MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 457         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 iunie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

79. - Ordonantă de urgentă privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă are ca scop:

a) stabilirea cadrului general de reglementare a activitătilor privind serviciile si retelele de comunicatii electronice, prin definirea obiectivelor si atributiilor Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, în domeniul comunicatiilor electronice, a regimului autorizării acestor activităti, precum si a regulilor specifice care guvernează concurenta pe piata retelelor si serviciilor de comunicatii electronice;

b) stabilirea obiectivelor si atributiilor ANRC în domeniul serviciilor postale;

c) înfiintarea ANRC ca organ al administratiei publice centrale de specialitate în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei ordonante de urgentă, următorii termeni se definesc astfel:

a) furnizarea unei retele de comunicatii electronice - instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispozitie a unei retele de comunicatii electronice;

b) furnizor de retele de comunicatii electronice - o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unei retele de comunicatii electronice;

c) utilizator final - orice utilizator, cu exceptia celor care furnizează retele publice de comunicatii sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului;

d) consumator - orice persoană fizică, utilizator sau solicitant, în alte scopuri decât cele ale activitătii sale comerciale sau profesionale, al unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului;

e) interferentă perturbatoare - o interferentă care pune în pericol functionarea unui serviciu de radionavigatie ori a altor servicii cu rol de sigurantă sau care în orice alt mod afectează grav, obstructionează ori întrerupe repetat un serviciu de comunicatii electronice care utilizează frecvente radioelectrice si operează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(2) În cuprinsul prezentei ordonante de urgentă sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, denumită în continuare Ordonanta privind accesul, si la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, denumită în continuare Ordonanta privind serviciile postale.

Art. 3. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică în cazul furnizării exclusiv pentru nevoi proprii a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice care nu utilizează frecvente radioelectrice.

(2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică în cazul furnizării pentru nevoi proprii a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice de către institutiile din cadrul Sistemului national de apărare, care se realizează pe baza reglementărilor speciale aplicabile acestor institutii.

(3) Interconectarea retelelor de comunicatii electronice apartinând institutiilor din cadrul Sistemului national de apărare cu retelele publice de comunicatii se realizează în conformitate cu prevederile Ordonantei privind accesul.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea furnizării de retele si servicii de comunicatii electronice

 

Art. 4. - (1) Furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice este liberă si se face în conditiile regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

(2) Cu cel putin 7 zile înainte de începerea activitătii orice persoană care intentionează să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice are obligatia să transmită ANRC o notificare cu privire la această intentie, în scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu în forma prevăzută la alin. (3).

(3) ANRC stabileste si actualizează formularul-tip al notificării, cuprinzând informatiile pe care orice persoană care intentionează să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice are obligatia să le comunice pentru a beneficia de autorizatia generală. Aceste informatii sunt grupate în următoarele categorii:

a) date necesare identificării furnizorului si comunicării eficiente cu acesta;

b) descrierea tipurilor de retele sau de servicii pe care persoana în cauză intentionează să le furnizeze;

c) data estimativă a începerii activitătii.

(4) Persoana care a realizat notificarea în termenul si în conditiile prevăzute la alin. (2) si (3) este autorizată să furnizeze tipurile de retele sau de servicii pe care le-a indicat în notificare, având toate drepturile si obligatiile prevăzute în autorizatia generală care se elaborează, se actualizează, se modifică si se anulează în conditiile art. 5.

(5) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (3) trebuie să fie notificată ANRC în termen de 10 zile.

(6) Persoanele cărora li s-a retras dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice nu mai pot beneficia de autorizatia generală pentru acelasi tip de retea sau de serviciu, pe o perioadă de 5 ani de la retragerea dreptului.

Art. 5. - (1) ANRC elaborează si actualizează autorizatia generală pentru tipurile de retele si de servicii, prin care stabileste conditiile în care acestea pot fi furnizate, determinând astfel drepturile si obligatiile care revin furnizorilor fiecărui tip de retea sau de serviciu.

(2) Conditiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de retea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proportionale si transparente. Ele pot viza:

a) contributii financiare pentru sustinerea serviciului universal;

b) plata tarifului de monitorizare anual;

c) interoperabilitatea serviciilor si interconectarea retelelor;

d) disponibilitatea resurselor de numerotatie pentru utilizatorii finali, inclusiv conditii impuse în temeiul legislatiei speciale privind serviciul universal;

e) cerinte privind protectia mediului, planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si cerinte si conditii legate de acordarea dreptului de acces pe proprietăti, colocare si utilizarea partajată a resurselor, inclusiv, dacă este cazul, garantiile de ordin financiar sau tehnic necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a lucrărilor de infrastructură;

f) obligatii privind retransmisia serviciilor de programe prin retelele de comunicatii electronice, în conformitate cu prevederile legislatiei privind audiovizualul;

g) prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private;

h) protectia consumatorilor;

i) restrictii privind transmiterea continutului ilegal si vătămător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comertului electronic si al audiovizualului;

j) informatii care trebuie furnizate în temeiul art. 4 alin. (3) si al art. 51;

k) interceptarea legală a comunicatiilor, inclusiv suportarea de către furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice a costurilor aferente, si asigurarea confidentialitătii prin sisteme proprii, acreditate în conditiile actelor normative în vigoare;

l) furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice pe durata situatiilor generate de producerea unei calamităti naturale ori a unui sinistru deosebit de grav;

m) măsuri privind limitarea expunerii populatiei la efectele câmpurilor electromagnetice generate de retelele de comunicatii electronice, în conditiile legii;

n) obligatii privind acordarea accesului, altele decât cele prevăzute la art. 5, 6 si 8 din Ordonanta privind accesul sau în legislatia specială privind serviciul universal;

o) mentinerea integritătii retelelor publice de comunicatii, inclusiv prin conditii care să împiedice producerea interferentelor perturbatoare între retelele sau serviciile de comunicatii electronice;

p) asigurarea securitătii retelelor publice de comunicatii împotriva accesului neautorizat;

q) conditii de utilizare a frecventelor radioelectrice a căror utilizare este supusă doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2);

r) măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificatiilor tehnice;

s) criteriile si procedurile pentru impunerea obligatiilor prevăzute la art. 5, 6 si 8 din Ordonanta privind accesul sau în legislatia specială privind serviciul universal.

(3) ANRC modifică sau anulează autorizatia generală, cu respectarea principiilor obiectivitătii si proportionalitătii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 si numai în următoarele situatii:

a) această decizie este necesară pentru respectarea obligatiilor care decurg dintr-un acord international la care România este parte;

b) circumstantele în care autorizatia generală a fost emisă s-au modificat.

Art. 6. - (1) Persoanele autorizate în conditiile art. 4 să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăti, în conditiile prevăzute în cap. IV.

(2) Persoanele autorizate în conditiile art. 4 să furnizeze retele publice de comunicatii sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului beneficiază si de următoarele drepturi:

a) dreptul de a negocia si de a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alti furnizori autorizati de retele publice de comunicatii sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, în conditiile Ordonantei privind accesul;

b) dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului universal pe întregul teritoriu national sau în zone ale acestuia, în conditiile legii.

(3) La cerere sau din oficiu ANRC va elibera în cel mult 7 zile un certificat-tip prin care se atestă că persoana respectivă a trimis o notificare în conditiile art. 4 si în care se prezintă conditiile în care această persoană beneficiază de dreptul de acces pe proprietăti si de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.

 

CAPITOLUL III

Regimul juridic al spectrului de frecvente radioelectrice si al resurselor de numerotatie

 

Art. 7. - (1) Frecventele radioelectrice si resursele de numerotatie sunt resurse limitate, aflate în proprietatea publică a statului.

(2) Administrarea si gestionarea frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie se realizează pe baza principiilor obiectivitătii, transparentei, nediscriminării si proportionalitătii.

Art. 8. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare ministerul de specialitate, asigură, în conditiile legii, administrarea si coordonarea la nivel national a gestionării frecventelor radioelectrice.

(2) Administrarea si gestionarea frecventelor radioelectrice se efectuează în conformitate cu tabelul national de alocare a benzilor de frecventă si cu acordurile internationale la care România este parte.

(3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea partială sau totală a unei benzi de frecventă ori a unei anumite frecvente de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autoritătilor publice competente, în cazul în care siguranta natională, ordinea publică sau apărarea natională impune această măsură.

(4) Autoritătile publice competente în domeniul sigurantei nationale si ordinii publice au dreptul să utilizeze benzile de frecventă, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atributiilor speciale conferite de lege.

(5) În urma schimbării destinatiei benzilor de frecventă utilizate în scopul apărării nationale se vor compensa costurile achizitionării de către Ministerul Apărării Nationale a echipamentelor necesare utilizării noilor frecvente. Modul de compensare a acestor costuri se stabileste conform unui memorandum încheiat între Ministerul Apărării Nationale si ministerul de specialitate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 9. - Activitatea ministerului de specialitate privind administrarea si coordonarea gestionării spectrului de frecvente radioelectrice este asistată de Comisia interdepartamentală de radiocomunicatii, organism consultativ al ministerului de specialitate, care este înfiintată, se organizează si functionează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. - (1) Autoritătile abilitate să gestioneze benzile de frecvente radioelectrice sunt următoarele:

a) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, pentru frecventele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;

b) Ministerul Apărării Nationale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentală, utilizate în scopul apărării nationale;

c) Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentală, utilizate în scopul îndeplinirii atributiilor legale proprii si ale institutiilor competente în domeniul sigurantei nationale si ordinii publice. Serviciul de Telecomunicatii Speciale atribuie spre utilizare acestor institutii, în mod individual, prin conventie, frecventele radioelectrice si tine permanent evidenta utilizării acestora.

(2) IGCTI atribuie spre utilizare, în mod individual, prin asignare, frecventele radioelectrice din benzile prevăzute în tabelul national de alocare si tine permanent evidenta utilizării acestora.

(3) Autoritătile prevăzute la alin. (1) au obligatia de a asigura schimbul reciproc de informatii referitoare la asignările de frecvente efectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, si colaborează în vederea identificării si localizării emisiilor neautorizate si a interferentelor perturbatoare, în scopul asigurării protectiei radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicatii electronice care utilizează frecvente radioelectrice.

Art. 11. - (1) ANRC asigură, în conditiile legii, administrarea si gestionarea la nivel national a resurselor de numerotatie.

(2) Administrarea si gestionarea resurselor de numerotatie se efectuează în conformitate cu planul national de numerotatie si cu acordurile internationale la care România este parte.

Art. 12. - (1) ANRC asigură punerea la dispozitie de resurse de numerotatie adecvate pentru toti furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

(2) Gestionarea resurselor de numerotatie trebuie să respecte principiul tratamentului egal acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

(3) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligati să aplice principiul nediscriminării fată de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice, în privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.

Art. 13. - (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie este permisă numai după obtinerea unei licente, acordată în conditii care să asigure exploatarea lor eficientă.

(2) Ministerul de specialitate poate desemna anumite categorii de frecvente a căror utilizare este liberă, supusă regimului de autorizare generală în ceea ce priveste accesul si conditiile de utilizare, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si în special atunci când riscul producerii interferentelor perturbatoare este redus.

(3) Acolo unde este cazul, acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radioelectrice trebuie să respecte procedura si conditiile armonizate la nivel european, cu respectarea prevederilor acordurilor internationale la care România este parte.

(4) În cazul frecventelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale institutiilor din cadrul Sistemului national de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obtinerea unei licente, pe baza alocării efectuate de ministerul de specialitate, prin tabelul national de alocare a benzilor de frecventă.

Art. 14. - (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice este actul administrativ prin care ministerul de specialitate acordă unui furnizor autorizat în conditiile art. 4 dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvente radio-electrice în scopul furnizării de retele sau de servicii de comunicatii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici si pentru o perioadă limitată.

(2) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice stabileste conditiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste conditii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de retea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proportionale si transparente.

Ele pot viza:

a) desemnarea tipului de retea sau de serviciu ori a tehnologiei pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecventelor, inclusiv, dacă este cazul, utilizarea exclusivă a unei frecvente pentru transmiterea unui anumit continut sau pentru retransmiterea anumitor servicii de programe;

b) utilizarea efectivă, ratională si eficientă a frecventelor, inclusiv, dacă este cazul, cerinte de acoperire a teritoriului;

c) cerinte tehnice si operationale necesare pentru evitarea interferentelor perturbatoare si pentru limitarea expunerii populatiei la efectele câmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinte sunt diferite fată de cele incluse în autorizatia generală;

d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării tabelului national de alocare a benzilor de frecventă;

e) cedarea licentei;

f) tariful de utilizare a spectrului, stabilit în conformitate cu prevederile art. 19;

g) orice obligatii asumate de furnizorul în cauză în cursul unei proceduri de selectie competitivă sau comparativă;

h) obligatii care decurg din acorduri internationale privind utilizarea frecventelor.

Art. 15. - (1) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente si nediscriminatorii, în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri în acest sens, cu exceptia acelor licente care se acordă printr-o procedură de selectie competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 8 luni.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot fi modificate de ministerul de specialitate, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord international referitor la utilizarea spectrului de frecvente radioelectrice sau a pozitiilor orbitale, la care România este parte.

Art. 16. - (1) Numărul de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmează să fie acordate nu poate fi limitat decât atunci când acest lucru este necesar pentru a se asigura utilizarea eficientă a spectrului de frecvente radioelectrice.

(2) Limitarea numărului de licente de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmează să fie acordate se poate face numai cu respectarea următoarelor conditii:

a) ministerul de specialitate va lua în considerare necesitatea ca măsura să aducă utilizatorilor maximum de beneficii si să faciliteze dezvoltarea concurentei;

b) ministerul de specialitate va acorda tuturor părtilor interesate, inclusiv utilizatorilor si consumatorilor, oportunitatea de a-si exprima opiniile referitoare la decizia de limitare;

c) ministerul de specialitate va publica decizia de limitare a numărului de licente, însotită de motivatia corespunzătoare;

d) după stabilirea procedurii de acordare a licentelor respective, ministerul de specialitate va lansa invitatia de depunere a cererilor, în conformitate cu procedura stabilită.

(3) Ministerul de specialitate va analiza decizia de limitare a numărului de licente anual sau în urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane interesate, pentru a determina dacă această limitare mai este justificată.

(4) În cazul în care noi frecvente radioelectrice devin disponibile în vederea acordării, ministerul de specialitate are obligatia să aducă la cunostintă publicului acest lucru si să lanseze invitatia de depunere a cererilor.

(5) Acordarea licentelor al căror număr a fost limitat se face numai pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii si proportionale.

Art. 17. - (1) Licenta de utilizare a resurselor de numetotatie este actul administrativ prin care ANRC acordă unui furnizor autorizat în conditiile art. 4 dreptul de a utiliza anumite numere în scopul furnizării de servicii de comunicatii electronice, pentru o perioadă limitată.

(2) Licenta de utilizare a resurselor de numerotatie stabileste conditiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste conditii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu serviciul în cauză, nediscriminatorii, proportionale si transparente. Ele pot viza:

a) desemnarea serviciului pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerinte legate de furnizarea acelui serviciu;

b) utilizarea efectivă, ratională si eficientă a resurselor de numerotatie;

c) cerinte privind portabilitatea numerelor; d) obligatii referitoare la serviciile privind registrele publice de abonati;

e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării planului national de numerotatie;

f) cedarea licentei;

g) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit în conformitate cu prevederile art. 19;

h) orice obligatii asumate de furnizorul în cauză în cursul unei proceduri de selectie competitive sau comparative;

i) obligatii care decurg din acorduri internationale privind utilizarea resurselor de numerotatie.

Art. 18. - (1) Acordarea licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente si nediscriminatorii, în cel mult 3 săptămâni de la primirea unei cereri în acest sens, cu exceptia acelor licente care se acordă printr-o procedură de selectie competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămâni.

(2) ANRC va acorda licente de utilizare a resurselor de numerotatie ori de câte ori primeste o cerere justificată în acest sens, luând în considerare natura serviciului în cauză, necesitatea obtinerii resurselor de numerotatie respective, pozitia pe piată a solicitantului si asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor nationale de numerotatie.

(3) După consultarea părtilor interesate, în conditiile legii, ANRC poate decide acordarea anumitor categorii de numere, a căror valoare economică este deosebită, prin intermediul unor proceduri de selectie competitivă sau comparativă.

Art. 19. - (1) Titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice are obligatia să achite anual către IGCTI un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de ministerul de specialitate.

(2) ANRC poate impune titularilor licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie plata unui tarif de utilizare a acestor resurse.

(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să asigure utilizarea optimă a frecventelor radioelectrice si a resurselor de numerotatie si să fie obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii si proportionale cu scopul pentru care sunt destinate.

Art. 20. - (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice si licenta de utilizare a resurselor de numerotatie pot fi cedate către un tert, autorizat în conditiile art. 4, numai cu acordul prealabil al ministerului de specialitate, respectiv al ANRC, si numai cu asumarea tuturor obligatiilor decurgând din acestea, precum si cu respectarea conditiilor prevăzute în licente cu privire la cedarea acestora.

(2) Orice acord având ca obiect cedarea licentei, încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), este nul de drept.

(3) Cedarea licentei nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei si, în cazurile în care utilizarea frecventelor este armonizată la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinatiei de folosintă a frecventelor care fac obiectul licentei într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.

(4) Cedarea licentei se aduce la cunostintă publicului prin grija ministerului de specialitate, respectiv a ANRC.

Art. 21. - Procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice si a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie se stabileste prin regulament, aprobat prin ordin al conducătorului ministerului de specialitate, respectiv prin decizie a presedintelui ANRC.

 

CAPITOLUL IV

Dreptul de acces pe proprietăti

 

Art. 22. - Furnizorii de retele de comunicatii electronice autorizati potrivit art. 4 pot, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, să instaleze, să întretină, să înlocuiască sau să mute orice elemente ale retelelor de comunicatii electronice, inclusiv suporturile si celelalte facilităti necesare pentru sustinerea acestora, precum si punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice, pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică sau privată, după caz.

Art. 23. - (1) Furnizorii de retele de comunicatii electronice autorizati potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a instala, de a întretine, de a înlocui si de a muta orice elemente ale retelelor de comunicatii electronice pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) exercitiul acestui drept este compatibil cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;

b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerintelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protectia mediului, a sănătătii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activitătile ce se desfăsoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;

c) conditiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părtilor sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească.

(2) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice autorizati potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a efectua lucrările prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) imobilele în cauză nu ar fi afectate sau ar fi afectate într-o măsură nesemnificativă prin efectuarea acestor lucrări sau, dacă un alt furnizor de retele de comunicatii electronice autorizat potrivit art. 4 a efectuat deja lucrări de natura celor prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, exercitiul dreptului de folosintă asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări;

b) efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 nu este de natură să contravină cerintelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protectia mediului, a sănătătii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activitătile ce se desfăsoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;

c) conditiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părtilor sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească.

Art. 24. - Lucrările prevăzute la art. 22 se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

a) amplasarea si autorizarea executării constructiilor;

b) proiectarea si amplasarea constructiilor si instalatiilor în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si în zonele de protectie aeroportuară si de protectie a navigatiei;

c) conditiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare si a stâlpilor pentru instalatii în zona drumurilor;

d) calitatea în constructii;

e) protectia igienei si a sănătătii publice;

f) protectia mediului;

g) protectia muncii.

Art. 25. - (1) ANRC poate impune unui furnizor de retele de comunicatii electronice, care efectuează lucrări din categoria celor prevăzute la art. 22 asupra unui imobil aflat în proprietate publică sau privată, obligatia de a permite unui alt furnizor de retele de comunicatii electronice autorizat potrivit art. 4 să utilizeze suporturile si celelalte facilităti destinate sustinerii elementelor retelelor, instalate, construite sau amenajate de primul furnizor, în vederea efectuării lucrărilor prevăzute la art. 22, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele conditii:

a) nu sunt întrunite cerintele necesare pentru ca al doilea furnizor să poată beneficia de dreptul prevăzut la art. 23 sau utilizarea unor facilităti similare instalate, construite sau amenajate de al doilea furnizor în exercitarea în mod individual a dreptului prevăzut la art. 23 ar presupune cheltuieli disproportionate fată de utilizarea partajată a facilitătilor în conditiile prezentului articol;

b) lucrările prevăzute la art. 22 pot fi efectuate de către cel de-al doilea furnizor prin utilizarea acestor facilităti în conditii cel putin la fel de avantajoase ca si cele care pot fi asigurate prin utilizarea altor facilităti similare instalate, construite sau amenajate de acest al doilea furnizor;

c) utilizarea partajată a facilitătilor nu afectează din punct de vedere tehnic si nu face mai oneroasă efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 de către primul furnizor sau desfăsurarea activitătilor acestuia legate de furnizarea retelelor de comunicatii electronice;

d) utilizarea partajată a facilitătilor nu necesită executarea unor lucrări suplimentare majore de instalare, construire sau amenajare.

(2) În cazul în care impune unui furnizor de retele de comunicatii electronice obligatia prevăzută la alin. (1), ANRC stabileste si conditiile în care se realizează utilizarea partajată a facilitătilor.

Art. 26. - (1) Titularii dreptului instituit în conditiile art. 23 îsi pot exercita dreptul numai după încheierea unui contract în formă autentică cu titularul dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, prin care se stabilesc conditiile de exercitare a acestui drept. În cazul imobilelor proprietate publică aflate în administrare, contractul se încheie cu titularul dreptului de administrare.

(2) Conditiile stabilite prin contractul încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică trebuie să fie nediscriminatorii fată de toti furnizorii de retele publice de comunicatii. Contractul astfel încheiat se publică prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare. O copie de pe contract va fi remisă ANRC, care are obligatia de a o pune la dispozitie oricărei persoane interesate.

(3) Contractul încheiat în conditiile prezentului articol trebuie să prevadă cel putin:

a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează să fie folosite si conditiile efective, inclusiv termenul, în care titularul are acces la imobil, în vederea instalării sau întretinerii facilitătilor respective; si

b) conditiile în care proprietarul sau detinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la elementele retelelor de comunicatii electronice ori buna lor întretinere sau care ar necesita mutarea acestora.

(4) Contractul încheiat în conditiile prezentului articol trebuie să prevadă obligatia titularului dreptului instituit în conditiile art. 23 de a plăti titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv un pret reprezentând contravaloarea folosintei si despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. În cazul imobilelor proprietate publică, pretul se stabileste cu respectarea următoarelor principii:

a) să fie nediscriminatoriu între furnizorii de retele publice de comunicatii, să fie justificat si proportional cu afectarea imobilului respectiv;

b) să acopere doar prejudiciile directe si certe cauzate prin efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22, precum si prin existenta si functionarea elementelor retelelor de comunicatii electronice care fac obiectul acestor lucrări.

(5) În cazul în care Guvernul stabileste obligatia de plată a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea si folosinta anumitor imobile aflate în proprietate publică, precum

drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile si altele asemenea, titularul dreptului instituit în conditiile art. 23 datorează numai aceste sume ca pret al contractului.

(6) Orice clauză contrară prevederilor alin. (5) este nulă de drept.

(7) Contractul încheiat în conditiile prezentului articol este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, precum si titularului dreptului de concesiune, de închiriere si detinătorului cu orice alt titlu.

Art. 27. - (1) În situatia în care contractul prevăzut la art. 26 nu se poate încheia în termen de 4 luni de la data la care solicitantul a înaintat titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului cererea privind începerea negocierilor, solicitantul se poate adresa instantei competente.

(2) În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanta poate pronunta o hotărâre care tine loc de contract între părti.

(3) În cazul în care dreptul instituit în conditiile art. 23 se exercită asupra unui imobil proprietate publică, hotărârea se face publică prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului. O copie de pe hotărâre va fi remisă ANRC, care are obligatia de a o pune la dispozitie oricărei persoane interesate.

(4) Hotărârii judecătoresti care tine loc de contract între părti, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 26 alin. (7).

Art. 28. - (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de retele de comunicatii electronice, autorizati potrivit art. 4, să efectueze lucrările prevăzute la art. 22 sau să desfăsoare activităti de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică sau privată, după caz, numai în măsura în care accesul este necesar pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauză, cu acordul titularului dreptului de folosintă sau, în lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare.

(2) Titularul dreptului de folosintă si titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în conditiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronuntată în conditiile art. 27.

(3) În lipsa acordului accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de urgentă instanta poate dispune accesul pe cale de ordonantă presedintială.

(4) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întretinere sau de reparatii cu caracter de urgentă pentru prevenirea sau înlăturarea consecintelor generate de producerea unei calamităti naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întretinere sau de reparatii impuse de asigurarea sigurantei nationale ori a ordinii publice, persoanele împuternicite potrivit alin. (1) au drept de acces fără acordul titularului dreptului de folosintă sau al titularului dreptului de proprietate sau de administrare, pe bază de ordonantă presedintială. Cererea de ordonantă presedintială se judecă de urgentă în camera de consiliu, citarea părtilor nefiind obligatorie.

Art. 29. - (1) Dreptul instituit în conditiile art. 23 nu afectează existenta dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra facilitătilor utilizate partajat sau asupra elementelor retelelor de comunicatii electronice.

(2) Exercitarea dreptului instituit în conditiile art. 23 nu va cauza schimbarea destinatiei imobilului respectiv, va afecta cât mai putin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosintă, va schimba cât mai putin posibil aspectul exterior al proprietătii si nu va periclita sănătatea sau integritatea fizică a persoanelor.

Art. 30. - Titularul dreptului instituit în conditiile art. 23 poate solicita proprietarilor tăierea, în conditiile legii, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22. Aceste operatiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului si cu acordarea unei despăgubiri în conditiile art. 26 alin. (4) lit. b).

Art. 31. - (1) Titularul dreptului instituit în conditiile art. 23 are obligatia să reaseze elementele retelelor de comunicatii electronice, în cadrul aceleiasi proprietăti, pe cheltuială proprie, când această reasezare este necesară pentru constructia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar, în conditiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronuntată în conditiile art. 27.

(2) Când reasezarea elementelor retelelor de comunicatii electronice este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 26 nu s-a convenit altfel.

 

CAPITOLUL V

Reguli aplicabile furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată

 

Art. 32. - (1) ANRC în colaborare cu Consiliul Concurentei elaborează si actualizează:

a) Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice;

b) Regulamentul privind efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată.

(2) Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice identifică acele piete de produse si servicii ale căror caracteristici pot justifica impunerea de către ANRC a unor obligatii specifice furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată.

(3) Regulamentul privind efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată contine regulile pe baza cărora ANRC efectuează analiza pietelor identificate potrivit Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice si determină dacă un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice are putere semnificativă pe o anumită piată.

Regulamentul privind efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată contine si criteriile pe baza cărora ANRC determină dacă doi sau mai multi furnizori de retele ori de servicii de comunicatii electronice se bucură în comun de putere semnificativă pe o anumită piată.

(4) Prevederile regulamentelor prevăzute la alin. (1) vor respecta principiile instituite prin Legea concurentei nr. 21/1996 si prin regulamentele emise în aplicarea acesteia.

Art. 33. - (1) Un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice este considerat ca având putere semnificativă pe o anumită piată dacă, individual sau împreună cu alti asemenea furnizori, se bucură pe piata respectivă de o pozitie echivalentă unei pozitii dominante.

(2) Prin pozitie dominantă pe o anumită piată se întelege situatia în care un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice este capabil, într-o măsură apreciabilă, să se comporte independent fată de concurenti, clienti si consumatori.

(3) Între concurenti se includ si concurentii potentiali, adică acele persoane care, în circumstantele economice date, au capacitatea de a intra pe piata în cauză cu servicii pe care le furnizează pe alte arii geografice sau prin adaptarea rapidă a tehnologiei de care dispun, în conditii acceptabile de eficientă.

(4) Dacă pe o piată există un singur furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, se prezumă că acesta are putere semnificativă pe piata respectivă.

(5) Dacă un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice are putere semnificativă pe o anumită piată, el poate fi considerat a avea putere semnificativă si pe o piată aflată în strânsă legătură cu cea dintâi, cu conditia ca legăturile dintre cele două piete să permită ca puterea de piată detinută pe una dintre piete să fie utilizată pe cealaltă piată, determinând astfel o crestere a puterii de piată a furnizorului.

Art. 34. - (1) Acolo unde legea cere ca impunerea, mentinerea, modificarea sau retragerea unor obligatii să se efectueze în urma unei analize de piată realizate în conditiile legii, ANRC va stabili dacă pe piata relevantă există concurentă efectivă, pe baza analizei de piată realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată. În efectuarea acestei analize de piată ANRC va colabora, atunci când este cazul, cu Consiliul Concurentei.

(2) Dacă pe baza analizei de piată astfel realizate ANRC stabileste că pe piata relevantă respectivă există concurentă efectivă, ea nu va impune nici una dintre obligatiile din categoria celor mentionate la alin. (1) sau le va retrage în cazul în care acestea există. Cu cel putin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligatii impuse unui furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ANRC trebuie să aducă această intentie la cunostintă persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri, pentru a le permite să se adapteze la noile conditii.

(3) Dacă pe baza analizei de piată astfel realizate ANRC stabileste că pe piata relevantă respectivă nu există concurentă efectivă, ea va identifica, aplicând prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată, furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativă pe piată si va putea impune acestora, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligatiile din categoria celor mentionate la alin. (1) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii, acolo unde acestea există deja.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (2) si (3) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurii prevăzute la art. 50.

 

CAPITOLUL VI

Promovarea concurentei si solutionarea litigiilor dintre furnizori

 

Art. 35. - (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii si furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru prestarea serviciilor în alte sectoare ale economiei, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, au următoarele obligatii:

a) de a tine contabilitatea în mod distinct pentru activitătile asociate cu furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice, în acelasi mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activităti ar fi desfăsurate de entităti cu personalitate juridică distinctă, astfel încât să fie identificate, cu baza de calcul si metodologiile de atribuire aplicate, toate elementele care contribuie la formarea costurilor si a veniturilor legate de activitătile asociate cu furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice, inclusiv o prezentare detaliată a activelor imobilizate si a cheltuielilor structurale;

b) de a realiza o separare structurală pentru activitătile asociate cu furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică furnizorilor a căror cifră de afaceri anuală, rezultată din activitătile legate de furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice în România sau în statele membre ale Uniunii Europene, este mai mică de 50 milioane euro.

(3) Furnizorii de retele publice de comunicatii sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care nu sunt supusi cerintelor dreptului societătilor comerciale si care nu îndeplinesc criteriile aplicabile întreprinderilor mici si mijlocii stabilite prin regulile contabile armonizate cu cerintele legislatiei Uniunii Europene, au obligatia să îsi elaboreze situatiile financiare, să le supună spre aprobare unui auditor financiar independent, în conditiile legii, si să le publice. Această cerintă se aplică si contabilitătii distincte realizate în conditiile alin. (1) lit. a).

Art. 36. - (1) În situatia aparitiei unui litigiu între furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori între furnizorii de servicii postale, în legătură cu obligatiile impuse acestora în temeiul prezentei ordonante de urgentă sau al legislatiei speciale, presedintele ANRC, la cererea oricăreia dintre părti, va emite o decizie obligatorie în vederea solutionării litigiului, în termen de 4 luni de la data la care a fost sesizată, în afara situatiilor exceptionale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.

(2) Decizia se comunică părtilor o dată cu expunerea motivelor pe care se întemeiază si se publică pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea confidentialitătii.

(3) În situatia în care părtile provin din România si dintr-un alt stat, ANRC va colabora cu autoritătile similare din celălalt stat în vederea solutionării litigiului.

(4) Părtile pot introduce cerere de chemare în judecată la instanta competentă, indiferent dacă ANRC a fost sesizată cu o cerere având acelasi obiect.

 

CAPITOLUL VII

Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii

 

Art. 37. - Se înfiintează Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri extrabugetare, care are rolul de a pune în aplicare politica natională în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.

Art. 38. - (1) Conducerea ANRC este asigurată de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti de primul-ministru pentru o perioadă de 5 ani.

(2) Presedintele si vicepresedintele pot fi revocati de către primul-ministru pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă sau pentru condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă.

(3) Presedintele reprezintă ANRC în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tară si din străinătate.

(4) Presedintele ANRC este ordonator de credite.

(5) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii.

(6) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Deciziile, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanta privind accesul, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la publicare sau de la comunicare, după caz, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 39. - (1) În activitatea sa ANRC are obligatia de a-si exercita atributiile în mod transparent si impartial si de a-si mentine independenta operatională si financiară fată de:

a) furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice;

b) producătorii ori reprezentantii autorizati ai producătorilor de echipamente destinate furnizării de retele sau de servicii de comunicatii electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente;

c) furnizorii de servicii postale.

(2) Salariatii ANRC, inclusiv presedintele si vicepresedintele acesteia, nu pot detine actiuni sau părti sociale la societătile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicatiilor electronice, al serviciilor postale, al audio-vizualului sau în orice alte domenii care se află în competenta ANRC si nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăti.

Art. 40. - (1) ANRC are sediul central în municipiul Bucuresti si oficii teritoriale în fiecare municipiu resedintă de judet si în fiecare sector al municipiului Bucuresti.

(2) Structura organizatorică a ANRC se aprobă de către presedinte.

Art. 41. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANRC se asigură integral din următoarele surse:

a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile art. 47 si 48, pentru activitatea de supraveghere si control al pietei comunicatiilor electronice, desfăsurată de ANRC;

b) tariful de monitorizare anual, datorat în conformitate cu prevederile art. 51 din Ordonanta privind serviciile postale;

c) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, datorat în conditiile prevederilor art. 19 alin. (2);

d) alte venituri ce se pot realiza de ANRC conform prevederilor actelor normative în vigoare.

(2) ANRC poate accepta donatii, legate si sponsorizări, în conditiile legii.

(3) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia ANRC si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si  cheltuieli, aprobat potrivit legii.

Art. 42. - (1) Bugetul anual de venituri si cheltuieli al ANRC se elaborează de către aceasta si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârsitul exercitiului bugetar ca diferentă între veniturile încasate si cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.

Art. 43. - (1) Personalul ANRC este angajat pe bază de concurs organizat în conditiile legii, în conformitate cu structura organizatorică.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului ANRC se stabilesc prin fisa postului, semnată de seful ierarhic si de titular, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a ANRC.

(3) Angajarea, avansarea, precum si modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ANRC se aprobă prin decizie a presedintelui, în conditiile legii.

(4) Salarizarea personalului ANRC, inclusiv a presedintelui si a vicepresedintelui acesteia, se realizează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare.

 

CAPITOLUL VIII

Obiectivele si atributiile ANRC

 

Art. 44. - În vederea îndeplinirii rolului său, astfel cum este definit la art. 37, ANRC îndeplineste următoarele functii:

a) de punere în aplicare a politicii si strategiei sectoriale în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;

b) de administrare si de gestionare a resurselor, prin care planifică, alocă, urmăreste si evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu;

c) de alocare a resurselor de numerotatie pentru servicii de comunicatii electronice, prin elaborarea planului national de numerotatie si a planurilor de perspectivă în acest sens;

d) de gestionare a resurselor de numerotatie la nivel national, în vederea utilizării rationale si eficiente a acestora;

e) de elaborare si adoptare de norme tehnice, de initiere de standarde nationale, de propunere spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si de adoptare de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor, în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor de numerotatie;

f) de reglementare a activitătilor în domeniul comunicatiilor electronice, al serviciilor postale si al resurselor de numerotatie, prin adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ si individual, precum si de proceduri functionale, operationale si financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire si control al respectării acestora;

g) de reprezentare în organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si de comunicare cu acestea;

h) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civilă si cu cetătenii, precum si cu furnizorii de retele si de servicii în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;

i) de arbitru si organ de decizie în solutionarea litigiilor dintre furnizorii de retele si de servicii în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, în scopul asigurării liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii.

Art. 45. - Obiectivele activitătii ANRC sunt următoarele:

a) punerea în aplicare a politicii si strategiei sectoriale în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, astfel cum sunt definite de ministerul de specialitate;

b) promovarea concurentei în toate sectoarele pietelor de comunicatii electronice si servicii postale;

c) promovarea transparentei fată de utilizatori, prin informarea corespunzătoare a acestora de către furnizorii de retele si de servicii de pe pietele de comunicatii electronice si servicii postale, inclusiv cu privire la tarife si la celelalte conditii de utilizare a serviciilor;

d) asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului cetătenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislatia specială în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;

e) protectia drepturilor si a intereselor utilizatorilor cu privire la serviciile si retelele de comunicatii electronice, precum si cu privire la serviciile postale, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obtină un maxim de beneficii în conditiile unei piete concurentiale, în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;

f) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;

g) protectia drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viată privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sectoarele de comunicatii electronice si servicii postale;

h) încurajarea investitiilor eficiente în infrastructură si promovarea inovatiei în sectoarele de comunicatii electronice si servicii postale;

i) promovarea integritătii si securitătii retelelor publice de comunicatii;

j) promovarea convergentei media si a neutralitătii tehnologice;

k) promovarea diversitătii lingvistice si culturale, precum si a pluralismului media.

Art. 46. - (1) Pentru atingerea obiectivelor definite la art. 45 ANRC are următoarele atributii:

1. elaborarea si actualizarea autorizatiilor generale;

2. supravegherea si controlul respectării obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;

3. promovarea si sprijinirea armonizării la nivel european a utilizării resurselor de numerotatie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;

4. publicarea planului national de numerotatie si a oricăror modificări ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de sigurantă natională;

5. gestionarea la nivel national a resurselor de numerotatie;

6. acordarea licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilirea si încasarea tarifelor pentru emiterea licentelor, în conformitate cu legislatia în vigoare si în concordantă cu costurile administrative aferente emiterii acestora;

7. emiterea reglementărilor privind modul de utilizare a resurselor de numerotatie;

8. identificarea pietelor relevante în sectorul comunicatiilor electronice si elaborarea metodologiei pentru efectuarea analizelor de piată, prin elaborarea si actualizarea regulamentelor prevăzute la art. 32;

9. efectuarea analizelor de piată în situatiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;

10. desemnarea furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată;

11. impunerea în sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată a obligatiilor prevăzute la art. 9-14 din Ordonanta privind accesul;

12. gestionarea mecanismelor de finantare a obligatiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislatia specială;

13. controlul îndeplinirii obligatiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislatiei speciale;

14. atributiile care revin autoritătii de reglementare în temeiul prevederilor Legii nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor;

15. atributiile care revin autoritătii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonantei privind serviciile postale, cu exceptia prevederilor art. 5, 6, 7 si 12 din aceeasi ordonantă;

16. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protectiei mediului în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;

17. elaborarea si adoptarea de norme tehnice, initierea de standarde nationale în acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor pe întregul teritoriu national, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor de numerotatie;

18. asigurarea reprezentării în institutii si în organizatii internationale din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, sustinând în cadrul acestora politica si strategia natională în domeniu;

19. colaborarea cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, dezvoltarea si stimularea relatiilor cu acestea; cooperarea cu autorităti de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare si schimb de informatii;

20. aplicarea acordurilor internationale în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;

21. colaborarea cu ministerul de specialitate în toate domeniile în care expertiza ANRC este necesară sau utilă;

22. înaintarea către ministerul de specialitate de propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectoarelor de comunicatii electronice si servicii postale;

23. prognozarea, planificarea si programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competentă;

24. coordonarea derulării programelor de asistentă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, care vizează capacitatea institutională a ANRC;

25. elaborarea si publicarea de rapoarte, studii, analize si altele asemenea în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, în special pentru evaluarea necesitătii si oportunitătii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea si controlul implementării politicilor si reglementărilor, precum si al conducerii programelor si proiectelor, organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultantă, expertiză, asistentă tehnică si altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

26. urmărirea si controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internationale în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea si sanctionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;

27. alte atributii acordate prin dispozitii legale speciale.

(2) ANRC poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităti specifice, necesare îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 47. - (1) Furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice autorizati în conditiile prezentei ordonante de urgentă datorează ANRC un tarif de monitorizare anual, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecărui furnizor.

(2) Procentul prevăzut la alin. (1) este egal pentru toti furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice si se determină anual, fără a depăsi 0,5%, ca raport între:

a) cheltuielile estimate pe anul în curs, prevăzute în bugetul aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile estimate a se realiza din alte surse, prevăzute în bugetul aprobat; si

b) cifra de afaceri cumulată, corespunzătoare anului anterior, a tuturor furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice autorizati în conditiile art. 4.

(3) Tariful de monitorizare datorat de fiecare furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, ca produs între:

a) procentul determinat potrivit prevederilor alin. (2); si b) cifra de afaceri a furnizorului respectiv, corespunzătoare anului anterior.

(4) Decizia prin care se stabileste tariful de monitorizare datorat pentru un an se comunică în scris fiecărui furnizor, până la data de 15 mai a anului respectiv, prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(5) Tariful de monitorizare datorat trebuie achitat în două transe egale, prima în cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (4), iar cea de-a doua până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(6) În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol cifra de afaceri este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii efectuate de agentul economic în cursul unui exercitiu financiar.

(7) În vederea determinării cifrei de afaceri furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a transmite ANRC un exemplar al situatiilor financiare anuale, o dată cu depunerea acestora la directia generală a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termenul prevăzut de lege.

(8) Sunt exceptate de la plata tarifului de monitorizare anual persoanele autorizate în conditiile art. 4, care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii retele si servicii de comunicatii electronice ce utilizează frecvente radioelectrice.

Art. 48. - (1) La încetarea activitătii în domeniul comunicatiilor electronice, indiferent de forma acestei încetări, orice furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice autorizat potrivit art. 4, cu exceptia celor prevăzuti la art. 47 alin. (8), are obligatia de a achita un tarif de monitorizare corespunzător, stabilit astfel:

a) în cazul în care încetarea activitătii se produce înainte de stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conditiile art. 47, furnizorul datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul stabilit de ANRC în conditiile art. 47 alin. (2) pentru anul anterior si cifra de afaceri cumulată a anului anterior si a anului în curs a furnizorului respectiv;

b) în cazul în care încetarea activitătii se produce după stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conditiile art. 47, pe lângă acest tarif furnizorul datorează si un tarif suplimentar, calculat ca produs între procentul stabilit de ANRC în conditiile art. 47 alin. (2) pentru anul în curs si cifra de afaceri a furnizorului pe anul în curs.

(2) Tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) trebuie achitat la data determinării, în conditiile legii, a cifrei de afaceri.

 

CAPITOLUL IX

Consultare, transparentă si informare

 

Art. 49. - (1) ANRC are obligatia de a crea, de a mentine, de a dezvolta si de a actualiza permanent o pagină de Internet proprie, prin intermediul căreia să se asigure informarea publicului cu privire la:

a) organizarea, functionarea, obiectivele si atributiile ANRC, precum si atributiile fiecărei structuri interne a ANRC;

b) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficientă cu structurile interne ale ANRC;

c) legislatia natională si internatională aplicabilă în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;

d) deciziile emise de presedintele ANRC care privesc furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice, precum si furnizorii de servicii postale;

e) căile legale de atac împotriva deciziilor presedintelui ANRC;

f) documentele a căror publicare este obligatorie în cadrul consultărilor lansate în conditiile art. 50;

g) bugetul de venituri si cheltuieli al ANRC;

h) autoritătile cu atributii similare din alte state;

i) orice alte informatii utile informării publicului, care au legătură cu activitatea ANRC.

(2) ANRC va depune toate diligentele necesare pentru a asigura că informatiile publicate pe pagina de Internet proprie sunt disponibile si în cel putin o limbă de circulatie internatională.

Art. 50. - (1) ANRC are obligatia de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intentionează să adopte măsuri de natură să producă un impact semnificativ pe piata relevantă, în aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă ori a legislatiei speciale în domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale.

(2) ANRC are obligatia de a publica textul supus consultării pe pagina de Internet proprie, precizând totodată si: data publicării documentului, data la care expiră termenul de depunere a observatiilor si data estimativă la care intentionează să adopte măsura care face obiectul consultării. Toate persoanele interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de postă electronică pe lista de corespondentă special constituită a ANRC vor fi informate cu privire la lansarea consultării cel mai târziu la data publicării documentului.

(3) Din momentul în care textul supus consultării este publicat pe pagina de Internet, ANRC va acorda un termen de cel putin 30 de zile pentru depunerea de observatii, în scris, de către orice persoană interesată. În situatiile în care măsurile trebuie adoptate în regim de urgentă, acest termen poate fi mai scurt de 30 de zile, însă nu mai scurt de 10 zile.

(4) Măsura supusă consultării nu poate fi adoptată înainte de expirarea unui termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a observatiilor. Cel mai târziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin care se adoptă măsura ANRC are obligatia de a publica si un material de sinteză a observatiilor primite, care va preciza si pozitia sa fată de aceste observatii.

 

CAPITOLUL X

Supraveghere si control

 

Art. 51. - (1) ANRC sau IGCTI, după caz, are dreptul să solicite, motivat, oricărui furnizor de servicii sau de retele de comunicatii electronice ori de servicii postale toate informatiile necesare pentru verificarea respectării obligatiilor prevăzute în autorizatiile generale, în celelalte decizii ale presedintelui ANRC, în licente sau în legislatia specială în domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale.

(2) Cantitatea si natura informatiilor trebuie să fie proportionale cu scopul pentru care au fost solicitate.

(3) Furnizorul are obligatia de a pune la dispozitie informatiile în termenul si în conditiile indicate de autoritătile prevăzute la alin. (1).

Art. 52. - ANRC cooperează cu autorităti de reglementare în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale din străinătate, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare si schimb de informatii, în vederea îndeplinirii atributiilor care îi revin în temeiul prezentei ordonante de urgentă si al legislatiei speciale în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si pentru a facilita exercitarea de către aceste autorităti a atributiilor ce le revin în temeiul legislatiei nationale aplicabile.

Art. 53. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale legislatiei speciale în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si al respectării obligatiilor impuse prin autorizatia generală si prin licente, cu exceptia controlului îndeplinirii obligatiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice, revine ANRC, care actionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop.

(2) Controlul îndeplinirii obligatiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice revine IGCTI, care actionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop si potrivit procedurii stabilite prin prevederile legale care reglementează activitatea acestei institutii, acolo unde prezenta ordonantă de urgentă nu prevede altfel.

Art. 54. - (1) În exercitarea atributiilor de control personalul împuternicit în acest scop al ANRC si al IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, precum si furnizorilor de servicii postale orice informatii care îi sunt necesare, mentionând temeiul legal si scopul solicitării, si poate stabili termene până la care aceste informatii să îi fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonantă de urgentă sau la art. 60 alin. (1) lit. a) din Ordonanta privind serviciile postale.

(2) Personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC si al IGCTI are dreptul să solicite declaratii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiarontabile si comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspectii, inclusiv inopinate, la orice instalatii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, si să primească, la convocare sau la fata locului, informatii si justificări.

(3) De asemenea, personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC si al IGCTI are dreptul să efectueze perchezitii, pe baza autorizării judiciare acordate prin ordonantă presedintială de către presedintele tribunalului judetean sau, după caz, al municipiului Bucuresti, în a cărui circumscriptie sunt situate locurile de controlat, ori de către un judecător delegat de acesta. Cererea de ordonantă presedintială trebuie să cuprindă toate informatiile de natură să justifice perchezitia si se judecă fără citarea părtilor, în termen de cel mult 3 zile.

(4) Perchezitia si actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea si sub controlul judecătorului care le-a autorizat, el desemnând unul sau mai multi ofiteri de politie judiciară însărcinati să asiste la aceste operatiuni si să îl informeze asupra derulării lor. Dacă unele acte trebuie efectuate în afara circumscriptiei tribunalului, presedintele emitent al ordonantei dispune comisie rogatorie pentru exercitarea controlului de către presedintele tribunalului în a cărui circumscriptie trebuie efectuate respectivele acte. Judecătorul poate inspecta locurile supuse interventiei, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea perchezitiei.

(5) Oricare ar fi împrejurările, perchezitia nu poate începe înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00 si trebuie efectuată în prezenta ocupantului locului, iar în lipsa acestuia, în prezenta unui reprezentant, a unui membru al familiei sau a unui vecin, având capacitate deplină de exercitiu; numai personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC si al IGCTI, ocupantul locului sau reprezentantul său si ofiterii de politie judiciară pot lua cunostintă de piese si documente înaintea ridicării acestora.

(6) Inventarele si aplicarea sigiliilor se fac conform dispozitiilor Codului de procedură penală; originalele procesului-verbal si ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat perchezitia, iar piesele si documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului.

(7) Ordonanta poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti. Recursul nu este suspensiv de executare.

(8) Presedintele ANRC sau, după caz, directorul general al IGCTI este informat fără întârziere despre începerea perchezitiei si despre operatiunile efectuate.

 

CAPITOLUL XI

Regim sanctionator

 

Art. 55. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii:

a) furnizarea retelelor sau a serviciilor de comunicatii electronice de către o persoană care nu este autorizată în conditiile art. 4 pentru acel tip de activitate ori pe perioada în care dreptul de furnizare a retelelor sau a serviciilor de comunicatii electronice a fost suspendat sau retras;

b) nerespectarea conditiilor prevăzute în autorizatia generală, în conditiile art. 5;

c) utilizarea frecventelor radioelectrice fără obtinerea licentei de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III;

d) utilizarea resurselor de numerotatie fără obtinerea licentei de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III;

e) nerespectarea conditiilor prevăzute în licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice, acordate în conditiile cap. III;

f) nerespectarea conditiilor prevăzute în licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, acordate în conditiile cap. III;

g) nerespectarea obligatiei impuse de ANRC în temeiul art. 25 alin. (1) sau a conditiilor stabilite de aceasta în temeiul art. 25 alin. (2);

h) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 35;

i) nerespectarea reglementărilor sau a normelor tehnice adoptate pe baza prezentei ordonante de urgentă.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societătile comerciale cu o cifră de afaceri de peste 20.000.000.000 lei, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri.

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

Art. 56. - (1) ANRC sau IGCTI, după caz, poate obliga furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice la plata unor amenzi administrative în cuantum de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată si data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina:

a) să furnizeze în mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 51 ori ale art. 54 alin. (1) sau orice alte informatii cerute de ANRC ori de IGCTI în aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

b) să se supună controlului prevăzut la art. 53 si 54;

c) să se conformeze măsurilor dispuse de ANRC în aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Valoarea maximă a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale unor alte acte normative,

sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia ANRC sau a IGCTI, după caz, si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii.

Art. 57. - (1) Pentru neplata la termen a tarifului de monitorizare stabilit de ANRC potrivit art. 47 si 48 sau a tarifului de utilizare a spectrului ori a tarifului de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilite potrivit art. 19, se aplică penalităti pentru fiecare zi de întârziere, calculate în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile majorărilor de întârziere pentru creantele bugetare.

(2) Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achită tariful si penalitătile datorate, ANRC sau ministerul de specialitate, după caz, îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele ori servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale sau licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice ori a resurselor de numerotatie.

Art. 58. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d), f), g) si h) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1).

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c) si e) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (2).

(3) Constatarea contraventiei prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. i) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1) sau (2), după caz.

(4) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d), f), g) si h) se aplică, prin rezolutie scrisă, de către presedintele ANRC.

(5) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c) si e) se aplică, prin rezolutie scrisă, de către directorul general al IGCTI.

(6) Sanctiunea pentru fapta prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. i) se aplică, prin rezolutie scrisă, de către presedintele ANRC sau de către directorul general al IGCTI, după caz.

(7) Amenzile administrative prevăzute la art. 56 se aplică de către presedintele ANRC sau de către directorul general al IGCTI, după caz.

(8) Sanctiunile prevăzute la art. 57 se aplică de către presedintele ANRC sau de către conducătorul ministerului de specialitate.

(9) Actul prin care se aplică sanctiunile prevăzute la art. 56 si 57 constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(10) În măsura în care prin prezenta ordonantă de urgentă nu se prevede altfel, contraventiilor prevăzute la art. 55 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia prevederilor art. 28.

Art. 59. - (1) În cazul descoperirii nerespectării de către un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a unei obligatii prevăzute în autorizatii sau în licente, în prezenta ordonantă de urgentă sau în legislatia specială în domeniul comunicatiilor electronice, ANRC sau IGCTI, după caz, va transmite furnizorului în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunostintă intentia aplicării sanctiunii prevăzute de lege si îi va acorda un termen de cel putin 30 de zile pentru a justifica sau pentru a remedia încălcarea săvârsită.

(2) Termenul de 30 de zile poate fi redus în următoarele cazuri:

a) cu acordul furnizorului;

b) în cazul în care furnizorul a mai încălcat una sau mai multe dintre obligatiile prevăzute la alin. (1);

c) în cazul în care nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (1) aduce grave prejudicii interesului public.

(3) În cazul în care furnizorul nu remediază încălcarea în termenul prevăzut la alin. (1) sau (2), iar justificarea prezentată nu este satisfăcătoare, ANRC sau IGCTI, după caz, va aplica sanctiunea corespunzătoare si va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligatiei încălcate. Măsurile trebuie să fie proportionale cu scopul urmărit si vor prevedea o perioadă rezonabilă în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora.

(4) În cazul unor încălcări grave si repetate, dacă furnizorul în cauză nu s-a conformat măsurilor dispuse în conformitate cu prevederile alin. (3):

a) ANRC poate suspenda sau retrage furnizorului în cauză dreptul de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale sau licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, după caz;

b) ministerul de specialitate poate suspenda ori retrage furnizorului în cauză licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.

(5) La propunerea motivată a autoritătilor competente, prin care se arată că încălcarea obligatiilor prevăzute la alin. (1) de către un furnizor prezintă un pericol grav si iminent pentru siguranta natională, ordinea publică,

sănătatea publică sau pentru drepturile si libertătile cetătenilor ori amenintă să creeze probleme grave de natură economică sau operatională altor furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori utilizatorilor, ANRC sau IGCTI, după caz, poate lua măsuri urgente cu caracter provizoriu de înlăturare a pericolului, care pot fi ulterior confirmate. Furnizorului în cauză trebuie să i se acorde posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere, în conditii rezonabile, si de a propune solutii pentru remedierea situatiei create.

Art. 60. - Orice persoană care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite ori de care a luat cunostintă în îndeplinirea atributiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată si la repararea prejudiciului cauzat.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 61. - (1) Până la data de 31 decembrie 2002 Societatea Natională de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A. beneficiază de:

a) dreptul exclusiv de a furniza, contra cost, servicii de telefonie vocală fixă destinate publicului, servicii de telegrafie si telex, locale, interurbane si internationale;

b) dreptul exclusiv de a furniza linii de cablu închiriate, în vederea asigurării capacitătii de transmisie între punctele terminale ale retelei fixe operate de Societatea Natională de Telecomunicatii “Romtelecom” - S.A. pe baza licentei acordate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare.

(2) Până la aceeasi dată Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. beneficiază de dreptul exclusiv de a furniza linii de radio închiriate cu capacitate mai mare de 2 MBits/s.

Art. 62. - (1) Licentele si autorizatiile eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, îsi păstrează valabilitatea până la data de 31 decembrie 2002, cu exceptia cazurilor în care actele respective prevăd un termen mai scurt.

(2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), titularii de licente si de autorizatii sunt obligati să transmită ANRC notificarea prevăzută la art. 4, în vederea continuării activitătii pe baza autorizatiei generale. La data efectuării notificării licenta sau autorizatia îsi încetează valabilitatea, cu exceptia prevederilor referitoare la drepturile de utilizare a frecventelor radio-electrice si a resurselor de numerotatie.

(3) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), ministerul de specialitate va revizui toate licentele prin care s-au acordat drepturi de utilizare a frecventelor radioelectrice, pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III.

(4) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), ANRC va emite licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, în conditiile cap. III, furnizorilor de retele si de servicii care au beneficiat de drepturi de utilizare a acestor resurse în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare.

Art. 63. - În scopul finantării activitătii pe primele 12 luni de functionare, ANRC va beneficia de un credit din partea IGCTI, în valoare de 4.000.000 euro, pe termen de 5 ani, cu perioadă de gratie de 1 an de la data încheierii contractului, fără dobândă, plătibil în lei la cursul Băncii Nationale a României din ziua plătii. Celelalte conditii se vor stabili prin contract, care se va încheia în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 64. - Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot asigura, contra cost, spatiile necesare pentru desfăsurarea activitătii oficiilor teritoriale ale ANRC.

Art. 65. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 66. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă:

a) articolul 22 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Autoritatea de reglementare în sensul prezentei ordonante este Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.”;

b) punctul 10 al articolului 2 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din

14 decembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“10. autoritatea de reglementare - Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii”;

c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins: “Romtelecom”

“(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonante atributiile autoritătii de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, cu exceptia atributiilor prevăzute la art. 5, 6, 7 si 12, care sunt îndeplinite de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.”;

d) Hotărârea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 67. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 37-40, art. 42, 43, 63 si 64, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va adopta o hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ANRC.

(3) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) ANRC va angaja personalul necesar în scopul exercitării efective si depline a atributiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

(4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atributiile prevăzute în sarcina ANRC prin prezenta ordonantă de urgentă vor fi îndeplinite în continuare de autoritătile competente, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Ion Smeeianu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 79.