MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 436         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            375. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

 

            524. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            601. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale din  domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

            602. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei Europene “Titulescu” ca fiind de utilitate Publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            431. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind înfiintarea, organizarea si functionarea centrelor de referintă de diagnostic imagistic

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adultilor, adoptată în temeiul art. 1 lit. J pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - În sensul prezentei ordonante, adultii sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă si pot participa la programe de formare profesională, în conditiile legii.”

            2. La articolul 2, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

            “(2) Societătile comerciale, companiile si societătile nationale, regiile autonome si alte unităti aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitătile si institutiile finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure conditii salariatilor pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor în perioada în care salariatii participă la programele de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă.

            (3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în conditiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă sau de alti furnizori de formare profesională autorizati, în conditiile legii.”

            3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

            “(11) Competentele profesionale se dobândesc pe cale formală, non-formală sau informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonante, se definesc astfel:

            a) prin calea formală se întelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

            b) prin calea non-formală se întelege practicarea unor activităti specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

            c) prin calea informală se întelege modalitătile de formare profesională neinstitutionalizate, nestructurate si neintentionate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educational, familie, societate sau mediu profesional.”

            4. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

            “(2) Formarea profesională a adultilor se organizează pentru initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalifi-

care, definite astfel:”

            5. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul     cuprins:

            “(2) Furnizorii de formare profesională prevăzuti la alin. (1) pot presta servicii de formare profesională, cu respectarea standardelor de pregătire profesională, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

.Art. 7. - (1) Formarea profesională a adultilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupatii, meserii si specialităti, tinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de bază ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupă si de posibilitătile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum si de cerintele de pe piata muncii si aspiratiile adultilor. În cadrul formării profesionale a adultilor functionează sistemul de credite transferabile. Pe baza cumulării acestora se poate atesta dobândirea de competente profesionale noi.

(2) Formele de realizare a formării profesionale a adultilor sunt:

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;

b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unitătilor proprii;

c) stagii de practică si specializare în unităti din tară sau din străinătate;

d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetării, la propunerea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, în baza planurilor nationale de dezvoltare si de actiune a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaborează politici si strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adultilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului.

(2) Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesională a adultilor se elaborează de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autoritătilor administratiei publice locale.

(3) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă îndeplineste următoarele atributii în domeniul formării fortei de muncă:

a) coordonează la nivel national activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, pune în aplicare politicile si strategiile privind calificarea si recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

b) organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulti prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesională autorizati;

c) atribuie programe de formare profesională prin încredintare directă, prin selectie de oferte sau prin licitatie, în conditiile legii.”

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariati angajatorii vor consulta organizatiile sindicale sau, după caz, reprezentantii salariatilor în vederea elaborării planurilor de formare profesională în concordantă cu programele de dezvoltare si cu strategiile sectoriale si teritoriale.”

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Formarea profesională a adultilor se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activitătilor de pregătire teoretică si/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu.”

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupatii, meserii, specialităti si profesii, denumite în continuare ocupatii, cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România - C.O.R., precum si pentru competente profesionale comune mai multor ocupatii.

(2) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetării, cu consultarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, a Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare, a ministerelor, a agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale, vor elabora Registrul national al calificărilor profesionale din România, care va fi aprobat si actualizat prin hotărâre a Guvernului.”

11. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competente profesionale în conformitate cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate în conditiile reglementărilor legale în vigoare.”

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competentele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretică si practică, denumite în continuare formatori;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele si metodele prin care se asigură transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare ocupatiei respective;

g) dotările, echipamentele si materialele necesare formării;

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.

(2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module cuantificate în credite transferabile.

(3) Furnizorii de formare profesională care organizează programe si pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzător în vederea asigurării accesului egal si nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională.

(4) În vederea utilizării superioare a resurselor umane si materiale furnizorii de formare profesională se pot asocia, în conditiile legii, cu unităti sau institutii de învătământ acreditate, care desfăsoară activităti de formare profesională.”

13. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Furnizorii de formare profesională vor înregistra contractele de formare profesională la directiile generale judetene de muncă si solidaritate socială sau a municipiului Bucuresti, după caz.”

14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Formarea profesională se poate realiza si prin ucenicie la locul de muncă, prin care absolventii de gimnaziu, cu sau fără certificat de capacitate, pot obtine o calificare profesională.

(2) Conditiile în care se desfăsoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă, drepturile si obligatiile ucenicului si ale furnizorului de formare profesională se reglementează prin normele metodologice elaborate pentru aplicarea prezentei ordonante.”

15. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“Autorizarea furnizorilor de formare profesională”

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere natională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizatia pentru desfăsurarea unor activităti independente, activităti de formare profesională si sunt autorizati în conditiile legii.

(2) Programele postuniversitare de educatie permanentă, furnizate de institutiile de învătământ superior acreditate, precum si alte programe de formare profesională a adultilor de nivel universitar, organizate în învătământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare si acreditare academică.

(3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariatii proprii, în baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai în cadrul unitătilor respective.

(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) au recunoastere natională numai dacă angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesională.”

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională va fi coordonată de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor poate înfiinta comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare comisii de autorizare.”

18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dintre care un presedinte si 4 experti sau specialisti din domeniul ocupatiilor pentru care se face autorizarea.

(2) Membri în comisiile de autorizare sunt:

a) directorul directiei generale judetene de muncă si solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucuresti, care are calitatea de presedinte;

b) un expert sau specialist al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) un expert sau specialist al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) un expert sau specialist, reprezentant al asociatiilor patronale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens;

e) un expert sau specialist al organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens.

(3) În exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare pot folosi si alti experti sau specialisti pe domenii ocupationale. Pentru activitatea desfăsurată membrii comisiilor de autorizare si specialistii sunt indemnizati pe baza unor tarife stabilite de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(4) Cheltuielile necesare pentru plata indemnizatiilor membrilor comisiilor de autorizare, precum si ale specialistilor pe domenii ocupationale, folositi de aceste comisii, se efectuează din venituri extrabugetare ale Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, conform art. 26.

(5) Sediile comisiilor de autorizare se află la directiile generale judetene de muncă si solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucuresti.

(6) Pentru exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la directiile generale judetene de muncă si solidaritate socială sau la Directia generală de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate de directorul directiei generale judetene de muncă si solidaritate socială din personalul propriu. În municipiul Bucuresti secretariatul tehnic este format din două persoane desemnate de directorul general al Directiei generale de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti din personalul propriu.”

19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Comisiile de autorizare au următoarele atributii:

a) autorizează furnizorii de formare profesională;

b) oferă consultantă si informatii furnizorilor de formare profesională;

c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională si organizarea examenelor de absolvire si, după caz, retrag autorizatia acestora;

d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de initiere, calificare, recalificare, perfectionare profesională si alte forme specifice.

(2) Secretariatele tehnice au următoarele atributii:

a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifică continutul si organizează evidenta acestora;

b) înaintează presedintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesională;

c) înregistrează tabelele nominale cu participantii la programele de formare profesională, care au încheiat contracte cu furnizorii.”

20. Articolul 22 se abrogă.

21. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Autorizarea se acordă pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.

(3) Filialele furnizorilor de formare profesională si centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităti distincte si se supun separat procedurii de autorizare.

(4) Autorizarea se certifică printr-un document ale cărui formă, continut si regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării.”

22. La articolul 24, alineatul (1) litera c) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

“c) resursele necesare desfăsurării programelor de formare profesională.

(2) Pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adultilor si pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.”

23. La articolul 25, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Autorizarea poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea conditiilor de autorizare si a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.

............................................................................................

(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizarea pentru aceeasi ocupatie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru aceasta.”

24. După articolul 25 se introduce articolul 251 cu următorul cuprins:

“Art. 251. - Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor are următoarele atributii în activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională:

a) îndrumă metodologic, coordonează si controlează activitatea comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice ale acestora;

b) aprobă programele-cadru de formare profesională definită conform art. 4, în baza cărora furnizorii de formare profesională elaborează programele de formare profesională prevăzute la art. 10;

c) în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si cu Ministerul Educatiei si Cercetării elaborează criterii si proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizatiei, precum si metodologia certificării formării profesionale a adultilor;

d) rezolvă contestatiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare;

e) monitorizează furnizorii de formare profesională.”

25. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesională vor plăti taxe de autorizare, care se gestionează în regim extrabugetar de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) Nivelul taxelor de autorizare este de 3 salarii medii pe economie.

(3) Sumele încasate din taxele de autorizare necheltuite până la sfârsitul anului se reportează în anul următor pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.

(4) Din taxele de autorizare plătite de furnizorii de formare profesională se vor suporta cheltuielile pentru functionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentruservicii si cheltuielile de  capital.”

26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor întocmeste Registrul national al furnizorilor de formare profesională a adultilor, care cuprinde toti furnizorii de formare profesională autorizati.”

27. După articolul 27 se introduce capitolul III1 cu următorul titlu:

“CAPITOLUL III1

Evaluarea si certificarea formării profesionale a adultilor”

28. Articolul 28 se abrogă.

29. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Participantii la programele de formare profesională si persoanele care se califică prin ucenicie la locul de muncă sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică.”

30. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice si/sau practice prin care se constată dobândirea competentelor specifice programului de formare profesională.

(2) Examenul de absolvire se sustine în fata unei comisii constituite din 2-3 specialisti din afara furnizorilor de formare profesională si 1-3 reprezentanti ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul de formare profesională.

(3) La examen pot asista si reprezentanti ai beneficiarilor programelor de formare profesională.”

31. După articolul 30 se introduce articolul 301 cu următorul cuprins:

“Art. 301. - Metodologia certificării formării profesionale a adultilor, elaborată de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

32. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) În functie de tipul programului si de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

a) pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru ucenicie la locul de muncă, certificat de calificare profesională;

b) pentru cursuri si stagii de initiere, precum si pentru cursuri si stagii de perfectionare sau de specializare, certificat de absolvire.

(2) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după sustinerea testului de evaluare, se eliberează certificat de absolvire cu mentionarea competentelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.

(3) Certificatele de calificare profesională si de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, poartă antetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Educatiei si Cercetării si au regimul actelor de studii.

(4) Formularele certificatelor de calificare profesională si, respectiv, de absolvire se pun la dispozitie furnizorilor  de formare profesională, contra cost, de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale prin directiile generale judetene de muncă si solidaritate socială si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

(5) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însotite de o anexă în care se precizează competentele profesionale dobândite.”

33. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

.Art. 32. - La cererea persoanei care doreste să fie evaluată în vederea obtinerii unui certificat cu recunoastere natională, competentele profesionale dobândite pe cale formală sau informală, finalizate cu certificate care nu au recunoastere natională în conditiile prezentei ordonante, precum si competentele profesionale dobândite pe cale non-formală pot fi evaluate de centrele de evaluare autorizate. Procedura de evaluare si certificare va fi reglementată prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării.”

34. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - Formarea si evaluarea rezultatelor formării profesionale a adultilor se finantează din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale angajatorilor;

b) bugetul asigurărilor pentru somaj;

c) sponsorizări, donatii, surse externe atrase;

d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesională.”

35. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Societătile comerciale, companiile si societătile nationale, unitătile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariatilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.”

36. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Institutiile finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanta cheltuielile cu formarea profesională a salariatilor din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.”

37. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Salariatii care, la cererea angajatorului, participă la programe de formare profesională pe o perioadă de cel putin 3 luni, încheie cu acesta acte aditionale la contractele individuale de muncă, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile după absolvire.”

38. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Programele de formare profesională organizate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă se finantează din bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile legii.”

39. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Finantarea formării profesionale se poate realiza si din sponsorizări, donatii sau din surse externe.

(2) Conditiile si formele în care se acordă furnizorilor de formare profesională sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislatiei în vigoare sau prevederilor acordurilor internationale de cooperare la care România este parte.”

40. La articolul 41, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Furnizorii de formare profesională care au în derulare programe mai pot functiona în această calitate cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante. După această dată acestia pot functiona numai dacă sunt autorizati.”

41. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Furnizorii de formare profesională care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante au în derulare programe de formare profesională în vederea dobândirii unor competente pentru care nu există standarde ocupationale, după finalizarea acestor programe îsi pot continua activitatea numai în conditiile prezentei ordonante.

(2) În cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesională pentru dobândirea de competente pentru care nu există standarde ocupationale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si a Ministerului Educatiei si Cercetării.”

42. - După articolul 42 se introduce articolul 421 cu următorul cuprins:

“Art. 421. - Furnizorii de formare profesională autorizati sunt scutiti de plata T.V.A. pentru operatiunile de formare profesională.”

43. Articolul 43 se abrogă.

44. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Institutul National de Statistică va include în programul său de activitate cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adultilor.

(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adultilor, precizarea indicatorilor urmăriti si a modului de calcul al acestora, precum si periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul National de Statistică în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetării si Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.”

45. După articolul 45 se introduce articolul 451 cu următorul cuprins:

“Art. 451. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, împreună cu Ministerul Educatiei si Cercetării, exercită controlul asupra modului în care este organizată si se desfăsoară formarea profesională a adultilor.”

46. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetării împreună cu Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante, în termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

47. În cuprinsul ordonantei denumirile “Ministerul Muncii si Protectiei Sociale”, “Ministerul Educatiei Nationale”, “Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională” si “Comisia Natională pentru Statistică” se înlocuiesc cu denumirile “Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale”, “Ministerul Educatiei si Cercetării”, “Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă” si “Institutul National de Statistică”.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74

alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 375.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2002.

Nr. 524.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 601.


*) Anexa se comunică Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei Europene “Titulescu” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 38 alin. (1) si ale art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia Europeană “Titulescu”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 602.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind înfiintarea, organizarea si functionarea centrelor de referintă de diagnostic imagistic

 

Ministrul sănătătii si familiei,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. DB/7.124/2002 al Directiei generale de asistentă medicală, programe si servicii integrate, Directiei management, salarizare si structuri unităti sanitare si Directiei generale a bugetului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea centrelor de referintă de diagnostic imagistic, organizate ca unităti sanitare publice sau private, cu sau fără personalitate juridică, având dotare tehnico-medicală de înaltă performantă si personal medical specializat.

(2) Centrele de referintă de diagnostic imagistic furnizează servicii medicale de specialitate, de înaltă performantă, în sistem ambulatoriu, în conditii de maximă eficientă în folosirea resurselor materiale, umane si de timp.

(3) Centrele de referintă de diagnostic imagistic, organizate ca unităti sanitare publice cu personalitate juridică, se subordonează directiilor de sănătate publică teritoriale, iar cele fără personalitate juridică functionează în structura unitătilor sanitare respective.

Art. 2. - Centrele de referintă de diagnostic imagistic din sistemul public se înfiintează prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, iar cele private se înfiintează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, pe baza îndeplinirii criteriilor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Evaluarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 se face la înfiintare si anual de către directiile de sănătate publică teritoriale si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 4. - Organizarea si functionarea centrelor de referintă de diagnostic imagistic se stabilesc prin regulament/act constitutiv de organizare si functionare.

Art. 5. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si directiile de sănătate publică teritoriale vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 17 iunie 2002.

Nr. 431.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE

pe baza cărora o unitate sanitară de tip ambulatoriu poate fi declarată centru de referintă de diagnostic imagistic

 

1. Centrul de referintă de diagnostic imagistic este o unitate sanitară publică sau privată, cu sau fără personalitate juridică, autorizată si/sau acreditată conform dispozitiilor legale în vigoare pentru desfăsurarea de activităti medicale de specialitate în sistem ambulatoriu.

2. Pentru a dobândi calitatea de centru de referintă de diagnostic imagistic o unitate sanitară trebuie să îndeplinească anumite criterii privind structura, dotarea si personalul, precum si un program de activitate permanent, după cum urmează:

a) sistemul de management al calitătii să fie certificat conform standardului ISO 9002;

b) să organizeze laboratoare de imagistică si explorări functionale cu echipamente de înaltă performantă;

c) echipamentele medicale utilizate să fie de ultimă generatie, noi la momentul începerii activitătii si să fie în mod continuu actualizate (3-5 ani, în functie de tipul aparatului);

d) activitătile să fie prestate de medici specialisti cu competente si/sau supraspecializări în domeniile respective, abilitati să utilizeze aparatura din dotare, precum si de personal medical mediu specializat;

e) să fie disponibilă si accesibilă cu prioritate persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, timp de 24 de ore din 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

3. Centrul de referintă de diagnostic imagistic trebuie să fie echipat cu tehnică de calcul performantă si să dispună de conexiune informatică cu alte centre medicale similare din străinătate, pentru facilitarea schimbului de informatii în domeniul său de activitate.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând dotarea minimă cu aparatură de înaltă performantă

 

1. MRI

2. CT

3. Echipament de medicină nucleară

4. Mamograf

5. Osteodensitometru

6. Echipament radiologie

7. Ecograf, ecocardiograf Doppler

8. Monitor Holter

9. Echipament de testare în conditii de efort.