MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 446        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            338. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

            478. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

            341. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

            481. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

            357. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

 

            502. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            234. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tărilor terte din care România avizează importul de lapte si produse lactate

 

            285/79. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

           

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49 din 29 martie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, cu următoarele modificări si completări:

            1. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

            “51. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

            «(11) Declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat constituie titlu de creantă si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetară este scadentă conform legii.»”

            2. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 61 cu următorul cuprins:

            “61. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

            «Art. 9. - (1) Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurări sociale în sistemul public se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale, care este codul numeric personal.

            (2) Verificările în evidenta populatiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum si furnizările de date din evidenta populatiei către CNPAS si casele teritoriale de pensii sunt exceptate de la plată.»”

            3. La articolul I, punctul 8 va avea următorul cuprins:

            “8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

            «Art. 20. - (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în conditii speciale sunt cele din:

            a) unitătile miniere, pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în subteran cel putin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

            b) activitătile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;

            c) aviatia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;

            d) activitatea artistică desfăsurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 2.

            (2) Alte locuri de muncă în conditii speciale decât cele prevăzute la alin. (1) pot fi stabilite numai prin lege.

            (3) Metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si a Ministerului Sănătătii si Familiei, în urma consultării CNPAS.»”

            4. La articolul I, punctul 9 va avea următorul cuprins:

            “9. Alineatul (5) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

            «(5) Contributia de asigurări sociale pentru someri se suportă integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de muncă, cu exceptia plătilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de apărare în perioada de reducere temporară a activitătii.»”

            5. La articolul I, punctul 10 va avea următorul cuprins:

            “10. La articolul 21, după alineatul (5) se introduc alineatele (51) si (52) cu următorul cuprins:

            «(51) Contributia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăti compensatorii se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul unei treimi din cota stabilită pentru conditii normale de muncă.

            (52) Contributia de asigurări sociale pentru salariatii din industria de apărare, care beneficiază de venituri de completare, potrivit legii, în perioada de reducere temporară a activitătii, se suportă astfel:

            a) contributia individuală de asigurări sociale, de către salariati;

            b) contributia de asigurări sociale corespunzătoare contributiei datorate de angajator, din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.»”

            6. La articolul I punctul 11, litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

            “a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI;”

            7. La articolul I, punctul 14 va avea următorul cuprins:

            “14. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

             «Art. 26. - (1) Contributia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:

            a) prestatii de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se plătesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;

            b) drepturile plătite potrivit dispozitiilor legale, în cazul încetării raporturilor de muncă, încetării raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, a mandatului sau a calitătii de membru cooperator, altele decât cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;

            c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;

            d) sumele obtinute în baza unei conventii civile de prestări de servicii sau de executări de lucrări de către persoanele care au încheiate contracte individuale de muncă, precum si de către beneficiarii unei pensii de limită de vârstă;

            e) sumele reprezentând participarea salariatilor la profit;

            f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.

            (2) Sumele asupra cărora nu se datorează contributia de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) nu se iau în considerare la stabilirea cuantumului prestatiilor de asigurări sociale.»”

            8. La articolul I, după punctul 15 se introduce punctul 151 cu următorul cuprins:

            “151. La articolul 31, după alineatul (5) se introduc alineatele (6)-(8) cu următorul cuprins:

            «(6) Neretinerea si nevărsarea de către angajatori a contributiei individuale de asigurări sociale, prevăzută la art. 21 alin. (2) si la art. 22 alin. (1), constituie stopaj la sursă si generează plata unor penalităti, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

            (7) Sumele reprezentând penalităti se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

            (8) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la neplata contributiei de asigurări sociale, se completează cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.»”

            9. La articolul I punctul 16, articolul 37 va avea următorul cuprins:

            “Art. 37. - (1) În sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator si asigurat sau, după caz, s-a datorat si plătit de către asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2).

            (2) Stagiul de cotizare corespunzător contributiei de asigurări sociale achitate în conditiile art. 21 alin. (51) reprezintă o treime din perioada respectivă.”

            10. La articolul I, punctul 18 va avea următorul cuprins:

            “18. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

            «Art. 38. - (1) În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

            a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu exceptia celor prevăzute la art. 40 lit. a)-c) si e);

            b) a urmat cursurile de zi ale învătământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;

            c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

            (2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de învătământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

            (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate, dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în conditiile prezentei legi.

            (4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obtinerea prestatiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.

            (5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) pensia anticipată si pensia anticipată partială, în cazul cărora nu se valorifică perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele în care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.»”

            11. La articolul I, după punctul 18 se introduc punctele 181 si 182 cu următorul cuprins:

            “181. Alineatul (5) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

            «(5) Asiguratii care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege pentru obtinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, îsi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.»

            182. La articolul 41, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

            «(6) În situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a calitătii de membru cooperator, după caz, în vederea pensionării, decât după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.»”

            12. La articolul I, punctul 20 se abrogă.

            13. După punctul 20 se introduce punctul 201 cu următorul cuprins:

            “201. Alineatele (2) si (3) ale articolului 43 vor avea următorul cuprins:

            «(2) Asiguratii care si-au desfăsurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. c) si d) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu 15 ani.

            (3) Asiguratii care si-au desfăsurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. b) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani în zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani în zona II de expunere la radiatii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă.»”

            14. La articolul I punctul 21, alineatul (4) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

            “(4) Criteriile de încadrare a activitătilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si a Ministerului Sănătătii si Familiei, în urma consultării Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

            15. La articolul I punctul 22, articolul 44 va avea următorul cuprins:

            “Art. 44. - Asiguratii prevăzuti la art. 20 lit. a), c) si d), care au realizat stagii de cotizare mai mici decât cele prevăzute la alin. (1) si (2) ale art. 43, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea proportională a vârstelor standard de pensionare, în conditiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 4 si 5.”

            16. La articolul I, după punctul 22 se introduce punctul 221 cu următorul cuprins:

            “221. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

            «Art. 45. - Personalul navigant din aviatia civilă beneficiază de prevederile art. 43 alin. (2) si ale art. 44, în conditiile realizării unui număr minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, a Ministerului Sănătătii si Familiei si a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în urma consultării cu CNPAS. Hotărârea Guvernului va fi adoptată în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.»”

            17. La articolul I, punctul 23 va avea următorul cuprins:

            “23. După articolul 48 se introduc articolele 481 si 482 cu următorul cuprins:

            «Art. 481. - (1) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe dintre următoarele situatii: în

conditii de muncă speciale, în conditii de muncă deosebite, în conditiile prevăzute la art. 47 si 48, precum si în

conditiile prevăzute de legi speciale, beneficiază cumulativ de reducerea vârstei standard de pensionare.

            (2) Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mică decât vârstele prevăzute la art. 42, art. 43 alin. (1) sau decât vârsta rezultată ca urmare a aplicării reducerii maxime prevăzute la art. 43 alin. (2), art. 46 si art. 47 alin. (1), respectiv decât a reducerilor maxime de 10 ani prevăzute în anexele nr. 4 si 5, după caz.

            (3) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare în conditii normale de muncă, precum si în conditiile prevăzute de legi speciale sau, după caz, în conditiile prevăzute la art. 48 beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare până la 50 de ani pentru femei, respectiv până la 55 de ani pentru bărbati.

            Art. 482. - (1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare si care au născut cel putin 3 copii si i-au crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare după cum urmează:

            a) cu un an - pentru 3 copii;

            b) cu doi ani - pentru 4 sau mai multi copii.

            (2) Reducerea vârstei prevăzute la alin. (1) nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de prezenta lege sau de legile speciale. Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mică de 55 de ani.»”

            18. La articolul I, după punctul 25 se introduce punctul 251 cu următorul cuprins:

            “251. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

            «Art. 51. - (1) Asiguratii care au desfăsurat activităti în conditii deosebite sau în conditii speciale de muncă, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe această bază, pot beneficia de prevederile art. 50. În aceste cazuri reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.

            (2) În situatia prevăzută la alin. (1) diminuarea prevăzută la art. 50 alin. (2) nu se aplică pentru numărul de luni cu care se reduce vârsta standard de pensionare datorită activitătii desfăsurate în conditii deosebite si/sau speciale de muncă.

            (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si persoanelor care beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare conform art. 48, precum si de cele prevăzute de legi speciale.»”

            19. La articolul I, după punctul 26 se introduce punctul 261 cu următorul cuprins:

            “261. Alineatul (1) al articolului 56 va avea următorul cuprins:

            «Art. 56. - (1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specializat în expertiză medicală si recuperarea capacitătii de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, însotită de documentatia necesară.»”

            20. La articolul I, după punctul 27 se introduce punctul 271 cu următorul cuprins:

            “Art. 271. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

            «Art. 59. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguratilor li se acordă un stagiu potential, determinat ca diferentă între stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv până la data încadrării într-un grad de invaliditate.

            (2) În cazul asiguratilor care au realizat cel putin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3, stagiul potential se determină ca diferentă între stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.

            (3) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditătii până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3, vârstă la care, în conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limită de vârstă.»”

            21. La articolul I, după punctul 28 se introduc punctele 281 si 282 cu următorul cuprins:

            “281. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

            «Art. 61. - (1) Pensionarii de invaliditate încadrati în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizatie pentru însotitor, în cuantum fix.

            (2) Cuantumul indemnizatiei pentru însotitor se stabileste anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe tară.

            (3) În timpul executiei bugetare cuantumul indemnizatiei pentru însotitor se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.

            (4) Suma fixă pentru îngrijire, acordată în baza legislatiei anterioare, devine, la data de 1 aprilie 2001, indemnizatie pentru însotitor în întelesul prezentei legi.»

            282. Alineatul (1) al articolului 64 va avea următorul cuprins:

            «Art. 64. - (1) La împlinirea vârstei standard sau a vârstei standard reduse conform legii pentru obtinerea pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.»”

            22. La articolul I punctul 32, articolul 71 va avea următorul cuprins:

            “Art. 71. - (1) Pensia de urmas se calculează, după caz, din:

            a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în conditiile legii, sustinătorul decedat;

            b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul sustinătorului a survenit înaintea îndeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limită de vârstă si era în plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipată, pensie anticipată partială sau ar fi avut dreptul, în conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie;

            c) pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în conditiile legii sustinătorul decedat, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia pentru limită de vârstă.

            (2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste în conditiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), în functie de numărul urmasilor îndreptătiti, astfel:

            a) pentru un singur urmas - 50%;

            b) pentru 2 urmasi - 75%;

            c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

            (3) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. c) cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea procentelor prevăzute la alin. (2), în functie de numărul urmasilor îndreptătiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu.

            (4) Partea din pensia de urmas stabilită în conditiile alin. (3), care depăseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pentru limită de vârstă cuvenită titularului din sistemul public, se suportă din bugetul de stat.”

            23. La articolul I, punctul 35 va avea următorul cuprins:

            35. Alineatele (7) si (8) ale articolului 78 vor avea următorul cuprins:

            «(7) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care, în aceeasi perioadă, obtin venituri pentru care se datorează contributia de asigurări sociale sau încheie contract de asigurare, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

            (8) Asiguratii care, după îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limită de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în una dintre situatiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.»”

            24. La articolul I punctul 36, articolul 781 va avea următorul cuprins:

            Art. 781. - (1) Numărul de puncte realizat de someri se calculează prin raportarea cuantumului drepturilor bănesti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică.

            (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de plăti compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru care numărul de puncte se calculează prin raportarea unei treimi din drepturile primite, în aceste cazuri, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică.”

            25. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:

            “Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculează pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

            26. La articolul I, după punctul 39 se introduce punctul 391 cu următorul cuprins:

            391. Alineatul (2) al articolului 84 va avea următorul cuprins:

            «(2) Drepturile de pensie de invaliditate se acordă:

            a) de la data încetării plătii indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;

            b) de la data depunerii cererii, în situatia în care s-a depăsit termenul prevăzut la lit. a) sau în cazul în care persoana care solicită pensionarea nu mai are calitatea de asigurat.»”

            27. La articolul I, punctul 47 va avea următorul cuprins:

            47. Articolul 98 va avea următorul cuprins:

            «Art. 98. - (1) Asiguratii sistemului public au dreptul, în afară de pensie, la:

            a) indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale si accidente de muncă;

            b) prestatii pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă;

            c) indemnizatie pentru maternitate;

            d) indemnizatie pentru cresterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;

            e) ajutor de deces.

            (2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asiguratii care în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat în conditiile art. 37 si/sau în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la art. 38.

            (3) Asiguratii cu contract individual de muncă pe durată determinată, precum si cei prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si VI, care nu îndeplinesc conditia de stagiu de cotizare prevăzută la alin. (2), beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1), dacă în ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni realizat conform art. 37 si/sau în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la art. 38.

            (4) Asiguratii beneficiază de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, fără conditii de stagiu de cotizare, în cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infecto-contagioase din grupa A. Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (5) Dreptul asiguratilor la ajutorul de deces nu este conditionat de îndeplinirea stagiului de cotizare prevăzut la alin. (2) sau (3).»”

            28. La articolul I, punctul 48 va avea următorul cuprins:

            48. Articolul 99 va avea următorul cuprins:

            «Art. 99. - (1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contributia individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23 si/sau drepturile prevăzute la alin. (8) sau (9), după caz.

            (2) În situatia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguratii prevăzuti la art. 98 alin. (4) baza de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contributia de asigurări sociale din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contributia de asigurări sociale.

            (3) Din duratele de acordare a concediilor medicale, respectiv a concediilor pentru cresterea copiilor, exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, se plătesc zilele lucrătoare.

            (4) Pentru calculul indemnizatiilor de asigurări sociale se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contributia individuală de asigurări sociale si/sau numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.

            (5) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se acordă dreptul de asigurări sociale se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbători legale în care nu se lucrează.

            (6) În cazul în care baza de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de somaj recunoscute ca vechime în muncă, la calculul indemnizatiilor se iau în considerare, pentru aceste perioade, după caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi bănesti primite în calitate de someri.

            (7) Pentru perioadele anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, care au constituit vechime în muncă recunoscută la stabilirea pensiilor, în conditiile art. 160, altele decât perioadele de somaj, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale o constituie salariul minim brut pe tară din perioadele respective.

            (8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), inclusiv cele realizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale se utilizează salariul minim brut pe tară din perioadele respective.

            (9) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), inclusiv cele realizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale se utilizează cuantumul drepturilor de asigurări sociale de care s-a beneficiat în perioadele respective.

            (10) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care, în aceeasi perioadă, obtin venituri pentru care se datorează contributia de asigurări sociale sau încheie contracte de asigurare, la calculul indemnizatiilor de asigurări sociale se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

            (11) La stabilirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale în situatiile prevăzute la alin. (9) si (10), veniturile asigurate, cumulate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, nu pot depăsi plafonul a de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie.»”

            29. La articolul I, punctul 49 se abrogă.

            30. La articolul I, punctul 50 va avea următorul cuprins:

            “50. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

            «Art. 101. - Indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă astfel:

            A. de către angajator, în functie de numărul de angajati avut la data ivirii incapacitătii temporare de muncă, astfel:

            a) până la 20 de angajati, din prima zi până în a 7-a zi de incapacitate temporară de muncă;

            b) între 21-100 de angajati, din prima zi până în a 12-a zi de incapacitate temporară de muncă;

            c) peste 100 de angajati, din prima zi până în a 17-a zi de incapacitate temporară de muncă;

            B. din bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu:

            a) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V si alin. (2);

b) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si până la data încetării incapacitătii temporare de muncă sau pensionării.»”

31. La articolul I, punctul 52 va avea următorul cuprins:

“52. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

«Art. 104. - De drepturile prevăzute la art. 103 beneficiază toate categoriile de asigurati prevăzuti la art. 5.»”

32. La articolul I punctul 53, litera g) a alineatului (1) al articolului 109 va avea următorul cuprins:

“g) bilete de odihnă pentru asiguratii unitătilor în care nu este reglementată constituirea fondului social, potrivit legii.”

33. La articolul I, după punctul 58 se introduce punctul 581 cu următorul cuprins:

“581. Alineatul (1) al articolului 126 va avea următorul cuprins:

«Art. 126. - (1) În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, după caz, sotul supravietuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, în conditiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, oricare persoană care face această dovadă.»”

34. La articolul I, după punctul 62 se introduce punctul 621 cu următorul cuprins:

“621. După articolul 133 se introduce articolul 1331 cu următorul cuprins:

“Art. 1331. - (1) Calculul si plata indemnizatiilor de asigurări sociale se pot face si de CNPAS sau casele teritoriale de pensii, pentru sumele care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.»”

35. La articolul I, după punctul 63 se introduc punctele 631 si 632 cu următorul cuprins:

“631. Alineatul (2) al articolului 138 va avea următorul cuprins:

 «(2) Plata indemnizatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) se suspendă, la cererea beneficiarului sau pe perioada în care acesta este decăzut din drepturile părintesti, respectiv din dreptul de a fi tutore, sau în cazul în care copilul este abandonat ori internat într-o institutie de ocrotire.»

632. La articolul 138, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

«(4) La reluarea în plată a indemnizatiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a), suspendată la cerere, pe o durată de cel putin 6 luni, cuantumul indemnizatiei se poate recalcula în conditiile prevăzute de prezenta lege.»”

36. La articolul I, după punctul 65 se introduce punctul 651 cu următorul cuprins:

“651. Literele a) si f) ale articolului 144 vor avea următorul cuprins:

«a) îndrumă si controlează modul de aplicare a dispozitiilor legale de către casele teritoriale de pensii, îndrumă si verifică persoanele juridice si fizice cărora le revin drepturi si obligatii care decurg din prezenta lege;

.............................................................................................

f) urmăreste încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat; organizează, îndrumă si controlează activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;»”

37. La articolul I, punctul 67 va avea următorul cuprins:

“67. Literele k) si l) ale articolului 148 vor avea următorul cuprins:

«k) nevirarea, în conditiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contributiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29;

l) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, ale directiilor teritoriale de muncă si solidaritate socială si personalului împuternicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii documentele justificative si actele de evidentă necesare în vederea stabilirii obligatiilor de asigurări sociale, precum si în vederea recuperării creantelor prin executare silită.»”

38. La articolul I, după punctul 67 se introduc punctele 671-673 cu următorul cuprins:

“671. La articolul 148, după litera k) se introduce litera k1) cu următorul cuprins:

«k1) nevirarea, în conditiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contributiei de asigurări sociale de stat, timp de 3 luni consecutiv;»

672. Articolul 149 va avea următorul cuprins:

«Art. 149. - Contraventiile prevăzute la art. 148 se sanctionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. b), c), f), g) si i), cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), k) si l), cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. k1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.»

673. Articolul 151 va avea următorul cuprins:

«Art. 151. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 148 lit. c), e), f), h), i), k) si k1) si aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si ale directiilor teritoriale de muncă si solidaritate socială.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 148 lit. a), b), d), g), i), j) si l) si aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către personalul împuternicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii desemnat prin decizie a presedintelui CNPAS.

(3) Prin retinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate si încasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente categoriilor de personal prevăzute la alin. (1) si (2).»”

39. La articolul I, după punctul 673 se introduce punctul 674 cu următorul cuprins:

“674. Alineatul (4) al articolului 160 va avea următorul cuprins:

«(4) Persoanele cărora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu li s-a calculat timpul util în baza Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale de pensii stabilirea timpului util.»”

40. La articolul I, după punctul 69 se introduce punctul 691 cu următorul cuprins:

“691. Articolul 164 va avea următorul cuprins:

«Art. 164. - (1) La determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, astfel:

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

(2) La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere si sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate în carnetul de muncă.

(3) La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere si sporurile cu caracter permanent, care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unităti, conform legislatiei în vigoare. Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor anuale este următorul:

a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983: 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;

5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;

7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 de ani;

10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992:

3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3-5 ani;

6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5-10 ani;

9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10-15 ani;

12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15-20 de ani;

15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani.

(4) Pentru perioada de după 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel înregistrat în carnetul de muncă.

(5) Salariile anuale medii si minime pe economie, brute sau nete, după caz, până la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt prezentate în anexele nr. 6 si 7.

(6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsă între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu anual corespunzător anului 1938.

(7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se va utiliza salariul minim corespunzător anului 1949.

(8) Prevederile alin. (2)-(7) se aplică, la cerere, si persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite în perioada 1 aprilie 2001 până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.»”

41. La articolul I punctul 71, articolele 1671 si 1672 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1671. - (1) Într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăsurat activităti încadrate în grupa I de muncă, con- form legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.

 

TABELUL Nr. 4

 

Stagiul de cotizare realizat efectiv, conform legislatiei  anterioare, în grupa I de muncă (ani împliniti)

Reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3

(ani)

(luni)

2

1

2

4

2

5

6

3

7

8

4

10

10

6

0

12

7

2

14

8

5

16

9

7

18

10

10

20

12

0

22

13

0

24

14

0

26 si peste

15

0

 

(2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 si 5.

(4) Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3, în conditiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.

(5) Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza abelului nr. 4 nu poate fi cumulată cu celelalte reduceri prevăzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.

Art. 1672. - (1) În perioada esalonării vârstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevăzute în anexa nr. 3, cererea de pensionare pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată partială, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în a cărei rază se află domiciliul acestuia.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III si IV, cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune de către angajator sau de către institutia care efectuează plata drepturilor de somaj, după caz, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în a cărei rază se află domiciliul asiguratului.

(3) Drepturile de pensii se acordă si se plătesc în conditiile prevăzute la art. 83, în raport cu termenul prevăzut la alin. (1) si (2).”

42. La articolul I, după punctul 73 de introduce punctul 731 cu următorul cuprins:

731. Alineatele (3), (4) si (5) ale articolului 174 vor avea următorul cuprins:

«(3) Casele de odihnă si tratament balnear ale tărănimii, prevăzute la alin. (2) lit. b), se organizează ca societate comercială cu actionar unic CNPAS. Unitătile din teritoriu vor functiona ca sucursale care se vor denumi unităti de tratament balnear si recuperare a capacitătii de muncă. Actul constitutiv al acestei societăti comerciale se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) CNPAS si casele teritoriale de pensii au obligatia si dreptul să revendice bunurile imobile care au apartinut asigurărilor sociale, cele construite sau achizitionate din fonduri alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat si care au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, astfel:

a) CNPAS se consideră urmasul de drept la Casei Centrale a Asigurărilor Sociale;

b) imobilele care au apartinut asigurărilor sociale, aflate în proprietatea statului, vor fi transmise în proprietatea sau în administrarea CNPAS, prin hotărâre a Guvernului;

c) actiunile în revendicare pentru reîntregirea patrimoniului se pot face atât de CNPAS, cât si de casele teritoriale de pensii în a căror rază se află bunurile si elementele de patrimoniu ce urmează să fie revendicate;

d) toate demersurile făcute până în prezent (notificări, somatii) de către CNPAS si casele teritoriale de pensii se consideră legal si corect întocmite si sunt valabile în fata instantelor judecătoresti competente potrivit legii să solutioneze respectivele cauze.

(5) Casele de odihnă si tratament ale tărănimii, organizate în conditiile alin. (3), vor respecta legislatia în vigoare privind destinatia profitului.»”

43. La articolul I, după punctul 731 se introduce punctul 732 cu următorul cuprins:

“732. Articolul 178 se abrogă.”

44. La articolul I punctul 74, articolul 180 va avea următorul cuprins:

“Art. 180. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislatiei anterioare, precum si ajutoarele sociale stabilite potrivit legislatiei de pensii devin pensii în întelesul prezentei legi.

(2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât la data intrării în vigoare a prezentei legi să determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art. 40, din care s-a dedus contributia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilită în conditiile art. 80.

(3) Pensionarilor de asigurări sociale de stat ale căror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 martie 2001 sunt mai mari decât un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor pensiona în conditiile prezentei legi, pe lângă punctajul mediu anual determinat conform prevederilor alin. (2), li se atribuie si acest punctaj mediu estimat, care se are în vedere la operatiunile de indexare si recorelare.

(4) Punctajul mediu estimat, prevăzut la alin. (3), se calculează de CNPAS.

(5) Punctajul mediu anual si punctajul mediu estimat se pot corecta corespunzător recorelării prevăzute la art. 168 alin. (3)-(5).

(6) Cuantumul pensiilor se stabileste în baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, stabilit conform alin. (2), (3) si (5).

(7) În situatia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit în baza legislatiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.”

45. La articolul I, după punctul 75 se introduce punctul 751 cu următorul cuprins:

“751. Articolul 181 se abrogă.”

46. La articolul I, după punctul 78 se introduce punctul 781 cu următorul cuprins:

781. Alineatul (4) al articolului 187 va avea următorul cuprins:

«(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.»”

47. La articolul I punctul 79, alineatele (1) si (3) ale articolului 193 vor avea următorul cuprins:

“Art. 193. - (1) La efectuarea oricăror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPAS si de casele teritoriale de pensii se percep tarife sau comisioane procentuale de până la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operatiunii financiare. Operatiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane, precum si nivelul acestora se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPAS.

...........................................................................................

(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) si (2) constituie venituri extrabugetare ale bugetului asigurărilor sociale de stat, asupra lor necalculându-se impozit pe profit.”

48. La articolul I, după punctul 79 se introduce punctul 791 cu următorul cuprins:

791. Articolul 194 va avea următorul cuprins:

«Art. 194. - (1) Între sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) prestatiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.

(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime în muncă sau în serviciu în sistemul pensiilor militare si în celelalte sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate, se iau în calcul, optional, în unul dintre sisteme.

(4) Decontarea între sistemul public si celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate încetează începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii în muncă realizate în sectorul asigurărilor sociale de stat.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74

alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 338.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 478.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107 din 27 iunie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 341.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 481.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 5, litera e) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

.e) din evaluarea documentatiei prezentate rezultă că banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori, sau că aceste obiective nu corespund conditiilor existente în cadrul segmentului de piată ce urmează să fie acoperit de serviciile oferite de bancă;”

2. La articolul I punctul 7, literele h) si i) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

.h) actionariatul băncii nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege si de norme pentru asigurarea unei gestiuni prudente si sănătoase a băncii ori nu mai permite realizarea unei supravegheri eficiente;

i) Banca Natională a României apreciază că mentinerea autorizatiei băncii periclitează interesele deponentilor si ale altor creditori ai băncii, prin aceea că banca nu mai posedă suficiente fonduri proprii pentru desfăsurarea în conditii normale a activitătii sau există elemente care conduc la concluzia că într-un termen scurt banca nu îsi va mai putea îndeplini obligatiile către deponenti sau către alti creditori, ori că banca nu mai justifică prezenta sa în piată întrucât activitatea desfăsurată nu corespunde scopului pentru care banca s-a înfiintat sau această activitate nu poate fi desfăsurată decât prin atragerea de resurse la rate ale dobânzii mult mai mari decât cele practicate pe piată;”

3. La articolul I punctul 9, articolul 252 va avea următorul cuprins:

“Art. 252. - În scopul asigurării credibilitătii si viabilitătii sistemului bancar Banca Natională a României va stabili prin reglementări si alte criterii specifice de evaluare a calitătii, activitătii si experientei persoanelor desemnate în calitate de conducător sau administrator al unei bănci, precum si alte reguli si norme etice si profesionale pentru personalul bancar.”

4. La articolul I punctul 14, articolele 521 si 523 vor avea următorul cuprins:

”Art. 521. - Calitatea actionarilor si structura grupurilor din care fac parte trebuie să corespundă nevoii garantării unei gestiuni prudente si sănătoase a băncii si să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul asigurării credibilitătii si viabilitătii sistemului bancar, inclusiv protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori ai unei bănci.

Banca Natională a României are autoritatea de a analiza în ce măsură sunt respectate conditiile stabilite de prezenta lege si reglementările date în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia si integritatea morală ale persoanelor mentionate la art. 51 si 52, inclusiv provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei, si de a decide dacă acestea corespund cerintelor prevăzute la alin. 1.

................................................................................................

Art. 523. - În scopul asigurării stabilitătii si viabilitătii sistemului bancar Banca Natională a României va stabili prin reglementări si alte criterii specifice de evaluare a calitătii actionariatului unei bănci.”

5. La articolul I, după punctul 14 se introduc punctele 141-144 cu următorul cuprins:

“141. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

Art. 59. - Situatiile financiare ale băncilor vor fi certificate, până la exercitiul financiar al anului 2001 inclusiv, de către cenzori autorizati, în vederea depunerii în termenul legal la autoritătile în drept.

Consiliile de administratie ale băncilor vor contracta servicii de audit financiar cu auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România sau societăti internationale de audit financiar agreate de Camera Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu legislatia privind auditul financiar si în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a bis 86/635 CEE si cu standardele internationale de contabilitate.

142. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

Art. 60. - Prevederile art. 58 si 59 se aplică si sucursalelor băncilor străine, atributiile cenzorilor vor fi preluate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate să desfăsoare această activitate pe teritoriul României.

Activitătile îndeplinite de cenzori încetează cu certificarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar al anului 2001.

143. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

Art. 61. - Fiecare bancă va încheia contracte de asigurare a serviciilor de audit financiar cu auditori financiari, persoane fizice si juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.

Auditorul financiar:

a) va acorda asistentă băncii în tinerea evidentei contabile, în conformitate cu legislatia contabilă din România si cu reglementările Băncii Nationale a României, până la 31 decembrie 2001;

b) va întocmi un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale băncii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;

c) va analiza practicile si procedurile controlului intern si ale cenzorilor si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări băncii pentru remedierea lor;

d) va prezenta consiliului de administratie al Băncii Nationale a României rapoarte de audit întocmite pe bază de mandate speciale, îndeosebi în ceea ce priveste orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care ar putea avea drept consecintă o pierdere de importantă semnificativă pentru bancă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2002, băncile vor organiza activitatea de audit intern al cărei coordonator va fi obligatoriu un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.

144. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

Art. 62. - Începând cu exercitiul financiar al anului 2002, fiecare bancă va publica situatiile financiare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a actionarilor, în forma stabilită de Banca Natională a României si aprobată de Ministerul Finantelor Publice, la termenele prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

6. La articolul I punctul 18, alineatul 2 al articolului 79 va avea următorul cuprins:

.Hotărârea Băncii Nationale a României privind instituirea administrării speciale va fi publicată integral sau în extras în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

7. La articolul I, după punctul 18 se introduce punctul 181 cu următorul cuprins:

“181. Alineatul 5 al articolului 81 va avea următorul cuprins:

Un anunt privind instituirea administrării speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

8. La articolul III, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“Banca Natională a României va evalua calitatea conducătorilor, administratorilor si actionarilor băncilor autorizate si va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât în termen de 7 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă să se asigure îndeplinirea cerintelor prevăzute de Legea nr. 58/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonantă de urgentă, si a reglementărilor emise în aplicarea acestei legi. În cazul conducătorilor si administratorilor în functie la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă rămân valabile conditiile de pregătire si experientă profesională în vigoare la data aprobării acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din

Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 357.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea

si completarea Legii bancare nr. 58/1998

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 502.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tărilor terte din care România avizează importul de lapte si produse lactate

 

Ministrul agiculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 155.819 din 21 mai 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind stabilirea listei tărilor terte din care România avizează importul de lapte si produse lactate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 234.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind stabilirea listei tărilor terte din care România avizează importul de lapte si produse lactate

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste lista tărilor terte din care România avizează importul de lapte si produse lactate, prevăzută în anexă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

CAPITOLUL II

Prevederi speciale

 

Art. 2. - Autoritatea veterinară centrală avizează importul de lapte materie primă si produse lactate obtinute din lapte materie primă, provenite din tările terte precizate în partea I a listei prevăzute în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 3. - Autoritatea veterinară centrală avizează importul de lapte si produse lactate care au fost supuse unui singur tratament termic cu efect cel putin echivalent celui obtinut prin pasteurizare la 72şC timp de 15 secunde si suficient ca să determine o reactie negativă la testul fosfatazei, din tările terte mentionate în partea a II-a a listei prevăzute în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 4. - Autoritatea veterinară centrală avizează importul din tările terte, precizate în partea a III-a a listei prevăzute în anexa la prezenta normă sanitară veterinară, de lapte si produse lactate care au fost supuse fie:

1. unui proces de sterilizare în care s-a obtinut o valoare a lui F0 mai mare sau egală cu 3;

sau

2. unui tratament termic initial cu efect cel putin echivalent celui obtinut prin pasteurizare la 72ĽC timp de 15 secunde si suficient ca să determine o reactie negativă la testul fosfatazei, urmat:

2. a) 1”(i) în cazul laptelui sau produselor lactate destinate consumului uman, de un al doilea tratament termic care utilizează pasteurizarea înaltă, uperizarea “UHT” sau sterilizarea, suficient ca timp pentru a determina o reactie negativă la testul peroxidazei;

sau

(ii) în cazul laptelui praf deshidratat sau al produselor obtinute din lapte praf deshidratat, de un al doilea tratament termic cu efect cel putin echivalent celui obtinut prin tratamentul termic initial si care este suficient ca timp pentru a produce o reactie negativă la testul fosfatazei, urmat de un proces de deshidratare;

sau

2. a) 2. în cazul laptelui sau produselor lactate care nu sunt destinate consumului uman, de un al doilea tratament termic cu efect cel putin echivalent celui obtinut prin tratamentul termic initial si care este suficient ca timp pentru a produce o reactie negativă la testul fosfatazei, urmat, în cazul laptelui praf (deshidratat) sau al produselor lactate deshidratate, de un proces de deshidratare;

sau

2. b) de un proces de acidifiere, astfel încât pH să fie mentinut cel putin o oră la o valoare mai mică de 6.  (art. 2: lapte crud/produse din lapte crud)

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

LISTA

tărilor terte din care România avizează importul de lapte si produse lactate

 

Codul ISO

Tara tertă

Partea I

(art. 2: lapte

crud/produse

din lapte crud)

 

Partea a II-a (art. 3: tratament - pasteurizare simplă)

Partea a III-a (art. 4: tratament - mai mult decât pasteurizare simplă)

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albania

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australia

0

+

+

BG

Bulgaria

0

+

+

BR

Brazilia

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Belarus

+

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BH

Bosnia si Hertegovina

0

0

+

CA

Canada

+

+

+

CH

Elveţia

+

+

+

CL

Chile

+

+

+

CN

China

0

0

+

CO

Columbia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Cuba

0

0

+

CY

Cipru

+

+

+

CZ

Cehia

+

+

+

DZ

Algeria

0

0

+

EE

Estonia

0

+

+

ET

Etiopia

0

0

+

GL

Groenlanda

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hong Kong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Croatia

0

+

+

HU

Ungaria

+

+

+

IL

Israel

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Islanda

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

LI

Lituania

0

+

+

LV

Letonia

0

+

+

MA

Maroc

0

0

+

MG

Madagascar

0

0

+

MK

Macedonia

0

+

+

MR

Mauritania

0

0

+

MT

Malta

+

+

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexic

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Noua Zeelandă

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PL

Polonia

+

+

+

PY

Paraguay

0

0

+

RU

Rusia

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SK

Slovacia

+

+

+

SL

Slovenia

+

+

+

SU

Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailanda

0

0

+

TN

Tunisia

0

0

+

TR

Turcia

0

0

+

UA

Ucraina

0

0

+

US

Statele Unite ale Americii

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Africa de Sud

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 285 din 19 aprilie 2002

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

Nr. 79 din 4 martie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante

 

Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

având în vedere prevederile:

- art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, cu modificările ulterioare;

- art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, în temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

văzând referatele de aprobare nr. DB 4.212 din 19 aprilie 2002 al Directiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si nr. 41.555 din 4 martie 2002 al Directiei aplicatii surse cu radiatii ionizante din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii si Familiei, prin Directia generală de sănătate publică, Directia generală de asistentă medicală, programe si servicii medicale integrate, Directia farmaceutică, Directia generală de resurse umane si Directia generală a bugetului, si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, prin Directia securitate nucleară, Directia asigurarea calitătii si autorizare operatori, Directia aplicatii surse cu radiatii ionizante, Directia supraveghere CNE Cernavodă, Directia dezvoltare si resurse si serviciile independente, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


*) Anexa se publică ulterior.

 

 

Ministrul Sănătătii si Familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro,

secretar de stat