MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 439         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 iunie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            581. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

            586. - Hotărâre pentru punerea în circulatie a noilor documente românesti de identitate si de trecere a frontierei de stat care se eliberează străinilor

 

            587. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

            589. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Inspectoratului pentru calitatea semintelor si materialului săditor al judetului Satu Mare în administrarea Directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară a judetului Maramures

 

            590. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare

 

            591. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

            592. - Hotărâre privind instituirea “Zilei statisticianului”.

 

            593. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 581.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

            Art. 1. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, se organizează si functionează în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentului regulament.

            Art. 2. - (1) ANRE este institutie publică cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu sediul în municipiul Bucuresti.

            (2) Finantarea activitătii ANRE se asigură conform art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 3. - ANRE creează si aplică sistemul de reglementări obligatorii la nivel national, necesare functionării sectorului si a pietei energiei electrice si termice în conditii de eficientă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor.

            Art. 4. - ANRE are competentele si atributiile prevăzute la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările si completările ulterioare, si, respectiv, în prezentul regulament.

            Art. 5. - Activitatea ANRE se desfăsoară pe bază de strategii si de programe de lucru, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare si ale prezentului regulament.

            Art. 6. - (1) Conducerea ANRE este asigurată de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti si revocati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului industriei si resurselor, potrivit legii.

            (2) Presedintele si vicepresedintele conduc întreaga activitate, asigurând îndeplinirea atributiilor ce revin ANRE.

            (3) Presedintele reprezintă ANRE în raporturile cu ministerele, cu autoritătile si cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte autorităti si institutii publice centrale si locale, precum si cu alte persoane juridice si persoane fizice, române sau străine.

            (4) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si decizii.

            Art. 7. - Presedintele ANRE are următoarele atributii cprincipale:

            a) aprobă strategiile de dezvoltare institutională ale ANRE, programele de activitate si programele de cooperare;

            b) monitorizează procesul de emitere a reglementărilor, în vederea armonizării acestora cu legislatia Uniunii

Europene, aplicabile în scopul integrării europene;

            c) acordă delegările de competentă si împuternicirile de reprezentare vicepresedintelui si personalului ANRE;

            d) aprobă angajările, promovările, retrogradările, transferările, detasările, numirile si eliberările din functie ale personalului, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

            e) aprobă deplasările în străinătate ale personalului ANRE;

            f) negociază si semnează cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de muncă;

            g) coordonează activitatea departamentelor si a celorlalte compartimente aflate în subordinea sa.

            Art. 8. - (1) Vicepresedintele ANRE coordonează activitatea în domeniile politicilor energetice, controlului, comunicării, resurselor umane si financiar-administrativ.

            (2) Vicepresedintele ANRE are următoarele atributii:

            a) asigură conducerea operativă în absenta presedintelui;

            b) asigură derularea programelor de cooperare si asistentă internatională;

            c) asigură elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli;

            d) asigură legătura ANRE cu organismele si asociatiile care reprezintă interesele consumatorilor;

            e) asigură solutionarea sesizărilor, reclamatiilor si a plângerilor consumatorilor;

            f) coordonează activitatea directiilor si a celorlalte compartimente aflate în subordinea sa;

            g) îndeplineste si alte atributii la solicitarea presedintelui.

            Art. 9. - (1) Structura organizatorică a ANRE este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul

regulament.

            (2) Prin decizie a presedintelui ANRE pot fi constituite servicii, birouri si alte compartimente, conform prevederilor

legale în vigoare.

            (3) Departamentele sunt conduse de directori generali.

            (4) Numărul maxim de posturi este de 100, exclusiv presedintele si vicepresedintele.

            Art. 10. - (1) Comitetul de reglementare este alcătuit din presedinte, vicepresedinte si 3 reglementatori numiti de ministrul industriei si resurselor, în conditiile art. 91 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările si completările ulterioare.

            (2) Comitetul de reglementare adoptă cu votul majoritătii membrilor ordinele si deciziile ANRE cu privire la reglementare.

            (3) Modul de lucru al Comitetului de reglementare se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.

            (4) Activitatea Comitetului de reglementare este coordonată de presedintele ANRE.

            Art. 11. - (1) În activitatea sa Comitetul de reglementare este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor, în conditiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările si completările ulterioare.

            (2) Fiecare membru al Consiliului consultativ reprezintă asociatia sau autoritatea care l-a desemnat.

            Art. 12. - (1) Sedintele Consiliului consultativ sunt lunare. În mod exceptional presedintele ANRE poate convoca Consiliul consultativ în sedinte extraordinare.

            (2) Activitatea Consiliului consultativ se desfăsoară în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.

            Art. 13. - În cadrul sedintelor Consiliului consultativ se dezbat în principal următoarele categorii de probleme:

            a) proiecte de reglementări de interes general si cu impact major asupra pietei energiei electrice si termice;

            b) initiative privind noi reglementări sau îmbunătătirea celor existente;

            c) armonizarea pozitiilor părtilor interesate în ceea ce priveste preturile si tarifele pentru energia electrică si termică,

pe baza fundamentărilor primite de la agentii economici.

            Art. 14. - (1) Angajarea personalului se face, de regulă, pe durată nedeterminată sau, prin exceptie, pe durată determinată, în conditiile prevăzute de lege si de contractul colectiv de muncă.

            (2) Angajarea personalului se face pe posturile vacante, prin concurs sau examen, în conditiile legii, pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale. Angajarea pe durată nedeterminată se face prin concurs.

            (3) Încetarea raporturilor de serviciu poate avea loc prin acord, la expirarea termenului, prin deces sau la initiativa uneia dintre părti, în conformitate cu prevederile legale si ale contractului colectiv de muncă.

 

ANEXĂ

la regulament

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Comitet de reglementare

Numărul maxim de posturi = 100,

exclusiv presedintele si vicepresedintele

Consiliul consultativ

Presedinte

Vicepresedinte

Compartimentul audit public intern

Biroul managementul calitătii

Directia protectia consumatorilor, relatii publice si control

Directia management si resurse

Departamentul acces la retea si autorizare*)

Departamentul preturi, tarife si analiză economică*)

Departamentul dezvoltarea pietei de energie*)

Serviciul juridic

3 reglementatori


*) Organizate la nivel de directii generale.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru punerea în circulatie a noilor documente românesti de identitate si de trecere a frontierei de stat care se eliberează străinilor

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se stabilesc noile documente românesti de identitate si de trecere a frontierei de stat care se eliberează străinilor, denumite în continuare documente, prevăzute în anexele nr. 1-4.

            (2) Documentele se realizează în conformitate cu standardele si recomandările Uniunii Europene.

            Art. 2. - (1) Punerea în circulatie a noilor tipuri de documente se face de autoritătile abilitate prin lege, după epuizarea stocului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            (2) Documentele eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aflate asupra detinătorilor, se retrag treptat din circulatie.

            (3) Valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (2) nu se mai prelungeste după punerea în circulatie a noilor documente.

            Art. 3. - Documentele se eliberează titularilor după achitarea costului acestora, a costurilor operatiunilor de emitere, precum si a taxelor consulare si tarifelor stabilite potrivit reglementărilor legale.

            Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 586.

 

ANEXA Nr. 1

 

LEGITIMATIE DE SEDERE TEMPORARĂ

 

            (Se eliberează străinilor cu resedintă temporară în România.)

            Forma si mărimea documentului: în conformitate cu SR EN ISO/CEI 7810 (Institutul Român de Standardizare) pentru cartela tip ID-1.

            Rubrici - fata I:

            Titlul documentului: LEGITIMATIE DE SEDERE TEMPORARĂ

            Numărul documentului: în elemente speciale de sigurantă si precedat de sigla ROU

            Nume: această rubrică va contine numele si prenumele titularului, în această ordine

            Data expirării: se va indica data până la care documentul este valabil

            Locul/data eliberării: se vor indica formatiunea emitentă (judetul) si data eliberării legitimatiei de sedere temporară

            Tipul documentului: PERMIS DE SEDERE

            Semnătura titularului

            Scopul sederii: se va indica activitatea desfăsurată de străin.

 

            Rubrici - fata a II-a:

            Data si locul nasterii (tara)

            Cetătenia (tara)

            Sexul: simbolizat, după caz, prin litera F sau M

            Alte informatii:

            - se va indica resedinta străinului în România (adresa completă);

            - alte informatii relevante privind natura permisului sau persoana în cauză, precum si referitoare la dreptul de muncă al străinului.

            Datele informatizate citibile optic.

 

NOTĂ:

Fotografia va fi pozitionată pe fata I, în partea din stânga jos.

Aplicarea stemei tării se va face pe fata I, în partea din dreapta.

Documentul va fi protejat printr-un film special multistrat laminabil.

Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română si în limba engleză.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să corespundă standardelor Uniunii Europene în materie de permise de rezidentă, stabilite prin Actiunea comună nr. 497X0011 din 16 decembrie 1996 referitoare la un model uniform de permis de rezidentă, publicată în Jurnalul Oficial nr. L7 din 10 ianuarie 1997, si prin Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 398D0701 din 3 decembrie 1998 pentru completarea unui format uniform al permisului de rezidentă, publicată în Jurnalul Oficial nr. L333 din 9 decembrie 1998. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica standardelor  interne si ale Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 2

 

CARNET DE IDENTITATE

(Se eliberează străinilor cărora li s-a aprobat stabilirea domiciliului în România.)

 

Forma si mărimea documentului: în conformitate cu SR0 EN ISO/CEI 7810 (Institutul Român de Standardizare) pentru cartela tip ID-1.

Rubrici - fata I:

Titlul documentului: CARNET DE IDENTITATE

Numărul documentului: în elemente speciale de sigurantă si precedat de sigla ROU

Nume: această rubrică va contine numele si prenumele titularului, în această ordine

Data expirării: se va indica data până la care documentul este valabil

Locul/data eliberării: se vor indica formatiunea emitentă (judetul) si data eliberării legitimatiei de sedere temporară

Titlul documentului: PERMIS DE SEDERE

Semnătura titularului

Rubrici - fata a II-a:

Data si locul nasterii (tara)

Cetătenia (tara)

Sexul: simbolizat prin litera F sau M

Alte informatii: se va indica domiciliul străinului înRomânia (adresa completă)

Datele informatizate citibile optic.

NOTĂ:

Fotografia va fi pozitionată pe fata I, în partea din stânga jos.

Aplicarea stemei tării se va face pe fata I, în partea din dreapta.

Documentul va fi protejat printr-un film special multistratm laminabil.

Denumirile rubricilor vor fi înscrise în limba română si în limba engleză.

Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă trebuie să corespundă standardelor Uniunii

Europene în materie de permise de rezidentă, stabilite prin Actiunea comună nr. 497X0011 din 16 decembrie 1996 referitoare la un model uniform de permis de rezidentă, publicată în Jurnalul Oficial nr. L7 din 10 ianuarie 1997, si prin Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 398D0701 din 3 decembrie 1998 pentru completarea unui format uniform al permisului de rezidentă, publicată în Jurnalul Oficial nr. L333 din 9 decembrie 1998. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica standardelor interne si ale Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 3

 

TITLU DE CĂLĂTORIE

(Se eliberează străinilor returnati care nu dispun de documente de trecere a frontierei de stat.)

 

            Culoare: verde deschis

Mărime: format A4

Număr de pagini: una

Rubrici:

România

Numărul de înregistrare

Numărul documentului

Valabil pentru o singură călătorie - de la … - până la 

Numele si prenumele

Data nasterii

Cetătenia

Înăltimea

Semne particulare

Adresa din tara de origine (dacă se cunoaste)

Fotografia titularului

Autoritatea emitentă

Data eliberării

Semnătura titularului

Stampila

Observatii

NOTĂ:

Rubricile vor fi pretipărite în limbile română, engleză si franceză.

Hârtia A4 va contine pe fundal stema tării, iar de-a lungul întregii pagini, pe o linie ondulată, cu microtext, cuvântul ROMÂNIA.

Pe fotografie se aplică timbru sec.

Caracteristicile, rubricatia si elementele de sigurantă ale documentului trebuie să fie în conformitate cu exigentele Uniunii Europene stabilite prin Recomandarea nr. 396Y0919(06) din 30 noiembrie 1994 privind adoptarea unui model de document de călătorie pentru expulzarea/returnarea cetătenilor din tările terte, publicată în Jurnalul Oficial nr. C274 din 19 octombrie 1996, pag. 18. Acestea vor putea fi adaptate în functie de dinamica standardelor interne si ale Uniunii Europene în domeniu.

 

ANEXA Nr. 4

 

PASAPORT

pentru persoane fără cetătenie

 

Culoarea copertei: maro închis

Mărimea: 125 x 88 mm

Număr de pagini: 32

Seria pasaportului: perforată pe toate filele, exclusiv fila informatizată

Numerotarea paginilor: tipărită în partea de jos a fiecărei pagini

Fila informatizată (prinsă prin coasere în carnet în momentul confectionării):

- datele de identitate ale titularului (nume, prenume, data nasterii, locul nasterii), data emiterii si organul emitent, data valabilitătii;

- cod personal;

- tara de origine a titularului;

- seria pasaportului;

- datele informatizate citibile optic;

- fotografia titularului digitalizată direct pe fila informatizată.

Protectia filei informatizate: film special multistrat laminabil

Pagini rezervate pentru mentiuni ale autoritătilor române:

- prelungirea valabilitătii;

- însotitori

Pagini cu vize

Pagina cu instructiuni, obligatii

Hârtie: specială, filigran, elemente de sigurantă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Personalul militar si civil din Ministerul Apărării Nationale si din Ministerul de Interne, care participă în străinătate la cursuri, stagii de practică si specializare, perfectionare sau alte activităti, inclusiv la cele finantate de diferite organizatii ori de alti parteneri externi, este obligat ca înainte de începerea acestora să semneze un angajament, respectiv un act aditional la contractul individual de muncă. Modelele de angajament si de act aditional se stabilesc prin ordin al ministrului.

(2) Prin angajament, respectiv prin act aditional, persoanele prevăzute la alin. (1) se obligă ca după întoarcerea în tară să îsi desfăsoare activitatea în Ministerul Apărării Nationale, respectiv în Ministerul de Interne, o perioadă determinată, stabilită prin ordin al ministrului.

(3) În cazul nerespectării obligatiei prevăzute la alin. (2), precum si în situatia exmatriculării sau părăsirii cursului, a stagiului de practică, de specializare, de perfectionare si a altor activităti, din motive imputabile lor, al demisiei ori al încetării raportului de muncă pentru comiterea unor infractiuni sau săvârsirea unor abateri grave, încălcarea în mod repetat a obligatiilor de muncă, inclusiv a normelor de comportare în unitătile militare ori când manifestă dezinteres în îndeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu sau în perfectionarea pregătirii lor militare si de specialitate, persoanele prevăzute la alin. (1) restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul Apărării Nationale, respectiv de Ministerul de Interne, cât si cheltuielile suportate de diferite organizatii sau partenerii externi, la solicitarea acestora, pentru transport, hrană, cazare, bursă, precum si alte cheltuieli efectuate în acest scop.

(4) Sumele recuperate se vor face venit la bugetul de stat sau vor reîntregi creditele bugetare în conditiile legii, iar cele reprezentând cheltuielile efectuate de organizatiile sau partenerii externi se rambursează acestora.

            (5) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile personalului militar si civil care desfăsoară misiuni în cadrul fortelor de mentinere a păcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizatii internationale, precum si personalului încadrat în batalioanele mixte, constituite între Armata României si armatele altor tări.”

2. Punctul 72 din anexă va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Tara

Valuta

Categoriile de diurnă

Plafoanele de cazare

 

 

 

I

II

A

B

“72.

Hong Kong

$

31

50

120

240”

 

Art. II. - În anul 2002 fondurile necesare în vederea acoperirii majorării nivelurilor diurnelor si plafoanelor de cazare stabilite conform prezentei hotărâri se suportă din bugetul aprobat unitătilor trimitătoare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 587.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Inspectoratului pentru calitatea semintelor si materialului săditor al judetului Satu Mare

în administrarea Directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară a judetului Maramures

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 66, judetul Maramures, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Inspectoratului pentru calitatea semintelor si materialului săditor al judetului Satu Mare în administrarea Directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară a judetului Maramures.

            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului săditor al judetului Satu Mare si Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară a judetului Maramures, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 589.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Inspectoratului pentru calitatea semintelor si materialului săditor al judetului Satu Mare în administrarea Directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară a judetului Maramures

 

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 66, judetul Maramures

107.429

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului săditor al judetului Satu Mare

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală pentru agricultură si industrie a judetului Maramures

I. Identificat cu nr.:

- în C.F.: 2.800; topo 1.572/2

- în C.F.: 10.545; topo 1.574/7

II. Partea din constructie care se transmite:

alimentară - parter - 127,9 m2

- etajul I - 127,9 m2

- total suprafată desfăsurată = 255,8 m2

III. Terenul aferent - cotă-parte

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei si Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se suplimentează bugetul Ministerului Industriei si Resurselor cu suma de 50 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare.

            (2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează pe agentii economici din industria de apărare beneficiari, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

            Art. 2. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Industriei si Resurselor pe anul 2002.

            (2) Alocarea sumelor se va face esalonat, pe baza situatiei de lucrări efectuate si prezentate de agentii economici din industria de apărare.

            Art. 3. - Ministerul Industriei si Resurselor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 590.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Doamna Magda Botez se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Los Angeles, Statele Unite ale Americii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 591.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea “Zilei statisticianului”

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se instituie “Ziua statisticianului”, care se va organiza anual în a doua duminică a lunii iulie.

            Art. 2. - Institutul National de Statistică este autorizat să stabilească măsurile care se impun pentru organizarea si desfăsurarea manifestărilor stiintifice si culturale prilejuite de acest eveniment.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 592.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului de Interne pe anul 2002 cu suma de 1.117.475 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru efectuarea cheltuielilor privind editarea si eliberarea cărtilor de alegător, precum si a cheltuielilor privind prelucrarea datelor, tipărirea si actualizarea listelor electorale permanente.

            (2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului de Interne pe anul 2002, la capitolul “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul II “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 405.315 mii lei si la titlul VII “Cheltuieli de capital”, cu suma de 712.160 mii lei.

            Art. 2. - Sumele puse la dispozitie Ministerului de Interne potrivit art. 1, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 15 decembrie 2002.

            Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat si în bugetul Ministerului de Interne pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 593.