MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 416         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

339. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

479. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

364. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

511. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

67. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România

 

578. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Educatiei si Cercetării în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13 din 14 februarie 2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 339.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001

privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 479.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2001

privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163 din 6 decembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 13 decembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatele (4) si (7) ale articolului III vor avea următorul cuprins:

“(4) Strategia si prioritătile anuale pentru imaginea externă a tării se stabilesc de Consiliul interministerial pentru imagine externă, denumit în continuare Consiliul interministerial, format din primul-ministru, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul afacerilor externe, ministrul informatiilor publice, ministrul integrării europene, ministrul culturii si cultelor, ministrul turismului, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, ministrul tineretului si sportului, ministrul educatiei si cercetării, ministrul finantelor publice si presedintele Fundatiei Culturale Române. La lucrările Consiliului interministerial pot participa, în calitate de invitati, si reprezentanti ai altor autorităti si institutii publice, ai formatiunilor politice reprezentate parlamentar, ai societătii civile si ai comunitătii oamenilor de afaceri.

............................................................................................

(7) În cadrul Consiliului interministerial functionează Comisia de evaluare, formată din secretarii de stat cu atributii în domeniul imagine-comunicare din cele 9 ministere, un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului si vicepresedintele Fundatiei Culturale Române.”

2. La alineatul (11) al articolului III, partea introductivă si literele a), b) si e) vor avea următorul cuprins:

“(11) Din bugetul de stat, precum si din donatii, sponsorizări si din alte surse atrase, în conditiile legii, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului se finantează:

a) proiecte de promovare a imaginii României, realizate inclusiv prin angajarea unor servicii specializate ale unor companii române si străine;

b) realizarea unor pagini de prezentare a României în cotidiene de notorietate din străinătate si în format electronic, precum si a unor emisiuni pe posturi de televiziune;

.............................................................................................

e) organizarea de actiuni comune cu grupuri de reflectie prestigioase din Statele Unite ale Americii si din Europa, precum si cu reprezentanti ai societătii civile, pe teme de integrare europeană si euroatlantică;”

3. La alineatul (11) al articolului III, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

“k) cheltuieli necesare organizării în tară a unor actiuni cu caracter international privind imaginea externă a României, stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

4. După alineatul (11) al articolului III se introduce alineatul (111) cu următorul cuprins:

“(111) În cazul în care la actiunile prevăzute la alin. (11) lit. k) participă si alte ministere sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale, sumele necesare acestora se asigură prin suplimentarea bugetelor institutiilor respective si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2002.

Nr. 364.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 511.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenul de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 261/2002, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea

Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Educatiei si Cercetării în administrarea

Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, si ale art. 37 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, compus din 13 corpuri cu o suprafată construită totală de 14.594 m2 si terenul aferent în suprafată de 54.000 m2, situat în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii, împreună cu mijloacele fixe aferente, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în vederea finalizării constructiei noului sediu al Guvernului.

(2) Se aprobă trecerea obiectivului de investitii, proprietate publică a statului, având o suprafată construită de 3.006 m2, situat în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii, împreună cu mijloacele fixe aferente, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în vederea finalizării constructiei noului sediu al Guvernului.

(3) Prin legile bugetare se vor asigura fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor sau pentru rambursarea creditelor în cazul realizării pe bază de credite bancare.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002 cu suma de 48,2 miliarde lei la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli de capital”, pentru finantarea lucrărilor de proiectare si de executie la imobilul prevăzut la art. 1, prin diminuarea cu suma de 43 miliarde lei a bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002, de la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Cheltuieli de capital”, si cu suma de 5,2 miliarde lei a bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării, de la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică”, titlul “Cheltuieli de capital”.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 alin. (1) si (2) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

Art. 4. - (1) Lista-sinteză a cheltuielilor de investitii, anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobată prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se modifică corespunzător prevederilor art. 2, întocmindu-se fisa obiectivului de investitii.

(2) Listele-sinteză ale cheltuielilor de investitii, anexe la bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si la bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se modifică corespunzător prevederilor art. 2, modificându-se si fisele obiectivelor de investitii respective.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetele pe anul 2002 ale Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 6. - Sediul Bibliotecii Nationale, inclusiv corpul de clădire destinat functionării Institutului National de Informare si Documentare vor fi asigurate prin preluarea unor imobile adecvate, conform metodologiei legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 578.