MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 408         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

322. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

 

457. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

557. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe pentru Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A.

 

558. - Hotărâre privind organizarea celei de-a XII-a editii a “Cursurilor de vară Titulescu” destinate tinerilor diplomati străini si români

 

560. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2001 privind acordarea Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin a unor înlesniri la plata obligatiilor restante provenind din creante bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Sănătătii si Familiei

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL

AL AUDIOVIZUALULUI

 

51. - Decizie privind scoaterea la concurs a unei frecvente de radiodifuziune locală de putere mică

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR

FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

14. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea

Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146 din 9 noiembrie 2001 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 19 noiembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor”

2. Articolul I va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 422, partea introductivă va avea următorul cuprins:

«Art. 422. - Producătorul este exonerat de răspundere pentru pagubele generate de produsele cu defect, dacă dovedeste existenta uneia dintre situatiile următoare:»

2. Articolul 423 va avea următorul cuprins:

«Art. 423. - Răspunderea producătorului poate fi limitată de instanta competentă dacă paguba este cauzată, împreună, de defectul produsului si culpa consumatorului vătămat sau prejudiciat ori a altei persoane, pentru care aceasta este tinută să răspundă.»

3. La articolul 46 alineatul 1, literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

«c) încălcarea dispozitiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a si a 5-a liniută, lit. c) a 3-a si a 4-a liniută, art. 9, art. 10 lit. a)-f) si art. 11, cu amendă contraventională de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;

d) încălcarea dispozitiilor art. 13 alin. 1, art. 14 alin. 1, art. 17-25 si art. 26 alin. 1 si 2, cu amendă contraventională de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei.»

4. La articolul 46, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

«Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice.»

5. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

«Art. 49. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 46 si 461 se fac de către agentii constatatori, respectiv reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, precum si de reprezentantii împuterniciti ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor stabilite prin actele normative în vigoare.»

6. Articolul 501 va avea următorul cuprins:

«Art. 501. - Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor agentul constatator poate dispune următoarele măsuri:

1. oprirea definitivă a comercializării si retragerea din circuitul consumului uman a produselor care:

a) sunt periculoase, falsificate sau contrafăcute;

b) au termenul de valabilitate expirat sau data durabilitătii minimale depăsită;

c) sunt interzise consumului uman prin reglementări legale;

2. oprirea temporară a prestării serviciilor, importului, fabricatiei, comercializării produselor sau a utilizării acestora la prestarea serviciilor, până la remedierea deficientelor, în cazul în care:

a) produsele nu sunt testate si/sau certificate conform normelor legale;

b) produsele nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, fără ca acestea să fie periculoase;

c) produsele nu prezintă elementele de identificare si de caracterizare, precum si documentele de însotire, conform prevederilor art. 18-22;

d) se prestează servicii care pot pune în pericol viata, sănătatea sau securitatea consumatorilor;

3. distrugerea produselor periculoase oprite definitiv de la comercializare, dacă aceasta constituie singurul mijloc care face să înceteze pericolul.»

7. Articolul 502 va avea următorul cuprins:

«Art. 502. - O dată cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale agentul constatator poate propune una dintre următoarele sanctiuni complementare:

a) închiderea temporară a unitătii pe o durată de cel mult 6 luni;

b) închiderea temporară a unitătii pe o durată de la  6 luni la 12 luni;

c) închiderea definitivă a unitătii;

d) suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activităti.

Sanctiunea complementară prevăzută la alin. 1 lit. a) poate fi aplicată în cazurile în care se constată:

a) lipsa conditiilor igienico-sanitare sau sanitare veterinare;

b) folosirea unor spatii si conditii necorespunzătoare pentru productie, depozitare sau comercializare;

c) nerespectarea conditiilor impuse de producători privind manipularea, transportul, depozitarea si comercializarea, dacă acestea sunt de natură să modifice, în mod periculos, caracteristicile initiale ale produsului respectiv;

d) lipsa specificatiilor tehnice, a instructiunilor si a procedurilor de lucru la producători si prestatorii de servicii;

e) lipsa certificatelor sau a avizelor necesare eliberate de laboratoarele de încercări sau de omologări specifice;

f) lipsa certificatelor de conformitate.

Sanctiunea complementară prevăzută la alin. 1 lit. b) poate fi aplicată în cazurile în care se constată:

a) folosirea practicilor de comercializare abuzive sau săvârsirea repetată a unor abateri sanctionate de organele de control în decurs de 6 luni de la prima constatare;

b) refuzul agentului economic de a permite, în prima fază, controlul organelor de specialitate si la care, în urma unui control ulterior, se constată deficiente grave;

c) lipsa licentei de fabricatie a produselor alimentare pentru producători;

d) nerespectarea sau neacordarea certificatelor de garantie pentru lucrările de prestări de servicii;

e) utilizarea în activitatea de service a unor piese sau componente neomologate.

Sanctiunea complementară prevăzută la alin. 1 lit. c) poate fi aplicată în cazurile în care se constată:

a) importul cu bună-stiintă al produselor care nu respectă conditiile calitative prescrise sau declarate ori care sunt periculoase;

b) prestarea de servicii care pun în pericol viata, sănătatea sau siguranta consumatorilor;

c) punerea în vânzare a produselor despre care agentii economici controlati au cunostintă că sunt falsificate sau contrafăcute ori care au parametrii de securitate neconformi;

d) reconditionarea unor produse alimentare retrase de la consumul uman ca fiind necorespunzătoare, prin adăugarea de aditivi sau alte substante ce nu se regăsesc în reteta de fabricatie, în urma căreia a rezultat un produs destinat comercializării în scopul consumului uman;

e) în cazul în care agentul economic nu a sistat livrările sau nu a retras de la comercializare ori de la beneficiar produsele pentru care organele abilitate prin lege au constatat că sunt periculoase sau că nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise ori declarate;

f) împiedicarea sub orice formă de către agentul economic sau de către angajatii acestuia a organelor administratiei publice însărcinate cu protectia consumatorilor si supravegherea calitătii produselor si serviciilor să îsi exercite atributiile de serviciu referitoare la prevenirea si combaterea faptelor ce pot afecta viata, sănătatea ori securitatea consumatorilor sau instigarea oricărei alte persoane împotriva acestor organe;

g) comercializarea de produse interzise prin reglementările legale în vigoare;

h) continuarea desfăsurării activitătii după dispunerea măsurii de închidere temporară, fără obtinerea acordului prevăzut la alin. 8;

i) nerespectarea măsurilor dispuse în temeiul art. 501.

În consecintă, sanctiunea complementară prevăzută la alin. 1 lit. d) va avea acelasi regim, o dată cu sanctiunea aplicată mentionată la alin. 1 lit. a), b) sau c), după caz.

Sanctiunea prevăzută la alin. 1 lit. d) se aplică de către autoritătile publice competente care vor fi înstiintate în acest sens.

Sanctiunile prevăzute la alin. 1 lit. a), b) si c) pot fi aplicate si în cazurile în care se constată că nu mai sunt îndeplinite conditiile acordării avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activităti, după caz, precum si ale normelor si reglementărilor privind modul de realizare a acestor activităti.

Aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b) si d) se suspendă numai cu acordul scris al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau al oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, după remedierea deficientelor care au condus la aplicarea sanctiunii complementare.»

8. După articolul 502 se introduc articolele 503 si 504 cu următorul cuprins:

«Art. 503. - Sanctiunile propuse pentru a fi aplicate potrivit art. 501 si art. 502 alin. 1 lit. a)-c) se dispun, direct sau prin delegare, de către conducătorii autoritătilor publice prevăzute la art. 49, prin ordin sau decizie.

Art. 504. - Sanctiunile contraventionale complementare dispuse în conditiile art. 501 si art. 502 se vor materializa prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.

Procedura de aplicare a acestora se va reglementa prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.»

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 322.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 457.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe pentru Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători”C.F.R. Călători” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice garantează în numele statului, pentru Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., credite externe în limita valorii de 320,952 milioane euro, precum si primele de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente acestora, în transe anuale, în conformitate cu clauzele contractului de cooperare prevăzut la art. 2.

Art. 2. - Creditele externe sunt destinate dotării Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. cu 120 de rame automotor, conform contractului de cooperare dintre firma “SIEMENS AG - TS” si Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători .C.F.R. Călători” - S.A.

Art. 3. - Rambursarea creditelor externe, plata primelor, de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor cheltuieli aferente acestora, precum si plata altor obligatii financiare legate de derularea contractului se vor asigura din surse proprii ale Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 557.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea celei de-a XII-a editii a “Cursurilor de vară Titulescu” destinate tinerilor diplomati străini si români

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în perioada 14-23 iunie 2002, la Poiana Brasov, a celei de-a XII-a editii a “Cursurilor de vară Titulescu” destinate tinerilor diplomati străini si români.

Art. 2. - Suma de 1.035.122.000 lei, destinată organizării cursurilor prevăzute la art. 1, se suportă din fondurile aprobate prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului de cheltuieli prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 558.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2001 privind acordarea Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin a unor înlesniri la plata obligatiilor restante provenind din creante bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Sănătătii si Familiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2001 privind acordarea Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin a unor înlesniri la plata obligatiilor restante provenind din creante bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Sănătătii si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 21 decembrie 2001, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 560.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

obligatiilor restante provenind din creante bugetare administrate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

si Ministerul Sănătătii si Familiei la 31 octombrie 2001

- lei -

Nr. crt.

Obligatii

Obligatii pentru care se acordă esalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni

Majorări de întârziere si penalităti scutite la plată

1.

Bugetul asigurărilor sociale

298.272.820.908

497.109.925.751

1.1.

C.A.S.

270.124.750.909

457.346.559.800

1.2.

Pensie suplimentară (5%)

-

11.197.153.274

1.3.

(Fond pentru plata ajutorului de somaj 5%)

28.148.069.999

28.566.212.677

2.

Bugetul fondurilor speciale

54.205.799.029

64.111.615.292

2.1.

Fond de sănătate (7%+7%)

54.205.799.029

64.111.615.292

 

TOTAL:

352.478.619.937

561.221.541.043

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind scoaterea la concurs a unei frecvente de radiodifuziune locală de putere mică

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) si (3), precum si ale art. 14 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 29 din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

Art. 1. - Ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a Licentei de emisie R 011 din 13 ianuarie 1993 pentru statia locală de radiodifuziune de putere mică Fun Radio, apartinând Societătii Comerciale .Fun Radio” - S.R.L., se scoate la concurs frecventa 94,80 MHz-Bucuresti, PAR=0,200 kW, Hef= 50 m, polarizare verticală.

Art. 2. - Dosarele de participare la concursul de acordare a licentei de emisie pentru frecventa 94,80 MHz-Bucuresti vor fi depuse la sediul Consiliului National al Audiovizualului până la data de 15 iulie 2002.

Art. 3. - Continutul dosarului de înscriere la concurs, precum si criteriile de departajare pentru acordarea licentei de emisie sunt prezentate în anexele nr. 1 si 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 51.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTINUTUL

dosarului de înscriere la concursul pentru licenta de emisie radio-tv

 

1. Cerere de licentă (dactilografiată pe formular-tip C.N.A.)

2. Achitarea taxei de înscriere la concurs

3. Actele juridice ale societătii, în copii legalizate:

- hotărârea judecătorească;

- certificatul de înmatriculare al societătii;

- statutul societătii;

- tipul de comunicatie audiovizuală solicitată trebuie să fie explicit înscris în statutul societătii la obiectul de activitate (orice modificare a statutului trebuie dovedită prin actul aditional si cererea de înscriere de mentiuni);

- contractul societătii;

- contractul de asociere (dacă este cazul);

- declaratia notarială prin care să se precizeze pentru fiecare asociat al societătii din ce alte societăti din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, actionar direct sau indirect) si care este procentul de participare la capitalul social al altor societăti. Prin aceeasi declaratie notarială se va preciza dacă persoana juridică (societatea care solicită licentă) mai este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societăti de comunicatie audiovizuală, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora;

- structura de capital si actionarii/asociatii.

4. Avizul tehnic prealabil eliberat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

5. Studiul de fezabilitate, oportunitate si marketing:

A. Situatia economică si financiară a societătii, anexând o copie de pe ultimul bilant contabil cu viza administratiei financiare, balanta contabilă la data întocmirii bilantului si ultima balantă contabilă întocmită (în cazul societătilor care nu au desfăsurat activitate, declaratie vizată de administratia financiară):

- investitii în audiovizual;

- potentialul financiar;

- scrisoarea de bonitate;

- rezultatele economico-financiare;

- surse de finantare detaliate (reinvestirea profitului, surse externe - primite sau în curs de finalizare, contracte de sponsorizare, subventii - hotărâri ale Guvernului, ordonante ale Guvernului etc., transferuri - în cazul zonelor defavorizate, fonduri obtinute prin programe ale Uniunii Europene etc.)

B. Formularea unei strategii a dezvoltării viitoare, construirea unor variante, analiza economică si financiară, justificarea tehnică si economică a acestor variante

C. Etapele si termenele de finalizare ale proiectului (maximum 18 luni din momentul obtinerii licentei)

D. Resurse umane:

- angajati (experienta acumulată în activitatea în domeniul audiovizualului, un scurt curriculum vitae);

- colaboratori;

- schema organizatorică a departamentelor programe, tehnic, economic, administrativ etc.

E. Amplasamentul statiei de emisie, al studiourilor, al spatiilor tehnice, redactionale si de productie aferente (adresa, acte de proprietate sau de închiriere)

F. Tipul si principalii parametri ai echipamentului utilizat pentru:

- statia de emisie;

- studiouri.

G. Grila de program pe zile, ore si procente (conform Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999):

- prezentarea programelor de conceptie proprie si a celor cuprinzând retransmisia de productii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace;

- se va declara intentia de afiliere a postului (dacă este cazul).

H. Sursele si proportiile programelor după structură

I. Strategia de utilizare a licentelor detinute de societate pentru posturile de radiodifuziune din zona de acoperire a statiei de putere mare pentru care se scoate la concurs frecventa

J. Caseta demonstrativă pentru programele de conceptie proprie, cu o durată aproximativă de 20-30 de minute

K. Pentru societătile care au functionat se va depune un memoriu privind activitatea postului (grila de program, utilizarea timpului de emisie, întreruperi emisie, situatia economico-financiară, investitii în audiovizual, resurse umane etc.

Eventualele modificări ale grilei de program existente la depunerea dosarului de înscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile înainte de data prezentării la concurs.

Eventualele modificări în situatia juridică existentă la depunerea dosarului de înscriere la concurs se pot efectua cu maximum 15 zile înainte de data prezentării la concurs, cu conditia încadrării acestora în prevederile Legii nr. 48/1992.

Paginile dosarului vor fi numerotate.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

pentru departajarea participantilor

 

1. Capacitatea solicitantului de a presta un serviciu performant:

1.1. calitatea ofertei de programe [conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 48/1992];

1.2. ponderea productiilor audiovizuale nationale si europene în ansamblul programelor difuzate;

1.3. durata zilnică a programelor de conceptie proprie, în situatia afilierii la un post al altui titular de licentă;

1.4. programul local sau zonal oferit de societătile care preconizează retransmiterea programului unei statii cap de retea (acolo unde este cazul);

1.5. ponderea productiei proprii în ansamblul emisiunilor difuzate;

1.6. nivelul tehnic al echipamentelor utilizate (existente/preconizate);

1.7. experienta echipei redactionale în audiovizual.

2. Spatiile tehnice si redactionale, echipamentele detinute, investitii prevăzute

3. Investitii preconizate, spatiile în care se prevede functionarea studioului si/sau a emitătorului, echipamentele detinute/preconizate

4. Capacitatea solicitantului de a sustine financiar si economic activitatea postului:

4.1. volumul si structura capitalului prevăzut pentru a fi investit;

4.2. bonitatea societătii;

4.3. planul de afaceri;

4.4. achitarea obligatiilor financiare prevăzute de lege.

5. Îndeplinirea obligatiilor prevăzute în licenta de emisie si în deciziile Consiliului National al Audiovizualului; sanctiuni aplicate de Consiliul National al Audiovizualului*);

6. Situatia utilizării licentelor de emisie obtinute anterior*).


*) Se referă la societătile care detin licente de emisie pentru radiodifuziune si/sau televiziune transmisă pe cale radioelectrică sau prin cablu.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR

FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind asigurarea pentru risc profesional

 

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 17 aprilie 2002, în temeiul art. 5 alin. (3) lit. a). a1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 133/2002, si ale art. 25 si art. 84 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 591/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România,

hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind asigurarea pentru risc profesional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de servicii pentru membri va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme.

Art. 3. - Hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA,

prof. univ. dr. FLORIN GEORGESCU

 

Bucuresti, 17 aprilie 2002.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind asigurarea pentru risc profesional

 

În conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000, asigurarea pentru risc profesional este obligatorie pentru toti membrii activi ai Camerei Auditorilor din România.

Prezentele norme precizează modul în care membrii Camerei Auditorilor Financiari din România pot realiza această obligatie stabilită prin lege.

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

În contextul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

- societate de asigurări autorizată - o societate de asigurări autorizată ce functionează pe teritoriul României;

- certificat de conformare - certificatul utilizat de Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România pentru monitorizarea gradului de conformare cu aceste reglementări;

- venit brut din onorarii - toate veniturile obtinute din activitatea desfăsurată ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, exclusiv:

a) recuperarea plătilor si cheltuielilor care nu fac parte din onorariul imputabil pentru serviciile profesionale prestate;

b) taxa pe valoarea adăugată;

- Consiliu - Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România;

- Camera - Camera Auditorilor Financiari din România;

- membru - o persoană fizică sau juridică care are

calitatea de membru al Camerei;

- limita minimă a asigurării - valoarea minimă a asigurării necesară în fiecare an, în conformitate cu prezentele norme;

- asigurare - asigurare subscrisă de societăti de asigurări;

- norme - prezentele norme, modificate si amendate.

 

CAPITOLUL II

Arie de întindere si monitorizare

 

2.1. Prezentele norme se aplică tuturor membrilor activi ai Camerei. Membrii Camerei, persoane fizice, care sunt angajati ai unui membru, persoană juridică, nu vor încheia asigurări în nume propriu dacă nu desfăsoară si activităti individuale.

2.2. Pentru activitătile individuale desfăsurate de membrii Camerei, persoane fizice, acestia încheie asigurarea pentru acest tip de activitate.

2.3. Consiliul Camerei va monitoriza modul în care membrii Camerei vor îndeplini această obligatie profesională. Monitorizarea se va realiza de Departamentul de servicii pentru membri.

2.4. Cerinta minimă pentru activitatea de monitorizare este o copie de pe polita de asigurare, însă Departamentul de servicii pentru membri poate cere orice alte informatii si probe de la membrii Camerei în acest domeniu.

2.5. Membrii activi ai Camerei, care nu fac dovada îndeplinirii obligatiilor privind asigurarea pentru risc profesional, vor fi transferati la categoria “nonactivi”.

 

CAPITOLUL III

Asigurarea

 

3.1. Membrii activi ai Camerei trebuie să detină o asigurare pentru risc profesional în conditiile precizate de prezentele norme.

3.2. Pentru membrii Camerei cu venitul brut din onorarii mai mare de 200.000 euro limita minimă a asigurării este de minimum 400.000 euro.

3.3. Pentru membrii Camerei cu venitul brut din onorarii mai mic de 200.000 euro limita minimă a asigurării este egală cu venitul brut din onorarii din anul precedent.

3.4. Membrii activi ai Camerei pot face asigurarea pentru risc profesional pentru valori mai mari, în functie de riscul acceptat de ei pentru activitatea desfăsurată.

3.5. Venitul brut din onorarii se determină pe anul fiscal imediat anterior încheierii politei de asigurare.

3.6. Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

3.7. Camera poate recomanda membrilor săi, fără însă a-i obliga să le utilizeze, societătile de asigurări la care pot apela pentru încheierea politei de asigurare.