MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 409       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 13 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

300. - Lege privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor

 

425. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 110 din 2 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

633. - Ordin al ministrului finantelor publice privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activităti agricole

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, autorizarea si desfăsurarea operatiunilor cu precursori, precum si măsurile de combatere a operatiunilor ilicite cu precursori.

(2) Producerea, detinerea sau orice activitate cu precursori este permisă numai în scop comercial, medical, sanitar-veterinar, industrial, de învătământ si de cercetare stiintifică.

Art. 2. - Termenii de mai jos, folositi în prezenta lege, au următorul înteles:

a) precursori - substantele chimice folosite la fabricarea ilicită a drogurilor, prevăzute în anexa nr. 1, sărurile acestora, precum si amestecurile ce contin astfel de substante, cu exceptia preparatelor farmaceutice si a altor preparate cu aceste substante, care nu pot fi recuperate sau  utilizate în acest scop prin metode de laborator;

b) operator - persoana fizică sau juridică ce efectuează operatiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extractii, conditionare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piată, livrare, procurare, folosire, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare sau orice altă activitate legală de import, export, tranzit ori intermediere de precursori, denumite în continuare operatiuni cu precursori.

Art. 3. - (1) Lista cuprinzând substantele chimice care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor, denumite în prezenta lege precursori, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Substantele înscrise în anexa nr. 1 se clasifică în trei categorii, în raport cu gradul de risc si posibilitatea înlocuirii acestora cu alte substante în cadrul procesului de fabricare ilicită a drogurilor, precum si pentru asigurarea desfăsurării normale a operatiunilor legale cu precursori.

(3) Anexa nr. 1 poate fi completată prin înscrierea unor substante noi ori modificată prin eliminarea altor substante sau prin transferarea acestora dintr-o categorie în alta, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 4. - (1) Operatiunile cu precursorii din categoriile I si a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se autorizează de către Ministerul Sănătătii si Familiei după obtinerea avizului prealabil si obligatoriu al Inspectoratului General al Politiei.

(2) Operatiunile cu precursorii din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 sunt permise pe baza avizului de functionare emis de Ministerul Industriei si Resurselor, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 5.

Art. 5. - Persoanele fizice si juridice pot detine si folosi, fără a fi obligate să obtină aviz, numai precursorii din categoria a III-a, autorizati să fie desfăcuti prin reteaua comercială către populatie, în limitele si în cantitătile stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi, la propunerea Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 6. - (1) Exportul si importul precursorilor se efectuează de operatori autorizati si care au obtinut avizul conform prevederilor art. 4, pe baza licentei emise de Ministerul Afacerilor Externe, numai după obtinerea avizului Inspectoratului General al Politiei, în baza documentelor ce vor fi stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

(2) Pentru eliberarea avizului necesar obtinerii licentei de import operatorii trebuie să prezinte Inspectoratului General al Politiei, după caz, si declaratia de utilizare finală sau declaratia de utilizare, conform modelelor prezentate în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3.

(3) În cazul operatorilor care solicită avizul pentru obtinerea licentei de export, acestia trebuie să prezinte si licenta importatorului, precum si declaratia de utilizare finală a partenerului extern.

(4) Pentru substantele din categoriile I si a II-a prevăzute în anexa nr. 1 este necesară si obtinerea unui certificat de export, eliberat de Ministerul Sănătătii si Familiei, întocmit conform anexei nr. 4.

 

CAPITOLUL II

Operatiuni cu precursori

 

Art. 7. - Operatorii care produc precursori sunt obligati să întocmească pentru fiecare produs norme tehnice specifice privind productia, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestora, să consemneze, să asigure si să administreze antidotul în caz de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 8. - (1) Orice persoană fizică sau juridică autorizată, care furnizează unui cumpărător una dintre substantele prevăzute în anexa nr. 1, este obligată să obtină de la cumpărător o declaratie în care să se precizeze utilizările concrete ale acestei substante.

(2) În cazul în care furnizarea are ca obiect mai multe substante dintre cele prevăzute la alin. (1), furnizorul va solicita cumpărătorului câte o declaratie separată pentru fiecare dintre aceste substante.

(3) Furnizorii precursorilor din categoria a II-a prevăzută în anexa nr. 1 pot accepta din partea cumpărătorilor pe care îi aprovizionează cu regularitate, ca alternativă la declaratia pentru livrări individuale, o singură declaratie cuprinzând numărul de livrări pe o perioadă de maximum un an. Declaratia alternativă se acceptă dacă sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

a) cumpărătorul este unul dintre cei cărora furnizorul

le-a livrat substanta de cel putin 3 ori în ultimele 12 luni;

b) furnizorul nu are motive să presupună că substanta ar putea fi folosită în scopuri ilegale;

c) cantitătile comandate sunt compatibile cu consumurile obisnuite pentru acel cumpărător.

(4) Declaratiile de utilizare ale cumpărătorului pentru livrări individuale si livrări multiple se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 5A si, respectiv, nr. 5B.

Art. 9. - (1) Operatorii sunt obligati să asigure si să păstreze evidenta miscării zilnice a precursorilor în registre speciale, întocmite conform anexei nr. 6.

(2) Registrele vor fi numerotate, parafate, snuruite, sigilate de operator si apoi vizate anual de organul de politie care i-a acordat avizul.

(3) Toate documentele referitoare la operatiunile efectuate cu precursori vor fi păstrate separat de alte documente si nu vor fi distruse mai devreme de 4 ani de la data întocmirii lor.

(4) Fiecare operator este obligat să desemneze din cadrul angajatilor săi o persoană responsabilă de activitatea cu precursori, cu studii superioare sau medii în specialitatea chimie ori farmacie, si să stabilească expres atributiile acesteia privind păstrarea si evidenta precursorilor.

Art. 10. - (1) Operatorul este obligat să depună autorizatia la Ministerul Sănătătii si Familiei în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării activitătii cu precursori si să înstiinteze în scris despre aceasta unitatea de politie care a avizat anterior autorizarea.

(2) În termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1) operatorul va preda în custodie întreaga cantitate de precursori, rămasă în stoc la data încetării activitătii, unui operator autorizat, la care va fi păstrată, pe cheltuiala operatorului care si-a încetat activitatea, până la valorificarea acesteia către un cumpărător autorizat. În cazul în care predarea în custodie a precursorilor nu se justifică sau nu este posibilă, operatorul îi poate distruge în conditii ecologice, pe bază de proces-verbal contrasemnat de organul de politie, cu respectarea aceluiasi termen.

(3) La încetarea activitătii operatorul este obligat să predea toate documentele referitoare la operatiunile cu precursori directiei judetene sau a municipiului Bucuresti a Arhivelor Statului.

Art. 11. - (1) Păstrarea sau depozitarea precursorilor din categoriile I si a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se face în încăperi prevăzute cu usi metalice, grilaj de fier la ferestre, sisteme de închidere sigure si de alarmă, optice sau acustice, pentru prevenirea oricăror sustrageri. În aceste încăperi nu se vor depozita alte materiale sau produse, cu exceptia cazurilor în care spatiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substantelor toxice ori stupefiante.

(2) Păstrarea precursorilor din categoriile I si a II-a prevăzute în anexa nr. 1 în laboratoare si farmacii este permisă în conditiile de sigurantă stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 12. - Eliberarea precursorilor, indiferent în ce scop, din depozite, încăperi sau alte spatii în care sunt păstrati se face numai în baza autorizatiei primitorului sau, după caz, a avizului de functionare, obtinute în conditiile art. 4.

Art. 13. - (1) Operatorii care efectuează operatiuni al căror obiect este producerea, sinteza, extractia, conditionarea, tratarea sau vânzarea de precursori sunt obligati să asigure etichetarea acestora înainte de a le pune în vânzare. Etichetele vor mentiona în mod obligatoriu cel putin denumirea substantei, astfel cum este înscrisă în anexa nr. 1, numărul seriei sau al lotului de fabricatie, data ambalării, numele fabricantului si, dacă substanta suferă o reambalare, numele operatorului care a efectuat-o.

(2) Operatorii sunt obligati să respecte conditiile legale de etichetare si în cazul amestecurilor care contin precursori.

Art. 14. - Ambalarea si etichetarea precursorilor clasificati substante chimice periculoase se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare si ale regulamentului pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 15. - (1) Operatorii pot încredinta precursorii pentru transport numai operatorilor de transport care detin o autorizatie specială, eliberată în conditiile art. 4.

(2) Operatorii vor preda o dată cu precursorii destinati transportului, suplimentar fată de documentele prevăzute prin reglementările specifice fiecărui mod de transport, si ordinul de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Ordinul de transport se emite de către predătorul mărfii si va fi semnat de conducătorul unitătii si de persoana responsabilă de activitatea cu precursori.

Art. 16. - Tranzitul precursorilor, precum si orice alte operatiuni vamale suspensive cu astfel de substante vor fi efectuate în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si potrivit regulamentului pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 17. - Pentru cazul tranzactiilor comerciale cu precursori, care se efectuează fără atingerea fizică a teritoriului României, operatorul român care le realizează este obligat să încunostinteze despre aceasta în scris, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc operatiunea, Ministerul Sănătătii si Familiei, în conditiile prevăzute de regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 18. - (1) Conditiile si procedura pentru eliberarea avizului si a autorizatiei prevăzute la art. 4 alin. (1) se stabilesc prin regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

(2) Cererea de autorizare pentru activitătile cu precursori din categoriile I si a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se solutionează în termen de 60 de zile de la data înregistrării la autoritatea competentă, în conditiile prevăzute de regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 19. - Autorizatia privind activitătile cu precursorieste netransmisibilă si valabilă timp de 3 ani de la data emiterii, această durată putând fi prelungită succesiv, pe perioade de câte 3 ani, în conditiile prevăzute în regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 20. - Cererile de avizare privind activitătile cu precursori din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 se solutionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării la autoritatea competentă să elibereze avizul respectiv.

Art. 21. - Autorizatia sau avizul de functionare se retrage dacă:

a) s-au înregistrat cazuri de deturnare de la destinatia legală a precursorilor din motive imputabile operatorului;

b) personalul cu functii de conducere ori persoana responsabilă de activitatea cu precursori din cadrul operatorului a suferit condamnări pentru infractiuni la regimul drogurilor ori precursorilor;

c) operatorul a fost sanctionat contraventional de mai mult de 3 ori în decursul unui an calendaristic pentru încălcarea prevederilor legale în materie.

Art. 22. - Avizul Inspectoratului General al Politiei, necesar obtinerii licentei de import/export pentru substantele prevăzute în anexa nr. 1, nu se acordă în următoarele situatii:

a) prezentarea unor documente incomplete sau necorespunzătoare ca formă si continut ori fără avizele prevăzute de lege;

b) neprezentarea de către solicitant a declaratiilor de utilizare a precursorilor ce urmează a fi importati/exportati sau prezentarea unor declaratii de utilizare neconforme cu realitatea sau incorect întocmite;

c) la solicitarea expresă si justificată a unei autorităti nationale competente dintr-un alt stat, parte a Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, adoptată la Viena în 1988;

d) pentru cazurile prevăzute la art. 21;

e) neprezentarea documentelor privind justificarea consumului precursorilor ce au fost importati/exportati, înainte de obtinerea unui nou aviz;

f) lipsa mentiunii privind activitatea de import/export cu precursori în actul de constituire al operatorului în cauză sau într-un act aditional al acestuia.

Art. 23. - Producătorii de precursori din categoriile I si a II-a prevăzute în anexa nr. 1 vor notifica Ministerului Sănătătii si Familiei anual, până la data de 31 ianuarie, situatia pentru anul precedent a productiei si comercializării acestor substante, iar pentru cei din categoria a III-a, până la aceeasi dată, Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 24. - Operatorii care efectuează operatiuni de import/export cu precursori sunt obligati să comunice în scris Inspectoratului General al Politiei trimestrial, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru, următoarele date:

a) denumirea si cantitatea substantelor prevăzute în anexa nr. 1, importate ori exportate;

b) furnizorul, destinatarul si transportatorul.

Art. 25. - Inspectoratul General al Politiei prenotifică operatiunile de export cu precursori, efectuate de operatori români, autoritătilor nationale competente din tările de destinatie.

Art. 26. - (1) Controlul respectării dispozitiilor prezentei legi se exercită, potrivit atributiilor ce le revin în domeniile lor de activitate, de Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor Publice si de Ministerul Industriei si Resurselor.

(2) Autoritătile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să colaboreze pentru realizarea scopurilor prezentei legi si să ia toate măsurile necesare asigurării unei cooperări permanente cu operatorii.

(3) Inspectoratul General al Politiei constituie banca de date privind operatiunile cu precursori si cooperează cu autoritătile competente din alte state, precum si cu organismele internationale cu atributii în domeniul prevenirii si combaterii utilizării precursorilor în scopul producerii ilegale a drogurilor.

 

CAPITOLUL III

Contraventii si infractiuni

 

Art. 27. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) neanuntarea de către operator, în scris, la organele de politie, în termen de 24 de ore din momentul constatării, a pierderii sau a sustragerii de precursori;

b) nedepunerea, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încetarea activitătii cu precursori, a autorizatiei la Ministerul Sănătătii si Familiei si/sau neînstiintarea în scris despre aceasta a unitătii de politie care a avizat anterior autorizarea;

c) neîntocmirea normelor tehnice prevăzute la art. 7 de către operatorii care produc precursori;

d) nedesemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori;

e) transportul pe teritoriul României al precursorilor, cu încălcarea regulilor prevăzute la art. 15;

f) nedeclararea, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc operatiunea, a tranzactiilor comerciale cu precursori ce nu tranzitează România;

g) netransmiterea datelor prevăzute la art. 23 si 24 Inspectoratului General al Politiei si Ministerului Sănătătii si Familiei ori nerespectarea termenelor de comunicare;

h) neanuntarea pierderii sau disparitiei autorizatiei eliberate în conditiile art. 4 sau a certificatului de export, în termen de maximum 24 de ore de la constatare, la Ministerul Sănătătii si Familiei;

i) eliberarea, în orice scop si a oricăror cantităti de precursori din categoriile I, a II-a si a III-a prevăzute în anexa nr. 1, unui operator care, desi detine autorizatia, respectiv avizul, potrivit art. 4, aceste documente nu se prezintă;

j) împiedicarea organelor de control de a avea acces în spatiile de lucru sau de desfăsurare a operatiunilor cu precursori ori refuzul punerii la dispozitie organelor de control a datelor si a documentelor solicitate, referitoare la operatiunile cu precursori;

k) neîndeplinirea de către operatori a obligatiei privind evidenta miscării zilnice a precursorilor în registre speciale;

l) neasigurarea conditiilor de securitate si pază prevăzute la art. 11 ori a celor dispuse de organele competente de control, în conditiile legii;

m) nerespectarea de către operatori a obligatiilor privind etichetarea, prevăzute la art. 13 si 14;

n) înscrierea în documentele pe baza cărora operatorii efectuează activităti cu precursori a altor denumiri decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 28. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 27 lit. a)-i) se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. j)-n), cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei.

(2) Contraventiile prevăzute de legislatia vamală, dacă sunt săvârsite în legătură cu precursorii, se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei.

Art. 29. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 27 si 28 se efectuează de organele de politie sau de personalul împuternicit al celorlalte autorităti prevăzute la art. 26 alin. (1), după caz.

Art. 30. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.*)        


*) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, si a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

 

Art. 31. - (1) Operatorii sunt obligati să sesizeze de îndată organele competente despre orice operatiune cu precursori suspectă de a fi efectuată în scopul fabricării ilicite a drogurilor si să le pună la dispozitie evidentele si documentele referitoare la operatiunea respectivă, în cazul verificării veridicitătii sesizării.

(2) Autoritătile competente sunt obligate să asigure confidentialitatea datelor si informatiilor furnizate de operatori.

Art. 32. - (1) Producerea, sinteza, extractia, experimentarea, detinerea, transportul, vânzarea, plasarea pe piată sau efectuarea altor operatiuni cu precursori, fără drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

(2) Constituie infractiune si comercializarea de precursori către agenti economici ori persoane fizice neautorizate pentru activitatea cu astfel de substante si se sanctionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt săvârsite în scopul producerii sau fabricării ilicite a drogurilor, altele decât drogurile de mare risc, se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 10 ani.

Art. 33. - Trecerea peste frontieră a precursorilor, fără documentele prevăzute la art. 6, constituie infractiunea de contrabandă calificată, prevăzută si pedepsită de art. 176 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României.

Art. 34. - (1) În cazul infractiunilor prevăzute la art. 32 si 33 se dispune confiscarea precursorilor în conditiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea specială.

(2) În cazul în care precursorii care au făcut obiectul infractiunilor prevăzute la art. 32 nu se găsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 35. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 36. - Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, în măsura în care nu se dispune altfel.

Art. 37. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Industriei si Resurselor elaborează regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 mai 2002.

Nr. 300.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând substantele care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor

(precursori)

 

Categoria I

 

Nr. crt.

Substanta

Pozitia tarifară

1.

Efedrină

2939.41.00

2.

Ergometrină

2939.61.00

3.

Ergotamină

2939.62.00

4.

Acid lisergic

2939.63.00

5.

Fenil 1 propanonă 2 (BMK) -fenilacetonă

2914.31.00

6.

Pseudoefedrină

2939.42.00

7.

Acid Nacetil antranilic

2924.22.00

8.

3,4-Metilendioxifenil-propanonă-2 (PMK)

2932.92.00

9.

Isosafrol

2932.91.00

10.

Piperonal

2932.93.00

11.

Safrol

2932.94.00

12.

Clorhidrat de pseudoefedrină

2939.42.00

13.

Sulfat de pseudoefedrină

2939.42.00

14.

Clorhidrat de efedrină

2939.41.00

15.

Nitrat de efedrină

2939.41.00

16.

Sulfat de efedrină

2939.41.00

17.

Clorhidrat de ergometrină

2939.61.00

18.

Hidrogenomaleat de ergometrină

2939.61.00

19.

Oxalat de ergometrină

2939.61.00

20.

Tartrat de ergometrină

2939.61.00

21.

Clorhidrat de ergotamină

2939.62.00

22.

Succinat de ergotamină

2939.62.00

23.

Tartrat de ergotamină

2939.62.00

24.

Norefedrină

2939.41.00

25.

Permanganat de potasiu

2841.61.00

 

Categoria a II-a

 

Nr. crt.

Substanta

Pozitia tarifară

26.

Anhidridă acetică

2915.24.00

27.

Acid antranilic

2922.43.00

28.

Acid fenil acetic

2916.34.00

29.

Piperidină

2933.32.00

30.

Auriclorură de piperidină

2843.30.00

31.

Clorhidrat de piperidină

2933.32.00

32.

Hidrogen tartrat de piperidină

2933.32.00

33.

Nitrat de piperidină

2933.32.00

34.

Fosfat de piperidină

2933.32.00

35.

Picrat de piperidină

2933.32.00

36.

Platinoclorură de piperidină

2843.90.90

37.

Tiocianat de piperidină

2933.32.00

 

Categoria a III-a

 

Nr. crt.

Substanta

Pozitia tarifară

38.

Acetonă

2914.11.00

39.

Eter etilic (oxid de dietil)

2909.11.00

40.

Metiletilcetonă (MEK) butanonă

2914.12.00

41.

Toluen

2902.30.10

 

 

2902.30.90

42.

Acid sulfuric

2807.00.10

43.

Acid clorhidric

2806.10.00

 

NOTA 1:

Pozitiile tarifare sunt conform Sistemului armonizat de denumire si codificare a mărfurilor si Tarifului vamal de import al României 2001.

NOTA 2:

Se includ si alte săruri ale substantelor clasificate în aceste 3 categorii, cu exceptia sărurilor acidului clorhidric si ale acidului sulfuric, ori de câte ori existenta unor astfel de săruri este posibilă.

 

ANEXA Nr. 2

.......................................

(antetul operatorului)

 

.......................................

(nr. si data înregistrării)

 

DECLARATIE DE UTILIZARE FINALĂ

 

.................................................................................................................................... (denumirea operatorului), cu sediul social în ........................., (adresa completă) prin prezenta declar pe propria răspundere că întreaga cantitate de  ...............................  (cantitatea)/............................................................................., (denumirea substantei cum este înscrisă în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor) pe care urmează să o importăm de la  ............................................, (denumirea si adresa completă a exportatorului)  o vom utiliza în propriul proces de productie în scopul  ................................... si nu o vom comercializa.

Am luat cunostintă de faptul că nerespectarea scopului declarat în prezenta declaratie constituie infractiunea de fals în declaratii, faptă prevăzută si pedepsită de art. 292 din Codul penal.

 

......................

(numele si prenumele)

......................

(functia)

......................

(data)

......................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

.......................................

(antetul operatorului)

.......................................

(nr. si data înregistrării)

 

DECLARATIE DE UTILIZARE

 

.................................................................................................................................., (denumirea operatorului) cu sediul social în ......................................................, (adresa completă) prin prezenta declar pe propria răspundere că întreaga cantitate de ............................................./

(cantitatea) .................................................................................., (denumirea substantei cum este înscrisă în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor) pe care urmează să o importăm de la ...................................................................................., (denumirea si adresa completă a exportatorului) o vom revinde unor cumpărători numai după ce acestia vor prezenta autoritătilor competente române declaratii de utilizare finală reale si legale, iar aceste autorităti vor permite în scris livrarea produsului importat.

 

......................

(numele si prenumele)

......................

(functia)

......................

(data)

......................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 4

 

CERTIFICAT DE EXPORT

 

1 = Exportator (denumirea si adresa)

2 = Certificat numărul ...................., eliberat de  la

4 = Data preconizată a exportului

5 = Importatorul din tara de destinatie (denumirea si adresa)

6 = Autoritatea emitentă (denumirea si adresa)

7 = Alt operator implicat (denumirea si adresa)

8 = Biroul vamal la care va fi depusă declaratia de export (denumirea si adresa)

9 = Destinatarul final (denumirea si adresa)

10 = Punctul vamal de iesire din tară

11 = Punctul vamal de intrare în tara de destinatie

12 = Mijlocul de transport

13 = Itinerarul

14a = Denumirea completă a substantelor exportate

14b = Denumirea completă a substantelor exportate

15a = Nr. cod

15b = Nr. cod

16a = Greutatea

16b = Greutatea

17a = Procentajul din amestec

17b = Procentajul din amestec

18a = Nr. facturii

18b = Nr. facturii

19 = Numele operatorului (reprezentantului), semnătura, data

20 = Nr. declaratiei vamale de export. Loc pentru stampilă

21 = Confirmarea iesirii din tară. Data iesirii

 

Semnătura

Functia

Data

Loc pentru stampilă

 

ANEXA Nr. 5A

.......................................

(antetul cumpărătorului)

.......................................

(nr. si data înregistrării)

 

DECLARATIA

cumpărătorului privind utilizarea/ utilizările concretă/concrete a/ale substantelor prevăzute

în anexa nr. 1 (livrare individuală)

 

........................................................................................................................., (denumirea operatorului, cu datele de identificare complete) cu sediul social în .......................................... . (adresa completă)

Autorizatia/avizul pentru activitatea cu precursori nr. ............, emisă/emis la ............ (data) de către  ........................................................................... (denumirea autoritătii emitente)

Am comandat de la ..................................................................................... (denumirea si adresa completă ale furnizorului) următoarea substantă:  ...................................................................................., (denumirea si pozitia din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic  al precursorilor folositi la  fabricarea ilicită a drogurilor) cantitatea ................................. kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces de productie în scopul   .............................. (se mentionează utilizările concrete).

Declar că substanta mentionată va fi revândută sau furnizată unui cumpărător numai cu conditia ca acesta să dea o declaratie similară privind utilizarea sau, pentru substantele din categoria a III-a, o declaratie privind livrările multiple.

Am luat cunostintă de faptul că nerespectarea scopului declarat în prezenta declaratie constituie infractiunea de fals în declaratii, faptă prevăzută si pedepsită de art. 292 din Codul penal.

 

......................

(numele si prenumele reprezentantului autorizat al cumpărătorului)

......................

(functia)

......................

(data)

......................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 5B

.......................................

(antetul cumpărătorului)

.......................................

(nr. si data înregistrării)

 

DECLARATIA

cumpărătorului privind utilizarea/ utilizările concretă/concrete a/ale substantelor

din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 (livrări multiple)

 

........................................................................................................................, (denumirea operatorului, cu datele de identificare complete) cu sediul social în .............................................. (adresa completă)

Autorizatia/avizul pentru activitatea cu precursori nr. ............, emisă/emis la ............ (data) de către   ...................................................... (denumirea autoritătii emitente)

Intentionăm să comandăm de la ........................................................................ (denumirea si adresa completă ale furnizorului) următoarea substantă:  ..........................................., (denumirea si pozitia din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor) cantitatea ................................. kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces de productie în scopul ..................................................................... . (se mentionează utilizările concrete)

Cantitatea sus-mentionată este suficientă, după cea mai bună apreciere, pentru desfăsurarea normală a procesului de productie pentru ..................... luni. (maximum 12 luni)

Declar că substanta mentionată va fi revândută sau furnizată unui cumpărător numai cu conditia ca acesta să dea o declaratie pentru livrări individuale sau multiple.

Am luat cunostintă de faptul că nerespectarea scopului declarat în prezenta declaratie constituie infractiunea de fals în declaratii, faptă prevăzută si pedepsită de art. 292 din Codul penal.

 

......................

(numele si prenumele reprezentantului autorizat al cumpărătorului)

......................

(functia)

......................

(data)

......................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 6

 

REGISTRU

pentru evidenta miscării zilnice a precursorilor la operatori

 

Data

 

Denumirea substantei

 

Numărul documentului

de intrare sau de iesire

Cantitatea - intrări,

iesiri, sold

(U.M. = g, l)

Operatorul de la care s-a primit sau căruia i s-a livrat produsul

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

 

Regim special

Societatea Comercială .......................................,

cu sediul social în .............................................,

str. ................... nr. .........., judetul/sectorul .......

 

Nr. autorizatiei speciale pentru activitatea

cu precursori a transportatorului ...........................

 

ORDIN DE TRANSPORT

Nr. ........................ din ........................

 

În baza autorizatiei/avizului pentru activitatea cu precursori a predătorului mărfii nr. ............ se transportă cu ......................................................................................................................, (datele de identificare ale mijloacelor de transport: tip, marcă, nr. de înregistrare sau de înmatriculare etc.) apartinând ........................................., în perioada ..............................., pe ruta .............................., cantitatea de .......................... kg/l de ..................................................................... . (brută/netă) (denumirea substantei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor)

Marfa se ridică de la ..................................................................................................................., (denumirea furnizorului si locul de unde se ridică marfa) având destinatia ………..............................., (locul de destinatie - denumirea si adresa destinatarului) si este însotită de ……................................... (numele, prenumele, seria si nr. actului de identitate al delegatului) si de .............................. . (numele, prenumele, seria si nr. actului de identitate al conducătorului auto)

 

Conducătorul unitătii,

Responsabil cu precursorii,

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul juridic

al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 425.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 110

din 2 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Asociatia Patronilor din Comert, Alimentatie Publică, Turism din  Timisoara în Dosarul nr. 2.564/CA/2001 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă consilier juridic Luminita Nastasiu pentru Consiliul Local al Municipiului Timisoara si pentru Primarul municipiului Timisoara, constatându-se lipsa autorului exceptiei, precum si a celorlalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtilor prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că textele de lege criticate nu sunt contrare prevederilor art. 43 si ale art. 138 alin. (2) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 195 din 19 iunie 2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 2.564/CA/2001, Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) teza a doua din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Asociatia Patronilor din Comert, Alimentatie Publică, Turism din Timisoara într-o cauză având ca obiect recursul declarat împotriva Sentintei civile nr. 10/2001, pronuntată de Tribunalul Timis, prin care s-a dispus anularea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind modificarea tarifelor de bază la chiriile pentru spatiile cu altă destinatie decât locuinte.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele criticate, având o redactare imprecisă si ambiguă, “permit consiliilor locale si judetene de a stabili impozite si taxe nelimitate si în domenii sau activităti la libera lor alegere”, ceea ce încalcă principiul constitutional prevăzut la art. 138 alin. (2), potrivit căruia impozitele si taxele locale sau judetene se stabilesc în limitele si în conditiile legii, precum si art. 43 din Constitutie, prin “efecte negative asupra dezvoltării economice”.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că textele de lege criticate nu numai că nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 138 alin. (2), ci sunt chiar în sensul acestora, întrucât impozitele si taxele sunt stabilite “în conditiile legii”, iar art. 43 din Constitutie, invocat, de asemenea, ca fiind încălcat, “nu are incidentă cu măsura adoptată de consiliul local prin hotărârea atacată în contencios administrativ”. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că prevederile art. 38 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 “sunt în deplină concordantă cu prevederile imperative ale alin. (2) al art. 138 din Legea fundamentală”, iar “în ce priveste «incidenta prevederilor art. 43 alin. (1) al Constitutiei, cu efecte negative asupra dezvoltării economice», acestea nu prezintă nici o relevantă juridică”. În sustinerea acestui punct de vedere se invocă si Decizia Curtii Constitutionale nr. 195 din 19 iunie 2001, prin care aceasta a respins o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la aceste dispozitii de lege.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveste critica referitoare la prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 se arată că acestea “reiau textul constitutional” al art. 138 alin. (2) si “reprezintă si o aplicatie a principiului constitutional al autonomiei locale, consacrat de art. 119 din Legea fundamentală”. Se consideră că prevederile art. 43 alin. (1) din Constitutie nu sunt incidente în cauză. În legătură cu sustinerile privind neconstitutionalitatea art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările ulterioare, se arată că aceste dispozitii care prevăd indexarea anuală a impozitelor si taxelor locale, în limitele si în conditiile legii si în functie de un criteriu obiectiv de indexare, nu sunt contrare art. 138 alin. (2) din Constitutie. Se mentionează, de asemenea, Decizia Curtii Constitutionale nr. 195/2001 prin care aceasta s-a pronuntat în sensul constitutionalitătii dispozitiilor criticate.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, sustinerile părtii prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum este formulat de autorul acesteia, îl constituie prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si cele ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare.

În realitate critica priveste dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, dispozitii care prevăd: “Consiliul local are următoarele atributii principale: [] d) aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, în conditiile legii”, precum si art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, astfel cum a fost modificat prin pct. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 30 decembrie 1998, care dispune: “Impozitele si taxele locale, stabilite în sume fixe, valorile impozabile prevăzute în anexa nr. 1, precum si amenzile se indexează anual, prin hotărâre a consiliilor locale sau judetene, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni care sfârseste la 1 noiembrie a aceluiasi an si numai când cresterea acestuia depăseste 5%.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate aceste dispozitii din lege au o redactare imprecisă si ambiguă, ceea ce permite consiliilor locale si judetene să stabilească impozite si taxe nelimitate si în domenii sau activităti la libera lor alegere, încălcându-se astfel art. 138 alin. (2) si art. 43 alin. (1) din Constitutie, articole care prevăd:

- Art. 138 alin. (2): “Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii.”;

- Art. 43 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, precum si cele ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, în esentă, pentru aceleasi motive ca si în prezenta cauză si prin raportare tot la dispozitiile art. 138 alin. (2) din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 195 din 19 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 12 septembrie 2001, respingând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea a retinut că în realitate “nu este vorba de o problemă de constitutionalitate, întrucât autorul exceptiei nu are în vedere «limitele legale», ci «limitele» în întelesul de «niveluri» ale impozitelor si taxelor, domeniu care tine de politica fiscală. În acest domeniu autoritătile administratiei publice locale au drept de apreciere si de decizie autonomă, hotărârile lor fiind însă supuse controlului prefectilor”.

S-a mai retinut că, “în temeiul prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, «Prefectul poate ataca, în total sau în parte, în fata instantei de contencios administrativ, hotărârile adoptate de consiliul local sau de consiliul judetean, precum si dispozitiile emise de primar sau de presedintele consiliului judetean, în cazul în care consideră aceste acte sau prevederi din ele ca fiind ilegale. Actul sau prevederile acestuia care au fost atacate sunt suspendate de drept»”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea solutiei anterior pronuntate, cele statuate prin decizia Curtii Constitutionale nr. 195 din 19 iunie 2001 îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste invocarea încălcării, prin textele de lege criticate, a dispozitiilor art. 43 alin. (1) din Constitutie, referitoare la obligatia statului de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent, Curtea constată că acestea nu sunt incidente în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Asociatia Patronilor din Comert, Alimentatie Publică, Turism din Timisoara în Dosarul nr. 2.564/CA/2001 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activităti agricole

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, ale art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în baza art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de declarare a veniturilor din activităti agricole, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din activităti agricole, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Declaratie privind veniturile din activităti agricole”, cod 14.13.01.13/9, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 4. - Formularul prevăzut la art. 3 se completează si se depune conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. 5. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Decizie de impunere anuală pentru veniturile din activităti agricole”, cod 14.13.03.13/9, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. 6. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor prevăzute la art. 3 si 5 sunt stabilite în anexa nr. 6 la prezentul ordin.

Art. 7. - Directia generală de proceduri fiscale, Directia generală a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 mai 2002.

Nr. 633.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de declarare a veniturilor din activităti agricole

 

1. Persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si în solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea au obligatia să completeze si să depună la organul fiscal competent formularul “Declaratie privind veniturile din activităti agricole”, cod 14.13.01.13/9.

2. Prin organ fiscal competent se întelege organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul.

3. Declaratia se depune anual, până la data de 30 iunie a anului fiscal, pentru anul în curs.

4. Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.

Prin localitate se întelege comuna/orasul/municipiul/sectorul municipiului Bucuresti.

5. În situatia în care în raza teritorială a unei localităti se află mai multe suprafete de teren, se va depune o singură declaratie de impunere.

6. În situatia în care terenul este detinut în coproprietate si exploatat în comun, fiecare coproprietar va depune câte o declaratie privind veniturile din activităti agricole, în care va înscrie suprafata de teren corespunzătoare cotei care îi revine din proprietate.

7. În cazul arendării terenurilor declaratia va fi depusă de către arendas, înscriindu-se suprafata de teren care face obiectul contractelor de arendare.

8. Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citet si corect toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa venitului (terenul);

- copia se păstrează de către contribuabil.

9. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de stabilire a impozitului pe veniturile din activităti agricole

 

Impozitul pe veniturile din activităti agricole se stabileste de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul, pe baza declaratiei privind veniturile din activităti agricole, depusă de contribuabili pentru anul fiscal în curs.

Impozitul datorat pentru anul în curs se calculează prin aplicarea unei cote de 15% asupra venitului net stabilit pe bază de norme de venit corespunzătoare tipului de activitate desfăsurată, impozitul fiind final.

În termen de 30 de zile de la primirea declaratiei privind veniturile din activităti agricole organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul va emite si va transmite contribuabilului decizia de impunere pentru veniturile din activităti agricole.

Organul fiscal va emite o nouă decizie de impunere în cazul în care apar elemente care conduc la modificarea impozitului datorat.

O dată cu decizia de impunere transmisă contribuabilului, o copie de pe aceasta se transmite si organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul.

Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu obligatiile de plată, în situatia în care contribuabilul nu a depus declaratia de impunere pentru anul în curs, pe baza datelor din declaratia de impunere depusă în anul precedent si a altor date avute la dispozitie de organele fiscale.

 

ANEXA Nr. 3*)


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului “Declaratie privind veniturile din activităti agricole”,

cod 14.13.01.13/9

 

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice române cu domiciliul în România sau în străinătate, care realizează venituri în bani si/sau în natură din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si în solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea.

Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul. În cazul în care în raza teritorială a aceleiasi localităti se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaratie de impunere.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 30 iunie a anului fiscal, pentru anul în curs;

- în termen de 5 zile de la încetarea activitătii, în cazul contribuabililor care încetează să mai aibă domiciliul în România;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior [prin depunerea unei declaratii rectificative*)], situatie în care se va înscrie “X” în căsuta prevăzută în acest scop.

Declaratia se pune în mod gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

Date de identificare a contribuabilului

Adresa - persoanele fizice române cu domiciliul în România completează adresa de domiciliu, iar cele cu domiciliul în străinătate, resedinta în România.

Cod numeric personal/număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, în cazul persoanelor fizice române cu domiciliul în România, sau numărul de identificare fiscală atribuit de organele fiscale cu ocazia înregistrării fiscale, în cazul persoanelor fizice române fără domiciliu în România.

Cont bancar - se completează de către contribuabilii care au conturi bancare deschise la institutii bancare aflate pe teritoriul României.

Unitatea fiscală de domiciliu/resedintă - se înscrie unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul, respectiv resedinta, în cazul contribuabililor fără domiciliu în România.

Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile) – se înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comună sau sector al municipiului Bucuresti.

A. Date privind activitatea desfăsurată

Suprafete de teren - se înscrie în rândul corespunzător activitătii desfăsurate numărul de ari aferent fiecărei suprafete (parcele) de teren cultivate, situată în raza teritorială a localitătii.

Date de identificare a reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantii fiscali desemnati, potrivit legii, de contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, dacă există.

Cod de înregistrare al reprezentantului fiscal - se înscrie codul numeric personal în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană fizică, respectiv codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, în situatia în care reprezentantul fiscal este persoană juridică.


*) Declaratia rectificativă se poate depune în perioada de prescriptie, până în momentul initierii unui control fiscal privind perioada la care se referă.

 

ANEXA Nr. 5

 

Directia generală a finantelor publice a judetului .................

Nr. înregistrare ....................

Administratia finantelor publice ...............................................

Data .....................................

Aprobat Data..................

Verificat Data...................

Conducătorul unitătii,

................................................................ (numele si prenumele)

(numele si prenumele)

 

DECIZIE DE IMPUNERE

pentru veniturile din activităti agricole pe anul .....................

 

Către:

Numele.........................................................................

Prenumele.................................................................... CNP/NIF ..................................

Domiciliul/Resedinta: localitatea ............................., str. ................... nr. ..., bl. ..........., ap. ............, sc. .........., et. ..., judetul/sectorul ...................................

Localitatea în a cărei rază teritorială se află terenul (terenurile)  ....................................

Declaratia privind veniturile din activităti agricole înregistrată sub nr. ................................... din ........./........./.........

În baza Legii (Ordonantei Guvernului) nr. ............../............, art. ........., si a Declaratiei privind veniturile din activităti agricole pe anul........./Procesului-verbal de control nr. ............/Notei de constatare nr. .................., se stabileste impozitul pe veniturile din activităti agricole după cum urmează:

 

Determinarea venitului impozabil si a impozitului pe venit

 

-lei-

Tipul activitătii agricole

Venitul net

 

Decizie anterioară

Decizie curentă

..............................................................

 

 

Total venit net

 

 

Impozit (15% x total venit net)

 

 

 

1. Suma de ........................... se achită în două transe egale astfel:

- ...................... lei, până la data de 1 septembrie ....................... inclusiv;

- ...................... lei, până la data de 15 noiembrie ....................... inclusiv.

2. Suma de ........................... lei, reprezentând diferente de impozit între decizia curentă si decizia anterioară, se plăteste în termen de ....... zile de la data comunicării.

Pentru impozitul neachitat până la termenele precizate mai sus se vor calcula majorări de întârziere si penalităti de întârziere.

Administratia finantelor publice îsi rezervă dreptul de a modifica în perioada de prescriptie impozitul calculat, în condiitile declarării eronate a veniturilor.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate face contestatie, care se depune în termen de 15 zile de la comunicare la organul fiscal competent, conform legii.

Prezenta decizie constituie înstiintare de plată si devine executorie în ziua imediat următoare expirării termenului de plată, în cazul neachitării impozitului la termenele legale de plată.

 

Întocmit

....................................

(numele si prenumele)

Data .................................................................

Semnătura ..................................................

Cod 14.13.03.13/9

Am primit un exemplar.

Data ............................................................

Semnătura contribuabilului ....................................

sau

Nr. si data confirmării de primire ........................

 

ANEXA Nr. 6

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

I. Declaratie privind veniturile din activităti agricole, cod 14.13.01.13/9

1. Denumire: Declaratie privind veniturile din activităti agricole

2. Cod: 14.13.01.13/9

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire (seturi):

- pe fată se tipăreste continutul declaratiei

- pe verso se tipăresc instructiunile de completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează: la declararea veniturilor din activităti agricole, prevăzute la art. 46 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de: contribuabili, persoane fizice române cu domiciliu în România sau în străinătate, care realizează venituri din activităti agricole, sau de reprezentantii fiscali ai acestora

8. Circulă:

- originalul la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află terenul

- copia la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

II. Decizie de impunere pentru veniturile din activităti agricole, cod 14.13.03.13/9

1. Denumire: Decizie de impunere pentru veniturile din activităti agricole

2. Cod: 14.13.03.13/9

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează: la calculul impozitului pe veniturile din activităti agricole

7. Se întocmeste în: 3 exemplare de: organul fiscal în a cărei rază teritorială se află terenul

8. Circulă:

- 1 exemplar la contribuabil

- 1 exemplar la organul fiscal de domiciliu

- 1 exemplar la organul fiscal emitent

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.