MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 447         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            355. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională în România

 

            500. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională în România

 

            362. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor

 

            509. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor

 

            363. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

            510. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

            372. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

            521. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 155 din 28 mai 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            249. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în vederea certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului săditor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională în România

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

           

            Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 1998 privind activitatea de standardizare natională în România, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări si completări:

            1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ

privind activitatea de standardizare natională”

            2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - Prezenta ordonantă stabileste principiile si cadrul organizatoric ale activitătii de standardizare natională.”

            3. La articolul 2, literele c) si i) vor avea următorul cuprins:

            “c) protectia vietii, sănătătii si securitătii persoanelor fizice, mediului si apărarea intereselor consumatorilor;

            .............................................................................................

            i) reprezentarea si sustinerea intereselor economiei nationale în activitătile de standardizare internationale si europene.”

            4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

            “Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonante, următorii termeni sunt definiti după cum urmează:

            a) autoritate - organul de specialitate al administratiei publice centrale ori locale sau organismul de specialitate aflat în subordinea ori coordonarea acestuia, abilitat ca, în exercitiul autoritătii de stat, să ia măsuri obligatorii si să adopte reglementări în domeniul său de competentă;

            b) aplicare a unui standard - utilizarea standardului în productie si/sau servicii;

            c) marcă de conformitate - marcă protejată, aplicată sau emisă pe baza unui sistem de certificare, indicând faptul că produsul, procesul sau serviciul în cauză este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific în ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie a produsului sau de prestare a serviciului ori alte caracteristici;

            d) organism national de standardizare - organismul cu activitate de standardizare la nivel national, care are ca principală functie elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, de standarde nationale si care este recunoscut de către o autoritate de stat;

            e) program de standardizare natională - programul de activitate al organismului national de standardizare, realizat în scopul aplicării politicii nationale de standardizare;

            f) proiect de standard - standardul propus, în general disponibil pentru observatii, vot, aprobare sau adoptare, după caz;

            g) standard - documentul stabilit prin consens si aprobat de un organism, care stabileste, pentru utilizări comune si repetate, reguli, prescriptii sau caracteristici pentru activităti sau rezultatele lor, în scopul obtinerii unui grad optim de ordine, într-un context dat;

            h) standardizare - activitatea specifică, complexă, care are ca scop final elaborarea si aprobarea sau adoptarea,

după caz, de standarde;

            i) standard european - standardul care este adoptat de către un organism european cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitie publicului;

            j) standard international - standardul care este adoptat de către un organism international cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitie publicului;

            k) standard national - standardul care este elaborat si aprobat sau adoptat, după caz, de un organism national de standardizare si care este pus la dispozitie publicului;

            l) standardizare natională - standardizarea care se desfăsoară la nivelul unei anumite tări;

            m) organism - unitatea de drept public sau privat, care are sarcini si competente bine definite;

            n) reglementare - documentul care contine reguli cu caracter obligatoriu si care este adoptat de către o autoritate;

            o) reglementare tehnică - reglementarea care prevede conditii tehnice, fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificatie tehnică, la un cod de bună practică sau care preia integral continutul acestora.

            (2) Termenii definiti la alin. (1) se completează cu termenii definiti la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii*).”


*) Ordonanta Guvernului nr. 38/1998 a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 245/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002.

 

            5. La articolul 4, litera h) se abrogă.

            6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

            “Art. 5. - (1) Standardul national trebuie să contină prevederi care să nu contravină legislatiei în vigoare.

            (2) Standardul national se identifică prin aplicarea pe acesta a initialelor SR, care semnifică standard român.

            (3) Standardele internationale si europene se publică numai după adoptarea lor ca standarde nationale.”

            7. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

            “(2) Aplicarea unui standard national poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul, pe plan

zonal sau pe plan local, numai conform prevederilor unei reglementări tehnice adoptate, în cazul în care considerente de ordin public, de protectie a vietii, a sănătătii si a securitătii persoanelor fizice, a mediului si de apărare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură.”

 

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

            “Art. 7. - Organismul national de standardizare îndeplineste următoarele conditii:

            a) este o persoană juridică de drept privat, de interes public, având statut juridic de asociatie fără scop patrimonial, care a fost creată sau înfiintată în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;

            b) are evaluarea favorabilă a autoritătii de stat care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluarea

conformitătii;

            c) aplică principiile standardizării nationale prevăzute la art. 4;

            d) aplică, în domeniul standardizării nationale, politicile aprobate de Guvern.”

            9. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

            “Art. 71. - Organismul national de standardizare are următoarele atributii principale:

            a) acordarea dreptului de utilizare a mărcilor de conformitate cu standardele nationale, la cerere, pentru produsele si serviciile conforme cu standardele nationale, pe baza procedurilor proprii organismului national de standardizare;

            b) adoptarea standardelor internationale, regionale si a standardelor europene, ca standarde nationale;

            c) asigurarea functionării punctului de informare pentru standarde si reglementări tehnice si punerii la dispozitie

oricăror persoane interesate a informatiilor din baza de date a acestuia, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comertului al Organizatiei Mondiale a Comertului, la care România este parte;

            d) asigurarea informării publice prin editarea, publicarea si difuzarea:

            - standardelor nationale;

            - programului de standardizare natională;

            - listei cuprinzând proiectele de standarde nationale supuse anchetei publice;

            - listei cuprinzând standardele nationale în vigoare;

            - listei cuprinzând standardele nationale anulate sau modificate;

            - altor informatii si publicatii relevante privind standardizarea natională;

            e) colaborarea în domeniul standardizării nationale cu organisme similare din alte tări;

            f) colectarea, prelucrarea, stocarea si diseminarea de informatii si documente din domeniul standardizării nationale;

            g) crearea unui climat favorabil aplicării standardelor nationale în economie si dezvoltării standardizării;

            h) efectuarea de operatiuni de import-export si comercializare de standarde, documentatii si literatură de standardizare, cu respectarea prevederilor din conventiile internationale sau bilaterale încheiate de organismul national de standardizare în acest sens;

            i) elaborarea, aprobarea, reconfirmarea, modificarea si/sau anularea standardelor nationale;

            j) elaborarea si implementarea programului de standardizare natională;

            k) îndeplinirea oricăror alte atributii prevăzute în acte normative în legătură cu scopul său principal;

            l) înregistrarea standardelor nationale;

            m) prestarea de servicii de consultantă, expertiză, instruire, transfer de cunostinte, asistentă tehnică si altele asemenea în domeniul standardizării;

            n) publicarea si urmărirea modului de implementare a regulilor privind aplicarea mărcilor de conformitate cu standardele nationale;

            o) reprezentarea României si participarea în organismele neguvernamentale internationale, regionale si europene de standardizare;

            p) stabilirea principiilor si a metodologiei standardizării nationale, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante si cu regulile standardizării europene si internationale, precum si asigurarea reprezentării părtilorinteresate în activitatea de standardizare natională;

            q) stabilirea si publicarea regulilor de procedură privind realizarea atributiilor si rezolvarea contestatiilor;

            r) gestionarea fondului documentar national de standardizare.”

            10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

            “Art. 8. - (1) Prevederile art. 71 trebuie să fie cuprinse în statutul-cadru al organismului national de standardizare.

            (2) Statutul organismului national de standardizare trebuie să respecte prevederile statutului-cadru, prevederile prezentei ordonante, precum si orice alte dispozitii, potrivit reglementărilor în vigoare, si să prevadă următoarele:

            A. Poate fi membru al organismului national de standardizare, cu aprobarea adunării generale, orice persoană juridică care este de acord cu statutul si doreste să sustină realizarea scopului acestuia.

            B. Adunarea generală a membrilor organismului national de standardizare este structurată în colegii, după cum

urmează:

            a) Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentanti ai laboratoarelor si organismelor acreditate, precum

si ai organizatiilor fără scop patrimonial ale acestora;

            b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanti ai persoanelor juridice care sunt interesate în standardizarea

natională, cum sunt: agenti economici, inclusiv întreprinderi mici si mijlocii, organizatii patronale, camere de comert si

industrie, organizatii financiar-bancare si de asigurări, asociatii profesionale, federatii si confederatii sindicale, precum si altele asemenea;

            c) Colegiul consumatorilor, care cuprinde reprezentanti ai organizatiilor fără scop patrimonial de apărare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, ale apărării drepturilor omului, din domeniul protectiei mediului si altele asemenea;

            d) Colegiul autoritătilor, care cuprinde reprezentanti ai autoritătilor publice de reglementare, interesate în dezvoltarea activitătii de standardizare natională, europeană, regională si internatională;

            e) Colegiul cercetării-dezvoltării si inovării, care cuprinde reprezentanti ai institutiilor de învătământ, ai persoanelor juridice care au activitate preponderentă de cercetare-dezvoltare, ai centrelor de transfer tehnologic, de incubare si de inovare, ai expertilor si consultantilor în domeniul calitătii si/sau în domeniul protectiei mediului.

            C. Structura organelor de conducere si administrare ale organismului national de standardizare trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a fiecărui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea.

            D. Organismul national de acreditare este membru al organismului national de standardizare, precum si al consiliului director al acestuia.

            E. Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii numeste reprezentantul său din Colegiul autoritătilor în Consiliul director; acesta este vicepresedinte al organismului national de standardizare si are drept de veto nominal în luarea deciziilor contrare cu politica natională în domeniul standardizării nationale.

            (3) Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii elaborează statutul-cadru al organismului national de standardizare.”

            11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

            “Art. 9. - (1) Organismul national de standardizare elaborează si implementează programul de standardizare natională pe baza solicitărilor primite din partea autoritătilor si a altor părti interesate în standardizarea natională.

            (2) Organismul national de standardizare:

            a) colaborează cu autoritătile si introduce în programul de standardizare natională, în mod prioritar, solicitările acestora, în special cele referitoare la cresterea calitătii vietii, protectia vietii, sănătătii si securitătii persoanelor fizice, precum si a mediului si apărarea intereselor consumatorilor;

            b) informează autoritătile, în mod periodic, despre stadiul elaborării, al aprobării sau adoptării, după caz, reconfirmării, modificării si/sau anulării standardelor nationale cuprinse în programul de standardizare natională, precum si despre activitatea de standardizare natională din domeniile reglementate;

            c) participă, la solicitarea autoritătilor, la elaborarea actelor normative care au legătură cu standardizarea natională;

            d) oferă consultantă si expertiză în domeniul standardizării, dacă este solicitat.

            (3) Autoritătile furnizează informatii organismului national de standardizare, în vederea constituirii de către acesta a bazei de date pentru standarde si reglementări tehnice.”

            12. După titlul capitolului V se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor este autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii si are responsabilitatea elaborării strategiilor si a politicilor în acest domeniu, care include si standardizarea natională.

(2) Ministerul Industriei si Resurselor avizează programul de standardizare natională elaborat de organismul national de standardizare.”

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Organismul national de standardizare, înfiintat conform prevederilor art. 7, este Asociatia de Standardizare din România - ASRO, denumită în continuare Asociatia, cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Asociatia îsi desfăsoară activitatea în sfera de competentă a autoritătii de stat prevăzute la art. 91 alin. (1).”

14. Articolul 11 se abrogă.

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării pune la dispozitie Asociatiei, în folosintă, pe bază de contract de închiriere, un spatiu cu destinatia de sediu provizoriu în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

(2) Contractul este valabil până la achizitionarea de către Asociatie a unui alt sediu, termen la care spatiul mai sus mentionat se eliberează si se restituie Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) În vederea asigurării imobilului necesar ca sediu pentru functionarea Asociatiei Ministerul Industriei si Resurselor va înainta Guvernului, pentru aprobare, propunerile necesare.”

16. Articolul 13 se abrogă.

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Ministerul Educatiei si Cercetării finantează dezvoltarea institutională a Asociatiei si activitatea de standardizare natională, prin programe de stimulare a inovării, cuprinse în Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.”

18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Sumele reprezentând cotizatiile pe care Asociatia trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizatiilor internationale, regionale si europene de standardizare, mentionate la art. 71 lit. o), se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Fondurile necesare participării la lucrările organismelor europene si internationale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor, în limita fondurilor disponibile, la solicitarea Asociatiei, pe baza programului anual al întâlnirilor.”

19. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

Art. 16. - Elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, reconfirmarea, modificarea si/sau anularea standardelor nationale, solicitate de autorităti, se finantează atât prin programul de stimulare a inovării, prevăzut la art. 14, cât si prin contracte care se încheie de Asociatie cu autoritătile.”

20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Pentru serviciile oferite, prevăzute la art. 71lit. a)-d), f), h), i), m) si n), precum si pentru alte servicii Asociatia are dreptul de a stabili si a încasa, după caz, tarife.”

21. Articolele 18-20 se abrogă.

22. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Asociatia dobândeste de drept exclusivitatea exercitării atributiilor prevăzute la art. 71.”

23. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Asociatia beneficiază de protectia dreptului de autor, în conditiile stabilite prin dispozitii legale.

(2) Se admite reproducerea ori utilizarea integrală sau partială a standardelor nationale sau a continutului publicatiilor Asociatiei prin orice procedeu numai dacă există în prealabil acordul scris al acesteia.

(3) Mărcile de conformitate cu standardele nationale, prevăzute în anexa care face parte din prezenta ordonantă, sunt proprietatea Asociatiei si sunt înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, în conditiile stabilite prin dispozitii legale.”

24. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Acordarea si retragerea recunoasterii Asociatiei ca organism national de standardizare se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Recunoasterea Asociatiei ca organism national de standardizare este valabilă atât timp cât aceasta respectă prevederile prezentei ordonante.

(3) În cazul lichidării sau retragerii recunoasterii, fondul documentar national de standarde, imobilul utilizat ca sediu achizitionat din fonduri alocate de la bugetul de stat, patrimoniul dobândit de Asociatie prin programe finantate, direct sau indirect, de către Ministerul Industriei si Resurselor se transferă altei asociatii recunoscute conform prevederilor legale în vigoare.”

25. Articolul 24 se abrogă.

26. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Standardele nationale - SR si STAS -, în vigoare la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, îsi mentin valabilitatea până la modificarea sau anularea lor de către Asociatie.”

27. Articolul 26 se abrogă.

28. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante Ministerul Industriei si Resurselor aprobă statutul-cadru, prin ordin al ministrului, si emite ordine si instructiuni.”

29. Articolele 28 si 29 se abrogă.

30. Ordonanta se completează în final cu anexa care are următorul cuprins:

ANEXĂ

 

MĂRCI DE CONFORMITATE CU STANDARDELE NATIONALE

 

Mărcile de conformitate cu standardele nationale sunt următoarele: SR si SR-S.

Simbolurile mărcilor SR si SR-S sunt cele din figura demai jos.

Marca SR este acordată produselor certificate în conformitate cu cerintele unui standard national.

Marca SR-S este acordată produselor certificate în conformitate cu cerintele unui standard national de securitate.

NOTĂ:

Dimensiunile mărcilor sunt următoarele:

- marca SR - 38 mm înăltime/37 mm lungime;

- marca SR-S - 38 mm înăltime/41 mm lungime.

Culoarea mărcii se alege de către titular, cu conditia ca marca să fie distinctă în context.

În cazul în care marca trebuie să fie mărită sau micsorată, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus. Dimensiunea pe verticală a mărcii nu trebuie să fie mai mică de 10 mm. Prezenta anexă poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - Statutul-cadru prevăzut la art. 8 alin. (3) din ordonantă se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1998, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 355.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) dinConstitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 500.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 83 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor din cadrul prefecturilor judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare servicii publice comunitare, asigură întocmirea, păstrarea, evidenta si eliberarea pasapoartelor simple.”

3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Serviciile publice comunitare îndeplinesc si alte atributii stabilite prin reglementări legale.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare, structura organizatorică si numărul de personal se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.”

5. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Sediul Directiei generale pentru pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei Publice este în municipiul Bucuresti.”

6. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

“Asigurarea financiară, materială si de personal”

7. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Taxele pentru eliberarea pasapoartelor simple si pentru furnizarea datelor din Registrul national de evidentă a pasapoartelor si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidentă a pasapoartelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si cu avizul Oficiului Concurentei.”

8. După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorul cuprins:

“Art. 151. - (1) Personalul actual, militar si civil, încadrat la Directia de pasapoarte si structurile sale teritoriale, din cadrul Directiei generale de evidentă informatizată a persoanei din Ministerul de Interne, se detasează sau se transferă în interesul serviciului, în cadrul Directiei  generale pentru pasapoarte si al structurilor serviciilor publice comunitare din subordinea Ministerului Administratiei Publice.

(2) Cadrele militare, functionarii publici si personalul contractual, detasati sau transferati în conditiile prevederilor alin. (1), îsi păstrează drepturile si obligatiile specifice prevăzute de legislatia în vigoare.

(3) Personalul disponibilizat în urma înfiintării Directiei generale pentru pasapoarte si a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile, ajutoarele si facilitătile prevăzute de lege.”

9. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Ministerul Administratiei Publice împreună cu Ministerul de Interne vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2002.

Nr. 362.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si  evidenta pasapoartelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 509.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentă, denumite în continuare servicii publice comunitare, se înfiintează în subordinea consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a consiliilor locale ale municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a consiliilor oraselor si comunelor.”

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiintează în subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a inspectoratelor de protectie civilă, brigăzilor si grupurilor de pompieri militari.

(2) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiintează ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protectie civilă si Brigăzii de Pompieri ale Municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, preluate de la Ministerul de Interne.”

3. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Structura organizatorică si dotarea serviciilor publice comunitare se realizează pe baza criteriilor de performantă elaborate de Inspectorat si aprobate prin ordin comun al ministrului administratiei publice si ministrului de interne.

(2) Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor publice comunitare se întocmesc pe baza regulamentului-cadru, elaborat de Inspectorat si aprobat de ministrul administratiei publice, si se aprobă prin hotărâre de către consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(3) Înfiintarea sau desfiintarea unor servicii publice comunitare se face numai cu avizul Inspectoratului si cu aprobarea ministrului administratiei publice.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Activitatea serviciilor publice comunitare este coordonată de presedintele consiliului judetean si de primarul general al municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti.

(2) Serviciile publice comunitare sunt conduse, de regulă, de către profesionisti în domeniu.”

6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Inspectoratul se organizează si functionează ca structură unificată, realizată prin reorganizarea Comandamentului Protectiei Civile si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, preluate de la Ministerul de Interne.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Inspectoratul are sediul în municipiul Bucuresti.”

8. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) În cadrul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului si al unitătilor subordonate acestuia functionează structuri specializate, încadrate cu ofiteri, maistri militari, subofiteri, militari angajati pe bază de contract, militari în termen, cu termen redus si personal civil.”

9. Litera a) a articolului 16 va avea următorul cuprins:

“a) ofiteri, maistri militari si subofiteri de protectie civilă, pompieri si specialisti;”

10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitătii serviciilor publice comunitare si a cheltuielilor Inspectoratului si structurilor din subordinea acestuia se asigură din bugetele locale si de la bugetul de stat.

(2) Resusele bugetare prevăzute la alin. (1) se completează cu venituri extrabugetare, donatii, sponsorizări si alte surse, potrivit legii.”

11. Articolele 21 si 22 se abrogă.

12. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Bunurile mobile si imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în folosinta Comandamentului Protectiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si structurilor subordonate acestora, se transmit din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Administratiei Publice - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, respectiv a consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru serviciile publice comunitare.”

13. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Organizarea, functionarea si atributiile serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Statutul personalului din serviciile publice comunitare, Inspectorat si structurile subordonate acestuia se aprobă prin lege.

(3) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 5 se va realiza esalonat, o dată cu dotarea si asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.”

14. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum si principalele activităti si etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizează pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante si aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

15. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

Art. 30. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2002.

Nr. 363.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 510.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1.      La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Servicii publice comunitare locale se înfiintează si în sectoarele municipiului Bucuresti, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si prin preluarea activitătii de evidentă a populatiei din structura Serviciului de evidentă informatizată a persoanei apartinând Inspectoratului Politiei Capitalei.”

2. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se abrogă.

3. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Inspectoratul are sediul în municipiul Bucuresti.”

4. La articolul 14, literele c) si d) vor avea următorul

cuprins:

“c) constituie si administrează Registrul permanent de evidentă a persoanelor, care contine date de identificare si de adresă ale întregii populatii a tării si imaginile posesorilor de carte de identitate;

d) constituie si administrează Registrul national de evidentă al permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare;”

5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Pentru îndeplinirea functiilor si atributiilor ce îi revin Inspectoratul colaborează cu ministerele si cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.”

6. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.

7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.”

8. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor se asigură din venituri extrabugetare, subventii de la bugetul de stat si, după caz, din subventii de la bugetele locale, judetene sau al municipiului Bucuresti.”

9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Taxele pentru eliberarea documentelor si pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare si de Inspectorat sunt unice pentru întregul teritoriu national si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.”

10. La articolul 24 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Protocolul de predare-preluare a bunurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si a Ministerului de Interne, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.”

11. După articolul 24 se introduce articolul 241 cu următorul cuprins:

“Art. 241. - (1) Personalul actual, militar si civil, încadrat la Directia de evidentă a persoanei, la Serviciul central de regim permise de conducere si certificate de înmatriculare si structurile lor teritoriale, din cadrul Directiei generale de evidentă informatizată a persoanei din Ministerul de Interne, se detasează sau se transferă în interesul serviciului, după caz, la Inspectoratul National pentru Evidenta ersoanelor si structurile serviciilor publice comunitare.

(2) Cadrele militare, functionarii publici si personalul contractual, detasati sau transferati în conditiile prevederilor alin. (1), îsi păstrează drepturile si obligatiile specifice prevăzute de legislatia în vigoare.

(3) Personalul disponibilizat în urma înfiintării Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si a serviciilor publice comunitare beneficiază de drepturile, ajutoarele si facilitătile prevăzute de lege.”

12. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - În unitătile administrativ-teritoriale în care nu functionează formatiuni de evidentă informatizată a persoanei serviciile publice comunitare locale se înfiintează si se organizează esalonat, o dată cu dotarea si asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 372.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a  persoanelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2002.

Nr. 521.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 155

din 28 mai 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, exceptie ridicată de Stefan A. Badea în Dosarul nr. 105/2001 al Curtii Supreme de Justitie constituite în complet format din 9 judecători într-o cauză având ca obiect acordarea la indemnizatie a adaosului pentru vechime în magistratură.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 9 mai 2002 si au fost consemnate în încheierea din acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru 28 mai 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 februarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 105/2001, Curtea Supremă de Justitie constituită în complet format din 9 judecători a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, precum si ale art. 42 si art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, exceptie ridicată de Stefan A. Badea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 sunt neconstitutionale pentru faptul că prevăd acordarea la indemnizatia de încadrare lunară a magistratilor a unui adaos numai “în raport cu vechimea efectivă în functiile prevăzute la art. 42 si art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992”, iar nu în raport cu vechimea în magistratură, astfel cum aceasta este definită la art. 44 din Legea nr. 92/1992, republicată. Consideră că, în realitate, legiuitorul a avut în vedere .vechimea în magistratură”, iar nu numai vechimea în anumite functii, fapt ce rezultă si din formularea alin. (2) al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, potrivit căreia “adaosul la indemnizatia de încadrare prevăzut la alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în magistratură”. Având în vedere că alin. (1) al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 limitează acordarea adaosului la indemnizatia de încadrare numai la categoriile de persoane care au îndeplinit anumite functii, excluzând alte categorii care au, conform legii, aceeasi vechime în magistratură, instituie privilegii pentru unii si discriminări pentru altii, încălcând astfel principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, consacrat de art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Curtea Supremă de Justitie - Completul format din 9 judecători consideră că sunt îndeplinite conditiile cerute de art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, pentru sesizarea Curtii Constitutionale si apreciază că “exceptia invocată este întemeiată, art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, aprobată prin Legea nr. 334 din 6 iulie 2001, fiind neconstitutional în raport de dispozitiile art. 16 din Constitutia României”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 este neîntemeiată. Pentru a ajunge la acest punct de vedere Guvernul apreciază că dispozitia legală criticată “nu aduce atingere principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, întrucât nu creează vreo discriminare între categorii de persoane aflate în aceeasi situatie juridică”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Referitor la obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că, pe de o parte, autorul exceptiei nu a sustinut neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 42 si ale art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, ci doar faptul că art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 are în vedere vechimea efectivă în functiile prevăzute la acele texte de lege, iar nu vechimea în magistratură prevăzută la art. 44 din Legea nr. 92/1992, republicată. Pe de altă parte, atât autorul exceptiei, cât si instanta, în încheierea de sesizare se referă la art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, or această ordonantă nu are art. 5, ea este un act normativ modificator al Legii nr. 50/1996.

În realitate, obiectul exceptiei, asupra căruia Curtea urmează a efectua controlul de constitutionalitate îl constiuie dispozitiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, astfel cum au fost modificate si completate prin art. I pct. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, si aprobată si modificată prin Legea nr. 334/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 9 iulie 2001. Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 are următorul continut: “Magistratii beneficiază de un adaos la indemnizatia de încadrare lunară, în raport cu vechimea efectivă în functiile prevăzute la art. 42 si art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, calculat în procente la indemnizatia brută de încadrare, după cum urmează:

- de la 5 la 10 ani - 5%

- de la 10 la 15 ani - 10%

- de la 15 la 20 de ani - 15%

- peste 20 de ani - 20%.”

Autorul exceptiei sustine că această reglementare legală contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, potrivit cărora: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, pentru desprinderea adevăratului sens al textului art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, în acord cu vointa legiuitorului, exprimată prin aceste reglementări, sunt relevante si dispozitiile art. 5 alin. (2) din aceeasi lege, conform cărora “adaosul la indemnizatia de încadrare prevăzut la alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în magistratură”, precum si dispozitiile art. 42, art. 43 alin. 2 si art. 44 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 42: “Au calitatea de magistrat si fac parte din corpul magistratilor judecătorii de la toate instantele judecătoresti, procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă acestea, precum si magistratii-asistenti ai Curtii Supreme de Justitie.”;

- Art. 43 alin. 2: “Personalul de specialitate juridică de executie si de conducere, inclusiv secretarul general si adjunctii acestuia din Ministerul Justitiei, precum si personalul de instruire si de conducere, de specialitate juridică, din cadrul Institutului National al Magistraturii, indiferent de vechime, este asimilat magistratilor pe durata îndeplinirii functiei. Prevederile prezentei legi referitoare la drepturile si îndatoririle magistratilor se aplică în mod corespunzător si acestor magistrati.”;

- Art. 44: “Constituie vechime în magistratură perioada în care o persoană a îndeplinit functiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în Ministerul Justitiei, în Institutul National al Magistraturii, judecător la Curtea Constitutională, judecător financiar ori procuror financiar la Curtea de Conturi, magistrat-asistent la Curtea Supremă de Justitie, la Curtea Constitutională sau la Curtea de Conturi, functii de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat sau departamentale, în laboratoarele de expertize criminalistice, în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, functii didactice în învătământul superior juridic, functia de  ministru al justitiei, secretar de stat ori de secretar general si secretar general adjunct în Ministerul Justitiei, functii de specialitate juridică în institutia Avocatul Poporului, notar, avocat, jurisconsult sau consilier juridic. Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justitie constituie vechime în magistratură, în conditiile prevăzute la art. 78 alin. 3.

Timpul cât o persoană, licentiată în drept sau în drept eco nomic-administrativ, este senator sau deputat, avocat al poporului, membru al Curtii de Conturi, personal de conducere ori de executie, de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Presedintiei Române, Guvernului, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi, Curtii Constitutionale, Directiei juridice si consulare din Ministerul Afacerilor Externe sau în cadrul altor organe ale administratiei publice se consideră vechime în magistratură.”

Curtea observă că art. 42, art. 43 alin. 2 si art. 44 din Legea nr. 92/1992 reglementează situatii diferite. Astfel: a) art. 42 defineste calitatea de magistrat, respectiv functiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care fac parte din corpul magistratilor; b) art. 43 alin. 2 prevede categoria de personal care este asimilat magistratilor pe durata îndeplinirii anumitor functii determinate; c) art. 44 reglementează activitătile desfăsurate în anumite functii, care se consideră vechime în magistratură, vechime ce se ia în considerare la încadrarea si promovarea în diferite functii în cadrul magistraturii, inclusiv acordarea pensiei de serviciu.

Acordarea adaosului la indemnizatia de încadrare a magistratilor numai în raport cu vechimea efectivă realizată în functii de judecător, procuror sau în alte functii asimilate acestora este o optiune a legiuitorului, constituind o recompensă pentru fidelitatea fată de aceste functii.

Persoanele care au dobândit vechime într-o functie de magistrat si în functii asimilate acesteia se află într-o situatie diferită fată de cele care au realizat vechime în alte functii cu profil juridic. Perioadele de activitate exercitată în aceste functii constituie pentru acestea din urmă vechime de cotizare utilă la calcularea pensiei, dacă pensionarea intervine când acestea ocupă un post de magistrat sau un post asimilat acestei functii, precum si la numirea si promovarea în posturi de magistrat.

Este adevărat că alin. (2) al art. 5 din Legea nr. 50/1996 foloseste, pentru determinarea datei de la care se acordă un anumit procent al adaosului la indemnizatia de încadrare, sintagma îndeplinirii vechimii în magistratură, dar aceasta nu schimbă sensul dispozitiilor alin. (1) al aceluiasi articol cu privire la categoriile de magistrati beneficiari ai adaosului la indemnizatia de încadrare.

În consecintă, Curtea constată că exceptia este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

 

Pentru considerentele expuse, cu majoritate de voturi, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, al art. 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25  lin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, exceptie ridicată de Stefan A. Badea în Dosarul nr. 105/2001 al Curtii Supreme de Justitie constituite în complet format din 9 judecători.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 mai 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în vederea certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului săditor

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în baza prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc tarifele pentru efectuarea controlului în vederea certificării culturilor de sământă si material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, reprezentând contravaloarea prestatiilor efectuate de personalul de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor si al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc tarifele pentru testele de calitate a semintelor si materialului săditor efectuate de personalul de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor si al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Tarifele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 nu contin taxa pe valoarea adăugată.

Art. 5. - Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor va difuza prezentul ordin celor interesati, iar inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor vor aplica prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data  intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 158/2001 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în teren, în vederea certificării culturilor de sământă si material săditor si a autorizării agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului săditor, precum si a tarifelor pentru analizele de laborator ale semintelor si materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 31 mai 2001.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 iunie 2002.

Nr. 249.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFELE

pentru efectuarea controlului în vederea certificării culturilor de sământă si material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor

 

CAPITOLUL I

Controlul culturilor semincere si de material săditor în vederea certificării

 

Nr. crt.

Cultura sau grupa de culturi

Tariful

(lei/ha)

1.

Grupa Cereale păioase

58.600

2.

Porumb, sorg si floarea-soarelui - lot de hibridare

175.900

3.

Porumb, sorg si floarea-soarelui - linii consangvinizate

201.700

4.

Grupa Oleaginoase si textile, cu exceptia florii-soarelui

65.700

5.

Floarea-soarelui (soi)

66.800

6.

Grupa Plante furajere

67.000

7.

Sfeclă de zahăr si furajeră

- an I (butasi)

94.300

 

- an II

75.000

8.

Cartof - în zonă închisă

200.000

 

- în afara zonei închise

205.400

9.

Grupa Legume:

- cu bob mic

208.000

 

- cu bob mare

159.900

10.

Grupa Legume - lot de hibridare:

- tomate

1.625.400

 

- vinete

739.200

 

- castraveti

486.700

 

- alte legume hibride

675.900

11.

Material ornamental - Flori

570.000

12.

Material săditor viticol: - butasi portaltoi

165.700

 

- coarde altoi

187.600

 

- vite înrădăcinate

633.300

13.

Material săditor pomicol si ornamental (dendrologic) - ramuri altoi/ha: /pom marcat 2.100

458.500

 

- sâmburi si seminte/ha

320.200

 

/pom marcat

2.100

 

- marcote, butasi si drajoni

471.800

 

- puieti portaltoi si butasi înrădăcinati

571.500

 

- câmp I de pepinieră

510.200

 

- câmp II, III etc. de pepinieră

961.600

 

- stoloni de căpsuni

351.800

14.

Plante medicinale si aromatice

59.800

15.

Material săditor de hamei:

- plantatii de butasi

129.000

 

- butasi înrădăcinati

615.700

 

NOTĂ:

1. Fractiunile de suprafată, rotunjite la două cifre după virgulă, la ha, se tarifează proportional, dar nu mai putin de 0,05 ha.

2. Pentru solicitările de inspectie în câmp, efectuate după expirarea termenului stabilit de1 decembrie pentru culturile de toamnă si 1 mai pentru cele de primăvară, respectiv 15 iunie pentru culturile semincere de butasi de sfeclă si cicoare industrială, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor pentru culturile însământate în toamna anului precedent si 31 mai pentru culturile de primăvară, respectiv 30 iunie pentru culturile semincere de butasi de sfeclă si cicoare industrială, tarifele se majorează cu 50%. După data de 30 aprilie pentru culturile însământate în toamna anului precedent si 31 mai pentru culturile de primăvară tarifele se majorează cu 100%.

 

CAPITOLUL II

Controlul în vederea înregistrării, supravegherii si monitorizării unor activităti ale agentilor

economici pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului săditor

 

Specificatie

U.M.

Tariful

(lei/U.M.)

1.

Controlul în vederea înregistrării agentilor economici pentru*):

 

 

a) producere lei/obiectiv

906.900

 

b) prelucrare

906.900

 

c) comercializare

906.900

2.

Controlul în vederea acordării vizei anuale lei/autorizatie

781.800

3.

Supravegherea si monitorizarea agentilor economici pentru:

 

 

a) instruirea personalului lei/persoană/zi

157.000

 

b) testarea pregătirii profesionale a personalului agentilor economici**) lei/persoană

260.000


*) Tariful pentru al doilea control în vederea înregistrării se majorează cu 50%, iar următoarele cu 100%.

**) Tariful pentru prima retestare a pregătirii profesionale se majorează cu 50%, iar următoarele retestări cu 100%.

 

CAPITOLUL III

Controlul în vederea acreditării, supravegherii si monitorizării unor activităti ale agentilor economici acreditati pentru efectuarea inspectiei în câmp, a ridicării de probe în vederea testelor de laborator si a laboratoarelor acreditate

 

1. Controlul în vederea acreditării persoanelor fizice sau juridice pentru:

a) acreditarea unei persoane pentru efectuarea inspectiei în câmp = 5.389.000 lei/persoană;

b) acreditarea unei persoane pentru ridicarea probelor în vederea testelor de laborator (sondator acreditat) = 10.568.000 lei/persoană;

c) acreditarea unui laborator pentru testarea semintelor = 19.899.000 lei, din care:

- auditul efectuat de un auditor din cadrul inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor din altă zonă teritorială decât cea de resedintă a laboratorului = 7.475.000 lei;

- auditul si acreditarea efectuate de auditorul din cadrul inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor pe raza lui teritorială = 12.424.000 lei.

2. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru efectuarea inspectiei în câmp conform regulilor si normelor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute la cap. I, în functie de specie sau grup de specii.

3. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru ridicarea probelor din loturile de sământă în vederea testelor de laborator conform regulilor si normelor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în anexa nr. 2 - cap. I si V.

4. Pentru supravegherea si monitorizarea laboratorului acreditat pentru testarea semintelor conform regulilor si normelor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în anexa nr. 2, după caz.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

pentru testele de calitate a semintelor si materialului săditor

 

CAPITOLUL I

Teste curente

Nr. crt.

Grupa de specii

Puritatea*)

(lei/test)

Germinatia (lei/test)

 

Umiditatea

(lei/test)

 

Masa 1.000 de

boabe sau

nr./kg

(lei/test)

Starea

fitosanitară

(lei/test)

1.

Grupa Cereale

98.900

91.900

32.300

15.800

77.600

2.

Grupa Oleaginoase si textile cu bob mare

94.200

104.000

32.300

15.800

68.000

3.

Grupa Oleaginoase si textile cu bob mic

113.200

91.900

32.300

29.300

68.000

4.

Grupa Plante furajere - graminee anuale

105.700

89.900

32.300

29.300

70.800

5.

Grupa Plante furajere - graminee perene

146.600

96.400

32.300

29.300

70.800

6.

Grupa Plante furajere - leguminoase anuale

94.200

87.000

32.300

29.300

72.900

7.

Grupa Plante furajere - leguminoase perene

153.000

98.900

32.300

29.300

63.700

8.

Sfeclă

101.300

99.000

32.300

15.800

80.000

9.

Grupa Legume cu bob mare

94.200

101.300

32.300

29.300

68.000

10.

Grupa Legume cu bob mic

113.200

101.300

32.300

29.300

68.000

11.

Material ornamental - flori cu bob mare

94.200

101.200

32.300

29.300

68.000

12.

Material ornamental - flori cu bob mic

113.200

101.200

32.300

29.300

68.000

13.

Plante medicinale si aromatice (inclusiv tutun)

153.000

101.300

32.300

29.300

68.000

 

NOTĂ:

- Seminte cu bob mare sunt semintele care depăsesc mărimea bobului de grâu;

- Seminte cu bob mic sunt semintele care sunt mai mici decât bobul de grâu.

 

- Tarifele de la nr. crt. 1-13 se majorează cu 50% pentru prestatii în regim de urgentă, respectiv eliberarea rezultatelor în termen de 48 de ore pentru puritate, umiditate, masa 1.000 boabe, si în termenul minim prevăzut de metoda de analiză oficială pentru germinatie si stare fitosanitară, de la data si ora primirii probei.


*) Tariful pentru determinarea puritătii la sământa neconditionată se majorează cu 50%.

 

CAPITOLUL II

Teste speciale

 

Nr. crt.

Specificatie

Tariful (lei/test)

1.

Determinarea greutătii hectolitrice

11.000

2.

Cuscută

142.700

3.

Cold test

179.800

4.

Determinarea viabilitătii

179.800

5.

Determinarea autenticitătii

179.800

6.

Determinarea sticlozitătii, procentului de coji

123.100

7.

Verificarea calitătii exterioare a probei din lotul de material vegetativ de înmultire si plantare, inclusiv cartoful de sământă

86.000

8.

Testare virotică la cartof în laborator*) metoda Eliza:

 

 

- la 100 de tuberculi

1.172.700

 

- la 200 de tuberculi

1.563.600

 

- metoda vizuală

781.800

9.

Testarea virotică la materialul săditor pomicol*):

 

 

- metoda Eliza test/probă

200.000

 


*) Tariful pentru testarea virotică a probelor receptionate după data de 1 septembrie se majorează astfel: cu 50% până la data de 30 septembrie; cu 100% între 1 octombrie si 31 octombrie; cu 150% între 1 noiembrie si 30 noiembrie; după 30 noiembrie cu 200%.

 

CAPITOLUL III

Teste speciale la cerere sau în caz de litigiu

 

Nr. crt.

Specificatie

Tariful (lei/test)

1.

Calibrare probă

281.500

2.

Cold - test prin metoda: Fiala

340.100

 

- american

371.400

 

- nisip

371.400

3.

 Analize în caz de litigiu

1.270.400

4.

Expertize

1.336.900

5.

 Electroforeză

3.518.100

 

CAPITOLUL IV

Teste speciale la semintele de sfeclă de zahăr

 

Nr. crt.

Specificatie

Tariful (lei/test)

1.

Analize citologice

977.300

2.

Analize de monogermie

313.000

3.

Analize de impurităti genetice

369.500

 

CAPITOLUL V

Prestatii privind certificarea semintelor si materialului săditor

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Tariful (lei/test)

1.

Plombare (sigilare)

lei/ambalaj

4.700

2.

Ridicarea si sigilarea probelor - la saci obisnuiti

lei/sac sondat

1.200

 

- la saci jumbo

lei/sac sondat

19.600

 

- în vrac

lei/lot

54.700

 

- la ambalaje mici (cutii, săculete, pungi, plicuri)

lei/ambalaj sondat

2.000

 

- material săditor

lei/probă

23.500

3.

Certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore*)

lei/lot< 100 kg

195.500

 

lei/lot 100-1.000

kg

234.500

 

lei/lot 1.000-10.000

kg

273.600

 

lei/lot > 10.000

kg

547.300

4.

Redactare si imprimare de documente (certificate)

 

 

 

- preimprimate

lei/bucată

17.200**)

 

- nepreimprimate

lei/bucată

20.700**)

5.

Redactare si imprimare de etichete (certificate)

 

 

 

- preimprimate

lei/bucată

980**)

 

- nepreimprimate

lei/bucată

1.200**)

6.

Redactare si imprimare de vignete (certificate)

 

 

 

- preimprimate

lei/bucată

400**)

 

- nepreimprimate

lei/bucată

600**)

7.

Redactare si imprimare vignete de verificarea germinatiei

 

 

 

- preimprimate

lei/bucată

200**)

8.

Aplicarea vignetelor (certificate) cu personal propriu

lei/ambalaj

300**)

9.

Aplicarea vignetelor de verificarea germinatiei cu personal propriu

 

 

 

- la saci

lei/sac

300**)

 

- la ambalaje mici

lei/ambalaj

130**)


*) Tarifele se majorează astfel: pentru următoarele 8 ore, la acelasi lot, cu 50%, iar pentru timpul care depăseste 16 ore, cu peste 100%.

**) Tarifele nu includ valoarea formularelor si etichetelor.