MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 454         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

346. - Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

490. - Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli

profesionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

588. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si promovarea comertului cu produse agricole dintre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Departamentul de Agricultură din Republica Filipine, semnat la Manila la 19 februarie 2002

 

Memorandum de întelegere privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si promovarea comertului cu produse agricole între Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Departamentul de Agricultură din Republica Filipine

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

810. - Ordin al ministrului finantelor publice privind atribuirea de noi competente pentru directorii coordonatori din Directia de control fiscal din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protectia socială împotriva următoarelor categorii de riscuri profesionale: pierderea, diminuarea capacitătii de muncă si decesul ca urmare a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.

Art. 2. - Asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale garantează un ansamblu de servicii si prestatii în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea:

a) promovării sănătătii si a securitătii în muncă si prevenirii accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

b) diminuării si compensării consecintelor accidentelor de muncă si ale bolilor profesionale.

Art. 3. - Asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale se fundamentează pe următoarele principii:

a) asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizează fortă de muncă angajată cu contract individual de muncă;

b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate;

c) fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se constituie din contributii diferentiate în functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurarea, potrivit prevederilor prezentei legi;

d) cresterea rolului activitătii de prevenire în vederea reducerii numărului accidentelor de muncă si al bolilor profesionale;

e) solidaritatea socială, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale îsi asumă reciproc obligatii si beneficiază de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevăzute de lege;

f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de lege;

g) asigurarea transparentei în utilizarea fondurilor;

h) repartitia fondurilor în conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale prin prezenta lege.

Art. 4. - (1) Prin asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestatiile prevăzute în prezenta lege si pentru care s-a plătit contributia de asigurare este preluată de asigurător.

(2) În situatia în care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, în mod subsidiar si complementar, intră în functiune răspunderea civilă, potrivit dreptului comun.

 

CAPITOLUL II

Raporturile de asigurare si riscurile asigurate

 

Art. 5. - Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:

a) persoanele care desfăsoară activităti pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, inclusiv functionarii publici;

b) persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugăresti, ale căror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);

c) somerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) persoanele care desfăsoară activităti exclusiv pe bază de conventii civile de prestări de servicii si care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economia natională;

e) ucenicii, elevii si studentii, pe toată durata efectuării practicii profesionale.

Art. 6. - (1) Se pot asigura în conditiile prezentei legi, pe bază de contract de asigurare, persoanele asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii si care se află în una sau mai multe dintre următoarele situatii:

a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

b) administratori sau manageri;

c) membri ai asociatiei familiale;

d) persoane autorizate să desfăsoare activităti independente;

e) persoane angajate în institutii internationale;

f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;

g) persoane care desfăsoară activităti agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităti private în domeniul forestier;

h) membri ai societătilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;

i) persoane care desfăsoară activităti în unităti de cult recunoscute potrivit legii;

j) alte persoane interesate, care îsi desfăsoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele mentionate anterior.

(2) Continutul contractului de asigurare se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 7. - (1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile si angajatilor români care prestează muncă în străinătate din dispozitia angajatorilor români, în conditiile legii.

(2) Au calitatea de asigurat si cetătenii străini sau apatrizii care prestează muncă pentru angajatori români, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta în România.

Art. 8. - (1) Are calitatea de asigurător, potrivit prezentei legi, Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Muncă si Boli Profesionale, denumit în continuare Fondul National.

(2) Fondul National îsi exercită atributiile prin fondurile teritoriale de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale sau prin asociatiile de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, denumite în continuare fonduri teritoriale si, respectiv, asociatii profesionale de asigurare.

Art. 9. - (1) Raporturile de asigurare, rezultate în temeiul prezentei legi si din contractele de asigurare, se stabilesc între:

a) angajatori si asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 5 si 7;

b) asigurati si asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 6.

(2) Calitatea de asigurat se dobândeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data încheierii contractului individual de muncă, a conventiei civile, a începerii practicii profesionale sau a contractului de asigurare individual, după caz.

Art. 10. - (1) În vederea realizării asigurării pentru accidente de muncă si boli profesionale si stabilirii cuantumului contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asigurătorului, printr-o declaratie pe propria răspundere, numărul de angajati, domeniul de activitate conform Clasificării Activitătilor din Economia Natională, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate în acest scop.

(2) Declaratia scrisă va fi depusă la sediul asigurătorului cu minimum 15 zile înainte de încheierea contractului de asigurare, pentru stabilirea contributiei în conditiile legii.

Art. 11. - (1) În cazul punerii în functiune a unei noi unităti angajatorul are obligatia să depună declaratia în termen de 15 zile de la începerea activitătii.

(2) În cazul oricărei modificări privind nivelul fondului de salarii sau al activitătilor desfăsurate, angajatorul are obligatia să anunte asigurătorul în termen de 15 zile.

(3) Contractul de asigurare încheiat între angajator si asigurător se reînnoieste la fiecare modificare notificată.

Art. 12. - Persoanele asigurate potrivit art. 6 au obligatia de a depune declaratia de venituri în termenul prevăzut la art. 10 alin. (2) si de a comunica asigurătorului orice modificare intervenită cu privire la venitul asigurat, în termen de 15 zile de la data acesteia.

Art. 13. - Dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se naste de la data stabilirii raporturilor de asigurare si încetează o dată cu aceste raporturi.

Art. 14. - În cazul în care din culpa angajatorului nu s-a plătit contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, costul prestatiilor si al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege se suportă de angajator.

Art. 15. - (1) În cazul bolilor profesionale, declarate în conditiile legii, în timpul activitătii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior încetării raporturilor de muncă si a contractelor de asigurare.

(2) În cazul bolilor profesionale, declarate în conditiile legii, ulterior încetării raporturilor de muncă si a contractelor de asigurare, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acordă dacă fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, că boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă.

Art. 16. - Riscurile asigurate în conditiile prezentei legi sunt accidentele de muncă si bolile profesionale cercetate, declarate, înregistrate si evidentiate potrivit prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată.

 

CAPITOLUL III

Obiectivele asigurării

 

Art. 17. - Asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale are următoarele obiective:

a) prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

b) reabilitarea medicală si socioprofesională a asiguratilor, victime ale accidentelor de muncă si ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacitătii de muncă a acestora;

c) acordarea de prestatii în bani pe termen lung si scurt, sub formă de indemnizatii si alte ajutoare, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 18. - Asigurătorul are obligatia de a-si organiza activitatea pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 17, precum si de a păstra confidentialitatea tuturor informatiilor la care are acces în scopul realizării acestor obiective.

 

CAPITOLUL IV

Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Art. 19. - Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale au dreptul la următoarele prestatii si servicii:

a) reabilitare medicală si recuperarea capacitătii de muncă;

b) reabilitare si reconversie profesională;

c) indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă;

d) indemnizatie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă;

e) compensatii pentru atingerea integritătii;

f) despăgubiri în caz de deces;

g) rambursări de cheltuieli.

Art. 20. - (1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale este media veniturilor salariale brute ale asiguratului din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale în lunile respective.

(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale o constituie venitul salarial brut din ultima lună de activitate si care a fost luat în calcul la stabilirea contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(3) Pentru calculul indemnizatiilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicită alte drepturi de asigurări sociale.

(4) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se acordă dreptul de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale se vor avea în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbători legale în care nu se lucrează.

 

SECTIUNEA 1

Prestatii si servicii pentru reabilitare medicală si recuperarea capacitătii de muncă

 

Art. 21. - Asiguratii au dreptul la tratament medical, precum si la prestatii si servicii pentru reabilitare medicală si recuperarea capacitătii de muncă.

Art. 22. - (1) Asigurătorul are obligatia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate până când se realizează:

a) restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficientelor de sănătate survenite în urma unui risc asigurat;

b) prevenirea diminuării ori a pierderii capacitătii de muncă si a necesitătii de îngrijire permanentă.

(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asigurătorului celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale.

Art. 23. - Asiguratii au dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează:

a) asistentă medicală de urgentă la locul accidentului, în mijloace de transport specializate si în unităti sanitare;

b) tratament medical ambulatoriu, prescris de medic;

c) analize medicale si medicamente;

d) servicii medicale, cu prioritate în spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale;

e) tratament de recuperare functională în unităti speciale;

f) servicii de chirurgie plastică si reparatorie;

g) servicii de fizioterapie;

h) cure balneoclimaterice prescrise de medicul asigurătorului.

Art. 24. - În vederea diminuării sau compensării urmărilor deficientelor de sănătate suferite prin accidente de muncă si boli profesionale, asiguratii au dreptul la:

a) materiale sanitare pentru corectarea auzului si văzului;

b) proteze, orteze si aparate ortopedice;

c) mijloace auxiliare: scaun, cărucior cu rotile, precum si alte asemenea mijloace;

d) orice alte materiale, produse sau mijloace destinate unui asemenea scop, a căror listă se stabileste de asigurător, la propunerea medicului asigurătorului.

Art. 25. - (1) Pentru recuperarea capacitătii de muncă asiguratii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asigurătorului, în functie de natura si de pronosticul bolii.

(2) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear, în functie de tipul bolii.

(3) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul asigurătorului, în functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului.

(4) Criteriile pe baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear se aprobă anual de Fondul National.

Art. 26. - (1) Asiguratii au obligatia să urmeze si să respecte programele individuale de recuperare stabilite de medicul specialist al asigurătorului.

(2) Dreptul la prestatii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale se suspendă în cazul în care asiguratii nu urmează sau nu respectă programul individual de recuperare.

Art. 27. - Tratamentul medical în perioada programului individual de recuperare, precum si cazarea si masa în unitătile medicale se suportă de către asigurător.

Art. 28. - (1) Personalul medical si unitătile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de asigurător în colaborare cu casele de asigurări de sănătate sau, după caz, direct cu unităti specializate, precum si cu unităti medicale proprii.

(2) Tarifele serviciilor medicale se stabilesc între părtile contractante pe baza prevederilor contractului-cadru ce se va stabili prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Prestatii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesională

 

Art. 29. - Prestatiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesională se acordă de către asigurător la solicitarea asiguratilor care, desi nu si-au pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai pot desfăsura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Art. 30. - Asigurătorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestatii si servicii de reabilitare si reconversie profesională:

a) cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale si aptitudinale în vederea reconversiei profesionale;

b) costul cursurilor de calificare sau de reconversie;

c) plata unei indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie.

Art. 31. - (1) Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă lunar si reprezintă 70% din salariul de bază brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale.

(2) Indemnizatia se acordă numai dacă persoana asigurată nu beneficiază, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate gradul III, acordată potrivit legii.

Art. 32. - Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă numai dacă persoana asigurată respectă dispozitiile asigurătorului cu privire la:

a) institutia la care urmează să se desfăsoare cursul;

b) programul de instruire;

c) modalitatea de absolvire.

 

SECTIUNEA a 3-a

Indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă

 

Art. 33. - (1) Asiguratii beneficiază de o indemnizatie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă datorită unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

(2) În cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de muncă certificatul medical se vizează în mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

Art. 34. - (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 100% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni.

(2) În cazul asiguratilor prevăzuti la art. 6 cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 100% din venitul lunar asigurat.

Art. 35. - Indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă pentru primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

Art. 36. - Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical.

Art. 37. - (1) În situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale si profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile.

(2) Medicul asigurătorului poate decide, după caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reluarea activitătii în acelasi loc de muncă sau în alt loc de muncă ori poate propune pensionarea de invaliditate.

(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Fondul National, în raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

Art. 38. - Indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă si bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale.

Art. 39. - În situatia în care mediul expert al asigurărilor sociale din sistemul public de pensii decide încadrarea într-un grad de invaliditate, indemnizatia se va acorda până la sfârsitul lunii următoare celei în care s-a  dat avizul de pensionare, fără a se depăsi durata maximă de acordare a concediului medical, prevăzută la art. 37.

 

SECTIUNEA a 4-a

Indemnizatia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă

 

Art. 40. - (1) Asiguratii care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu îsi mai pot desfăsura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar în alt loc de muncă.

(2) Indemnizatia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se acordă în conditiile în care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de muncă este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistării afectiunii.

Art. 41. - Indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, ca urmare a unor afectiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, se acordă asiguratilor care, în aceste conditii, nu mai pot realiza durata normală de muncă.

Art. 42. - (1) Indemnizatiile prevăzute la art. 40 alin. (2) si la art. 41 se acordă la propunerea medicului curant, cu avizul medicului asigurătorului, pentru cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.

(2) Cuantumul lunar al indemnizatiilor prevăzute la alin. (1) este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă sau prin reducerea timpului normal de muncă, fără a se depăsi 25% din baza de calcul.

 

SECTIUNEA a 5-a

Compensatii pentru atingerea integritătii

 

Art. 43. - Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritătii asiguratii care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente, dacă acestea:

a) reduc capacitatea de muncă sub nivelul de 50%; sau

b) nu reduc capacitatea de muncă, dar constituie o mutilare.

Art. 44. - Compensatia se acordă la solicitarea persoanei îndreptătite, pe baza deciziei medicului asigurătorului, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 43.

Art. 45. - (1) Compensatia reprezintă o sumă fixă în bani si se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizatii la care este îndreptătit asiguratul.

(2) Cuantumul compensatiei se stabileste în functie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economia natională.

(3) Criteriile si grilele pe baza cărora se acordă compensatia se stabilesc de Fondul National, prin norme metodologice, cu acordul Ministerului Sănătătii si Familiei.

 

SECTIUNEA a 6-a

Despăgubiri în caz de deces

 

Art. 46. - (1) În cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: sotul supravietuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, în conditiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeste că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

(2) Cuantumul ajutorului de deces acordat este de 4 salarii medii brute pe economia natională.

Art. 47. - Cererea pentru obtinerea ajutorului de deces se depune la sediul asigurătorului, însotită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit legii.

Art. 48. - (1) Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisă de asigurător în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.

(2) Decizia se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii ei.

Art. 49. - Plata ajutorului de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

 

SECTIUNEA a 7-a

Rambursări de cheltuieli

 

Art. 50. - (1) Asigurătorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situatii:

a) transportul de urgentă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale;

b) confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare si dentare, în situatia în care acestea au fost deteriorate datorită unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale.

(2) Costurile suportate de asigurător sunt destinate să asigure recuperarea functionalitătii organismului celui asigurat, iar cuantumul acestora se va stabili anual de Fondul National, prin Regulamentul privind acordarea rambursării de cheltuieli, elaborat de Fondul National si care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL V

Comunicarea si constatarea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale

 

Art. 51. - (1) Angajatorii au obligatia de a comunica asigurătorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguratilor.

(2) Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunostintă despre accident.

(3) Obligatia privind comunicarea revine si persoanelor asigurate conform art. 6 sau urmasilor acestora, în cazul în care accidentul de muncă s-a soldat cu decesul asiguratului.

Art. 52. - Dacă în urma controalelor medicale periodice personalul serviciilor medicale de întreprindere constată că există riscul unei îmbolnăviri profesionale, acesta are obligatia de a semnala de îndată cazul asigurătorului.

Art. 53. - (1) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare asigurătorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă care efectuează cercetarea accidentelor soldate cu invaliditate si deces.

(2) Pentru constatarea cazului asigurat si stabilirea drepturilor de asigurare în cazul accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, asigurătorul participă în echipa de cercetare a accidentului sau poate efectua o anchetă proprie, la solicitarea angajatorului.

Art. 54. - Drepturile de asigurare prevăzute de prezenta lege se acordă astfel:

a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă;

b) pentru boli profesionale, în baza formularului de declarare finală a bolii profesionale, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL VI

Prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale

 

Art. 55. - Răspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sănătate la locurile de muncă revine angajatorilor sau, după caz, persoanelor asigurate conform art. 6.

Art. 56. - (1) Angajatorii au obligatia de a asigura informarea, participarea si colaborarea angajatilor pentru adoptarea si aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.

(2) Angajatii au obligatia de a participa la actiuni privind adoptarea unor măsuri de securitate si sănătate în muncă, atunci când sunt solicitati în acest scop de către angajatori.

Art. 57. - Angajatii nu suportă în nici o situatie costul măsurilor de prevenire aplicate în conditiile art. 56.

Art. 58. - Angajatorii au obligatia de a furniza toate informatiile solicitate de asigurător în legătură cu riscurile de la locurile de muncă.

Art. 59. - Angajatii sunt obligati să cunoască si să respecte măsurile tehnice si organizatorice luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, aduse la cunostintă în cadrul instructajului de protectie a muncii.

Art. 60. - Angajatii au dreptul, fără ca acest lucru să atragă consecinte asupra lor, de a sesiza autoritatea de stat competentă, asigurătorul sau comitetele de sănătate si securitate în muncă, constituite conform art. 31 din Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sănătătii nr. 578/DB/5.840/1996, asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.

Art. 61. - Asigurătorul are obligatia de a promova si de a stimula activitatea de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, în scopul:

a) mentinerii integritătii fizice si psihice a persoanelor asigurate;

b) îmbunătătirii conditiilor de muncă;

c) eliminării sau reducerii riscurilor de accidente de muncă si boli profesionale.

Art. 62. - Asigurătorul realizează obiectivele din domeniul prevenirii accidentelor de muncă si a bolilor profesionale prin servicii proprii, cu personal specializat, dimensionat corespunzător numărului de asigurati.

Art. 63. - Personalul tehnic al asigurătorului, care desfăsoară activităti de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, atestat de autoritatea de stat competentă potrivit legii, precum si personalul medical specializat în medicina muncii au următoarele atributii:

a) acordă consultantă si asistentă tehnică si medicală de medicina muncii cu privire la măsurile si mijloacele de prevenire;

b) initiază si elaborează studii si analize si asigură documentatia privind riscurile si conditiile de muncă din unităti, în vederea fundamentării unor măsuri de prevenire;

c) propun finantarea, din fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, a unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea stiintifică a măsurilor de prevenire necesare;

d) elaborează si propun angajatorilor instructiuni de prevenire si proceduri de lucru specifice unor locuri de muncă;

e) participă la cercetarea accidentelor de muncă ce au ca urmare incapacitatea temporară de muncă, în comisiile de cercetare numite de angajatori;

f) controlează aplicarea si respectarea măsurilor de prevenire convenite cu angajatorii;

g) elaborează si propun forme si mijloace de educare si informare pentru prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

h) tin evidenta accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

i) propun asigurătorului majorări sau reduceri ale contributiei, pentru stimularea activitătii de prevenire;

j) acolo unde este cazul, pot propune asigurătorului încheierea unor conventii cu angajatorii, în scopul îmbunătătirii activitătii de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.

Art. 64. - În exercitarea atributiilor sale personalul tehnic si medical specializat este autorizat:

a) să dispună de acces liber în sediile angajatorilor sau la locurile de muncă organizate de acestia si să fie însotit de persoanele desemnate de angajator;

b) să beneficieze de concluziile cercetării accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, efectuată de autoritătile de stat competente;

c) să sesizeze autoritătile de stat când constată încălcări ale legislatiei în vigoare privind protectia muncii;

d) să propună angajatorilor dimensionarea compartimentelor de protectie a muncii în functie de riscurile de la locurile de muncă;

e) să consulte rezultatele examenelor medicale la angajare si ale examenelor medicale periodice ale persoanelor asigurate;

f) să solicite orice informatii si documente necesare realizării sarcinilor de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

g) să recomande angajatorului măsuri de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.

Art. 65. - În activitatea exercitată personalul de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale este obligat să păstreze confidentialitatea datelor primite de la angajator cu privire la aspectele organizatorice, tehnologice si de fabricatie din unitatea controlată, precum si a celorlalte date furnizate de autoritătile de stat competente sau de orice alt organism ori persoană interesată în activitatea de prevenire, precum si confidentialitatea datelor medicale ale angajatilor.

Art. 66. - (1) Cheltuielile asigurătorului pentru activitatea de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale se evidentiază într-un cont analitic separat.

(2) Cuantumul maxim alocat în acest scop nu poate depăsi 10% din sumele încasate cu titlu de contributie pe parcursul unui an calendaristic.

Art. 67. - Sumele reinvestite de angajatori din profit, în scopul prevenirii accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, sunt scutite de impozit pe profit.

 

CAPITOLUL VII

Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Art. 68. - (1) Fondul National se constituie ca institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Fondul National administrează, gestionează, coordonează si controlează întreaga activitate de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(3) Sediul Fondului National este în municipiul Bucuresti.

Art. 69. - (1) Fondurile teritoriale sunt servicii publice cu personalitate juridică, în subordinea Fondului National.

(2) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se exercită de fondurile teritoriale.

Art. 70. - (1) Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, în conditiile prezentei legi, si de asociatii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei nationale.

(2) Asociatiile profesionale de asigurare functionează pe bază de statut propriu, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si ale prezentei legi.

Art. 71. - Angajatorii sau, după caz, persoanele prevăzute la art. 6 pot încheia asigurarea, în functie de propria optiune, fie cu fondurile teritoriale, fie cu asociatiile profesionale de asigurare.

Art. 72. - Pentru realizarea obiectului său de activitate Fondul National are următoarele atributii:

a) coordonează si controlează activitatea fondurilor teritoriale;

b) îndrumă si controlează activitatea asociatiilor profesionale de asigurare;

c) garantează executarea prestatiilor de asigurare în cazul insolvabilitătii asociatiilor profesionale de asigurare;

d) poate subventiona programe si proiecte de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, la propunerea fondurilor teritoriale sau a asociatiilor profesionale de asigurare;

e) aplică măsuri pentru îmbunătătirea serviciilor si prestatiilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale;

f) elaborează criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale;

g) îndrumă si controlează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, desfăsurată de fondurile teritoriale sau de asociatiile profesionale de asigurare;

h) controlează modul de acordare a prestatiilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, prevăzute de prezenta lege;

i) controlează modul de acordare a stimulentelor pentru încurajarea aplicării măsurilor de prevenire si reducere a nivelului de risc, stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

j) poate organiza la nivel national, la propunerea fondurilor teritoriale sau a asociatiilor profesionale de asigurare, activitatea de recuperare functională, protezare, reorientare si reconversie, în vederea reintegrării profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de muncă si boli profesionale;

k) tine evidenta cazurilor asigurate si a costurilor de asigurare la nivel national;

l) emite si retrage autorizatia de functionare a asociatiilor profesionale de asigurare;

m) finantează la nivel national studii de cercetare aplicativă în vederea elaborării de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

n) organizează instruirea, formarea si perfectionarea personalului din domeniul asigurării pentru accidente de muncă si boli profesionale;

o) face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale;

p) administrează bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale si prezintă Guvernului raportul său de executie bugetară.

Art. 73. - Conducerea Fondului National este asigurată de presedinte si de consiliul de administratie.

Art. 74. - (1) Presedintele Fondului National este numit de ministrul muncii si solidaritătii sociale pentru un mandat de 4 ani, are rang de secretar de stat si reprezintă Fondul National în relatiile cu tertii.

(2) Presedintele Fondului National este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale. Realizarea atributiilor ce revin Fondului National, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 75. - Mandatul presedintelui Fondului National încetează prin demisie, revocare de către ministrul muncii si solidaritătii sociale sau din alte cauze prevăzute de lege.

Art. 76. - (1) Consiliul de administratie al Fondului National este format din 15 membri, dintre care:

a) 5 reprezentanti ai Guvernului, numiti de prim-ministru;

b) 5 reprezentanti ai salariatilor, desemnati prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată;

c) 5 reprezentanti ai patronilor, desemnati prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996, republicată;

(2) Membrii consiliului de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza unui mandat pe o durată de 4 ani.

Art. 77. - (1) Conducerea operativă a activitătii Fondului National se exercită de către un director general executiv, numit de presedinte.

(2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, în conditiile legii.

Art. 78. - (1) Sedintele consiliului de administratie al Fondului National se desfăsoară lunar sau ori de câte ori este nevoie si sunt conduse pe principiul tripartitismului, prin rotatie, de către unul dintre membri.

(2) Consiliul de administratie functionează în mod legal în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi, cu conditia ca fiecare parte - Guvern, salariati si patronat - să fie reprezentată.

Art. 79. - În îndeplinirea atributiilor sale Fondul National îsi constituie servicii specializate pentru urmărirea si asigurarea:

a) activitătii de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

b) activitătii de reabilitare medicală si socioprofesional si tratament medical;

c) evidentei contributiilor, prestatiilor si serviciilor acordate si a costurilor de asigurare.

Art. 80. - (1) Fondul National elaborează un statut propriu care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Prin statut se stabilesc atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui, precum si modul de organizare si functionare a Fondului National si a fondurilor teritoriale.

Art. 81. - (1) Conducerea operativă a activitătii fondurilor teritoriale este asigurată de către un director executiv, numit de presedintele Fondului National.

(2) Ocuparea postului de director executiv se face prin concurs, în conditiile legii.

Art. 82. - Atributiile serviciilor specializate se stabilesc prin statutul Fondului National.

Art. 83. - Fondurile teritoriale au următoarele atributii principale:

a) prestează servicii în scopul prevenirii accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

b) elaborează studii si evaluări privind riscul de accidentare si îmbolnăvire profesională, la nivel local;

c) acordă prestatiile de asigurare prevăzute în prezenta lege si întocmesc documentatia necesară în vederea acordării acestora;

d) înaintează Fondului National spre aprobare documentatia si propunerile privind acordarea stimulentelor pentru încurajarea aplicării măsurilor de prevenire la nivel local;

e) controlează modul de aplicare a stimulentelor economice, în vederea îmbunătătirii activitătii de prevenire la nivel local;

f) tin evidenta accidentelor de muncă, a bolilor profesionale si a costurilor aferente la nivel local;

g) asigură acordarea de prestatii medicale prin servicii proprii sau pe bază de contract încheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii;

h) verifică modul în care sunt utilizate prestatiile bănesti acordate pentru serviciile de reabilitare medicală si socioprofesională.

Art. 84. - (1) Persoanele care datorează contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pot constitui asociatii la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei nationale.

(2) Asociatiile profesionale de asigurare sunt organisme paritare, care se constituie si functionează ca persoane juridice în conditiile prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.

(3) Asociatiile profesionale de asigurare îsi pot elabora regulamente si instructiuni proprii.

(4) În vederea functionării asociatiile profesionale de asigurare sunt obligate să solicite autorizarea de către Fondul National.

Art. 85. - Solicitarea în vederea obtinerii autorizatiei de functionare se depune la sediul Fondului National, însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv, un memoriu de fundamentare cuprinzând obiectul, scopul activitătii, precum si orice alte elemente necesare, potrivit cerintelor prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

b) statutul asociatiei profesionale de asigurare.

Art. 86. - Fondul National analizează solicitarea, luând în considerare criteriile de oportunitate, urmând ca în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii să emită autorizatia sau să respingă, prin decizie motivată, solicitarea de autorizare.

Art. 87. - Cererea de acordare a personalitătii juridice pentru o asociatie profesională de asigurare se adresează instantei judecătoresti competente teritorial, însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al asociatiei;

b) statutul asociatiei;

c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului;

d) avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 88. - Asociatiile profesionale de asigurare exercită următoarele atributii:

a) prestează servicii în scopul prevenirii accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

b) acordă prestatiile de asigurare prevăzute în prezenta lege si întocmesc documentatia necesară în vederea acordării acestora;

c) elaborează studii si evaluări privind riscul de accidentare si îmbolnăvire profesională;

d) tin evidenta accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, a prestatiilor acordate si a costurilor aferente;

e) asigură acordarea de prestatii medicale prin servicii proprii sau pe bază de contract încheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii;

f) verifică modul în care sunt utilizate prestatiile bănesti acordate pentru serviciile de reabilitare medicală si socioprofesională.

Art. 89. - Patrimoniul asociatiei profesionale de asigurare se constituie din:

a) cotizatii de membru, stabilite de comun acord de către membrii asociati;

b) donatii si alte liberalităti;

c) subventii acordate de la bugetul de stat pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 88 lit. b);

d) orice alte surse legale.

Art. 90. - Asociatiile profesionale de asigurare pot desfăsura si activităti cu scop lucrativ, potrivit legii.

Art. 91. - La sedintele organului de conducere al asociatiilor profesionale de asigurare participă un delegat al Fondului National, fără drept de vot.

Art. 92. - Asociatiile profesionale de asigurare au obligatia de a supune anual aprobării Fondului National bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 93. - (1) În cazul încetării activitătii asociatiei profesionale de asigurare, destinatia bunurilor rămase după lichidare si care au fost dobândite din subventii de stat se hotărăste de către Fondul National, dacă dispozitiile statutului nu prevăd altfel.

(2) Sumele existente în conturile asociatiilor profesionale de asigurare în momentul lichidării se preiau de către Fondul National.

(3) În toate cazurile bunurile nu se pot atribui decât unui fond teritorial.

Art. 94. - (1) Salarizarea si alte drepturi ale presedintelui si ale personalului din aparatul propriu al Fondului National si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie al acestuia, precum si salarizarea si alte drepturi ale personalului fondurilor teritoriale si indemnizatiile membrilor consiliilor consultative ale acestora se stabilesc prin lege, al cărei proiect va fi elaborat în termen de 60 de zile de la data înfiintării Fondului National.

(2) Până la intrarea în vigoare a legii salarizării prevăzute la alin. (1) salarizarea presedintelui Fondului National, a membrilor consiliilor de administratie, precum si a personalului angajat al Fondului National si al fondurilor teritoriale se stabileste după cum urmează:

a) salariul presedintelui, la nivelul indemnizatiei prevăzute de lege pentru functia de secretar de stat;

b) indemnizatia de sedintă pentru membrii consiliului de administratie, cu exceptia presedintelui, la nivelul de 10% din salariul presedintelui;

c) salariile personalului angajat al Fondului National si al fondurilor teritoriale se asigură între limitele prevăzute în anexele la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participării la sedinte nu poate depăsi, într-o lună, 20% din salariul lunar al presedintelui.

Art. 95. - Cheltuielile privind salarizarea presedintelui, a membrilor consiliului de administratie, precum si a personalului angajat al Fondului National si fondurilor teritoriale se suportă din bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale.

 

CAPITOLUL VIII

Contributiile de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Art. 96. - (1) Datorează contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale următorii:

a) angajatorii, pentru asiguratii prevăzuti la art. 5 si 7;

b) persoanele fizice, pentru asiguratii prevăzuti la art. 6.

(2) Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale în cazul somerilor se suportă integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei de 1% aplicate asupra venitului lunar asigurat, dar numai pentru fondul destinat somerilor pe perioada în care acestia urmează cursuri de calificare si de reconversie profesională.

(3) Bază lunară de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pentru someri o constituie cuantumul ajutorului de somaj si al ajutorului de integrare profesională.

Art. 97. - Contributia se stabileste astfel încât să acopere costul prestatiilor si serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale, precum si cheltuielile administrative.

Art. 98. - (1) Contributiile se stabilesc în functie de tarife si clase de risc.

(2) Tariful de risc se determină pentru fiecare sector de activitate în functie de riscul de accidentare si de îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv.

(3) În cadrul tarifelor de risc diferentierea pe categorii de activităti se realizează prin clase de risc.

Art. 99. - (1) Tarifele si clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, elaborate de Fondul National si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Tarifele si clasele de risc se revizuiesc o dată la 4 ani.

(3) Pentru prima perioadă de functionare a Fondului National tarifele si clasele de risc se pot modifica si la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singură dată.

Art. 100. - Încadrarea în clasele de risc se face de către asigurător, corespunzător activitătilor desfăsurate în fiecare unitate.

Art. 101. - (1) Baza de calcul pentru contributia datorată de persoanele prevăzute la art. 5 si 7 o reprezintă fondul brut anual de salarii realizat.

(2) În situatia în care într-o unitate există activităti încadrate în mai multe clase de risc, baza de calcul o reprezintă fondul de salarii corespunzător activitătilor încadrate în fiecare clasă de risc.

(3) Cotele de contributie datorate de angajatori în functie de clasa de risc se vor situa în limita unui procent minim de 0,5% si a unui procent maxim de 4% aplicat asupra fondului brut de salarii.

(4) Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentând:

a) prestatii de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se plătesc direct de către acesta, potrivit legii;

b) drepturile plătite potrivit dispozitiilor legale în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, al încetării calitătii de functionar public sau de membru cooperator;

c) diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer si drepturile de autor;

d) sumele obtinute în baza unei conventii de prestări de servicii sau executări de lucrări de către persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă;

e) sumele reprezentând participarea salariatilor la profit;

f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.

Art. 102. - (1) Contributia datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 6 este unică, indiferent de activitatea prestată, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Fondului National, de la 0,5% la 1% aplicată asupra venitului lunar asigurat.

(2) Baza de calcul pentru aceste contributii o reprezintă venitul lunar asigurat prevăzut în contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o pătrime din salariul mediu brut lunar pe economia natională.

Art. 103. - Clasa de risc si cota de contributie datorată pentru fiecare categorie de activităti se comunică de către asigurător angajatorului anual sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 104. - Asigurătorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele comunicate de angajator pentru încadrarea în clasele de risc.

Art. 105. - Contributiile se colectează de fondurile teritoriale si se virează către Fondul National.

Art. 106. - Termenele de plată a contributiilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale sunt:

a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pentru luna în curs, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar;

b) data stabilită pentru plata chenzinei a doua, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale chenzinal;

c) până la sfârsitul lunii pentru luna în curs, în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 6.

Art. 107. - Modificarea termenelor de plată prevăzute la art. 106 lit. a) si b) se comunică de către angajator fondului teritorial în ziua modificării.

Art. 108. - (1) Neplata contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale la termenele stabilite conform art. 106 generează plata unor majorări calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate inclusiv.

(2) Cota majorărilor de întârziere prevăzută la alin. (1) se stabileste conform reglementărilor privind executarea creantelor bugetare.

(3) Sumele reprezentând majorările de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(4) Calculul majorărilor de întârziere, precum si urmărirea plătii acestora se fac de către Fondul National prin intermediul fondurilor teritoriale.

Art. 109. - În cazul neachitării în termenele prevăzute la art. 106 a contributiilor datorate, Fondul National, prin intermediul fondurilor teritoriale, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Art. 110. - În cazul reorganizării judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii.

Art. 111. - Neplata contributiei de asigurare de către asiguratii prevăzuti la art. 6 la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestatii, până la achitarea contributiilor datorate si a majorărilor de întârziere aferente.

Art. 112. - (1) Fondul National virează fiecărui fond teritorial sumele necesare constituirii bugetelor acestora.

(2) Asociatiile profesionale de asigurare prestează servicii conform prevederilor prezentei legi, urmând ca decontarea acestora să se efectueze de către fondurile teritoriale pe baza documentelor justificative prezentate de aceste asociatii.

Art. 113. - (1) Asigurătorul poate să aprobe majorări sau reduceri ale contributiilor.

(2) Valoarea majorărilor sau a reducerilor se stabileste în principal după următoarele criterii:

a) numărul accidentelor de muncă si al bolilor profesionale pe o perioadă de referintă;

b) gravitatea consecintelor accidentelor de muncă si ale bolilor profesionale;

c) volumul cheltuielilor pentru prestatii si servicii.

 

CAPITOLUL IX

Bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Art. 114. - (1) Bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale cuprinde veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare.

(2) Guvernul elaborează anual, pe baza propunerilor Fondului National, proiectul bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, pe care îl supune spre aprobare Parlamentului.

Art. 115. - Veniturile bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale se constituie din:

a) contributiile persoanelor juridice si fizice care încheie asigurarea;

b) dobânzi si majorări pentru plata cu întârziere a contributiilor;

c) alte venituri, potrivit legii.

Art. 116. - (1) Din veniturile bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale se prelevă o cotă de până la 5% pentru constituirea unui fond de rezervă.

(2) Fondul de rezervă se poate utiliza, în cazuri temeinic motivate, numai pentru acoperirea prestatiilor si serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(3) Fondul de rezervă se completează pe măsură ce apar venituri, astfel încât să se reîntregească până la 5%.

Art. 117. - Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale se constituie din:

a) cheltuieli necesare pentru acoperirea contravalorii prestatiilor si serviciilor de asigurare si a serviciilor de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

b) cheltuieli de organizare si functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, în limita unui procent de 3% aplicat veniturilor anuale totale prevăzute în bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale;

c) cheltuieli pentru finantarea unor investitii proprii, cu respectarea dispozitiilor legale în domeniu.

Art. 118. - Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale se utilizează în anul următor astfel:

a)      pentru fondul de rezervă, până la reîntregirea acestuia;

b) pentru prevenire-reabilitare;

c) pentru prestatii suplimentare;

d) pentru acoperirea deficitului anului următor.

Art. 119. - Deficitul bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale se acoperă, în ordine, din:

a) disponibilitătile bugetului din anii precedenti;

b) fondul de rezervă;

c) bugetul de stat.

Art. 120. - La nivelul fondurilor teritoriale se constituie bugete de venituri si cheltuieli anuale, aprobate de Fondul National.

 

CAPITOLUL X

Răspunderea juridică

 

Art. 121. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 122. - Fapta persoanei care utilizează sumele destinate asigurării pentru accidente de muncă si boli profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 123. - Furnizarea de informatii false la stabilirea contributiilor datorate sau a prestatiilor cuvenite potrivit prezentei legi constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

Art. 124. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei:

a) nedepunerea la termen a declaratiei prevăzute la art. 10, art. 11 alin. (1) si la art. 12;

b) nerespectarea obligatiei de comunicare prevăzute la art. 11 alin. (2) si la art. 51;

c) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control informatiile solicitate potrivit art. 58 si 104;

d) nerespectarea metodologiei de încadrare în clasele de risc prevăzute la art. 99 si 100;

e) nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (1) si (3) si ale art. 102 alin. (2) privind baza de calcul a contributiilor;

f) nerespectarea prevederilor art. 98, art. 101 alin. (4) si ale art. 102 alin. (1) privind stabilirea contributiei de asigurare si a cotelor acestei contributii;

g) furnizarea de informatii eronate la stabilirea contributiilor datorate sau a prestatiilor cuvenite, dacă fapta nu este săvârsită cu intentie;

h) nerespectarea obligatiei de plată prevăzute la art. 14.

(2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează în raport cu rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 125. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal de către persoanele abilitate în acest scop de Fondul National.

(2) În caz de constatare a unei situatii care se încadrează la art. 122 si 123, persoanele abilitate prevăzute la alin. (1) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art. 126. - (1) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii se comunică contravenientului în termen de 15 zile de la întocmire si constituie titlu executoriu de la data comunicării.

(2) Împotriva procesului-verbal se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanta judecătorească în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

Art. 127. - Amenzile contraventionale, aplicate conform prevederilor prezentei legi, se fac venit la bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale.

 

CAPITOLUL XI

Jurisdictia asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Art. 128. - Jurisdictia asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale se realizează prin sectiile de asigurări sociale sau, după caz, prin completele specializate pentru asigurări sociale, constituite la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, cu respectarea conditiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 129. - În primă instantă tribunalele solutionează litigii privind:

a) modul de calcul al contributiei de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si majorarea sau micsorarea contributiei;

b) înregistrarea si evidenta contributiei de accidente de muncă si boli profesionale;

c) încadrarea într-o clasă de risc a angajatorului;

d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale;

e) modul de stabilire si de plată a prestatiilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale;

f) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, încheiate conform prezentei legi;

g) orice alte decizii ale asigurătorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 130. - (1) Sunt competente teritorial tribunalele în a căror rază se află domiciliul pârâtului.

(2) În cazul în care, prin exceptii, obiectul litigiului îl formează o contestatie împotriva Fondului National sau fondurilor teritoriale, competenta teritorială revine tribunalului în a cărui rază se află domiciliul sau sediul reclamantului.

Art. 131. - Împotriva hotărârii tribunalului se poate face recurs la curtea de apel competentă.

Art. 132. - Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdictia asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu orice alte dispozitii în materie.

Art. 133. - Actiunile în instantă si toate actele procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi sau obligatii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 134. - În întelesul prezentei legi, salariul mediu pe economie reprezintă salariul mediu comunicat de Institutul National de Statistică, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

Art. 135. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia prevederilor referitoare la constituirea fondului initial de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 136. - (1) În termen de 12 luni de la data aprobării statutului, prin hotărâre a Guvernului, Fondul National preia de la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale activitătile corespunzătoare functionării si organizării sistemului public de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(2) Personalul care va fi preluat de Fondul National si de fondurile teritoriale va fi transferat în interesul serviciului de la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si de la unitătile sale subordonate.

Art. 137. - (1) Fondul National se organizează si functionează în baza statutului aprobat prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 60 de zile de la data de 1 ianuarie 2003.

(2) Fondul National se constituie în termen de 12 luni de la data de 1 ianuarie 2003.

(3) Până la constituirea Fondului National Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, prin structurile proprii, va asigura logistic si organizatoric desfăsurarea activitătilor necesare colectării contributiilor si gestionării fondului initial.

(4) În perioada 1 ianuarie 2003 - 1 ianuarie 2004 contributiile se colectează de casele de pensii si alte drepturi de asigurări sociale judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, si se virează Fondului National.

Art. 138. - Fondurile teritoriale se constituie în termen de 12 luni de la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 139. - În primii 3 ani de functionare a Fondului National cheltuielile de organizare si functionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, prin exceptie de la prevederile art. 117 lit. b), vor fi stabilite în valori de: 5% pentru primul an de functionare, 4,5% pentru cel de-al doilea an si, respectiv, 4% pentru cel de-al treilea an de functionare.

Art. 140. - (1) În perioada 1 ianuarie 2003 - 1 ianuarie 2004 angajatorii datorează o contributie fixă de 0,5% raportat la fondul de salarii, destinată exclusiv finantării organizării activitătii Fondului National si constituirii fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(2) Până la data de 1 ianuarie 2003 Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor elabora instructiuni pentru colectarea fondului initial pentru aplicarea prevederilor alin. (1). Instructiunile se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 141. - În termen de 6 luni de la data de 1 ianuarie 2003 Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sănătătii si Familiei vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 142. - Prezenta lege se completează cu dispozitiile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, ale Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, ale legislatiei privitoare la regimul contraventiilor, precum si cu dispozitiile legislatiei de asigurări sociale.

Art. 143. - (1) La data intrării în vigoare a dispozitiilor prezentei legi se abrogă art. 100 alin. (2), art. 102 si 110 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

(2) Dispozitiile art. 98 alin. (1) lit. a), b) si e) si alin. (4), art. 104, art. 108 alin. (2), art. 109 alin. (1) lit. a), b), d), e) si f) si alin. (2), ale art. 111, 112, 114 si 115 din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, îsi vor mentine aplicabilitatea pentru toate situatiile prevăzute în legea sus-mentionată, cu exceptia celor generate de accidente de muncă si boli profesionale, care sunt preluate prin prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 346.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 490.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si promovarea comertului cu produse agricole dintre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Departamentul de Agricultură din Republica Filipine, semnat la Manila la 19 februarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de întelegere privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si promovarea comertului cu produse agricole dintre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Departamentul de Agricultură din Republica Filipine, semnat la Manila la 19 februarie 2002.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire de către partea română a prevederilor memorandumului de întelegere vor fi efectuate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 588.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

privind cooperarea în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si promovarea comertului

cu produse agricole între Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România

si Departamentul de Agricultură din Republica Filipine

 

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor din România si Departamentul de Agricultură din Republica Filipine, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a întări relatiile de prietenie existente între cele două state prin dezvoltarea cooperării în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si prin promovarea produselor agricole din ambele state în baza principiilor de egalitate, respect si ajutor reciproc,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Prevederi generale

 

Părtile contractante vor urmări realizarea programelor si schimburilor comune în domeniul stiintei si tehnologiei agricole si promovarea comertului agricol în conformitate cu legile, regulamentele si politicile agricole din respectivele state.

 

ARTICOLUL II

Domenii de cooperare

 

Părtile contractante vor promova cooperarea în domenii extinse ale stiintei solului, stiintei plantelor si animalelor, procesării laptelui, biotehnologiilor, prelucrării fructelor si legumelor, tratamentului cerealelor după seceris, promovarea comertului cu produse agroalimentare si a celor legate de acestea, inter alia, si vor include următoarele:

a) schimburi de materiale si informatii;

b) schimburi de specialisti, cercetători agricoli, experti si cursanti;

c) prevederi de programe de scolarizare;

d) organizarea de cursuri, simpozioane si conferinte;

e) realizarea de activităti strategice de facilitare a pietelor incluzând târguri de comercializare a produselor agroalimentare si expozitii de specialitate; si

f) societăti mixte si alte posibilităti de cooperare.

Părtile contractante vor încuraja implicarea agentilor economici interesati în activităti stiintifice si a comunitătilor stiintifice, academice si de afaceri atât în sectorul public, cât si în cel privat din ambele state, pentru a stimula un interes larg si activităti sporite, inclusiv societăti mixte în agribusiness.

Pentru promovarea comertului agricol international părtile contractante vor căuta să creeze conditii favorabile pentru import si export, inclusiv întelegeri de comert reciproc, fără a afecta în vreun fel obligatiile lor care decurg din alte acorduri bilaterale sau multilaterale.

 

ARTICOLUL III

Aplicarea întelegerii

 

Părtile contractante sunt de acord să aplice prezentul memorandum de întelegere în concordantă cu cadrul Acordului GATT-UR.

Orice problemă legată de calitatea produselor vândute sau care trebuie să fie vândute va fi stabilită în concordantă cu standardele internationale, inclusiv standardele sanitare si fitosanitare (SPS), iar rezolvarea divergentelor se va face conform procedurilor acordurilor Organizatiei Mondiale a Comertului aplicabile.

Nimic din acest memorandum de întelegere nu va fi interpretat astfel încât să prejudicieze sau să modifice întelegerile si acordurile existente între părtile contractante.

 

ARTICOLUL IV

Cheltuielile si alte forme de asistentă

 

Statul trimitător va fi responsabil pentru transportul international si costurile legate de participarea sa la activitătile de cooperare, de la poarta de plecare până la poarta de intrare a statului gazdă. Statul gazdă va fi responsabil de cheltuielile locale, incluzând transportul local, cheltuieli de cazare si masă si tratament medical de urgentă pentru membrii delegatiei, pe întreaga durată a misiunii oficiale de pe teritoriul său.

Partea contractantă solicitantă va suporta costurile taxelor postale si de expeditie pentru materialele/documentele care au fost solicitate.

Fiecare parte contractantă va căuta să acorde asistenta necesară specialistilor, tehnicienilor si cursantilor trimisi de cealaltă parte contractantă, conform prezentului memorandum de întelegere, pentru îndeplinirea misiunii sale. Acestia trebuie să respecte legile si regulamentele în vigoare din statul gazdă.

Prevederea anterioară nu va limita dreptul fiecărei părti contractante de a adopta sau de a executa măsurile necesare pentru păstrarea sănătătii publice, moralei, ordinii publice sau securitătii.

 

ARTICOLUL V

Comitetul mixt

 

Pentru a asigura implementarea prezentului memorandum de întelegere părtile contractante vor stabili un Comitet mixt alcătuit dintr-un număr egal de reprezentanti ai ambelor părti contractante, asa cum vor fi convenit prin canale diplomatice.

Comitetul mixt va formula si va supune spre examinare părtilor contractante recomandări în vederea promovării dezvoltării agriculturii si terenurilor agricole din ambele state. Acesta va fi, de asemenea, responsabil de proiectele de planificare, implementare, monitorizare si evaluare identificate conform prezentului memorandum de întelegere.

Acolo unde este necesar Comitetul mixt va crea grup/grupuri de lucru pentru anumite domenii. În acest scop Comitetul mixt va determina procedura si alte linii directoare care să fie urmate de către grupul/grupurile de lucru pentru asigurarea eficientei.

Un secretar de legătură va fi desemnat de către ambele părti contractante în dorinta coordonării cu institutiile implicate si va efectua lucrările zilnice si de rutină ale

Comitetului mixt si ale oricărui grup de lucru astfel stabilit.

Comitetul mixt, care va asigura implementarea memorandumului de întelegere, se va întâlni la fiecare 2 ani, alternativ în România si Filipine, cu un reprezentant al tării gazdă ca presedinte al întâlnirii. Ori de câte ori este necesar va avea loc o întâlnire pe baza acordului dintre părtile contractante, stabilită prin canale diplomatice.

Agenda întâlnirii va include proiectul planurilor de lucru si o analiză a desfăsurării proiectelor initiate conform prezentului memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL VI

Confidentialitatea

 

Părtile contractante se vor asigura că datele si informatiile stiintifice si tehnice furnizate reciproc, inclusiv rezultatele cercetărilor comune realizate conform prezentului memorandum de întelegere, nu sunt transmise sau furnizate către o a treia parte fără consimtământul dat anterior în scris. Problemele legate de drepturile de proprietate intelectuală care se pot ivi dintr-o activitate initiată de prezentul memorandum de întelegere vor fi hotărâte si stabilite de către părtile contractante înainte de implementarea activitătii.

 

ARTICOLUL VII

Intrarea în vigoare

 

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

 

ARTICOLUL VIII

Amendament

 

Oricare parte contractantă poate cere în scris, prin canale diplomatice, modificarea prezentului memorandum de întelegere. Modificările convenite de către părtile contractante vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. VII.

 

ARTICOLUL IX

Validitate/Scop

 

Prezentul memorandum de întelegere va fi în vigoare pentru o perioadă de 5 ani si va fi reînnoit în mod automat pentru noi perioade de 5 ani numai dacă nu a fost denuntat prin notificare scrisă transmisă prin canale diplomatice cu 6 luni înainte de data expirării.

Semnat la Manila la 19 februarie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei

si Pădurilor din România,

Ilie Sârbu

Pentru Departamentul de Agricultură din Republica Filipine,

Leonardo O. Montemayor,

secretar pentru agricultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind atribuirea de noi competente pentru directorii coordonatori din Directia de control fiscal din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

având în vedere Nota Directiei generale a finantelor publice nr. 34.041 din 30 mai 2002,

emite următorul ordin:

Art. I. - Prin derogare de la prevederile pct. 6 din Normele metodologice privind modul de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.950/2001, până la data de 31 decembrie 2002 directorii coordonatori din Directia de control fiscal din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti au competenta de a aproba procesul-verbal de control si avizul de rambursare, pentru sume de până la 10 miliarde de lei.

Art. II. - Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti si unitătile sale subordonate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Pentru controalele efectuate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dacă procesul-verbal de control si/sau avizele de rambursare nu au fost aprobate de către directorul general adjunct coordonator al directiei de control fiscal din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de directorul general adjunct coordonator al Directiei generale de îndrumare si control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, acestea rămân valabil încheiate si vor fi aprobate în conditiile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 iunie 2002.

Nr. 810.