MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 425         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

347. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

492. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

350. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Natiunilor Unite privind contributia cu resurse la unitatea specială de politie a Natiunilor Unite din Kosovo, semnat la

New York la 11 februarie 2002

 

495. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Natiunilor Unite privind contributia cu resurse la unitatea specială de politie a Natiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002

 

351. - Lege privind declararea orasului Cugir Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989

 

496. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea orasului Cugir Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989

 

353. - Lege privind declararea ca oras a comunei Bălcesti, judetul Vâlcea

 

498. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Bălcesti, judetul Vâlcea

 

356. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

 

501. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

69. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

121. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea continutului Fisei de evidentă a barajelor - NTLH-035

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121 din 8 octombrie 2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 9 octombrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Cererile pentru încuviintarea adoptiei copiilor români, înaintate de către o persoană sau o familie cu cetătenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetătenie română si cu domiciliul sau resedinta în străinătate, aflate pe rolul instantelor judecătoresti la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se solutionează potrivit reglementărilor în vigoare la data introducerii acestora.”

2. După articolul 1 se introduc articolele 11-15 cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 1, în situatii exceptionale, impuse de interesul superior al copilului, la propunerea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, avizată de Secretariatul General al Guvernului, Guvernul poate aproba transmiterea unor cereri de încuviintare a adoptiei internationale către instantele judecătoresti competente.

Art. 12. - În scopul solicitării aprobării Guvernului, prevăzută la art. 11, prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie analizează cererile având ca obiect adoptia copiilor români de către o persoană sau o familie cu cetătenie străină ori de către o persoană sau o familie cu cetătenie română si cu domiciliul sau resedinta în străinătate, depuse la secretariatul Comitetului Român pentru Adoptii.

Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) si d), art. 11 alin. (2)-(4) si la art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, cu modificările si completările ulterioare, si solicită serviciilor publice specializate pentru protectia copilului, respectiv persoanei sau familiei care doreste să adopte, documentele prevăzute la art. 12 alin. (5) lit. a), b) si d) si raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului, prevăzut la art. 18 alin. (5) din aceeasi ordonantă de urgentă. De asemenea, Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie solicită serviciilor publice specializate consimtământul, exprimat în formă autentică, al părintilor sau, după caz, al părintelui, la adoptia copilului de către o persoană sau o familie dintre cele prevăzute la alin. 1.

Dosarul, cuprinzând confirmarea îndeplinirii conditiilor si a documentelor prevăzute la alin. 2, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pentru avizare si pentru solicitarea aprobării de către Guvern a transmiterii cererii de încuviintare a adoptiei către instanta judecătorească competentă.

Art. 13. - După aprobarea de către Guvern, Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie transmite, de îndată, instantei judecătoresti competente cererea de încuviintare a adoptiei, însotită de dosarul prevăzut la art. 12 alin. 3.

Art. 14. - Instanta judecătorească se pronuntă, exclusiv pe baza actelor depuse de Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie, în a zecea zi de la data înregistrării cererii de încuviintare a adoptiei.

În cazul amânării judecării cererii următorul termen fixat de instantă este de cel mult 10 zile.

Judecarea cererii se face cu citarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, a persoanei sau a familiei care doreste să adopte si cu participarea procurorului.

Hotărârea pronuntată de instantă poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile de la data pronuntării.

Art. 15. - În termen de 3 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti prin care a fost încuviintată adoptia, Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie eliberează un certificat care atestă că adoptia este conformă cu normele impuse de Conventia asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 si ratificată prin Legea nr. 84/1994.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 347.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 492.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Natiunilor Unite privind contributia cu resurse la unitatea specială de politie a Natiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14 din 14 februarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Natiunilor Unite privind contributia cu resurse la unitatea specială de politie a Natiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 22 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 350.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Natiunilor Unite privind contributia cu resurse la unitatea specială de politie a Natiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Natiunilor Unite privind contributia cu resurse la unitatea specială de politie a Natiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 495.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea orasului Cugir Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - În semn de omagiu adus eroismului manifestat de locuitorii orasului Cugir si pentru cinstirea martirilor căzuti în Revolutia din decembrie 1989, orasul Cugir se declară Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 351.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea orasului Cugir Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea orasului Cugir Oras-martir al Revolutiei din decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 496.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea ca oras a comunei Bălcesti, judetul Vâlcea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Comuna Bălcesti, judetul Vâlcea, se declară oras.

(2) Satele Benesti, Cârlogani, Chirculesti, Gorunesti, Irimesti, Otetelisu, Preotesti si Satu Poieni apartin orasului Bălcesti.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 353.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Bălcesti, judetul Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea ca oras a comunei Bălcesti, judetul Vâlcea, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 498.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale

pentru obligatii bănesti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 9 din 21 ianuarie 2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti, emisă în temeiul art. 1 lit. T din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Părtile sunt libere să stabilească, în conventii, rata dobânzii pentru întârzierea la plata unei obligatii bănesti.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Dobânda legală se stabileste, în materie comercială, la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României.

Potrivit art. 7 din Codul comercial, sunt comercianti cei care fac fapte de comert, având comertul ca o profesiune obisnuită, si societătile comerciale.

În toate celelalte cazuri dobânda legală se stabileste la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, diminuat cu 20%.

Nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, în functie de care se stabileste dobânda legală, este cel din prima zi lucrătoare a anului, pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul I al anului în curs, si cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie, pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul II al anului în curs.

Dobânda de referintă a Băncii Nationale a României se calculează ca medie, ponderată cu volumul tranzactiilor, între dobânda la depozitele atrase de Banca Natională a României si vânzările reversibile de titluri de stat efectuate de aceasta în luna anterioară celei pentru care se face anuntul.

Nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Băncii Nationale a României.”

3. Alineatul 1 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Dobânzile percepute sau plătite de Banca Natională a României, de bănci, de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., de organizatiile cooperatiste de credit si de Ministerul Finantelor Publice, precum si modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementări specifice.”

4. Articolul 11 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 356.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 501.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Litera a) a articolului 45 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“a) în asistenta medicală primară si de specialitate, prin tarif pe persoană asigurată, prin tarif pe serviciu medical sau prin sumă fixă negociată care se decontează pentru un pachet de servicii, după caz;”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 69.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea continutului Fisei de evidentă a barajelor - NTLH-035

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 466/2001, ale art. III din Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996, precum si ale art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii,

în baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrări Hidrotehnice,

în temeiul art. 7 si al prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă continutul Fisei de evidentă a barajelor si digurilor care realizează retentii permanente sau nepermanente de apă, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă continutul Fisei de evidentă a barajelor si digurilor care realizează depozite de deseuri industriale - NTLH-035, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Fisele de evidentă a lucrărilor hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice si ecluze din frontul barat, derivatii cu nivel liber realizate în rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5.000 m3 si conducte fortate) se vor întocmi după modelul fiselor prezentate în anexe, cu parametrii si datele specifice fiecărui tip de lucrare.

Art. 3. - Fisa de evidentă a barajului se întocmeste de către detinătorul acestuia, se actualizează anual si se transmite Directiei generale de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în cursul trimestrului I, prin unul dintre următoarele mijloace: postă, fax, e-mail sau suport magnetic.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 11 februarie 2002.

Nr. 121.


ANEXE