MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 444         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 iunie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

605. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului de Politici Sociale

 

606. - Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

609. - Hotărâre privind trecerea institutiei publice “Tribuna” din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj

 

610. - Hotărâre privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

611. - Hotărâre privind transferul pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale “Secom-Ludus” - S.A. în proprietatea privată a orasului Ludus, judetul Mures

 

613. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

 

614. - Hotărâre privind finantarea unui proiect pentru promovarea imaginii externe a României

 

618. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului de Politici Sociale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Departamentul de Politici Sociale, în subordinea primului-ministru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

(2) Departamentul de Politici Sociale are ca obiect principal de activitate elaborarea si coordonarea integrată a politicilor sociale în aplicarea Programului de guvernare.

Art. 2. - (1) În realizarea obiectului său de activitate Departamentul de Politici Sociale îndeplineste următoarele atributii principale:

a) identifică, în colaborare cu ministerele si organele de specialitate ale administratiei centrale si locale, efectele sociale ale politicilor publice aflate în derulare;

b) efectuează studii si analize asupra impactului social al schimbărilor intervenite în plan legislativ, al deciziilor si măsurilor de politică socială si economică, precum si cu privire la mesajele transmise în acest sens prin mass-media;

c) evaluează si analizează calitatea proceselor sociale importante induse în societate prin aplicarea politicilor publice si a altor evolutii conexe;

d) asigură, în vederea fundamentării deciziilor Guvernului, identificarea problemelor sociale principale în determinarea curentelor de opinie publică, în identificarea nevoilor de comunicare, precum si în elaborarea mesajelor guvernamentale;

e) efectuează studii si analize cu privire la modul în care populatia percepe activitatea Guvernului, a organelor de specialitate ale administratiei centrale, precum si cu privire la măsurile propuse sau adoptate în domeniul reformei economice si al integrării în structurile europene si euroatlantice;

f) colaborează cu Ministerul Integrării Europene si cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei centrale si locale la derularea procesului de adoptare a acquisului comunitar în domeniul social;

g) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul aparatului celor două Camere ale Parlamentului, ale Administratiei Prezidentiale, cu ministerele, precum si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, în vederea fundamentării si elaborării studiilor si analizelor asupra problemelor sociale;

h) examinează propunerile partenerilor sociali cu privirela starea socială, în vederea elaborării unor noi proiecte de politici sociale;

i) prezintă periodic primului-ministru rapoarte în legătură cu stările, procesele si evolutiile sociale în curs, precum si proiecte de politici de calitate socială;

j) elaborează si prezintă primului-ministru analize si situatii comparative în legătură cu politicile altor tări în domeniul social;

k) propune Guvernului măsuri de îmbunătătire a transparentei deciziilor de politică socială, precum si de respectare a termenelor asumate, în scopul cresterii eficientei actului de guvernare;

l) încheie, în conditiile legii, conventii si întelegeri de colaborare cu institutii, organisme si asociatii, în scopul promovării strategiilor si politicilor sociale guvernamentale;

m) participă la productia de materiale destinate informării exacte a opiniei publice cu privire la politicile sociale (brosuri, programe etc.).

(2) Departamentul de Politici Sociale îndeplineste orice alte atributii conferite prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin decizie a primului-ministru.

Art. 3. - (1) Departamentul de Politici Sociale îsi desfăsoară activitatea în strânsă colaborare cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu asociatiile profesionale, cu sindicatele,cu agentii economici din sectorul public sau privat, cu alte institutii de specialitate, guvernamentale si neguvernamentale.

(2) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice sunt obligate să furnizeze Departamentului de Politici Sociale toate datele si informatiile solicitate pentru realizarea atributiilor sale.

Art. 4. - (1) Departamentul de Politici Sociale este condus de un secretar de stat, ajutat în activitatea sa de un subsecretar de stat.

(2) Secretarul de stat si subsecretarul de stat sunt numiti prin decizie a primului-ministru.

(3) În exercitarea atributiilor sale secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Departamentului de Politici Sociale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Atributiile si sarcinile directiilor din cadrul Departamentului de Politici Sociale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului Departamentului de Politici Sociale se stabilescprin fisa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare.

(4) Numărul maxim de posturi ale Departamentului de Politici Sociale se stabileste prin decizie a primului-ministru si se asigură în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 6. - Resursele financiare necesare în vedereafunctionării Departamentului de Politici Sociale se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 605.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului de Politici Sociale

 

Secretar de stat

Cabinet

Subsecretar de stat

Directia deinformatică si  documentare

Directia de evaluare si analizare a politicilor sociale

Directia de elaborare si coordonare a proiectelorde politici sociale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadruprivind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 se completează cu litera k) cu următorul cuprins:

“k) centre de referintă pentru servicii medicale de înaltă performantă.”

2. Articolul 5 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Tarifele pe servicii medicale se stabilesc de Colegiul Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, si se publică în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I.”

3. Alineatul (1) al articolului 6 din anexă se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

“c) plata pe bază de sumă fixă negociată si stabilită anual, în functie de serviciile medicale de înaltă performantă necesare asiguratilor pentru care se virează contributia la casele de asigurări de sănătate cu care centrul de referintă are contracte încheiate si în limita capacitătiitehnice pentru aparatura din dotare. Lista cuprinzând serviciile medicale de înaltă performantă, precum si conditiile în care se acordă suma fixată se stabilesc prin norme.”

4. La articolul 12 din anexă, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Casele de asigurări de sănătate care au încheiat contracte cu centrele de referintă vor vira acestora, în primele 5 zile ale lunii curente, 30% din valoarea lunară a contractului, urmând ca diferenta să se vireze în primele 10 zile ale lunii următoare, pe bază de factură. Facturile emise de centrele de referintă vor fi însotite de listele cuprinzând numărul persoanelor asigurate beneficiare ale serviciilor medicale efectiv prestate si de numărul de servicii medicale care au stat la baza stabilirii sumei globale fixe negociate, pentruluna pentru care se face decontarea.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 606.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea institutiei publice “Tribuna” din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – “Tribuna”, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, având sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Universitătii nr. 1, judetul Cluj, trece sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj.

Art. 2. - Finantarea institutiei publice “Tribuna” se realizează din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul Consiliului Judetean Cluj.

Art. 3. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Culturii si Cultelor va asigura predarea, pe bază de protocol, către Consiliul Judetean Cluj a activului si a pasivului institutiei publice “Tribuna”, evidentiate conform ultimului bilant contabil.

Art. 4. - Patrimoniul Ministerului Culturii si Cultelor se diminuează în mod corespunzător cu valoarea bunurilor transmise.

Art. 5. - Personalul salariat al institutiei publice “Tribuna” va fi preluat si va beneficia de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare pentru personalul din unitătile bugetare.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 54 din cap. III al anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ioan Cindrea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 609.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează mandatul membrilor Consiliului Economic si Social, numiti în baza Hotărârii Guvernului nr. 226/2001 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Se numesc ca membri în Consiliul Economic si Social reprezentantii Guvernului prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 226/2001 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 13 februarie 2001, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ioan Cindrea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 610.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând membrii numiti de Guvern în Consiliul Economic si Social

 

1. Ion Giurescu - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

2. Maria Manolescu - Ministerul Finantelor Publice

3. Andrei Grigorescu - Ministerul Industriei si Resurselor

4. Gheorghe Predilă - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

5. Radu Damian - Ministerul Educatiei si Cercetării

6. Radu Deac - Ministerul Sănătătii si Familiei

7. Tudor Florescu - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

8. Virgil Boboc - Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

9. Iacob Zelenco - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale

“Secom-Ludus” - S.A. în proprietatea privată a orasului Ludus, judetul Mures

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice degospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul fără plată al pachetului majoritar de 70% actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Secom-Ludus” - S.A., reprezentând un număr de 67.990 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Ludus, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al OrasuluiLudus.

Art. 2. - (1) Orasul Ludus exercită prin consiliul local toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Secom-Ludus” - S.A.

(2) Reprezentantii orasului Ludus în Adunarea generală a actionarilor din Societatea Comercială “Secom-Ludus” - S.A. sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 611.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ioan Cindrea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 613.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea unui proiect pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Contemporanul - Ideea europeană”.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 19 din 28 mai 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 361,2 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 2. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 20 decembrie 2002.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) si, după caz, ale art. 2 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 614.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 623 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii si intemperii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ioan Cindrea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 618.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.