MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 434         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 iunie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            577. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997*) privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002**) privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 450/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, cu modificările si completările  ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 577.


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, si a fost aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998.

**) Legea nr. 137/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale,

cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

            Competentele si atributiile Guvernului si ale institutiilor publice implicate

            Art. 1. - Guvernul aprobă strategia de privatizare elaborată de fiecare institutie publică implicată.

            Art. 2. - Procesul de privatizare a fiecărei societăti comerciale se va realiza cu respectarea prevederilor strategiei de privatizare aprobate, care va putea fi modificată sau completată ori de câte ori este necesar pentru optimizarea rezultatelor privatizării societătilor comerciale dintr-un sector al economiei nationale. Propunerile de modificare si/sau decompletare a strategiei de privatizare se supun spre aprobare Guvernului de către fiecare institutie publică implicată.

            Art. 3. - (1) Aprobarea unei noi strategii de privatizare sau modificarea celei existente va avea incidentă si asupra proceselor de privatizare în curs. Institutia publică implicată va comunica modificările privind strategia de privatizare ofertantilor care au cumpărat dosarul de prezentare a societătilor comerciale sau cărora li s-a permis accesul la date si informatii privind activitatea acesteia, după caz, în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice.

            (2) Prevederile contractelor de mandat încheiate cu agentii de privatizare se vor renegocia în mod cores

punzător.

            Art. 4. - Institutiile publice implicate supun spre aprobare Guvernului elementele esentiale ale mandatului propriu sau ale mandatului ce urmează să se acorde agentului de privatizare a unei societăti comerciale de interes strategic si/sau a unei societăti comerciale aflate în programe speciale de privatizare. În raport cu atributiile delegate, aceste elemente includ strategia concretă de privatizare, constând în: a) metodele de privatizare/restructurare/lichidare propuse a fi aplicate individual sau într-o combinatie dată, pentru atingerea celui mai bun rezultat posibil în valorificarea drepturilor conferite de actiunile detinute de stat, în contextul economic si legislativ preconizat pentru perioada aplicării acestora;

            b) obiectul mandatului, cu identificarea, dacă este cazul, a optiunilor la care agentul de privatizare poate recurge fără a fi necesară modificarea contractului de mandat;

            c) durata mandatului;

            d) metoda de vânzare;

            e) elementele si conditiile principale ale contractului de vânzare de actiuni sau de active, inclusiv modalitatea de

plată a pretului;

            f) identificarea activelor a căror vânzare se poate realiza în conditiile stabilite de agentul de privatizare, prin valoare, functionalitate si conform altor criterii adecvate naturii acestor active;

            g) onorariul agentului de privatizare, modul de determinare a acestuia, precum si modalitatea de plată.

            Art. 5. - În raport cu circumstantele economice si politice nationale sau internationale, cu interesul manifestat de potentialii cumpărători ori tinându-se seama de alte conditii care ar putea influenta negativ rezultatele unui anumit proces de privatizare, pentru societătile comerciale aflate în programe speciale de privatizare si/sau pentru societătile comerciale de interes strategic Guvernul poate decide în orice moment modificarea strategiei concrete de privatizare, suspendarea sau întreruperea procesului.

            Desemnarea mandatarului institutiei publice implicate în adunarea generală a actionarilor

            Art. 6. - În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă de urgentă, si ale art. II pct. 2 si 3 din titlul I din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, oficiul registrului comertului ori, după caz, registrul independent privat cu care are contract societatea comercială supusă privatizării va face mentiune privind institutia publică implicată, abilitată să exercite atributiile prevăzute la art. 43 alin. (2) din ordonanta de urgentă, la simpla cerere a acesteia.

            Art. 7. - Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritătilor administratiei publice locale se realizează prin desemnarea de către institutia publică implicată a unui singur mandatar în adunarea generală a actionarilor, indiferent de numărul actiunilor detinute si de mărimea societătii comerciale.

            Art. 8. - Contractul de mandat încheiat între institutia publică implicată si mandatarul său constituie mandatul general în temeiul căruia se exercită toate drepturile de vot ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a unei autorităti a administratiei publice locale, indiferent de obiectul dezbaterilor. Mandatarul este obligat să execute toate instructiunile privitoare la exercitarea mandatului, primite în scris de la institutia publică implicată.

Art. 9. - Contractul de mandat va cuprinde declaratia mandatarului potrivit căreia nu se află în situatiile de incompatibilitate prevăzute de prezentele norme metodologice.

Art. 10. - Institutia publică implicată nu poate desemna aceeasi persoană concomitent, în calitate de mandatar în adunarea generală a actionarilor, la mai mult de 3 societăti comerciale.

Art. 11. - Institutia publică implicată nu poate desemna ca mandatari în adunările generale ale actionarilor persoane al căror statut profesional sau calitate detinută le fac incompatibile cu cea de mandatar.

Schimbarea metodei de privatizare

Art. 12. - (1) Pentru motive întemeiate institutia publică implicată va putea modifica metoda de privatizare si/sau va putea revoca oferta, după caz:

a) în limitele permise de strategia de privatizare si cu aprobarea Guvernului;

b) în functie de strategia concretă de privatizare, stabilită de institutia publică implicată pentru societatea comercială;

c) ca urmare a modificărilor intervenite în termenii ofertei initiale de vânzare;

d) ca urmare a altor conditii care ar putea influenta negativ rezultatele unui proces de privatizare.

(2) În cazul în care institutia publică implicată îsi revocă oferta de vânzare, se vor restitui integral tuturor potentialilor ofertanti sumele plătite de acestia, reprezentând contravaloarea dosarului de prezentare, a taxei de acces în societatea comercială si/sau a taxei de participare la licitatie, precum si contravaloarea garantiei de participare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data revocării ofertei.

Vânzarea de actiuni

Art. 13. - Institutiile publice implicate pot vinde actiunile detinute la societătile comerciale aflate în portofoliul lor, prin utilizarea oricărei metode de vânzare prevăzute în ordonanta de urgentă si în Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, denumită în continuare lege, si cu respectarea conditiilor prevăzute de prezentele norme metodologice.

Art. 14. - (1) Nu pot participa la procesul de privatizare:

a) persoanele fizice sau juridice care înregistrează datorii bugetare restante;

b) persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care au avut contracte de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate cu oricare institutie publică implicată, ce au fost desfiintate din culpa exclusivă a acestora.

(2) Sunt considerate desfiintate din culpa exclusivă a cumpărătorului acele contracte de vânzare-cumpărare de actiuni care au fost rezolvite printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă si irevocabilă ori ca efect al împlinirii conditiilor de rezolutiune stipulate în acestea.

(3) În situatia în care hotărârea prevăzută la alin. (2) devine irevocabilă în timpul derulării procedurii de privatizare sau după încheierea contractului de privatizare, ofertantul este descalificat sau contractul de vânzare-cumpărare de actiuni este nul de drept.

Art. 15. - Criteriile de clasificare si modul de încadrare a societătilor comerciale în societăti comerciale mici, mijlocii sau mari se realizează potrivit instructiunilor emise de fiecare institutie publică implicată.

Oferta publică de vânzare

Art. 16. - Oferta publică de vânzare este propunerea formulată de institutia publică implicată, printr-un prospect de ofertă publică, de a vinde actiunile detinute la o societate comercială, adresată publicului larg, cu conditia posibilitătii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate.

Art. 17. - Oferta publică de vânzare este valabilă cel putin 30 de zile si cel mult 180 de zile de la data publicării ei.

Art. 18. - În conformitate cu prevederile legale în vigoare, institutia publică implicată va obtine autorizatia prealabilă pentru oferta publică de vânzare de la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, pe baza prospectului întocmit cu respectarea normelor si a instructiunilor acesteia. În prospect vor fi cuprinse si informatii privitoare la disponibilizările de personal.

Art. 19. - Pe întregul parcurs al derulării ofertei publice de vânzare societatea comercială nu poate modifica valoarea nominală, numărul si toate caracteristicile actiunilor oferite.

Art. 20. - Acceptarea ofertei publice de vânzare de către investitori este neconditionată si devine irevocabilă în conditiile prevăzute de normele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 21. - Oferta publică de vânzare se derulează prin intermediul unei societăti de servicii de investitii financiare selectate prin licitatie, în conditiile stabilite de institutia publică implicată.

Metodele de vânzare specifice pietei de capital

Art. 22. - Institutiile publice implicate pot vinde actiunile detinute la societătile comerciale prin orice metode de tranzactionare a valorilor mobiliare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind valorile mobiliare si bursele de valori si a reglementărilor aplicabile, emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si de alte institutii abilitate.

Art. 23. - Institutiile publice implicate vor folosi, în principal, următoarele metode de tranzactionare:

a) vânzarea la ordin;

b) vânzarea ca răspuns la o ofertă de cumpărare;

c) licitatii electronice pe piata de capital;

d) orice combinatii ale metodelor prevăzute la lit. a)-c).

Art. 24. - Vânzarea la ordin este propunerea formulată de institutia publică implicată de a vinde actiunile pe care le detine la o societate comercială, în următoarele conditii:

a) pachetul de actiuni detinut de institutia publică implicată este de maximum 5% din capitalul social;

b) societatea comercială emitentă este listată pe una dintre pietele de capital.

Art. 25. - Vânzarea ca răspuns la o ofertă de cumpărare este propunerea formulată de institutia publică implicată ca răspuns la o ofertă publică de cumpărare autorizată de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, lansată de un cumpărător.

Art. 26. - Prin metoda licitatiei electronice pe piata de capital institutia publică implicată poate vinde actiuni reprezentând, de regulă, mai mult de 5% din capitalul social al unei societăti comerciale ale cărei actiuni sunt tranzactionate sau urmează să fie tranzactionate pe piata de capital. Această metodă constă în afisarea unui ordin de vânzare si a unuia sau mai multor ordine de cumpărare, vânzarea efectuându-se la cele mai bune preturi de cumpărare înregistrate.

Art. 27. - Vânzarea de actiuni prin metode specifice pietei de capital internationale, inclusiv potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din ordonanta de urgentă, se va efectua potrivit regulilor de tranzactionare aplicabile pietei respective.

Art. 28. - Vânzarea de actiuni prin oricare dintre metodele pietei de capital se derulează prin intermediul unei societăti de servicii de investitii financiare selectate prin licitatie, în conditiile stabilite de institutia publică implicată.

Negocierea

Art. 29. - Vânzarea prin negociere se utilizează în cazul în care institutia publică implicată se adresează, prin publicarea unui anunt de vânzare, potrivit prevederilor art. 78-80, investitorilor strategici, în scopul obtinerii unor oferte de cumpărare ori, în cazul în care, în urma desfăsurării unei licitatii cu ofertă în plic, institutia publică implicată constată că s-a depus o singură ofertă de cumpărare care obtine mai putin de 50% din punctajul maxim determinat pe baza grilei de punctaj.

Art. 30. - (1) Investitor strategic este acel investitor/grup de investitori care îsi manifestă intentia de a cumpăra un pachet de actiuni prin care îsi asigură controlul asupra societătii comerciale emitente si, în acelasi timp, dispune de resursele financiare, tehnice si organizatorice necesare în vederea atingerii anumitor obiective de dezvoltare a societătii comerciale. Prin control se întelege capacitatea unui actionar de a exercita cel putin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor societătii comerciale supuse privatizării.

(2) Criteriile care definesc sursele financiare, tehnice si organizatorice ale investitorului/grupului de investitori vor fi precizate în dosarul de prezentare.

Art. 31. - Pentru organizarea si conducerea negocierii, precum si pentru examinarea si evaluarea ofertelor institutia publică implicată numeste o comisie de negociere formată din 3-5 membri, salariati ai institutiei publice implicate.

Art. 32. - Membrii comisiei de negociere nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la societatea comercială ale cărei actiuni se oferă la vânzare, soti sau rude ori afini ai acestora până la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 33. - În vederea participării la negociere institutia publică implicată poate solicita potentialilor cumpărători să depună o garantie de participare într-un cuantum cuprins între 3% si 20% din valoarea nominală a pachetului de actiuni scos la vânzare. Garantia se depune în una dintre următoarele forme:

a) virament prin ordin de plată;

b) scrisoare de garantie bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relatii de corespondentă;

c) bilet la ordin avalizat de o bancă comercială agreată de institutia publică implicată.

Art. 34. - (1) Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia ofertantului selectat pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de selectie prevăzut la art. 42 si 48, după caz.

În cazul ofertantului selectat garantia de participare se consideră plata partială a pretului sau a avansului, după caz.

(2) Pierderea garantiei de participare intervine în următoarele cazuri:

a) revocarea ofertei finale ferme de către ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj stabilite în prealabil de institutia publică implicată;

b) refuzul de a semna contractul de vânzare-cumpărare de către ofertantul selectat în conditiile stabilite în oferta finală fermă;

c) în cazul desfiintării contractului de vânzare-cumpărare ca urmare a:

ii(i) neplătii integrale a avansului la termenul convenit, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate;

i(ii) neplătii integrale a pretului la termenul convenit, în cazul contractelor de vânzare-cumpărare cu plata integrală.

Art. 35. - (1) Pentru participarea la negociere potentialii cumpărători depun la sediul institutiei publice implicate următoarele documente:

a) dovada privind depunerea garantiei de participare;

b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la negociere, dacă este cazul;

c) rapoarte de activitate sau situatii financiare pentru ultimul exercitiu financiar;

d) documentele care certifică identitatea si calitatea investitorului:

- pentru persoanele juridice române:

(i) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, actele aditionale relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscală;

(ii) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română;

(iii) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale către toti creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

(iv) declaratie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;

- pentru persoanele juridice străine:

(i) actul de înmatriculare a societătii comerciale străine;

(ii) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentantă în România sau de o bancă străină care are relatii de corespondentă cu Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);

(iii) declaratie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;

- pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum si de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

- pentru persoanele fizice române: copie de pe actul de identitate si certificatul de cazier judiciar care să ateste că nu au fost condamnate penal, cu exceptia condamnărilor pentru infractiuni rutiere;

- pentru persoanele fizice străine: copie de pe pasaport si certificatul de cazier sau un document similar, care să ateste că nu au fost condamnate pentru săvârsirea unor infractiuni similare celor prevăzute pentru persoanelefizice române;

e) documente care atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare, atunci când astfel de criterii au fost prevăzute în anuntul de vânzare;

f) notificarea către Consiliul Concurentei în vederea achizitionării pachetului de actiuni la societatea comercială supusă privatizării.

(2) Neprezentarea de către potentialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute la alin. (1) conduce la eliminarea acestora.

(3) În cazul în care din continutul documentelor prevăzute la alin. (1) nu rezultă îndeplinirea cerintelor institutiei publice implicate, prevăzute în anuntul de vânzare, potentialii cumpărători vor fi eliminati.

Art. 36. - (1) Toate documentele prevăzute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice române, cu exceptia cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.

(2) Toate documentele prevăzute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice străine, cu exceptia cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate în copie, însotită de traducerea în limba română, legalizată.

Art. 37. - Documentele prevăzute la art. 35 se depun împreună cu oferta finală, cu exceptia celor prevăzute la art. 35 lit. e), care se vor prezenta la data prevăzută în anuntul de vânzare.

Art. 38. - Ofertele finale se vor întocmi în conformitate cu instructiunile prevăzute în anuntul de vânzare ori comunicate ulterior de către institutia publică implicată potentialilor cumpărători. Aceste instructiuni, inclusiv cuantumul garantiei de participare, se comunică potentialilor cumpărători cel mai târziu o dată cu transmiterea următoarelor documente:

a) proiectul contractului de vânzare-cumpărare de actiuni si, după caz, al altor documente contractuale necesare în vederea încheierii tranzactiei, cu indicarea elementelor obligatorii ale acestora, dacă există;

b) criteriile care stau la baza întocmirii grilei de punctaj al ofertelor finale, fără a fi obligatorie mentionarea ponderii fiecărui criteriu în evaluarea acestor oferte.

Art. 39. - Documentele prevăzute la art. 38 se comunică potentialilor cumpărători cu cel putin 8 zile înainte de data anuntată pentru depunerea ofertelor finale. Institutia publică implicată va putea modifica instructiunile privind întocmirea ofertelor finale ori continutul altor documente prevăzute la art. 38 numai dacă si-a rezervat în scris acest drept.

Art. 40. - Ofertele finale vor avea o componentă tehnică si una financiară, iar institutia publică implicată va putea solicita ca acestea să se depună separat, în plicuri sigilate. În toate cazurile oferta financiară va trebui să specifice distinct pretul si angajamentul potentialului cumpărător de a face investitii pentru dezvoltarea societătii comerciale, pentru protectia mediului, protectia muncii si altele asemenea.

Art. 41. - (1) După depunerea ofertelor finale comisia de negociere va stabili oferta care întruneste cel mai mare număr de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj acelor oferte finale care au fost însotite de toate documentele prevăzute la art. 35.

(2) Negocierile se vor purta de către comisia de negociere cu ofertantul selectat, pe baza ofertei finale depuse de acesta si a planului de afaceri întocmit în conformitate cu normele institutiei publice implicate.

Art. 42. - După încheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va întocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea, pe scurt, a clauzelor care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare.

Art. 43. - În termen de 10 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la art. 42 comisia de negociere si ofertantul declarat câstigător vor putea definitiva si încheia contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, precum si orice alte documente prevăzute la art. 38 lit. a), dacă este cazul.

Art. 44. - (1) Institutia publică implicată poate stabili vânzarea actiunilor prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătătite si irevocabile. Prevederile art. 31-40 se aplică în mod corespunzător.

(2) Negocierile se vor purta de către comisia de negociere, pe baza ofertelor finale depuse de potentialii cumpărători care au prezentat toate documentele prevăzute la art. 35.

(3) Tuturor potentialilor cumpărători care au prezentat toate documentele prevăzute la art. 35 li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale acestora, în vederea obtinerii ofertelor finale, îmbunătătite si irevocabile.

(4) După depunerea ofertelor finale, îmbunătătite si irevocabile, comisia de negociere va stabili oferta care întruneste cel mai mare număr de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj, stabilită în prealabil de institutia publică implicată, acelor oferte care au fost însotite de toate documentele prevăzute la art. 35.

(5) Negocierile cu ofertantul selectat se vor purta pe baza ofertei finale, îmbunătătită si irevocabilă, depusă de acesta, si a planului de afaceri întocmit în conformitate cu normele institutiei publice implicate.

(6) După încheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va întocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea pe scurt a clauzelor care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare.

Prevederile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

Negocierea cadrului contractual pe bază de oferte preliminare si neangajante

Art. 45. - Institutia publică implicată poate stabili ca negocierile să se desfăsoare pe baza unor oferte preliminare si neangajante depuse de potentialii cumpărători si a cadrului contractual propus de institutia publică implicată si comunicat potentialilor cumpărători cu cel putin 10 zile înainte de data programată pentru începerea negocierilor.

Art. 46. - Prevederile art. 39-44 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 47. - Pe baza negocierilor institutia publică implicată va redacta ultimul proiect al cadrului contractual care va fi transmis tuturor potentialilor cumpărători cu 5 zile înainte de data depunerii ofertelor finale. Ofertele finale trebuie prezentate în forma prevăzută la art. 40.

Art. 48. - Oferta cea mai bună va fi determinată pe baza grilei de punctaj, stabilită potrivit prevederilor art. 44 alin. (4), si va fi mentionată într-un proces-verbal, întocmit conform art. 42, după care se va proceda potrivit dispozitiilor art. 43.

Negocierea cu selectie pe bază de oferte tehnice

Art. 49. - (1) Institutia publică implicată poate stabili vânzarea actiunilor prin negociere cu selectie pe bază de oferte tehnice. Prevederile art. 31-40 se aplică în mod corespunzător.

(2) Cerintele institutiei publice implicate, care trebuie satisfăcute prin oferta tehnică, vor fi cuprinse în “Termeni de referintă”, care vor fi inclusi în dosarul de prezentare.

(3) Institutia publică implicată va solicita ca oferta tehnică si oferta financiară să fie depuse separat, în plicuri sigilate.

(4) După verificarea documentelor de participare comisia de negociere va puncta ofertele tehnice ale ofertantilor care au prezentat toate documentele prevăzute la art. 35, conform grilei de punctaj stabilite de institutia publică implicată.

(5) Plicul continând oferta financiară va fi deschis pentru evaluare doar în cazul ofertantilor a căror ofertă tehnică întruneste punctajul minim stabilit de institutia publică implicată, comunicat prin dosarul de prezentare.

(6) Ofertantii care nu au întrunit punctajul minim prevăzut pentru oferta tehnică vor fi considerati respinsi si li se vor returna oferta financiară sigilată si garantia de participare.

(7) Clasificarea finală se va face într-un sistem de ponderare a rezultatelor ofertelor tehnice si financiare, care va fi comunicat ofertantilor prin dosarul de prezentare.

Dispozitii comune privind licitatia cu strigare si licitatia cu ofertă în plic

Art. 50. - Licitatiile se organizează atunci când vânzarea se face pe baza ofertei de vânzare, potrivit dispozitiilor art. 78 si următoarele.

Art. 51. - Pretul de pornire al licitatiei este egal cu valoarea nominală a actiunilor sau, după caz, este cel stabilit potrivit dispozitiilor art. 70, 73 sau 74, după caz.

Art. 52. - Pentru organizarea si conducerea licitatiei institutia publică implicată numeste o comisie de licitatie formată din 3-5 membri, cu respectarea prevederilor art. 31 si 32.

Art. 53. - Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitatiei, documentele prevăzute la art. 35 si dovada privind achitarea taxei de participare.

Art. 54. - Comisia de licitatie verifică, în prezenta ofertantilor, existenta tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia de licitatie verifică si analizează ulterior documentele de participare depuse de ofertanti si întocmeste lista cuprinzând ofertantii acceptati, care include toti potentialii cumpărători care au depus documentatia completă de participare la licitatie, si o va afisa la locul desfăsurării licitatiei, cu cel putin o oră înainte de ora fixată pentru începerea acesteia.

Art. 55. - Sedinta de licitatie are loc în ziua, la ora si în locul indicate în oferta de vânzare, în conditiile de desfăsurare specifice licitatiei cu strigare si, respectiv, cu ofertă în plic.

Art. 56. - Presedintele comisiei de licitatie anuntă adjudecatarul, declară închisă sedinta de licitatie si se întocmeste procesul-verbal de licitatie, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti ofertanti.

Refuzul de a semna procesul-verbal se consemnează în continutul acestuia. Dispozitiile art. 34 se aplică în mod corespunzător.

Art. 57. - Contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni se poate încheia cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. 43.

Licitatia cu strigare

Art. 58. - Ofertantilor acceptati potrivit dispozitiilor art. 54 li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertantii acceptati. Presedintele comisiei de licitatie anuntă denumirea societătii comerciale ale cărei actiuni se pun în vânzare, mărimea pachetului oferit la vânzare, pasul de licitare stabilit valoric între 5% si 15% din pretul de pornire, denumirea si numărul de ordine ale ofertantilor, modul de desfăsurare a licitatiei, asigurându-se că fiecare ofertant a înteles procedura de desfăsurare.

Art. 59. - În cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul să anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decât pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie.

Art. 60. - (1) Licitatia se desfăsoară în prezenta a cel putin 2 ofertanti acceptati.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situatia în care se prezintă un singur ofertant care oferă pretul depornire al licitatiei, acesta este declarat adjudecatar.

(3) Licitatia se desfăsoară după regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret în urcare sau în scădere, în functie de raportul dintre cerere si ofertă, astfel:

a) dacă se oferă pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanti acceptă pretul astfel majorat si nimeni nu oferă un pret mai mare;

b) dacă nici unul dintre ofertanti nu oferă pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va scădea pretul cu câte un pas de licitare până când se înregistrează prima ofertă de cumpărare de cel putin 50% din pretul de pornire, iar în continuare licitatia se va desfăsura după regula licitatiei competitive prevăzute la lit. a) până la adjudecarea pachetului de actiuni. În cazul în care nu se înregistrează o ofertă de cel putin 50% din pretul de pornire, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii cu strigare. În acest scop comisia de licitatie va publica, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea licitatiei anterioare, o nouă ofertă de vânzare.

Pretul de pornire va reprezenta 50% din pretul de pornire al licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc în termen de 15 zile de la data publicării noii oferte de vânzare. În cazul în care nu se înregistrează o ofertă de cel putin 20% din pretul de pornire al primei licitatii, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii. În acest caz pretul de pornire va reprezenta 20% din pretul de pornire al primei licitatii, oferta de vânzare se va publica în maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc în termen de 7 zile de la această dată. Pachetul de actiuni se va adjudeca la cel mai bun pret oferit;

c) în cazul în care 2 sau mai multi ofertanti fac aceeasi ofertă de pret, licitatia va continua după regula licitatiei competitive. În situatia neacceptării de către toti ofertantii a pretului la un anumit pas în crestere, comisia de licitatie va declara câstigător ofertanul care are numărul de talon cel mai mic;

d) dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a pretului, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumpărare cu plata pretului în rate.

Art. 61. - Dacă la sedintele de licitatie prevăzute la art. 60 alin. (3) lit. b) nu se prezintă nici un ofertant, institutia publică implicată poate decide organizarea unei noi licitatii cu strigare sau schimbarea metodei de privatizare.

Licitatia cu ofertă în plic

Art. 62. - (1) Oferta de cumpărare se depune în plic sigilat si semnat. Pe plic se inscriptionează:

a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon si fax;

b) organizatorul licitatiei si denumirea societătii comerciale ale cărei actiuni fac obiectul vânzării.

(2) Continutul ofertei de cumpărare va fi cunoscut numai de către membrii comisiei de licitatie, care au obligatia să respecte caracterul confidential al datelor si informatiilor pe care le cuprinde aceasta.

Art. 63. - Oferta de cumpărare trebuie să fie irevocabilă si să contină:

a) numele presoanei fizice sau denumirea persoanei juridice si domiciliul, respectiv sediul acesteia;

b) pretul si modalitatea de plată oferite;

c) alte elemente pe baza cărora se stabileste oferta câstigătoare, astfel cum rezultă din documentul prevăzut la art. 38 lit. b) si comunicat potrivit dispozitiilor art. 39.

Art. 64. - Conform anuntului publicitar, la data si ora stabilite presedintele comisiei de licitatie va deschide numai plicurile ofertantilor prezenti si va anunta:

a) notificările depuse de către ofertanti înainte de deschiderea plicurilor prin care acestia îsi modifică termenii ofertei depuse anterior în cadrul aceleiasi proceduri de licitare;

b) numele sau denumirea ofertantilor;

c) documentele continute în plic.

Art. 65. - Fiecare ofertă, în ordinea deschiderii, este semnată de toti membrii comisiei de licitatie si de către ceilalti ofertanti.

Art. 66. - Evaluarea ofertelor de cumpărare se face de către membrii comisiei de licitatie pe baza grilei de punctaj al ofertelor, stabilită potrivit dispozitiilor art. 41 alin. (1).

Art. 67. - Decizia de adjudecare se ia în favoarea ofertei care totalizează punctajul maxim. În cazul în care mai multi ofertanti au întrunit acelasi punctaj, se declară adjudecatar ofertantul care a oferit pretul cel mai mare. În situatia în care se mentine egalitatea, pentru departajarea  acestora comisia de licitatie va organiza, în aceeasi sedintă, o licitatie cu strigare, la care se va licita doar pretul, pachetul de actiuni adjudecându-se ofertantului care a oferit pretul cel mai mare.

Art. 68. - (1) Dacă se depune o singură ofertă de cumpărare, se poate încheia contractul de vânzare-cumpărare numai dacă aceasta îndeplineste conditiile din oferta de vânzare.

(2) Dacă nu s-a depus nici o ofertă de cumpărare, institutia publică implicată poate decide reluarea procesului de privatizare prin oricare dintre metodele stabilite prin lege.

Pretul de ofertă

Art. 69. - Pretul de ofertă este pretul propus de institutia publică implicată în oferta de vânzare sau în prospectul de ofertă publică. În cazul vânzării actiunilor prin licitatie, prin pret de ofertă se întelege pretul de pornire al licitatiei. În cazul vânzării prin licitatii electronice pe pietele de capital, prin pret de ofertă se întelege pretul din ordinul de vânzare afisat pe piată. În cazul vânzării la ordin pe piata de capital, prin pret de ofertă se întelege pretul propus de institutia publică implicată în anuntul publicat în presă si în sistemul electronic al pietei respective, în vederea selectării societătii de servicii de investitii financiare care să intermedieze vânzarea actiunilor.

Determinarea pretului de ofertă

Art. 70. - Institutia publică implicată poate propune un pret de ofertă inferior valorii nominale a actiunilor numai în cazul în care din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societătii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia rezultă că activul net contabil este mai mic decât capitalul social.

Raportul de evaluare a societătii comerciale

Art. 71. - (1) Institutia publică implicată poate dispune, pentru determinarea pretului de ofertă, întocmirea unui

raport de evaluare de către un evaluator autorizat, agreat de către aceasta în baza unei preselectii, persoană fizică sau juridică, română ori străină, angajat prin contract care se încheie cu societatea comercială sau cu institutia publică implicată.

(2) Rapoartele de evaluare, întocmite de evaluatori atestati în conditiile legii si agreati de institutiile publice implicate, vor răspunde standardelor în domeniu. Se va institui răspunderea civilă sau penală, după caz, în situatia în care se vor constata, ulterior vânzării, eventuale prejudicii aduse societătii comerciale sau institutiei publice implicate.

Art. 72. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 71, institutia publică implicată nu va dispune întocmirea unui raport de evaluare în situatia în care:

a) vinde actiunile unei societăti comerciale care este cotată la bursa de valori sau pe o altă piată organizată;

b) vinde actiunile unei societăti comerciale prin ofertă publică sau prin metode de vânzare specifice pietei de capital;

c) vinde actiunile unei societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult o treime din totalul actiunilor.

(2) În functie de importanta tranzactiei, institutia publică implicată poate dispune întocmirea raportului de evaluare.

Art. 73. - În cazurile în care, potrivit dispozitiilor art. 72 alin. (1), nu se întocmeste raport de evaluare, pretul de ofertă este egal cu:

a) media cotatiilor înregistrate în ultimele 12 luni calendaristice anterioare formulării ofertei de vânzare, în cazul societătilor comerciale cotate la bursa de valori sau pe o altă piată organizată;

b) valoarea nominală a actiunilor, în cazul societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult o treime din totalul actiunilor;

c) valoarea calculată de institutia publică implicată prin raport de evaluare simplificat.

Art. 74. - (1) Institutia publică implicată va dispune întocmirea unui raport de evaluare în scopul determinării pretului de ofertă, în cazul în care din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societătii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia rezultă  că activul net contabil este mai mare decât o treime dinactivul total.

(2) Prevederile alin. (1) privind conditiile elaborării raportului de evaluare rămân valabile si pentru următoarele operatiuni:

a) majorarea capitalului social al societătilor comerciale cu capital de stat prin aport în numerar sau în natură;

b) cesiunea actiunilor detinute de societătile comerciale cu capital de stat la societăti cu capital mixt.

(3) În cazul actiunilor suplimentare emise în schimbul valorii terenurilor, care se vând persoanelor prevăzute la art. 12 alin. (6) din lege, pretul de ofertă, care este egal cu pretul de vânzare, se va determina în conformitate cu prevederile alin. (1), ale art. 70 si 71, după caz, si va fi cel putin egal cu valoarea nominală.

Pretul de vânzare

Art. 75. - Pretul de vânzare reprezintă pretul obtinut de institutia publică implicată, prin ajustarea pretului de ofertă în functie de cererea de cumpărare, ca urmare a aplicării procedurilor specifice fiecărei metode de vânzare de actiuni.

Achizitionarea de actiuni în schimbul unor obligatiuni sau al altor instrumente garantate de stat

Art. 76. - Acceptarea obligatiunilor sau a altor instrumente garantate de stat în schimbul actiunilor se face cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finantelor Publice.

Conditiile pentru obtinerea acestei aprobări se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, emis în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice.

Anuntul de vânzare. Oferta de vânzare

Art. 77. - Institutiile publice implicate sunt obligate, în cazul vânzării de actiuni, să publice anunturi de vânzare, respectiv oferte de vânzare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 78. - Anuntul de vânzare si oferta de vânzare se afisează la sediul institutiei publice implicate si la cel al societătii comerciale si se publică astfel:

a) pentru societătile comerciale mici, în unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de largă circulatie;

b) pentru societătile comerciale mijlocii si mari, în cotidienele mentionate la lit. a), prin mijloace electronice si într-un jurnal international de largă circulatie, după caz.

Art. 79. - Anuntul de vânzare trebuie să cuprindă informatii cu privire la:

a) denumirea si sediul institutiei publice implicate vânzătoare;

b) denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal ale societătii comerciale;

c) obiectul principal de activitate, capitalul social, numărul total de actiuni, valoarea nominală si structura actionariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mentiuni la registrul comertului;

d) metoda de vânzare a actiunilor, numărul de actiuni oferite la vânzare si procentul acestora din totalul actiunilor;

e) persoana desemnată să dea relatii suplimentare (numele si prenumele, numărul de telefon, telefax);

f) criteriile de precalificare, dacă este cazul;

g) locul, data si ora până la care se depun documentele solicitate;

h) locul, data si ora la care se deschid ofertele/se tine licitatia;

i) documentele de participare prevăzute la art. 35 si valoarea taxei de participare, după caz;

j) pretul de ofertă pentru vânzarea prin licitatie;

k) orice alte informatii suplimentare ce prezintă relevantă în procesul de privatizare.

Art. 80. - Atunci când institutia publică implicată decide vânzarea pachetului de actiuni prin ofertă publică de vânzare sau prin alte metode specifice pietei de capital, anuntul de vânzare/oferta de vânzare va respecta conditiile specifice reglementărilor emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si de pietele organizate.

Dosarul de prezentare a societătii comerciale

Art. 81. - Dosarul de prezentare a societătii comerciale este destinat să asigure potentialilor cumpărători posibilitatea cunoasterii principalelor date si informatii de natură tehnică, economică, financiară si juridică cu privire la societatea comercială supusă privatizării, în functie de care să poată formula oferta potrivit metodei de privatizare propuse.

Art. 82. - (1) Dosarul de prezentare a societătii comerciale cuprinde 3 sectiuni, după cum urmează:

A. Date despre societatea comercială:

a) informatii generale: denumirea, forma juridică, sediul principal si, dacă este cazul, sediile secundare, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, codul postal, numerele de telefon, fax, capitalul social, inclusiv numărul total de actiuni, valoarea nominală a actiunilor si structura actionariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mentiuni la registrul comertului, obiectul de activitate, numărul si structura numerică a personalului salariat;

b) date privind situatia patrimonială, cu referire la:

(i) terenuri: suprafata, amplasarea, destinatia, valoarea contabilă, situatia juridică;

(ii) clădiri principale: amplasarea, suprafata construită si desfăsurată, destinatia, vechimea, valoarea netă contabilă, situatia juridică;

(iii) investitii în curs: descrierea sumară, valoarea totală, procentul de realizare, data finalizării si valoarea necesară finalizării acestora;

(iv) participări la alte societăti comerciale: denumirea si numărul de înmatriculare ale acestor societăti comerciale si procentul detinut din capitalul social al acestora;

(v) bunurile imobile ipotecate si bunurile mobile care fac obiectul unei garantii reale mobiliare, bunurile asupra cărora poartă un privilegiu special, precum si bunurile imobile revendicate de terti;

(vi) bunurile care fac obiectul contractelor de locatie de gestiune, închiriere, asociatie în participatiune, leasing sau comodat;

(vii) drepturile de proprietate industrială detinute: licente, brevete de inventie, mărci, desene si modele industriale;

(viii) drepturile de proprietate intelectuală definite conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, respectiv lista cu rezultatele cercetării, lista cu documentatiile de interes national, aflate în arhivele societătilor comerciale etc.;

(ix) litigiile cu o valoare mai mare de 500.000.000 lei, prezentate distinct în functie de calitatea procesuală;

c) date privind situatia economico-financiară: situatii financiare anuale simplificate - conform bilantului contabil pe anul precedent si conform ultimei balante din anul în curs -, contul de profit si pierdere - la sfârsitul anului precedent si la nivelul unui semestru al anului în curs sau, după caz, prin utilizarea datelor efectiv cumulate până în luna în care se calculează - si activul net contabil la data când se întocmeste dosarul de prezentare, inclusiv obligatiile societătii comerciale fată de institutiile publice implicate, rezultate din fonduri pentru restructurare si dividende;

d) avizul/avizele de mediu emis/emise pe baza bilantului de mediu acceptat de autoritatea de mediu competentă si surse potentiale de răspundere a societătii comerciale pentru daune cauzate mediului;

e) în cazul societătilor comerciale beneficiare de credite externe, contractate direct sau garantate de stat, este necesar si acordul finantatorului extern, ori de câte ori acordurile de împrumut încheiate contin o astfel de conditie.

B. Date privind oferta de vânzare de actiuni

C. Date privind oferta de cumpărare de actiuni

(2) Dosarul de prezentare se pune la dispozitie potentialului cumpărător, la cererea acestuia, contra cost sau gratuit, potrivit deciziei institutiei publice implicate, si se actualizează periodic, până în cea de-a 5-a zi lucrătoare anterioară depunerii ofertelor finale.

Art. 83. - Institutia publică implicată va elabora un model de fisă de prezentare simplificată în vederea vânzării pachetelor de actiuni:

a) reprezentând până la 33% din capitalul social al societătilor comerciale;

b) reprezentând actiunile suplimentare emise în schimbul valorii terenurilor în cadrul procesului de exercitare a dreptului de preferintă.

Art. 84. - În cazul vânzării actiunilor prin ofertă publică ori prin alte metode specifice pietei de capital, datele si informatiile ce vor fi puse la dispozitie potentialilor investitori vor fi cele indicate în normele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale pietelor organizate de capital.

Art. 85. - În cazul societătilor comerciale pentru care agentii de privatizare exercită atributiile institutiei publice implicate, întocmirea dosarului de prezentare se asigură de către acestia, potrivit mandatului acordat.

Art. 86. - (1) Administratorii societătii comerciale sunt obligati să notifice institutiei publice implicate, în cel mult două zile lucrătoare de la producere, orice act sau fapt de natură să modifice esential datele si informatiile prevăzute la art. 81.

(2) Intră sub incidenta prevederilor alin. (1) actele sau faptele care se produc până în a 8-a zi lucrătoare anterioară datei de depunere a ofertelor finale si care aduc modificări substantiale ofertei de vânzare.

Accesul direct la datele si informatiile despre societatea comercială.

Art. 87. - (1) În cazul în care înainte de vânzarea dosarului de prezentare sau în perioada de cumpărare a acestuia potentialul investitor comunică în scris institutiei publice implicate că doreste efectuarea unei vizite cu scopul de a-si forma o opinie generală asupra situatiei economice a societătii comerciale, institutia publică implicată si societatea comercială supusă privatizării sunt obligate să îi asigure accesul la date economice, tehnice, juridice si de mediu publicabile, cu semnarea în prealabil a unui angajament de confidentialitate, fără achitarea unei taxe.

(2) În cazul în care potentialul cumpărător comunică în scris institutiei publice implicate că doreste să întocmească un raport propriu de expertizare a societătii comerciale, această institutie si societatea comercială supusă privatizării sunt obligate să îi asigure accesul liber la toate datele si informatiile de natură tehnică, economică, financiară, juridică si de mediu privind societatea comercială supusă pri- vatizării, cu exceptia cazului în care vânzarea se face în conditiile prevăzute la art. 84.

Art. 88. - (1) Accesul direct la datele si informatiile de natură tehnică, economică, financiară, juridică si de mediu privind societatea comercială supusă privatizării se va face pe baza achitării în avans a unei taxe stabilite de institutia publică implicată, prin dosarul de prezentare.

(2) Taxa va fi achitată de către ofertant institutiei publice implicate.

Art. 89. - (1) Conducerile societătilor comerciale la care statul detine un pachet de actiuni minoritar, precum si ale societătilor comerciale pentru care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de actiuni, ale căror clauze sunt în derulare, sunt obligate să permită accesul direct al institutiei publice implicate la documentele necesare pentru întocmirea dosarului de prezentare a societătii comerciale respective, în vederea privatizării pachetului de actiuni detinut de stat sau pentru stabilirea stadiului executării obligatiilor contractuale.

(2) În cazul nerespectării dispozitiilor prevăzute la alin. (1), conducerile societătilor comerciale vor fi direct răspunzătoare de pagubele aduse statului prin împiedicarea sau întârzierea procesului de privatizare ori prin punerea în imposibilitate a institutiei publice implicate de a urmări executarea obligatiilor contractuale.

Procedura de emitere a certificatului de obligatii bugetare

Art. 90. - În termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de emitere a certificatului de obligatii bugetare institutiile publice bugetare creditoare vor împuternici organele lor teritoriale de control să întocmească raportul asupra naturii si cuantumului tuturor obligatiilor bugetare.

Art. 91. - Raportul se întocmeste în termen de 15 zile.

În cazuri temeinic justificate ministrul sau conducătorul institutiei publice bugetare creditoare va putea încuviinta prelungirea termenului de întocmire a raportului cu cel mult 15 zile.

Art. 92. - (1) Pentru întocmirea raportului inspectorii au acces neîngrădit la orice înscrisuri, documente, registre sau evidente contabile ale societătii comerciale si pot solicita informatii sau explicatii referitoare la documentele supuse analizei, în conditiile legii.

(2) Raportul se întocmeste pe baza documentelor contabile ale societătii comerciale si a declaratiei pe propria răspundere a administratorilor societătii comerciale că nu mai dispun de alte acte, documente, înscrisuri neoperate în evidenta contabilă.

Art. 93. - Raportul va specifica situatia fiecărei obligatii bugetare, inclusiv a creantelor rezultate din plătile efectuate de Ministerul Finantelor Publice în contul garantiilor externe.

Art. 94. - Raportul se avizează si se înaintează institutiei publice bugetare creditoare de către conducătorul organului său teritorial de control în termen de 3 zile de la finalizare.

Art. 95. - Pe baza raportului avizat potrivit art. 94, în termen de două zile lucrătoare institutia publică bugetară creditoare va emite certificatul de obligatii bugetare.

Art. 96. - Prin ordin al ministrului sau al conducătorului institutiei publice bugetare creditoare, exercitarea atributiilor ce revin institutiilor publice bugetare creditoare se poate delega organelor lor teritoriale competente.

Art. 97. - Pentru întocmirea si eliberarea certificatelor de obligatii bugetare vor fi utilizate modelul si procedura stabilite prin ordin al ministrului sau al conducătorului institutiei publice bugetare creditoare.

Art. 98. - O copie de pe certificatul de obligatii bugetare va fi pusă la dispozitie de către institutia publică implicată fiecărui potential cumpărător, în termen de două zile de la primirea acestuia.

Conditii privind plata în rate a actiunilor

Art. 99. - Institutia publică implicată va putea accepta plata în rate a pretului actiunilor vândute, luând în considerare situatia financiară a societătii comerciale, cuantumul, structura si periodicitatea obligatiei investitionale convenite, obiectivele de dezvoltare regională stabilite prin hotărâre a Guvernului, posibilitatea societătii comerciale de a-si desface produsele sau de a presta serviciile pe piata internatională ori asumarea de către potentialul cumpărător a obligatiei de a nu proceda la restructurări ce conduc la concedieri colective, precum si eventualitatea neînregistrării nici unei oferte cu plata integrală a pretului cu ocazia desfăsurării unei licitatii cu strigare.

Art. 100. - În contractele de vânzare de actiuni cu plata pretului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflatia, la care se adaugă două procente, în cazul în care pretul este stabilit si plătit în monedă natională, si dobânda LIBOR plus o marjă negociată de părti, în cazul în care pretul este stabilit si/sau plătit în valută. Institutia publică implicată va comunica cumpărătorului, cu 15 zile înainte de scadenta fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

Art. 101. - La aprecierea institutiei publice implicate se va putea solicita cumpărătorului constituirea de garantii suplimentare pentru asigurarea plătii ratelor, precum:

a) scrisoare de garantie emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relatii de corespondentă;

b) ipoteca ori garantii reale mobiliare;

c) bilet la ordin avalizat de o bancă comercială agreată de institutia publică implicată;

d) garantia personală a unui fidejusor, persoană fizică sau juridică de cetătenie, respectiv de nationalitate, română, în conditiile Codului comercial, constând într-o obligatie unilaterală si neconditionată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, partial ori integral, de către debitor.

Art. 102. - Constituirea în favoarea institutiei publice implicate a garantiei reale mobiliare asupra actiunilor trebuie să fie concomitentă cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu plata pretului în rate.

Prevederi referitoare la asociatiile constituite din salariati, membri ai consiliilor de administratie sau pensionari cu ultimul loc de muncă la o societate comercială

Art. 103. - Modul de constituire a asociatiei si documentele pe care aceasta trebuie să le depună la institutia publică implicată sunt cele prevăzute la art. 56-60 si în anexa nr. 1.1 A la Normele metodologice privind privatizarea societătilor comerciale si vânzarea de active, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 55/1998, cu modificările ulterioare.

Privatizarea societătilor comerciale cuprinse în programe speciale încheiate cu organismele financiare internationale

Art. 104. - În cazul privatizării societătilor comerciale cuprinse în programele încheiate de Guvern cu organismele financiare internationale, strategia va fi supusă spre aprobare acestuia.

Vânzarea de active

Art. 105. - (1) Societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si regiile autonome pot vinde active cu aprobarea adunării generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, după caz, si cu avizul prealabil al institutiei publice implicate. Avizul prealabil al institutiei publice implicate constă în mandatul special acordat reprezentantului în adunarea generală a actionarilor sau în consiliul de administratie, după caz.

(2) În cazul regiilor autonome si al societătilor comerciale prevăzute la alin. (1), beneficiare de credite externe, contractate direct sau garantate de stat, este necesar si acordul finantatorului extern, ori de câte ori acordurile de împrumut încheiate contin o astfel de conditie.

(3) Societătile comerciale de interes strategic pot vinde, fără a fi supuse spre aprobare Guvernului conditiile principale ale contractelor de vânzare-cumpărare, numai activele prevăzute la art. 4 lit. f), sub sanctiunea nulitătii.

Art. 106. - Vânzarea activelor se face prin licitatie deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut pe piată.

Art. 107. - Aprobarea adunării generale a actionarilor, a consiliului de administratie si, respectiv, a institutiei publice implicate priveste:

a) oferta de vânzare;

b) garantia de participare la licitatie si taxa de participare, dacă este cazul;

c) persoanele împuternicite să efectueze vânzarea.

Art. 108. - (1) Societatea comercială sau, după caz, regia autonomă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare să publice oferta de vânzare, potrivit prezentelor norme metodologice.

(2) Oferta de vânzare se afisează la sediul vânzătorului si la locul unde este situat activul si se publică conform art. 78, cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii licitatiei.

(3) Oferta de vânzare va cuprinde:

a) garantia si taxa de participare la licitatie, după caz;

b) locul, data si ora începerii licitatiei;

c) documentele de participare la licitatie, prevăzute la art. 79, pe care proprietarul activului le consideră necesare în raport cu valoarea activului.

Art. 109. - (1) Pretul de ofertă este pretul de pornire al licitatiei, care poate fi mai mic, mai mare sau egal cu valoarea contabilă a activului.

(2) Pretul de ofertă se stabileste, de regulă, pe baza unui raport de evaluare.

(3) Societătile comerciale si regiile autonome care au în derulare contracte de locatie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participatiune pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociatii, în situatiile în care acestia au efectuat investitii în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din pretul de vânzare se scade valoarea investitiilor pe bază de raport de evaluare acceptat de părti.

Art. 110. - Prevederile art. 81 si 82, cu privire la dosarul de prezentare, ale art. 87 si 88, privind accesul la datele si informatiile privind activul, precum si ale art. 58-60, privind licitatia cu strigare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 111. - Activele amplasate pe terenurile care nu sunt în proprietatea vânzătorului se pot vinde conditionat de existenta acordului scris al proprietarului terenului.

Terenul aferent activelor si a cărui situatie juridică se clarifică după data vânzării activului va fi vândut cumpărătorului activului prin negociere directă, cu exceptia terenurilor care sunt proprietate publică a statului sau a unei unităti administrativ-teritoriale.

Art. 112. - Vânzarea activelor cu caracter social urmează regimul juridic de drept comun existent în legislatia privind privatizarea, cu exceptia celor a căror înstrăinare este reglementată de norme speciale. La vânzare prevederile art. 105-111 se aplică în mod corespunzător.

Vânzarea activelor cu plata în rate

Art. 113. - Societătile comerciale si regiile autonome pot vinde active cu plata în rate în conditiile stabilite la art. 28 din ordonanta de urgentă si în Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii.

Art. 114. - (1) Plata în rate este permisă numai dacă cumpărătorul prezintă garantii reale sau personale îndestulătoare, de tipul celor prevăzute la art. 111, si numai dacă aceste garantii sunt constituite anterior sau concomitent încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

(2) În contractele de vânzare-cumpărare de active cu plata în rate se va stipula o dobândă stabilită conform art. 100.

Art. 115. - În cazul în care cumpărătorul nu plăteste la scadentă două rate succesive, ratele următoare devin, de asemenea, exigibile, iar garantia prevăzută la art. 114 va putea fi pusă în executare pentru întreaga sumă neachitată si pentru dobânda datorată conform contractului până la data scadentă a celei de-a doua rate neachitate.

Contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare

Art. 116. - Încheierea contractelor de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare se face în conditiile stabilite la art. 27 din ordonanta de urgentă.

Art. 117. - Principalele elemente ale contractului de leasing imobiliar pentru active cu clauză irevocabilă de vânzare sunt următoarele:

a) părtile din contract;

b) activul care formează obiectul contractului;

c) valoarea totală a contractului de leasing;

d) durata leasingului;

e) cuantumul si termenele de plată ale ratelor;

f) obligatia de plată în întregime a valorii reziduale înainte de încheierea contractului de vânzare, în termen de cel mult 10 zile de la încheierea perioadei de leasing;

g) obligatia utilizatorului de a asigura pe cont propriu toate cheltuielile legate de exploatarea activului, inclusiv cele ce revin, potrivit legii, proprietarului;

h) valoarea îmbunătătirilor executate si/sau a investitiilor realizate de utilizator la activul care face obiectul contractului, care se va deduce din restul de pret si, după caz, din ratele scadente;

i) obligatia utilizatorului de a răspunde pentru toate riscurile exploatării activului si pentru orice altă pagubă;

j) clauza irevocabilă de vânzare în favoarea utilizatorului.

Art. 118. - Utilizatorul poate oricând pe durata contractului să cumpere activul prin achitarea integrală a pretului vânzării activului convenit la încheierea contractului, actualizat cu indicele de inflatie.

Art. 119. - Pentru dispozitiile art. 118 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 105-112.

Transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social

Art. 120. - (1) Societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot dispune înstrăinarea unor active cu caracter social, cu titlu gratuit si cu prioritate, către autoritătile administratiei publice locale, precum si către institutiile publice.

(2) În situatia în care se efectuează transferul cu titlu gratuit, societatea comercială va diminua capitalul social cu valoarea rămasă neamortizată a activului transferat, din cota institutiei publice implicate.

Art. 121. - (1) Transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social va fi aprobat de adunarea generală a actionarilor după aprobarea prealabilă a institutiei publice implicate.

(2) Transferul cu titlu gratuit al activelor se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data aprobării în adunarea generală a actionarilor.

Obligatii de mediu

Art. 122. - (1) Societătile comerciale la care statul sau unitătile administrativ-teritoriale detin un pachet de actiuni care permite exercitarea controlului au obligatia de a initia si de a derula procedura privind obtinerea avizului de mediu.

(2) Autoritatea de mediu competentă este obligată să emită avizul de mediu în termen de 10 zile de la depunerea documentatiei necesare.

Art. 123. - La solicitarea autoritătii de mediu competente, pentru realizarea bilanturilor de mediu nivel I si/sau II si, după caz, a studiului de evaluare a riscului este obligatoriu să se contracteze serviciile unui expert de mediu atestat.

Art. 124. - Expertul de mediu atestat care va întocmi documentatia de mediu solicitată nu poate fi actionar, administrator, cenzor, partener comercial al societătii comerciale beneficiare, el, sotul/sotia si rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 125. - Prin aviz de mediu se întelege actul prin care autoritatea de mediu competentă stabileste obligatiile de mediu ce urmează să fie îndeplinite de respectiva societate comercială, programul pentru conformare corespunzător acestor obligatii si identifică răspunderile datorate poluării mediului din activitatea trecută a societătii comerciale, pe oricare dintre amplasamentele detinute de aceasta.

Art. 126. - Programul pentru conformare cuprinde acele măsuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitătilor desfăsurate de societatea comercială la data obtinerii avizului de mediu, precum si acele prevederi pentru remedierea efectelor asupra mediului rezultate din activitătile desfăsurate anterior acestui moment.

Art. 127. - La încheierea contractului de vânzare-cumpărare institutia publică implicată/societatea comercială va urmări asumarea de către cumpărător, în tot sau în parte, a obligatiilor si răspunderilor de mediu stabilite de autoritatea de mediu competentă, prin convenirea unui cuantum de investitii destinate executării programului pentru conformare.

Art. 128. - Dispozitiile art. 122-127 sunt aplicabile si în cazul vânzării de active, al fuziunii, divizării, concesionării, dizolvării si lichidării societătii comerciale, în conditiile legii, considerate ca având impact asupra mediului.

Art. 129. - Institutia publică implicată poate conveni prin contractul de vânzare-cumpărare să îl despăgubească pe cumpărător, conform prevederilor art. 27 din lege, în cazul în care ulterior privatizării, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, pronuntată în termen de cel mult 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, este stabilit prejudiciul.

Concesionarea terenurilor

Art. 130. - Terenurile care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unei unităti administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societătilor comerciale privatizate sau care vor fi privatizate, care detin astfel de terenuri si dacă acestea sunt strict necesare în vederea realizării obiectului lor de activitate. Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini si fără nici o formă de publicitate, prin negociere directă între concedent si concesionar.

Art. 131. - Administratorii societătii comerciale sunt obligati să prezinte concedentului documentatia privind justificarea folosirii terenului si datele de identificare a aces/tuia, obiectul de activitate si alte date necesare pentru încheierea contractului de concesiune, solicitate de concedent.

Art. 132. - Contractul de concesiune se încheie pe o durată maximă de 49 de ani, cu clauza prelungirii de drept pe o perioadă de 24 de ani si 6 luni, dacă la data expirării primei durate a concesiunii societatea comercială concesionară continuă să exploateze terenul concesionat pentru realizarea obiectului său de activitate.

Art. 133. - Garantia prevăzută la art. 34 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor va reprezenta 5% din redeventa primului an de executare a contractului de concesiune si va fi depusă în termen de 180 de zile de la data semnării acestuia.

Art. 134. - Prevederile art. 181-184 se aplică si în cazul concesionării terenurilor proprietate privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 135. - Calitatea de concedent, în numele statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, o au:

a) ministerele de resort pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului;

b) consiliile judetene pentru terenurile proprietate publică sau privată a judetului;

c) consiliile locale pentru terenurile proprietate publică sau privată a orasului sau comunei.

Art. 136. - Concesionarea, potrivit art. 321 alin. (3) din ordonanta de urgentă, are ca obiect exclusiv utilizarea de către concesionar a terenurilor, în limitele cerute de desfăsurarea normală a activitătii potrivit obiectului său de activitate, si nu poate fi extinsă la activităti de exploatare decât prin încheierea unui contract de concesiune, potrivit dreptului comun.

Închirierea sau vânzarea terenurilor

Art. 137. - Terenurile apartinând domeniului privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, care nu sunt concesionate, se închiriază sau se vând societătii comerciale care le detine, fără nici un fel de publicitate, prin negociere directă, la initiativa societătii comerciale sau a autoritătilor prevăzute la art. 135.

Criteriile pentru stabilirea redeventei, chiriei si pretului de vânzare pentru terenuri

Art. 138. - Redeventa se poate stabili ca procent din profitul anual impozabil obtinut de concesionar din utilizarea terenului concesionat sau ca venit fix anual al concedentului, astfel:

a) în cazul stabilirii redeventei ca procent din profitul anual impozabil rezultat din utilizarea terenului concesionat, acesta va fi de 1-3%, în functie de obiectul de activitate al societătii comerciale concesionare si de încadrarea acestuia potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, precum si de împrejurarea că terenul în cauză este într-o zonă declarată defavorizată; totodată se va stabili si o redeventă minimă anuală, indexabilă cu indicele de inflatie aferent fiecărui exercitiu financiar, determinat de Institutul National de Statistică, în cazul în care cresterea anuală a acestui indice depăseste 10%;

b) în cazul stabilirii redeventei sub forma unui venit fix anual al concedentului se va avea în vedere ca această sumă fixă să nu fie mai mare decât dobânda de referintă stabilită de Banca Natională a României, aplicată la valoarea de circulatie a terenului ce face obiectul concesiunii, determinată potrivit criteriilor prevăzute la art. 140.

Art. 139. - Pentru terenurile necesare desfăsurării unor activităti sau servicii publice, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean sau local, după caz, se pot acorda scutiri sau reduceri la plata redeventei.

Art. 140. - Nivelul chiriei pe metru pătrat de teren este convenit prin negociere directă între proprietarul terenului si societatea comercială, avându-se în vedere următoarele criterii:

a) situarea terenului în localitate urbană sau rurală;

b) categoria localitătii si zona din cadrul localitătii, conform încadrărilor prevăzute de Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură;

c) pozitia terenului fată de accesul la retelele de transport rutier, feroviar, naval, aerian;

d) accesul terenului la utilităti (energie electrică, termică, gaze naturale, apă-canal);

e) gradul de poluare a terenului cu reziduuri solide, lichide sau gazoase;

f) tipul de activitate pentru care este exploatat terenul: productie, prestări de servicii sau executare de lucrări.

Art. 141. - Pretul de vânzare pentru terenurile oferite spre cumpărare societătilor comerciale care le au în exploatare se stabileste prin negociere directă între proprietarul terenului si societatea comercială, avându-se în vedere valoarea de circulatie a terenului, determinată pe baza criteriilor prevăzute la art. 140.

Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor

            Art. 142. - Toate societătile comerciale, indiferent de structura capitalului social, care până la data aparitiei legii nu au dobândit certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor vor proceda după cum urmează:

            a) vor întocmi si vor înainta institutiilor îndreptătite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului documentatiile necesare, conform legislatiei în domeniu;

b) după primirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în adunarea generală a actionarilor se aprobă:

(i) majorarea capitalului social cu valoarea terenului;

(ii) numărul de actiuni emise suplimentar;

(iii) modificarea corespunzătoare a actului de înfiintare.

Art. 143. - Valoarea cu care se majorează capitalul social este valoarea preluată din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, reactualizată cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislatia în vigoare.

Art. 144. - În termen de 5 zile de la înregistrarea majorării societatea comercială va transmite institutiei publice implicate toate documentele din care să rezulte îndeplinirea obligatiei legale.

Art. 145. - La cererea institutiei publice implicate oficiul registrului comertului si/sau registrul independent privat va înregistra majorarea capitalului social, fără a solicita hotărârea adunării generale a actionarilor.

Art. 146. - După majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor institutia publică implicată poate vinde pachetul de actiuni astfel:

a) se va acorda dreptul de preferintă cumpărătoruluicare, anterior majorării capitalului social, a dobândit actiuni ale societătii comerciale în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu institutia publică implicată sau succesorului în drepturi al acestuia; vânzarea se va face prin negociere;

b) nu se va acorda dreptul de preferintă cumpărătorului prevăzut la lit. a) dacă, în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social, acesta nu si-a exprimat în scris optiunea la institutia publică implicată; vânzarea se va face prin orice metodă, în functie de mărimea pachetului de actiuni, către orice investitor interesat.

Dispozitii speciale privind fuziunea si divizarea societătilor comerciale supuse privatizării

Art. 147. - Procedura de restructurare prin divizare/fuziune se declansează:

a) la propunerea institutiei publice implicate;

b) la propunerea consiliului de administratie al societătii comerciale;

c) la solicitarea unui actionar sau a unui tert interesat.

Art. 148. - În situatia în care adunarea generală a actionarilor decide, pe baza studiului de fezabilitate si în baza unui mandat special acordat de institutia publică implicată, aplicarea unui program de restructurare prin divizare/fuziune, consiliul de administratie va definitiva documentele necesare si va întocmi proiectul de divizare/fuziune care va fi depus la registrul comertului în termen de 3 zile.

Art. 149. - Publicarea într-un cotidian international a hoărârilor adunărilor generale ale actionarilor privind fuziunea/divizarea societătilor comerciale este obligatorie ori de câte ori societatea comercială are ca actionari persoane fizice sau juridice străine.

Dispozitii speciale privind dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale

Art. 150. - În situatia în care adunarea generală a actionarilor hotărăste dizolvarea si lichidarea societătii comerciale, consiliul de administratie se desfiintează si se numeste administrator unic.

Art. 151. - Hotărârea adunării generale a actionarilor privind dizolvarea si lichidarea societătii comerciale se va publica în conformitate cu prevederile art. 78 si 149.

Art. 152. - Declaratiile de creante, transmise prin fax sau prin postă electronică în termen de 20 de zile de la data publicării anuntului informativ, vor fi luate în considerare cu conditia ca originalul să fie transmis societătii comerciale în cel mult 5 zile de la expirarea termenului sus-mentionat, dată la care registrul creditorilor asociati devine definitiv.

Asociatia creditorilor

Art. 153. - Creditorii care au depus declaratiile de creante se trec într-un registru întocmit de administratorul unic si care poate fi consultat de orice creditor al societătii comerciale la sediul acesteia. În registru se vor indica denumirea si sediul sau, după caz, numele si domiciliul  creditorilor asociati, valoarea si ordinea de preferintă a fiecărei creante, titlul în temeiul căruia creanta s-a constituit si drepturile de vot ale fiecărui creditor potrivit art. 3213 alin. (2) din ordonanta de urgentă. Vor fi trecuti în tabel si creditorii ale căror creante sunt litigioase ori sunt asigurate printr-o garantie personală acordată de societatea comercială.

Art. 154. - Registrul creditorilor asociati poate fi modificat numai în temeiul unei hotărâri judecătoresti pronuntate în conditiile art. 34 alin. (2) din lege sau, în caz de eroare constatată, de administratorul unic care a întocmit tabelul, iar după numirea lichidatorului, de către acesta din urmă, ca o consecintă a modificării, prin decizie motivată, a tabelului de creante.

Art. 155. - (1) În termen de 10 zile de la definitivarea registrului administratorul unic convoacă prin scrisoare recomandată sau telegramă cu confirmare de primire prima sedintă a asociatiei creditorilor pentru alegerea presedintelui.

(2) Sedintele asociatiei creditorilor vor avea loc în termen de cel putin 10 zile de la data primirii convocării de către fiecare membru, în afară de cazul în care creditorii asociati hotărăsc în unanimitate să tină o sedintă, renuntând în mod expres la beneficiul convocării prealabile.

(3) La sedintele asociatiei creditorii participă personal sau prin reprezentanti împuterniciti în conditiile art. 68 din Codul de procedură civilă. Împuternicirea de reprezentare conferă dreptul de a vota pentru adoptarea hotărârilor prevăzute de ordonanta de urgentă ori de prezentele norme metodologice, în cadrul oricărei sedinte a asociatiei creditorilor, cu exceptia cazului în care dreptul de reprezentare a fost restrâns la anumite acte ori sedinte. Sedinta se consideră legal constituită în prezenta creditorilor care detin majoritatea absolută a voturilor în cadrul asociatiei.

(4) Cu exceptia celei dintâi sedinte, care va fi deschisă de către administratorul care tine registrul creditorilor asociati, lucrările sedintelor asociatiei creditorilor sunt deschise si sunt conduse de către presedintele acesteia si se desfăsoară în prezenta unui notar public. Procesul-verbal al sedintei, cuprinzând exclusiv hotărârea adoptată, se întocmeste si se semnează de către notarul public care a participat la lucrări.

(5) Procesele-verbale prevăzute la alin. (4) se înscriu într-un registru care se păstrează de administratorul unic, iar după încetarea functiei acestuia, de către lichidator, registru care poate fi consultat numai de creditorii care alcătuiesc asociatia. O copie de pe procesul verbal se depune la institutia publică implicată, prin grija presedintelui asociatiei, în termen de 5 zile de la data sedintei, iar o copie va fi păstrată de acesta.

(6) Pot formula contestatii în conditiile art. 34 alin. (2) din lege:

a) creditorii ale căror creante nu au fost mentionate în anunturile publicate conform art. 34 alin. (1) din lege;

b) creditorii ale căror creante au fost evidentiate într-un cuantum mai mic ori pe o pozitie inferioară celei conferite de rangul creantei în ordinea de preferintă indicată în anuntul publicat conform art. 34 alin. (1) din lege;

c) creditorii care contestă existenta sau întinderea unei creante a societătii comerciale împotriva lor, care, potrivit anuntului publicat, le-ar diminua, prin compensatie, drepturile de creantă;

d) creditorii care contestă existenta, întinderea sau ordinea de preferintă a unei creante aflate înaintea creantei proprii în ordinea de preferintă, publicată conform art. 34 alin. (1) din lege.

Licitatia pentru numirea lichidatorului

Art. 156. - În cazul în care agentul de privatizare nu doreste să realizeze lichidarea societătii comerciale, precum si în situatia în care negocierile pentru preluarea de către acesta a functiei de lichidator nu s-au finalizat la expirarea unui termen de două zile de la primirea în scris a acceptului agentului de privatizare, institutia publică implicată va trebui să publice, în maximum două zile lucrătoare, anuntul de organizare a licitatiei pentru angajarea unui lichidator. În mod obligatoriu anuntul va preciza:

a) denumirea si sediul societătii comerciale ce urmează să fie lichidată, valoarea activului său patrimonial, potrivit ultimei balante de verificare a conturilor sintetice, si a datoriilor;

b) locul de unde se poate achizitiona caietul de sarcini, precum si pretul acestuia;

c) criteriile de precalificare pe care trebuie să le îndeplinească participantii la licitatie;

d) data si locul tinerii licitatiei; data licitatiei se va fixa după cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 40 de zile de la publicarea anuntului;

e) data la care si locul de unde se pot obtine informatii suplimentare cu privire la regulile de participare la licitatie, inclusiv cele privind accesul la date si informatii privind societatea comercială, necesare pentru formularea ofertei în baza semnării unui angajament de confidentialitate.

Art. 157. - Lichidatorul, persoană fizică, sau reprezentantul, persoană fizică, al societătii comerciale lichidatoare trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil sau licentiat în studii economice ori în drept sau inginer si să aibă cel putin 5 ani de activitate practică, economică sau juridică.

Art. 158. - Sistemul de remunerare a lichidatorului poate cuprinde o componentă fixă si/sau una variabilă si va fi stabilit prin decizie a conducătorului institutiei publice implicate. Prin aceeasi decizie se numeste si comisia de licitatie, alcătuită din 3 persoane, dintre care una are calitatea de presedinte, si se stabileste grila de punctaj necesară pentru evaluarea ofertelor.

Art. 159. - Participantii la licitatie îsi vor depune oferta, scrisă si datată, în plic închis, la institutia publică implicată, pentru comisia de licitatie, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data licitatiei.

Art. 160. - Ofertele se deschid în ziua licitatiei, iar desemnarea lichidatorului se face prin hotărârea de adjudecare cuprinsă în procesul-verbal semnat de membrii comisiei de licitatie, în cel mult 5 zile de la data licitatiei.

Functia de lichidator se adjudecă participantului care a oferit conditiile cele mai avantajoase. Hotărârea de adjudecare va cuprinde si clasarea ofertantilor în ordinea numărului de puncte obtinute pentru ofertele depuse.

Art. 161. - În cazul în care contractul cu ofertantul selectionat nu se încheie în termenul prevăzut în ordonanta de urgentă, contractul se va putea încheia cu următorul clasat, potrivit hotărârii prevăzute la art. 160.

Art. 162. - Dacă după prima licitatie nu se desemnează nici o ofertă câstigătoare, se va organiza de îndată o nouă licitatie, cu respectarea prevederilor art. 156-160.

Dacă la a doua licitatie nu se desemnează lichidatorul, institutia publică implicată poate modifica conditiile initiale.

Art. 163. - Contractul pentru angajarea lichidatorului are continutul-cadru prevăzut în caietul de sarcini si cuprinde elementele de bază ale ofertei câstigătoare.

Art. 164. - Conditiile de remunerare se stabilesc prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 158, în cazul în care se negociază completarea mandatului acordat agentului de privatizare cu serviciile aferente lichidării.

Art. 165. - Încetarea măsurii de lichidare voluntară se dispune de adunarea generală a actionarilor în baza mandatului special acordat de institutia publică implicată.

Art. 166. - Convocarea adunării generale a actionarilor va fi făcută conform dispozitiilor prevăzute la art. 31 din lege, iar hotărârea adoptată va fi transmisă institutiei publice implicate si va fi înregistrată la oficiul registrului comertului în termen de două zile de la data adoptării sale.

Art. 167. - Institutia publică implicată poate decide încetarea procedurii de lichidare voluntară în situatia în care se înregistrează o scrisoare de intentie prin care se solicită cumpărarea pachetului majoritar de actiuni.

Tabelul de creante

Art. 168. - (1) Tabelul de creante se întocmeste de către lichidator pe baza registrului creditorilor asociati si cuprinde creantele acestora, în ordinea de preferintă determinată potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) din lege si a vechimii, în vederea distribuirii sumelor ce vor rezulta în urma vânzării bunurilor si activelor societătii comerciale.

Tabelul poate fi consultat numai de creditori si se păstrează de lichidator.

(2) În tabel se cuprind toate creantele, chiar dacă nu au devenit exigibile sau sunt litigioase.

(3) Tabelul va cuprinde si privilegiul si/sau garantia reală constituită în favoarea creditorului.

(4) Tabelul poate fi modificat de lichidator, prin decizie motivată, din oficiu sau la cererea justificată a unui creditor, cu operarea modificărilor corespunzătoare, dacă este cazul, în registrul creditorilor asociati. Creditorul care a declarat o creantă care nu a fost înscrisă în tabel ori nu a fost înscrisă potrivit valorii ori rangului sau în ordinea de preferintă, cel a cărui cerere de modificare a fost respinsă de către lichidator ori cei ale căror drepturi au fost lezate prin înscrierile ori modificările operate se pot adresa instantei competente, cu respectarea prevederilor cap. VII din lege si ale cap. V3 din ordonanta de urgentă.

Noul lichidator si mandatarul special

Art. 169. - (1) În situatia încetării contractului de angajare a lichidatorului, institutia publică implicată va proceda fie la numirea în calitate de lichidator a următorului clasat în urma licitatiei organizate potrivit prevederilor art. 3216 din ordonanta de urgentă, fie la numirea unui mandatar special care să administreze patrimoniul societătii comerciale până la numirea unui nou lichidator.

(2) În cazul în care nici unul dintre următorii clasati nu poate îndeplini functia de lichidator, institutia publică implicată va organiza o nouă licitatie, cu respectarea prevederilor art. 155-162.

Art. 170. - (1) Mandatarul special numit până la angajarea unui nou lichidator trebuie să întrunească, sub aspect profesional, conditiile prevăzute la art. 157. Remunerarea sa se negociază cu institutia publică implicată, fără a o putea depăsi pe cea a lichidatorului al cărui contract a încetat.

(2) Mandatarul poate fi si un salariat al institutiei publice implicate, prin delegare sau detasare.

Art. 171. - Până la angajarea unui nou lichidator licitatia pentru vânzarea activelor si a bunurilor societătii comerciale, aflată în curs, se suspendă de drept, făcându-se în acest sens un anunt în publicatiile prin care licitatia a fost adusă la cunostintă publică. La reluarea licitatiei se face un anunt corespunzător în aceleasi publicatii si, în mod vizibil, la sediul societătii comerciale.

Vânzarea bunurilor

Art. 172. - Vânzarea bunurilor din patrimoniul societătii comerciale se face, în numele si pe contul acesteia, de către lichidator în următoarele moduri:

a) ca active functionale, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. d) din ordonanta de urgentă si la art. 3 lit. d) din lege;

b) bun cu bun.

Art. 173. - Vânzarea bunurilor din patrimoniul societătii comerciale se va face, de regulă, prin licitatie publică deschisă cu strigare, cu respectarea conditiilor prevăzute de prezentele norme metodologice. În situatia în care această vânzare nu va fi posibilă, lichidatorul poate utiliza pentru vânzarea patrimoniului societătii comerciale si licitatia cu oferte în plic sau negocierea, precum si orice combinatie a celor 3 metode de vânzare prevăzute la art. 37 alin. (1) din lege, cu respectarea conditiilor prevăzute de prezentele norme metodologice. Prevederile capitolului “Obligatii de mediu” se aplică în mod corespunzător.

Art. 174. - În vederea vânzării bunurilor din patrimoniul societătii comerciale lichidatorul are obligatia:

- să întocmească, în termen de 30 de zile de la intrarea în functie, câte o fisă pentru fiecare activ al societătii comerciale, cu detalierea bunurilor ce îl compun;

- să întocmească lista cuprinzând celelalte bunuri ale societătii comerciale, care nu pot fi integrate în structura unui activ;

- să stabilească strategia de vânzare pe care o va aplica;

- să stabilească pretul de ofertă de vânzare pentru fiecare activ si bunurile ce îl compun, precum si pentru bunurile independente, prin estimarea valorii de piată a acestora;

- să asigure publicarea unui anunt de vânzare.

Art. 175. - Anuntul de vânzare va cuprinde, în mod obligatoriu:

a) datele de identificare a activelor;

b) pretul de ofertă de vânzare, distinct pentru fiecare activ si pentru bunurile ce îl compun; în functie de gruparea acestor bunuri se pot prezenta numai limitele de pret;

c) locul în care cei interesati pot obtine date suplimentare si informatii despre active ori pot efectua, pe cheltuială proprie, o expertiză a acestora;

d) metoda de vânzare;

e) locul si data licitatiei sau negocierii, tipul licitatiei, ora de începere a acesteia; această dată va fi stabilită între 15 si 20 de zile de la data publicării anuntului;

f) conditiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertantii pentru participarea la licitatie.

Art. 176. - Anuntul de vânzare se publică într-un cotidian national de largă circulatie si/sau într-un cotidian local, iar dacă activul are un pret de ofertă de vânzare de peste 1.000.000.000 lei, publicarea se va face si prin mijloace electronice.

Art. 177. - (1) Vânzarea bunurilor de către lichidator se va face cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 29-68, care se aplică în mod corespunzător.

(2) În vederea vânzării bunurilor si activelor societătii comerciale lichidatorul va numi o comisie compusă din 3-5 membri, al cărei presedinte este lichidatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, din care vor face parte si reprezentanti ai creditorilor. Dacă în ziua licitatiei sau a negocierii lichidatorul este în imposibilitatea de a fi prezent, va desemna un delegat care să îi tină locul. În acest caz lichidatorul răspunde solidar cu delegatul pentru paguba adusă ca urmare a încălcării obligatiilor legate de organizarea si tinerea licitatiei sau a negocierii.

(3) Vânzarea bunurilor are loc la sediul societătii comerciale, unde se vor afisa la loc vizibil instructiunile privind desfăsurarea acesteia, aprobate de lichidator, cu cel putin 5 zile înaintea tinerii fiecărei sedinte de licitatie.

(4) Pentru vânzarea activelor ce nu au fost adjudecate la prima licitatie lichidatorul va organiza cel mult alte două licitatii, cu precizarea că licitatia va avea loc, în toate cazurile, în termen de 15 zile de la publicarea anuntului, iar pretul de pornire al licitatiei se va reduce de fiecare dată cu câte 20% din pretul initial de pornire.

(5) În măsura în care nu s-a formulat nici o ofertă pentru cumpărarea activului în integralitatea sa, presedintele comisiei de licitatie va putea solicita participantilor, în cadrul aceleiasi sedinte, oferte pentru achizitionarea bunurilor ce compun activul respectiv. Se vor licita cu prioritate acele bunuri pentru care participantii au manifestat interes, iar acestea vor putea fi vândute numai cu conditia ca suma totală obtinută în cadrul aceleiasi sedinte de licitatie să fie cel putin egală cu pretul de pornire al licitatiei pentru activ în cadrul următoarei sedinte de licitatie. Dacă activul sau bunurile ce îl alcătuiesc nu au putut fi vândute în conditiile mentionate la alin. (6), lichidatorul va putea schimba metoda sau strategia de vânzare.

(6) Plata în rate este permisă numai dacă cumpărătorul prezintă o garantie reală sau personală îndestulătoare, de tipul celor indicate la art. 101, si dacă această garantie este constituită anterior sau concomitent încheierii contractului. În contract se va prevedea o dobândă stabilită la nivelul dobânzii practicate la creditare de banca la care societatea comercială în lichidare are deschis contul lichidării, la momentul semnării contractului. În caz de neplată a două rate succesive, prevederile art. 115 se aplică în mod corespunzător.

(7) Dacă la licitatia cu strigare nu se prezintă decât un singur participant, se va proceda în conformitate cu dispozitiile art. 68 alin. (1).

(8) În contul unei creante litigioase adjudecarea se poate face numai în mod provizoriu, iar sumele necesare pentru satisfacerea acesteia se vor consemna la bancă pe numele societătii comerciale aflate în lichidare si vor fi eliberate creditorului numai după pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile cu privire la existenta si întinderea creantei contestate.

Art. 178. - Activele si bunurile asupra cărora poartă un privilegiu special, un drept de gaj sau de ipotecă vor fi programate la licitatie după cele care ar asigura, la aprecierea lichidatorului, sumele necesare pentru satisfacerea creantelor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) si b) din lege.

Art. 179. - (1) În cazul în care creditorii participă la licitatie si doresc ca adjudecarea să se facă în contul creantei lor fată de societatea comercială, ei vor trebui să indice lichidatorului creanta pe care o depun drept pret, prin referire la tabelul de creante prevăzut la art. 168.

Depunerea creantei poate fi si partială. În cazul în care un bun sau un activ este adjudecat în favoarea unui creditor care are un drept de gaj sau de ipotecă ori un privilegiu special asupra acestuia, pentru diferenta dintre valoarea creantei sale si suma maximă oferită de ceilalti participanti acesta va avea calitatea de creditor chirografar.

(2) Creditorul beneficiar al unui privilegiu special ori în favoarea căruia societatea comercială proprietară a constituit un drept de gaj sau de ipotecă asupra activului ori asupra unui bun care îl compune si care si-a depus întreaga creantă drept pret poate adjudeca bunul sau activul în contul acesteia.

(3) La solicitarea creditorului beneficiar al unui privilegiu special ori al unui drept de gaj sau de ipotecă asupra activului ori asupra unui bun care îl compune, societatea comercială îi va putea ceda creanta sa împotriva tertului adjudecatar al bunului sau activului, în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu compensarea corespunzătoare a debitului societătii comerciale fată de creditor.

Prevederile art. 177 alin. (12) se aplică în mod corespunzător.

Măsuri speciale în procesul de privatizare

Art. 180. - În momentul declansării procesului de privatizare sau oricând după această dată se instituie procedura de administrare specială la societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine pachetul majoritar de actiuni, prin ordin al ministrului sau prin decizie a conducătorului autoritătii administratiei publice locale.

Art. 181. - (1) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societătii comerciale de către un administrator special, selectat de institutia publică implicată.

(2) Administrarea specială se realizează de institutia publică implicată prin intermediul unor persoane fizice sau juridice, române sau străine, pe baza unui contract de mandat.

Art. 182. - (1) Pot dobândi calitatea de administrator special persoane fizice/juridice române sau străine, selectate de institutia publică implicată pe baza unor criterii făcute publice.

(2) Pentru a facilita luarea unei decizii optime cu privire la nominalizarea administratorului special, institutia publică implicată va întocmi o listă cuprinzând candidatii acreditati.

Art. 183. - (1) Principala atributie a administratorului special este de a îndeplini întocmai si la termenele stabilite mandatul special acordat de institutia publică implicată.

(2) În acest scop administratorul special:

a) va convoca sau va dispune convocarea adunării generale a actionarilor, ori de câte ori este necesar si în mod obligatoriu pentru modificarea actului constitutiv al societătii comerciale/statutului si contractului de societate, în sensul separării functiei de presedinte al consiliului de administratie de cea de director general, dacă acest lucru este prevăzut în mandat;

b) va examina activitatea societătii comerciale în raport cu situatia de fapt si va întocmi un raport amănuntit asupra situatiei economico-financiare si juridice;

c) va supraveghea operatiunile de gestionare a patrimoniului societătii comerciale;

d) va examina volumul de arierate si creante si va stabili ordinea de plăti, tinând seama de respectarea disciplinei economico-financiare;

e) va introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societătii comerciale în dauna actionarilor/asociatilor sau a societătii comerciale, dacă este cazul;

f) va introduce actiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele actiuni comerciale încheiate de conducerea societătii comerciale sau de constituirea unor garantii, susceptibile a prejudicia drepturile actionarilor/asociatilor si ale societătii comerciale, dacă este cazul;

g) va sesiza institutia publică implicată în legătură cu orice problemă care ar cere solutionarea de către aceasta;

h) va îndeplini orice alte atributii stabilite prin contractul de mandat acordat de institutia publică implicată.

(3) În mandatul special institutia publică implicată va specifica documentele pe care administratorul special va trebui să le analizeze si termenul în care va trebui să depună raportul cu privire la situatia de fapt din societatea comercială, cuprinzând si propuneri de măsuri.

(4) Institutia publică implicată va analiza raportul si propunerile de măsuri prezentate de administratorul special si va decide aplicarea măsurilor exceptionale care să conducă la sporirea atractivitătii societătii comerciale la privatizare.

Art. 184. - (1) În activitatea pe care o desfăsoară administratorul special este obligat:

a) să participe la sedintele adunării generale a actionarilor si la sedintele consiliului de administratie, prilej cu care va supraveghea direct îndeplinirea sarcinilor transmise, putând anula, cu acordul institutiei publice implicate, înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României, orice hotărâre luată de acestea si care contravine mandatului său;

b) să ia măsuri de administrare si gestionare a patrimoniului societătii comerciale, împreună cu directorul general, după caz, astfel încât până la transferul dreptului de proprietate să nu se producă modificări patrimoniale decât în sensul celor stabilite prin mandatul acordat.

(2) În cazul administrării speciale criteriile si obiectivele de performantă din contractul de performantă încheiat cu directorul general al societătii comerciale vor fi adaptate la mandatul primit de administratorul special, prin act aditional.

(3) În situatia în care directorul general al societătii comerciale este mandatat ca administrator special, consiliul de  administratie va numi temporar în această functie, dacă este cazul, cu avizul institutiei publice implicate, o altă persoană, care va prelua contractul de performantă perfectat în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.

Art. 185. - În perioada administrării speciale administratorul special va asigura îndeplinirea măsurilor exceptionale stabilite de lege, astfel:

a) va solicita furnizorilor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă sau alte servicii fără de care societatea comercială nu poate functiona - întocmirea graficelor de reesalonare a obligatiilor restante după data instituirii procedurii de administrare specială;

b) va urmări permanent încadrarea în graficele întocmite pentru reesalonarea plătilor la furnizorii de utilităti, concomitent cu achitarea obligatiilor curente;

c) va solicita creditorilor bugetari ridicarea tuturor sarcinilor ce grevează asupra activelor societătii comerciale, care urmează să fie vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii societătii comerciale la privatizare;

d) va solicita creditorilor bugetari printr-o notificare suspendarea, până la transferul dreptului de proprietate, a tuturor măsurilor de executare silită începute asupra societătii comerciale si neînceperea unor noi astfel de măsuri;

e) va întocmi lista creditorilor societătii comerciale care au instituit sarcini asupra activelor, astfel încât după vânzarea acestora să poată dispune distribuirea sumelor încasate, proportional, creditorilor bugetari implicati, până la limita rămasă neacoperită prin scutirea principală în baza grilei de facilităti;

f) dacă prin aplicarea grilei de facilităti creditorul bugetar a acordat scutire pentru tot debitul înregistrat până la data de 31 decembrie 2001, sumele încasate prin vânzarea activului vor fi distribuite în contul datoriei reesalonate;

g) va identifica eventualele creante ale Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societătilor comerciale aflate în curs de privatizare si va propune institutiei publice implicate, după caz, conversia acestor creante în actiuni.

Art. 186. - (1) Procedura de administrare specială se poate institui si la societătile comerciale care nu au activitate sau care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 232 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, dacă nu s-au pus în aplicare măsurile respective. (2) Procedura de administrare specială în perioada de dizolvare si lichidare presupune administrarea si gesionarea societătii comerciale de către un administrator special, selectat de institutia publică implicată, conform art. 181.

(3) În situatia în care în mandatul acordat se prevede lichidarea societătii comerciale, institutia publică implicată numeste un lichidator conform prevederilor prezentelor norme metodologice sau, după caz, dispune trasferarea/preluarea activelor rămase în patrimoniul societătii comerciale de către o societate de administrare si valorificare a activelor disponibile.

(4) Principalele atributii ale administratorului special, nominalizat prin ordin/decizie a ministrului/conducătorului institutiei publice implicate, pentru societătile comerciale aflate în dizolvare/lichidare sunt, fără a se limita la:

a) luarea măsurilor pentru inventarierea documentelor care mai există la societatea comercială si pentru recompunerea arhivei din ultimii ani;

b) luarea măsurilor pentru identificarea ultimelor persoane nominalizate în organele de conducere ale societătii comerciale;

c) luarea măsurilor pentru inventarierea bunurilor din patrimoniul societătii comerciale si confruntarea inventarului faptic cu cel scriptic pentru evaluarea eventualelor pagube;

d) luarea măsurilor pentru pregătirea documentatiei în vederea transferului unor bunuri (mijloace fixe) din patrimoniul societătii comerciale în patrimoniul societătii de administrare a activelor disponibile;

e) luarea măsurilor pentru întocmirea documentatiei pentru dizolvarea si lichidarea societătii comerciale;

f) dispunerea oricărei alte măsuri menite să ducă la dizolvarea si lichidarea societătii comerciale.

Art. 187. - Mandatul acordat administratorului special poate fi oricând modificat, completat sau revocat de institutia publică implicată, în functie de situatia fiecărei societăti comerciale si de etapele parcurse.

Art. 188. - Administratorul special este răspunzător atât pentru dol, cât si pentru culpă, în cazul neexecutării partiale sau totale a obligatiilor contractuale, precum si pentru executarea defectuoasă a acestora. Producerea de daune materiale si morale institutiei publice implicate sau societătii comerciale, prin actiuni sau omisiuni produse în  executarea mandatului, atrage răspunderea civilă, materială, contraventională sau penală, după caz, a administratorului special.

Conversia în actiuni a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

Art. 189. - (1) În termen de 30 de zile de la data instituirii procedurii de administrare specială la societătile comerciale ce urmează să se privatizeze, la cererea institutiei publice implicate, creantele detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societătii comerciale se vor converti în actiuni, la valoarea nominală a acestora, consolidată în dolari S.U.A.

(2) Categoriile de creante ce fac obiectul conversiei potrivit alin. (1) sunt următoarele:

a) creante bancare neperformante;

b) creante comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării;

c) creantele provenite din executarea garantiilor emise de stat pentru împrumuturile externe contractate de societătile comerciale respective.

(3) Conversia creantelor prevăzute la alin. (2) se face în baza unei fundamentări economico-financiare realizate în comun de institutia publică implicată si de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.

(4) Actiunile rezultate în urma conversiei se transferă pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu vânzarea pachetului de actiuni detinut de institutia publică implicată.

(5) Pretul obtinut în urma vânzării va fi repartizat între cele două institutii, proportional cu numărul actiunilor vândute, după deducerea cheltuielilor efectuate de institutia publică implicată.

Constituirea societătilor comerciale cu capital mixt

Art. 190. - (1) Societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot participa la constituirea unor societăti comerciale cu capital mixt, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

(2) După aprobarea adunării generale a actionarilor institutia publică implicată dispune întocmirea actului constitutiv si înregistrarea societătii comerciale conform dispozitiilor legale.

Majorarea capitalului social prin aport de capital privat

Art. 191. - Procedura de privatizare prin majorarea capitalului social se poate declansa:

a) la propunerea societătii comerciale;

b) la propunerea institutiei publice implicate;

c) la primirea unei scrisori de intentie din patea unui actionar al societătii comerciale sau din partea unui tert interesat.

Art. 192. - (1) În situatia în care institutia publică implicată decide, pe baza studiului de fezabilitate solicitat, că societatea comercială are nevoie de capital în numerar/utilaje tehnologice performante (din categoria tehnologiilor de vârf), aceasta va propune adunării generale a actionarilor lansarea unei oferte publice de majorare a capitalului social, diminuându-se astfel participatia statului la societatea comercială. Valoarea utilajelor tehnologice performante trebuie dovedită prin factura de achizitie.

(2) Oferta publică de majorare a capitalului social, în contextul prezentelor norme metodologice, este procedura prin care societatea comercială vinde un pachet de actiuni nou-emise, în următoarele etape:

a) acordarea dreptului de preferintă actionarilor existenti, proportional cu cotele detinute anterior majorării capitalului social;

b) declansarea unei oferte publice primare de vânzare de actiuni, prin care oricare dintre investitorii interesati, persoane fizice sau juridice cu capital majoritar privat, vor putea subscrie atât actiunile aferente cotei actionarilor care nu îsi exercită dreptul de preferintă, cât si actiunile aferente cotei detinute de institutia publică implicată.

Art. 193. - Pretul de vânzare al actiunilor nou-emise va fi aprobat de adunarea generală a actionarilor o dată cu celelalte elemente ale vânzării, în baza propunerii formulate de institutia publică implicată, si nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a unei actiuni.

Art. 194. - În situatia în care exercitarea dreptului de preferintă nu acoperă valoarea aprobată de adunarea generală a actionarilor pentru majorarea capitalului social, societatea comercială va lansa o ofertă publică primară de actiuni, care se va derula prin intermediul unei societăti de servicii de investitii financiare, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 195. - În situatia în care tertul interesat propune participarea la majorarea capitalului social cu aport în natură, adunarea generală a actionarilor va aproba majorarea capitalului social cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea aportului în natură.

Dispozitii specifice societătilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor

Art. 196. - Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar la societătile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor se realizează prin desemnarea de către institutia publică implicată a reprezentantilor săi în adunarea generală a actionarilor.

Art. 197. - (1) Vânzarea actiunilor/participatiilor detinute de societăti comerciale la care întregul pachet de actiuni este detinut de o societate comercială cu capital integral de stat ori de regiile autonome si institutele nationale se va face conform prezentelor norme metodologice si Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Strategia de privatizare va fi aprobată de Guvern sau de institutia publică implicată, după caz.

(3) Comisia de privatizare va fi numită prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului, după caz.

(4) La propunerea societătii comerciale cu capital integral de stat care detine întregul pachet de actiuni la o societate comercială care se privatizează, prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile prevăzute la art. 51 lit. b) din lege se pot suporta de societatea comercială care se privatizează.

(5) Veniturile obtinute de societatea comercială din vânzarea actiunilor prevăzute la alin. (1) urmează regimul juridic al veniturilor obtinute din vânzările de active.

Art. 198. - Angajamentul de confidentialitate va cuprinde obligatoriu si daune pentru nerespectarea acestuia de către investitor pe o perioadă de minimum 3 ani.

Art. 199. - La cererea institutiei publice implicate societatea comercială va întocmi lista cuprinzând documentele care vor putea fi consultate de către potentialii investitori la sediul societătii comerciale si va asigura accesul acestora la documentele respective, în camera de date. Pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului de vânzare-cumpărare de actiuni si data transferului dreptului de proprietate cumpărătorul poate solicita prezenta unui observator/unei echipe de observatori în societatea comercială.

Conditiile accesului acestuia/acestora la datele confidentiale ale societătii comerciale vor fi stabilite în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni.

Art. 200. - (1) Prin ordin al ministrului care coordonează activitatea institu;iei publice implicate sau prin decizie a conducătorului autoritătii administratiei publice locale se va numi un administrator special si se va nominaliza componenta acestuia.

(2) Pentru societătile comerciale furnizoare de utilităti din subordinea ministerelor, prin ordin al ministrului de resort, administratorul special va avea următoarea componentă:

- presedintele consiliului de administrare specială;

- 2 reprezentanti ai institutiei publice implicate;

- un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

- un reprezentant al ministerului de resort.

(3) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare se poate institui cu cel putin 3 luni înainte de aparitia anuntului de vânzare a actiunilor.

(4) Prevederile art. 183-188 se aplică în mod corespunzător si societătilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor.

Art. 201. - (1) Conducerea societătii comerciale va notifica în scris, în termen de 5 zile de la declansarea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, toti furnizorii de utilităti, informând că societatea comercială se află în administrare specială. Notificarea se va face în vederea aplicării prevederilor art. 16 alin. (5) lit. b) din lege.

(2) În cazul neachitării într-o lună a facturilor curente si a ratelor convenite prin graficul de reesalonare, furnizorii pot întrerupe furnizarea serviciilor respective, iar datoriile restante si neachitate vor fi reactivate.

Art. 202. - În aplicarea art. 19 din lege, la solicitarea societătii comerciale care s-a privatizat, conversia în actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile asupra societătii se face de către furnizorii de utilităti - regii autonome, companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale cu capital integral de stat din portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor - care vor putea, cu acordul ministerului de resort si al Ministerului Finantelor Publice, să aprobe conversia în actiuni a creantelor.

Art. 203. - Reprezentantul institutiei publice implicate în adunarea generală a actionarilor a societătii comerciale va hotărî cu privire la conversia în actiuni a unor creante certe, lichide si exigibile, pe baza unui mandat special emis în acest sens de institutia publică implicată.

Art. 204. - În vederea obtinerii mandatului special din partea institutiei publice implicate pentru aprobarea conversiei în actiuni a unor creante certe, lichide si exigibile si pentru majorarea capitalului social conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, administratorul societătii comerciale va prezenta la institutia publică implicată următoarele documente:

a) raport de evaluare a societătii comerciale, elaborat de o firmă de specialitate si însusit de consiliul de administratie al societătii comerciale în scopul determinării valorii de piată a actiunii, dacă este cazul;

b) nota de fundamentare privind oportunitatea conversiei în actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile si majorarea capitalului social conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, însusită de consiliul de administratie al societătii comerciale;

c) conventia dintre societatea comercială la care se majorează capitalul social si titularii creantelor, prin care să se stabilească data de referintă, valoarea creantei la data de referintă si valoarea pe actiune la care urmează să se efectueze conversia (conform raportului de evaluare a societătii comerciale);

d) copie de pe ultimul bilant contabil aprobat, însotit de raportul cenzorilor si darea de seamă a consiliului de administratie al societătii comerciale.

Art. 205. - (1) Valoarea calculată a actiunii/părtii sociale la care se face conversia se determină astfel:

a) pe baza raportului de evaluare efectuat de o firmă specializată, în cazul în care activul net contabil este mai mare sau egal cu o treime din valoarea activului societătii comerciale;

b) pe baza raportului de evaluare simplificat, în cazul în care activul net contabil este mai mic decât o treime din valoarea activului societătii comerciale.

(2) În cazul în care valoarea calculată este mai mică decât valoarea nominală, valoarea unei actiuni luată în calcul la majorare va fi egală cu valoarea nominală a actiunii.

Art. 206. - Pachetul de actiuni rezultat în urma conversiei în actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile asupra societătii comerciale intră în proprietatea furnizorului de utilităti.

Art. 207. - Furnizorul poate să valorifice pachetul de actiuni obtinut, în conditiile aprobate de Ministerul Finantelor Publice, respectând dreptul de preferintă al cumpărătorului, prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat cu institutia publică implicată.

Art. 208. - Diferentele rezultate din valorificarea pachetului de actiuni si valoarea creantelor convertite în actiuni se regularizează cu bugetul de stat.

Art. 209. - În cazul în care conversia creantelor în actiuni are loc între o societate comercială privatizată si un furnizor de utilităti coordonat de o altă institutie publică implicată decât cea care a realizat privatizarea societătii comerciale, furnizorul poate să valorifice pachetul de actiuni obtinut, în conditiile aprobate de Ministerul Finantelor Publice, respectând dreptul de preferintă al cumpărătorului prevăzut în contract.

Art. 210. - În situatia în care privatizarea societătii comerciale a fost realizată de aceeasi institutie publică implicată care coordonează si furnizorul de utilităti, conversia si valorificarea pachetului de actiuni se vor face conform instructiunilor emise de institutia publică implicată, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 211. - (1) În aplicarea art. 22 din lege institutiile publice implicate pot initia la societătile comerciale din portofoliul lor, tinând seama de obiectivele si cerintele strategice ale societătilor comerciale, actiunea de majorare a capitalului social prin cooptarea ca actionar a unui investitor care să îndeplinească cerintele privind resursele financiare si manageriale, precum si capabilitătile tehnice pentru a asigura dezvoltarea viitoare a societătii comerciale.

(2) Institutia publică implicată poate acorda investitorului care a efectuat majorarea de capital dreptul de optiune la cumpărarea unor pachete de actiuni, care să îi asigure cel putin 51% din totalul actiunilor cu drept de vot în adunarea generală a actionarilor, în termenii si la termenele convenite la data majorării capitalului social.

(3) După aprobarea de către adunarea generală a actionarilor a actiunii de majorare a capitalului social, prin cooptarea ca actionar a unui investitor, societatea comercială va declansa formalitătile pentru întocmirea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat, persoană fizică sau juridică, română ori străină, angajat prin contract care se încheie cu societatea comercială. Raportul de evaluare are drept scop estimarea valorii de piată a actiunilor emise de societatea comercială.

(4) Institutia publică implicată va transmite cererea de ofertă către investitorul sau investitorii care îndeplinesc cerintele prevăzute la alin. (1).

(5) Institutia publică implicată va numi comisia de negociere care va analiza, va evalua si va negocia oferta investitorului.

(6) După finalizarea negocierilor adunarea generală a actionarilor este împuternicită să aprobe termenii si conditiile stabilite prin negocieri.

(7) După semnarea acordului adunarea generală a actionarilor va aproba modificarea actului constitutiv, conform acordului.

(8) Prevederile alin. (1)-(7) se vor aplica si societătilor comerciale la care întregul pachet de actiuni este detinut de o societate comercială cu capital integral de stat.

Art. 212. - În întelesul prezentelor norme metodologice, prin reabilitarea unor obiective economice se întelege repunerea în parametrii de functionare normală a unor obiective economice aflate în functiune.

Art. 213. - (1) În aplicarea art. 24 si 25 din lege initiatorul va face cunoscută intentia de a atrage capital în investitii prin publicarea unei cereri de ofertă prin mass-media si, după caz, prin transmiterea ei către investitorii care îndeplinesc cerintele privind resursele financiare si manageriale, precum si capabilitătile tehnice pentru realizarea investitiilor.

(2) Pentru evaluarea ofertelor de participare la negociere, depuse de ofertanti, precum si pentru negocierea clauzelor contractuale, initiatorul va numi o comisie de evaluare si negociere. Comisia de evaluare si negociere va fi alcătuită din 5-7 membri, reprezentanti ai initiatorului, ai institutiei publice implicate în situatia în care initiatorul este o societate comercială si, după caz, ai Ministerului Finantelor Publice, autoritătii nationale de reglementare în domeniu si ai autoritătii competente pentru protectia mediului.

(3) În situatia în care initiatorul este o societate comercială, componenta comisiei de evaluare si negociere va fi avizată de institutia publică implicată.

Art. 214. - (1) După încheierea negocierilor initiatorul întocmeste o notă pe care, în functie de importanta proiectului, o va supune spre aprobare Guvernului si care va cuprinde concluziile negocierilor purtate, clauzele contractuale convenite si divergentele apărute, precum si rezultatul evaluării ofertelor tehnice si financiare. Nota va cuprinde si continutul contractelor de parteneriat si de achizitionare convenite cu ofertantul selectat.

(2) Contractele de parteneriat vor fi încheiate în termen de 30 de zile de la data la care initiatorul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.

(3) Termenul prevăzut mai sus se poate prelungi cu perioada necesară obtinerii confirmărilor si aprobărilor prevăzute la art. 24 alin. (2) din lege.

Art. 215. - (1) Institutiile publice implicate pot declansa procesul de privatizare la societătile comerciale de interes national din portofoliul lor, prin angajarea unor servicii de consultantă ale unor bănci de investitii, firme de consultantă si altele asemenea. Selectarea consultantului se face printr-o metodă care va tine seama de criterii de calitate si cost ale serviciilor. Pentru selectia de oferte în vederea desemnării consultantului institutia publică implicată trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) anuntul publicitar privind cererea de ofertă pentru servicii de consultantă privind privatizarea societătii comerciale se publică în jurnale internationale si nationale de largă circulatie si prin mijloace electronice (Internet, teletext sau alte mijloce similare);

b) anuntul publicitar trebuie să cuprindă informatii cu privire la:

- denumirea si sediul institutiei publice implicate care solicită servicii de consultantă;

- informatii generale relevante despre societatea comercială care urmează să fie privatizată, respectiv: denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, obiectul principal de activitate, capitalul social, cifra de afaceri, numărul de personal si altele asemenea;

- persoana desemnată să dea relatii suplimentare (numele, prenumele, functia, numărul de telefon, fax);

- criteriile de selectare a consultantilor pentru lista scurtă;

- locul unde si data până la care se depune expresia de interes care va cuprinde date privind îndeplinirea criteriilor de selectie pentru lista scurtă;

- reglementările legale în vigoare după care se face selectia;

- posibilitatea de asociere a firmelor pentru a răspunde cerintelor de selectie;

c) pentru organizarea procesului de selectie, evaluarea ofertelor consultantilor si selectarea consultantului se numeste o comisie formată din 3-5 membri, care va avea în componentă cel putin câte un reprezentant al ministerului de resort din domeniul de activitate al societătii comerciale, al Ministerului Finantelor Publice si al institutiei publice implicate;

d) cererea de ofertă, întocmită de institutia publică implicată, cuprinde următoarele documente:

- scrisoarea de invitatie;

- informatii pentru consultanti privind:

(i) cerinte generale care trebuie îndeplinite de consultanti - informatii generale privind cerintele si scopul proiectului, clasificări privind amendarea documentelor cuprinse în cererea de ofertă, modul de întocmire a ofertelor (oferta tehnică si financiară), depunerea, primirea si deschiderea ofertelor, modalitatea de punctare si evaluare a ofertelor, negocierea si încheierea contractului de consultantă, confidentialitate;

(ii) metoda de selectie;

(iii) persoanele de contact din cadrul institutiei publice implicate;

(iv) informatii care vor fi furnizate consultantului;

(v) angajamentul de confidentialitate;

(vi) limba/limbile în care se vor prezenta ofertele;

(vii) conditii pentru membrii echipei consultantului (functie, vechime, calificare etc.);

(viii) valabilitatea ofertei consultantului;

(ix) grila de punctare pentru fiecare criteriu de evaluare si ponderea acordată ofertelor tehnice si financiare;

(x) locul unde si data până la care se depun ofertele consultantilor;

- oferta tehnică - structura;

- oferta financiară (onorariul fix si onorariul de succes) - structura;

- termenii de referintă care cuprind:

(i) informatii generale relevante despre societatea comercială supusă privatizării;

(ii) obiectivele contractului de consultantă;

(iii) scopul proiectului;

(iv) logistică si timp;

(v) consideratii suplimentare;

- contractul standard pentru servicii de consultantă;

- angajamentul de confidentialitate;

e) transmiterea documentelor de ofertare (cererea de ofertă) către consultantii preselectati pe lista scurtă si pregătirea camerei de date;

f) primirea ofertelor, evaluarea acestora si selectarea consultantului;

g) negocierea si semnarea contractului de consultantă.

(2) În cazul în care onorariul fix al unui contract de consultantă va fi suportat de societatea comercială supusă privatizării, comisia de evaluare si selectare a consultantului va fi numită prin ordin al ministrului de resort.

(3) Institutia publică implicată poate să accepte participarea la concursul de oferte si a asociatiilor de firme care să răspundă cerintelor impuse de proiect. Asociatiile vor desemna un asociat coordonator care va fi împuternicit să mentină legătura cu institutiile si cu organismele statului implicate în procesul de privatizare până la îndeplinirea mandatului. Asociatul coordonator va putea delega această atributie altor membri ai asociatiei numai cu înstiintarea prealabilă a institutiei publice implicate.

(4) În cazul în care institutia publică implicată apelează la servicii de consultantă finantate de organisme internationale, selectarea consultantului se desfăsoară conform procedurii institutiei finantatoare.

(5) La încheierea negocierilor cu consultantul selectat prevederile contractului de consultantă vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 216. - (1) La propunerea institutiei publice implicate cheltuielile prevăzute la art. 51 lit. b) din lege, suportate de societatea comercială supusă privatizării, în baza aprobării prin hotărâre a Guvernului, pot fi plătite direct de către aceasta sau prin institutia publică implicată.

(2) Societatea comercială supusă privatizării garantează si asigură în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor care cad în sarcina sa si care se plătesc de institutia publică implicată, conform contractelor încheiate de aceasta.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 286, în situatia în care plata se face prin institutia publică implicată, la solicitarea acesteia societatea comercială supusă privatizării va vira sumele necesare plătii cheltuielilor prevăzute la art. 51 lit. b) din lege, într-un cont escrow deschis în acest scop la o bancă comercială agreată de ambele părti.

(4) Societatea comercială supusă privatizării va asigura plata în lei/valută a contravalorii serviciilor prestate, în cuantumul si la termenele convenite în contractele încheiate în acest sens de institutia publică implicată. Institutia publică implicată va solicita societătii comerciale supuse privatizării sumele în lei necesare pentru plata cheltuielilor prevăzute la art. 51 lit. b) din lege, cu 10 zile lucrătoare înainte de termenul scadent de plată a acestora.

(5) În situatia în care plata serviciilor prestate se face în valută, în ziua în care se va alimenta contul cu contravaloarea în lei de către societatea comercială supusă privatizării sau cel mai târziu a doua zi, banca va transforma sumele în lei în valută. Cu valuta urmează să se crediteze contul institutiei publice implicate, care va dispune plata în valută a contravalorii serviciilor prestate conform clauzelor contractuale.

(6) Verificarea îndeplinirii de către prestatorul de servicii a obligatiilor asumate prin contract cade în sarcina institutiei publice implicate.

(7) În situatia în care, ca urmare a neasigurării surselor de finantare de către societatea comercială supusă privatizării, institutia publică implicată nu poate efectua plata la termen a sumelor convenite, penalitătile, majorările de întârziere sau alte sume datorate conform clauzelor contractuale vor fi suportate de societatea comercială supusă privatizării.

(8) Sumele care se suportă de societatea comercială supusă privatizării, conform art. 51 lit. b) din lege, si care se plătesc de institutia publică implicată nu constituie pentru aceasta nici venit încasat si nici sursă de efectuare a cheltuielilor, astfel cum acestea au fost definite la art. 9 alin. (1) din ordonanta de urgentă.

(9) Cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti includ:

a) componenta fixă a onorariului, reprezentând cheltuieli legate de activitatea de consultantă acordată pentru pregătirea si desfăsurarea procesului de privatizare;

b) componenta variabilă a onorariului, exprimată în procente, reprezentând sumele cuvenite consultantului ca urmare a încheierii contractului de privatizare, valoarea tranzactiei incluzând:

(i) pretul încasat pe actiunile vândute;

(ii) alte elemente cuantificabile din contractul de privatizare (investitii si majorări ale capitalului social, datorii restante preluate de cumpărător si alte elemente, după caz).

(10) În cazul unei societăti comerciale la care actionar este o societatea comercială cu capital de stat, onorariul fix si onorariul variabil vor fi suportate de una dintre acestea, după caz.

Dispozitii specifice pentru societătile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare

Art. 217. - Societătile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare se privatizează cu respectarea prezentelor norme metodologice si a prevederilor Protocolului pentru privatizarea societătilor comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare, încheiat de Ministerul Educatiei si Cercetării cu institutia publică implicată.

Agenti de privatizare

Art. 218. - Institutia publică implicată poate delega, în totalitate sau în parte, atributiile privind vânzarea de actiuni, restructurarea si lichidarea societătilor comerciale, în baza unui contract de mandat.

Art. 219. - Mandatul poate fi acordat pentru îndeplinirea oricăror acte si operatiuni prevăzute de lege si de prezentele norme metodologice pentru vânzarea actiunilor, a activelor, pentru restructurarea pe orice cale sau lichidarea societătii ori societătilor comerciale la care se referă, inclusiv semnarea contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni si de active.

Art. 220. - (1) Institutia publică implicată va selecta societătile comerciale care se privatizează/restructurează/lichidează, individual sau în grup, de către agenti de privatizare, cu finantare asigurată partial sau total din surse proprii ale institutiei publice implicate.

(2) Lista cuprinzând aceste societăti comerciale va fi supusă spre aprobare Guvernului.

Art. 221. - (1) În functie de atributiile delegate agentilor de privatizare de către institutiile publice implicate, contractul de mandat va putea să prevadă atât raportări lunare, cât si analize si evaluări, specifice fiecărei etape de privatizare/restructurare/lichidare prevăzute în mandat.

(2) La finalizarea mandatului institutia publică implicată va primi rapoarte privind actele si operatiunile efectuate ori, după caz, un memoriu de fundamentare privind strategiile alternative de continuare a procesului de vânzare a actiunilor sau a activelor societătii respective.

Art. 222. - (1) Vânzarea de actiuni sau active va fi initiată numai după aprobarea de către institutia publică implicată a strategiei de privatizare aferente societătii comerciale respective.

(2) Propunerea de vânzare de actiuni/active, prevăzută la art. 43 din lege, va fi înaintată institutiei publice implicate după finalizarea negocierii de către agentul de privatizare a cadrului contractual al tranzactiei cu ofertantul selectat.

Art. 223. - Institutia publică implicată va putea acorda agentului de privatizare un termen în care să renegocieze cu ofertantul selectat anumite prevederi contractuale.

Art. 224. - Vânzarea de actiuni/active se va realiza de către agentii de privatizare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 225. - În vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din ordonanta de urgentă, conform mandatului primit, agentul de privatizare va desemna un reprezentant autorizat în adunarea generală a actionarilor, cu respectarea dispozitiilor art. 10 si 11.

Art. 226. - (1) Institutia publică implicată organizează cel putin o dată pe an preselectii pe diversele profiluri de agenti de privatizare, pe baza unor criterii de preselectie.

(2) Profilurile de preselectie pentru care se întocmesc liste scurte de agenti de privatizare se referă la următoarele tipuri de expertiză în: privatizare, restructurare, lichidare si tranzactionare de valori mobiliare.

Art. 227. - (1) Institutia publică implicată va numi o comisie pentru preselectarea si angajarea agentilor de privatizare.

(2) Comisia va elabora proiectul contractului de mandat, va evalua ofertele tehnice si financiare depuse de agentii de privatizare potentiali, va selecta agentul de privatizare si va negocia contractul de mandat.

(3) La evaluarea ofertelor se va avea în vedere, între altele, si nivelul onorariilor solicitate de agentii de privatizare.

Art. 228. - Comisia va fi alcătuită din 5-7 membri cu drept egal de vot, nominalizati de institutia publică implicată, iar hotărârile comisiei se iau cu majoritate simplă.

Art. 229. - Criteriile care stau la baza întocmirii grilei de punctaj al ofertelor se vor aduce la cunostintă agentilor de privatizare.

Art. 230. - (1) Ori de câte ori angajarea agentilor de privatizare se realizează în cadrul unor programe de restructurare/privatizare finantate din surse puse la dispozitie de către o institutie financiară internatională, selectarea agentilor de privatizare se poate face în conditiile sau conform regulilor propuse de către institutia care a acordat împrumutul.

(2) În scopul realizării obiectivelor unor astfel de programe negociate de Guvern cu institutiile financiare internationale, institutia publică implicată, cu acordul finantatorului si al împrumutatului, poate prelungi, după caz, contractele cu agentii de privatizare/consultantii si după expirarea acestora, cu o durată suplimentară convenită de părti, cu încadrarea în perioada de valabilitate a finantării externe.

Art. 231. - Comisia va evalua ofertele primite si va întocmi lista cuprinzând agentii de privatizare precalificati ale căror oferte întrunesc punctajul minim stabilit de comisie.

Art. 232. - Pentru fiecare proiect lansat conform art. 42 alin. (1) din lege institutia publică implicată va invita un număr de cel putin 3 potentiali agenti de privatizare, inclusi în lista cuprinzând agentii de privatizare precalificati, si va desemna agentul de privatizare prin licitatie restrânsă. În acest scop institutia publică implicată va transmite acestora cererea de ofertă, care va include criteriile de selectie, precum si proiectul contractului de mandat.

Art. 233. - (1) Institutia publică implicată va încheia contractul de mandat în termen de 15 zile de la data selectării ofertei clasate pe primul loc în urma licitatiei restrânse.

(2) În cazul în care negocierile nu vor fi finalizate în termen, institutia publică implicată va invita următorul clasat în vederea negocierii si încheierii contractului de mandat.

Art. 234. - Contractul de mandat încheiat se poate modifica, completa sau revoca oricând în perioada de valabilitate, în conditiile modificării strategiei de privatizare/restructurare/lichidare.

Art. 235. - (1) Pentru societătile comerciale de interes strategic institutia publică implicată va înainta Guvernului spre aprobare propunerea sa privind conditiile esentiale ale mandatului ce urmează să fie acordat agentului de privatizare.

(2) În cazul societătilor comerciale de interes strategic modificarea elementelor esentiale ale mandatului, potrivit art. 234, este posibilă numai cu aprobarea prealabilă a Guvernului.

Art. 236. - Onorariul agentilor de privatizare include o componentă fixă si/sau o componentă variabilă care se va plăti în functie de aducerea la îndeplinire a mandatului.

Art. 237. - Componenta fixă a onorariului cuprinde costurile suportate de agentul de privatizare în realizarea mandatului si reprezintă o sumă fixă forfetară, în cuantumul stabilit prin contractul de mandat.

Art. 238. - (1) Componenta variabilă a onorariului se calculează prin aplicarea unui procent fix la suma încasată de institutia publică implicată, respectiv de societatea comercială, ca urmare a îndeplinirii mandatului încredintat agentului de privatizare.

(2) Componenta variabilă a onorariului poate fi plătită de institutia publică implicată, de societatea comercială care se privatizează sau de cumpărător, dacă se prevede astfel în documentele de licitatie.

Art. 239. - (1) Agentul de privatizare este direct răspunzător pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligatiilor prevăzute în contractul de mandat, precum si pentru prejudiciile si/sau daunele-interese produse institutiei publice implicate si/sau societătii ori societătilor comerciale care fac obiectul contractului de mandat.

(2) Determinarea mărimii prejudiciilor si/sau a daunelor-interese prevăzute la alin. (1) se va face pe baza unei expertize economico-financiare întocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin legislatia română pentru astfel de operatiuni, desemnate de instanta judecătorească.

(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizei economico-financiare prevăzute la alin. (2) vor fi avansate de institutia publică implicată sau, după caz, de societatea comercială si vor fi recuperate de la agentul de privatizare.

(4) Membrii asociati sunt răspunzători solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligatiilor prevăzute în contractul de mandat.

(5) Contractul de mandat va trebui să contină inclusiv o polită de asigurare profesională a agentului de privatizare, în cuantumul solicitat de institutia publică implicată, prin cererea de ofertă.

Privatizarea la pretul simbolic reprezentând echivalentul unui euro

Art. 240. - (1) Institutia publică implicată va supune spre aprobare Guvernului societătile comerciale la care vânzarea pachetului de actiuni detinut se va face la pretul simbolic reprezentând echivalentul unui euro. Aceste societăti comerciale vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Pentru societătile comerciale prevăzute la alin. (1) punctajul obtinut prin aplicarea grilei privind acordarea înlesnirilor la plată prevăzute în anexa nr. 1, punctaj ce va fi comunicat în dosarul de prezentare, va fi diminuat la 50%.

Art. 241. - În cazul privatizărilor efectuate la pretul simbolic reprezentând echivalentul unui euro, metoda de vânzare va fi licitatie cu strigare după regula competitivă cu conditii de preselectie stabilite.

Art. 242. - Oferta de vânzare se întocmeste conform prevederilor art. 77-80. Criteriile de precalificare a ofertantilor vor fi stabilite de institutia publică implicată.

Art. 243. - În vederea participării la licitatie institutia publică implicată va solicita potentialilor cumpărători să depună o garantie de participare într-un cuantum de maximum 20% din valoarea investitiilor prevăzute în dosarul de prezentare pentru primul an. Garantia se depune în una dintre formele prevăzute la art. 33.

Art. 244. - (1) Continutul dosarului de prezentare a societătii comerciale se întocmeste conform art. 81-86. În plus, dosarul de prezentare va cuprinde date cu privire la planul de afaceri, volumul minim de investitii tehnologice, volumul investitiilor de mediu, numărul de locuri de muncă ce urmează să fie păstrate, precum si date cu privire la modalitatea de întocmire a ofertelor.

(2) Pretul dosarului de prezentare va fi stabilit conform art. 82 alin. (2) din prezentele norme metodologice.

Art. 245. - Pentru organizarea si conducerea licitatiei institutia publică implicată numeste o comisie de licitatie formată din 3-5 membri, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 246. - Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, în termenele prevăzute în oferta de vânzare si în dosarul de prezentare, documentele de participare si planul de afaceri.

Art. 247. - Comisia de licitatie verifică si analizează documentele de participare depuse de ofertanti si comunică ofertantii acceptati pentru etapa de deschidere si analiză a planurilor de afaceri.

Art. 248. - (1) Ofertantii selectati pe baza planurilor de afaceri vor fi anuntati cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru desfăsurarea licitatiei.

(2) Sedinta de licitatie are loc în ziua, la ora si în locul stabilite de institutia publică implicată, în conditiile de desfăsurare specifice licitatiei cu strigare.

(3) Licitatia se desfăsoară după regula licitatiei competitive, respectiv la un pret în urcare.

(4) Valoarea de licitatie este volumul de investitii si/sau numărul de locuri de muncă. Valoarea de pornire a licitatiei, precum si pasul licitatiei vor fi înscrise în dosarul de prezentare a societătii comerciale.

(5) Pornirea licitatiei se va face de la o valoare egală cu valoarea investitiei conform planului de afaceri stipulat în dosarul de prezentare. Licitatia nu poate fi adjudecată la o valoare mai mică decât cea de pornire.

(6) În cazul selectării unui singur ofertant sau prezentării unui singur ofertant la licitatie, comisia de licitatie poate să îl declare câstigător dacă acesta acceptă cel putin valoarea de începere a licitatiei si dacă comisia are mandat în acest sens.

(7) Presedintele comisiei de licitatie anuntă adjudecatarul, declară închisă sedinta de licitatie si întocmeste procesul-verbal de licitatie, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti ofertanti. Refuzul de a semna se consemnează în procesul-verbal.

(8) În cazul privatizării la pretul simbolic reprezentând echivalentul unui euro, dispozitiile art. 37 si 38 se aplică în mod corespunzător.

(9) Contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni se încheie cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 44 alin. (6).

Acordarea de înlesniri la plata obligatiilor bugetare, precum si la plata obligatiilor către institutia publică implicată

Art. 249. - Institutiile publice implicate în procesul de privatizare a societătilor comerciale cu capital majoritar de stat si creditorii bugetari, la solicitarea institutiei publice implicate, acordă societătilor comerciale mentionate la art. 2 din lege următoarele înlesniri la plata obligatiilor datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001:

a) scutirea totală sau partială de la plata creantelor proprii si a celor provenite din credite bugetare gestionate de institutiile publice implicate în procesul de privatizare, precum si a obligatiilor bugetare, după caz, cu exceptia contributiilor datorate Fondului de asigurări sociale de sănătate, contributiilor pentru pensia suplimentară, contributiilor individuale de asigurări sociale, contributiilor angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributiilor angajatilor de 7% pentru asigurările sociale de sănătate, T.V.A. suspendate în vamă, impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe dividende si a celorlalte impozite cu retinere la sursă;

b) esalonarea la plată a obligatiilor exceptate la lit. a), precum si a diferentelor rămase de plată în sarcina debitorilor după aplicarea prevederilor lit. a) privind scutirea partială;

c) scutirea la plată a majorărilor de întârziere si penalitătilor de orice fel mentionate la art. 18 alin. (1) lit. c) din lege.

Art. 250. - Înlesnirile la plată se vor cuprinde în dosarul de prezentare si se acordă pe baza punctajului obtinut de societatea comercială supusă procesului de privatizare conform grilei de punctaj privind acordarea înlesnirilor la plată prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Art. 251. - Scutirea totală sau partială a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001 se acordă proportional cu punctajul obtinut (la 100 de puncte - scutire totală, la 97 de puncte - scutirea obligatiilor restante cu 97%, la 80 de puncte - scutirea obligatiilor restante cu 80% etc.).

Art. 252. - Pentru obligatiile bugetare restante reprezentând contributia la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate se acordă esalonarea la plată pe 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni cuprinsă în perioada de esalonare, si scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor aferente acestora.

Art. 253. - Pentru obligatiile bugetare restante reprezentând contributia pentru pensia suplimentară, contributia individuală de asigurări sociale, contributia angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia de 7% a angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate, T.V.A. suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursă, precum si pentru majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente acestora, creditorul bugetar care administrează venitul respectiv acordă esalonarea la plată pe 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni cuprinsă în perioada de esalonare.

Art. 254. - (1) Înlesnirile la plată se acordă prin ordin comun al creditorilor bugetari cu institutia publică implicată în procesul de privatizare, actiune initiată de această institutie, si vor fi cuprinse în dosarul de prezentare.

(2) Ordinul cuprinde tipul de înlesnire la plată pe feluri de obligatii bugetare si sumele ce fac obiectul înlesnirii.

Majorările de întârziere si penalitătile de întârziere se calculează de creditorul bugetar si se actualizează la data transferului dreptului de proprietate.

(3) Pentru obligatiile datorate autoritătii publice locale înlesnirea la plată se acordă prin hotărâre a consiliului local, la solicitarea institutiei publice implicate în procesul de privatizare, si va fi cuprinsă în dosarul de privatizare.

Art. 255. - Obligatiile bugetare datorate si neachitate, cu termene scadente între data de 1 ianuarie 2002 si data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente acestora, se vor achita până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 256. - (1) Înlesnirile prevăzute la art. 249, 252 si 253 îsi pierd valabilitatea în următoarele conditii:

a) nu se realizează transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor;

b) societatea comercială supusă procesului de privatizare nu îsi achită obligatiile curente cu termene scadente începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii:

(i) înlesnirea nu îsi pierde valabilitatea în cazul în care societatea comercială achită obligatiile curente în cel mult 90 de zile de la scadentă, împreună cu majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal;

(ii) prin obligatii bugetare curente ale fiecărui an fiscal se întelege obligatiile definite în Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2001;

c) societatea comercială supusă procesului de privatizare nu respectă prevederile art. 255;

d) societatea comercială nu respectă graficul de plată.

(2) Pierderea valabilitătii înlesnirilor atrage anularea acestora, iar pentru recuperarea obligatiilor se procedează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 257. - (1) Sumele care fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la art. 249, 252 si 253 sunt următoarele:

a) obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, corectate cu plătile efectuate în contul acestora până la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente acestora, cuprinse în certificatele de obligatii bugetare;

b) sumele cuprinse în notificările emise de institutia publică implicată, respectiv:

(i) dividende, precum si majorări de întârziere sau daune moratorii calculate pentru neplata la termen a acestora;

(ii) fonduri de restructurare acordate în baza Legii nr. 58/1991, penalităti si/sau dobânzi aferente.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi actualizate la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, pe baza datelor din evidentele proprii ale societătii comerciale supuse procesului de privatizare, de către institutia publică implicată.

Art. 258. - Ministerele si autoritătile publice centrale sau locale creditoare, la solicitarea institutiei publice implicate, vor emite certificatele de obligatii bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată, în termen de 30 de zile lucrătoare.

Art. 259. - În cererea institutiei publice implicate se vor prevedea în mod obligatoriu toate subunitătile înfiintate de societatea comercială în cauză, elementele de identificare ale acestora, inclusiv codul unic de identificare, precum si obligatiile restante pe care le înregistrează aceasta conform evidentelor proprii.

Art. 260. - (1) În cazul societătilor comerciale la care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare de actiuni după data de 1 decembrie 2001, vor fi acordate înlesnirile la plată ce au fost prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare sau în actele normative prin care au fost aprobate strategiile de privatizare ale respectivelor societăti comerciale, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (10) din lege.

(2) În cazul societătilor comerciale pentru care la data intrării în vigoare a legii au fost depuse ofertele de cumpărare si/sau se desfăsoară negocieri, vor fi acordate înlesnirile la plată prevăzute în actele normative prin care au fost aprobate strategiile de privatizare ale respectivelor societăti comerciale, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (10) din lege.

(3) În cazul societătilor comerciale pentru care la data intrării în vigoare a legii erau începute procedurile de privatizare, dar pentru care nu au fost depuse oferte de cumpărare, se vor acorda înlesnirile la plată prevăzute la art. 18 alin. (1) din lege, cu conditia ca acestea să fie cuprinse în dosarul de prezentare, astfel încât toti potentialii ofertanti să poată lua cunostintă de acestea.

Înlesnirile la plată prevăzute în strategiile de privatizare pentru societătile comerciale sus-mentionate se vor acorda în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din lege si ale prezentelor norme metodologice.

Art. 261. - (1) Pentru sumele esalonate la plată, cu exceptia majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere aferente obligatiilor bugetare restante pentru care s-au acordat aceste înlesniri, se datorează si se calculează majorări conform prevederilor legale.

(2) Majorările se evidentiază separat în graficul de esalonare, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă.

(3) Pe perioada de gratie acordată la esalonare majorările datorate conform legii se achită lunar.

(4) Neachitarea majorărilor pe perioada înlesnirii atrage pierderea valabilitătii acesteia.

Art. 262. - (1) Obligatiile pentru care se acordă scutiri totale sau partiale la plată conform art. 249 si 252 se amână la plată până la data ultimului termen din esalonare. Scutirea totală sau partială la plată se acordă în situatia în care se constată respectarea de către societatea comercială a înlesnirilor.

(2) Obligatiile bugetare amânate la plată se vor reflecta în contabilitatea societătilor comerciale respective într-un cont de ordine si evidentă.

Art. 263. - (1) Reflectarea în contabilitatea agentilor economici a operatiunilor reglementate de prevederile art. 18 din lege este prezentată în anexa nr. 2.

(2) Veniturile realizate în urma regularizării contabile a înlesnirilor prevăzute la art. 249 si 252 nu se impozitează în conditiile în care cheltuielile care au fost influentate cu obligatiile bugetare scutite total sau partial la plată nu au fost deductibile fiscal.

(3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizează ca surse proprii de finantare.

Art. 264. - Graficele de esalonare a tuturor obligatiilor datorate si neachitate, precum si conditiile în care acestea sunt acordate se întocmesc de fiecare creditor bugetar.

Art. 265. - Societătile comerciale care se privatizează pot solicita, în termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv, furnizorilor de utilităti - regii autonome, companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale cu capital de stat - acordarea unor înlesniri la plata obligatiilor contractuale fată de acestia, inclusiv a penalitătilor contractuale, certe, lichide si exigibile datorate la data de 31 decembrie 2001 si neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.

Art. 266. - Solicitarea înlesnirilor la plată se face numai în termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asurpa actiunilor, în caz contrar se decade din dreptul de a solicita înlesnirile la plată prevăzute la art. 19 din lege.

Art. 267. - Pentru a beneficia de prevederile art. 19 alin. (1) din lege societătile comerciale care s-au privatizat vor întocmi situatia prevăzută în anexa nr. 4, înscriind la cap. A nivelul obligatiilor contractuale, inclusiv al penalitătilor contractuale, certe, lichide si exigibile la data de 31 decembrie 2001 si neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv, fată de furnizorul de utilităti căruia îi solicită înlesnirea la plată, propunând la cap. B una dintre înlesnirile prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege, iar în cazul esalonării la plată, anexând si propunerea de grafic de esalonare la plată.

Art. 268. - Furnizorul de utilităti căruia i s-au solicitat înlesniri la plată confirmă în situatia prevăzută în anexa nr. 4 la cap. A nivelul obligatiilor comerciale ale societătii comerciale care s-a privatizat, fată de el, si poate accepta sau respinge propunerea de înlesnire făcută de societatea comercială la cap. B ori poate propune altă variantă de înlesnire la cap. C; în cazul în care propune o altă esalonare la plată, furnizorul de utilităti întocmeste graficul de esalonare la plată.

Art. 269. - Furnizorul de utilităti va solicita organului fiscal în evidenta căruia este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe pentru activitatea proprie, precum si pentru sucursala care are raporturi juridice comerciale directe cu societatea comercială care se privatizează, după caz, certificatul de atestare fiscală din care să rezulte nivelul obligatiilor fată de bugetul de stat, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv majorări de întârziere si penalităti de orice fel, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.

Art. 270. - După confirmarea, în situatia prevăzută în anexa nr. 4 la cap. A, a nivelului creantelor comerciale fată de societatea comercială care s-a privatizat si propunerea făcută privind înlesnirea la plată prevăzută la cap. B sau C, după caz, furnizorul de utilităti transmite situatia institutiei publice care detine integral actiunile sale, împreună cu certificatul de atestare fiscală, în vederea avizării propunerii făcute de furnizorul de utilităti sau a prezentării la cap. D a propriei propuneri de înlesnire la plată.

Art. 271. - După avizarea de către institutia publică care detine integral actiunile sale, în vederea aprobării înlesnirii, furnizorul de utilităti solicită acordul de la:

- Ministerul Finantelor Publice;

- Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

- alti creditori bugetari.

Art. 272. - După obtinerea acordului privind aprobarea propunerii de înlesnire la plată, furnizorul de utilităti poate aproba înlesnirile pentru plata obligatiilor comerciale ale societătilor comerciale care s-au privatizat.

Art. 273. - După aprobarea înlesnirilor pentru plata obligatiilor societătilor comerciale care s-au privatizat, furnizorul de utilităti poate solicita Ministerului Finantelor Publice acordarea unor înlesniri similare, ca termene si sume, la plata obligatiilor fată de bugetul de stat, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.

Art. 274. - (1) Ministerul Finantelor Publice, pe baza documentatiei prevăzute mai sus si în conditiile reglementărilor legale în materie, poate acorda înlesniri similare, ca sume si termene, la plata obligatiilor fată de bugetul de stat ale furnizorilor de utilităti, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.

(2) Înlesnirile la plată pentru furnizorii de utilităti se acordă prin ordin comun emis de ministrul finantelor publice si de ministrul industriei si resurselor.

(3) Aprobarea dată de furnizorul de utilităti privind înlesnirile la plată prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege intră în vigoare după emiterea ordinului comun prevăzut la alin. (2).

Art. 275. - În situatia în care furnizorul de utilităti aprobă înlesnirile la plată prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege fără acordul Ministerului Finantelor Publice si al celorlalti creditori bugetari, Ministerul Finantelor Publice nu va acorda facilitătile prevăzute la art. 19 alin. (2) din lege.

Art. 276. - Acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat ale furnizorului de utilităti se face numai în limita creantelor fată de societatea comercială care s-a privatizat, pentru care s-au aprobat înlesniri la plată, precum si a obligatiilor înscrise în evidenta analitică pe plătitori.

Art. 277. - Înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea în situatia în care furnizorul de utilităti nu achită la scadentă obligatiile fată de bugetul de stat cu termene de plată în anul fiscal curent si/sau în conditiile în care societatea comercială care se privatizează a pierdut înlesnirile la plata obligatiilor comerciale acordate de furnizorul de utilităti.

Art. 278. - Obligatiile datorate bugetului de stat pentru care s-a aprobat scutirea la plată vor fi evidentiate în conturi de ordine si evidentă în afara bilantului.

Art. 279. - În situatia în care furnizorul de utilităti pierde facilitatea acordată, sumele înscrise în conturi în afara bilantului vor fi repuse din conturi de ordine si evidentă în conturi bilantiere.

Art. 280. - Monografia contabilă privind operatiunile prevăzute la art. 19 din lege este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Acordarea ajutorului de stat

Art. 281. - Notificarea alocărilor specifice de ajutoare de stat acordate în baza schemei de ajutor de stat prevăzute de lege se va face de către institutia publică implicată, astfel:

a) la data publicării anuntului sau a ofertei de vânzare, institutia publică implicată are obligatia de a înstiinta Consiliul Concurentei cu privire la ajutoarele de stat ce se intentionează să se acorde societătii comerciale supuse privatizării;

b) la data stabilirii cumpărătorului societătii comerciale ale cărei actiuni se vând, institutia publică implicată va notifica Consiliului Concurentei ajutorul de stat acordat, conform Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, în vederea autorizării din punct de vedere al efectelor asupra concurentei;

c) proiectul hotărârii Guvernului prin care se propune ca vânzarea pachetului de actiuni detinut de institutia publică implicată la societatea comercială supusă privatizării să se facă la pretul simbolic reprezentând echivalentul unui euro, însotit de notificarea acestui ajutor, se depune la Consiliul Concurentei în vederea autorizării din punct de vedere al efectelor asupra concurentei;

d) în functie de termenul de plată stipulat în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, Consiliul Concurentei va urgenta luarea deciziei legale privind ajutorul de stat, din momentul în care notificarea devine efectivă. Pentru celeritatea emiterii deciziei legale este necesar ca informatiile cuprinse în notificare să fie exacte si complete, iar în cazul solicitării de informatii suplimentare, institutia publică implicată să asigure furnizarea de urgentă a acestora Consiliului Concurentei.

Art. 282. - (1) Pentru participarea la procesul de privatizare potentialii cumpărători depun la sediul institutiei publice implicate notificarea către Consiliul Concurentei în vederea achizitionării pachetului de actiuni la societatea comercială supusă privatizării.

(2) Concentrările economice sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 bis din 14 aprilie 1997.

(3) Până la luarea de către Consiliul Concurentei a unei decizii privind concentrarea notificată, cumpărătorii în cauză pot lua numai acele măsuri legate de concentrare care nu sunt ireversibile si nu modifică definitiv structura pietei.

Art. 283. - Administratorii speciali care detin functii de conducere si de decizie ori pozitie de control, direct sau prin interpusi, la societătile comerciale concurente sunt obligati să notifice această situatie în termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.

Art. 284. - Ministerul Finantelor Publice va notifica Consiliului Concurentei alocările specifice de ajutoare de stat ce vor fi acordate în baza schemei de ajutor de stat prevăzute la art. 19 din lege.

Solutionarea litigiilor

Art. 285. - (1) Termenul de prescriptie de o lună prevăzut la art. 39 din lege se aplică cererilor de chemare în judecată prin care se atacă un act sau o operatiune efectuată în cadrul procesului de privatizare.

(2) Actele sau operatiunile anterioare încheierii contractului de vânzare-cumpărare de actiuni pot fi atacate în instantă în termen de o lună de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenta operatiunii sau a actului atacat ori de la data nasterii dreptului.

(3) Cererilor de chemare în judecată privind executarea obligatiilor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de actiuni ale societătilor comerciale privatizate, precum si cele în desfiintarea acestor contracte sunt supuse dreptului comun în ceea ce priveste prescriptia extinctivă.

(4) Competenta de solutionare a cererilor prevăzute la art. 40 alin. (1) din lege apartine exclusiv sectiilor comerciale ale tribunalelor si se judecă de urgentă si cu precădere.

(5) Contractele de vânzare-cumpărare de actiuni încheiate în cadrul procesului de privatizare de institutia publică implicată constituie titluri executorii în cazul neîndeplinirii de către cumpărători a obligatiilor pecuniare asumate, fără efectuarea altor formalităti.

(6) În cazul neexecutării de bună voie de către cumpărători a obligatiilor pecuniare decurgând din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, institutia publică implicată solicită executarea silită a debitorului în conformitate cu dispozitiile Codului de procedură civilă.

(7) Institutia publică implicată notifică cumpărătorului cu privire la actionarea pactului comisoriu prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni si la desfiintarea de drept a acestuia. În baza notificării institutia publică implicată este înscrisă ca actionar de către societatea de registru independent care tine registrul actionarilor respectivei societăti comerciale si de către oficiul registrului comertului.

Dispozitii privind operatiunile financiare efectuate de institutiile publice implicate

Art. 286. - Institutiile publice implicate efectuează operatiunile de încasări si plăti prin conturi deschise la trezoreria statului, stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 287. - Până la deschiderea conturilor în valută la trezoreria statului institutiile publice implicate vor derula fondurile în valută rezultate din operatiuni de privatizare prin bănci comerciale.

Art. 288. - Sumele obtinute din vânzarea de actiuni pe piata de capital, cu decontare simultană în sistem electronic, se încasează si se transferă în conturile deschise la trezoreria statului în conditiile stabilite prin conventii încheiate între institutia publică implicată, Ministerul Finantelor Publice si Societatea Natională de Compensare, Decontare si Depozitare.

Art. 289. - Controlul respectării de către institutiile publice implicate a cadrului juridic aplicabil în materia privatizării se exercită, contraventiile se constată si sanctiunile se aplică potrivit regulamentelor Ministerului Finantelor Publice si Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Sanctiuni

Art. 290. - (1) Majorarea de capital social cu valoarea terenului realizată de societatea comercială, altfel decât conform prevederilor stabilite prin prezentele norme metodologice, constituie prejudiciu adus statului si atrage sanctionarea administratorilor societătii comerciale conform legilor în vigoare.

(2) Dacă neînregistrarea majorării de capital social se dovedeste a fi imputabilă administratorilor existenti la momentul obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de către societatea comercială, acestia vor răspunde conform legii.

Art. 291. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) neprezentarea declaratiei pe propria răspundere autentificată, de către administratorul unic, membrii consiliului de administratie sau directorul general, precum si de către cenzori, sau prezentarea unei declaratii incomplete, prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege;

b) neîntocmirea fisei de prezentare simplificată, prevăzută la art. 6 alin. (4) din lege;

c) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 8 alin. (1) din lege;

d) nerespectarea termenelor si procedurii de întocmire si eliberare a certificatelor de obligatii bugetare prevăzute la art. 8 alin. (2) din lege;

e) nerespectarea de către societătile comerciale aflate în proces de privatizare a obligatiei prevăzute la art. 11 alin. (3) din lege;

f) nerespectarea de către societătile comerciale a obligatiei de a întocmi si a înainta institutiilor îndreptătite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, documentatiile necesare în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform art. 12 alin. (1) din lege;

g) nerespectarea de către institutiile abilitate a obligatiei de eliberare a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în termenele prevăzute la art. 12 alin. (2) din lege;

h) nerespectarea de către oficiul registrului comertului a obligatiei de înregistrare a majorării capitalului social la cererea institutiei publice implicate, prevăzută la art. 12 alin. (4) din lege;

i) nerespectarea obligatiei de emitere de către autoritatea de mediu competentă a avizului de mediu, conform art. 13 alin. (1) si (3) din lege;

j) nerespectarea de către institutia publică implicată a obligatiei de a include în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de ofertă publică obligatiile si răspunderile de mediu stabilite prin avizul de mediu, prevăzut la art. 13 alin. (2) din lege;

k) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 25 din lege, privind publicarea cererii de ofertă;

l) nerespectarea de către societatea de registru independent si de către oficiul registrului comertului a obligatiei de reînregistrare ca actionar a institutiei publice implicate, în conditiile prevăzute la art. 41 alin. (2) din lege.

Art. 292. - Contraventiile prevăzute la art. 291 se sanctionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. a) si e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. c), d), f), g), h), i), j), k) si l), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 293. - Sanctiunile prevăzute la art. 292 se aplică institutiei publice implicate sau autoritătii de mediu competente, ministerului de resort, Ministerului Finantelor Publice sau lichidatorilor societătilor comerciale.

Art. 294. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 292 se fac de către organele de control ale Ministerului Finantelor Publice, împreună cu personalul autoritătii de mediu competente dacă nu s-a emis aviz de mediu.

Art. 295. - Contraventiilor prevăzute la art. 291 li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia prevederilor art. 28 din respectiva ordonantă.

Art. 296. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CRITERII DE SELECTIE

si încadrare în grila privind acordarea înlesnirilor

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A AGENTILOR ECONOMICI

a operatiunilor reglementate de prevederile art. 18 din Legea nr. 137/2002

privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Pagina a 2-a

 

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

MONOGRAFIE CONTABILĂ

privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 137/2002

privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Situatia obligatiilor datorate furnizorului … la data de …

Pagina a 2-a