitarea abuzurilor, cercetarea si judecarea abaterilor grave sau a altor fapte de aceeasi natură, săvârsite de acestea, în armată, se înfiintează consilii de onoare si consilii de judecată”.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât din coroborarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) si (3) si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, rezultă că “obiect al controlului de constitutionalitate îl pot constitui numai dispozitii în vigoare, fără a se putea invoca pe calea contenciosului constitutional lipsa de reglementare într-un anumit domeniu.

Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra oportunitătii sau necesitătii unor anumite reglementări, acest rol avându-l doar legiuitorul”.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din

Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 85 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, dispozitii care au următoarea redactare: “Ofiterii, maistrii militari si subofiterii în activitate pot fi trecuti în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situatii: […]

h) prin demisie […]”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia a criticat Legea nr. 80/1995 în ansamblu, fără a preciza care dispozitie anume a acesteia ar fi contrară Constitutiei. Din precizările făcute în scris de către autorul exceptiei si depuse la instanta judecătorească rezultă că în realitate se critică dispozitiile mai sus citate, întrucât se sustine că reglementarea demisiei cadrelor militare este necorespunzătoare. Mai sustine că legea, în ansamblu, nu reglementează răspunderea institutiilor militare pentru ilegalităti comise de cadrele militare. O asemenea omisiune, chiar dacă ar fi reală, nu poate constitui obiect al controlului de constitutionalitate exercitat deCurtea Constitutională.

Autorul exceptiei sustine că Legea nr. 80/1995 încalcă următoarele prevederi constitutionale: art. 1 alin. (1) si (2) (statul român); art. 2 alin. (1) (suveranitatea); art. 4 (unitatea poporului si egalitatea între cetăteni); art. 11 alin. (1) (dreptul international si dreptul intern); art. 15 (universalitatea); art. 16 alin. (1) si (2) (egalitatea în drepturi); art. 20 (tratatele internationale privind drepturile omului); art. 21 (accesul liber la justitie); art. 22 alin. (1) si (2) (dreptul la viată si la integritatea fizică si psihică); art. 23 alin. (1) (libertatea individuală); art. 26 alin. (1) (viata intimă, familială si privată); art. 38 alin. (1), (2) si (3) (munca si protectia socială a muncii); art. 48 alin. (1) si (2) (dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică); art. 49 (restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti); art. 50 (fidelitatea fată de tară) si altele. Curtea constată că autorul exceptiei a făcut o însiruire întâmplătoare a numeroase articole din Constitutie, fără a preciza în ce constă, după opinia sa, încălcarea acestora. Din examinarea dispozitiilor legale criticate si a problemelor supuse judecătii în cauza în care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate nu se conturează incidenta nici uneia dintre prevederile constitutionale invocate.

În virtutea dreptului neîngrădit la muncă si a libertătii alegerii locului de muncă si a profesiei, principii consacrate de art. 38 alin. (1) din Constitutie, demisia este un act ce exprimă vointa unilaterală a persoanei de a înceta raporturile de muncă sau de serviciu, vointă necenzurabilă. Prin urmare, sub aspectul efectelor juridice ale demisiei nu interesează motivele care au determinat hotărârea persoanei de a proceda astfel.

Răspunderea institutiilor publice, precum si a altor persoane juridice ori fizice pentru nerespectarea prevederilor legale se reglementează prin diverse acte normative, în functie de domeniul de activitate si de natura încălcărilor textelor de lege. Faptul că prin Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare nu s-a reglementat în mod distinct sau integral răspunderea institutiilor militare pentru eventualele inegalităti nu poate fi privit decât, cel mult, ca o omisiune a legiuitorului, care nu poate fi suplinită printr-o decizie a Curtii Constitutionale. Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului […]”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, al art. 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, exceptie ridicată de Leontin Sălăjan în Dosarul nr. 2.631/2001 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 aprilie 2002

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Clubului Sportiv Municipal Giurgiu în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art 22 alin. (2), ale art. 29 alin. (1) si ale art. 30 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se înfiintează Clubul Sportiv Municipal Giurgiu, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Păcii nr. 60, judetul Giurgiu, prin reorganizarea unitătii fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Giurgiu, care se desfiintează.

            Art. 2. - Obiectul de activitate al clubului sportiv înfiintat potrivit art. 1 îl reprezintă performanta, selectia, pregătirea si participarea la competitii interne si internationale.

            Art. 3. - Bunurile imobile proprietate publică a statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care erau date în administrarea unitătii fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Giurgiu, precum si celelalte bunuri aflate în patrimoniul acestei unităti se transmit în administrarea Clubului Sportiv Municipal Giurgiu.

            Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 5. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Clubului Sportiv Municipal Giurgiu se asigură din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

            Art. 6. - Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Giurgiu se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

            Art. 7. - Personalul salariat preluat de la unitatea fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Giurgiu se consideră transferat la Clubul Sportiv Municipal Giurgiu si beneficiază de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare.

            Art. 8. - Anexa nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului” la Hotărârea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se completează la litera A punctul III cu pozitia nr. 45 cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sursa

de finantare

“45.

Clubul Sportiv Municipal Giurgiu

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 544.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

 

I. Bunuri imobile care se transmit în administrarea Clubului Sportiv Municipal Giurgiu,

institutie publică în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

 

Adresa

Persoana juridică de la care se transmit bunurile imobile

Persoana juridică la care se transmit bunurile imobile

Baza materială sportivă

Municipiul Giurgiu, Str. Păcii nr. 60 (fostă aleea Fabrica de Zahăr nr. 2), judetul Giurgiu

Directia pentru tineret si sport a judetului Giurgiu din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

Clubul Sportiv Municipal Giurgiu din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

Suprafata totală a terenului = 2.585,44 m2, din care: A. Suprafata construită = 1.870,44 m2, din care:

1. sală de atletism cu pistă sintetică Polytan = 1.367,00 m2

2. anexe = 337,94 m2, din care:

- 3 vestiare = 41,60 m2

- 5 birouri = 85,52 m2

- 1 grup sanitar = 8,45 m2

- 1 sală dusuri = 10,56 m2

- 1 sală fortă = 69,57 m2

- 2 holuri = 71,35 m2

- 1 punct termic = 34,89 m2

- 1 punct gospodărie combustibil = 16,00 m2

3. microhotel si cantină-restaurant, obiectiv de investitie în derulare = 165,5 m2 (suprafata desfăsurată = 331,00 m2)

B. Suprafata terenului = 715,00 m2, din care:

- terasă aferentă microhotelului = 265,00 m2

- parcare auto = 450,00 m2

 

II. Bunuri imobile ce rămân în proprietatea statului si urmează să fie folosite în comun de Ministerul Tineretului si Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Giurgiu, si de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

 

Adresa

Specificatie

Suprafata

Municipiul Giurgiu, Str. Păcii nr. 60 (fostă aleea Fabrica de Zahăr nr. 2), judetul Giurgiu

Cale de acces

Suprafata terenului = 607,74 m2

 

Observatii:

- Datele cuprinse la pct. I si II reprezintă o parte din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, nr. MFP 37.640, cod de clasificare 8.29.13.

- Prin trecerea stadionului “Marin Anastasovici” din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia pentru tineret si sport a judetului Giurgiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu (Hotărârea Guvernului nr. 817/2001) si trecerea bazei materiale sportive care nu a fost transferată, de la Directia pentru tineret si sport a judetului Giurgiu la Clubul Sportiv Municipal Giurgiu, situatia în complexul sportiv se prezintă astfel:

- 2.585,44 m2 în administrarea Clubului Sportiv Municipal Giurgiu;

- 35.805,72 m2 în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu;

- 607,74 m2 în proprietatea statului, folosită în comun de Clubul Sportiv Municipal Giurgiu si de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă mandatul Ministerului Industriei si Resurselor, prevăzut în anexa nr. 1, privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor.

            (2) Privatizarea societătilor comerciale cuprinse în programul-ofertă de privatizare pe anul 2002 al Ministerului Industriei si Resurselor, pentru care se acordă mandatul prevăzut la alin. (1), se va face cu consultanti internationali - bănci de investitii, în cadrul programului PSAL II convenit cu Banca Mondială, pentru societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 2, direct de Ministerul Industriei si Resurselor, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, pentru societătile comerciale prevăzute la pozitiile nr. 1-21 din anexa nr. 3, si de către societătile comerciale prevăzute la pozitiile nr. 22 si 23 din anexa nr. 3. Art. 2. - Pentru societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 2 strategia specifică de privatizare se va aproba prin hotărâre a Guvernului, pe baza analizei metodelor de privatizare adecvate, elaborate de consultanti - bănci de investitii.

            Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 556.

 

ANEXA Nr. 1

 

MANDAT

privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul

Ministerului Industriei si Resurselor

 

            1. Pentru realizarea strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei si  Resurselor, prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la hotărâre, Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, care exercită în numele Ministerului Industriei si Resurselor calitatea de institutie publică implicată, va putea utiliza următoarele metode de privatizare si atragere de capital privat în economie:

            a) vânzarea pachetelor de actiuni prin următoarele metode:

            - negociere cu selectie pe bază de oferte tehnice, în conformitate cu legislatia în vigoare;

            - negociere pe bază de oferte finale, îmbunătătite si irevocabile;

            - licitatie publică cu strigare sau licitatie cu ofertă în plic sigilat;

            b) constituirea de societăti cu capital mixt;

            c) majorare de capital social prin aport de capital privat;

            d) atragerea de capital privat prin majorare de capital social, cu acordarea unui drept de optiune la cumpărarea unor pachete de actiuni ale societătilor comerciale din domeniul utilitătilor;

            e) transferul cu plată sau cu titlu gratuit al activelor cu caracter social;

            f) atragerea de capital privat în investitii, prin parteneriat public privat, utilizându-se următoarele metode:

            - construire, operare si transferare;

            - construire, detinere si operare;

            g) vânzarea de active;

            h) alte metode prevăzute de legislatia în vigoare.

            2. Metodele de privatizare si de atragere de capital prezentate la pct. 1 pot fi aplicate individual sau în combinatii ale acestora, în functie de conditiile concrete în care se află si functionează fiecare societate comercială în momentul privatizării.

            3. Pentru societătile comerciale cuprinse în anexa nr. 2 la hotărâre (pozitiile nr. 1, 2 si 3), la care privatizarea se va face în cadrul programului PSAL II convenit cu Banca Mondială, cu consultanti internationali, se mandatează Ministerul Industriei si Resurselor să selecteze consultantii internationali, să negocieze si să semneze cu acestia contractele de consultantă, inclusiv onorariul cuvenit acestora, care să cuprindă:

            a) componenta fixă a onorariului, constând în cheltuieli efectuate de consultant în realizarea tuturor actelor si etapelor necesare pentru îndeplinirea în cele mai bune conditii a contractului de consultantă, inclusiv costuri pentru personalul propriu sau subcontractat, pentru desfăsurarea publicitătii si a relatiilor publice de promovare a proiectului de privatizare, precum si alte cheltuieli;

            b) componenta variabilă a onorariului, reprezentând sumele cuvenite consultantului ca urmare a încheierii contractului de privatizare, exprimată în procente din valoarea totală a tranzactiei de privatizare, constând în:

            - pretul încasat pe actiunile vândute;

            - alte elemente cuantificabile din contractul de privatizare (investitii si majorări de capital social, datorii restante preluate de cumpărător si alte elemente, după caz).

            4. Privatizarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. se va face în cadrul programului PSAL II convenit cu Banca Mondială, cu consultanti internationali, prin oferirea de actiuni către investitori strategici si va fi coordonată de o comisie de privatizare numită prin hotărâre a Guvernului.

            Consultantul care va fi selectat în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării va analiza toate metodele de privatizare aplicabile, inclusiv posibilitatea vânzării unui pachet de 51% din actiunile Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Strategia concretă de privatizare va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.

            Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului pentru consultantul international si a componentei variabile a onorariului, aferentă plătii din valoarea totală a tranzactiei de care beneficiază Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. (majorări de capital, investitii etc.), precum si plata unor firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. vor fi suportate, în conformitate cu prevederile art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002, de Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. si se vor plăti prin Ministerul Industriei si Resurselor – Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie. Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. garantează si asigură în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor care cad în sarcina sa si care se plătesc de Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, conform contractelor încheiate de acesta. În situatia în care, ca urmare a neasigurării surselor de finantare de către Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie nu poate efectua plata la termen a sumelor convenite, penalitătile, majorările de întârziere, precum si celelalte sume datorate conform clauzelor contractuale vor fi suportate de Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului, aferente sumelor încasate efectiv de Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pentru actiunile vândute, vor fi suportate de Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

            5. Privatizarea Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. si a Societătii Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. se va face în cadrul programului PSAL II, cu consultanti internationali, prin oferirea de actiuni către investitori strategici si va fi coordonată de o comisie de privatizare numită prin hotărâre a Guvernului.

            Consultantul care va fi selectat în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 va analiza toate metodele de privatizare aplicabile. Strategia concretă de privatizare va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.

            Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului pentru consultantul international vor fi asigurate din fonduri PHARE, iar cele legate de plata componentei variabile a onorariului, aferentă plătii din valoarea totală a tranzactiei de care beneficiază Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. si Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. (majorări de capital, investitii etc.), precum si plata unor firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. si a Societătii Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. vor fi suportate, în conformitate cu prevederile art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002, de Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. si Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. si se vor plăti prin Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. si Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. garantează si asigură în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor care cad în sarcina sa si care se plătesc de Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, conform contractelor încheiate de acesta. În situatia în care, ca urmare a neasigurării surselor de finantare de către Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. si Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A., Ministerul Industriei si Resurselor – Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie nu poate efectua plata la termen a sumelor convenite, penalitătile, majorările de întârziere, precum si celelalte sume datorate conform clauzelor contractuale vor fi suportate de Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. si Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A.

            Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului, aferente sumelor încasate efectiv de Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie pentru actiunile vândute, vor fi suportate de Ministerul Industriei si Resurselor - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.

            6. Privatizarea Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. se va face astfel:

            a) filialele: Societatea Comercială “Electrica Dobrogea” - S.A. si Societatea Comercială “Electrica Banat” - S.A., în cadrul programului PSAL II, cu consultantul international desemnat, BNP Paribas. Consultantul va analiza toate metodele de privatizare aplicabile. Strategia concretă de privatizare va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.

            Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului consultantului vor fi asigurate din fonduri PHARE, iar cele legate de plata componentei variabile a onorariului si celelalte cheltuieli pentru pregătirea si realizarea privatizării, de Societatea Comercială “Electrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrica Dobrogea” - S.A. si Societatea Comercială “Electrica Banat” - S.A., proportional cu sumele încasate efectiv de acestea;

            b) pentru alte două filiale ale Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. se va initia procesul de privatizare cu consultant international în cadrul unui proiect PHARE care va finanta componenta fixă a onorariului consultantului;

            c) pentru alte două filiale ale Societătii Comerciale “Electrica” - S.A. se va initia procesul de privatizare prin metodele de atragere de capital privat în domeniul utilitătilor prevăzute în cap. IV din Legea nr. 137/2002.

            7. La societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre Guvernul nu va păstra actiunea nominativă de control al statului.

            8. Pentru societătile comerciale cuprinse în anexele nr. 2 si 3 la hotărâre, în vederea realizării modalitătilor de privatizare prevăzute la pct. 1, se va exprima, conform legislatiei în vigoare, intentia de privatizare prin publicarea de liste cuprinzând informatii minime despre societătile comerciale care se privatizează.

            9. Ministerul Industriei si Resurselor va îndeplini orice alte activităti necesare în scopul realizării strategiei de privatizare a societătilor comerciale aflate în portofoliul său, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale oferite la privatizare în anul 2002, cuprinse în programul PSAL II convenit cu Banca Mondială

 

Nr.

crt.

Denumirea societătii comerciale

Procentul din capitalul social detinut de Ministerul Industriei si Resurselor

(%)

1.

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

93,2

2.

Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A.

100,0

3.

Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A.

100,0

4.

Societatea Comercială “Electrica” - S.A.

100,0

 

- Societatea Comercială “Electrica Dobrogea” - S.A

 

 

- Societatea Comercială “Electrica Banat” – S.A.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale din portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor, oferite la privatizare în anul 2002

 

Nr.

crt.

Denumirea societătii comerciale

Procentul din capitalul social detinut de Ministerul Industriei si Resurselor

(%)

1.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică” S.A. - Râmnicu Vâlcea

33,0

2.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Drăgăsani” S.A.

100,0

3.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Băbeni” S.A.

100,0

4.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Filiasi” S.A.

100,0

5.

Societatea Comercială “M.F.A.” S.A. Mizil

100,0

6.

Societatea Comercială “Santierul Naval Mangalia” S.A.

100,0

7.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică” S.A. Mârsa

100,0

8.

Societatea Comercială “Rompiro” S.A. Orăstie

100,0

9.

Societatea Comercială “I.O.R.” S.A. Bucuresti

66,557

10.

Societatea Comercială “Elprof” S.A. Bucuresti

88,442

11.

Societatea Comercială “Romaero” S.A. Bucuresti

72,9

12.

Societatea Comercială “Avioane” S.A. Craiova

91,32

13.

 Societatea Comercială “I.A.R.” S.A. Brasov - Ghimbav

62,21

14.

Societatea Comercială “Autobaza de Transport” S.A. Deva

100,0

15.

Societatea Comercială “Autobaza de Transport” S.A. Bălan

100,0

16.

Societatea Comercială “Autobaza de Transport” S.A. Baia de Aries

100,0

17.

Societatea Comercială “Mecanica Poiana Ruscă” S.A.

100,0

18.

Societatea Comercială “Mecanica Bălan” S.A.

100,0

19.

Societatea Comercială “Autoservire Deva” S.A.

100,0

20.

Societatea Comercială “Horia, Closca si Crisan” S.A. Abrud

100,0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului International de Vânătoare si Protectie a Vânatului

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. z) si ale art. 50 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) În scopul evaluării trofeelor de vânat într-o conceptie unitară se aprobă metodologia de evaluare a trofeelor de vânat provenite de la toate speciile de faună sălbatică de  interes cinegetic, purtătoare de trofee, din România, în conformitate cu metodologia Consiliului International de Vânătoare si Protectie a Vânatului (CIC).

(2) Metodologia de evaluare a trofeelor de vânat, pentru fiecare specie de faună sălbatică de interes cinegetic purtătoare de trofee, este prevăzută în anexele nr. 1-23 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Evaluarea trofeelor de vânat se face prin întocmirea fiselor de evaluare, după modelele prezentate în anexele nr. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 si 20, de către comisiile de evaluare a trofeelor de vânat, pentru toate exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes cinegetic purtătoare de trofee de vânat, recoltate de pe fondurile de vânătoare din România.

(2) Întocmirea fiselor de evaluare se face de către comisiile de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu instructiunile tehnice privind evaluarea trofeelor de vânat, prevăzute în anexele nr. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 si 21.

(3) Încadrarea trofeelor de vânat, în functie de punctajul obtinut în urma evaluării, în categoria trofeelor de vânat medaliabile este prevăzută în anexa nr. 22.

Art. 3. - Punctajul obtinut în urma evaluării oricărui trofeu de vânat, înscris în fisa de evaluare, se completează în Certificatul de evaluare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 23, si constituie unul dintre documentele legale de provenientă a trofeului respectiv.

Art. 4. - Gestionarii fondurilor de vânătoare si membrii comisiilor de evaluare a trofeelor de vânat aplică prevederile prezentului ordin, iar inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, prin oficiile cinegetice din subordine, si directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor verifică modul de aplicare si respectare a lor.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1-23 se comunică inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic si gestionarilor fondurilor de vânătoare de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 157.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună sălbatică de interes cinegetic,

la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2002-14 mai 2003,

precum si a conditiilor de realizare a cotelor aprobate

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. e) si ale art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Instructiunile tehnice de evaluare a efectivelor de vânat si de calcul al cotelor de recoltă, aprobate prin Decizia Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului nr. 10.151/1995,

în temeiul prevederilor art. 5 lit. B.m) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună sălbatică de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2002-14 mai 2003, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin, precum si conditiile de realizare a cotelor aprobate.

Art. 2. - (1) Realizarea cotelor de recoltă aprobate se face pentru fiecare specie si pentru fiecare fond de vânătoare, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, orga-nizarea si practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversitătii faunei cinegetice si păstrarea echilibrului ecologic.

(2) Cotele de recoltă aprobate pentru vânătorii cetăteni străini, prevăzute în anexele nr. 1-3 sunt maximale si pot fi realizate în functie de solicitările existente si de hotărârile organelor de conducere competente ale gestionarilor fondurilor de vânătoare.

Art. 3. - (1) În cazul speciilor de cervide gestionarii fondurilor de vânătoare au obligatia realizării cotelor de recoltă în structura aprobată, respectiv masculi trofeu, masculi selectie, femele si tineret.

(2) Recoltarea masculilor de selectie se va face cu respectarea principiilor de realizare a selectiei artificiale, urmărindu-se înlăturarea de la reproducere a exemplarelor ale căror trofee nu corespund din punct de vedere calitativ cu vârsta.

(3) În scopul asigurării de genitori valorosi, în prima parte a perioadelor legale de vânare a masculilor de cerb comun si cerb lopătar se vor recolta numai exemplarele de selectie, urmând ca recoltarea exemplarelor cu trofee medaliabile să se facă în cea de-a doua parte. Astfel, în perioadele precizate mai jos se va realiza numai selectia artificială la următoarele specii de cervide:

a) cerbul comun: 1-15 septembrie 2002;

b) cerbul lopătar: 1-30 septembrie 2002.

Art. 4. - (1) În situatii temeinic justificate, impuse de particularitătile conditiilor de mediu din cursul sezonului de vânătoare 2002-2003 si de miscările naturale de efective, directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate aproba, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare, cu viza inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, precum si cu viza Asociatiei Generale a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, în cazul organizatiilor vânătoresti afiliate, reasezarea, între fondurile de vânătoare învecinate si în limita cotelor de recoltă aprobate pe gestionar, a cotelor de recoltă aprobate pe fonduri de vânătoare, la mistret si la speciile de păsări sedentare si de pasaj, cuprinse în anexa nr. 3.

(2) În cazul executării în decursul sezonului de vânătoare 2002-2003 a unor actiuni de populare a fondurilor de vânătoare cu fazani, directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate aproba, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare care au făcut obiectul actiunilor de populare si cu viza inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, suplimentarea cotei de recoltă aprobate initial.

Art. 5. - Gestionarii fondurilor de vânătoare răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin, iar directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, precum si Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, în cazul organizatiilor vânătoresti afiliate, exercită controlul aplicării lor.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1-4 se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare si inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 207.