MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 440         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

360. - Lege privind Statutul politistului

 

505. - Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul politistului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

599. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Statutul politistului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Politistul este functionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă si exercită atributiile stabilite pentru Politia Română prin lege, ca institutie specializată a statului.

(2) Exercitarea profesiei de politist implică, prin natura sa, îndatoriri si riscuri deosebite.

(3) Statutul special este conferit de îndatoririle si riscurile deosebite, de portul de armă si de celelalte diferentieri prevăzute în prezentul statut.

Art. 2. - (1) Politistul este învestit cu exercitiul autoritătii publice, pe timpul si în legătură cu îndeplinirea atributiilor si îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege.

(2) Autoritatea functiei nu poate fi exercitată în interes personal.

Art. 3. - Politistul îsi desfăsoară activitatea profesională în interesul si în sprijinul persoanei, comunitătii si institutiilor statului, exclusiv pe baza si în executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitătii, nediscriminării, proportionalitătii si gradualitătii.

Art. 4. - (1) Politistul este obligat să respecte drepturile si libertătile fundamentale ale omului, Constitutia si legiletării, jurământul de credintă fată de România, prevederile regulamentelor de serviciu si să îndeplinească dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

(2) Politistul răspunde, în conditiile legii, pentru modul în care îsi execută atributiile de serviciu.

Art. 5. - Sefii ierarhici din cadrul Politiei Române răspund pentru legalitatea dispozitiilor date subordonatilor.

Ei sunt obligati să verifice dacă acestea au fost transmise si întelese corect si să controleze modul de îndeplinire a lor.

Art. 6. - Politistul beneficiază de drepturi compensatorii acordate potrivit prezentei legi pentru conditiile speciale si riscurile pe care le implică exercitarea profesiei.

Art. 7. - Calitatea de politist se dobândeste si se pierde în conditiile prevăzute de prezenta lege.

 

CAPITOLUL II

Selectionarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale si încadrarea politistilor în categorii si grade profesionale

SECTIUNEA 1

Selectionarea si pregătirea politistilor

 

Art. 8. - Profesia de politist poate fi exercitată numai de către persoana care a dobândit această calitate, în conditiile legii.

Art. 9. - (1) Politistii provin, de regulă, din rândul absolventilor institutiilor de învătământ ale Ministerului de Interne.

(2) Ofiterii de politie pot proveni si din rândul agentilor de politie absolventi, cu diplomă sau licentă, ai institutiilor de învătământ superior de lungă sau scurtă durată aleMinisterului de Interne sau ai altor institutii de învătământ superior cu profil corespunzător specialitătilor necesare politiei, stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(3) Pentru unele functii pot fi încadrati specialisti cu studii corespunzătoare cerintelor postului si care îndeplinescconditiile legale.

(4) Admiterea în institutiile de învătământ ale Ministerului de Interne ori încadrarea unor specialisti în politie se realizează prin concurs.

Art. 10. - (1) La concursul de admitere în institutiile de învătământ ale Ministerului de Interne si la încadrarea directă a unor specialisti are acces orice persoană, indiferent de rasă, nationalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineste, pe lângă conditiile generale legale prevăzute pentru functionarii publici, si următoarele conditii speciale:

a) să fie aptă din punct de vedere fizic si psihic;

b) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârsirea de infractiuni;

c) să aibă un comportament corespunzător cerintelor de conduită admise si practicate în societate.

(2) Înaintea începerii activitătii politistii încadrati direct trebuie să urmeze un curs de formare în institutiile de învătământ ale Ministerului de Interne, iar bărbatii trebuie să aibă îndeplinit, de regulă, serviciul militar.

(3) Candidatii care au promovat concursul de admitere în institutiile de învătământ ale Ministerului de Interne, precum si persoanele care urmează să fie încadrate direct în politie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizatii cu caracter politic.

(4) Dacă în perioada desfăsurării activitătii de politist sau a studiilor în institutiile de  învătământ ale Ministerului de Interne intervine vreuna dintre situatiile prevăzute la art. 45 alin. (1), se ia măsura destituirii celui în cauză sau a exmatriculării, după caz. În situatiile în care elevul, studentul sau politistul se află în curs de cercetare penală ori de judecată, măsura exmatriculării, respectiv cea a destituirii, se ia după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a instantei de judecată.

(5) Criteriile privind selectionarea politistilor candidati pentru concursurile de admitere în institutiile de învătământ proprii, precum si selectionarea specialistilor se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 11. - (1) Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Politiei, asigură pregătirea continuă a politistilor pentru ridicarea nivelului profesional.

(2) Politistul poate fi trimis la studii în străinătate, prin concurs, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(3) Categoriile, formele de pregătire si modul de desfăsurare, precum si durata de perfectionare a pregătirii politistului sunt stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 12. - În programele de pregătire a viitorilor politisti, elevi sau studenti din institutiile de învătământ ale Ministerului de Interne se prevăd activităti specifice pregătirii militare, pentru primul an de studii, fapt ce le asigură, după promovarea acestui an, echivalarea îndeplinirii serviciului militar obligatoriu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obtinerea gradelor profesionale si încadrarea politistilor în categorii si grade profesionale

 

Art. 13. - (1) Politistii pot fi debutanti sau definitivi.

(2) Politistii debutanti sunt persoanele care ocupă, pe durata perioadei de stagiu, un post în cadrul Politiei Române.

Art. 14. - (1) Politistii se încadrează în două categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:

a) categoria A - Corpul ofiterilor de politie – cuprinde ofiteri de politie cu studii superioare;

b) categoria B - Corpul agentilor de politie - cuprindeagenti de politie cu studii liceale sau postliceale cu diplomă.

(2) Categoriile de politisti se împart pe corpuri si grade profesionale, după cum urmează:

I. Corpul ofiterilor de politie:

a) chestor-sef de politie;

b) chestor-sef adjunct de politie;

c) chestor principal de politie;

d) chestor de politie;

e) comisar-sef de politie;

f) comisar de politie;

g) subcomisar de politie;

h) inspector principal de politie;

i) inspector de politie;

j) subinspector de politie.

II. Corpul agentilor de politie:

a) agent-sef principal de politie;

b) agent-sef de politie;

c) agent-sef adjunct de politie;

d) agent principal de politie;

e) agent de politie.

(3) Gradele profesionale de chestor, comisar-sef si comisar pot fi obtinute numai de către ofiteri cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă.

Art. 15. - (1) Obtinerea gradelor profesionale se face prin avansare de către:

a) Presedintele României, pentru chestori, la propunerea ministrului de interne;

b) ministrul de interne, pentru ceilalti ofiteri de politie, la propunerea inspectorului general al politiei;

c) inspectorul general al politiei, pentru agenti de politie, la propunerea sefilor unitătilor de politie.

(2) Acordarea gradelor profesionale se face cu avizul consultativ al Corpului National al Politistilor.

Art. 16. - (1) Pentru obtinerea gradului profesionalurmător politistul trebuie să îndeplinească cumulative următoarele conditii:

a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional detinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;

b) să fi fost apreciat în ultimii doi ani ai stagiului minimîn grad cu calificativul “exceptional” sau “foarte bun”, iar în ceilalti ani ai stagiului, cel putin cu calificativul “bun”. Anii în care politistului i s-au acordat calificative inferioare acestora nu intră în calculul stagiului minim în grad.

(2) Pentru obtinerea gradelor profesionale de comisar-sef, subcomisar si agent-sef, politistul este obligat să absolvească un curs de capacitate ale cărui durată si tematică vor fi stabilite prin ordin al ministrului de interne, iar pentru obtinerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.

Art. 17. - Stagiul minim în gradele profesionale este:

I. Corpul ofiterilor de politie:

a) chestor-sef adjunct de politie - 2 ani;

b) chestor principal de politie - 2 ani;

c) chestor de politie - 2 ani;

d) comisar-sef de politie - 3 ani;

e) comisar de politie - 3 ani;

f) subcomisar de politie - 4 ani;

g) inspector principal de politie - 3 ani;

h) inspector de politie - 3 ani;

i) subinspector de politie - 4 ani.

II. Corpul agentilor de politie:

a) agent-sef de politie - 5 ani;

b) agent-sef adjunct de politie - 5 ani;

c) agent principal de politie - 5 ani;

d) agent de politie - 5 ani.

Art. 18. - În situatiile si în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz.

Art. 19. - (1) Acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceleiasi categorii se face în ordinea ierarhică a gradelor, în raport cu nevoile si posibilitătile existente, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul de interne.

(2) Politistul care a dobândit titlul stiintific de doctor este exceptat de la conditiile prevăzute la art. 16 alin. (2).

(3) Politistul care a absolvit cursuri postuniversitare este exceptat de la conditiile prevăzute la art. 16 alin. (2), mai putin de la cea referitoare la acordarea gradului professional de chestor.

(4) Specialitătile studiilor superioare, ale cursurilor post-universitare si titlurile stiintifice prevăzute la alin. (2)-(4) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 20. - Politistului care si-a sacrificat viata în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordă post-mortem gradul de subinspector de politie, pentru agentii de politie, si gradul următor, pentru ofiterii de politie.

Art. 21. - (1) Absolventilor institutiilor de învătământ de profil ale Ministerului de Interne li se acordă grade profesionale si sunt încadrati în structurile de politie cu perioade de stagiu.

(2) La absolvirea scolii de formare a agentilor de politie, politistului i se acordă gradul profesional de agent de politie si este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 6 luni.

(3) La absolvirea colegiului de politie sau a facultătii de drept din cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului de Interne, politistului i se acordă gradul profesional de subinspector de politie si este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de un an.

(4) Politistilor prevăzuti la art. 9 alin. (2) si (3) li se acordă gradele profesionale în functie de pregătirea lor si de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerintele postului. Încadrarea acestora se face pe o perioadă de probă de 6 luni sau un an, în raport cu categoria din care fac parte si cu gradul profesional acordat.

(5) La expirarea perioadei de stagiu sau de probă politistul sustine examenul de definitivare în profesie. În caz de nepromovare a examenului, acesta poate fi repetat o singură dată. Politistul declarat nepromovat este destituit din politie.

(6) Politistul care a promovat examenul de definitivat este încadrat în gradul profesional obtinut.

(7) Perioada de stagiu si cea de probă constituie vechime în politie.

(8) Conditiile pentru îndeplinirea perioadei de stagiu si a celei de probă, precum si metodologia organizării si desfăsurării examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 22. - (1) Functiile politistilor se diferentiază prin categorie, grad profesional si coeficient de ierarhizare.

(2) Functiile politistilor, după natura lor, sunt de executie si de conducere, iar după nivelul studiilor absolvite sunt functii din categoria A si functii din categoria B.

(3) Fiecare dintre cele două categorii de functii se împarte în grade profesionale, conform structurii ierarhice prevăzute la art. 14.

(4) Politistii se încadrează în functii corespunzătoare gradelor profesionale pe care le au, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 18.

(5) Functiile si modul de salarizare ale politistilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 23. - (1) La acordarea primului grad profesional absolventul sau politistul încadrat direct depune jurământul de credintă în fata sefului institutiei de învătământ sau a sefului unitătii de politie si în prezenta a doi politisti.

(2) Jurământul de credintă are următorul continut: “Jur să respect Constitutia, drepturile si libertătile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect si fără părtinire legile tării, să-mi îndeplinesc cu răspundere si bună credintă îndatoririle ce-mi revin potrivit functiei si să păstrez secretul profesional. Asa să-mi ajute Dumnezeu!”

(3) Jurământul de credintă se poate depune si fără formula religioasă de încheiere.

(4) Jurământul de credintă este semnat de către absolventul sau politistul încadrat direct si, după caz, de către seful institutiei de învătământ sau de seful unitătii de politie, precum si de către politistii asistenti.

(5) Jurământul de credintă este contrasemnat de ministrul de interne, se păstrează la dosarul personal al politistului, iar o copie de pe înscris se înmânează acestuia.

(6) Semnarea jurământului de credintă presupune si acordul implicit al politistului pentru testarea fidelitătii si integritătii sale profesionale prin efectuarea unor verificări de specialitate, în conditiile legii.

Art. 24. - La acordarea primului grad profesional, la numirea si eliberarea dintr-o functie de conducere, precum si la încetarea raporturilor de serviciu, politistul este obligat să îsi declare averea, conform legii.

Art. 25. - (1) Fiecare politist are un dosar personal care cuprinde:

a) documentul de numire în functie, documentul de atestare a studiilor si cel privind depunerea jurământului;

b) documentele privind evaluarea anuală a activitătii acestuia, avansările în functii, clase, grade sau categorii, recompensele acordate, precum si sanctiunile ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic si fără discontinuităti;

c) declaratia de avere si alte documente, stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(2) Se interzice introducerea în dosarul personal al politistului a oricăror documente referitoare la opiniile sale politice, sindicale, religioase sau de orice altă natură.

(3) Politistul are acces la dosarul personal, iar, la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente în dosarul său.

Art. 26. - Activitatea si conduita politistului sunt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în aprecierea de serviciu cu acordarea unuia dintre următoarele calificative: “exceptional”, “foarte bun”, “bun”, “corespunzător”, “necorespunzător”.

Art. 27. - Selectionarea, pregătirea, obtinerea gradelor profesionale si evolutia profesională a politistilor se stabilesc, în conditiile prezentei legi, prin Ghidul carierei politistului, aprobat prin ordin al ministrului de interne.

 

CAPITOLUL III

Drepturile, îndatoririle si restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti ale politistului

SECTIUNEA 1

Drepturile politistului

 

Art. 28. - (1) Politistul are dreptul la:

a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizatii, sporuri, premii si prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător functiei îndeplinite, gradului profesional detinut, gradatiile, sporurile pentru misiune permanentă si, după caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit;

b) ajutoare si alte drepturi bănesti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c) uniformă, echipament specific, alocatii pentru hrană, asistentă medicală si psihologică, proteze, precum si medicamente gratuite, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

d) locuintă de interventie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în conditiile legii;

e) concedii de odihnă, concedii de studii si învoiri plătite, concediu fără plată, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

f) concedii medicale pentru: caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea si întărirea sănătătii, accidente produse în timpul si din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani, îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de

2 ani, precum si în alte situatii, în conditiile stabilite prin lege;

g) bilete de odihnă, tratament si recuperare, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

h) pensii, în conditiile stabilite prin lege;

i) indemnizatii de instalare, de mutare, de delegare sau de detasare, precum si decontarea cheltuielilor de cazare, în conditiile stabilite prin lege;

j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul mutării în alte localităti si o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

k) încadrarea activitătii în conditii deosebite sau speciale de muncă, potrivit legii;

l) portul permanent al armamentului din dotare sau achizitionat personal, în conditiile legii;

m) asigurare de viată, sănătate si bunuri, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

n) tratament medical în străinătate pentru afectiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

o) asistentă juridică asigurată de către unitate, la cerere, în cazul cercetării sale pentru faptele comise în timpul sau în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu.

(2) Armamentul dobândit personal se detine după pensionare pe baza permisului obtinut, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Pentru activitatea desfăsurată politistilor li se conferă ordine si medalii, potrivit legii.

(2) În cazul întreruperii activitătii în politie, timpul cât politistul a desfăsurat o altă activitate nu va fi luat în calculul vechimii în politie pentru care se conferă ordinul sau medalia.

(3) Politistii decorati cu Ordinul Meritul Militar îsi păstrează toate drepturile dobândite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 30. - Conditiile privind pensionarea si drepturile de pensii ale politistilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 31. - (1) Politistul mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îsi are domiciliul, în situatia în care nu efectuează naveta ori nu detine locuintă proprietate personală si nu i se poate asigura spatiu de locuit, are dreptul la compensarea chiriei lunare, în cuantum de până la 50% din salariul de bază.

(2) Sotul sau sotia politistului mutat/mutată în interesul serviciului în altă localitate, care a fost încadrat/încadrată în muncă si a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu sotul sau sotia, are dreptul la o indemnizatie lunară de 50% din salariul de bază al politistului, până la o nouăangajare sau până la prestarea unei alte activităti aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică atât politistilor absolventi ai institutiilor de învătământ ale Ministerului deInterne, care au fost repartizati în unităti situate în alte localităti decât cele de domiciliu, cât si sotilor sau sotiilor acestora.

(4) De indemnizatia lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază si sotul sau sotia care, la data mutării politistului, era înscris/înscrisă, în conditiile legii, ca somer, dar numai după expirarea termenului de plată a ajutorului de somaj, stabilit prin lege.

(5) Cuantumul compensatiei prevăzute la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului de interne.

Art. 32. - (1) Politistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei, a unei locuinte proprietate personală în localitatea în care îsi are sediul unitatea de politie la care este încadrat, în conditiile legii.

(2) Politistul care are o vechime în serviciu de cel putin 10 ani poate cumpăra locuinta de serviciu.

(3) Criteriile si conditiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 33. - În exercitarea atributiilor de serviciu politistul beneficiază de protectie specială, în conditiile legii.

Art. 34. - Politistului i se asigură gratuit echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineste, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

Art. 35. - Membrii familiei politistului beneficiază gratuit, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, de:

a) asistentă medicală si medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti;

b) decontarea cheltuielilor de transport în situatia mutării politistului în interes de serviciu în altă localitate.

Art. 36. - În sensul prevederilor prezentei legi, familia politistului cuprinde sotul/sotia, copiii si părintii aflati în întretinerea legală a acestuia.

Art. 37. - Copiii politistului decedat în timpul si din cauza serviciului pot fi transferati, la cerere, la institutiile de învătământ ale Ministerului de Interne, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 38. - Politistul pensionat si sotia/sotul acestuia au dreptul gratuit la asistentă medicală si medicamente, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, si au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive si alte spatii pentru odihnă si agrement, care apartin sau sunt în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 39. - (1) Durata programului de lucru al politistului este de 8 ore pe zi si 5 zile pe săptămână, stabilită astfel încât să se asigure continuitatea serviciului politienesc si refacerea capacitătii de muncă, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Programul de lucru, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, după consultarea Corpului National al Politistilor.

(3) Dacă interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihnă săptămânale ce se cuvin politistului poate fi amânată, în mod exceptional, cel mult de două ori într-o ună.

Art. 40. - Politistul si membrii familiei sale au dreptul la protectie din partea structurilor specializate ale statului fată de amenintările sau violentele la care ar putea fi supusi ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

 

SECTIUNEA a 2-a

Îndatoririle politistului

 

Art. 41. - Politistul este dator:

a) să fie loial institutiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept si să apere valorile democratiei;

b) să dovedească solicitudine si respect fată de orice persoană, în special fată de grupurile vulnerabile, să îsi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competentă, integritate, corectitudine si constiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;

c) să îsi perfectioneze continuu nivelul de instruire profesională si generală;

d) să fie disciplinat si să dovedească probitate profesională si morală în întreaga activitate;

e) să fie respectuos, cuviincios si corect fată de sefi, colegi sau subalterni;

f) să acorde sprijin colegilor în executarea atributiilor de serviciu;

g) să informeze seful ierarhic si celelalte autorităti abilitate cu privire la faptele de coruptie săvârsite de alti politisti, de care a luat cunostintă;

h) prin întregul său comportament, să se arate demn de consideratia si încrederea impuse de profesia de politist.

Art. 42. - Politistul este obligat:

a) să păstreze secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobândite în timpul desfăsurării activitătii, în conditiile legii, cu exceptia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

b) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în asa fel încât să nu beneficieze si nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidentiale obtinute în calitatea sa oficială;

c) să asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competentelor legal stabilite;

d) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială si să nu compromită, prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul functiei sau al institutiei din care face parte.

Art. 43. - Politistului îi este interzis, în orice împrejurare:

a) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru altii, în considerarea calitătii sale oficiale, daruri sau alte avantaje;

b) să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici sau să intervină pentru solutionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. a);

c) să folosească forta, altfel decât în conditiile legii;

d) să provoace unei persoane suferinte fizice ori psihice cu scopul de a obtine de la această persoană sau de la otertă persoană informatii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o tertă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terte persoane;

e) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

f) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materialeori publicatii cu caracter politic, imoral sau care instigă la indisciplină;

g) să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unitătii de politie din care face parte, interese de natură să compromită impartialitatea si independenta acestuia.

Art. 44. - (1) Serviciul politienesc are caracter permanent si obligatoriu.

(2) Politistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum si în afara acestuia, în situatii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.

(3) În situatii de catastrofe, calamităti sau tulburări de amploare ale ordinii si linistii publice ori alte asemenea evenimente politistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de politie din care face parte.

(4) La instituirea stării de urgentă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare si de război politistul va actiona conform legii.

(5) În cazul producerii vreuneia dintre situatiile prevăzute la alin. (3) si (4) politistul care se află într-o altă localitatese va prezenta la cea mai apropiată unitate a Ministerului de Interne, informând superiorii săi despre aceasta.

 

SECTIUNEA a 3-a

Restrângerea exercitiului unor drepturi si libertăti

 

Art. 45. - (1) Politistului îi este interzis:

a) să facă parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori să desfăsoare propagandă în favoarea acestora;

b) să exprime opinii sau preferinte politice la locul de muncă sau în public;

c) să candideze pentru autoritătile administratiei publice locale, Parlamentul României si pentru functia de Presedinte al României;

d) să exprime în public opinii contrare intereselorRomâniei;

e) să declare sau să participe la greve, precum si la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

f) să adere la secte, organizatii religioase sau la alte organizatii interzise de lege;

g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse,activităti de comert ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăti comerciale, cu exceptia calitătii de actionar;

h) să exercite activităti cu scop lucrativ de natură sălezeze onoarea si demnitatea politistului sau a institutiei din care face parte;

i) să detină orice altă functie publică sau privată pentrucare este retribuit, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de învătământ.

(2) Politistul poate prezenta în public, numai în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne, informatii si date obtinute în exercitarea atributiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date si informatii, dacă prin acestea nu este încălcat principiul prezumtiei de nevinovătie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viata intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare.

(3) Datele si informatiile clasificate, potrivit legii, obtinute de politist în timpul exercitării atributiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 46. - (1) Politistul poate fi mutat în altă localitate decât cea de domiciliu în următoarele situatii:

a) în interesul serviciului;

b) la cerere;

c) când unitatea din care face parte se reorganizează, iar postul se desfiintează si nu există posibilitatea numirii pe o functie corespunzătoare;

d) pentru a înlătura un pericol care afectează viata sau integritatea sa ori a membrilor de familie, în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu;

e) când imaginea sa în localitatea unde îsi desfăsoară activitatea este afectată.

(2) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c)-e) este necesar acordul celui mutat.

Art. 47. - Politistul poate fi delegat, detasat ori transferat, potrivit normelor de competentă aprobate prin ordin al ministrului de interne, în conditiile legii.

Art. 48. - Politistii se pot asocia si pot constitui asociatii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-stiintific, cultural, religios si sportiv-recreativ, fără a aduce atingere îndeplinirii atributiilor si îndatoririlor de serviciu.

 

SECTIUNEA a 4-a

Corpul National al Politistilor

 

Art. 49. - (1) Se înfiintează Corpul National al Politistilor, ca persoană juridică de drept public, denumit în continuare Corpul, cu sediul în municipiul Bucuresti, reprezentând forma de organizare pe criteriu profesional, autonom, apolitic si nonprofit a politistilor.

(2) Corpul promovează interesele politistilor si apără drepturile acestora.

(3) Organizarea si functionarea Corpului se realizează pe principiile teritorialitătii, eligibilitătii, mutualitătii si ierarhiei structurilor de conducere.

(4) Organele de conducere si control ale Corpului sunt:

a) congresul national;

b) consiliul national;

c) consiliul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, consiliile inspectoratelor judetene de politie si consiliile institutiilor de învătământ ale Ministerului de Interne si teritoriale;

d) cenzorii.

(5) În organele de conducere ale Corpului vor fi alesi în număr si cu vot egal reprezentantii tuturor categoriilor de politisti.

Art. 50. - Prin organele sale de conducere Corpul exercită următoarele atributii:

a) întreprinde măsuri pentru asigurarea integritătii morale si profesionale a politistilor, precum si a unei activităti eficiente a acestora;

b) oferă consultantă la elaborarea propunerilor de acte normative care se referă la activitatea politiei sau la statutul politistului;

c) poate face propuneri inspectorului general al politiei pentru numirea în functii de conducere sau destituirea politistilor;

d) la cerere, reprezintă interesele politistilor împotriva cărora au fost dispuse sanctiuni disciplinare;

e) participă la elaborarea Codului de etică si deontologie al politistului, ale cărui prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiei de politist;

f) participă la sustinerea examenelor de capacitate pentru titularizarea politistilor stagiari si a celor încadrati direct;

g) reprezintă profesia de politist, împreună cu Inspectoratul General al Politiei, în raporturile cu organisme guvernamentale, foruri profesionale si stiintifice, institutii publice, precum si cu alte persoane juridice si fizice;

h) promovează pe plan extern relatii cu organizatii si institutii profesionale similare;

i) tine si actualizează permanent evidenta membrilor săi.

Art. 51. - (1) Veniturile Corpului se constituie din:

a) taxa de înscriere, cotizatii lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări stiintifice, culturale si sportive, precum si din drepturi editoriale;

b) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;

c) donatii si sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din tară ori din străinătate, în conditiile legii si ale normelor instituite de ministrul de interne;

d) chirii, dobânzi si orice alte surse legale.

(2) Consiliile prevăzute la art. 49 alin. (4) lit. c) virează periodic Corpului o cotă-parte din veniturile încasate, în conditiile stabilite prin regulament.

(3) Fondurile bănesti obtinute în conditiile alin. (1) pot fi utilizate pentru perfectionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse si de ajutoare, crearea unor institutii cu scop stiintific, investitii legate de dotarea cu mijloace adecvate activitătilor Corpului, cheltuieli administrativ- gospodăresti, asistenta juridică a membrilor, cumpărarea si administrarea unor hoteluri, case de odihnă si cluburi ale politistilor si pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnico-administrativ propriu.

Art. 52. - Modul de organizare si functionare a Corpului se stabileste, în conditiile prezentei legi, prin Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL IV

Recompense, răspunderea juridică si sanctiuni

SECTIUNEA 1

Recompense

 

Art. 53. - Pentru contributii deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor si la prevenirea faptelor antisociale, politistului i se pot conferi decoratii, în conditiile legii.

Art. 54. - (1) Pentru îndeplinirea exemplară a atributiilor de serviciu politistilor li se pot acorda recomense morale sau materiale, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(2) Pentru merite exceptionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea politiei, politistul poate fi avansat în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(3) Pentru actiuni deosebite care determină aducerea de venituri la bugetul de stat, politistul poate fi recompensat cu până la 1% din cuantumul acestora, dar nu mai mult decât venitul său brut anual, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

 

SECTIUNEA a 2-a

Răspunderea juridică si sanctiuni

 

Art. 55. - Încălcarea de către politist, cu vinovătie, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.

Art. 56. - Este absolvit de orice răspundere politistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atributiilor de serviciu, a cauzat suferinte sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora.

Art. 57. - Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, următoarele fapte săvârsite de politist, comise cu vinovătie:

a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probitătii profesionale a politistului sau prestigiului institutiei;

b) neglijenta manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispozitiilor primite de la sefii ierarhici sau de la autoritătile anume abilitate de lege;

c) întârzierea repetată sau nejustificată a solutionării lucrărilor;

d) depăsirea atributiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relatiile cu cetătenii;

e) absenta nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;

f) producerea de pagube materiale unitătii din care face parte sau patrimoniului Ministerului de Interne;

g) încălcarea normelor privind confidentialitatea activitătii desfăsurate;

h) nerespectarea prevederilor jurământului de credintă;

i) imixtiunea ilegală în activitatea altui politist;

j) interventia pentru influentarea solutionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.

Art. 58. - Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistului sunt:

a) avertismentul;

b) mustrarea scrisă;

c) reducerea salariului pentru functia îndeplinită cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni;

d) amânarea promovării în grade profesionale sau functii superioare, pe o perioadă de 1-2 ani;

e) retrogradarea din functie până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional detinut;

f) suspendarea din functie de la 1 la 3 luni, perioadă în care politistul beneficiază numai de salariul corespunzător gradului profesional detinut;

g) destituirea din functia publică avută.

Art. 59. - (1) Sanctiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea prealabilă si după consultarea consiliilor de disciplină.

(2) Procedura cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului de interne.

(3) Cercetarea prealabilă se efectuează de seful unitătiisau de politisti anume desemnati.

(4) Cercetările referitoare la abateri, din care rezultă date si indicii că au fost săvârsite fapte prevăzute de legea penală, se vor efectua si cu participarea unui reprezentant al Corpului, urmând ca, în raport de constatări, să fie sesizate organele judiciare.

(5) Ascultarea celui în cauză si consemnarea sustinerilor sale sunt obligatorii.

(6) Politistul cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării si să solicite probe în apărare.

(7) În fata consiliilor de disciplină politistul are dreptul de a fi asistat de un alt politist, ales de către acesta sau desemnat de Corp. De asemenea, politistul cercetat poate fi asistat, la cererea sa, de avocat.

(8) La stabilirea sanctiunii se tine seama de activitatea desfăsurată anterior, de împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârsită, de cauzele, gravitatea si consecintele acesteia, de gradul de vinovătie a politistului, precum si de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise.

(9) Sanctiunea disciplinară se aplică în maximum 30 de zile de la luarea la cunostintă despre abaterea săvârsită, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.

(10) Pentru aceeasi abatere nu se poate aplica decât osingură sanctiune disciplinară.

Art. 60. - (1) Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(2) Destituirea din politie se dispune în mod corespunzător de persoanele care, potrivit art. 15, au competenta să acorde gradele profesionale ale politistilor.

Art. 61. - (1) Politistul poate contesta sanctiunea disciplinară aplicată, în termen de 15 zile de la luarea la unostintă, sefului ierarhic superior celui care a aplicat sanctiunea. Acesta se pronuntă prin decizie motivată, în termen de 30 de zile.

(2) Împotriva sanctiunilor aplicate si a deciziilor nefavorabile politistul nemultumit se poate adresa Corpului, potrivit art. 50 lit. d).

(3) Politistul nemultumit de sanctiunea aplicată se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului ori a dispozitiei de sanctionare.

Art. 62. - (1) La nivelul Inspectoratului General al Politiei se constituie Consiliul superior de disciplină, iar laDirectia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratele judetene de politie, unitătile teritoriale si institutiile de învătământ ale politiei se constituie consilii de disciplină.

(2) Consiliile de disciplină se constituie si functionează pe lângă sefii unitătilor de politie si au caracter consultativ.

(3) Consiliile de disciplină îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului deinterne.

Art. 63. - (1) Politistul răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unitătii, potrivit legislatiei aplicabile personalului civil din Ministerul de Interne.

(2) Politistul nu răspunde de pagubele cauzate patrimoniului unitătii dacă acestea sunt consecinta unei actiuni desfăsurate în limitele legii.

Art. 64. - (1) Urmărirea penală a politistilor se efectuează de către procuror sau de către ofiteri de politie anume desemnati prin ordin al ministrului de interne, sub supravegherea procurorului, după caz, în conditiile legii.

(2) Competenta de a efectua supravegherea urmăririi penale si de a judeca în fond infractiunile săvârsite de politisti revine parchetelor de pe lângă tribunale si tribunalelor - pentru infractiunile comise de către agentii de politie, parchetelor de pe lângă curtile de apel si curtilor de apel - pentru infractiunile comise de către ofiterii de politie, până la gradul de comisar-sef inclusiv, respective Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie si Curtii Supreme de Justitie - pentru infractiunile comise de chestorii de politie.

(3) Urmărirea penală si judecarea infractiunilor contra sigurantei statului săvârsite de politisti se efectuează în mod obligatoriu de către procurorii militari si, respectiv, de instantele militare, în conditiile legii.

Art. 65. - (1) În cazul în care împotriva politistului s-a început urmărirea penală sau a fost trimis în judecată, mentinerea sa în activitate se hotărăste după solutionarea definitivă a cauzei, cu exceptia situatiei în care a comis si alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obisnuită.

(2) Pe timpul urmăririi penale si judecării politistul estepus la dispozitie. Politistul pus la dispozitie îndeplineste numai acele sarcini si atributii de serviciu stabilite, în scris, de seful unitătii de politie si beneficiază de drepturile bănesti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, si de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.

(3) Pe perioada arestării preventive politistul este suspendat din functie. Pe timpul suspendării politistul nu bene-

ficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta

lege.

(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub

urmărire penală ori achitarea, precum si în cazul încetării

urmăririi penale ori a procesului penal, politistul va fi repus

în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor

de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, res-

pectiv a suspendării din functie, potrivit competentelor sta-

bilite prin ordin al ministrului de interne.

 

CAPITOLUL V

Întreruperea si încetarea raporturilor de serviciu ale politistului

 

Art. 66. - (1) Stabilitatea politistului la locul de muncă este garantată, în conditiile prezentei legi.

(2) Raportul de serviciu al politistului ia nastere o data cu acordarea primului grad profesional.

Art. 67. - (1) Întreruperea activitătii la cerere reprezintă suspendarea temporară a politistului din functia si gradul profesional pe care îl ocupă si operează pentru un interespersonal legitim.

(2) Situatiile în care se acordă întreruperea activitătii politistului se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 68. - (1) Durata întreruperii la cerere a activitătii politistului este de până la 2 ani, fără drept de prelungire.

(2) Înaintea sau la expirarea perioadei de întrerupere a activitătii la cerere, politistul va solicita reintegrarea sa la unitatea la care a fost încadrat.

(3) Reintegrarea politistului se face, de regulă, la unitatea de la care i s-a acordat întreruperea sau la o altă unitate care are posturi vacante, similare celui din care a întrerupt activitatea.

Art. 69. - Încetarea raporturilor de serviciu ale politistului are loc:

a) la împlinirea vârstei si a vechimii în serviciu, necesare pensiei de serviciu;

b) la pierderea capacitătii de muncă, în conditiile legii;

c) la cerere;

d) la numirea într-o altă functie;

e) prin demisie;

f) la destituirea din politie;

g) la acordarea, în 2 ani consecutiv, a calificativului “necorespunzător”;

h) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu exceptia cazurilor în care s-a dispussuspendarea executării pedepsei închisorii sau amenziipenale pentru infractiuni săvârsite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;

i) când în urma reorganizării unei unităti de politie sau a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de politistul respectiv nu sunt posibilităti pentru ca acesta să fie încadrat într-o functie similară în aceeasi unitate sau în alte unităti;

j) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5).

Art. 70. - Politistul care a absolvit o institutie de învătământ a Ministerului de Interne si căruia i-au încetat raporturile de serviciu în primii 10 ani de activitate din motive imputabile lui este obligat să restituie cheltuielileefectuate cu pregătirea sa, proportional cu perioada rămasă până la 10 ani, potrivit angajamentului încheiat în acest sens.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 71. - (1) Politistii care la data încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc conditiile de vârstă si vechime pentru a li se acorda pensie de serviciu beneficiază de programe de reconversie profesională astfel:

a) în ultimele 6 luni dinaintea adoptării măsurilor prevăzute la art. 69 lit. i);

b) după aparitia situatiei prevăzute la art. 69 lit. b).

(2) Reconversia profesională a politistilor aflati în situatiile mentionate la alin. (1) se asigură prin grija Ministerului de Interne, în colaborare cu Ministerul Munciisi Solidaritătii Sociale si cu Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens.

(3) Modul de organizare si desfăsurare a programelor de reconversie profesională se stabileste prin ordin al ministrului de interne.

(4) În vederea reconversiei profesionale politistii pot urma gratuit cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională, organizate de Ministerul de Interne, si, cu suportarea cheltuielilor de către acest minister, cursuri organizate de alte ministere, precum si de către institutii ori persoane juridice de drept privat autorizate, potrivit legii, în acest scop.

(5) Contravaloarea cursurilor organizate în afara Ministerului de Interne în conditiile alin. (4) se suportă din bugetul acestuia, în limita a 3 salarii brute obtinute de politist la data încetării raporturilor de serviciu.

Art. 72. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezenteilegi politistilor aflati în functie nu le sunt aplicabile dispozitiile acesteia privind conditiile de studii si stagiu în grad, cu exceptia cazurilor în care acestia fac obiectul unei avansări sau promovări.

(2) La aceeasi dată politistilor absolventi cu diplomă ai Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului de Interne sau ai altor institutii de învătământ superioracreditate le vor fi acordate grade profesionale în conditiile stabilite prin prezenta lege.

(3) Politistii vor depune jurământul de credintă. Refuzul depunerii jurământului de credintă atrage destituirea din politie, acesta fiind consemnat prin încheierea unui proces-verbal, semnat de persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1).

Art. 73. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi gradele militare ale politistilor vor fi echivalate cu gradele profesionale, conform pregătirii si studiilor fiecăruia, cu mentinerea drepturilor câstigate anterior, după cum urmează:

A. Ofiterii de politie:

a) sublocotenent - subinspector de politie;

b) locotenent - inspector de politie;

c) căpitan - inspector principal de politie;

d) maior - subcomisar de politie;

e) locotenent-colonel - comisar de politie;

f) colonel - comisar-sef de politie;

g) general de brigadă - chestor de politie;

h) general-maior - chestor principal de politie;

i) general-locotenent - chestor-sef adjunct de politie;

j) general - chestor-sef de politie.

B. Agentii de politie:

a) maistru militar clasa a IV-a si sergent-major – agent de politie;

b) maistru militar clasa a III-a si plutonier - agent principal de politie;

c) maistru militar clasa a II-a si plutonier-major – agent-sef adjunct de politie;

d) maistru militar clasa I si plutonier adjutant - agent-sef de politie;

e) maistru militar principal si plutonier adjutant-sef - agent-sef principal de politie.

(2) Echivalarea gradelor privind agentii si ofiterii de politie este valabilă si în cazul încetării raporturilor de serviciu ale politistilor, precum si în cazul transferului în interesul serviciului al cadrelor militare sau al politistilor între unitătile de politie si celelalte unităti ale Ministerului de Interne ori alte institutii din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, după caz.

(3) La pensionare politistului i se poate acorda gradul profesional următor, în conditiile legii.

(4) Politistii ofiteri care nu au absolvit studii superioare de scurtă sau de lungă durată cu diplomă vor fi încadrati în functii potrivit gradelor profesionale echivalente.

(5) Ofiterilor de politie stabiliti la alin. (1) lit. A li se va acorda gradul profesional următor numai după absolvireastudiilor superioare corespunzătoare categoriei din care fac parte.

(6) Agentii de politie care nu au absolvit studii liceale si postliceale cu diplomă vor fi încadrati în functii potrivit gradelor profesionale echivalente.

(7) Agentii de politie care au absolvit studii superioare de lungă durată cu diplomă de licentă sau echivalentă ori studii superioare de scurtă durată cu diplomă sau echivalentă vor fi încadrati în categorii si grade profesionale corespunzătoare studiilor, în conditiile prezentei legi.

(8) Perioada acordată politistilor pentru definitivarea studiilor necesare echivalării în gradele corespunzătoare functiei pe care o detin, conform prevederilor alin. (1), este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Dacă după expirarea perioadei de 5 ani politistii nu si-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, vor fi încadrati în categorii si grade profesionale corespunzătoare pregătirii.

(9) Stagiul în gradul militar avut la data echivalării va fi luat în calcul la acordarea gradelor profesionale, potrivit alin. (1) si cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b).

(10) Acordarea gradelor profesionale pentru politisti se face, de regulă, o dată pe an, cu prilejul “Zilei Politiei Române”.

(11) Acordarea gradelor profesionale la încadrarea directă a politistilor se face trimestrial, prin ordin al ministrului de interne.

(12) Acordarea gradelor profesionale politistilor prevăzuti la art. 9 alin. (2) si la art. 54 alin. (2) se poate face în tot cursul anului.

Art. 74. - (1) Evidenta politistilor si a operatiunilor de mobilizare pe timpul si după încetarea raporturilor de serviciu, precum si modalitătile de tinere a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

(2) La încetarea raporturilor de serviciu politistul este obligat ca în termen de 15 zile să se prezinte la centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidentă ca rezervist cu specialitatea “politie” si gradul militar echivalent gradului profesional avut la data respectivă în grupa de evidentă a Ministerului de Interne.

(3) Politistii luati în evidentă ca rezervisti pot fi concentrati sau mobilizati pentru completarea efectivelor unitătilor Ministerului de Interne, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 75. - Descrierea uniformei de politist si a însemnelor distinctive se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Art. 76. - Prevederile prezentei legi se aplică si personalului Politiei de Frontieră Române, Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei, Oficiului National pentru Refugiati, Directiei generale de informatii si protectie internă, unitătilor de învătământ ale politiei si structurilor corespondente din cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”.

Art. 77. - Plata drepturilor bănesti cuvenite politistilor,prevăzute în prezenta lege, se face din fondurile alocate de la bugetul de stat.

Art. 78. - (1) Dispozitiile prezentei legi se completează, după caz, cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, cu modificările si completările ulterioare, si ale altor acte normative în vigoare.

(2) Până la adoptarea legii privind salarizarea politistilor acestora le sunt aplicabile dispozitiile legale referitoare la salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.

(3) Până la adoptarea legii privind pensiile politistilor acestora le sunt aplicabile dispozitiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare.

(4) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2) si (3) se stabileste prin ordin al ministrului de interne.

Art. 79. - În unitătile administrativ-teritoriale în care persoanele apartinând unor minorităti nationale detin o pondere de peste 20% vor fi angajati si politisti care cunosc si limba respectivă.

Art. 80. - În conditiile legii, prin hotărâre a Guvernului, se poate înfiinta Casa de credit pentru politisti.

Art. 81. - (1) Hotărârile Guvernului si ordinele ministrului de interne date în aplicarea prezentei legi se vor emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare aacesteia.

 (2) Până la adoptarea hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1) politistii beneficiază de drepturile corespunzătoare prevăzute în actele normative în vigoare pentru cadrele militare.

Art. 82. - (1) Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La aceeasi dată orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 360.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Statutul politistului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Statutul politistului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 505.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare, în sumă totală de 716 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002, familiilor si persoanelor singure din judetele Hunedoara, Bacău, Neamt, Teleorman, Vaslui si municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 599.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.