MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 441         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 iunie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

83. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

608. - Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

617. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de pasapoarte românesti

 

620. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap din municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu

 

626. - Hotărâre privind alocarea sumei de 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru organizarea si desfăsurarea Festivalului National de Creatie si Interpretare “Mamaia copiilor”

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din dministrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea cu plată a imobilelor compuse din clădiri, constructii speciale si teren aferent, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor

Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”.

Art. 2. - (1) Plata imobilelor transmise potrivit art. 1, în valoare totală de 777.697 dolari S.U.A., inclusiv T.V.A., se va efectua din sursele proprii ale Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002.

(2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Regia Autonomă “Monitorul Oficial” va efectua plata în lei a echivalentului sumei prevăzute la alin. (1), la cursul de referintă leu/dolar S.U.A. comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării plătii.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivitart. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor

Cristian Ionescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor

Bancare,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care trec cu plată din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Bucuresti, Str. Parcului nr. 67-79

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

Regia Autonomă “Monitorul Oficial”

Imobile reprezentând: - clădire (nr. de inventar: 101047)

- constructii speciale

(nr. de inventar: 101059, 111002,

(fostă 202062*), 202063*), 202064,

Bd Expozitiei 202066**), 202067**), 202068**),

nr. 2), 202069**), 202070**), 202071,

sectorul 1 202072, 202074**), 202090,

202091)

- terenul aferent:

suprafata = 16.078,48 m2

Valoarea imobilului = 653.527 dolari

S.U.A.

T.V.A. = 124.170 dolari S.U.A.

Valoarea totală = 777.697 dolari

S.U.A.

 


*) Cota-parte în functie de suprafata de teren (21,12%).

**) Cota-parte în functie de suprafata totală desfăsurată (26,21%).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Punctul 12 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, se completează cu subpunctul 1 cu următorul cuprins: “1. Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani”.

Art. II. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002, cu completările ulterioare, se completează cu produsele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având aplicabilitate doar pentru Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 182/2002, cu completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 608.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

produselor solicitate a fi incluse în sistemul electronic de achizitii publice


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de pasapoarte românesti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de pasapoarte românesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Licitatia publică se organizează, în conditiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic care va asigura:

a) confectionarea si livrarea unui lot de 5 milioane de pasapoarte simple de tip nou, realizate în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, pentru facilitarea integrării României în structurile acesteia;

b) livrarea echipamentelor necesare pentru emiterea si citirea optică a noilor tipuri de pasapoarte.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 617.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap din municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002, cu suma de 1,6 miliarde lei, pentru judetul Giurgiu, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap din municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 620.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru organizarea si desfăsurarea Festivalului National de Creatie si Interpretare “Mamaia copiilor”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la titlul “Transferuri”, cu suma de 350 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, destinată organizării si desfăsurării, în perioada 5-7 iulie 2002, a Festivalului National de Creatie si Interpretare “Mamaia copiilor”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 626.